Firandet av Den Helige Josefs Högtid

Firandet av Den Helige Josefs Högtid

Firandet av Den Helige Josefs Högtid

Firandet av

Den Helige Josefs Högtid

Josefsbrödraskapet – Gråbröderna

 

Mässan för den Helige Josefs Högtid

Ingångsantifon: (om man inte sjunger en psalm)

Han är den trogne och kloke tjänaren som Herren satte över sin familj.

Kollektbön:

Allsmäktige, evige Gud, under den Helige Josefs trogna vård lät Du Frälsningens Mysterier ta sin början på vår jord. Hör hans bön och hjälp Din Kyrka att alltid troget tjäna detta verk, till dess det en gång fullbordas. Genom Din Son…

Första läsningen ur Andra Samuelsboken:

Herrens ord kom till Natan. Han sade: ”Gå och säg till min tjänare David: Så säger Herren: När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, ska jag efter dig upphöja den son som ska utgå ur ditt liv. Och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt Namn, och jag ska befästa hans kungatron för evig tid. Jag ska vara hans fader, och han ska vara min son. Ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför dig till evig tid. Ja, din tron ska vara befäst för evig tid.”

Responsoriepsalm:              Ps 89:2-5,27,29 (R. jfr 37)

R. Hans ätt skall bestå för evigt.

Jag vill sjunga om Herrens nådegärningar i evighet, jag vill låta min mun förkunna Din trofasthet från släkte till släkte. Ja, jag säger: För evig tid skall nåd byggas upp. I Himlen, där befäster Du Din trofasthet. R.

 ”Jag har slutit ett förbund med min utvalde, med ed har jag lovat min tjänare David: Jag skall befästa din ätt för evig tid och bygga din tron från släkte till släkte.” R.

Han skall kalla mig så: Du min Fader, min Gud och min frälsnings klippa. Jag skall bevara min nåd åt honom i all evighet, och mitt förbund med honom skall stå fast.” R.

Andra läsningen  Ur Romarbrevet:

Det var inte genom Lagen som Abraham eller hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Därför är tron grunden för att nåden skall gälla och löftet stå fast för alla hans efterkommande, inte bara för dem som håller sig till Lagen utan också för dem som har tro som Abraham. Han är allas vår far, som det står skrivet: Jag har gjort dig till far till många folk, och han är det inför den som han trodde på, Gud, som ger de döda liv och talar om det som ännu inte finns som om det redan fanns. Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde, så att han kunde bli far till många folk, enligt ordet: Så talrik ska din avkomma bli. Därför räknades han som rättfärdig.

Hallelujavers: I fastan: Lovad vare Kristus…

Saliga de som bor i Ditt hus, de lovar Dig ständigt.

Evangelium Det Heliga Evangeliet enligt Matteus

Jakob blev far till Josef, Marias man; av henne föddes Jesus som kallas Kristus. Med Kristi födelse förhöll det sig så: Hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans, visade det sig att hon var havande genom Helig Ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det, uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: ”Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty Barnet i henne har blivit till genom Helig Ande. Hon ska föda en Son, och du ska ge Honom namnet Jesus, ty Han ska frälsa sitt folk från deras synder.” När Josef vaknade, gjorde han som Herrens ängel hade befallt.

Eller:  Det Heliga Evangeliet enligt Lukas:

Jesu föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusalem vid påskhögtiden. Också när Jesus var tolv år gammal gick de dit upp som seden var vid högtiden. Då festen var över och de skulle hem igen, stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. De gick en dagsled i tron att Han var med i ressällskapet och frågade sedan efter Honom bland släktingar och bekanta. När de inte hittade Honom, vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter Honom där. Efter tre dagar fann de Honom i Templet, där Han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde Honom häpnade över Hans förstånd och de svar Han gav. Föräldrarna blev bestörta när de såg Honom, och Hans mor sade till Honom: ”Barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga.” Han svarade: ”Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hon min Fader?” Men de förstod inte vad Han menade med sina ord. Sedan följde Han med dem ner till Nasaret, och Han lydde dem i allt (Luk 2:41-51a).

Förböner:

Präst: Himmelske Fader, du har utvalt den Helige Josef till Jungfru Marias make och Din Sons fosterfader, låt oss i honom finna en stark förebedjare för oss som behöver hans stöd och föredöme. Låt oss upplyfta våra hjärtan till Herren och be: På den Helige Josefs förbön, hör vår bön

Den Helige Josef är Kyrkans särskilde beskyddare, skänk på hans förbön Kyrkan enhet och andlig styrka. Beskydda i Din kärlek och barmhärtighet vår påve, våra biskopar, präster, diakoner, gudsvigda och hela Guds folk.

Den Helige Josef är familjernas beskyddare, skänk på hans förbön enhet och sann kärlek till alla äktenskap och till våra familjer. Låt Din frid råda bland dem som lever i äktenskapets sakrament så att de blir vittnen för världen likt Josef och Maria.

Den Helige Josef är arbetarnas beskyddare, skänk på hans förbön en helig iver till alla som fått nåden att arbeta, att de verkar för det gemensammas bästa till Din ära och hjälper till att bygga upp ett samhälle där fred och rättvisa råder.

Den Helige Josef är de döendes beskyddare, på hans förbön skänk åt alla döende, och åt oss när vi ska lämna jordelivet, en salig död i Din fulla vänskap, frid och kärlek.

Heliga Jungfru Maria, du den Helige Josefs kärleksfulla och trogna maka, be med honom för oss alla, särskilt för alla de män och kvinnor som bär Josefs välsignade namn: Var hälsad Maria…

Präst: Välsignad är Du, Gud, i alla Dina heliga. Vi lovprisar Dig och tackar Dig för det föredöme i helighet som Du har gett oss i den Helige Josef. Låt oss på hans förbön och under hans beskydd nå fram till den salighet som Du utlovar åt alla Dina trogna. Du som lever och råder från evighet till evighet.

Bön över offergåvorna:

Låt oss, Herre, med rent hjärta göra tjänst vid Ditt altare, på samma sätt som den Helige Josef med kärlek och ömhet fick tjäna Din ende Son, född av Jungfrun Maria, Jesus Kristus, vår Herre.

Prefation för den Helige Josef:

Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt att vi tackar och lovar Dig alltid och överallt. Och att vi prisar Dig, Allsmäktige, Evige Gud, då vi nu firar den helige Josef.

Han var den kloke och trogne tjänare som fick bli den Heliga Jungfruns, Herrens Moders, brudgum.

Honom satte Du att vaka över Din Familj och att i en faders ställe vårda sig om Din Son, som blivit människa genom den Helige Ande: Jesus Kristus, vår Herre.

Genom Kristus prisar änglarna Din härlighet, Himlarnas alla Makter bävar inför Dig, och Keruber och Serafer jublar till Din ära.

Låt även oss få stämma in i deras lovsång och prisa Ditt Namn utan ände:

Kommunionsantifon:

Du är en god och trogen tjänare. Gå in till glädjen hos din Herre.

Bön efter Kommunionen:

Herre, vid Ditt bord har Du mättat Din familj, som i glädje firat den Helige Josefs högtid. Låt oss alltid leva under Ditt beskydd, och bevara, Du Gode, Dina gåvor i oss. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Slutvälsignelse

P Må Gud, som är den Helige Josefs ära och glädje, välsigna er med evig välsignelse när ni nu har firat hans minne.

Alla Amen

P Må ni på den Helige Josefs förbön gå fria från allt ont i denna tid, hämta lärdom ur hans liv och bli ivriga att tjäna Gud och nästan.

Alla Amen

P Och må ni sedan med den Helige Josef gå in i den Himmelska Staden, där Kyrkan, vår Moder, får se sina barn förenas med änglarna.

Alla Amen

P Välsigne er Gud Allsmäktig, Fadern och Sonen E och den Helige Ande

Alla Amen

Andra Vespern vid Den Helige Josefs Högtid

V. Gud, + kom till min räddning.

R. Herre, skynda till min hjälp

V+R. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (PT. Halleluja)

Hymn – eller annan hymn eller psalm som kungörs

Med alla heliga, änglar och allt Guds folk

låt oss i ödmjukhet enigt besjunga dig,

salige Josef, du som i kyskt förbund

med Jungfrun ren förenades.

 

Bävande i din själ, vilsen och tvekande,

då du Maria ser bära en hemlighet,

bjuder dig ängeln tröst, säger: ”En Andes frukt

är detta barn: Immanuel”.

 

Herren, på jorden född, smeker du kärleksfullt

bort till Egyptens land flyr du med mor och son,

gossen, den saknade, söker och finner du

i templet, där hans Fader bor.

 

Visa förbarmande, Helige, store Gud,

led oss med Josef fram till Ditt Jerusalem,

låt oss med Din familj evigt där lova Dig,

vår vandrings mål, o Härlighet. Amen.

 

Ant. 1 Jesu föräldrar fann Honom i templet, där Han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. (PT. Halleluja)

Psalm 15

Herre, vem får bo i Din hydda, *

   vem får vara på Ditt heliga berg?

Den som vandrar ostraffligt och gör det rätta +

   och talar sanning av hjärtat, *

   den som inte bär förtal på sin tunga,

den som inte gör sin broder något ont*

   och inte drar smälek över sin nästa,

den som föraktar den förkastlige*

   men ärar dem som fruktar Herren,

den som aldrig bryter sin ed*

   utan håller vad han lovat sin nästa,

den som inte driver ocker med sina pengar*

   och inte tar mutor för att fälla den oskyldige.

Den som handlar så, *

   han skall aldrig någonsin vackla.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

   nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Jesu föräldrar fann Honom i templet, där Han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. (PT. Halleluja)

Ant. 2 Hans Mor sade till Honom: Barn, hur kunde Du göra så mot oss? Din far och jag har oroligt letat efter Dig. (PT. Halleluja)

Psalm 112

Salig den man som fruktar Herren*

   och har sin stora lust i Hans Bud.

Hans efterkommande skall bli mäktiga på jorden, *

   de trognas släkte skall välsignas.

Gods och rikedomar skall finnas i hans hus, *

   hans rättfärdighet består för evigt.

 För de trogna går Han upp som ett ljus i mörkret, *

   nådig och barmhärtig och rättfärdig.

Det skall gå väl för den som är barmhärtig och ger lån *

   och handlar rättfärdigt i all vad han gör.

Han skall aldrig i evighet vackla, *

   den rättfärdige skall bli ihågkommen för evigt.

Han fruktar inte för onda budskap, *

   hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på Herren.

Hans hjärta är fast och behöver inte frukta, *

   han skall snart få se med lust på sina ovänner.

Han strör ut, han ger åt de fattiga, +

   hans rättfärdighet består för evigt, *

   hans horn skall bli upphöjt med ära.

Den gudlöse skall se det och harmas, +

   han skall gnissla tänder och förgås. *

   Vad de gudlösa önskar blir till intet.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

   nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Hans Mor sade till Honom: Barn, hur kunde Du göra så mot oss? Din far och jag har oroligt letat efter Dig. (PT. Halleluja)

Ant. 3 Jesus följde med dem ner till Nasaret, och Han lydde dem i allt. (PT. Halleluja)

Canticum    Upp 15:3-4

Stora och förunderliga är Dina gärningar, *

   Herre, allsmäktige Gud,

rättfärdiga och sanna är Dina vägar, *

   Du folkens Konung.

Vem skulle inte frukta Dig, Herre, och prisa Ditt Namn? *

   Du allena är helig.

Alla folk skall komma och tillbe inför Dig, *

   Din rättfärdighet har blivit uppenbar.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

   nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Jesus följde med dem ner till Nasaret, och Han lydde dem i allt. (PT. Halleluja)

Kort läsning: Vad ni gör skall ni göra helhjärtat, det gäller ju Herren och inte människor: tänk på att det är Herren som skall ge er belöningen, er del av arvet. Kristus är er Herre, och ni skall tjäna Honom. (Kol 3:23-24)

Responsorium Fastetiden:

R. Den rättfärdige skall blomstra som en lilja + inför Herren.

V. Han skall bli lik ett olivträd i sin fägring + inför Herren.

V. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

R. Den rättfärdige skall blomstra som en lilja + inför Herren.

Responsorium Påsktiden:

R. Den rättfärdige skall blomstra som en lilja inför Herren + Halleluja, halleluja.

V. Alltid och i evighet. + Halleluja, halleluja.

V. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

R. Den rättfärdige skall blomstra som en lilja inför Herren + Halleluja, halleluja.

Ant.  Jesus var omkring trettio år när Han först trädde fram. Man menade att Han var son till Josef. (PT. Halleluja)

Magnificat

+ Min själ prisar Herrens storhet, *

   min ande jublar över Gud, min Frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *

   från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *

   Hans Namn är heligt,

och Hans förbarmande med dem som fruktar Honom *

   varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *

   Han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *

   och Han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar Han med sina gåvor. *

   och rika visar Han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel*

   och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham*

   och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

   nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant.  Jesus var omkring trettio år när Han först trädde fram. Man menade att Han var son till Josef. (PT. Halleluja)

Förbön: Låt oss be till Gud vår Fader, från vilket allt vad fader heter i Himlen och på jorden har sitt namn, och säga:

R. Himmelske Fader, bönhör oss.

Helige Fader, Du som för Josef uppenbarade Kristi hemlighet, som varit fördold i alla tider, låt oss alltmer förstå vem Han är, Din Son, sann Gud och sann människa. R.

Himmelske Fader, Du som föder himlens fåglar och kläder ängens liljor ge alla deras dagliga bröd till kropp och själ. R.

Du alltings Skapare, som ger oss uppdraget att medverka i skapelsen låt arbetarna få glädje av sin möda, och skälig lön för den. R.

All rättfärdighets Gud, som vill att alla människor skall efterlikna Dig låt oss, på den Helige Josefs förbön, leva så att vi behagar Dig. R.

Se i nåd till de döende och döda och låt dem evigt glädja sig med Jesus, Josef och Maria. R.

Präst: Låt oss fullborda vår bön med de dyrbara ord som Herren Jesus själv har gett oss:

Fader vår…

Präst: Allsmäktige, evige Gud, under den Helige Josefs trogna vård lät Du frälsningens mysterier ta sin början på vår jord. Hör hans bön och hjälp Din Kyrka att alltid troget tjäna detta verk, till dess det en gång fullbordas. Genom Din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med Dig Fader och den Helige Ande, lever och råder, från evighet till evighet.

R. Amen.

Tantum Ergo

Tantum ergo Sacramentum

veneremur cernui,

et antiquum documentum

novo cedat ritui;

praestet fides supplementum

sensuum defectui.

 

Genitori, genitoque

laus et iubilatio,

salus, honor, virtus quoque

sit et benedictio.

Procedenti ab utroque

compar sit laudatio. Amen

 

P Panem de Coelo praestitisti eis (Alleluia)

Alla Omne delectamentum in se habentem (Alleluia)

Endast prästen reser sig upp för bönen:

P Oremus. Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili passionis Tuae memoriam reliquisti, tribue, quaesumus, ita nos Corporis et Sanguinis Tui sacra Mysteria venerari, ut redemptionis Tuae fructum in nobis jugiter sentiamus. Qui vivis et regnas in secula saeculorum.

Alla Amen.

Översättning till svenska se nästa sida:

 

Stor är denna nådegåva,

Heligt detta Sakrament.

Låt oss tillbe, ty det Gamla

viker för ett Nytt Förbund.

Och där våra sinnen sviker

låt oss be om större tro.

 

Pris ske Fadern, pris ske Sonen

lovat vare Herrens Namn!

Låt oss jubla, tacka, prisa

för de gåvor som Han ger

och för Anden, som av båda

framgår i all evighet. Amen.

P Du har gett oss Bröd från Himmelen (Halleluja)

Alla som innehåller all ljuvlighet (Halleluja)

P Låt oss be. Jesus Kristus, vår Herre och Gud, i detta underbara Sakrament har Du lämnat oss en åminnelse av Ditt lidande. Låt oss med sådan vördnad fira Din Kropps och Ditt Blods Mysterier, att vi ständigt får erfara Din återlösnings frukter i vårt liv. Du som med Fadern och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

De Gudomliga Lovprisningarna

Lovad vare Gud.

Lovat vare Guds Heliga Namn

Lovad vare Jesus Kristus, sann Gud och sann människa

Lovat vare Jesu Namn

Lovat vare Jesu Heliga Hjärta

Lovat vare Jesu Dyrbara Blod

Lovad vare Jesus i Altarets Allraheligaste Sakrament

Lovad vare Gud Helige Ande, Hjälparen

Lovad vare Maria, Guds upphöjda Moder

Lovad vare Marias Heliga och Obefläckade Avlelse

Lovad vare Marias ärorika upptagning i Himmelen

Lovat vare Jungfrumodern Marias Namn

Lovad vare den Helige Josef, Marias kyske make

Lovad vare Gud i alla Hans änglar och helgon

Gottgörelsebön till Jesu Eukaristiska Hjärta

Gammal avlatsbön, Salige Pius IX, 29 feb. 1868

P Må Jesu Hjärta

Alla i det Allraheligaste Sakramentet bli lovat, tillbett och älskat med tacksam kärlek, alltid och överallt i alla tabernakel i hela världen, nu och till tidens slut. Amen.

Hyllningsbön i alla Människors Namn

Återges i ett flertal bönböcker på olika språk med följande inledning:

Herren sa till Moder Vogel (Katharina Vogl, 1871-1956): ”När följande lovprisning bes jublar hela den Himmelska Härskaran och Helvetet darrar av skräck.”

P Må Altarets Allraheligaste Sakrament

Alla och Marias trefaldigt nådeberikade Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta vara prisat och välsignat i hela mänsklighetens namn, av alla själar inför alla jordens tabernakel, nu och alltid. Amen.

Mariaantifon när Sakramentet ställs in i tabernaklet:

Ave Regina Coelorum – Cecilia nr. 106

Från Herrens Frambärande i Templet till Skärtorsdagen

Ave, Regína Coelórum: Ave Dómina Angelórum: Salve, radix, salve, porta, Ex qua mundo lux est orta: Gaude, Virgo gloriósa, Super omnes speciósa; Vale, o valde decóra, Et pro nobis Christum exóra.

Översättning:

Var hälsad, Himlarnas Drottning. Var hälsad Änglarnas Härskarinna. Var hälsad, du Ishais rot. Var hälsad, du Port. Ur dig framgick Ljuset för världen. Gläd dig, ärorika Jungfru, skönast av alla. Var hälsad, du ljuvliga. Be för oss till Kristus.

Regina Coeli – Cecilia nr. 107

Påskdagen till Pingstdagen

Regína Coeli, laetáre, Allelúia: Quia quem meruísti portáre, Allelúia, Resurréxit sicut dixit, Allelúia! Ora pro nobis Deum, Allelúia!

översättning

Himmelens Drottning, o gläd dig, halleluja.

ty Han som du fick föda till jorden, halleluja,

är uppstånden efter Skriften, halleluja.

Be nu för oss till Herren, halleluja.

Högtidsbön till Den Helige Josef

Litania till Den Helige Josef

Godkänd av Helige Pius X (1903-1914) den 18 mars 1909.

Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. nr. 29)

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig.

Kristus, förbarma Dig, Kristus förbarma Dig.

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig.

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss.

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss.

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss.

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, bed för oss.

Helige Josef

Du Davids upphöjde ättling

Du glänsande ljus bland patriarkerna

Du Guds Moders brudgum

Du den renaste Jungfruns beskyddare

Du Guds Sons fosterfar

Du Kristi ivrige beskyddare

Du den Heliga Familjens huvudman

Josef, du rättfärdige man

Josef, strålande i kyskhetens glans

Josef, förebild i vishet

Josef, du starke hjälte

Josef, lydnadens mönster

Josef, trohetens förebild

Du tålamodets spegel

Du fattigdomens vän

Du arbetarnas föredöme

Du familjelivets förebild

Du jungfrurnas värn

Du familjernas stöd

Du de olyckligas tröstare

Du de sjukas hopp

Du de döendes Skyddshelgon

Du de onda andarnas skräck

Du den Heliga Kyrkans Beskyddare

Guds Lamm som borttager världens synder:

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder:

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder:

förbarma Dig över oss, o Herre.

F Han satte honom till Herre över sitt hus.

Alla Och till härskare över all sin egendom.

F Låt oss be. Gud, Du har i Din outgrundliga Försyn utsett den Helige Josef till Din Heliga Moders brudgum, vi ber Dig om nåden, att vi förtjänar att ha honom till Förespråkare i Himmelen, då vi på jorden ärar honom som beskyddare, Du som lever och råder i evigheters evighet.

Alla Amen.

F Helige Josef, utvald av Gud Fader till den Allraheligaste Jungfrun, Guds Moder Marias, maka och stöd, samt till Guds enfödde Sons fosterfader, vi ber idag på din högtidsdag om din förbön, ditt beskydd och din välsignelse för oss, för våra nära och kära, för vår församling och för hela Guds Heliga Kyrka.

Alla Vi tar vår tillflykt till ditt Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta, vaka över oss som dina barn.

F Kyrkoläraren, den Helige Franciskus av Sales, säger om dig: ”Om vi har förtroende för den Helige Josef kommer han att se till att vi växer i dygderna och särskilt då i de dygder som han själv hade i så hög grad: den heliga kyskheten till kropp och själ, ödmjukheten, tålamodet, tapperheten och uthålligheten. Dessa är dygder som gör oss till segrare över våra fiender till kropp och själ. Dessa dygder som utmärkte den Helige Josef, och som han ska hjälpa oss att uppnå, kommer att göra oss värdiga att få del i det eviga livet, som är förberett för dem som varit villiga att efterfölja den Helige Josefs sätt att leva”.

Alla Helige Josef, låt oss få uppnå dessa dygder på din heliga förbön. Amen.

F Helige Josef, du min andlige fader,

Alla beskydda mig med din kärlek.

Lär mig att leva som du levde för Jesus och Maria.

Be för mig om en ständigt växande kärlek.

Be för mig om samma öppenhet för den Helige Ande, som präglade ditt liv och ta min hand och led mig till mitt livs stora dag, den dag då jag ska få komma in i Himmelen. Amen.

F Välsignad vare du i evighet, Helige Josef,

Alla Vi prisar dig salig och vi ber om din mäktiga förbön för oss och för alla dem vi anbefaller åt din omsorg.

F Helige Josef, fosterfader till Jesus Kristus och verklig brudgum till den Saliga Jungfrun Maria,

Alla Be för oss och för de döende denna dag och natt. Amen.

F Med Barnet du på armen bär,

Alla välsigna + oss o Josef kär.

Välsignelse med Josefsreliken

De som önskar kan komma fram och bli välsignade med reliken av den Helige Josefs mantel.


Du är väl medlem i:

Josefsbrödraskapet

 (Brödraskapet av den Helige Josefs Saliga Död)

Det Heliga Korståget till den

Helige Josefs ära för själarnas frälsning

Vill du hjälpa de döende?

Dödsstunden är det mest avgörande ögonblicket i en människas liv. Ett helt livsval beseglas då. Den döendes eviga mål bestäms för evigt genom det definitiva val personen gör för eller emot ett liv i evig gemenskap med Gud. Som döpta lever vi i de heligas gemenskap och som lemmar i Kristi Mystiska Kropp Kyrkan, kan vi utöva ett stort inflytande över våra medmänniskors eviga väl. Förbönen är en väldig makt som kan förhindra att många själar går miste om det eviga livet. Guds Moder sade i en av sina uppenbarelser i Fatima den 1 augusti 1917: ”Det är många som går förlorade därför att det inte finns någon som ber och offrar för dem.” Du har alltså en otrolig möjlighet att visa kärlek och omsorg om dina medmänniskors eviga väl genom att vara förebedjare för deras dödsstund.

Varför skall man tillhöra ett brödraskap?

Som medlem i ett andligt brödraskap förenas den enskildes böner med mångas böner så att de blir verkningsfullare. Man är inte ensam i kampen för att rädda själar och i sättet att ära Gud.

Som medlem i detta andligt brödraskap är man inte skyldig att gå på några möten eller resa någonstans. Vem som helst kan vara med och den dagliga förpliktelsen är mycket enkel: att be den lilla Josefsbönen för de döende morgon eller kväll.

Alla andliga brödraskap världen över har alltid en förankring kring en vallfartskyrka eller ett kloster. Detta ger uttryck för den konkreta verklighet som Kyrkan är: vi är levande och synliga lemmar i Kristus, som var och en av oss lever på olika orter men ändå verkar för samma mål, nämligen att Gud förhärligas och tjänas genom att vi gemensamt strävar efter själarnas räddning.

Devotionen till den Helige Josef

Den Helige Josef är av den Heliga Moder Kyrkan utnämnd till de döendes Skyddshelgon. Kyrkan har stor tilltro till den Helige Josefs hjälp inför livets mest avgörande moment eftersom han själv assisterades av Guds Son och Hans Saliga Moder i sin dödsstund.

Hur många döpta dör inte utan Kyrkans Sakrament och utan tillbörlig förberedelse! Kan vi verkligen vara säkra på att allt ”gått bra” för deras själar? Vår uppgift i Brödraskapet är att be för alla människor för att de skall få en helig död.

Det är en kärleksuppgift av allra största betydelse och av högsta rang! Du kan verkligen hjälpa alla de döende genom att förena dig med det andliga Brödraskapet och att be den s.k. Korstågsbönen på morgonen eller på kvällen (eller både ock!). Du kan vara förvissad om att du själv inte kommer att bli bortglömd i din egen dödsstund! Glöm inte att varje dag väntar många döende på din hjälp. Be för dem. Gör offer och offra ditt lidande för dem!

Det svenska Brödraskapets Säte

Gråbröderna (Conventualfranciskanerna) som finns i Sverige tillhör den världsvida Orden som grundades av den Helige Franciskus av Assisi år 1209. Helgonet själv uppmanade sina bröder att särskilt be för de döda. Orden har också en lång tradition i sin devotion till den Helige Josef. År 1741 bad bröderna Påven Benedict XIV att viga hela Orden till den Helige Josef och att ställa den under hans mäktiga beskydd. Franciskanorden har ett mycket kärleksfullt förhållande till Jesu Fosterfar. Bland andra kan nämnas den Helige Bernardinus av Siena (1380-1444) som ivrigt predikade om den Helige Josefs värdighet.

Josefbrödraskapet grundades år 1913 av den Helige Luigi Guanella (1842-1915) i Rom och har numera medlemmar från hela världen.

Brödraskapets svenska avdelning är upprättat genom Biskop Anders Arborelius´ tillstånd och välsignelse den 18 maj 2001. Det synliga centrum, som ger uttryck för enheten, för Brödraskapet är den Helige Josefs Altare i brödernas kloster. På detta altare läggs de ansökande medlemmarnas namn och på detta altare signeras också medlemsbeviset.

Vid den Helige Josefs Altare ber man på onsdagar (den veckodag som alltid är vigd åt honom) den särskilda andakten och förbönen i alla medlemmars namn. Den första onsdagen i månaden ber man inför den Helige Josefs Altare den mäktiga bönen Den Heliga Manteln (bönen om helgonets beskydd).

På den Helige Josefs högtidsdagar: den 19 mars samt den 1 maj, firas den Heliga Mässan för alla medlemmar. Den särskilda intentionen är då för medlemmarnas egen dödsstund.

Hur blir man medlem i Brödraskapet?

  1. Bestäm dig för att du vill be för de döende, d.v.s. att du vill göra något konkret – vilket bönen är! – för att rädda själar. Bönen är följande:

Brödraskapets Dagliga Bön

”Korstågsbönen”

Helige Josef, fosterfar till Jesus Kristus och sann brudgum till den Saliga Jungfrun Maria, be för oss och för de döende denna dag och natt. Amen.

 

  1. Ge ditt namn till Brödraskapet genom att fylla i talongen i denna folder eller anmäl dig på vår hemsida. På så sätt ger du uttryck för din vilja att verkligen vara med i bönegemenskapen.
  2. Den franciskanpater som är ansvarig för Brödraskapet kommer att lägga ditt namn på den Helige Josefs Altare, be för dig och överlåta (viga) dig till den Helige Josef.

Ett medlemsbevis kommer att skickas till dig att du verkligen tillhör Brödraskapet.

Obs. Brödraskapet har INGA organiserade möten. Alla är dock inbjudna att delta – oavsett om det är hemifrån eller i klosterkapellet vid den Helige Josefs Altare – i den särskilda Onsdagsbönen till helgonets ära.

 

”Alla helgon kan hjälpa oss med något, men

den Helige Josef kan hjälpa oss med allt!”

Helige Tomas av Aquino (Kyrkolärare, 1225-1274)

Undertecknad önskar att bli medlem i Josefsbrödraskapet, för att ära och tjäna Gud genom att vara förebedjare för alla de döende.

Var god texta: Namn och adress

Lägg lappen i klostrets brevlåda eller lämna in i sakristian i samband med Mässor eller till kontoret.

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek