Katolskt Påskfirande

Katolskt Påskfirande

Katolskt Påskfirande

Kristus är uppstånden!

Ja, Han är sannerligen uppstånden!

(den kristna påskhälsningen från påsknatten fram till pingst)

Katolskt Påskfirande

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Ave Maria Publikationer – Gråbröderna

Påskfirandets datum

Paesach – påsk betyder övergång. Vid flera tillfällen under Kyrkans liturgi läser vi berättelsen om judarnas befrielse från slaveriet i Egypten och hur de går över till frihet. Mose som leder folket över havet till friheten är ett förebud om att Kristus ska leda sitt folk från syndens slaveri och död till det eviga livet.

 

Påsken infaller vid olika tidpunkter varje år. För att veta när påsken ska firas måste man därför känna till både månens faser och söndagarnas placering under året. Eftersom ett år varar 52 veckor och en dag – skottår två dagar – ändrar sig söndagarnas datum från år till år, men upprepas med en period på 28 år.

Den bakomliggande uträkningen är lite komplicerad, men en minnesregel är: Påskdagen är första söndagen efter första fullmåne efter vårdagjämningen. Vårdagjämningen – dagen då natt och dag är lika långa – inträffar alltid mellan 19 och 21 mars. Påsken kan därför bara infalla under perioden 22 mars till 25 april.

Orsaken till varför vi katoliker och kristna i västvärlden firar Påsken på ett annat datum än ortodoxa kristna är att vi använder olika kalendrar. Vi använder den s.k. gregorianska kalendern som infördes av Påven Gregorius XIII den 24 februari 1582 (infördes i Sverige år 1753) och ortodoxa kristna fortsätter med den s.k. julianska kalendern som fått sitt namn efter Julius Caesar som år 46 f.Kr. genomförde en reform i den romerska kalendern.

Den julianska kalendern var helt dominerande i Europa fram till 1582, då den började ersättas av den gregorianska kalendern ("nya stilen"). Under de följande århundradena minskade den successivt i betydelse. Ännu idag används dock den julianska kalendern inom ortodoxa kyrkor för att styra kyrkoåret, vilket gör att många högtider blir förskjutna 13 dagar jämfört med de västliga kyrkornas firande. I Ryssland firas t.ex. Juldagen den 7 januari enligt den gregorianska tideräkningen, vilket motsvarar 25 december enligt julianska kalendern.

Därför firar vi Påsk

År 30 e Kr kokade Palestina av frustration över den romerska ockupationen. Otaliga predikanter kämpade för att samla befolkningen under Gud och göra uppror, men en skilde sig från mängden: Jesus från Nasaret fick massorna att flockas runt honom – och romarna att frukta honom. 

Under Påsken ingrep romarna och dömde Jesus till döden. Enligt evangelierna dog Jesus efter tre timmar på Korset, medan Han ropade: “Min Gud, min Gud, varför har Du övergivit mig?”, ”Fader, i Dina händer överlämnar jag min ande.” Men döden fick inte sista ordet och det är därför vi firar påsk (som betyder övergång).

Sedan dess har påsken varit de kristnas viktigaste högtid, som inleds med en fasta på 40 dagar. Själva påskveckan – Stilla veckan - sträcker sig från Palmsöndagen till Påskdagen. Helgdagarna, som vi katoliker kallar för Triduum eller de Heliga Tre Påskdagarna: Skärtorsdagen, Långfredagen, påskdagen och Påskdagen – firas till minne av Jesu död, uppståndelse och första mötena med den uppståndne.

Kristi frälsningsverk firar vi i Katolska Kyrkan på följande sätt:

Fastetiden

Kyrkan förbereder sig inför påsken, Kristi seger över död och synd, genom en fastetid på fyrtio dagar, precis om Herren själv gjorde som förberedelse inför sitt s.k. offentliga liv. Fastan inleds med Askonsdagen, som är en av de två riktiga påbjudna fastedagar vi har under kyrkoåret (den andra är Långfredagen).

Fastetiden är en privilegierad tid för att ”rensa ut” i vårt liv. En tid för försoning med Gud och med varandra. Att börja om på nytt och befria sig från alla självsiska ovanor som vi lagt oss till med i livet. Se över alla våra ”krav” och hur vi använder vår korta tid på jorden. Är Gud verkligen den viktigaste för mig i livet? Ber jag tillräckligt? Firar jag frälsningens mysterier på tillbörligt sätt (att gå i Mässan)? Lever jag enligt Guds Bud?

Lite mer om Askonsdagen

Kom ihåg att du är stoft,

och stoft ska du åter bli

Omvänd dig, och tro på Evangeliet

Med Askonsdagen börjar den heliga fastetiden, en tid av bot och förberedelse till frälsningsverkets stora firande.

Under Mässan välsignas askan, som Kyrkan strör på våra huvuden med orden: ”Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris”, (Kom ihåg att du är stoft, och stoft ska du åter bli – eller: Omvänd dig, och tro på Evangeliet).

Genom denna ceremoni uppmanas vi att med ödmjukt sinne göra bot och att tänka på de jordiska tingens förgänglighet och på döden. ”Se om ditt hus, ty du ska dö”; detta profetens ord till konung Esekias gäller för varje människa.

Man tror att bruket att välsigna och dela ut askan kommer från England, där liturgin var ganska annorlunda jämfört med den som var i bruk i Rom. Vi möter detta bruk först under 900-talet i den Romerska liturgin. Under Konciliet i Benevento år 1091 föreskrev den Salige Urban II (1088-1099) att askan skulle utdelas till alla troende.

Enligt traditionen ska askan utgöras av de välsignade kvistar som delats ut på Palmsöndagen året innan. De kvistar vi tar med oss hem efter Palmsöndagens liturgi och fäster bakom krucifixet i våra hem, ska man aldrig kasta bort eftersom de är välsignade – utan helst bära tillbaka kvisten till kyrkan innan fastan börjar. Man kan även bränna kvisten för att sedan strö askan i en blomsterrabatt eller på lämplig plats, som exempelvis vid ett träd. Välsignelseformuläret för askan har sitt ursprung från 700-talet.

Praktisk katolicism

*Rena dig idag, om möjlighet ges, i början på den Heliga Faste- och Bottiden, med att bikta dig.

*Meditera idag över döden som är oundviklig och som kommer att sätta stopp på alla möjligheter till förändringar i livet. Det du inte gör nu vad gäller din eviga salighet, det kanske du inte har tillfälle till i morgon…

*Gör den goda föresatsen idag (mycket viktigare än alla banala nyårslöften!) att leva Fastetiden i botens och omvändelsens anda. Använd dessa fyrtio dagar till att ”rensa” ditt liv från allt sätt att göra, säga och vilja som inte är förenligt med Evangeliets budskap om att först av allt söka Guds Rike.

*Bestäm dig för någon bot under denna tid i utbyte mot den totala fasta under alla fyrtio dagar som Kyrkan har dispenserat oss ifrån. Kyrkan uppmanar oss till fasta och abstinens under Askonsdagen och Långfredagen men Hon kan aldrig ge dispens från bot och omvändelse! Denna bot kan exempelvis vara att inte se på underhållningsprogram under Fastetiden utan ägna denna tid åt andlig läsning. Att begränsa vad gäller överflödiga utgifter för nöjen, överflödig mat och dryck, resor mm. och i stället ge dessa pengar till välgörande ändamål.

Framför allt borde man ägna mycket mer tid åt bön, meditation och att hälsa på ensamma och sjuka personer särskilt under Fastan. Den främsta bönen är naturligtvis att delta, helst dagligen, i den Heliga Mässan.

*Uppmärksamma särskilt under fastetiden Kristi frälsningsbringande lidande och död genom böner och andakter som hyllar Herrens lidande, exempelvis Korsvägsandakten.

Om möjligt delta även i någon reträtt eller särskilda fastepredikningar i någon kyrka eller något kloster.

Bön på Askonsdagen

Ur Oremus 1909. Bönen kan användas under hela fastetiden

Gud, Du vill inte syndarens död, utan vill, att han vänder om från sin väg och lever. Du har sagt genom Din profet: ”I behaglig tid ska jag bönhöra dig; på Frälsningens dag ska jag hjälpa dig.”

Se, Herre, nu är en välbehaglig tid, då vi med botfärdigt sinne och förkrossat hjärta kommer till Dig; se, nu är frälsningens dag, då vi beströr våra huvuden med aska och ödmjukt bekänner, att vi är stoft och ska återvända till stoft.

Vi bekänner inför Dig, Helige Gud, att vi har syndat; vi bekänner, att vi gjort oss skyldiga till Dina straffdomar. Det smärtar oss, att vi har varit otacksamma mot Dig, vår störste välgörare, att vi så ofta och så mycket förolämpat Dig, vår Herre och Gud. Vi är inte värda att lyfta våra ögon till Dig; men du, Herre, förbarmar Dig över alla och hatar inget av det, som Du har skapat; Du har överseende med människornas synder för botens skull.

Skona, Herre, Ditt folk; vänd Dig till oss, så att vi kan omvända oss. Bönhör oss, Herre, och vänd Dig till oss i Din stora barmhärtighet. Ge oss, Herre, botfärdighetens ande.

Låt oss efter Kyrkans bud och anda i denna nådens tid genom återhållsamhet i mat och dryck, i njutningar och förströelser späka vår kropp och få den under andens herravälde.

Låt oss i tillbakadragenhet genom inre samling, bön och andäktig betraktelse av Frälsarens lidande och död bereda våra själar till att vinna försoning och nåd. Vi ber Dig om detta, Himmelske Fader, genom Din älskade Sons, vår Herres Jesu Kristi förtjänster, som själv fastade fyrtio dagar i öknen och därigenom var oss ett föredöme i att gå i Hans fotspår. Du som lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Novena för att bli bevarad

från en plötslig och oförberedd Död

Ur The Little Flower Prayer Book, USA, 1926.

Novenan bes lämpligen 3-11 nov. samt nio dagar fr.o.m. Askonsdagen

Eller när det passar

Kalvariebergets Lamm, Du är min själs enda räddning. Jag ber Dig att utplåna mitt livs alla synder med Ditt Blod.

I kraft att Ditt Blod bevara mig från allt ont i denna värld, särskilt från en plötslig och oförberedd död. Var Du min hjälp i dödsstunden. Amen.

O Jesus, för Ditt Dyrbara Blods förtjänsters skull, ber jag Dig om förbarmande och att Du bevarar mina nära och kära från den eviga döden. Amen.

Var hälsad Maria…

Välsignad Aska att dela ut till dem som inte kunde komma till Mässan på Askonsdagen

I vissa katolska kyrkor kan man få små påsar med välsignad aska att ta med sig hem till nära och kära.

Be tillsammans syndabekännelse, Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare Fadern.

Gör korstecknet på pannan eller strö på huvudet med den välsignade askan på den eller dem som inte kunde komma till kyrkan på Askonsdagen och säg följande:

Kom ihåg att du är stoft, och stoft ska du åter bli

eller:

Omvänd dig, och tro på Evangeliet.

Askan som blir över lägger man i en rabatt eller krukväxt.

Askonsdagen är faste- och abstinensdag

På Askonsdagen avstår vi från alla slags köttprodukter i vår mat. Vi äter bara en riktig, men enkel, måltid denna dag. Vi bör också avstå från all slags underhållning och liknande på Askonsdagen (detta gäller naturligtvis även för Långfredagen).

Se till att Du ”samlar skatter i Himmelen”, som Herren uppmanar oss till att göra. Var lite mer självkritisk inför det du unnar dig själv och se över om du inte kan hjälpa nödlidande och Kyrkans apostolat lite mer.

Stiftets Fastemandat

Vår biskop brukar sända ut ett s.k. fastemandat varje år och då brukar vi kunna läsa följande uppmaning om vad som förväntas av oss som katoliker under fastetiden:

Faste och abstinensdagar

Numera är det endast Askonsdag och Långfredag som är obligatoriska faste- och abstinensdagar. På dessa dagar äter vi högst ett mål mat och avstår helt från kött. Detta gäller inte sjuka, personer som har tungt arbete och barn under uppväxtåren. Den som påbörjat sitt sextionde levnadsår behöver inte längre fasta.

På fredagarna ska alla som fyllt 14 år fullgöra den botgöring som kyrkan föreskriver. Detta kan ske genom att till exempel:

- avstå från kött, eller någonting annat som tillhör matbordet

- avstå från alkohol, rökning eller någon annan njutning

- begränsa måltiderna, äta mindre.

Pengar man på så sätt sparar kan man istället skänka åt nödlidande.

Fasteoffret

Under fastetiden upptas en särskild fastekollekt, det så kallade fasteoffret på Palmsöndagen. 

Årets fasteinsamling med fastekollekten på Palmsöndagen går till kyrkans och Caritas Sveriges pågående hjälpverksamhet i … (varierar år från år vilket projekt pengarna går till).

Bikt

Att vi får gå till bikt är en stor nåd. Påsktiden påminner oss om detta. Eftersom vi lever i ett land med stora avstånd är tiden för påskbikt och påskkommunion utsträckt till 14 veckor, från och med första söndagen i fastan till och med Heliga Trefaldighets Dag. 

Det är angeläget att prästerna erbjuder många tillfällen till bikt. Det är också önskvärt att de troende som vill får möjlighet att bikta för en präst som förstår deras modersmål. 

Prenumeration av katolska tidskrifter

Om man vill intensifiera sitt kristna liv är det viktigt att även hålla sig informerad om vad som händer i Kyrkan – både här i Sverige och i den stora världen. Därför rekommenderar jag i detta sammanhang alla att prenumerera på de katolska tidskrifterna Katolskt magasin, Signum och Karmel samt att läsa församlingsmeddelanden och församlingsblad. Till sist vill jag tacka alla som genom kyrkoavgiften

eller på annat sätt har understött kyrkan och hennes verksamhet.

Stilla Veckan – Heliga Veckan

Stilla Veckan, som är allt annat än ”stilla” (har kallats så på svenska för att vi i stillhet ska begrunda vår frälsnings mysterier), inleds med Palmsöndagen.

På Palmsöndagen bär vi fram till altaret vårt s.k. fasteoffer, det som vi sparat ihop genom vår osjälviska fasta (dvs. pengar som annars skulle ha slösats bort på onödiga saker som godis, bio... eller som vi annars bara skulle ha sparat – och då ärar eller tjänar de heller inte Gud!).

Denna söndag firar vi att Herren verkligen är Konung och Herre över vårt liv och vår evighet. Vi påminns också om att hosianna-ropen (folkets jubel över Messias) snart byttes ut mot ”Korsfäst Honom, bort med Honom!”. Det är också en risk för oss att det blir så. Lätt kan man välsigna och bekänna Herren med sina läppar, men lika lätt kan man med synd och olydnad mot Guds Bud korsfästa och köra bort Herren ur sitt liv.

Praktisk katolicism

Var generös i din fastegåva som läggs i kollekten på Palmsöndagen. För skoj skull räkna ut hur mycket du använder för överflödig mat, godis, nöjen, kläder mm. under en vecka. Räkna sedan ut hur mycket detta skulle bli och skänk det till dem som inte ens har det nödvändiga för att äta, klä sig mm.

Den gröna kvisten som välsignas på Palmsöndagen ska du sedan ta med hem och sätta bakom något krucifix som påminnelse att även du har ropat med Kyrkan: ”Välsignad vare Han som kommer i Herrens Namn!”, dvs. du bekänner att det är Kristus som är din Herre och Gud.

Den gamla vissna kvisten från föregående år ska brännas eller grävas ner i någon plantering. I många kyrkor samlar man ihop dem (man kommer med den gamla kvisten i en liten plastpåse). De bränns sedan för att bli aska till nästa års Askonsdag.

De Heliga Tre Påskdagarna: Skärtorsdagen

Påskfirandet inleds med Skärtorsdagen. På morgonen firar man i stiftets domkyrka den s.k. Oljevigningsmässan (kan även firas från måndag-onsdag i Stilla Veckan). Då samlas prästerna kring sin biskop och förnyar sina prästlöften att tjäna Herren helhjärtat och utan kompromisser. De närvarande är med och ber för sina präster att de ska bli allt mer trogna sina löften. Under denna högtidliga Mässa välsignas tre oljor: De Sjukas Olja (används för de Sjukas Smörjelse), Katekumenernas Olja (används inför dopet av både barn och vuxna), samt Krisman (används för prästvigning, vigning av kyrkor och altaren, samt vid dop och konfirmation). I vårt stift har man ibland också fått dispens (som man måste be om för varje år) från den Heliga Stolen att fira Oljevigningsmässan på andra platser i stiftet p.g.a. avstånd. Förutom i Stockholm (där vår domkyrka finns) har även Oljevigningsmässor firats i Göteborg och Malmö.

På kvällen firas In Coena Domini – Herrens Nattvard, då Kyrkan firar instiftelsen av Eukaristin (Mässan), prästvigningen och påminns om Kyrkans uppdrag att tjäna (genom fottvagningens rit).

I kyrkan brinner inte sakramentslampan denna dag och tabernaklet är tomt. Prästerna konsekrerar (ber den Helige Ande att förvandla) så många partiklar (bröd som efter förvandlingen till Kristi Kropp kallas för hostior) som behövs för Skärtorsdagens Mässa och för Kommunionsutdelningen på Långfredagen.

Efter denna mycket högtidliga och betydelsefulla Mässa bär man i högtidlig procession Sakramentet (det förvandlade brödet) till ett s.k. Repositionskapell (som betyder: kapell där man förvarar Sakramentet). Kapellet ska sedan vara öppet för de troende för tillbedjan (helst hela natten, om det är möjligt).

Praktisk katolicism

Skärtorsdagen är prästernas festdag framför alla andra, den dag då det Nya Förbundets prästämbete instiftades. Denna dag bör de troende gratulera sina präster, visa sin uppskattning på något sätt för de män som offrar sina liv för de troendes frälsning och helgelse!

Be särskilt för prästerna denna dag och styrka och glädje i sin kallelse.

På många platser i världen kommer de troende med blommor och presenter till sina präster på Skärtorsdagen.

I bl.a. Italien, Peru och på andra platser är det vanligt att de troende kysser sina prästers händer och tackar Kristus för denna stora gåva till Kyrkan. En ung präst i Tyskland förvånades en gång när en äldre dam kom fram för att kyssa hans händer efter Skärtorsdagens Mässa. Prästen sa: ”Nej, jag är ingen biskop! Inte behöver Ni kyssa mina händer!” Kvinnan svarade: ”Det är inte Era händer jag kysser, det är Kristus min Frälsare, som använder sig av Era händer för att välsigna, förlåta och helga!”

På Skärtorsdagens kväll påminns vi om Herrens uppmaning att vaka och be med Honom. Det är särskilt på Skärtorsdagens kväll i Repositionskapellet (som denna afton är Getsemane Örtagård för oss) som vi ska tillbringa mycket tid för s.k. Sakramental Tillbedjan. Ibland finns inte möjlighet att ha ett särskilt kapell där Sakramentet förvaras och då ordnar man det i kyrkan eller använder det tabernakel som finns tillgängligt.

Ingen tid under kyrkoåret är så viktig för just denna tillbedjan som just på Skärtorsdagens kväll och natt. Herren själv uppmanar och förebrår lärjungarna och alla oss troende genom orden:

Matt 26:36-46: "Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig."

"Ni orkade alltså inte hålla er vakna en enda timme med mig? Vaka, och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag."

"Ja, ni sover och vilar er. Men nu är stunden här då Människosonen skall överlämnas i syndarnas händer.”

Mark 14:32-42: "Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka."

"Sover du? Orkade du inte hålla dig vaken en enda timme?  Vaka, och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag."

Så gick han bort igen och bad med samma ord. När han kom tillbaka fann han igen att de sov; de kunde inte hålla ögonen öppna, och de visste inte vad de skulle svara.

För tredje gången kom han tillbaka, och då sade han: "Ja, ni sover och vilar er! Det räcker nu. Stunden är inne, Människosonen skall överlämnas i syndarnas händer.”

Luk 22:39-46: "Be att ni inte utsätts för prövning."

När han steg upp från bönen och kom tillbaka till lärjungarna fann han att de hade somnat, tyngda av sorg, och han sade till dem: "Hur kan ni sova! Stig upp och be att ni inte utsätts för prövning."

Dessa bibeltexter och Kyrkans tradition påminner oss om denna kvälls oerhörda betydelse för just bönevaka kring Herren i Sakramentet. Många mystiker har skrivit om denna bönevakas betydelse och påpekar att varje torsdag kväll och natt är en slags förlängning av Skärtorsdagens bönevaka då vår Herre våndas över mänsklighetens svåra synder. Vi förenar oss också med Herren genom att vädja för alla människor att de klarar av att be och leva enligt Herrens ord: ”Inte min vilja, utan Din Vilja, Fader.”

Långfredagen – Vår Herres Jesu Kristi Lidande och Död

Jesus tillbringade Skärtorsdagens natt i fängelse och tidigt på morgonen fördes Han inför översteprästerna och de äldstes råd, vilka beslöt att Han skulle dödas. De lät binda Honom, föra bort Honom och utlämna Honom till Pilatus som var landshövding. Då Pilatus inte ansåg att Jesus för skyldig till något lät han föra Honom till Herodes Antipa, kung i Galileen. Herodes skickade tillbaka Jesus till Pilatus som lät gissla Honom.

Vid tredje timmen, kl. 09:00, korsfästes Jesus. Vid nionde timmen, kl. 15:00 dog Herren på Korset. Det historiska datum när Jesus dog var troligen fredagen den 7 april år 33. Exegeter har kommit fram till detta datum.  

Långfredagens viktigaste gudstjänst brukar firas just vid tre tiden på eftermiddagen (Barmhärtighetens Timma).

Det är enda dagen under året då Kyrkan inte firar Mässa, dvs. Eukaristi, utan en ordets liturgi som hyllar Kristi lidande och död. Kristi Kropp som delas ut under denna gudstjänst har konsekrerats på Skärtorsdagen och tas från Repositionskapellet.

Ofta har man också en Korsvägsandakt på Långfredagen.

Praktisk katolicism

Långfredagen är ägnad enbart åt firandet och åminnelsen av vad Herren gjort för vår frälsnings skull. Detta är en s.k. faste- och abstinensdag (=inget kött, endast ett enkelt mål mat, inget godis eller nöjen denna dag!).

De som fyllt 60 år, har ett tungt arbete som måste utföras denna dag eller är sjuka är inte förpliktade till denna fasta.

Helga Jesu dödsdag genom bön och deltagande i Kyrkans liturgi. Påminn dig om att du utan denna dag inte skulle kunna bli frälst från evig död och evigt lidande, men ”genom Hans Sår har vi blivit helade” (Jes 53:5, 1 Pet 3:24).

Be idag för hela mänsklighetens frälsning och för befrielsen av själarna som renas (åberopa Kristi Sår för deras befrielse!).

På Långfredagen börjar Den Gudomliga Barmhärtighetens Novena (se förklaring på Andra Påsksöndagen)

Påskafton – Kyrkan väntar i tystnad och stillhet vid Kristi grav

Påskafton är inte en festdag, som många tycks tro. Idag väntar Kyrkan med Herrens Moder Maria, den Övergivna Smärtornas Moder, inför Jesu grav. Jesus har stigit ner till Dödsriket, dvs. till alla de generationer av döda som levt före Jesu tid. Han ger dem nu erbjudandet att bli frälsta genom Honom. Kyrkan tänker idag särskilt på alla de avlidna som ännu väntar på sitt intåg i det Himmelska Jerusalem (dvs. själarna i Skärselden).

Kyrkoårets förnämsta och viktigaste gudstjänst firas denna kväll eller natt: Påskvakan och Påsknattens Mässa.

Inget annat liturgiskt firande kan mäta sig med Kyrkans firande av Herrens seger över döden. Om inte Herren hade uppstått, ja, då är vår tro förgäves, läser vi i Nya Testamentet.

Påskvakan får firas vid mörkrets inbrott.

Traditionerna varierar när man börjar Påskvakan. Denna ”vakornas moder” inleds vid påskelden utanför kyrkan. Påskljuset välsignas och de troende träder in i kyrkan, som befinner sig i mer eller mindre mörker, medan diakonen tonar upp tre gånger: Kristi Ljus! Alla svarar: ”Gud, vi tackar Dig!” En uråldrig hymn till Påskljuset, dvs. till ära för Kristi uppståndelse och det eviga ljus detta medfört för hela mänskligheten, sjungs och man lyssnar till ett flertal läsningar från Gamla Testamentet som handlar om skapelsen, människans olydnad, Guds barmhärtighet som ständigt befriar den fångna människan ända tills man kommer fram till Kristi definitiva seger i historien.

Från och med påsknattens vaka och Mässa hälsar vi varandra med orden: Kristus är uppstånden! Och man svarar:

Ja, Han är sannerligen uppstånden!

Praktisk katolicism

Att fira en katolsk påsk i dess fullhet betyder närvaro på

A) kvällens Mässa på Skärtorsdagen,

B) Långfredagens eftermiddagsliturgi vid 15:00 tiden,

C) firandet av Kristi uppståndelse på påsknatten och/eller närvara under Påskdagens Mässor.

Det blir tre till fyra gudstjänster under påskhelgen, knappast något man inte klarar av!

Tyvärr ”tävlar” Kyrkans officiella firanden med en rent folklig sed som är mäkta populär i vissa länder (Polen, Kroatien etc.), medan den är helt okänd i andra länder: matvälsignelsen på påskaftonen.

Man bör understryka att en välsignelse av maten faktiskt finns förutsedd för firandet efter Kristi uppståndelse på Påsknatten, men av någon underlig anledning har man i många kyrkor flyttat välsignelsen till påskaftonen (dvs. under lördagen, oftast på förmiddagen).

Detta är inte liturgiskt och de som bara visar sig på matvälsignelsen under påskhelgen har då sannerligen inte firat en kristen påsk. Tyvärr är denna sedvänja beblandad med vidskepelse, vilket är tydligt när de som kommer för välsignelsen inte har visat eller visar sig på de övriga firanden för Kristi frälsningsverk. För vilken välsignelse får man med sig hem om man inte vill fira Kristi lidande och död som äkta kristen? Räcker det att prästen eller diakonen stänker vigvatten på maten för att få välsignelse? Knappast!

Det enda som kan ursäkta denna matsvälsignelse är att man samtidigt erbjuder bikt.

Det finns också en verkligt katolsk sed vad gäller välsignelse av s.k. påskmat. Det ska inte vara vin, fläsk och vad som helst i korgarna! Det som symboliskt ska välsignas är egentligen: Bröd (”Jag är Livets Bröd”, säger ju Herren, dvs. påminnelse om det eviga livet), ägg (urgammal symbol för evigt liv. Ägget har ju ingen början och inget slut och inne i ägget finns början till liv, dvs. symbol för Kristi uppståndelse från gravens djup). Salt och örter (”Ni är livets salt”, som Herren säger. Salt är till för att köttprodukterna inte skulle ruttna, dvs. vi troende ska hjälpa mänskligheten att inte gå under i världslighet). Man kan också lägga ljus och lite påskgodis i korgarna (Kristus är ju ”Livets Ljus” och godis påminner om Jesus som är allt vårt goda).

Kyrkan påminner oss också om att man åtminstone en gång per år, och då gärna under påsktidens fyrtio dagar, ska gå till bikt och ta emot Kommunionen.

Påskoktaven och Barmhärtighetens Söndag

Under åtta dagar, med början på Påskdagen, firar Kyrkan Kristi uppståndelse med samma liturgiska rang som själva Påskdagen. Oktaven avslutas med Barmhärtighetens Fest (Andra Påsksöndagen).

Den 5 maj Jubelåret 2000 offentliggjordes Helige Johannes Paulus II:s beslut att man i hela Kyrkan även liturgiskt skulle kalla den andra Påsksöndagen (Vita Söndagen) för Den Gudomliga Barmhärtighetens Söndag, så som Herren själv hade önskat enligt Heliga Faustina Kowalska i Polen (1905-1938). Barmhärtighetens Söndag ska inte bara vara en dag då Gud särskilt äras i sin outrannsakliga barmhärtighet, utan även en dag med nåd för alla människor, och särskilt då för syndare.

Herren gav ett mycket stort löfte till dem som högtidlighåller denna högtid med att be Barmhärtighetens Novena (man ber Barmhärtighetens Krona) från Långfredagen till nämnda söndag, bikta sig och ta emot den Heliga Kommunion:

”Fullständig förlåtelse för alla synder och

efterskänkande av straff”

Detta är en oerhörd gåva från Herren, som vi ju normalt sett endast får i Dopet. Storheten i denna Barmhärtighetens Söndag ligger också i det löfte att alla, till och med de som först denna dag omvänder sig, kan genom bön få alla nådegåvor, om de är i enlighet med Guds Vilja.

Hela fjorton gånger talade Herren till Heliga Faustina under budskapen om den Gudomliga Barmhärtigheten angående denna fest.

Herren ville att prästerna högtidligen skulle välsigna bilden av Den Barmhärtige Jesus på denna söndag: ”Jag vill att Barmhärtighetens Söndag blir en tillflykt och ett värn för alla själar, särskilt då för arma syndare. Denna dag är min Barmhärtighets innersta öppet; jag låter ett helt hav av nådegåvor flöda över de själar som närmar sig min Barmhärtighetens Källa. Den själ som går till bikten och tar emot den Heliga Kommunionen uppnår fullständig syndaförlåtelse och efterskänkande av straff. Denna dag strömmar alla floder av Guds nådegåvor; må ingen själ vara rädd att närma sig mig, även om hennes synder vore som scharlakan… Denna helg har framkommit ur det innersta i min barmhärtighet till glädje för hela världen och är befäst i djupet av mitt förbarmande” (Jesu ord ur den Heliga Faustinas Dagbok).

Vår Herre Jesus Kristus vill att Barmhärtighetens Bild, såsom den uppenbarades för den Heliga Faustina, denna dag högtidligt ska välsignas och äras offentligt (d.v.s. liturgiskt under Högmässan) och att själasörjarna (prästerna) ”talar till själarna om denna Guds stora och oändliga barmhärtighet”.

Praktisk katolicism

För att de troende ska få del av dessa stora gåvor, som Herren vill skänka varje människa och hela mänskligheten, ska de:

- vara i nådens tillstånd (d.v.s. ha biktat sig väl och noggrant)

- uppfylla villkoren för devotionen till Guds barmhärtighet (förtröstan och verksam kärlek till nästan)

- denna dag träda fram till ”Livets Källa”, d.v.s. den Heliga Kommunionen.

Enligt dekret från den Heliga Stolen den 29 juni 2002 gäller följande för åtnjutandet av avlaten vid Barmhärtighetens Söndag:

- Fullständig avlat ges under vanliga villkor: (bikt, Kommunion och bön enligt den Helige Faderns intentioner) till de troende som, på Barmhärtighetens Söndag, i någon kyrka eller kapell deltar i bönerna till den Gudomliga Barmhärtighetens ära inför det Allraheligaste Sakramentet (utställt för Tillbedjan eller i Tabernaklet).

- Villkoret för den fullständiga avlaten är att man inte har någon dragning till synd, även venial (vanesynd).

- Till de böner som man ber gemensamt i kyrkor eller kapell (exempelvis Barmhärtighetens Rosenkrans) ska man tillägga ett Fader vår, Trosbekännelsen samt invokationen: ”Jesus, jag litar på Dig”.

- För sjömän som arbetar på skepp, de som befinner sig på flykt i krig, hemlösa i flyktingläger, drabbade av politiska omständigheter när det är utegångsförbud etc., de sjuka och dem som vårdar sjuka samt alla andra som av giltiga motiv inte kan gå till någon kyrka eller kapell på Barmhärtighetens Söndag kan även de åtnjuta den fullständiga Avlaten om de helhjärtat tagit avstånd från all synd, har intentionen att gå till bikt och Kommunion så fort tillfälle ges, ber enligt den Helige Faderns intentioner samt Fader vår, Trosbekännelsen och invokationen: ”Jesus, jag litar på Dig”.

- Är det till och med omöjligt för ovannämnda personer att även be dessa böner är det tillräckligt att de andligen förenar sig med alla de troende som denna dag utför de villkor som den Helige Fadern satt upp för åtnjutandet av den fullständiga avlaten. De ska dock förena sitt lidande och sitt livs svårigheter med Frälsaren och uppoffra det till Gud tillsammans med föresatsen att, så fort tillfälle ges, uppfylla de vanliga villkoren får den fullständiga avlaten.

- Präster, särskilt de som har församlings tjänst, är förpliktade enligt dekretet att informera om Kyrkans regler angående Barmhärtighetens Söndag, erbjuda tillfälle till bikt (efter Mässa, Vesper eller under andakten till den Gudomliga Barmhärtigheten), samt leda de böner som är förknippade med denna devotion.

Påskens avslutas med Pingsten

Pingsten firas till minne av att apostlarna församlades med Maria, Herrens Moder, i bön och den Helige Ande utgöts över dem. Denna händelse kallas för Kyrkans födelsedag. I och med Pingstdagen avslutas Kyrkans påskfirande. Söndagar är dock alltid ett särskilt firande av Kristi uppståndelse, därav söndagens särställning som den kristna veckans gudstjänst- och vilodag.

Några texter att användas under påskfirandet

Repositionskapellet

”Man avdelar ett kapell för reservationen av det Allraheligaste Sakramentet. Det smyckas på lämpligt sätt, så att bön och meditation underlättas. Sakramentet ska förvaras i ett låst tabernakel. Det får aldrig exponeras i monstrans. Tabernaklet eller custodian får inte ha formen av en grav. Man ska undvika själva ordet ”grav”; repositionskapellet är inte inrett för att symbolisera ”Herrens begravning” utan för att förvara Herrens Kropp för Kommunionen vid Långfredagens liturgi.”

Ur Stiftets Ordo (liturgiska kalender)

Skärtorsdagens kväll och natt

Jesus i Getsemane ur Matteusevangeliet 26:36-46

ur Svenska folkbibeln

Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Getsemane, och Han sa till lärjungarna: "Sätt er här medan jag går dit bort och ber." Han tog med sig Petrus och Sebedeus båda söner, och Han greps av sorg och ångest och sa till dem: "Min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka med mig." Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad: "Min Fader! Om det är möjligt, så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som Du vill."

Han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Då sa Han till Petrus: "Så ni kunde inte vaka en enda timme med mig? Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt." Sedan gick Han bort för andra gången och bad: "Min Fader, om den inte kan gå förbi mig utan jag måste dricka den, så ske Din Vilja."

Han kom tillbaka och fann återigen att de sov, för deras ögon var tunga av sömn. Då lämnade Han dem och gick åter bort och bad för tredje gången med samma ord igen.

Sedan gick han till lärjungarna och sade till dem: "Sover ni fortfarande och vilar er*? Nu är stunden här då Människosonen utlämnas i syndares händer. Res på er, nu går vi. Han som förråder mig är här."

(* annan översättning: Sov ni vidare och vila er!)

Som avslutning på Skärtorsdagens Mässa på kvällen In Coena Domini (Herrens aftonmåltid) bärs Sakramentet till repositionskapellet.

När huvudcelebranten kommit fram till tabernaklet med Sakramentet sjungs Tantum ergo:

Tantum Ergo

Skriven ca 1264 av Helige Thomas av Aquino (1225-1274, 28 jan.) Avlatsbön. Vanligtvis partiell avlat men på Skärtorsdagen efter kvällens Mässa fullkomlig avlat. (Ench. Ind. nr. 7)

Stor är denna nådegåva,

Heligt detta Sakrament.

Låt oss tillbe, ty det Gamla

viker för ett Nytt Förbund.

Och där våra sinnen sviker

låt oss be om större tro.

 

Pris ske Fadern, pris ske Sonen

lovat vare Herrens Namn!

Låt oss jubla, tacka, prisa

för de gåvor som Han ger

och för Anden, som av båda

framgår i all evighet. Amen.

 

P Du har gett oss Bröd från Himmelen

Alla som innehåller all ljuvlighet

P Låt oss be. Jesus Kristus, vår Herre och Gud, i detta underbara Sakrament har Du lämnat oss en åminnelse av Ditt lidande. Låt oss med sådan vördnad fira Din Kropps och Ditt Blods Mysterier, att vi ständigt får erfara Din återlösnings frukter i vårt liv. Du som med Fadern och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

De troende som har möjlighet stannar hos Herren för tillbedjan, tacksägelse, gottgörelse och åkallan.

Man kan också komma tillbaka senare på kvällen för enskild bön.

Repositionskapellet är öppet till midnatt.

De särskilda böneämnen som lämpar sig för bönen under Skärtorsdagens kväll är:

Tacksägelse och förbön för Kyrkan, tacksägelse för Eukaristins Sakrament och gottgörelse för alla profanationer och missbruk mot Sakramentet. Tacksägelse för prästämbetet och förbön för alla präster.

Vi förenar oss också med Kristus i Getsemane och ber om förlåtelse för världens synder, orsaken till Herrens bittra lidanden.  

Ur Enchiridion indulgentiarum

 (Handbok för avlaten, publicerad 1999)

Nr. 18 § 1 Fullständig avlat kan erhållas endast en gång per dag. Partiell avlat kan däremot erhållas flera gånger per dag.

Fullständig avlat kan erhållas en gång per dag för följande:

- Tillbedjan av Altarets Allraheligaste Sakrament (i tabernaklet eller utställt i monstrans för allmän tillbedjan) under minst en halvtimma. (nr. 7 § 1, 1)

De Gudomliga Lovprisningarna

Välsignad vare Gud.

Välsignat vare Guds Heliga Namn.

Välsignad vare Jesus Kristus, sann Gud och sann människa.

Välsignat vare Jesu Namn.

Välsignat vare Jesu Heliga Hjärta.

Välsignat vare Jesu Dyrbara Blod.

Välsignad vare Jesus i Altarets Allraheligaste Sakrament.

Välsignad vare den Helige Ande, Tröstaren.

Välsignad vare Guds Moder, den Heliga Jungfrun Maria.

Välsignad vare Marias Heliga och Obefläckade Avlelse.

Välsignad vare Marias ärorika upptagning i Himmelen.

Välsignat vare Marias Namn, Jungfru och Moder.

Välsignad vare den Helige Josef, Marias kyske brudgum.

Välsignad vare Gud i sina änglar och helgon.

Gottgörelsebön till Jesu Eukaristiska Hjärta

Gammal avlatsbön, Salige Pius IX, 29 feb. 1868

Må Jesu Hjärta i det Allraheligaste Sakramentet bli lovat, tillbett och älskat med tacksam kärlek, alltid och överallt i alla tabernakel i hela världen, nu och till tidens slut. Amen.

Hyllningsbön i alla Människors Namn

Återges i ett flertal bönböcker på olika språk med följande inledning:

Herren sa till Moder Vogel (Katharina Vogl, 1871-1956): ”När följande lovprisning bes jublar hela den Himmelska Härskaran och Helvetet darrar av skräck.”

Må Altarets Allraheligaste Sakrament och Marias trefaldigt nådeberikade Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta vara prisat och välsignat i hela mänsklighetens namn, av alla själar inför alla jordens tabernakel, nu och alltid. Amen.

Bön om Syndernas Förlåtelse

Från den etiopiska traditionen. Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. nr. 23 §2)

O Du Rökelsekar av guld, som bar den välsignade brinnande kolen, som togs från Templet och som tar bort synder och förintar överträdelserna. Du är Herrens Ord som har blivit människa och som offrade Dig själv till Din Fader som ett välbehagligt Offer och väldoft. Kristus, vi tillber Dig och Din gode Himmelske Fader och den livgivande Helige Ande, för att Du har kommit och frälst oss. Herre vår Gud, Du som en gång rev ner Jerikos murar genom Din tjänare Josuas händer, så ber vi Dig att bryta ner mina och hela Ditt folks murar av synder genom din tjänare prästens ord och händer.

Rökelsebönen till Kristus Konungen

Från den koptiska traditionen. Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. nr. 23 § 2)

O Fridens Konung, skänk oss Din frid och förlåt oss våra synder. Skingra Kyrkans fiender och beskydda Henne så att Hon inte går under. Vår Gud Immanuel är med oss i Fadern och den Helige Andes ära. Välsigna oss, rena våra hjärtan och hela oss från sjukdomar till kropp och själ. O Kristus, vi tillber Dig med den gode Fadern och den Helige Ande, för att Du har kommit och frälst oss. Amen.

Tacksägelsebön för Kyrkan

Från den armeniska traditionen. Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. nr. 23, § 2)

Allsmäktige Fader, vi tackar Dig för att Du har förberett för oss den Heliga Kyrkan som en fridens hamn och helighetens tempel där man ärar Din Heliga Treenighet. Halleluja.

Kristus, Du evige Konung, vi tackar Dig för att Du har gett oss livet genom Din livgivande Kropp och Ditt Heliga Blod; skänk oss Din gottgörelse för alla våra synder och Din stora barmhärtighet. Halleluja.

Sanne Ande, vi tackar Dig för att Du har förnyat den Heliga Kyrkan; bevara Henne obefläckad genom tron på Treenigheten, nu och till evig tid. Halleluja.

Kristus, vår Gud, vi tackar Dig för att Du har gett oss Godhetens Bord för ett heligt liv. Bevara oss heliga och obefläckade genom denna näring, genom vilken Du bor i oss med Din gudomliga omsorg. Led oss till Din heliga viljas ängar, Du som gör det goda. Genom Din godhet styrk oss mot Lögnarens bakhåll. Gör oss värdiga att endast lyssna till Din röst, att endast följa Dig, Du den sanne och segrande Herden, och att få ta emot av Dig en förberedd plats i Ditt Himmelska Rike. Du som är vår Herre och Gud, Jesus Kristus vår Frälsare, som är välsignad med Fadern och med Din Helige Ande, nu och i all evighet. Amen.

Bön för Kyrkan

Från den maronitiska traditionen. Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. nr. 23, § 2)

Kristus vår Konung, Guds Son, tillbedd av universum, lovad vare Din barmhärtighet. Du är vår Herre och Gud, som leder oss och är vårt saliga hopp. Du har grundat på jorden en Helig Kyrka som avbild av Kyrkan i Himmelen. Efter den Himmelska bilden har Du format Kyrkan på jorden, av kärlek har Du gjort Henne till Din Brud, i Din barmhärtighet har Du upphöjt Henne och genom Ditt lidande har Du fulländat Henne. Låt inte Hennes älskvärda skönhet förblekna och inte Hennes stora andliga rikedomar förminskas. Kom ihåg Ditt löfte till Petrus och förverkliga nu Dina ord. Gör Kyrkans portar starka, säkra Hennes lås, gör Hennes värdighet synbar för alla, upphöj Hennes murar, välsigna Hennes barn, beskydda Hennes trogna, styrk och bekräfta Hennes präster och skingra dem som hatar Henne. Amen.

Bön för Påven

Avlatsbön (Part. avl. Ench. Ind. nr. 25)

Låt oss be för vår Helige Fader, Påven N. Må Herren uppehålla och styrka honom, ge honom lycka på jorden och inte låta honom falla i fiendehänder.

Heliga Treenighet, Gud Fader, Son och Helige Ande, vi anbefaller med tillit vår Helige Fader, vår Kyrkas ledare och Kristi präst på jorden i Dina händer.

Ta nådigt emot hans böner, välsigna hans strävanden och uppfyll hans önskningar, som har Din Kyrkas ära och välbefinnande som mål.

Led, upplys, stärk och beskydda honom, så att han alltid värdigt styr Ditt Rike på jorden, och uppnår Evigt Liv, tillsammans med skaran som anförtrotts honom.

Du som lever och råder i all evighet. Amen.

”Att be för syndarna hänförde mig, men att man skulle be för prästernas själar, som jag trodde var renare än kristall, föreföll mig märkligt… Om Gudshängivna präster, som Jesus i Evangeliet kallar ’jordens salt’, i sitt uppträdande röjer att de är i trängande behov av förböner, vad ska man då inte säga om de ljumma?”

Heliga Thérèse av Jesusbarnet och det Heliga Anletet

(1873-1897, 1 okt.)

Skärtorsdagen – den dag då prästämbetet instiftades – är prästernas särskilda festdag. Du ber väl för dina präster som vigt sitt liv åt att förmedla frälsningens gåvor? Be Herren om helighet för prästerna.

Heliga Faustinas Bön för Prästerna

Heliga Faustina Kowalska (1905-1938, 5 okt.)

O min Jesus, jag ber Dig om nåd för hela Kyrkan: skänk henne Din Andes kärlek och ljus. Låt prästernas ord bli verksamma i de troende så att deras ord även kan tränga in i de mest förhärdade hjärtan och få många syndare att vända om till Dig, Herre.

Herre, skänk oss heliga präster och bevara dem i Din frid och nåd.

Låt Din Barmhärtighet följa dem överallt och beskydda dem mot den Ondes inflytande. Vi vet ju så väl att han oupphörligen försöker få prästerna att falla och att ge upp!

Låt kraften från Din Barmhärtighet bryta ner allt som kan fördunkla Dina prästers helighet, för Du är den Allsmäktige.

Jesus, jag ber Dig att med ett särskilt ljus välsigna de präster som ska höra mina bikter. Amen.


Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona

Imprimatur 27 maj 2008

Bes om möjligt dagligen, förslagsvis kl. 15.00, särskilt på fredagar och som novena: Långfredagen – Barmhärtighetens Söndag

Den 13 september 1935 fick den Heliga Faustina Kowalska (1905-1938, 5 okt.) se en Herrens ängel som var på väg att utföra ett fruktansvärt straff över mänskligheten. Genast kände hon sig inspirerad att offra till Fadern Hans älskade Sons ”Kropp och Blod, Själ och Gudom som gottgörelse för våra och hela världens synder”. Under det att helgonet bad bönen kunde Ängeln inte utföra straffet. Dagen därpå bad Jesus henne att med samma ord be dessa böner som vi nu känner till som Barmhärtighetens Krona

Barmhärtighetens Krona bes särskilt som novena från Långfredagen till Den Gudomliga Barmhärtighetens Fest, som firas andra Påsksöndagen, den s.k. ”Vita Söndagen”. Vid uppenbarelsen den 14 september 1935 gav Herren följande löften:

- ”Jag ska ge gränslösa nådegåvor åt de själar som vill be Barmhärtighetens Krona.

- Genom den kan du uppnå allt, om det du ber om är i överensstämmelse med min vilja.

- De själar som kommer att be med dessa ord kommer att omslutas av min Barmhärtighet för resten av deras liv och särskilt i dödsstunden.

- Om syndare ber denna Krona ska jag uppfylla deras själ med förlåtelsens frid och göra deras dödsstund lycklig.

- Prästerna bör uppmana dem som lever i synden att använda denna bön som en frälsningens sköld.

- Även den mest inbitne syndare som ber denna Krona, om så bara en enda gång, kommer att få ta emot någon nåd från min Barmhärtighet.

- Skriv, att när man ber Barmhärtighetens Krona vid en dödsbädd, så kommer jag själv att ställa mig mellan den döende och Faderns Rättvisa. Jag kommer då inte att vara Domaren, utan Frälsaren. Min oändliga Barmhärtighet kommer att omfamna den döendes själ till minne av mitt eget lidande”.

Inled som vanligt: Kyss rosenkransens krucifix, gör korstecknet med det, be

Fader vår samt Var hälsad Maria

och recitera den Apostoliska Trosbekännelsen:

Partiell. avlat (Ench. Ind. nr. 28)

Jag tror på Gud, den Allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare.

Och på Jesus Kristus, Hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till Himlen, sitter på Gud, den Allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Jag tror på den Helige Ande, den Heliga, Katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

På de ensamma kulorna före varje dekad:

Evige Fader, vi offrar Dig Din högt älskade Sons, vår Herres Jesu Kristi Dyrbara Kropp och Blod, Själ och Gudom

/ som gottgörelse för våra och hela världens synder.

Tio gånger ber man:

För Hans smärtfyllda lidandes skull, /

förbarma Dig över oss och hela världen.

Avsluta Barmhärtighetens Krona med att be tre gånger:

Helige Herre Gud, Helige Starke Gud, Helige Odödlige Gud, / förbarma Dig över oss och hela världen.

Jesus, jag litar på Dig. (tre gånger)

Avsluta med: Bön vid Barmhärtighetens Timma

Blod och Vatten / som vällde fram från Jesu Hjärta som en Barmhärtighetens Källa för oss. Jesus, jag förtröstar på Dig. Du gav upp andan, Jesus, när Livets Källa vällde fram för själarna och Barmhärtighetens hav öppnades för hela världen. Livets Källa, outgrundliga Gudomliga Barmhärtighet, övertäck hela världen och utgjut Dig över oss.

Jesus, jag litar på Dig. Amen.

Novena till Den Gudomliga Barmhärtigheten

Förberedelsen inför Barmhärtighetens söndag ska vara en novena som går ut på att under nio dagar, från och med Långfredagen, be Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona. I den Heliga Faustinas Dagbok finns också nedtecknade Jesu särskilda intentioner för varje dag under denna novena. Herren dikterade dessa för hennes eget bruk men kan med fördel användas av oss alla under denna novena. Fortsätt gärna att be denna novena under resten av året.

Jesus sa till den Heliga Faustina: ”Jag vill att du under dessa nio dagar ska leda själar till min barmhärtighets källa, för att de ska hämta kraft, få svalka och alla de nådegåvor som de behöver för livets mödor, särskilt i dödsstunden. Varje dag leder du till mitt hjärta en annan grupp själar och låter dem sjunka ned i min barmhärtighets hav. Och jag ska leda alla dessa själar till min Fader Hus… Varje dag kommer du att be min Fader om nåd för dessa själar genom mitt bittra lidande.”

Första dagen

”För i dag fram hela mänskligheten till mig, särskilt då alla syndare. Låt dem sjunka ned i min barmhärtighets hav, och därigenom ger du mig tröst i den bittra sorg som förlusten av själar vållar mig.”

Jesus, Du är den Barmhärtige, som har medlidande med oss och förlåter oss. Se inte till våra synder utan till den förtröstan som vi har på Din oändliga godhet, och ta emot oss alla i Ditt medlidsamma Hjärtas boning. Låt oss aldrig någonsin lämna denna boning. Vi bönfaller Dig genom Din kärlek, som förenar Dig med Fadern och den Helige Ande.

Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på hela mänskligheten, särskilt på arma syndare. Denna mänsklighet är innesluten i Jesu medlidsamma Hjärta och visar oss Din barmhärtighet för Hans smärtas och plågas skull, för att vi må prisa Din barmhärtighets allmakt i evigheters evighet. Amen.

Be nu Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona

Andra dagen

”För idag fram själasörjarnas, munkarnas, nunnornas, ja, alla Gudsvigdas själar till mig och låt med sjunka in i min oändliga barmhärtighet. De har gett mig kraft att hålla ut i mitt bittra och svåra lidande. Genom dem, liksom genom kanaler, rinner min barmhärtighet över mänskligheten.”

Jesus, Du den Barmhärtige, från Dig kommer allt som är gott. Mångfaldiga i oss nåden att utföra värdiga barmhärtighetsgärningar, så att de som ser på oss lovprisar barmhärtighetens Fader, som är i Himmelen.

Evige Fader, se med Din barmhärtiga blick på dem som är utvalda i Din vingård, på själasörjarnas, munkarnas, nunnornas, ja, alla de Gudsvigdas själar, låt kraften av Din välsignelse komma dem till del, och för det som Din Sons Hjärta känner för dem, för i Hans Hjärta är de inneslutna, ge dem Din kraft och Ditt ljus, så att de alltid leder andra på frälsningens vägar och att de tillsammans får sjunga din oändliga barmhärtighets ära i evigheters evighet. Amen.

Be nu Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona

Tredje dagen

”För i dag fram till mig alla fromma och trogna själar och låt dem sjunka ned i min barmhärtighets hav; dessa själar gav mig tröst på Korsets väg, de var droppen av tröst i ett hav av bitterhet och lidande.”

Jesus, du är den Barmhärtige, som låter Dina nådegåvor i övermått komma alla till del ur Din barmhärtighets skatter, ta emot oss i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning och låt oss aldrig någonsin komma ut ur den. Vi ber Dig om detta genom Din oändliga kärlek, den som Ditt Hjärta brinner av till Fadern i Himmelen.

Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på de trogna själar som på Din Sons arv, och ge dem Din välsignelse för Hans smärtas och lidandes skull. Låt dem ständigt få vara under Din vård, så att de inte förlorar kärleken och den heliga trons skatt och att de med änglarnas och helgonens hela Härskara i evighet får prisa Din omätliga barmhärtighet. Amen.

Be nu Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona

Fjärde dagen

”För i dag fram till mig hedningarna och dem som ännu inte känner mig. Under mitt bittra lidande tänkte jag också på dem och mitt Hjärta gladdes åt deras framtida iver. Låt dem sjunka ned i min barmhärtighets hav.”

Jesus, Du är medlidsam och hela världens Ljus. Ta emot i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning de hedningar som ännu inte känner Dig. Låt strålarna av Din nåd upplysa dem, så att också de tillsammans med oss får prisa Din underbara barmhärtighet och tillåt inte att de någonsin lämnar Ditt medlidsamma Hjärtas boning.

Evige Fader, se med Din barmhärtiga blick på hedningarnas själar och deras själar som ännu inte känner Dig men är inneslutna i Jesu medlidsamma Hjärta. Dra dem in i Evangeliets ljus. Dessa själar vet inte vilken stor lycka det är att älska Dig. Låt även dessa själar få prisa din barmhärtighets givmildhet i evighet. Amen.

Be nu Den Gudomliga Barmhärtighetens Rosenkrans

Femte dagen

”För i dag fram till mig de brödernas och systrarnas själar som är avskilda från min Heliga Kyrka och låt dem sjunka ner i min barmhärtighets hav. I ett bittert lidande slet de sönder min Kropp och mitt Hjärta, det vill säga min Kyrka. Då de återvänder i enhet med Kyrkan läks mina sår och på detta sätt ger de mig lindring i smärtan.”

Jesus, Du är medlidsam och godheten själv. Dem som ber Dig förvägrar Du inte ljus. Ta emot i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning våra avskilda bröders och systrars själar och dra dem med Ditt Ljus till enhet med Kyrkan. Låt dem inte lämna Ditt barmhärtiga Hjärtas boning, utan låt även dem få prisa Din barmhärtighets givmildhet.

Evige Fader, se med Din barmhärtighets blick på våra avskilda bröders och systrars själar, särskilt på själarna hos dem som förspillt Din godhet, missbrukat Dina nådegåvor och envetet hållit fast vid sina fel. Se inte till deras fel utan på Din Sons kärlek och Hans bittra lidande, som Han underkastade sig för deras skull, då även de är inneslutna i Jesu barmhärtiga Hjärta. Låt även dessa själar få prisa Din stora barmhärtighet i evighet. Amen.

Be nu Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona

Sjätte dagen

”För i dag fram till mig tysta och ödmjuka själar och små barns själar. Låt dem sjunka in i min barmhärtighet. Dessa själar liknar mest mitt Hjärta. De gav mig styrka i mitt bittra lidande då jag dog. Jag såg dem som Änglar på jorden, som kommer att vaka vid mina altaren. Jag låter hela strömmar av nådegåvor komma över dem. Min nåd kan endast en ödmjuk själ ta emot. Ödmjuka själar skänker jag min tillit.”

Jesus, Du är medlidsam och har själv sagt: ”Lär av mig, jag är tyst och ödmjuk av Hjärtat…” Ta emot i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning alla tysta och ödmjuka själar och små barns själar. Dessa själar framkallar hela Himlens hänförelse och är särskilt älskade av den Himmelske Fadern. De är en väldoftande bukett inför Guds Tron, en doft som Gud själv tar emot. Dessa själar har en ständig boning i Ditt barmhärtiga Hjärta och sjunger oupphörligt en kärlekens och barmhärtighetens hymn i evighet.

Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på tysta, ödmjuka själar och små barns själar som är inneslutna i Jesu barmhärtiga Hjärtas boning. Dessa själar liknar mest Din Son. Doften av dessa själar stiger upp över jorden och når ända fram till Din Tron. Barmhärtighetens och all godhets Fader, jag bönfaller Dig genom den kärlek och det behag som Du har till dessa själar att välsigna hela världen och att alla själar tillsammans får sjunga din barmhärtighets ära i evigheters evighet. Amen.

Be nu Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona

Sjunde dagen

”För i dag fram till mig sådana själar som särskilt ärar och prisar min barmhärtighet och låt dem sjunka in i min barmhärtighet. Dessa själar har allra mest känt smärta över mitt lidande och trängt djupast in i min Själ. De är en levande avspegling av mitt medlidsamma Hjärta. Dessa själar kommer att lysa med särskild klarhet och strålglans i det kommande livet. Ingen av dem kommer att hamna i helvetets eld. Jag ska särskilt skydda var och en i dödsstunden.”

Jesus, Du är den Barmhärtige och Ditt Hjärta är Kärleken själv. Ta emot i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning de själar som särskilt ärar och prisar det stora i Din barmhärtighet. Dessa själar är starka genom Guds egen kraft. Bland alla kval och svårigheter går de fram på livets stig i förtröstan på Din barmhärtighet. De är förenade med Dig och bär hela mänskligheten på sina skuldror. Dessa själar ska inte bli strängt dömda, utan Din barmhärtighet ska omfamna dem i dödsstunden.

Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på de själar som ärar och prisar Din största egenskap: Din oändliga barmhärtighet, och som är inneslutna i Jesu medlidsamma Hjärta. Dessa själar är det levande Evangeliet. Deras händer är fulla av barmhärtighetsgärningar och hjärtat, överfullt av glädje, sjunger barmhärtighetens lovsång till Dig, Den Högste. Jag ber Dig, o Gud, visa dem Din barmhärtighet efter det hopp och den förtröstan som de satt till Dig. Låt i dem Jesu löfte gå i uppfyllelse, det löfte då Han sa: ”Jag ska själv skydda de själar som ärar min oändliga barmhärtighet, i livet och särskilt då dödens timma slår, detta allt till min ära.”

Be nu Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona

Åttonde dagen

”För till mig i dag de själar som befinner sig i Skärseldens fängelse och låt dem sjunka ner i min barmhärtighets avgrund. Må strömmar av mitt Blod kyla den hetta de befinner sig i. Alla dessa själar har jag mycket kära, de betalar av till min rättvisa. Det är i din makt att ge dem lindring. Ta ur min Kyrkas skattkammare all Avlat och offra den för dem. O, om du kände deras lidande, skulle du ständigt offra själens allmosa för dem och avbetala deras skulder till min rättvisa.”

Jesus, Du är den Barmhärtige och Du har själv sagt att Du vill se barmhärtighet. Jag inför därför i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning själarna i Skärselden, som är Dig så kära men som dock måste betala av till Din rättvisa. Låt de strömmar av Blod och Vatten, som rann från Ditt Heliga Hjärta, släcka Skärseldens lågor, på det att kraften av Din barmhärtighet även där må äras.

Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på de själar som lider i Skärselden och som är inneslutna i Jesu barmhärtiga Hjärta. Jag bönfaller Dig genom Din Sons Jesu smärta och lidande och genom den bitterhet som Hans Heliga Själ överöstes med: visa Din barmhärtighet mot de själar som står under Din rättvisa blick. Se inte på dem med vrede, utan endast genom Din älskade Sons Jesu Sår, för vi tror att Din godhet och Ditt förbarmande är oändligt. Amen.

Be nu Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona

Nionde dagen

”För idag till mig de kalla och likgiltiga själarna och låt dem sjunka ner i min barmhärtighets avgrund. Dessa själar sårar mitt Hjärta allra mest. Mest motvilja upplevde min själ i Getsemane Örtagård från kalla och likgiltiga själar. De var anledningen till att jag yttrade: ’Fader, låt denna kalk gå ifrån mig, om detta är Din Vilja.’ För dem är det sista halmstrået att fly till min barmhärtighet”.

Jesus, Du är barmhärtig, ja, Du är förbarmandet självt, jag för kalla och likgiltiga själar in i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning. Låt dessa frusna själar värmas i Din rena kärleks eld, dessa själar som är som döda och som fyller Dig med sådan motvilja. Barmhärtige Jesus, bruka Din barmhärtighets allmakt, dra dem in i själva elden av Din kärlek och ge dem helig kärlek, för Du förmår allt.

Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på de kalla och likgiltiga själar som är inneslutna i Jesu barmhärtiga Hjärta. Barmhärtighetens Fader, jag bönfaller Dig genom Din Sons bittra lidande och Hans dödskamp på Korset under tre timmar: låt även dem få ära Din barmhärtighets avgrund.

Be nu Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona

Herre Jesus, må Din oändliga barmhärtighet komma över oss, vår församling och alla dem vi ber för. Amen.


Välsignelse av Påskmaten

Välsignelse av mat bearbetning från Oremus

övrig text Ave Maria Publikationer, 2010

I bl.a. Polen och Kroatien är välsignelsen av påskmaten en mycket älskad tradition som drar många människor till kyrkan. Lite skämtsamt brukar man säga att matvälsignelsen vid påsk är för många katoliker vad första advent är för medlemmar i sv. kyrkan, dvs. det är då de visar sig…

Katolska Kyrkan har fortfarande välsignelsetexter för just påskmaten men påpekar i sina liturgiska föreskrifter att denna rit inte får skymma det egentliga påskfirandet som äger rum sent på kvällen vid Påskvakan (’alla vakors moder’) och Påsknattsmässan: De troende ska undervisas om Påskaftonens särskilda karaktär.

”De sedvänjor och festligheter som en gång hörde samman med den anteciperade påskvakan (välsignelse av påskmaten o dyl) ska flyttas till påsknatten eller påskdagen.” (Ur Ordo, Stiftets liturgiska kalender 2015).

I många församlingar är dock seden att välsigna påskmaten på påskaftonens förmiddag så invand att det är mer eller mindre omöjligt att bryta denna tradition. Samtidigt måste vi präster ta tillfället i akt att ge möjlighet för bikt, där det finns fler präster. I Jönköpings katolska församling fungerar detta utmärkt och vi har långa köer till Försoningens Sakrament denna dag.

För att förstå innebörden av välsignelsen återger vi här den text som används i S:t Franciskus katolska församling i Jönköping:

P/D I Faderns + och Sonens och den Helige Andes namn.

Alla Amen.

P/D Herren vare med er.

Alla Och med din ande.

P Låt oss be. Allsmäktige, Evige Gud, Du lät Din enfödde Son, vår Frälsare Jesus Kristus, denna dag stiga ned till dödsriket för att erbjuda frälsningens gåva till alla generationer från tidens början ända till Kristi död på Korset, låt oss vara så förenade med Din Son i Hans död och begravning att vi kan stå upp med Honom till det nya livet. Genom samme Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Lektor Läsning ur Aposteln Johannes första brev.

Och detta är det budskap som vi har hört av Honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i Honom.

Om vi säger att vi har gemenskap med Honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom Han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och Blodet från Jesus, Hans Son, renar oss från all synd.

Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är Han trofast och rättfärdig, så att Han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi Honom till lögnare, och Hans ord finns inte i oss.

Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.

Att vi har lärt känna Honom förstår vi av att vi håller Hans bud. Den som säger: ”Jag känner Honom” men inte håller Hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i Honom. Men hos den som bevarar Hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i Honom. Den som säger att han förblir i Honom måste själv leva så som Han levde.

Så lyder Herrens ord.

Alla Gud vi tackar dig.

Följer en kort predikan.

P/D Under förbönerna kommer kollekt att tas upp.

Vi står upp.

P/D Låt oss be om Guds barmhärtighet för Hans Heliga Kyrka, att han bevarar i sin nåd och sanning och ger andlig styrka åt vår Påve N., alla biskopar i gemenskap med honom, vår Biskop N. och alla präster och ordensfolk. Om detta ber vi och säger: Herre, förbarma Dig över oss.

Alla Herre, förbarma Dig över oss

Vi ber om förbarmande för hela Guds folk, att alla troende värdigt och innerligt firar Kristi lidande, död och uppståndelse, för att en dag med glädje bli mottagna i Guds eviga boningar. Om detta ber vi.

Vi ber om förbarmande för alla som är svaga i tron och dem som ännu inte öppnat sig för tron på den uppståndne Herren Jesus Kristus, att den Helige Ande öppnar dem för tron, utan vilken ingen människa är välbehaglig inför Gud. Om detta ber vi.

Vi ber om förbarmande för alla syndare, att Kristi försoningsoffer på Korset och som firas på våra altaren i Mässan, ger dem omvändelsens nåd så att de inte går evigt förlorade. Om detta ber vi.

Låt oss be om förbarmande för alla som lider till kropp och själ, att de förenar sig alltmer med Kristi lidande och förstår att offra all livets smärta för att uppfylla det som ännu fattas i Kristi lidande, för själarnas frälsning. Om detta ber vi.

Låt oss be om förbarmande för alla avlidna vars själar nu renas i Skärselden, att Herren, för sitt eget lidandes skull, och för sin och vår älskade Moders smärtor och tårars skull, befriar dem och idag låter dem komma in i den eviga vilan och glädjen. Om detta ber vi.

Låt oss till sist be om förbarmande för oss och alla våra nära och kära, att Gud välsignar våra familjer och ger var och en av oss den frid, glädje och kärlek som ingen kan ta ifrån oss. Om detta ber vi.

 

P/D Av Gud Fader är vi skapade, av Gud Son är vi återlösta och räddade från den eviga döden och av den Helige Ande är vi helgade, så låt oss nu be den bön som sammanfattar Jesu budskap och vända oss till vår Himmelske Fader, all välsignelses källa: Fader vår..

Låt oss också be Guds Moder Maria om hennes beskydd och välsignelse för den tid som ännu återstår oss att leva på denna jord och för en salig död i Guds fulla vänskap, frid och kärlek.

Var hälsad Maria…

 P/D Låt oss nu be om Guds välsignelse över påskmaten

 Herre, vår Gud, vid Ditt altare får vi del av Din Sons förhärligade Kropp. Vi ber Dig: välsigna + denna mat som vi ska äta tillsammans i våra familjer. Låt oss i hem och samhälle förverkliga den glädje och gemenskap vi får ta emot i Ditt hus och överallt förkunna vår Herres Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Han som lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

P/D Herre, välsigna + dessa ägg, symbol för det nya livet som föds ur Kristi seger över döden, och som Dina tjänare ska äta i tacksamhet och stor glädje över vår Herres Jesu Kristi uppståndelse från de döda, Han som lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

P/D Herre Jesus Kristus, Du vårt bröd för det eviga livet, välsigna + detta bröd, så som Du välsignade de fem bröden i ödemarken, så att alla som äger det får njuta både kroppens och själens hälsa, ty Du har vänt åter från dödsriket och lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

P/D Herren vare med er.

Alla Och med din ande.

P/D Herren Jesus Kristus, världens Frälsare, som har utgivit sitt liv och utgjutit sitt Dyrbara Blod för era själars frälsnings skull, bevare och beskydde er med sin gudomliga välsignelse. Må Han utgjuta sin Helige Ande över er så att ni blir levande lemmar i Kyrkan och bär fullkomlighetens och helighetens frukter, Gud till ära och människor till frälsning.

Må Han bevara er i sin barmhärtiga kärlek så att ni inte går miste om den frälsning vi firar under påsken och genom sann ånger, omvändelse och bot uppnår det eviga livets lycka.

Välsigne er Gud Allsmäktig, Fadern + och Sonen och den Helige Ande.

Alla Amen.

P/D Gå i Herrens frid.

Alla Gud vi tackar Dig.

Eventuella kungörelser.

Prästen/diakonen bjuder nu fram alla att bli välsignade med vigvatten.


Husvälsignelse vid Påsk

I många länder finns traditionen att präst eller diakon kommer och välsignar hemmen under jultiden (bl.a. i Polen) eller under påsktiden (bl.a. i Italien). Här är ett förslag till husvälsignelse under påsktiden som används av Gråbröderna.

P/D I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

P/D Frid över detta hus och alla som bor här.

Kristus föddes som människa bland människor, för att vara Gud mitt ibland oss. Idag vill Han besöka ert hem genom mig, sin tjänare, som kommer med frid och glädje genom Guds ord och Kyrkans bön.

Tag emot Honom och bered era hjärtan att dagligen lyssna till vad Han säger, så att vår Herre Jesus Kristus får den främsta platsen i ert liv.

Vi lyssnar till Herrens ord ur Matteusevangeliet:

(7:24-28):

Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade, och raset blev stort.

Eventuellt säger nu prästen eller diakonen några uppmuntrande ord.

P/D I denna påskens glädjetid tänker vi på hur Kristus uppstånden från de döda, blev källan och grunden till vår gemenskap. Drivna av den Helige Ande ropar vi till honom: Stanna hos oss, Herre.

Alla Stanna hos oss, Herre.

Herre Jesus Kristus, efter Din uppståndelse från de döda visade Du Dig för dina lärjungar och gav dem Din frid. Låt denna familj känna Din närvaro och leva tillsammans i Din frid och glädje.

Alla Stanna hos oss, Herre.

P/D Du nådde uppståndelsens härlighet genom lidande och kors. Lär alla i denna familj att stödja och uppmuntra varandra i livets svårigheter.

Alla Stanna hos oss, Herre.

P/D Du åt och drack med Dina lärjungar efter uppståndelsen och visade Dig för dem genom att bryta brödet. Låt denna familj genom den Heliga Mässan bli stärkt i sin tro och värmd i sin kärlek.

Alla Stanna hos oss, Herre.

P/D När Dina lärjungar var samlade på pingstdagen fyllde Du huset där de satt med Din Helige Ande. Sänd samme Ande över denna Din familj, så att de fylls av mod och kraft och blir Dina vittnen för sin omgivning.

Alla Stanna hos oss, Herre.

P/D Låt oss be för våra vänner, släktingar, våra anhöriga som inte är här och för våra avlidna, förbarma Dig över dem, Herre, och skänk dem del av Ditt liv i överflöd.

Alla Stanna hos oss, Herre.

P/D Låt oss tillsammans be den bön som vår Herre själv har lärt oss och som gör oss till hans husfolk:

Alla Fader vår, som är i Himmelen. Helgat varde Ditt Namn. Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i Himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

Ty Riket är ditt och makten och härligheten, i evighet. Amen.

P/D Gud, all välsignelses och goda gåvors källa, vi tackar Dig för denna familj och ber om nåden för oss att alltid få leva till Din större ära:

All: Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

P/D Heliga Maria Guds Moder, du vår ömma Moder, beskydda och välsigna denna familj och vaka över den så att dessa dina barn uppnår det eviga livets glädje tillsammans med alla dem du har kär:

Alla Var hälsad, Maria, full av nåd; Herren är med dig; välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad är din Livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds Moder, be för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

P/D Välsignad är Du Herre, våra fäders Gud, Du som i det Gamla förbundet lät bestryka husens dörrposter med påskalammets blod till skydd mot ondskans makt och som i tidens fullbordan gav oss Din egen Son som det sanna Påskalammet, som tar bort all världens synd.

Skydda detta hem, kom själv och bo i det, fyll det med Din nåd och utgjut här Din välsignelse + i rikaste mått.

Låt Din Ande bo i hjärtat på gamla och unga, så att de fylls med uppståndelsens glädje och kärlek till varandra. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Man går nu till ytterdörren.

Prästen/diakonen tar vigvatten och tecknar ett stort kors på dörren samt på dörrposterna med vigvattnet och säger:

P/D

stort kors mitt på dörren:

Herren välsigne + er ingång och er utgång.

högra dörrposten:

Herren beskydde + er från alla faror till kropp och själ.

vänstra dörrposten:

Må Herrens Heliga Namn + alltid bevaras heligt i detta hus och av alla dem som besöker det.

Alla Amen.

Om välsignat salt används tillägger prästen/diakonen:

P/D Allsmäktige Gud, välsigna + detta salt, som Du har skapat i Din kärlek, Du som lät profeten Elisha lägga salt i vattnet och göra det livgivande. Vi ber Dig, Herre: besegra fiendens hela makt, varhelst detta salt blir lagt, och skydda Dina tjänare med Din Helige Andes närvaro. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Man går runt i de övriga rummen och prästen/diakonen stänker vigvatten och lägger välsignat salt i rummens hörnen.

Prästen/diakonen avslutar välsignelseakten med att ge den

Aronitiska välsignelsen:

P/D Herre välsigne och bevare er.

Alla Amen.

P/D Herren låte sitt ansikte lysa över er

och vare er nådig.

Alla Amen.

P/D Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.

Alla Amen.

P/D Välsigne er Gud Allsmäktig, Fadern och Sonen + och den Helige Ande.

Alla Amen.

P/D Låt oss prisa Herren.

Alla Gud vi tackar Dig.


Andra texter om katolsk tro och liv finner man på:

Franciskanskt andligt bibliotek

Katolsk Horisont

De flesta av dessa texter är översatta och redigerade

av en gråbroder från

S:t Franciskus Kloster i Jönköping

för

Ave Maria Publikationer

 

Vi skulle önska att kunna ge ut bönerna i bokform

Kan du bidra?

Bankgiro 5061-1318

(Gråbröderna Jönköping)

Swish 076 555 84 06

kyrkoherdens telefonnummer Pater Joseph Maria Nilsson

Skriv: AMP (=Ave Maria Publikationer)

Du får gärna kopiera och sprida texterna, men ange källan:

Ave Maria Publikationer

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek