Så Vördar vi Helige Josef under Kyrkoåret

Så Vördar vi Helige Josef under Kyrkoåret

Så Vördar vi Helige Josef under Kyrkoåret

Så Vördar vi

Helige Josef

under Kyrkoåret

Josefsbrödraskapet – Gråbröderna

Innehåll

* Onsdagsandakten – för alla onsdagar under året I

* Onsdagsandakten – för alla onsdagar under året II

* Andakt till Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta

för Första Onsdagen i Månaden I

* Andakt till Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta

för Första Onsdagen i Månaden II

* Votivmässa till Helige Josef (för onsdagar)

* Novena inför Helige Josefs Högtid 10-18 mars I

* Novena inför Helige Josefs Högtid 10-18 mars II

* Mässan för firandet av Helige Josefs Högtid 19 mars

* Högtidsbön till Helige Josef (19 mars)

* Mässan för firandet av Helige Josef Arbetaren 1 maj

* Andakt till Helige Josef Arbetaren (1 maj)

 


Onsdagsandakten till Helige Josef I

Imprimatur

+Anders Arborelius, OCD

Biskop av Stockholm

9 februari 2008

Denna andakt som består av några klassiska böner till Helige Josef och en bön om helgonets välsignelse. Rekommenderas särskilt till alla medlemmar i Josefsbrödraskapet att be på onsdagar.

Onsdagsbönen till Helige Josef

Denna bön används av medlemmar i de olika Josefsföreningarna över hela världen, särskilt på onsdagar, enskilt eller vid deras sammankomster. Bönen fanns redan återgiven i Pater Patrignanis’ S.J. verk Manuale della devozione pratica a San Giuseppe, 1709.

Helige Josef, eftersom du arbetade hårt, fick stå emot denna världens ondska och utstå detta livets prövningar, så blev du kallad för ”rättfärdig” av den Helige Ande just för din trohet mot Himlens inspiration.

Av Gud Fader fick du uppdraget att ha omvårdnaden om Jesus, Hans enfödde Son och om Maria, jungfrurnas Drottning.

Vi ber dig, du som förmår allt hos Gud, att tänka på oss som ännu lider i denna tårarnas dal och är utsatta för den onde fiendens snaror.

Be för oss om nåden att bli likgiltiga för det som kan synas gott men endast skadar oss till kropp och själ. Hjälp oss att övervinna lidelser och all sinnlighet.

Led oss till att tjäna Gud helhjärtat och av all vår kraft samt att ha förtroende för Jesus, din fosterson, och för Maria, din maka.

Helige Josef, var du vår ledstjärna, vår beskyddare och vår försvarare i vår sista timma.

Vi ber om detta för den kärlek som du hyste och ännu hyser för Jesus och Maria.

Vi ber om samma nåd även för alla dem som vördar dig och som uppmanar andra att ta sin tillflykt till dig, du mäktige Beskyddare.

Hör vår bön, hjälp oss i vår strävan efter fullkomlighet och utverka åt oss belöning för vår iver, så att vi alla en dag kan förenas runt din tron hos Jesus och Maria. Amen.

Jesu Heliga Hjärta, förbarma Dig över oss.

Marie Obefläckade Hjärta, bed för oss.

Josefs Faderliga Hjärta, bed för oss.

Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare Fadern

enligt de intentioner som de som vördar den Helige Josef har.

Därefter följer Litanian:

Litania till Helige Josef

Godkänd av den Helige Pius X (1903-1914) den 18 mars 1909 för offentligt och enskilt bruk och upphöjd till avlatsbön (Ind Part. Ench. Ind. n. 29)

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, bed för oss

Helige Josef

Du Davids upphöjde ättling

Du glänsande ljus bland patriarkerna

Du Guds Moders brudgum

Du den renaste Jungfruns beskyddare

Du Guds Sons fosterfar

Du Kristi ivrige beskyddare

Du den Heliga Familjens huvudman

Josef, du rättfärdige man

Josef, strålande i kyskhetens glans

Josef, förebild i vishet

Josef, du starke hjälte

Josef, lydnadens mönster

Josef, trohetens förebild

Du tålamodets spegel

Du fattigdomens vän

Du arbetarnas föredöme

Du familjelivets förebild

Du jungfrurnas värn

Du familjernas stöd

Du de olyckligas tröstare

Du de sjukas hopp

Du de döendes Skyddshelgon

Du de onda andarnas skräck

Du den Heliga Kyrkans Beskyddare

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F Han satte honom till herre över sitt hus.

Alla Och till härskare över all sin egendom.

F Låt oss be. Gud, Du har i Din outgrundliga Försyn utsett den Helige Josef till Din Heliga Moders brudgum, vi ber Dig om nåden, att förtjäna att ha honom till Förespråkare i Himmelen, då vi på jorden ärar honom som Beskyddare. Du som lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

Helige Josefs ”Memorare”

Denna klassiska bön till den Helige Josef tar sin inspiration från den Helige Bernhards´ (1080-1153, 20 aug.) Memorare (Påminn dig) till Guds Moder. Denna version skrevs av den Salige Pius IX (1792-1878) och ger uttryck för hela det förtroende han hyste för den Helige Josefs beskydd. Samme påve utnämnde den 8 dec. 1870 den Helige Josef till Kyrkans Beskyddare.

Påminn dig, Helige Josef, Jungfru Marias ärorike make och min ömme och trogne Beskyddare, att det aldrig blivit hört att någon som tagit sin tillflykt till dig har blivit övergiven och lämnad utan tröst och hjälp.

Med förtroende kommer jag därför till dig med mina bekymmer. Du Frälsarens fosterfader av Davids ätt, vänd dig inte bort från min bön utan bönhör mig i din barmhärtighet. Amen.

Bön till Den Helige Josef om Kyskhetens Nåd

Gammal avlatsbön, Salige Pius IX, 3 februari 1863. Denna bön bes dagligen av alla som bär den Helige Josefs Cingulum

Helige Josef, Jungfrurnas Fader och Beskyddare, till vars trogna beskydd Renheten själv var anförtrodd: Jesus Kristus och Maria, jungfrurnas Jungfru.

Jag bönfaller dig, för Jesu och Marias skull, vars önskningar är dig så kära, att bevara mig från all okyskhet och att mina tankar bevaras från allt orent. Beskydda mig så att mitt hjärta får vara rent och min kropp kysk; hjälp mig att alltid tillhöra och tjäna Jesus och Maria med fullkomlig kyskhet enligt min kallelse. Amen.

Många ber nu sju Ära vare Fadern till ära för helgonets sju lidanden och fröjder.

Använd gärna de sju knutarna på Helige Josefs Cingulum som böneräknare.

Bön om Den Helige Josefs Välsignelse

F För alla Josefsbrödraskapets medlemmar och alla som vördar dig, Helige Josef.

Alla Var du en öm fader och kärleksfull beskyddare i livet och i dödsstunden.

F För de medlemmar som ännu renas efter sin död och för alla dina andliga barn som gått ur tiden.

Alla Vädja med Maria hos Kristus för dem om en snar befrielse från Skärselden.

F Med Barnet du på armen bär,

Alla Välsigna oss, o Josef kär.

F I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.


Onsdagsandakten – för alla onsdagar under året II

 

Andakt för gemensamt eller enskilt bruk vid olika firanden av helgonet, särskilt den 19 mars, 1 maj och på onsdagar, den Helige Josefs veckodag.

Bön om Den Helige Josefs Beskydd

Denna bön hittades enligt traditionen 50 år efter Kristi födelse och är således den äldsta kända bönen till den Helige Josef.

År 1505 skickades den av Påven Julius II till Kejsar Karl V när han skulle ut i strid.

Traditionen tillskriver den vissa löften: De som läser denna bön, hör den eller bär den på sig, ska aldrig dö en plötslig död. De ska heller inte falla i fiendens händer.

Man brukar be den nio morgnar i följd som en vädjan när man har något särskilt som man behöver hjälp med.

F Helige Josef, vars beskydd är så underbart, så starkt och så mäktigt inför Guds Tron. Till dig anbefaller jag mitt liv och mina önskningar.

Alla Helige Josef, hjälp mig genom din mäktiga förbön och utverka åt mig all andlig välsignelse från din Gudomlige Fosterson, som är vår Herre Jesus Kristus, så att den bön som jag lägger ned här inför din himmelska kraft leder till tacksägelse och hyllning åt dig, den mest kärleksfulle av alla fäder.

Helige Josef, jag tröttnar aldrig på att betrakta dig och Jesus som sover i dina armar. Jag vågar inte komma fram till er när Jesus vilar vid ditt Hjärta. Omfamna Jesus för mig och kyss Hans sköna huvud i mitt ställe, och be Honom att återgälda denna kyss när jag drar mitt sista andetag.

Helige Josef, du de döendes Skyddshelgon, be för mig. Amen.

Hyllningskrona till Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv.

Använd den Helige Josefs rosenkrans (14x3 eller 7x7).

Man kan också använda den ordinarie rosenkransen (10x5)

Inledningsbön

Lovat, prisat och ärat vare den Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta, /

nu och i all evighet. Amen.

På de ensamma kulorna

Helige Josef, fosterfar till Jesus Kristus och sann brudgum till den Saliga Jungfrun Maria, /

bed för oss och för de döende denna dag och natt. Amen.

På gruppen av 3 eller 5 kulor

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta, /

bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

Avslutningsbön

F Till ditt beskydd flyr vi Helige Josef,

Alla försmå inte vår ödmjuka bön i vår nöd utan befria oss alltid från alla faror, du Helige och Välsignade Fader. Amen.

Litania till Den Helige Josef (se sidan 3)

Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare Fadern enligt den Helige Faderns intentioner och för Kyrkans väl och för åtnjutandet av avlaten.

Bön om Helige Josefs Beskydd

Följande bön uppenbarades av helgonet till en benediktinmunk i Belgien

F Helige Josef, du min andlige fader,

Alla beskydda mig med din kärlek.

Lär mig att leva som du levde för Jesus och Maria.

Be för mig om en ständigt växande kärlek.

Be för mig om samma öppenhet för den Helige Ande som präglade ditt liv och ta min hand och led mig till mitt livs stora dag, den dag då jag ska få komma in i Himmelen. Amen.

F Låt oss be. Allsmäktige Evige Gud, under den Helige Josefs trogna vård lät Du frälsningens mysterier ta sin början på vår jord. Hör hans bön och hjälp Din Kyrka att alltid troget tjäna detta verk, till dess det en gång fullbordas.

Genom Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med Dig Fader och den Helige Ande lever och råder i evigheters evighet.

Alla Amen.

F Med Barnet du på armen bär,

Alla välsigna + oss o Josef kär.


Andakt till

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta

för den Första Onsdagen i Månaden

”Idag är det den första onsdagen i månaden och varje första onsdag skänker mitt Kyskaste Hjärta oräkneliga nådegåvor till alla dem som tar sin tillflykt till min förbön. På den första onsdagen i månaden får ni ta emot ett regn av nåd, starka floder av extraordinära nådegåvor.”

Budskapet till Edson Glauber, den 4 mars 1998.

”Du måste uppmana alla människor att inte förringa de nådegåvor som jag vill ge dem. Genom att ära Marias och Josefs Heliga Hjärtan ger de mig ära, för det är jag som har utvalt Maria, den Allraheligaste, till min Moder och den jungfrulige Josef till min fader för att de skulle ta hand om mig, jag som är Guds Son, och att de skulle leva vid min sida under mitt gudomliga uppdrag på jorden. Därför ger de som ärar Marias och Josefs Hjärtan mig ära, för att de ärar mitt beslut att utvälja dem till mina föräldrar på jorden.”

Herrens ord till Edson Glauber, den 6 mars 1998.

Andakten består av Bön till Helige Ande, Litania och Vigning till Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta. Eventuellt ber man även Rosenkransen till Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta.

Bön till Den Helige Ande

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Helige Ande, Du profeternas styrka, fädernas tröst, helgonens drivkraft och de troendes ledstjärna, förbarma Dig över min själ och ta emot den som Din.

Så som Du formade den Helige Josefs liv, så gör även med mitt liv vad Du vill.

Så som den Helige Josef var lydig Dina himmelska ingivelser, så gör även mig följsam Din gudomliga inspiration.

Bryt ner allt motstånd inom mig så att jag aldrig någonsin mer går emot Dig eller sluter mig för det som Du vill ge mig.

Var ständigt upphovet till mina tankar, inspirationen till orden jag uttalar, drivkraften bakom handlingarna jag utför, kraften bakom allt jag önskar och grunden till min vilja.

Låt mig aldrig behöva erfara att jag står ensam utan Ditt kärleksfulla stöd.

Med den Himmelska Härskaran till vittne viger jag mig därför nu till Dig, för all evighet, så att Du kan göra med mig vad Du gjort för, med och genom alla helgon.

Låt mig få bli ett av Dina mästerverk! Amen.

Litania till

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Rekommenderas i bekymmersamma situationer

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss

Helige Josef

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta

Faderliga Hjärta, som har Guds välbehag

Faderliga Hjärta, strålande i kyskhetens glans

Faderliga Hjärta, rättfärdigt inför Gud och människor

Faderliga Hjärta, älskat av Guds Son och Hans Moder

Faderliga Hjärta, som omsorgsfullt beskyddar de dina

Faderliga Hjärta, som innerligt älskar alla dina barn

Faderliga Hjärta, som inte vänder sig bort från någon

Faderliga Hjärta, som uppmärksammar varje bön

Faderliga Hjärta, som ger tröst åt dem som sörjer

Faderliga Hjärta, som ger styrka åt dem som vacklar

Faderliga Hjärta, som inger förtröstan åt dem som tvivlar

Faderliga Hjärta, som ger kraft att gå vidare på Guds vägar

Faderliga Hjärta, som uppmuntrar i allt svårmod

Faderliga Hjärta, som leder oss in i förtroendet för Gud

Faderliga Hjärta, som hjälper oss att inte ge upp

Faderliga Hjärta, som lär oss det fördolda livets hemligheter

Faderliga Hjärta, som undervisar oss hur man lever med Gud

Faderliga Hjärta, som inspirerar oss till ett kyskt liv

Faderliga Hjärta, som innesluter oss i dina tankar

Faderliga Hjärta, som alltid vill oss väl

Faderliga Hjärta, som alltid räddar oss

Faderliga Hjärta, som aldrig sviker någon

Faderliga Hjärta, som skyddar oss från allt ont

Faderliga Hjärta, som beskyddar oss i vår dödsstund

Faderliga Hjärta, som hjälper oss inför Guds Dom

Faderliga Hjärta, som längtar efter oss i Guds Rike

Guds Lamm som borttager världens synder:

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder:

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder:

förbarma Dig över oss, o Herre.

F Bed för oss Helige Josef

Alla att vi blir värdiga Kristi löfte.

F Låt oss be. Allsmäktige evige Gud, Himmelske Fader, Du har utsett den Helige Josef till att representera Dig på jorden. Låt oss på hans mäktiga förbön få erfara Din faderliga Kärlek, som är utan gräns, så att vi trygga genom hans beskydd kan nå vårt eviga mål. Du som lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

Vigning till Helige Josefs Kyska Hjärta

Från uppenbarelserna till Edson Glauber år 1998

Helige Josefs Kyskaste Hjärta, beskydda och försvara mig och alla mina nära och kära mot allt ont. Helige Josefs Kyskaste Hjärta, låt ditt Kyska Hjärtas nåd och dygder komma över hela mänskligheten. Helige Josef, jag överlämnar mig åt dig, jag viger min kropp, själ, hjärta och hela mitt liv åt dig.

Helige Josef, beskydda vördnaden av Jesu Heliga Hjärta och Marie Obefläckade Hjärta i de troendes liv. Bryt ner Satans planer genom ditt Kyskaste Hjärtas kraft och nåd. Välsigna Kyrkan, vår påve N., biskoparna och prästerna i hela världen. Vi överlåter oss till dig med kärlek och förtroende, nu och alltid. Amen.

Maria, den Helige Josefs kärleksfulla maka, du som alltid har vördat den Helige Josef som en jungfrulig och kysk brudgum, obefläckad ställföreträdare för den Gudomliga Kärleken. Kärleksrika Moder, ge oss ditt Obefläckade Hjärtas kärlek till den Helige Josef, för att rätt och värdigt kunna ära och älska honom i den Heliga Kyrkans gemenskap, han som helt levt i den Gudomliga Kärleken.

Maria, den Helige Josefs Obefläckade Brud, du som var anförtrodd åt hans Kyskaste Hjärta, enligt den Gudomlige Faderns Vilja, ditt Hjärta och Jesu Gudomliga Hjärta, i enstämmig jungfrulig kärlek, överlämna nu till Josefs mest älskade Hjärta varje hjärtas kärlek, varje familj, hela Kyrkan, för att Helige Josef må bli vår läromästare, beskyddare och andlige fader, i den Oändliga Kärlekens namn och till Josef Kyskaste Hjärtas ära. Amen.

Eller:

Vigning till

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Helige Josef, jag vill överlåta mitt liv åt någon som jag har förtroende för. För ensam är ingen stark! Vem kan jag hitta som är mer värd att lita på än dig, du Gud Faderns utvalde.

Dig utsåg Han till att ta hand om sin egen Son och vara sin ställföreträdare som fader på jorden.

Jag viger mig åt ditt Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta, för jag vet att det är, jämte Marias och Jesu Heliga Hjärtan, det mest pålitliga, kärleksfulla och tryggaste hjärta som finns. Andra människors hjärtan kan man sällan lita på. Men ditt Kyska och Faderliga Hjärta är den säkra hamnen för den som känner tröttheten av all oro som finns på världens sinnliga och ombytliga hav.

Låt mig finna din famn öppen, så att jag trygg över ditt kärleksfulla beskydd, kan gå min framtid till mötes och framför allt den stund då jag skall lämna allt och alla här på jorden.

Låt mig få tillhöra dig, som ditt barn, nu och i evigheten. För den som tillhör dig, Helige Josef, står Gud närmast. Amen.

Vigning av Familjen

till Helige Josefs Kyska Hjärta

Vid gemensam bön kan tilläggas följande lilla vigningsbön:

Heliga Familj i Nasaret, Jesus, Maria och Josef, vår familj (kommunitet – församling) vill nu viga och överlåta sig fullkomligt till Er. Låt oss få erfara att ni beskyddar vår kärlek till varandra i familjen, vår tro, vårt liv, vår försörjning, vår hälsa och att Ni ständigt vakar över oss till kropp och själ. Led oss genom allt det onda i världen så att vår familj kan vara stark i Guds Kärlek. Jesus, Maria och Josef, vi älskar Er, rädda våra och alla våra nära och käras själar. Amen.

Avslutningsböner

om man inte ber Rosenkransen till den

Helige Josefs Sju Smärtor och Sju Glädjeämnen

F Helige Josef, fosterfar till Jesus Kristus och sann brudgum till den Saliga Jungfrun Maria,

Alla be för oss och för de döende denna dag och natt. Amen.

F Välsignat vare den Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta.

Alla Nu och i all evighet. Amen.

F Josefs Kyskaste Hjärta, så älskat av Herren och Hans Heliga Moder,

Alla Var vårt beskydd och vår tillflykt i alla faror.

F För oss och alla dem vi ber för,

Alla var du en öm fader och kärleksfull beskyddare i livet och i dödsstunden.

F För våra nära och kära som ännu renas efter sin död,

Alla Vädja med Maria hos Kristus för dem om en snar befrielse från Skärselden.

F Med Barnet du på armen bär,

Alla välsigna oss, o Josef kär.

F I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.


Andakt till Helige Josefs

Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta

som särskilt äras den första onsdagen i månaden och

onsdagen efter Jesu Heliga Hjärtas Högtid

Imprimatur

+ Anders Arborelius OCD

Biskop av Stockholm

29 maj 2009

Bön till Den Helige Ande

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Helige Ande, Du profeternas styrka, fädernas tröst, helgonens drivkraft och de troendes ledstjärna, förbarma Dig över min själ och ta emot den som Din.

Så som Du formade den Helige Josefs liv, så gör även med mitt liv vad Du vill.

Alla Så som den Helige Josef var lydig Dina himmelska ingivelser, så gör även mig följsam Din gudomliga inspiration.

Bryt ner allt motstånd inom mig så att jag aldrig någonsin mer går emot Dig eller sluter mig för det som Du vill ge mig.

F Var ständigt upphovet till mina tankar, inspirationen till orden jag uttalar, drivkraften bakom handlingarna jag utför, kraften bakom allt jag önskar och grunden till min vilja.

Låt mig aldrig behöva erfara att jag står ensam utan Ditt kärleksfulla stöd.

Alla Med den Himmelska Härskaran till vittne viger jag mig därför nu till Dig, för all evighet, så att Du kan göra med mig vad Du gjort för, med och genom alla helgon.

Låt mig få bli ett av Dina mästerverk! Amen.

Litania till

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta (se sidan 10)

Vigning till

Helige Josefs Kyska och Faderliga Hjärta

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

F Helige Josef, jag vill överlåta mitt liv åt någon som jag har förtroende för. För ensam är ingen stark! Vem kan jag hitta som är mer värd att lita på än dig, du Gud Faderns utvalde.

Dig utsåg Han till att ta hand om sin egen Son och vara sin ställföreträdare som fader på jorden.

Alla Jag viger mig åt ditt Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta, för jag vet att det är, jämte Marias och Jesu Heliga Hjärtan, det mest pålitliga, kärleksfulla och tryggaste hjärta som finns.

F Andra människors hjärtan kan man sällan lita på. Men ditt Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta är den säkra hamnen för den som känner tröttheten av all oro som finns på världens sinnliga och ombytliga hav. Låt mig finna din famn öppen, så att jag trygg över ditt kärleksfulla beskydd, kan gå min framtid till mötes och framför allt den stund då jag skall lämna allt och alla här på jorden.

Alla Låt mig få tillhöra dig, som ditt barn, nu och i evigheten. För den som tillhör dig, Helige Josef, står Gud närmast. Amen.


Votivmässa till Helige Josef

Ingångsantifon

Han är den trogne och kloke tjänare som Herren satt över sin familj.

Kollektbön

Gud, i Din outsägliga försyn har Du utvalt den Helige Josef till brudgum åt Maria, Jesu Moder.

Låt honom, som vi vördar som vår skyddspatron, i himlen be för oss som lever på jorden. Genom Din Son…

Dagens läsningar

Bön över offergåvorna

Helige Fader, Du gav den Helige Josef ansvaret att i en faders ställe ha vård om Din ende Son.

Låt honom hjälpa oss med sina böner, att vi värdigt förrättar vår tjänst, när vi nu skall offra lovets offer.

Genom Jesus Kristus, vår Herren.

Prefation Om Helige Josefs Uppdrag

Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt att vi tackar och lovar Dig alltid och överallt, och att vi prisar Dig, Allsmäktige, Evige Gud, då vi nu vördar minnet av den Helige Josef.

Han var den kloke och trogne tjänare som fick bli den Heliga Jungfruns, Herrens Moders, brudgum.

Honom satt Du att vaka över Din familj och att i en faders ställe vårda sig om Din Son, som blivit människa genom den Helige Ande: Jesus Kristus, vår Herre.

Genom Kristus prisar änglarna Din härlighet, himlarnas alla makter bävar inför Dig, och keruber och serafer jublar till Din ära.

Låt även oss få stämma in i deras lovsång och prisa Ditt Namn utan ände: Helig…

Kommunionsantifon

Du är en god och trogen tjänare.

Gå in till glädjen hos Din Herre.

Bön efter Kommunionen

Herre, låt oss genom detta livgivande sakrament leva rena och rättfärdiga inför Dig.

Låt oss ha den Helige Josef till föredöme och lita på hans förbön, han som i lydnad mot Ditt ord rättfärdigt tjänade frälsningens mysterium. Genom Jesus Kristus, vår Herre.


Novena till Helige Josef I

10 - 18 mars eller vid behov

som den bes i S:t Franciskus Katolska Kyrka i Jönköping

Novenans text: Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Ave Maria Publikationer – Gråbröderna 2015

F I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

F Inför din högtid, Helige Josef, ber vi om ditt Kyska, Faderliga och Ömma Hjärtas välsignelse, ledning och beskydd.

Alla I ditt Hjärta, så rent och kärleksfullt, lägger vi ner alla våra böneintentioner för hela Kyrkan och Gråbrödernas Orden för vilka du är särskild skyddspatron, vår församling, våra familjer, de döende, de själar som renas efter sin död, och alla våra nära och kära.

F Till ditt beskydd flyr vi Helige Josef,

Alla försmå inte vår bön i vår nöd, utan befria oss alltid från alla faror, du ärorike och välsignade Fader!

F Var du för oss en fader som leder oss på Guds vägar,

Alla och en tröstande famn i livets svårigheter och motgångar.

F Överge oss aldrig,

Alla låt oss få känna samma säkra stöd från dig under vår pilgrimsvandring som den Maria och Jesus fick av dig, du ömme Fader.

F Helige Josef, du den Universella Kyrkans mäktige skyddspatron,

Alla beskydda från allt ont till kropp och själ vår påve, biskoparna, prästerna, diakonerna, de gudsvigda och Kyrkans alla söner och döttrar.

F Genom din starka förbön hjälp dem som kommit bort från Kyrkans gemenskap.

Alla Tänk särskilt på dem vars frälsning vi oroar oss för.

F Helige Josef, du den Heliga Familjens huvudman,

Alla välsigna och beskydda våra familjer och be för att enhet och äkta kärlek må råda i våra hem.

F Helige Josef, du Guds Sons fosterfar,

Alla låt ditt beskydds mantel omsluta alla äkta män och våra familjefäder.

F Helige Josef, du arbetarnas föredöme och beskyddare,

Alla må alla arbetare sträva efter att förhärliga Gud och ge Honom ära genom sina mödor.

F Helige Josef, du de döendes skyddshelgon,

Alla Låt oss alla på din förbön få en helig och salig död i Guds fulla vänskap, kärlek och frid.

F Be även för dem som måste renas efter sin död,

Alla att de snart må tas emot i den eviga glädjen hos dig och alla de heliga.

F Låt oss få din lydnad för Guds Vilja,

Alla Helige Josef, be för oss.

F Hjälp oss att få tron att bära genom livet,

Alla Helige Josef, be för oss.

F Låt oss få äkta kärlek till Maria, vår Moder, leva i hennes gemenskap och i alla dagar bli burna av hennes och din förbön,

Alla Helige Josef, be för oss.

F Hjälp oss att bli renhjärtade för Guds ära och för vår egen helgelses skull,

Alla Helige Josef, be för oss.

F Lär oss den yttre och inre tystnaden så att vi kan leva ett verkligt andligt liv som du och Maria levde i Nasaret.

Alla Helige Josef, be för oss.

F Visa oss hur vi ska bära livets bördor och svårigheter med uppriktig överlåtelse och tillit till Gud och med äkta tålamod,

Alla Helige Josef, be för oss.

F Vi ber om inget mindre än att få likna dig andligen, Helige Josef, låt oss inte behöva gå tomhänta från dig, du gode och ömme fosterfader till vår Frälsare Jesus Kristus,

Alla Helige Josef, be för oss. Amen.

F Helige Josef, du den Himmelske Faderns utvalde till att ge kärlek och omsorg åt Guds största skatt på jorden: Hans Enfödde Son Jesus och Maria Hans Moder.

Alla Också vi tillhör Jesus och Maria genom Frälsningsverket, så var även för oss den kärleksfulle fader vi behöver under resten av vår pilgrimsvandring och i vår dödsstund.

F Vi litar på att du verkligen har ett ömt Hjärta vars kärlek till oss, dina barn, är starkare än alla faror till kropp och själ i detta liv.

Alla Helige Josef, vi litar på dig och vi ber dig ödmjukt: låt oss i evighet få tillhöra dem som du har kär och som du erkänner som dina barn. Amen.

F Helige Josef, fosterfar till Jesus Kristus och sann brudgum till den Saliga Jungfrun Maria,

Alla be för oss och för de döende denna dag och natt. Amen.

F Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta,

Alla be för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.


Novena till Helige Josef II

10 – 18 mars eller vid behov

Första delen av novenabönen är bearbetning av

Paulus VI:s bön till Heliga Familjen

F Helige Josef från Nasaret, lär oss på nytt att uppskatta den yttre och den inre tystnaden, denna underbara och nödvändiga hållning i vår tids upprörda och hetsiga liv. Vi överfalls av höga röster, av buller och rop.

Alla Be för oss att vi blir värdiga Kristi löften.

F Helige Josef, lär oss att fästa våra tankar vid det goda, att rikta vår uppmärksamhet inåt, att vara lyhörda för Guds hemliga råd och beredda att lyssna till de äkta läromästarna.

Alla Be för oss att vi blir värdiga Kristi löften.

F Helige Josef, är oss inse värdet av förberedelse, studium, meditation, av ett ordnat och personligt inre liv, av den bön i det fördolda som endast Gud kan höra.

Lär oss att leva tillsammans.

Alla Be för oss att vi blir värdiga Kristi löften.

F Helige Josef, lär oss vad familjen är, visa oss hemligheten i denna kärlekens gemenskap, dess upphöjda och enkla skönhet, dess heliga och okränkbara egenart, dess oersättliga uppgift, dess verkliga plats i samhällslivet.

Alla Be för oss att vi blir värdiga Kristi löften.

F Timmerman i Nasaret, lär oss att arbeta på rätt sätt. Låt oss känna hur det ofrånkomliga arbetet ger vardagen mening, lär oss att ge arbetet en värdighet som förädlar och berikar.

Kristus, låt oss förstå att arbetet inte är sitt eget ändamål, att dess värde inte främst är vad vi själva tjänar på det utan att vi genom arbetet får tjäna andra och ytterst Dig, Du som genom att bli människa har frälst människans arbete från Adams förbannelse och gett det en plats i Din plan för att återlösa världen.

Alla Helige Josef, be för oss att vi blir värdiga Kristi löften.

F Helige Josef, du den Heliga Jungfruns trolovade och den Heliga Familjens huvudman, be för oss om nåden att alltid leva i Guds nåd, kärlek och gemenskap.

Alla Be för våra familjer.

F Be för oss om andlig insikt och ett Gudshängivet liv.

Alla Be för Kyrkan och alla hennes tjänare.

F Be för vår församling och vårt stift om enhet och frid.

Alla Be för våra Gråbröder och hela franciskanorden.

F Be för oss alla om en salig död.

Alla Be för alla dem vi ber för om ditt särskilda beskydd.

F Helige Josef, fosterfar till Jesus Kristus och sann brudgum till den Saliga Jungfrun Maria,

Alla Be för oss och för de döende denna dag och natt. Amen.

F Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta,

Alla Be för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

Eventuellt ber man Litanian till Helige Josef (sid. 4)


Mässan för Helige Josef, Jungfru Marias Brudgum

19 mars - högtid

Ingångsantifon

Han är den trogne och kloke tjänaren som Herren satte över sin familj.

Kollektbön

Allsmäktige, Evige Gud, under den Helige Josefs trogna vård lät Du frälsningens mysterier ta sin början på vår jord. Hör hans bön och hjälp Din Kyrka att alltid troget tjäna detta verk, till dess det en gång fullbordas.

Genom Din Son…

Läsning ur Andra Samuelsboken

2 Sam 7:4-5a, 12-14a, 16

Herren ord kom till Natan. Han sade: ”Gå och säg till min tjänare David: Så säger Herren: När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, skall jag efter dig upphöja den Son som skall utgå ur ditt liv. Och jag skall befästa Hans kungadöme. Han skall bygga ett hus åt mitt Namn, och jag skall befästa Hans kungatron för evig tid. Jag skall vara Hans Fader, och Han skall vara min Son. Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför dig till evig tid. Ja, din tron skall vara befäst för evig tid.

Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm                 Ur Psalm 89

R. Hans ätt skall evigt bestå.

 

Jag vill sjunga om Herrens nådegärningar i evighet, jag vill låta min mun förkunna Din trofasthet från släkte till släkte. Ja, jag säger: För evig tid skall nåd byggas upp. I himlen, där befäster Du Din trofasthet. R.

”Jag har slutit ett förbund med min utvalde, med ed har jag lovat min tjänare David: Jag skall befästa din ätt för evig tid och bygga din tron från släkte till släkte.” R.

 

Han skall kalla mig så: Du min Fader, min Gud och min frälsnings klippa. Jag skall bevara min nåd åt Honom i all evighet, och mitt förbund med Honom skall stå fast.” R.

 

Läsning ur Aposteln Paulus brev till Romarna

Rom 4:13, 16-18, 22

Det var inte genom lagen som Abraham eller hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Därför är tron grunden för att nåden skall gälla och löftet stå fast för alla hans efterkommande, inte bara för dem som håller sig till lagen utan också för dem som har tro som Abraham. Han är allas vår far, som det står skrivet: Jag har gjort dig till fader till många folk, och han är det inför den som han trodde på, Gud, som ger de döda liv och talar om det som ännu inte finns som om det redan fanns. Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde, så att han kunde bli far till många folk, enligt ordet: Så talrik skall din avkomma bli. Därför räknades han som rättfärdig.

Så lyder Herrens ord.

Halleluja (under fastetiden: Lovad vare Kristus, härlighetens Konung)

Saliga de som bor i Ditt hus, de lovar Dig ständigt.

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus

Matt 1:16, 18-21, 24a

Jakob blev far till Josef, Marias man; av henne föddes Jesus som kallas Kristus.

Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom Helig Ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: ”Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom Helig Ande. Hon skall föda en Son, och du skall ge Honom Namnet Jesus, ty Han skall frälsa sitt folk från deras synder. ”När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt.

Eller

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas

Luk 2:41-52

Jesu föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusalem vid påskhögtiden. Också när Jesus var tolv år gammal gick de dit upp som seden var vid högtiden. Då festen var över och de skulle hem igen, stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. De gick en dagsled i tron att Han var med i ressällskapet och frågade sedan efter Honom bland släktingar och bekanta. När de inte hittade Honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter Honom där. Efter tre dagar fann de Honom i templet, där Han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde Honom häpnade över Hans förstånd och de svar Han gav. Föräldrarna blev bestörta när de såg Honom, och Hans Mor sade till Honom: ”Barn, hur kunde Du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter Dig och varit mycket oroliga.” Han svarade: ”Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min Fader?” Men de förstod inte vad Han menade med sina ord. Sedan följde Han med dem ner till Nasaret, och Han lydde dem i allt. Hans Mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus blev äldre och visare och vann Guds och människors välbehag.

Förböner I

P Låt oss be till Gud vår Fader, från vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn, och säga:

Himmelske Fader, bönhör oss.

Helige Fader, Du som för Josef uppenbarade Kristi hemlighet, som varit fördold i alla tider, låt oss alltmer förstå vem Han är, Din Son, sann Gud och sann människa. Om detta ber vi.

Himmelske Fader, Du som föder himlens fåglar och kläder ängelns liljor ge alla deras dagliga bröd till kropp och själ. Om detta ber vi.

Du alltings Skapare, som ger oss uppdraget att medverka i skapelsen, låt arbetarna få glädje av sin möda, och skälig lön för sitt den. Om detta ber vi.

All rättfärdighets Gud, som vill att alla människor skall efterlikna Dig, låt oss, på den Helige Josefs förbön, leva så att vi behagar Dig. Om detta ber vi.

Se i nåd till de döende och döda, och låt dem evigt glädja sig med Jesus, Josef och Maria. Om detta ber vi.

Låt oss be den Allrasaligaste Jungfrun Maria, den Helige Josefs trolovade om förbön för oss och hela Guds folk: Var hälsad Maria…

P Evige Gud, Du som i Din barmhärtighet utser dem som ska tjäna Dig på ett särskilt sätt i frälsningsverket, låt även oss likt den Helige Josef samarbeta troget med Din nåd och låt oss uppnå på hans mäktiga förbön vad Du lovat Dina trogna. Om detta ber vi genom Jesus Kristus, vår Herre.

Förböner II

P. Låt oss vända oss i bön till Gud, alla goda gåvors Givare och all helighets källa:

Herre, helga Ditt folk

Herre vår Gud, Du som kallade våra fäder i tron att leva inför Dig i helighet och rättfärdighet, låt oss vandra i deras spår i fullkomlighet, liksom Du är fullkomlig.

Om detta ber vi.

Du som utvalde den rättfärdige Josef till fosterfar åt Din Son, lär oss att tjäna Kristi kropp i våra bröder.

Om detta ber vi.

Du som gav jorden åt människan, för att hon skulle uppfylla den och råda över den, lär oss att arbeta med noggrannhet och trohet, så att vi söker Din ära.

Om detta ber vi.

Du allas Fader, tänk på människan, Dina händers verk, och ge alla en meningsfull uppgift och ett liv i värdighet. Om detta ber vi.

Se i nåd till de döende och döda, och låt dem evigt glädja sig med Jesus, Josef och Maria. Om detta ber vi.

Låt oss be den Allrasaligaste Jungfrun Maria, den Helige Josefs trolovade om förbön för oss och hela Guds folk: Var hälsad Maria…

P Evige Gud, Du som i Din barmhärtighet utser dem som ska tjäna Dig på ett särskilt sätt i frälsningsverket, låt även oss likt den Helige Josef samarbeta troget med Din nåd och låt oss uppnå på hans mäktiga förbön vad Du lovat Dina trogna. Om detta ber vi genom Jesus Kristus, vår Herre.

Bön över offergåvorna

Låt oss, Herre, med rent hjärta göra tjänst vid Ditt altare, på samma sätt som den Helige Josef med kärlek och ömhet fick tjäna Din ende Son, född av Jungfrun Maria, Jesus Kristus, vår Herre.

Prefation Om Helige Josefs Uppdrag

Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt att vi tackar och lovar Dig alltid och överallt, och att vi prisar Dig, Allsmäktige, Evige Gud, då vi nu firar den Helige Josef.

Han var den kloke och trogne tjänare som fick bli den Heliga Jungfruns, Herrens Moders, brudgum.

Honom satt Du att vaka över Din familj och att i en faders ställe vårda sig om Din Son, som blivit människa genom den Helige Ande: Jesus Kristus, vår Herre.

Genom Kristus prisar änglarna Din härlighet, himlarnas alla makter bävar inför Dig, och keruber och serafer jublar till Din ära.

Låt även oss få stämma in i deras lovsång och prisa Ditt Namn utan ände: Helig…

Kommunionsantifon

Du är en god och trogen tjänare. Gå in till glädjen hos Din Herre.

Bön efter Kommunionen

Herre, vid Ditt bord har Du mättat Din familj, som i glädje firar den helige Josefs högtid. Låt oss alltid leva under Ditt beskydd, och bevara, Du Gode, Dina gåvor i oss. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Högtidlig Välsignelse vid Firande av Helige Josef

Må Gud, de heligas ära och glädje, som ställt er under beskydd av den Helige Josefs kraftfulla förbön, välsigna er med evig välsignelse.

R. Amen.

Må ni på den Helige Josefs förbön gå fria från allt ont i denna tid, hämta lärdom ur hans liv och bli ivriga att tjäna Gud och nästan.

R. Amen.

Och må ni sedan med den Helige Josef gå in i himlens glädje, där Kyrkan, vår Moder, fröjdar sig att se sina barn förenas i evig frid med alla de heliga därovan.

R. Amen.

Må välsignelse från Gud den Allsmäktige, Fadern och Sonen + och den Helige Ande, komma över er och förbli hos er nu och alltid.

R. Amen.


Högtidsbön till Helige Josef

För 19 mars eller på andra firandet av helgonet

Litania till Den Helige Josef (se sidan 3)

F Helige Josef, utvald av Gud Fader till den Allraheligaste Jungfrun, Guds Moder Marias, maka och stöd, samt till Guds enfödde Sons fosterfader, vi ber idag på din högtidsdag om din förbön, ditt beskydd och din välsignelse för oss, för våra nära och kära, för vår församling och för hela Guds Heliga Kyrka.

Alla Vi tar vår tillflykt till ditt Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta, vaka över oss som dina barn.

F Kyrkoläraren, den Helige Franciskus av Sales, säger om dig: ”Om vi har förtroende för den Helige Josef kommer han att se till att vi växer i dygderna och särskilt då i de dygder som han själv hade i så hög grad: den heliga kyskheten till kropp och själ, ödmjukheten, tålamodet, tapperheten och uthålligheten. Dessa är dygder som gör oss till segrare över våra fiender till kropp och själ. Dessa dygder som utmärkte den Helige Josef, och som han ska hjälpa oss att uppnå, kommer att göra oss värdiga att få del i det eviga livet, som är förberett för dem som varit villiga att efterfölja den Helige Josefs sätt att leva”.

Alla Helige Josef, låt oss få uppnå dessa dygder på din heliga förbön. Amen.

F Helige Josef, du min andlige fader,

Alla beskydda mig med din kärlek.

Lär mig att leva som du levde för Jesus och Maria.

Be för mig om en ständigt växande kärlek.

Be för mig om samma öppenhet för den Helige Ande som präglade ditt liv och ta min hand och led mig till mitt livs stora dag, den dag då jag ska få komma in i Himmelen. Amen.

F Välsignad vare du i evighet, Helige Josef,

Alla Vi prisar dig salig och vi ber om din mäktiga förbön för oss och för alla dem vi anbefaller åt din omsorg.

F Helige Josef, fosterfader till Jesus Kristus och sann brudgum till den Saliga Jungfrun Maria,

Alla Bed för oss och för de döende denna dag och natt. Amen.

F Med Barnet du på armen bär,

Alla välsigna + oss o Josef kär.

Välsignelse med Josefsreliken

De som önskar kan komma fram och bli välsignade med reliken av den Helige Josefs mantel (om sådan finns)


Mässa för firandet av Helige Josef Arbetaren

1 maj

Ingångsantifon

Saliga de som fruktar Herren och vandrar på Hans vägar. Av dina händers arbete får du njuta frukten; salig du, ty det skall gå dig väl. (PT Halleluja)

Kollektbön

Gud, vår Skapare, Du som har uppdragit åt människan att med sitt arbete förvalta jorden, låt oss med den Helige Josefs förböner och föredöme uträtta det Du vill och vinna det Du lovat. Genom Din Son…

Läsning ur Aposteln Paulus brev till de kristna i Kolossai

Kol 3:14-15, 17, 23-24

Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu Namn och tacka Gud Fadern genom Honom. Vad ni gör skall ni göra helhjärtat, det gäller ju Herren och inte människor: tänk på att det är Herren som

skall ge er belöningen, er del av arvet. Kristus är er Herre, och ni skall tjäna Honom.

Så lyder Herrens ord.

 

Responsoriepsalm        Ur Psalm 90

R. Herre, Du har varit vår tillflykt från släkte till släkte.

 

Förrän bergen blev till och Du födde jorden och världen, ja, från evighet till evighet är Du, o Gud. Du låter människorna vända åter till stoft, Du säger: ”Vänd åter, ni människor.” R.

 

Ty tusen är i Dina ögon som den dag som förgick i går, de är som en nattväkt. Du sköljer dem bort, de är som en sömn. Lär oss betänka hur få våra dagar är, så att får hjärtats vishet. R.

 

Mätta oss med Din nåd, när morgonen gryr, så att vi får jubla och vara glada i alla våra dagar. R.

 

Låt Dina gärningar uppenbaras för Dina tjänare och Din härlighet över deras barn. Herre, låt oss förnimma Din ljuvlighet, ge framgång åt våra händers verk. R.

 

Halleluja

Vi prisar Dig alla dagar och lovsjunger Ditt Namn i evigheters evighet.

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus

Matt 13:54-58

Jesus kom till sin hemstad, och där undervisade Han i synagogan så att man häpnade och sade: ”Varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickarens son? Heter inte Hans Mor Maria och Hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla Hans systrar här hos oss? Varifrån har Han då allt detta?” Så blev Han en stötesten för dem. Men Jesus sade till dem: ”En profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem.” Och Han gjorde inte många underverk där, eftersom de inte ville tro.

Bön över offergåvorna

Gud, barmhärtighetens Källa, vi kommer på den Helige Josefs minnesdag med vår gåva inför Ditt ansikte och ber att Du förvandlar den till hjälp och skydd för oss.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Kommunionsantifon

Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu Namn, och tacka Gud Fadern genom Honom.

(PT Halleluja)

Bön efter Kommunionen

Mättade med Brödet från himlen som innehåller all ljuvlighet ber vi Dig, Herre, att vi, liksom den Helige Josef, blir levande vittnen om kärleken till Dig och vinner den frid som aldrig förgår.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.


Andakt till Helige Josef Arbetaren

1 maj eller vid annat tillfälle

 

När 1 maj slagit igenom som arbetarnas helgdag, lät Påven Pius XII år 1956 dagen bli Josef Arbetarens Dag, som skulle firas liturgiskt i hela Kyrkan. Enligt Matteusevangeliet 13:55 samt Markusevangeliet 6:3 var den Helige Josef snickare (byggnadssnickare).

Titeln Arbetarnas Skyddshelgon påminner oss om vårt uppdrag att se arbetet som en samverkan med Guds skapargärning och att helga vårt arbete genom att ärligt och villigt utföra våra plikter och samtidigt uppoffra våra ansträngningar till Guds ära.

Inledningsbön

Pater Gabriel av Heliga Maria Magdalena, OCD (1893-1953)

Ur hans mest spridda verk Intimitá divina (Gudomlig förtrolighet)

F Helige Josef, hur högt älskar jag dig inte!

Det är så gott för mig att få tänka på ditt liv i ödmjukhet och enkelhet! Liksom vi levde du genom tron.

Lektor I: Jag ser dig i det lilla huset i Nasaret, i Jesu och Marias närhet, medan du är fullt upptagen med att arbeta för dem.

Jag ser hur du använder hyveln och sedan torkar av dig om pannan lite då och då, du skyndar dig för att bli klar med arbetet i tid åt dina kunder.

Fastän du levde tillsammans med Guds Son, var ditt liv helt vanligt, för Jesus gjorde ju inte mirakel som var onödiga.

Allt i ditt liv var precis som i vårt.

Och hur många sorger, bekymmer och faror fick du inte utstå!

”Vad vi skulle bli förvånade, om vi fick veta allt vad du fick lida”, som Lilla Thérèse skrev om dig i sin dagbok.

Alla Helige Josef, jag ställer mig under ditt beskydd med full tillit.

Lär mig att leva som du levde, i tro och överlåtelse åt Gud. Lär mig att leva enbart för Honom genom att viga mig helt och fullt åt Hans tjänst. Amen.

Litaniabön till Helige Josef Arbetaren

Bearbetad från flera olika texter

F Helige Josef, förebild för samvetsgrannhet och trohet i ditt kall, obetydlig inför världen var du stor inför Himmelen, ty du var rik på dygd och helighet,

Helige Josef, be för oss

Vi beundrar din rättfärdighet och renhet, din lydnad mot Gud, din kärlek till ett liv i arbete och tillbakadragenhet, ditt tålamod och din förnöjsamhet,

Helige Josef, be för oss

Du visar oss, att man i ett mödosamt kall, vid yttre sysslor, kan vara Herrens trogne tjänare, att man kan verka för andra och samtidigt i allt troget hålla Herrens bud,

Helige Josef, be för oss

Vi önskar av hela vårt hjärta att efterfölja dig i trohet mot Guds Vilja och uppdrag, Helige Josef, be för oss

Var du vårt Skyddshelgon och ge oss din mäktiga hjälp, Helige Josef, be för oss

Helige Josef, hjälp oss att välja vårt sanna kall och troget uppfylla vår kallelses plikter,

Helige Josef, be för oss

Låt oss i allt vara rättvisa som du och alltid rena till kropp och själ, Helige Josef, be för oss

Låt oss efter ditt föredöme göra allt av kärlek till Jesus och Maria och inte söka att behaga världen, utan Gud,

Helige Josef, be för oss

Vi fattar i dag den fasta föresatsen att i medgång och i motgång troget följa ditt föredöme. Be för oss, att Gud som ger den goda viljan, ger oss kraft att även sätta den i verket, Helige Josef, be för oss

Helige Josef, vi ber för dem som är utan arbete, för dem som vill förtjäna sitt bröd och försörja sina familjer,

Helige Josef, be för oss

Du arbetarnas Skyddshelgon, be att arbetslöshet inte mer finns bland oss, Helige Josef, be för oss

att de som är beredda att arbeta ställer sin kraft och förmåga i nästas tjänst och så får en rättvis lön, Helige Josef, be för oss Du som är familjernas Skyddshelgon, låt inte de som har barn att försörja och fostra lida brist på det nödvändigaste,

Helige Josef, be för oss

Ha förbarmande med våra systrar och bröder, som är fast i arbetslöshet och fattigdom på grund av sjukdom eller social utslagning, Helige Josef, be för oss

Hjälp våra politiska ledare, så att de som är ansvariga för industrin finner rättvisa lösningar,

Helige Josef, be för oss

Låt var och en få glädjen av att bidra efter sin förmåga till ett allmänt välstånd genom ett hederligt levnadssätt,

Helige Josef, be för oss

Utverka att alla tillsammans delar Guds rika gåvor och att vi får hjälpa de länder som är mindre privilegierade,

Helige Josef, be för oss

F Bed för oss Helige Josef,

Alla Att vi blir värdiga Kristi löften.

Lektor II: I dina händer, Helige Josef, lägger jag mina ömma händer. Tillsammans med min bön för jag in mina försvagade fingrar mellan dina. Du som fick erfarenhet av hur träflisorna sårade dina händer under arbetet; vänd dig inte bort från den hand som försynt knackar på porten i ditt Rike. Du som försörjde Herren med ditt dagliga arbete; låt det dagliga brödet finnas på varje bord och låt alla människor finna den frid och fred som bara Himmelen kan ge oss.

Du som är Himmelsk Beskyddare igår, idag och i framtiden; upprätta en bro av kärlek mellan människors barn som lider av splittring och separation.

När jag sedan helhjärtat lyssnar till ditt erbjudande att hålla dig i handen, så ber jag dig att ta emot mitt botfärdiga hjärta och att bära det till Gud med den försiktighet och omsorg som bara du kan.

Helige Josef, du ömmaste av alla fäder, även om mina händer är tomma, trötta och nedtyngda och jag ser på dina händer, så säger du även till mig: ”Det är just så som helgonens händer ser ut!”

Avslutningsbön

Ur Paulus VI:s bön till Heliga Familjen

F Helige Josef, Timmerman i Nasaret, lär oss att arbeta på rätt sätt.

Låt oss känna hur det ofrånkomliga arbetet ger vardagen mening. Lär oss att ge arbetet en värdighet som förädlar och berikar.

Kristus, låt oss förstå att arbetet inte är sitt eget ändamål, att dess värde inte främst är vad vi själva tjänar på det utan att vi genom arbetet får tjäna andra och ytterst Dig, Du som genom att bli människa har frälst människans arbete från Adams förbannelse och gett det en plats i Din plan för att återlösa världen.

Må den Helige Josefs förbön hjälpa oss att leva ett allt heligare och fullkomligare liv, dö en salig död och uppnå det eviga livet.

När präst eller diakon leder andakten:

Herren vare med er.

Alla Och med din ande.

Välsigne er Gud Allsmäktig, Fadern och Sonen + och den Helige Ande.

Alla Amen.

Gå i Herrens frid.

Alla Gud vi tackar Dig.

 

Du som önskar en ny bönbok med böner

till Helige Josef

(den gamla är helt slut på lagret)

Swish 076 555 84 06

Bankgiro 5061-1318

Skriv: AMP (Ave Maria Publikationer)

Ave Maria Publikationer

S:t Franciskus Kloster – Gråbröderna

Klostergatan 70 B

553 35 Jönköping

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek