Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta

Helige Josefs

Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

Devotionen till Josefs Kyska och Faderliga Hjärta har gudomligt ursprung. Guds Son valde att ha Josefs Hjärta och faderliga omsorg som stöd under sin uppväxt och som ställföreträdare för den Evige Fadern. Den som älskar Herren, älskar också de som är älskade av Honom. Många har kallats för Jesu vänner, men endast en för Jesu fosterfar. Den Helige Josefs kärleksfulla Hjärta är unikt och har varit en tröst och ledstjärna för många helgon under den jordiska exilen.

Låt oss ta till oss deras föredöme och ha obegränsat förtroende för den kärlek som den Helige Josef kan visa dem som vill ställa sig under hans vård och beskydd. Devotionen till Josefs Faderliga Hjärta passar sig särskilt under svåra stunder.

Vi är vana att höra och läsa om Marianska privatuppenbarelser, kanske tänker vi inte på att även den Helige Josef gör sig påmind med jämna mellanrum i historien.

Ett av de mer spektakulära framträdanden var den sista uppenbarelsen i Fatima år 1917 då den Helige Josef välsignade de troende som församlats för att få höra Marias budskap. Även i Knock, Irland, visar sig den Helige Josef tillsammans med Aposteln Johannes vid Marias sida.

Åren 1997 och 1998 gav Himlen en mycket viktig uppmaning till de troende att vörda och få hjälp av den Helige Josefs Kyska och Faderliga Hjärta. Två personer, helt ovetande om varandra och i skiljda världsdelar får ta emot dessa budskap om Helige Josefs Hjärta, som är fullkomligt förenat med Jesu och Marie Hjärtan och som har en oerhörd kraft för vårt liv om vi vänder oss till honom.

Dessa Himmelska budskap om den Helige Josef har förberetts bl.a. genom budskapen om den Helige Josefs Rena Hjärta (Pure Heart) till en mystiker från Precious Blood Sisters i Rome City, Indiana, Syster Mary Ephrem (Mildred Neuzil) den 11 mars 1958. Budskapet från Guds Moder var att den Helige Josef, enligt Guds Vilja, kommer att spela en stor roll i framtiden för att bringa fred på jorden. Budskapen till Syster Mary Ephrem från år 1958 och de som Edson Glauber på 1990 talet tar emot talar båda om den Helige Josefs deltagande i Jesu och Marias lidanden: ”Mitt Hjärta led med Jesu och Marias Hjärtan. Mitt lidande var ett tyst lidande, för det var min särskilda kallelse att gömma och beskydda, så mycket som Gud ville, Jungfrumodern och Sonen från det onda och människors hat. Det svåraste lidandet var att jag redan i förväg kände till deras kommande lidanden och veta att jag inte skulle vara där och kunna trösta dem.” Löftena som ges genom Syster Mary Ephrem är mycket snarlika de löften som gavs genom Edson Glauber i Brasilien många år senare. Men det är inte troligt att Edson Glauber hade någon aning om dessa ganska okända uppenbarelser från 1958.

Den 7 juni 1997 (Marie Obefläckade Hjärtas fest) ber en karmelitsyster (som önskar vara anonym) i Palermo, Sicilien, Rosenkransen och plötsligt får hon se en gestalt i så starkt ljussken att hon först tror att det är Jungfru Maria. Visionären såg ett hjärta ur vilket stack ut tre vita liljor. Systerns Skyddsängel förklarade för henne att det var den Helige Josefs Ärorika Hjärta, ”så lite känt och älskat av de troende, men Herren vill att Helige Josefs Hjärta ska bli känt, älskat och ärat tillsammans med Herrens och Marias Hjärtan.” Skyddsängeln fortsatte att Herren ville att Helige Josefs Hjärta även skulle firas liturgiskt i juni månad (efter Jesu och Marie Hjärtans dagar). Herren gav genom systerns Skyddsängel följande löfte:

”De som tre söndagar i rad, vilken tid som helst under året, tar emot Kommunionen till den Helige Josefs Hjärtas ära, kommer att få stora nådegåvor och Josef, den kärleksrike fadern, kommer att stödja dem i alla deras behov, ge dem tröst i dödsstunden och vara deras försvarare inför Guds Domstol.”

Edson Glauber i Itapiranga, Amasonfloden, Brasilien skulle bli det mest framstående ’språkröret’ för budskapen angående Helige Josefs Kyska Hjärta. Tjugofemårige Edson fick den 2 maj 1997 ta emot budskapet från Guds Moder i vilket hon gav praktiska anvisningar om hur denna devotion skulle utövas: Den Helige Josefs Kyska Hjärta ska särskilt hedras den första onsdagen i månaden och likt de första fredagarna och lördagarna i månaden (som på detta sätt har ett samband) önskar Guds Moder att man tar emot den Heliga Kommunionen samma dag (eftersom man bör bikta sig inför första fredagen i månaden gäller denna bikt även för första lördagen och onsdagen i månaden). Den 6 juni 1997 uttrycker Herren själv sin önskan om att Kyrkan ska erkänna och fira den första onsdagen efter Jesu Hjärta festen och Marie Obefläckade Hjärtas Dag som den Helige Josefs Kyska Hjärtas Dag.

Jesus och Maria gav också budskap om att världen skulle vigas till Helige Josefs Kyskaste Hjärta: ”Genom denna vigning kommer många onda händelser att förhindras.” (30 november 1998).

 Den 25 december 1996 fick Edson en vision av den Heliga Familjen. Det var första gången Jesus och Maria visade Helige Josefs Kyska Hjärta. Runt den Helige Josefs Hjärta visar sig tolv vita liljor som symboliserar Israels tolv stammar. Den Helige Josef är patriark för en av dessa stammar tack vare att han är fosterfader och beskyddare för Jesusbarnet. De tolv liljorna visar på kyskheten, renheten och den högsta graden av helighet som utmärkte den Helige Josef under sin jordiska levnad. I Hjärtat visar sig ett slags sår med ett kors över bokstaven M. Denna symbol visar på den Helige Josefs innerliga förbundenhet med Jesus och Maria, samt hans indirekta deltagande i frälsningsverket genom att dela Jesu och Marie lidande i sitt Kyska Hjärta.

Vid niotiden på kvällen (den vanliga tiden för Helige Josefs uppenbarelser) den 1 mars 1998 inleds en serie uppenbarelser av den Helige Josef, oftast med Maria och Jesusbarnet. Helige Josef var cirka trettio år gammal, gröna ögon och alltid med ett mycket kärleksfullt leende. Budskapet från den Helige Josef var att det var Jesu och Marie Vilja att de troende vördade och sökte skydd hos den Helige Josefs Kyskaste Hjärta. Devotionen består i att särskilt uppmärksamma detta Heliga och Kyska Hjärta den första onsdagen i månaden samt att en fest instiftas för Josefs Kyskaste Hjärta den första onsdagen efter Jesu Hjärtas Fest. Herren själv förklarar vikten av denna devotion: ”Skåda den Helige Josefs Hjärta, i detta Hjärta har jag min boning för det är rent och heligt. Om ändå alla människors hjärtan vore likt Josefs Hjärta så att de kunde bli min boning på jorden! Om ni efterliknar hans Hjärta kommer ni att få min nåd och välsignelse.” (2 mars 1998).

Den Helige Josefs Budskap

Cirka kl. 21.20 den 7 mars 1998 visar sig den Helige Josef och han håller ett fast tag om Jesusbarnets högra hand: ”Min Son Jesus är mycket förargad över mänsklighetens synder. Han vill låta sin Gudomliga Rättvisa triumfera över alla de människor som inte vill veta av botgöring och som envisas med att fortsätta synda. Se hur jag håller ett fast tag om Jesu hand och hindrar Honom från att förverkliga sin Rättvisa över mänskligheten. Jag ber Honom, för mitt Kyska Hjärtas skull, för att ha varit värdig att leva vid Hans sida och för att Han har älskat mig som en son, att inte straffa världen för alla brott. Jag ber Honom att för alla mina små barns skull, de som ärar mitt Kyskaste Hjärta, att ge världen sin Barmhärtighet. Vilka fruktansvärda synder som begås i världen! Människorna måste göra mycken bot för allt sitt felaktiga sätt att leva, sin otacksamhet mot Gud, sina överträdelser, hädelser och vanhelgande och sin likgiltighet… Alla krig, all hungersnöd och alla epidemier är resultat av människans trots mot Gud. Gud låter människan vara fri och följa sina egna vägar och ni ser resultatet av människans ondska och därigenom också att ni aldrig kommer att bli lyckliga utan Gud. Människor idag är mest intresserade av världsliga tillfredsställelser och inte av Guds Kärlek och Bud. Men Guds Rättvisa ska inte dröja att uppfyllas och det ska ske på ett sätt som aldrig har hänt tidigare och samtidigt över hela världen. Men ni ska veta att de som ärar mitt Kyskaste Hjärta ska få mitt beskydd i alla faror och från allt ont. De som överlåter sig till mig kommer inte att drabbas av olycka, krig, att lida hunger och andra olyckor. Mitt Hjärta kommer istället att vara deras säkra beskydd. I mitt Hjärta får alla de som tar sin tillflykt till mig i Rättvisans Dagar som ska komma, beskydd inför den Gudomliga Rättvisan. För genom att viga sig till mitt Kyskaste Hjärta och ära mitt Hjärta kommer min Son Jesus att se på dem med barmhärtighet och Han ska ge dem sin kärlek och låta alla dem som finns i mitt Hjärta få komma in i sitt Rikes ära.”     

Fler Himmelska Löften för dem som vördar

Helige Josefs Kyskaste och Faderliga Hjärta:

”Genom denna devotion kan många själar räddas från den Ondes inflytande.

Så som jag är rättfärdig i Guds ögon så kommer de som har devotion till mitt Kyska Hjärta att räknas som rättfärdiga och heliga inför Gud, för jag ska ge dem nåd och dygder och jag ska verka så att de dagligen växer till i helighet. (1 mars 1998)

Gud, vår Herre, vill skänka mänskligheten tusentals nådegåvor genom devotionen till mitt Hjärta. Min Gudomlige Fosterson Jesus och Herre, som jag har fostrat med kärlek som fader här på jorden, vill att alla sprider denna devotion till alla dem som har behov av nåd från Himmelen. Jesus vill också att man hjälper sin nästa genom goda gärningar.

Jag lovar alla dem som ärar och vördar mitt Kyskaste Hjärta och utför goda gärningar för de behövande, särskilt de sjuka och döende, för vilka jag är en särskild tröstare och beskyddare, att de ska få en salig död. Jag personligen kommer att vara deras försvarare inför min Son Jesus, tillsammans med min maka Maria, den Allraheligaste. Vi ska trösta dem med vår heliga närvaro I deras sista timmar av lidande här på jorden för att sedan ge dem frid i våra Hjärtan. Så som du har sett min Son Jesus vila sitt huvud på mitt bröst, så ska jag och min maka Maria, den Allraheligaste, leda dessa själar till äran I Himmelen, inför deras Frälsare, min Son Jesus Kristus. De kommer att vila vid Hans Heliga Hjärta, den renaste och mest upphöjda kärlekens glödande härd. (2 mars 1998)

Min Son Jesus har avslöjat för dig vilken kraft mitt namn har när det åkallas. Det räcker med att åkalla mitt namn för att få de onda andarna att fly. Jag lovar alla troende som vördar mitt Kyskaste Hjärta med tro och kärlek nåden att leva i helig kyskhet till kropp och själ samt styrkan och det som behövs för att övervinna den Ondes alla angrepp och frestelser. Jag ska beskydda dem som min dyrbara tillhörighet. För dem som vördar mitt Kyskaste Hjärta kommer denna nåd också hans eller hennes familjemedlemmar till godo, om de har behov av särskild hjälp. (3 mars 1998)

För dem som kommer att ära mitt Hjärta ska jag ge nåden att kunna lösa de mest svåra problem och jag ska hjälpa dem i alla de svårigheter som i människors ögon verkar nästan omöjliga att lösa. (4 mars 1998)

Mitt hjärta ömmar särskilt för syndarnas omvändelse. De som syndat ska inte vara rädda att närma sig mitt Hjärta, för jag ska ta emot dem och ge dem beskydd. Det finns många som har kommit långt bort från Herren på grund av deras svåra synder. Många av mina barn befinner sig i denna situation och låter sig falla i den Ondes klor. Fördömelsens Fiende försöker på alla sätt att förleda dessa mina barn till desperation och att tro att det inte finns någon utväg ur ett liv i synd. På så sätt har de inte mer något förtroende för den Gudomliga Barmhärtigheten och blir ett lätt byte för den Onde fienden. Men jag säger till alla syndare, även till dem som har begått de mest fruktansvärda synder: ha förtroende för Herrens kärlek och förlåtelse och lita på mig, på min förbön. Alla de som med förtroende kommer till mig kan vara säkra på min hjälp för att återfå den Gudomliga Nåden och Herrens Barmhärtigheten… Jag lovar därför alla dem som har förtroende för mitt Rena och Kyska Hjärta och som tillbörligt ärar det, nåden att bli tröstade av mig i de svåraste bekymren och sorgerna och i hotet att gå förlorade när de olyckligtvis förlorat livet i Guds nåd genom att begå svåra synder. Nu säger jag åter igen till alla syndare: Var inte rädda för den Onde och förlora inte modet och hoppet för era synders skull. Kasta er istället i mina armar och kom nära mitt Hjärta för då får ni all den nåd ni behöver för att uppnå det eviga livet.  (5 mars 1998)

Säg till alla dem som vördar mitt Hjärta och som har fullt förtroende för mig och min förbön, att jag lovar att hjälpa dem i alla livets svårigheter, bekymmer och prövningar. Jag ska be den Gudomliga Försynen om all den hjälp de behöver, både materiellt och andligt.

Föräldrar som viger sig åt mitt Hjärta, tillsammans med sina familjer, kommer att få min hjälp i de svårigheter och problem som uppstår när de fostrar sina barn. Så som jag har uppfostrat den Allrahögstes Son i de heliga lagarna, så ska jag hjälpa föräldrar, som vigt sina barn till mig, att fostra barnen i kärlek och i Guds heliga lagar, så att de finner den säkra vägen till frälsningen.

Alla de som viger sig till mitt Kyska Hjärta ska viga allt: sina liv, sina familjer och sitt arbete, för mitt Hjärta är en ny källa till nåd som Gud ger hela världen. Detta är ett budskap till hela mänskligheten och till hela den Heliga Kyrkan. Ha förtroende för mig och ni kommer att få alla nådegåvor ni behöver. (6 mars 1998)

Alla som sprider devotionen till mitt Hjärta och utövar den med uppriktig kärlek, kan vara säkra på att ha sina namn inristade i Jesu och Marie Hjärtan… Detta är särskilt sant för alla präster, som jag älskar med förkärlek. Präster som har devotion till mitt Hjärta och får andra att utöva denna devotionen ska få nåden av Gud att kunna nå fram till de mest förhärdade själarna och att omvända de mest härdade syndare. Må alla bli ambassadörer för devotionen till mitt Hjärta! Det är Gud själv som vill detta. (9 mars 1998)

Guds Moders Löfte till

Dem som Ärar den Helige Josefs Kyska Hjärta

den 9 mars 1998 till Edson Glauber

”Den Evige Fadern tillåter mig att uppenbara mitt Obefläckade Hjärtas löfte till alla dem som innerligt vördar och älskar min makes den Helige Josefs Hjärta. Alla dem som ärar hans Kyskaste Hjärta kommer att åtnjuta min moderliga närvaro på ett särskilt sätt. Jag ska vara hos mina barn för att hjälpa och trösta dem med mitt Moderliga Hjärta, på samma sätt som jag hjälpte och gav tröst i denna värld åt min kyske brudgum Josef. Allt som de med förtroende ber mitt Hjärta om, det lovar jag att bära fram i bön till den Evige Fadern, till min Gudomlige Son och den Helige Ande. Jag kommer att utverka för dem att uppnå den fullkomliga heligheten och att efterlikna min brudgum Josefs dygd att leva i fullkomlig kärlek. Med den Helige Josefs dygder kommer de att lära sig att älska min käre Son, Josef och mig med samma kärlek som min brudgum Josef älskade oss med. På detta sätt får de ta emot den renaste kärleken från våra Hjärtan. Jag, min Son Jesus och min kyskaste brudgum Josef är vid vars och ens sida: var inte ängsliga eller rädda för någonting, för våra Hjärtan ska alltid beskydda er… Till slut ska våra tre förenade Hjärtan segra!”

Herrens Löfte till

Dem som Ärar den Helige Josefs Kyska Hjärta

10 mars 1998 till Edson Glauber

”Jag önskar att alla tar till sig devotionen till Josefs, min jungfrulige fosterfaders, Kyskaste Hjärta. De som ärar hans Hjärta gör mig lycklig… Du ska älska Josef så som jag älskar honom, för när du älskar honom gör du min Vilja och liknar mig i allt. De som i denna värld innerligt vördar Josefs Kyskaste Hjärta kommer att få stor heder i Himmelen. Denna nåd kommer inte att ges till dem som inte vördar honom. De själar som har stor devotion till den Helige Josef, min jungfrulige fosterfader, får åtnjuta den Allraheligaste Treenighetens vision och kommer att få en stor kunskap om Gud, en och treenig, den trefaldigt Helige. I Himmelen ska de glädja sig över min Himmelska Moders och Josefs, min jungfrulige fosterfaders närvaro, såsom även över min gudomliga närvaro som är förutbestämd åt dem från evigheten. Dessa själar kommer att bli särskilt älskade av den Allraheligaste Treenigheten och av min Moder, den Allrasaligaste Maria. De ska omgärda min jungfrulige fosterfader Josefs Kyskaste Hjärta som om de vore de vackraste barn man kunde tänka sig. Detta är mitt stora löfte för alla människor som är hängivna min jungfrulige fosterfader Josef.”

Herren själv visade sig ett antal gånger för Edson och uppmanade till spridning av devotionen till Hans fosterfaders Hjärta. Jesus avslöjade hur mäktigt Josefs namn är: ”Alla ska veta att det räcker med att endast uttala min jungfrulige fosterfaders, den Helige Josefs namn, för att få hela helvetet att skälva och att driva de onda andarna på flykt. I Himmelen prisar änglarna och helgonen oupphörligt även den Helige Josef, för jag har reserverat för honom en stor ära.” (27 november 1997)

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta
                               Jesu, Marie och Josefs Heliga Förenade Hjärtan
                                     Målning av Edson Glauber efter en vision

 

Andakt till

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta

för den Första Onsdagen i Månaden

”Idag är det den första onsdagen i månaden och varje första onsdag skänker mitt Kyskaste Hjärta oräkneliga nådegåvor till alla dem som tar sin tillflykt till min förbön. På den första onsdagen i månaden får ni ta emot ett regn av nåd, starka floder av extraordinära nådegåvor.”

Budskapet till Edson Glauber, den 4 mars 1998.

”Du måste uppmana alla människor att inte förringa de nådegåvor som jag vill ge dem. Genom att ära Marias och Josefs Heliga Hjärtan ger de mig ära, för det är jag som har utvalt Maria, den Allraheligaste, till min Moder och den jungfrulige Josef till min fader för att de skulle ta hand om mig, jag som är Guds Son, och att de skulle leva vid min sida under mitt gudomliga uppdrag på jorden. Därför ger de som ärar Marias och Josefs Hjärtan mig ära, för att de ärar mitt beslut att utvälja dem till mina föräldrar på jorden.”

Herrens ord till Edson Glauber, den 6 mars 1998.

 

Andakten består av Bön till Helige Ande, Litania och Vigning till Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta. Eventuellt ber man även Rosenkransen till Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta.

Bön till Den Helige Ande

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Helige Ande, Du profeternas styrka, fädernas tröst, helgonens drivkraft och de troendes ledstjärna, förbarma Dig över min själ och ta emot den som Din.

Så som Du formade den Helige Josefs liv, så gör även med mitt liv vad Du vill.

Så som den Helige Josef var lydig Dina himmelska ingivelser, så gör även mig följsam Din gudomliga inspiration.

Bryt ner allt motstånd inom mig så att jag aldrig någonsin mer går emot Dig eller sluter mig för det som Du vill ge mig.

Var ständigt upphovet till mina tankar, inspirationen till orden jag uttalar, drivkraften bakom handlingarna jag utför, kraften bakom allt jag önskar och grunden till min vilja.

Låt mig aldrig behöva erfara att jag står ensam utan Ditt kärleksfulla stöd.

Med den Himmelska Härskaran till vittne viger jag mig därför nu till Dig, för all evighet, så att Du kan göra med mig vad Du gjort för, med och genom alla helgon.

Låt mig få bli ett av Dina mästerverk! Amen.

Litania till

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Rekommenderas i bekymmersamma situationer

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss

Helige Josef

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta

Faderliga Hjärta, som har Guds välbehag

Faderliga Hjärta, strålande i kyskhetens glans

Faderliga Hjärta, rättfärdigt inför Gud och människor

Faderliga Hjärta, älskat av Guds Son och Hans Moder

Faderliga Hjärta, som omsorgsfullt beskyddar de dina

Faderliga Hjärta, som innerligt älskar alla dina barn

Faderliga Hjärta, som inte vänder sig bort från någon

Faderliga Hjärta, som uppmärksammar varje bön

Faderliga Hjärta, som ger tröst åt dem som sörjer

Faderliga Hjärta, som ger styrka åt dem som vacklar

Faderliga Hjärta, som inger förtröstan åt dem som tvivlar

Faderliga Hjärta, som ger kraft att gå vidare på Guds vägar

Faderliga Hjärta, som uppmuntrar i allt svårmod

Faderliga Hjärta, som leder oss in i förtroendet för Gud

Faderliga Hjärta, som hjälper oss att inte ge upp

Faderliga Hjärta, som lär oss det fördolda livets hemligheter

Faderliga Hjärta, som undervisar oss hur man lever med Gud

Faderliga Hjärta, som inspirerar oss till ett kyskt liv

Faderliga Hjärta, som innesluter oss i dina tankar

Faderliga Hjärta, som alltid vill oss väl

Faderliga Hjärta, som alltid räddar oss

Faderliga Hjärta, som aldrig sviker någon

Faderliga Hjärta, som skyddar oss från allt ont

Faderliga Hjärta, som beskyddar oss i vår dödsstund

Faderliga Hjärta, som hjälper oss inför Guds Dom

Faderliga Hjärta, som längtar efter oss i Guds Rike

Guds Lamm som borttager världens synder:

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder:

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder:

förbarma Dig över oss, o Herre.

F Bed för oss Helige Josef

Alla att vi blir värdiga Kristi löfte.

F Låt oss be. Allsmäktige evige Gud, Himmelske Fader, Du har utsett den Helige Josef till att representera Dig på jorden. Låt oss på hans mäktiga förbön få erfara Din faderliga Kärlek, som är utan gräns, så att vi trygga genom hans beskydd kan nå vårt eviga mål. Du som lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

Vigning till Helige Josefs Kyska Hjärta

Från uppenbarelserna till Edson Glauber år 1998

Helige Josefs Kyskaste Hjärta, beskydda och försvara mig och alla mina nära och kära mot allt ont. Helige Josefs Kyskaste Hjärta, låt ditt Kyska Hjärtas nåd och dygder komma över hela mänskligheten. Helige Josef, jag överlämnar mig åt dig, jag viger min kropp, själ, hjärta och hela mitt liv åt dig.

Helige Josef, beskydda vördnaden av Jesu Heliga Hjärta och Marie Obefläckade Hjärta i de troendes liv. Bryt ner Satans planer genom ditt Kyskaste Hjärtas kraft och nåd. Välsigna Kyrkan, vår påve N., biskoparna och prästerna i hela världen. Vi överlåter oss till dig med kärlek och förtroende, nu och alltid. Amen.

Maria, den Helige Josefs kärleksfulla maka, du som alltid har vördat den Helige Josef som en jungfrulig och kysk brudgum, obefläckad ställföreträdare för den Gudomliga Kärleken. Kärleksrika Moder, ge oss ditt Obefläckade Hjärtas kärlek till den Helige Josef, för att rätt och värdigt kunna ära och älska honom i den Heliga Kyrkans gemenskap, han som helt levt i den Gudomliga Kärleken.

Maria, den Helige Josefs Obefläckade Brud, du som var anförtrodd åt hans Kyskaste Hjärta, enligt den Gudomlige Faderns Vilja, ditt Hjärta och Jesu Gudomliga Hjärta, i enstämmig jungfrulig kärlek, överlämna nu till Josefs mest älskade Hjärta varje hjärtas kärlek, varje familj, hela Kyrkan, för att Helige Josef må bli vår läromästare, beskyddare och andlige fader, i den Oändliga Kärlekens namn och till Josef Kyskaste Hjärtas ära. Amen.

Eller:

Vigning till

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Helige Josef, jag vill överlåta mitt liv åt någon som jag har förtroende för. För ensam är ingen stark! Vem kan jag hitta som är mer värd att lita på än dig, du Gud Faderns utvalde.

Dig utsåg Han till att ta hand om sin egen Son och vara sin ställföreträdare som fader på jorden.

Jag viger mig åt ditt Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta, för jag vet att det är, jämte Marias och Jesu Heliga Hjärtan, det mest pålitliga, kärleksfulla och tryggaste hjärta som finns. Andra människors hjärtan kan man sällan lita på. Men ditt Kyska och Faderliga Hjärta är den säkra hamnen för den som känner tröttheten av all oro som finns på världens sinnliga och ombytliga hav.

Låt mig finna din famn öppen, så att jag trygg över ditt kärleksfulla beskydd, kan gå min framtid till mötes och framför allt den stund då jag skall lämna allt och alla här på jorden.

Låt mig få tillhöra dig, som ditt barn, nu och i evigheten. För den som tillhör dig, Helige Josef, står Gud närmast. Amen.

Vigning av Familjen

till Helige Josefs Kyska Hjärta

Vid gemensam bön kan tilläggas följande lilla vigningsbön:

Heliga Familj i Nasaret, Jesus, Maria och Josef, vår familj (kommunitet – församling) vill nu viga och överlåta sig fullkomligt till Er. Låt oss få erfara att ni beskyddar vår kärlek till varandra i familjen, vår tro, vårt liv, vår försörjning, vår hälsa och att Ni ständigt vakar över oss till kropp och själ. Led oss genom allt det onda i världen så att vår familj kan vara stark i Guds Kärlek. Jesus, Maria och Josef, vi älskar Er, rädda våra och alla våra nära och käras själar. Amen.

Avslutningsböner

om man inte ber Rosenkransen till den

Helige Josefs Sju Smärtor och Sju Glädjeämnen

F Helige Josef, fosterfar till Jesus Kristus och sann brudgum till den Saliga Jungfrun Maria,

Alla be för oss och för de döende denna dag och natt. Amen.

F Välsignat vare den Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta.

Alla Nu och i all evighet. Amen.

F Josefs Kyskaste Hjärta, så älskat av Herren och Hans Heliga Moder,

Alla Var vårt beskydd och vår tillflykt i alla faror.

F För oss och alla dem vi ber för,

Alla var du en öm fader och kärleksfull beskyddare i livet och i dödsstunden.

F För våra nära och kära som ännu renas efter sin död,

Alla Vädja med Maria hos Kristus för dem om en snar befrielse från Skärselden.

F Med Barnet du på armen bär,

Alla välsigna oss, o Josef kär.

F I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

Rosenkransen till Helige Josefs

Sju Smärtor och Sju Glädjeämnen

Från Helige Josefs budskapen till Edson Glauber den 5 december 2007: ”Säg till dina bröder att de ber denna rosenkrans för jag vill vara deras förebedjare i de allra svåraste stunderna i deras liv. Om ni visste hur mycket nåd Gud lovar att skänka er, så skulle ni inte stänga era hjärtan och ni skulle inte sluta med att be denna rosenkransbön som är så mäktig!”

Visionären fick uppmaning av Herren själv den 27 november 1997 att be rosenkransen med den Helige Montforts bön Ave Josef för att få den Helige Josefs förbön och genom åkallandet av helgonets namn, som är så kraftfullt att hela helvetet darrar när det uttalas, få de onda andarna att fly.

Många troende över hela världen ber denna rosenkrans den första onsdagen i månaden.

 

Helige Josef, för den smärta och den glädje som du erfor när du fick veta att Jungfru Maria, din hustru, var havande, var alltid vid min sida med ditt faderliga stöd i livet och i min dödsstund.

Fader vår…

Var hälsad Josef, Davids son, rättfärdige och kyske man, Visheten är med dig.

Välsignad är du bland män och välsignad är Jesus, din trogna maka Marias livsfrukt.

Helige Josef, värdige Fader och Beskyddare av Jesus Kristus och den Heliga Kyrkan, be för oss syndare om den gudomliga Visheten, nu och i vår dödsstund. Amen.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

2 Helige Josef, för den smärta och den glädje som du erfor vid Jesu födelse, var alltid vid min sida med ditt faderliga stöd i livet och i min dödsstund.

Fader vår… Var hälsad Josef… Ära vare Fadern…

3 Helige Josef, för den smärta och den glädje som du erfor vid Jesu omskärelse, var alltid vid min sida med ditt faderliga stöd i livet och i min dödsstund.

Fader vår… Var hälsad Josef… Ära vare Fadern…

4 Helige Josef, för den smärta och den glädje som du erfor vid Simeons profetia, var alltid vid min sida med ditt faderliga stöd i livet och i min dödsstund.

Fader vår… Var hälsad Josef… Ära vare Fadern…

5 Helige Josef, för den smärta och den glädje som du erfor vid flykten till Egypten, var alltid vid min sida med ditt faderliga stöd i livet och i min dödsstund.

Fader vår… Var hälsad Josef… Ära vare Fadern…

6 Helige Josef, för den smärta och den glädje som du erfor vid återvändandet från Egypten, var alltid vid min sida med ditt faderliga stöd i livet och i min dödsstund.

Fader vår… Var hälsad Josef… Ära vare Fadern…

7 Helige Josef, för den smärta och den glädje som du erfor vid Jesu försvinnande och återfinnande i Templet, var alltid vid min sida med ditt faderliga stöd i livet och i min dödsstund.

Fader vår… Var hälsad Josef… Ära vare Fadern…

Vigning till Jesu, Marias och Josefs tre Heliga Hjärtan

Dikterad för Edson Glauber, Heliga Familjens fest 29 december 1996

 Vid korsen gör korstecknet till Jesu Heliga Sårs ära.

 Jesu Heliga Hjärta, Marie Obefläckade Hjärta, Josefs Allra Kyskaste Hjärta, jag viger idag (denna natt):

mitt förstånd +

mina ord och tankar +

min kropp +

mitt hjärta +

min själ +

för att Er Vilja ska fullbordas genom mig denna dag (denna natt).

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen

För vidare information om budskapen till Edson Glauber (Itapiranga) sök på hans namn på Google eller annan sökmotor

Edson Glauber de Souza Coutinho

Endereço: Rua Padre José de Anchieta, 301, conj. D. Pedro I.

CEP.: 69040-150

Manaus - AM - Brasil

edsonglauber@zipmail.com.br

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta

Nådebilden av den

Helige Josefs Kyskaste Hjärta

”Jag önskar att en bild av mitt Kyskaste Hjärta målas för att alla ska kunna komma inför bilden som föreställer mitt Kyskaste Hjärta och får ta emot överflödande nåd och barmhärtighet. Jag önskar att ni gör denna bild för att den ska fostra och uppmuntra till devotion till mitt Allra Kyskaste Hjärta. Detta är min önskan och jag hoppas att ni utför detta så snart som möjligt därför att det är viktigt att denna devotion når många själar som är i behov av mitt beskydd, min nåd och min kärlek.”

Helige Josefs budskap genom Chris Courtis, 2 september 2008

Den Helige Josefs Fem Löften

till dem som vördar Nådebilden av hans Kyskaste Hjärta

och även för dem som utövar devotionen till

de Första Fem Onsdagarna

”Mina barn, jag har kommit för att ge fem löften till dem som vördar nådebilden av mitt Kyskaste Hjärta. Följande löften gäller för nådebilden och även för dem som fem månader i rad högtidlighåller de första fem onsdagarna till mitt Kyskaste Hjärtas ära:

1. Genom denna nådebild av mitt Kyskaste Hjärta ska jag skänka själarna renhet – hjärtats renhet.

2. Jag lovar att vara deras beskyddare och försvara dem mot den onde fiendens anfall.

3. Jag lovar familjens huvudman, vilket är fadern, nåden att få kärleksfull disciplin hos sina barn.

4. Jag ska ge större kärlek till den Saliga Jungfrun Maria. De som ber inför min bild kommer att få en brinnande längtan efter kärlek för deras Moder, och det är vad jag själv verkligen vill leda er till.

5. Jag lovar en överflödande kärlek till dem som ber inför bilden av mitt Kyskaste Hjärta. Det är den kärlek som ni kommer att få erfara från mig när ni mest behöver den. I gengäld vill jag att även ni visar kärlek till dem som behöver er hjälp.

Dessa är mina fem löften som jag kommer att uppfylla varje gång ni ber inför bilden av mitt Kyskaste Hjärta.”    

(Budskap den 2 oktober 2008)

De Fem Första Onsdagarna till

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärtas ära

* Första onsdagen i mars, april, maj, juni, juli

* Man ber Rosenkransens glädjerika hemligheter,

* och mediterar under dagen över den Helige Josefs smärtor och glädjeämne i samband med dessa hemligheter, därför att den Helige Josef var närvarande då detta skedde. ”Jag var där!” (Helige Josefs budskap den 13 september 2005)

Första gången det är känt att den Helige Josef nämnde denna devotion var till en mystiker i Ohio, USA, Syster Mary Mildred Neugil, den 30 mars 1958.

Läs mer:

http://www.movingheartfoundation.com/MostChasteHeartOfStJosephImage.htm

Enligt Chris Courtis från Maryland, USA, mottog han en vision av den Helige Josef den 13 september 2005. Jesu fosterfader visade sitt Kyskaste Hjärta och uppmanade till devotionen till de första onsdagarna till Helige Josefs Kyskaste Hjärta.

Den 2 juni 2010 anser sig visionären ha fått anvisningar om hur juni månad ska firas:

* Onsdagen före Jesu Heliga Hjärtas fest:

Helige Josefs Kyskaste Hjärta.

* Torsdagen före Jesu Heliga Hjärtas fest:

Gud Faders Hjärta.

* Fredagen: Jesu Heliga Hjärtas fest.

* Lördagen: Marie Obefläckade Hjärta.

Vi kan jämföra detta budskap med de anvisningar som den 6 juni 1997 gavs av Herren själv enligt Edson Glauber från Itapiranga, Brasilien. Enligt Glauber vill Herren att vi firar Helige Josefs Kyska Hjärta onsdagen efter Jesu Hjärta festen.

Budskap från Helige Josef till världen enligt Chris Courtis den 2 juni 2010:

”Prisa och ära Fadern och Sonen och den Helige Ande, nu och alltid. Amen.

Prisa Gud och låt mig vandra med dig och vara hos dig på ett särskilt sätt. Jag har kommit, mina små barn, för jag hör era böner.

Gud har i sin barmhärtiga kärlek gett er ännu ett försvar och beskydd på frälsningens väg och det är mitt Kyskaste Hjärta. Jag önskar att det blir ett offentligt firande av mitt Kyskaste Hjärta och det bör vara på onsdagen före Gud Faders Hjärta firas. Jag önskar att ni tar emot Kommunionen på denna dag och ber de glädjefyllda hemligheterna i rosenkransen och samtidigt mediterar över hur jag är gömd i dessa hemligheter, jag var med då detta hände. Jag är med er och jag önskar att ni ber följande bön:”

Bön för De Fem Första Onsdagarna och Firandet av

Josefs Kyskaste Hjärta

Helige Josefs Kyskaste Hjärta, sårat av människors otacksamhet, sårat av dem som inte förstår och av dem som inte vill ta emot Herren som sin Gud och Frälsare, sårat av alla som förolämpar vår Himmelska Moder, vänder vi oss till dig, viger oss till ditt Kyskaste Hjärta och ber om frid, fred och välsignelse för hela världen. Som gottgörelse för alla synder mot ditt Hjärta viger vi denna dag av bön till dig. Helige Josefs Kyskaste Hjärta, be för oss och förbarma dig över oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

Den 2 maj 2008 bad den Helige Josef att vi ska göra följande vigning till hans Kyskaste Hjärta för vårt beskydd och samtidigt be om kunskap om hur vi ska leva i och enligt den Gudomliga Viljan.

”Mina barn, jag inbjuder er idag till det beskydd som ni alla söker. Detta beskydd är mitt Kyskaste och Renaste Hjärta. Vig er till mitt Hjärta och ni kommer att få ständigt beskydd. Jag ska vara ert skydd, er fader och jag kommer att hjälpa er att bli starka i tider av motgång och otro. Ni kanske undrar hur ni ska få detta starka skydd i livet? Upprepa denna bön varje gång du ber och du ska få detta beskydd. Det är en mycket enkel och kort bön så att alla, på alla språk, kan be denna bön. För denna orsaks skull har jag låtit bönen vara enkel. Jag vill, mina små barn, att ni verkligen utövar denna viktiga devotion till mitt Kyskaste Hjärta. Be, be, be och överlåt er! Genom mitt Kyskaste Hjärta ska jag lära er hur ni ska leva enligt den Gudomliga Viljan. Förstå mig rätt, mina små barn, genom Gud Faders Heliga Hjärta får ni nåden och gåvan av Hans Gudomliga Vilja. Genom vigningen till mitt Kyskaste Hjärta ska jag lära er hur man lever i den Gudomliga Viljan.”

Rosenkrans till den Helige Josefs Kyska Hjärta

Chaplet of the Most Chaste Heart of St. Joseph

Vigningsbön till Helige Josefs Kyskaste Hjärta

Helige Josefs Kyskaste och Rena Hjärta, jag viger mig till ditt Hjärta i vilket alla själar ska finna beskydd.

Av kärlek till dig, Helige Josef, överlåter jag mig till dig. Amen.   

Själva rosenkransen till Helige Josefs Kyskaste Hjärta ber man på följande sätt. Man kan använda den ordinarie rosenkransen (5x10) eller en Josefsrosenkrans (14x3):

Gör korstecknet.

Fader vår… Var hälsad Maria…

Den Apostoliska Trosbekännelsen - Partiell. avlat:

Jag tror på Gud, den Allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare.

Och på Jesus Kristus, Hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till Himlen, sitter på Gud, den Allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Jag tror på den Helige Ande, den Heliga, Katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

På de ensamma kulorna:

Helige Josefs Hjärta, starkt och ödmjukt, /

be för oss om frid och inre styrka.

Helige Josef, be för mig:

(nämn din böneintention).

Skänk mig den nåd jag behöver och nåden att kunna ge dig glädje.

Helige Josefs Hjärta, starkt och ödmjukt, jag litar på dig!

På de tio eller tre kulorna:

Helige Josefs Kyskaste och Ödmjukaste Hjärta, /

bed för oss.

Avslutningsböner:

Ödmjuke snickare från Nasaret, den Saliga Jungfru Marias make och kärleksrike fosterfader till Jesus Kristus, jag vördar och ärar ditt Kyskaste Hjärta, som är så likt Jesu och Marias Hjärtan.

Jag ber att ditt Hjärta ska öppna sig för mig och att jag genom vördanden för ditt Kyskaste Hjärta får all den nåd, kärlek och frid som jag behöver för att leva rätt och älska Gud. Amen.

Följande lilla litania upprepas tre gånger:

Jesu Heliga Hjärta, förbarma Dig över oss.

Helige Josefs Ödmjuka Hjärta, bed för oss.

Helige Josefs Kärleksrika Hjärta, bed för oss.

Helige Josefs Trognaste Hjärta, bed för oss.

Helige Josefs Barmhärtiga Hjärta, bed för oss.

Helige Josefs Kyskaste Hjärta, bed för oss.

Marie Obefläckade Hjärta, bed för oss.

Gör korstecknet med vördnad.

Allsmäktige Gud, Du skapade den Helige Josef och gjorde honom till en äkta förebild för faderskap, äkta män, arbetare och beskyddare av jungfrulighet, se i nåd till oss som vördar den Helige Josefs Kyskaste och Ödmjuka Hjärta och skänk oss genom hans Hjärta den hjälp, det beskydd och den nåd vi ber om.

Du har gett oss kunskap genom Kyrkans lära hur Du såg i nåd till den Helige Josefs Kyskaste och Ödmjuka Hjärta och förberedde honom till att bli den Heliga Jungfruns trogne make och fosterfader till Din enfödde Son, Jesus Kristus.     

Du ingav honom en allt större nåd av förståelse, jungfrulighet, medkännande kärlek, ödmjukhet och medkänsla med de döende, vilket gjorde hans Hjärta så likt Jesu och Marie Hjärtan, se med kärlek på den Helige Josefs Kyskaste och Ödmjuka Hjärta och för den ömma kärleks skull med vilken han tjänade Din enfödde Son så troget, hör hans förbön för oss.

Den Helige Josef önskar att vi blir kärleksfulla mot varandra och han vill beskydda oss från allt ont. Låt vårt kära helgon få uppfylla sin önskan att beskydda oss, särskilt arma syndare, och hjälp oss i all vår nöd och i våra prövningar.

I Jesu Heliga och Ljuva Namn, Guds ende Son, skänk oss nåden att få tjäna Dig och låt oss få gömma oss i Helige Josefs Hjärta för att bli beskyddade i livets mörka och stormiga nätter.

Låt den Helige Josefs Hjärta få lysa för Kyrkan så att hon får styrka och Kristi ljus.

Vi ber Dig, Himmelske Fader, låt den Helige Josefs Hjärta, så uppfyllt med kärlek och barmhärtighet, få vara öppet för mig och för alla syndare.

I Jesu Kristi, min Frälsares och Guds enfödde Sons Namn ber jag om detta.

Helige Josefs Kyskaste och Ödmjuka Hjärta, jag älskar dig och litar på dig. Amen.

Övriga Böner till

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta

”Skåda den Helige Josefs Hjärta, i detta Hjärta har jag min boning för det är rent och heligt. Om ändå alla människors hjärtan vore likt Josefs Hjärta så att de kunde bli min boning på jorden! Om ni efterliknar hans Hjärta kommer ni att få min nåd och välsignelse.”

(Herren till Edson Glauber, den 2 mars 1998).

Trettiodagarsbönen till

Helige Josefs Faderliga Hjärta

Denna traditionella bön brukar man be varje dag under en månad när man har någon särskild böneintention som man vill anförtro åt den Helige Josef.

Du evigt välsignade och ärorike Helige Josef. Du ömme och kärleksrike Fader och hjälpsamme vän för alla som har bekymmer och svårigheter.

Du är en god Fader och Beskyddare för de faderlösa, Försvarare för dem som ingen försvarar och du hjälper dem som vänder sig till dig i livets svårigheter.

Jag ber dig att lyssna till min bön om hjälp. Jag är medveten om att jag inte är värdig bönhörelse på grund av att jag inte alltid levt enligt Guds Bud och Kristi uppmaning att sträva efter fullkomlighet. Men mitt förtroende för dig, du kärleksrike familjefar för den Heliga Familjen i Nasaret, inspirerar mig till att komma just till dig med min bön om hjälp.

Jag ber dig att lyssna till min bön med en faders omsorg om det som nu ligger mig varmast om hjärtat:

(nämn nu din särskilda böneintention).

Jag ber om detta för den oändliga barmhärtighets skull, som gjorde att Guds Evige Son antog vår mänskliga natur och ville dela våra glädjeämnen och bekymmer. Jag ber om detta för den smärta och sorg som det orsakade ditt Faderliga Hjärta, Helige Josef, när du inte kunde hitta en värdig bostad i Betlehem för din hustru, Himlarnas Drottning, och för Guds Son som skulle födas.

Jag ber om detta för det kärleksfulla och Heliga Namn, Jesus, skull, som du gav det Gudomliga Barnet.

Jag ber om detta för den smärtas skull som du erfor när du hörde den Helige Simeons profetia om Jesu och Marias framtida lidanden för våra synders skull.

Jag ber om detta för den oros och sorgs skulle som du fick uppleva när du hörde om att fiender ville döda Jesusbarnet, som var anförtrott åt din vård. Och för det offers skull som det innebar för dig att fly tillsammans med Maria och Barnet till ett främmande land.

Jag ber om detta för den omvårdnads skull som du omslöt det Heliga Barnet och Hans Obefläckade Moder med när du på Gudomligt uppdrag förde dem ut ur Egypten till Nasaret. Och för det heliga familjelivs skull som du levde i glädje och sorg.

Jag ber om detta för den oros skull som du erfor tillsammans med Herrens Moder då Jesus försvann vid hemfärden från Templet. Och för den glädjes skull som du fick uppleva när ni slutligen fann Honom och när Han sedan var lydig dig i allt.

Jag ber om detta för den fullkomliga kärlek och enhet med Guds Vilja som fick dig att acceptera att du skulle lämna denna värld och Jesus och Marias sällskap.

Jag ber om detta för den glädje som uppfyllde din själ då Kristus triumferat över döden och förde in dig med särskilda ärebetygelser in i sitt Rike.

Jag ber om detta genom Marias ärorika Upptagning i Himmelen och genom den oändliga lycka och glädje som du nu lever i tillsammans med henne i Guds närvaro.

Gode Fader, jag ber dig för alla dina lidandens, smärtors och glädjeämnens skull att lyssna till min bön och att bönhöra mig:

(nämn din böneintention igen).

 Helige Josef, jag ber dig också för alla dem som har bett mig att be för dem. Ta dig an även deras rop om hjälp och låt dem, genom din mäktiga förbön, få den hjälp som de ber om i den mån det är enligt Guds Vilja.

Till sist vill jag be dig, kärleksrike Beskyddare och Fader, att vara hos mig och alla mina nära och kära i vår sista stund på denna jord, så att vi för evigt får prisa Jesus, Maria och dig, Josef!

Helige Josef, låt oss med din hjälp få leva ett heligt liv och under ditt beskydd bli befriade från allt som kan skada oss till kropp och själ. Amen.

Helige Josef, ge oss Ditt Faderliga Beskydd

Helige Franciskus av Sales (1567-1622, 24 jan.)

Helgonet hade alltid, och endast, en bild på den Helige Josef i sitt breviarium.

Ärorike, Helige Josef, Jungfru Marias make, låt oss få ta del av ditt faderliga beskydd, detta ber vi dig om för Jesu Heliga Hjärtas skull. Ditt beskydd omfattar allt i vårt liv och gör det omöjliga möjligt. Låt din faderliga blick se dina barns behov. Med förtroende kommer vi till dig i vår oro och med våra bekymmer. Ta emot oss i kärlek och ta dig an våra mest bekymmersamma problem, som vi nu kommer till dig med. Låt allt leda till det bästa, så att det ärar Gud och underlättar livet för oss som är Hans tjänare. Amen.

Novenabön om en särskild Nåd av

Helige Josefs Faderliga Hjärta

Antingen ber man den nio dagar i följd

eller nio gånger under en dag

Välsignade, Helige Josef, varmhjärtade fader, du kyske make till Guds Moder. Jag offrar till Gud Fader, Hans Gudomlige Son, blödande på Korset för syndare och genom det trefaldigt Heliga Namnet Jesus. Helige Josef, be för mig hos den Evige Fadern om den nådegåva jag ber om.

(Nämn din intention).

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.

Man ber nu Helige Josefs Memorare

Påminn dig, Helige Josef, Jungfru Marias kyske make och min trogne Beskyddare, att det aldrig blivit hört att någon som tagit sin tillflykt till dig har blivit övergiven och utan tröst och hjälp. Med förtröstan kommer jag därför till dig med mina bekymmer. Du Frälsarens fosterfader, vänd dig inte bort från min bön utan bönhör mig i din barmhärtighet. Amen.

O Josefs Heliga Hjärta

Ur Gesù, Giuseppe e Maria vi dono il cuore e l´ anima mia,

Av anonym franciskanpater. Ed. Fontanelle, 1996.

O Josefs Heliga Hjärta, hjälp mig att älska Jesus, lär mig att söka Jesus så som du sökte Honom när Han avlägsnade sig från ert hem i Nasaret.

Du kan och du vill hjälpa mig.

Du vill att jag samtalar med Jesus.

Tala du med Honom om allt det som berör mig, även småsaker, för jag vet att Han gärna lyssnar på dig.

Jag ber dig, Josefs Heliga Hjärta, gör mitt hjärta milt som Jesu Gudomliga Hjärta. Du vet vad som finns i mitt hjärta och jag väntar på din hjälp. Amen.

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta
                    Bilden ritades av Edson Glauber
efter en vision av Jesu Heliga Hjärta, Marie Obefläckade                     Hjärta och Josefs Kyska Hjärta år 1996

 

Hyllningskrona till Helige Josefs

Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Använd den Helige Josefs rosenkrans (14x3 eller 7x7).

Man kan också använda den ordinarie rosenkransen (10x5)

Inledningsbön

Lovat, prisat och ärat vare den Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta, / nu och i all evighet. Amen.

På de ensamma kulorna

Helige Josef, fosterfar till Jesus Kristus och sann brudgum till den Saliga Jungfrun Maria, /

be för oss och för de döende denna dag och natt. Amen.

På gruppen av 3 eller 5 kulor

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta, /

bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

Avslutningsböner

F Till ditt beskydd flyr vi Helige Josef,

Alla försmå inte vår ödmjuka bön i vår nöd utan befria oss alltid från alla faror, du helige och välsignade fader. Amen.

Om möjlighet finns be även Litanian till den Helige Josef.

Följande bön uppenbarades av helgonet till en benediktinmunk i Belgien:

Helige Josef, du min andlige fader, beskydda mig med din kärlek.

Lär mig att leva som du levde för Jesus och Maria.

Be för mig om en ständigt växande kärlek.

Be för mig om samma öppenhet för den Helige Ande som präglade ditt liv och ta min hand och led mig till mitt livs stora dag, den dag då jag ska få komma in i Himmelen. Amen.

Låt oss be. Allsmäktige Evige Gud, under den Helige Josefs trogna vård lät Du frälsningens mysterier ta sin början på vår jord. Hör hans bön och hjälp Din Kyrka att alltid troget tjäna detta verk, till dess det en gång fullbordas. Genom Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med Dig Fader och den Helige Ande lever och råder i evigheters evighet.

Alla Amen.

F Med Barnet du på armen bär,

Alla välsigna + oss o Josef kär.

Rosenkrans till

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta

Man använder helst den Helige Josefs Rosenkrans som är uppdelad i 14 grupper för att hedra helgonets 7 Fröjder och 7 Smärtor.

Varje grupp består av en ensam kula varpå följer tre kulor.

Pendangen ser ut som på den vanliga rosenkransen.

Om man inte har tillgång till Josefsrosenkransen kan man använda den ordinarie rosenkransen med fem dekader.

Pendangens böner (dvs. 5 ggr.)

Kärleksrike Josef, / låt mig få tillhöra dem som du älskar och beskyddar, nu och för evigt. Amen.

Den ensamma kulan

Helige Josef, /

bed för oss att vi blir värdiga Kristi löften. Amen.

De tre kulorna

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta, /

beskydda oss och bed för oss, nu och i vår dödsstund. Amen.

Slutböner

Jesu Heliga Hjärta, / Marie Obefläckade Hjärta och Josefs Kyska Hjärta, jag viger + mig till er med kropp och själ för att tillhöra Er nu och i all evighet. Amen.

Helige Josefs Kyska och Faderliga Hjärta, /

välsigna mig med ditt Hjärtas rikaste välsignelser och uppfyll det som du har lovat dem som ärar ditt renaste Hjärta, för jag behöver din faderliga omsorg, nu och i min dödsstund. Amen.

Jesus, Maria och Josef:

Jag ger Er mitt hjärta och min själ.

Jesus, Maria och Josef:

Hjälp mig i min sista strid.

Jesus, Maria och Josef:

Må min själ få lämna denna värld i frid.

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärtas Krona

Detta är en variant av Hyllningskronan till Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta.

Rekommenderas att be:

- på onsdagar (särskilt första onsdagen i månaden)

- Helige Josefs Kyska Hjärtas festdag (finns inte i Kyrkans officiella kalender) som enligt diverse s.k. privata uppenbarelser eller budskap firas onsdagen efter Jesu Hjärtas Fest.

Följande rosenkransbön som vill hylla den Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta och be om hans välsignelse och mäktiga förbön kan bes med den ordinarie rosenkransen (5x10) eller med Helige Josefs rosenkrans (14x3).

Inledningsbön:

Min älskade fader Josef, / rädda mig!

(5 ggr – på pendangen)

Varje grupp inleds med Korstågsbönen

(Josefsbrödraskapets dagliga bön):

Helige Josef, fosterfar till Jesus Kristus och sann brudgum till den Saliga Jungfrun Maria, /

bed för oss och för de döende denna dag och natt. Amen.

På grupperna av 10 eller 3 be följande

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta, /

bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

Avslutningsbön

Med Barnet du på armen bär, / välsigna oss, o Josef kär.

”Mitt Hjärta kommer aldrig att neka eller säga nej till någon som vänder sig till mig med orden: ’Min älskade fader Josef, rädda mig!’ Syndaren som ber mig om hjälp, även om hans synder är mörkare än natten, om han åkallar mig med tillförsikt och kärlek, då kommer jag inte att förskjuta honom eller lämna honom. Jag kommer att ta honom i mina armar, precis som jag tog upp Jesusbarnet, och genast bära honom till Fadershuset. Jag ska då försona honom med Herren och med den Saliga Jungfrun. Jag ska hela hans själs öppna sår som orsakats av synden och jag ska ge honom en ny skönhet, ett nytt liv i Gud.”

Ur budskapen från den Helige Josef om hans kärleksfulla Hjärta

Jacarei, Brasilien, 1 januari 2012

 

Du som önskar en ny bönbok med böner till Helige Josef

(den gamla är helt slut på lagret)

Swish 076 555 84 06

Bankgiro 5061-1318

Skriv: AMP (Ave Maria Publikationer)

Ave Maria Publikationer – Gråbröderna

Klostergatan 70 B

553 35 Jönköping

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek