Novenor till Helige Josef

Novenor till Helige Josef

Novenor till Helige Josef
           S:t Josefsstaty i världens största Josefssanktuarium,
                               Oratoriet, Montreal i Kanada

Novenor till

Helige Josef

Med hymner till Helige Josef

för gemensam eller enskild andakt

Ave Maria Publikationer – Josefsbrödraskapet

Gråbröderna

 

Novena till Helige Josef I

10 - 18 mars eller vid behov

som den bes i S:t Franciskus Katolska Kyrka i Jönköping

Novenans text: Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Ave Maria Publikationer – Gråbröderna 2015

 

F I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

F Inför din högtid, Helige Josef, ber vi om ditt Kyska, Faderliga och Ömma Hjärtas välsignelse, ledning och beskydd.

Alla I ditt Hjärta, så rent och kärleksfullt, lägger vi ner alla våra böneintentioner för hela Kyrkan och Gråbrödernas Orden för vilka du är särskild skyddspatron, vår församling, våra familjer, de döende, de själar som renas efter sin död, och alla våra nära och kära.

F Till ditt beskydd flyr vi Helige Josef,

Alla försmå inte vår bön i vår nöd, utan befria oss alltid från alla faror, du ärorike och välsignade Fader!

F Var du för oss en fader som leder oss på Guds vägar,

Alla och en tröstande famn i livets svårigheter och motgångar.

F Överge oss aldrig,

Alla låt oss få känna samma säkra stöd från dig under vår pilgrimsvandring som den Maria och Jesus fick av dig, du ömme Fader.

F Helige Josef, du den Universella Kyrkans mäktige skyddspatron,

Alla beskydda från allt ont till kropp och själ vår påve, biskoparna, prästerna, diakonerna, de gudsvigda och Kyrkans alla söner och döttrar.

F Genom din starka förbön hjälp dem som kommit bort från Kyrkans gemenskap.

Alla Tänk särskilt på dem vars frälsning vi oroar oss för.

F Helige Josef, du den Heliga Familjens huvudman,

Alla välsigna och beskydda våra familjer och be för att enhet och äkta kärlek må råda i våra hem.

F Helige Josef, du Guds Sons fosterfar,

Alla låt ditt beskydds mantel omsluta alla äkta män och våra familjefäder.

F Helige Josef, du arbetarnas föredöme och beskyddare,

Alla må alla arbetare sträva efter att förhärliga Gud och ge Honom ära genom sina mödor.

F Helige Josef, du de döendes skyddshelgon,

Alla Låt oss alla på din förbön få en helig och salig död i Guds fulla vänskap, kärlek och frid.

F Be även för dem som måste renas efter sin död,

Alla att de snart må tas emot i den eviga glädjen hos dig och alla de heliga.

F Låt oss få din lydnad för Guds Vilja,

Alla Helige Josef, be för oss.

F Hjälp oss att få tron att bära genom livet,

Alla Helige Josef, be för oss.

F Låt oss få äkta kärlek till Maria, vår Moder, leva i hennes gemenskap och i alla dagar bli burna av hennes och din förbön,

Alla Helige Josef, be för oss.

F Hjälp oss att bli renhjärtade för Guds ära och för vår egen helgelses skull,

Alla Helige Josef, be för oss.

F Lär oss den yttre och inre tystnaden så att vi kan leva ett verkligt andligt liv som du och Maria levde i Nasaret.

Alla Helige Josef, be för oss.

F Visa oss hur vi ska bära livets bördor och svårigheter med uppriktig överlåtelse och tillit till Gud och med äkta tålamod,

Alla Helige Josef, be för oss.

F Vi ber om inget mindre än att få likna dig andligen, Helige Josef, låt oss inte behöva gå tomhänta från dig, du gode och ömme fosterfader till vår Frälsare Jesus Kristus,

Alla Helige Josef, be för oss. Amen.

F Helige Josef, du den Himmelske Faderns utvalde till att ge kärlek och omsorg åt Guds största skatt på jorden: Hans Enfödde Son Jesus och Maria Hans Moder.

Alla Också vi tillhör Jesus och Maria genom Frälsningsverket, så var även för oss den kärleksfulle fader vi behöver under resten av vår pilgrimsvandring och i vår dödsstund.

F Vi litar på att du verkligen har ett ömt Hjärta vars kärlek till oss, dina barn, är starkare än alla faror till kropp och själ i detta liv.

Alla Helige Josef, vi litar på dig och vi ber dig ödmjukt: låt oss i evighet få tillhöra dem som du har kär och som du erkänner som dina barn. Amen.

F Helige Josef, fosterfar till Jesus Kristus och sann brudgum till den Saliga Jungfrun Maria,

Alla be för oss och för de döende denna dag och natt. Amen.

F Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta,

Alla be för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.


Novena till Helige Josef II

10 – 18 mars eller vid behov

Första delen av novenabönen är bearbetning av

Paulus VI:s bön till Heliga Familjen

F Helige Josef från Nasaret, lär oss på nytt att uppskatta den yttre och den inre tystnaden, denna underbara och nödvändiga hållning i vår tids upprörda och hetsiga liv. Vi överfalls av höga röster, av buller och rop.

Alla Be för oss att vi blir värdiga Kristi löften.

F Helige Josef, lär oss att fästa våra tankar vid det goda, att rikta vår uppmärksamhet inåt, att vara lyhörda för Guds hemliga råd och beredda att lyssna till de äkta läromästarna.

Alla Be för oss att vi blir värdiga Kristi löften.

F Helige Josef, är oss inse värdet av förberedelse, studium, meditation, av ett ordnat och personligt inre liv, av den bön i det fördolda som endast Gud kan höra.

Lär oss att leva tillsammans.

Alla Be för oss att vi blir värdiga Kristi löften.

F Helige Josef, lär oss vad familjen är, visa oss hemligheten i denna kärlekens gemenskap, dess upphöjda och enkla skönhet, dess heliga och okränkbara egenart, dess oersättliga uppgift, dess verkliga plats i samhällslivet.

Alla Be för oss att vi blir värdiga Kristi löften.

F Timmerman i Nasaret, lär oss att arbeta på rätt sätt. Låt oss känna hur det ofrånkomliga arbetet ger vardagen mening, lär oss att ge arbetet en värdighet som förädlar och berikar.

Kristus, låt oss förstå att arbetet inte är sitt eget ändamål, att dess värde inte främst är vad vi själva tjänar på det utan att vi genom arbetet får tjäna andra och ytterst Dig, Du som genom att bli människa har frälst människans arbete från Adams förbannelse och gett det en plats i Din plan för att återlösa världen.

Alla Helige Josef, be för oss att vi blir värdiga Kristi löften.

F Helige Josef, du den Heliga Jungfruns trolovade och den Heliga Familjens huvudman, be för oss om nåden att alltid leva i Guds nåd, kärlek och gemenskap.

Alla Be för våra familjer.

F Be för oss om andlig insikt och ett Gudshängivet liv.

Alla Be för Kyrkan och alla hennes tjänare.

F Be för vår församling och vårt stift om enhet och frid.

Alla Be för våra Gråbröder och hela franciskanorden.

F Be för oss alla om en salig död.

Alla Be för alla dem vi ber för om ditt särskilda beskydd.

F Helige Josef, fosterfar till Jesus Kristus och sann brudgum till den Saliga Jungfrun Maria,

Alla Be för oss och för de döende denna dag och natt. Amen.

F Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta,

Alla Be för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

Eventuellt ber man Litanian till Helige Josef (sid. 7)


Novena till Helige Josef III

10 – 18 mars eller vid behov

Följande novena inkluderar några av de mest kända bönerna till helgonet

Helige Josef, vars beskydd är så underbart, så starkt och så mäktigt inför Guds Tron.

Till dig anbefaller jag mitt liv och mina önskningar. Helige Josef, hjälp mig genom din mäktiga förbön och utverka åt mig all andlig välsignelse från din Gudomlige Fosterson, som är vår Herre Jesus Kristus, så att den bön som jag lägger ned här inför din himmelska kraft leder till tacksägelse och hyllning åt dig, den mest kärleksfulle av alla fäder.

Alla Helige Josef, jag tröttnar aldrig på att betrakta dig och Jesus som sover i dina armar. Jag vågar inte komma fram till er när Jesus vilar vid ditt Hjärta.

Omfamna Jesus för mig och kyss Hans sköna huvud i mitt ställe, och be Honom att återgälda denna kyss när jag drar mitt sista andetag.

Helige Josef, du de döendes Skyddshelgon, be för mig. Amen.

Litania till Helige Josef (avlatsbön)

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, bed för oss

Helige Josef

Du Davids upphöjde ättling

Du glänsande ljus bland patriarkerna

Du Guds Moders brudgum

Du den renaste Jungfruns beskyddare

Du Guds Sons fosterfar

Du Kristi ivrige beskyddare

Du den Heliga Familjens huvudman

Josef, du rättfärdige man

Josef, strålande i kyskhetens glans

Josef, förebild i vishet

Josef, du starke hjälte

Josef, lydnadens mönster

Josef, trohetens förebild

Du tålamodets spegel

Du fattigdomens vän

Du arbetarnas föredöme

Du familjelivets förebild

Du jungfrurnas värn

Du familjernas stöd

Du de olyckligas tröstare

Du de sjukas hopp

Du de döendes Skyddshelgon

Du de onda andarnas skräck

Du den Heliga Kyrkans Beskyddare

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F Han satte honom till herre över sitt hus.

Alla Och till härskare över all sin egendom.

F Låt oss be. Gud, Du har i Din outgrundliga Försyn utsett den Helige Josef till Din Heliga Moders brudgum, vi ber Dig om nåden, att förtjäna att ha honom till Förespråkare i Himmelen, då vi på jorden ärar honom som Beskyddare, Du som lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

F Påminn dig, Helige Josef, Jungfru Marias ärorike make och min ömme och trogne Beskyddare, att det aldrig blivit hört att någon som tagit sin tillflykt till dig har blivit övergiven och lämnad utan tröst och hjälp. Med förtroende kommer vi därför till dig med våra bekymmer:

Under en kort tystnad kan nu alla ’bära fram’ till den Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta sina böneintentioner.

F Du Frälsarens fosterfader av Davids ätt,

Alla vänd dig inte bort från vår bön utan bönhör oss i din barmhärtighet. Amen.

F Helige Josef, du min andlige fader, beskydda mig med din kärlek. Lär mig att leva som du levde för Jesus och Maria. Be för mig om en ständigt växande kärlek.

Alla Be för mig om samma öppenhet för den Helige Ande som präglade ditt liv och ta min hand och led mig till mitt livs stora dag, den dag då jag ska få komma in i Himmelen. Amen.

F Helige och ärorike Josef, åt dig viger jag mig till kropp och själ; för att Kristus ska bo i mitt hjärta, så som Han älskade att bo i ditt hus.

Alla Åt dig, kärleksrike Fader, viger jag min tid i denna värld och min evighet; för att Kristus en dag ska ta emot mig i sitt Rike så som du tog emot Honom i ditt hem. Amen.

F Helige Josef, fosterfar till Jesus Kristus och sann brudgum till den Saliga Jungfrun Maria,

Alla be för oss och för de döende denna dag och natt. Amen.

F För oss och alla dem vi ber för,

Alla Var du en öm fader och kärleksfull beskyddare i livet och i dödsstunden.

F För våra nära och kära som ännu renas efter sin död,

Alla Vädja med Maria hos Kristus för dem om en snar befrielse från Skärselden.

F Med Barnet du på armen bär,

Alla Välsigna oss, o Josef kär.

F I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.


Moder Mary Agnes Roche
                         Moder Mary Agnes Roche (+1974)
                  De Kontemplativa Passionistnunnorna, USA

 

Mäktig Novena till Den Helige Josef

”Jag sa till den Helige Josef, ’vad ska jag göra? Mina överordnade vill att jag grundar ett nytt kloster och jag vet inte vart jag ska ta vägen eller hur jag ska börja projektet! Men du, min käre Helige Josef, om du tar dig an detta projekt, så ska jag följa de som ger mig råd.’ ” Så bad grundarinnan för ett nytt passionistkloster, Moder Agnes Roche.

Den 7 oktober 1946, Vår Fru av Rosenkransens Fest, begav sig fem systrar från Passionistklostret i Scranton (numera Clarks Summit), PA, USA, för att grunda ett nytt kloster. Den Helige Josef visade sin omsorg om projektet genom alla de gåvor som kom till systrarna till den Helige Josefs ära. Detta hände så ofta att systrarna beslutade att klostret skulle vigas till hans ära.

När systrarna tretton år senare flyttade ut till ett lantligare område, placerade man Josefsstatyn framför det nya klostret. Den Helige Josef fortsätter än idag att ta hand om systrarna och alla dem som ber honom om hjälp.

Varför försöker inte du att anförtro helgonet alla dina bekymmer och problem?

Till och med Gud Fader hade ett sådant förtroende för den Helige Josef att Han anförtrodde i hans vård både sin Son och den Allrasaligaste Jungfrun!

Ärorike Helige Josef, du har förmågan att göra möjligt även det som för oss verkar mest hopplöst och omöjligt. Kom till vår räddning och hjälp, för vi har behov av din faderliga omsorg på ett särskilt sätt nu.

(nämn böneintentionen)

Ta mitt bekymmer till ditt Faderliga Hjärta och låt allt gå väl.

Käre, Helige Josef, jag litar helt på dig.

Låt ingen få säga att de har kommit till dig och inte blivit bönhörda!

Du som står Jesus och Maria så nära, låt mig få erfara att din godhet är lika stor som din ära. Amen.

Kärleksrike Josef, för din kärlek skull till Jesus och för Hans Namns ära, bönhör oss i din oändliga godhet. Amen.


Novena till Helige Josefs Ärorika Namn

23-31 mars eller vid behov

”Alla ska veta att det räcker med att endast uttala min jungfrulige fosterfaders, den Helige Josefs namn, för att få hela helvetet att skälva och att driva de onda andarna på flykt. I Himmelen prisar änglarna och helgonen oupphörligt även den Helige Josef, för jag har reserverat för honom en stor ära.”

Herren till Edson Glauber den 27 november 1997

Litania till Helige Josefs Ärorika Namn

Detta är en äldre litania till den Helige Josef. Litanian finns bl.a. med i Patrignanis verk om den Helige Josef från 1709. Den publicerades på svenska i Skyddsengeln år 1887.

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, den Helige Josefs kyska maka,

bed för oss

Helige Josef, Jesu fosterfader

Helige Josef, renhetens spegel

Helige Josef, förebild i ödmjukhet

Helige Josef, Jungfru Marias beskyddare

Helige Josef, Marias trogne ledsagare

Helige Josef, Marias kärleksfulle tröstare

Helige Josef, Marias stöd i alla svårigheter

Helige Josef, man efter Guds Hjärta

Helige Josef, av den Helige Ande undervisad om Guds hemligheter

Helige Josef, du som vandrade med Gud i bönen

Helige Josef, brinnande av gudomlig kärlek 

Helige Josef, prisad av den Helige Ande som rättfärdig

Helige Josef, Läromästare i bönen

Helige Josef, kyskhetens Beskyddare

Helige Josef, de nödställdas Tillflykt

Helige Josef, de döendes Tröst

Helige Josef, Befriare av själarna i skärselden

Helige Josef, som hjälper alla dem som åkallar dig

Helige Josef, mäktige Förespråkare vid Guds Tron

Helige Josef, kärleksfulle Fader till alla dina fosterbarn

Helige Josef, Kyrkans Beskyddare

Guds Lamm som borttager världens synder:

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder:

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder:

förbarma Dig över oss, o Herre.

F Bed för oss Helige Josef,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.

F Låt oss be. Gud, Du som utsett den Helige Josef till Jungfru Marias brudgum och till Din älskade Son, vår Herres Jesu Kristi fosterfader. Låt oss på hans förbön få kroppens och själens renhet och få tillträde till det Himmelska Bröllopet, genom samme Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Hyllningsbön till Josefs Ärorika Namn

P. Edward Healy Thompson, M.A. Ur The life and glories of Saint Joseph, 1888.

F Josef, ljuva Namn. Namn så upphöjt och mäktigt. Namn som ger glädje åt de rättfärdiga, tröst åt de sorgsna, lättnad åt de prövade, styrka åt de svaga, mod åt de räddhågade, uthållighet åt de sviktande, förtroende åt syndarna och till de botfärdiga visshet om förlåtelse! Josefs Ärorika Namn, du är räddning i faror, en hamn i stormen, föda i hungern, vila i den hårda kampen, fred i osämjan, seger i strider, hälsa i sjukdom och tillflyktsort i förföljelser.

Alla O Heliga Namn, du är glädjen bland tårar, en sköld, ett försvar och räddningen i dödskampen!

F Ditt Namn besegrar den onde fiendens alla ränker, skingrar alla farofyllda frestelser, får den Onde att fly och får själva Helvetet att darra!

Alla Välsignad är den som ofta i sitt liv åkallar ditt Namn. Välsignad är den som fromt kan åkalla ditt Namn i sin dödsstund.

F Den som har ditt Heliga Namn inskriven på sin panna och i sitt hjärta har sannerligen en underpant på sin frälsning.

Alla Välsignad är den som vilar under den säkra skuggan av ditt Namn och beskydd, Helige Josef. Amen.

F Helige Josef, fosterfar till Jesus Kristus och sann brudgum till den Saliga Jungfrun Maria,

Alla be för oss och för de döende denna dag och natt. Amen.

F Välsignat vare den Helige Josefs ärorika Namn.

Alla Nu och i all evighet. Amen.

F Josefs Heliga Namn, så älskat av Herren och Hans Heliga Moder,

Alla Var vårt beskydd och vår tillflykt i alla faror.

F För oss och alla dem vi ber för,

Alla Var du en öm fader och kärleksfull beskyddare i livet och i dödsstunden.

F För våra nära och kära som ännu renas efter sin död,

Alla Vädja med Maria hos Kristus för dem om en snar befrielse från Skärselden.

F Med Barnet du på armen bär,

Alla Välsigna oss, o Josef kär.

F I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.


Helige Josefs Trappa
                                        Helige Josefs Trappa

 

Novena om hjälp

i andliga och timliga behov

Loretosystrarna (samma kongregation som Heliga Teresa av Calcutta tillhörde innan hon grundade Kärlekens Missionärer) kom till Santa Fe, New Mexico, år 1852 på Biskop Jean Baptiste Lamys inbjudan. Den 25 juli 1873 började man bygga det numera världsberömda Loretokapellet i fransk nygotik, då kapellet var färdigbyggt märkte man att det inte fanns någon trappa upp till körläktaren. I ett flertal kyrkor hade man stegar att gå upp på och det kanske var därför som byggarna av kapellet inte märkte att det saknades någon trappa. Systrarna ansåg dock att det var olämpligt för dem att ta sig upp till läktaren via en stege. Men hur skulle man få in en trappa i kapellet utan att den skulle ta upp för stor plats? Loretosystrarna började be en novena till den Helige Josef, som ju var snickare till yrket. På den nionde och sista dagen av novenan knackade en man på dörren och undrade om systrarna behövde hjälp med att bygga trappan till läktaren. Systrarna var utom sig av glädje över ett så snabbt bönesvar. Någon gång mellan åren 1877-1881 arbetade den anonyme snickaren i cirka sex månader på trappan med endast en såg, ett vinkeljärn och en hammare. Vissa källor anger året 1876. En dag var snickaren försvunnen och trappan stod färdig i en 360 graders spiral och utan synliga stöd. Trappan var endast fäst uppe vid golvet på läktaren och i kapellgolvet. Inte en enda spik finns i trappan, endast träpluggar. Systrarna satte till och med in en annons i tidningen för att försöka hitta mannen som byggde deras trappa, men förgäves. Andra frågor angående trappan gjorde att mystiken tätnade: Varför just trettiotre trappsteg (Jesu ålder) och varifrån kom virket som användes? Det träslag som trappan är gjord av finns inte i New Mexico. Ingen i eller runt omkring Santa Fe hade sålt något trä till mannen, som bara hade anlänt med en liten åsna och sina få verktyg. Och hur kunde en ensam man få upp en sådan trappa? Var det möjligen den Helige Josef själv som personligen ville bönhöra systrarna? Detta är i alla fall vad systrarna och många troende är övertygade om.

Flera arkitekter påstår att trappan borde ha kollapsat redan när någon försökte gå i den. Ändå höll trappan för dagligt bruk i mer än 80 år. Systrarnas kapell, en slags kopia av Sainte-Chapelle i Paris, invigdes den 25 april 1878.

År 1968 stängde systrarna sitt kloster och Vår Fru av Ljusets kapell upphörde år 1971 att officiellt tjäna som ett katolskt kapell. Privatpersoner köpte hela anläggningen med kloster, kapell och skola. Alla byggnader, förutom kapellet, är nu hotell. Kapellet drar tusentals pilgrimer och turister. Se bilder och läs om trappan på nätet. Sökord: Saint Joseph´s staircase

Priorinnan, Moder Magdalena, skrev i klostrets dagbok år 1873: ”Varje onsdag tog vi emot den Heliga Kommunionen till den Helige Josefs ära för att han måtte hjälpa oss i allt. Vi har ofta fått bevis på hans mäktiga hjälp.”

Be med förtroende följande novena, ’Helige Josefs Trappa’, som består av trettiotre böner (precis som Herrens ålder och antal steg på trappan i Loretokapellet).

Den Helige Snickaren kommer utan tvivel att hjälpa dig, men i enlighet med Guds Heliga Vilja.

Filmen ”The Staircase” (Trappan) hämtar sin inspiration från historien bakom den Helige Josefs Trappa i Santa Fe. i rollerna: Barbara Hershey som Moder Magdalena och William Petersen som den Helige Josef.

Helige Josefs Trappa

 

Novenabönen som ska bes under nio dagar eller nio gånger under en dag bes på följande sätt:

Ärorike Helige Josef, du har förmågan att göra möjligt även det som för oss verkar mest hopplöst och omöjligt. Kom till vår räddning och hjälp, för jag har behov av din faderliga omsorg på ett särskilt sätt nu.

(nämn böneintentionen)

Nu börjar själva ’uppstigningen’ på novenans trettiotre trappsteg av böner:

Tio gånger ber man:

Ta mitt bekymmer till ditt Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta och låt allt gå väl.

Be nu: Ärorike Helige Josef…

Tio gånger ber man:

Käre Helige Josef, jag litar helt på dig. Låt ingen få säga att de har kommit till dig och inte blivit bönhörda!

Be nu: Ärorike Helige Josef…

Tio gånger ber man:

Du som står Jesus och Maria så nära, låt mig få erfara att din godhet är lika stor som din ära. Amen.

Be nu: Ärorike Helige Josef…

Avslutningsbön:

Kärleksrike Josef, för din kärleks skull till Jesus och till Hans Namns ära, bönhör mig i din oändliga godhet. Amen.

Helst ska man ta emot den Heliga Kommunionen på den eller de onsdagar som infaller under själva novenan, så som Loretosystrarna gjorde.

Du kanske vill upprepa denna novena flera gånger vid olika behov, eller be den för någon annan.

Du kan då tillverka en böneräknare, ’Helige Josefs Trappa’, en påminnelse om helgonets kärleksfulla omsorg om dem som anbefaller sig åt honom, genom att tillverka en rosenkrans med tre dekader, gärna med bruna träkulor, och en avslutande Josefsmedalj.


Hymner och psalmer till Helige Josef

Följande hymner är ämnade att sjungas som inledning och/eller avslutning vid gemensam bön av Den Heliga Manteln och vid övriga andakter till den Helige Josef. I Cecilia nr. 361 finns även Helige Josef, himlens vän. Text: Anders Piltz, Melodi: J. Berthier.

Hymn till Helige Josef

Ur Tidegärden

Med alla heliga, änglar och allt Guds folk

låt oss i ödmjukhet enigt besjunga dig,

Salige Josef, du som i kyskt förbund

med Jungfrun ren förenades.

 

Bävande i din själ, vilsen och tvekande,

då du Maria ser bära en hemlighet,

bjuder dig ängeln tröst, säger: ”En Andens frukt

är detta barn, Immanuel.”

 

Herren, på jorden född, smeker du kärleksfullt,

bort till Egyptens land flyr du med mor och son,

gossen, den saknade, söker och finner du

i templet, där hans Fader bor.

 

Visa förbarmande, Helige, Store Gud,

led oss med Josef fram till ditt Jerusalem,

låt oss med din familj evigt där lova dig,

vår vandrings mål, o Härlighet. Amen.

Till dig vi flyr i Fara

Som melodi kan användas ”Jag lyfter mina händer”, ”Var lovad, Jesus Kristus” eller ”Nu tacka Gud, allt folk” ur Cecilia

Till dig vi flyr i fara

Sankt Josef fader god

När ondskan vill oss draga

Oss styrk med himmelskt mod

Vår Kyrka du beskydde

med stark och mäktig hand

Din förbön alla lede

Till Himlens ljusa land.

 

Om fattigdom oss hotar

din vänskap till oss når

Du varje smärta botar

och läker alla sår

I nöden kan du lindra

din Son är Faderns Ord.

Du städse vill förmedla

Hans bistånd till vår jord.

 

När dödens stund är inne

och jordisk levnad slut.

Sankt Josef i ditt minne

oss håll i var minut.

Hjälp oss att själen fria

från varje syndafläck.

Med Jesus och Maria

din hand emot oss räck.

Dig Josef prisar Änglars Här

Lundén, ur Cecilia 1950. Som melodi kan användas ”Vår Gud, till Dig Du skapat oss” eller ”Som liljan i en örtagård”

Dig Josef prisar Änglars här

och mänskors släkt av hjärtans grund.

På dygder rik, blev du förent

med Jungfrun i ett kyskt förbund.

 

All världens Herre, kungars Kung,

som underjorden bävar för

och Himlens makter tjänar fromt,

som lydig son din vilja gör.

 

Vi andra Himlen först får se,

då vi har segerpalmen nått,

men du i livet här var när

Guds ende Son - vad härlig lott.

 

Trefaldighet, för Josefs skull,

förlåt vår synd och giv oss frid!

Låt oss i Himlen sjunga få

Ditt pris och lov till evig tid!

Änglakörer Josef hylla

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Melodi: Hark! A thrilling voice is sounding

eller ur Cecilia ”Dig o Jesus, vill vi prisa”

Änglakörer Josef hylla

vi med dem som barn dig ber

att din roll som far uppfylla

och med ömhet till oss ser.

 

Himlens Drottning milt oss leder

som Guds Son dig kalla: ”far”.

Hennes glädje blir till seger

när till dig vi tillflykt tar.

 

Kärleksrike Josef gode

i ditt hem låt mig få bo.

Som ditt barn lät du Guds Smorde

vid ditt hjärta tryggt få ro.

 

Helige och ärorike

Josef som med kärlek stor

för de dina till Guds Rike

där de heliga nu bor.

 

Josef mäktig, inför striden

som en väldig sköld oss var.

Låt Guds Kyrka finna friden:

kom till hjälp, var vårt försvar.

 

När vi döden ser som fara

hjälp oss färdas till din Hamn.

Låt oss tillhöra din skara,

tag oss i din fadersfamn.

Gå alla till Josef

Omarbetad från Cecilia 1950

Som melodi kan användas ”Med Gud och Hans vänskap”

Gå alla till Josef, vår fader så kär.

Hans Hjärta i kärlek så faderligt slår.

Förtro dig åt honom, han känner dig väl.

Han skall sig förbarma, sitt barn han förstår,

din sorg skall han stilla och torka din tår.

 

Ja, skynda till Josef, han hjälp kan dig ge.

Din smärta och ångest han alltid kan se.

Hans bön skall dig följa på vandringen fram,

sin kärlek han ger dig, när du honom ber

ja, han på dig väntar, han öppnar sin famn.

 

Om troget du kämpar i tårarnas dal,

då vinner du platsen i helgonens sal.

Till Josef ditt tack går som styrkt dig i strid.

Hans kärlek har hjälpt dig, han var den som bar.

Ja, Josef är hjälten som gett dig sin frid.

 

I Himmelens Rike du tronar så god,

med Jesus som du i din famn alltid tog.

Maria och Josef vi till er nu ber:

beskydda vår vandring, giv oss nu mod.

Helige Josef, från Himlen mot oss ler.

Davids Son, vi högt dig lova

Fri bearbetning av ”Joseph Davids Sohn geboren” av Assarsson.

Som melodi kan användas ”Halleluja! Sjung om Jesus” i Cecilia

Davids son, vi högt dig lova, Josef, född av kunglig ätt.

Jesus, Himmelens största gåva ägde du med faders rätt.

Om jag hela världen vinner men ej Gud, jag intet har.

Blott om jag nu Jesus finner, har jag allt i gott förvar.

 

Davids stad sin konung driver hjärtlöst ut i natten kall.

Du blott Himmelens Herre giver skydd och vård i fattigt stall.

Också mig vill Jesus gästa. O, må jag på varje ort

för den vän som vill mitt bästa alltid öppna hjärtats port!

 

Davids tron ett rov har blivit i en gudlös främlings hand.

Skatten som dig Himlen givit gömmer du i hednaland.

Han som växte i din hydda ger mitt hjärta liv och frid.

Må jag städs Hans gåvor skydda mot en värld i storm och strid.

 

Davids hus har evig hälsa skänkt åt Adams fallna ätt.

Honom som en värld skall frälsa fostrar du i Nasaret.

Helge Josef, mycket kräves av den själ som mycket fått.

O må Jesus ej förgäves här sin väg för mig ha gått.

O Sankte Josef, Herre god

Bearbetning av gammalsvensk Josefshymn från 1400-talet av Assarsson.

Som melodi kan användas ” Du Drottning över Nordens land” i Cecilia.

O Sankte Josef, herre god,

av kunglig rot upprunnen.

Du ren vid Jungfruns sida stod,

bland fäder bäst befunnen.

Din stav som Arons blommor bar.

Guds tempel blev din hydda.

Den Högste själv dig kallat har

sin Moders väg att skydda.

 

Guds Son vid Moderns hjärta låg.

Det undret du ej kände.

Guds Ängel vad du häpen såg

i helig glädje vände.

Det höga barn Herodes´ hand har

sökt med mycken strävan.

Du tog det till Egyptens land,

allt med stor sorg och bävan.

 

Det fagra barn din glädje var,

som städse sig förbarmar.

Du var dess värn; du ömt det bar

på starka fadersarmar.

I helga hemmet tre vi se

i ringhet, armod, renhet:

oss give Gud de dygder tre

i skön och helig enhet.

 

O Sankte Josef, fader kär,

så kort är nådetiden.

Då jag skall dö, var du mig när

i sista stora striden.

Från satans list och själanöd,

bed Gud mig då bevara

då går jag ej till evig död,

då får hos Gud jag vara.

 

Du som önskar en ny bönbok med böner

till Helige Josef

(den gamla är helt slut på lagret)

Swish 076 555 84 06

Bankgiro 5061-1318

Skriv: AMP (Ave Maria Publikationer)

 

Ave Maria Publikationer

S:t Franciskus Kloster – Gråbröderna

Klostergatan 70 B

553 35 Jönköping

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek