Devotionen till Vår Herres Jesu Kristi Heliga Lidande

Devotionen till Vår Herres Jesu Kristi Heliga Lidande

Devotionen till Vår Herres Jesu Kristi Heliga Lidande
Imago pietatis – Smärtornas Man (se Helige Gregorius Böner, sid. 5)

Devotionen till

Vår Herres Jesu Kristi Heliga Lidande

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

”Se inte framåt mot vad som kan hända; samme Evige Fader som har omsorg om dig i dag kommer att ta hand om dig imorgon och varje dag. Antingen kommer Han att skydda dig från lidande eller också kommer Han att ge dig osviklig styrka att bära det. Var alltså i frid och skjut alla ängsliga tankar och fantasier åt sidan.”

Helige Franciskus av Sales (1567-1622, 24 jan.)

”Låt oss varken önska liv eller hälsa eller kraft för att tjäna Gud. Han behöver varken vårt liv eller vår hälsa eller våra krafter. Han behöver oss inte alls. Det Han gör för oss kan Han göra på tusen andra sätt. Men låt oss önska att vårt liv, vår hälsa, våra krafter, allt vad vi är används enligt Guds Vilja”.

Salige Charles de Foucauld (1858-1916)

 Ängeln undervisade barnen Lucia, Jacinta och Francisco i Fatima år 1916 att offra sig för syndarna och att be varje gång man gör ett offer:

Jesus, det är av kärlek till Dig och för syndarnas omvändelse och som gottgörelse för allt ont som sårar Jungfru Marias Obefläckade Hjärta.

Annan bön vid uppoffrandet av små saker i det fördolda:

Detta offer, Herre, för Dig,

älskade Jesus välsigna mig.

Litania till Den Lidande Kristus

Denna medeltida litania används framför allt vid allvarlig sjukdom eller inför stora prövningar, exempelvis sorg, krig, epidemi och naturkatastrofer. Den kan med fördel användas som förbön för länder och folk i prövningar och svårigheter.

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Guds Moder, bed för oss

Jesus, Du som för våra synders skull svettades Blod

Förbarma Dig över oss

Jesus, Du som i dödskampen framhärdade i bön

Jesus, Du som styrktes av en ängel,

Jesus, Du som såldes för trettio silverpenningar

Jesus, Du som av Judas förråddes med en kyss

Jesus, Du som övergavs av alla Dina lärjungar

Jesus, Du som släpades inför Dina fienders domstol

Jesus, Du som anklagades falskt och misshandlades grymt

Jesus, Du som hånades inför Herodes

Jesus, Du som torterades på det grymmaste

Jesus, Du som kröntes med törnen och hånades av folket

Jesus, Du som ansågs mindre värd än Barabbas

Jesus, Du som dömdes till döden för våra synders skull

Jesus, Du som bar det tunga Korset till avrättningsplatsen

Jesus, Du som korsfästes mellan två rövare

Jesus, Du som hånades och hädades på Korset.

Jesus, Du som bad för Dina fiender om förbarmande och nåd.

Jesus, Du som lovade Paradiset åt den botfärdige rövaren Dismas

Jesus, Du som från Korset anbefallde Din Moder åt Johannes och Johannes åt Din Moder

Jesus, Du som anbefallde Din Ande i Din Faders händer

Jesus, Du som led för våra synders skull

Jesus, genom vars Sår vi är helade

Jesus, Du vars död är vårt liv

Var oss nådig, förskona oss, o Herre

Var oss nådig, bönhör oss, o Herre

Från allt ont, fräls oss, o Herre

Från all synd

Från otålighet i lidanden

Från fiendskap med vår nästa

Från alltför stor rädsla för lidande och död

Från obotfärdighet och förhärdelse i synden

Från den eviga döden

Genom Din bittra pina och död

Vi arma syndare, vi ber Dig, bönhör oss

Att vi ödmjukt accepterar Din Heliga Vilja

Att Ditt lidande och Din död hjälper oss att vara uthålliga och tålmodiga

Att vi genom ödmjukhet och självförsakelse tar del i Dina lidanden

Att vi inte genom ett syndigt liv förnyar Ditt Lidande

Att Ditt lidande och Din död ger oss det eviga livet

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F Kristus har för oss blivit lydig intill döden,

Alla intill döden på Korset.

F Låt oss be. Herre Jesus Kristus, Du har genom Ditt lidande och Din död frälst världen och givit oss den främsta förebilden, hur vi ska förhålla oss i våra lidanden och i vår dödsstund; ge oss nåden att alltid leva efter Din undervisning och Ditt föredöme och så bli delaktiga i frälsningens saliggörande frukter, Du som lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

Helige Gregorius´ Böner

Dessa böner, även kallade Helige Gregorius´ Sju Böner, av den Helige Gregorius den Store (540-604, 3 sept.) var kända över hela den medeltida kristenheten. För dem som bad dessa böner inför den s.k. Imago Pietatis, en bild av Smärtornas Man stående i graven, utlovades 46 000 års avlat. Det är något mycket särskilt med att be böner som betts av många troende långt tillbaka i tiden.

Herre Jesus Kristus, jag tillber Dig som hände på Korset med törnekronan på Ditt Heliga Huvud. Ödmjukt ber jag Dig, att rädda mig genom Ditt Kors från den onde fienden i min dödsstund. Amen.

Herre Jesus Kristus, jag tillber Dig för Dina Fem Sår som Du fick på Korset och för att Du där fick ättika och galla. Ödmjukt ber jag Dig att genom Din Sår läka min syndiga själs alla sår. Amen.

Herre Jesus Kristus, jag ber Dig för den grymma död och bittra lidande som Du var tvungen att utstå på det Heliga Korset, i synnerhet när Din Allraheligaste Själ lämnade Din nådefulla Kropp. O Herre, förbarma Dig över min själ när den ska lämna min kropp. Amen.

Herre Jesus Kristus, jag ber till Dig som lades i graven och smordes med dyrbar smörjelse. Ödmjukt ber jag Dig, att denna Din vördnadsvärda död må ge liv åt min själ. Amen.

Herre Jesus Kristus, jag tillber Dig som for ned till Dödsriket för att frälsa Dina vänner som befann sig där. Ödmjukt ber jag Dig, att Du aldrig tillåter mig att komma dit. Amen.

Herre Jesus Kristus, jag tillber Dig som uppstod från de döda och uppsteg till Himmelen och nu sitter på Gud Faders högra sida. Ödmjukt ber jag Dig, att få följa Dig och förbli hos Dig i Ditt Rike för evigt. Amen.

Herre Jesus Kristus, Du gode herde, bevara alla rättsinniga människor och rättfärdiggör alla syndare. Förbarma Dig över alla kristna själar och förbarma Dig över mig syndare. Amen.

F Guds Son blev smärtsamt behandlad för vår ondskas skull.

Alla Svårt pinades Han för våra synders skull.

F Låt oss be. Herre Jesus Kristus, jag ber Dig i all ödmjukhet att Ditt Heliga Lidande blir mitt beskydd mot allt ont. Må Dina Heliga Sår präglas i min själ och i mina tankar, så att jag alltid har min glädje och styrka i Dina Sår. Må Ditt Dyrbara Blod två mig från all synd, så att Din vördnadsvärda död blir mig till evig glädje och salighet. Ditt Heliga Lidande och Dina Heliga Sår ska i all framtid vara min själs glädje och tröst. Amen.

Fader vår

Hyllningar till Jesu Inre Lidande

Herrens inre lidande uppenbarades av Jesus själv till clarissan, den Heliga Camilla av Varano (1458-1524, 31 maj). Uppenbarelserna inleddes i augusti 1488, då hennes egen inre korsväg började och avslutades fredagen den 12 september 1488. Manuskriptet från klostret i Camerino, Italien, beskriver de inre lidanden som Frälsarens mänskliga Hjärta gått igenom under Påsken. Jesu inre lidanden översteg de fysiska smärtor som Herren fick utstå under Skärtorsdagen och Långfredagen. Dessa privatuppenbarelser har inte bara hjälpt den Saliga Camilla i hennes kontemplativa liv, utan varit stöd och inspiration för tusentals andra själar i strävandet att förena sig med den lidande Kristus. Clarissan skriver uttryckligen att syftet med denna skrift är att "vara till hjälp för de själar som älskar Kristi lidande". Texten som följer är en mycket förkortad version.

Använd gärna denna andakt under Faste- och Passionstiden samt som novena inför det Heliga Korsets Upphöjelse den 14 september.

Jesu lidande för alla fördömda.

Första lidandet är den otroliga smärta och sorg som Herren bar i sitt Hjärta orsakat av alla dem som inte ångrar sina synder innan de dör. Varje lem, varje döpt människa, som dör bort från kroppen, där Kristus är huvudet, genom dödssynd, orsakar ett fruktansvärt lidande för Herren.

Om jag säger mig älska Herren, är då verkligen min nästas frälsning en hjärtesak för mig?

Herren: "Du ska veta att det lidande jag utstått var oändligt för alla de lemmar som skiljs från mig genom dödssynd är oräkneliga. Själen skiljs och slits från mig varje gång den begår en allvarlig synd. Detta var en av de obarmhärtiga lidanden som jag bar i mitt Hjärta: mina lemmars bortslitande."

En stunds tystnad för eftertanke.

Herre Jesus Kristus, Guds Son, min och alla människors Frälsare, förbarma Dig över mitt förkrympta och kalla hjärta. Jag hyllar och tackar Dig för den gränslösa kärlek som Du har till varje människa, utan undantag. Låt mig få delta i Ditt frälsningsverk ock kamp om själarnas frälsning genom mitt frivilliga offer av alla livets svårigheter, sjukdomar, besvikelser och till sist min egen död. Amen.

Jesu lidande för alla de utvalda själarna.

Andra lidandet orsakades av de troende som syndar, även om de sedan ångrar sig och slutligen blir frälsta. De ofullkomliga troendes liv orsakade ett lidande för Frälsarens Hjärta som är jämförbart med en sjuk lem som orsakar lidande för hela den friska kroppen.

Herren: "Det lidande som jag utstod för de fördömda var annorlunda än det jag genomled för dem som blir frälsta. För de fördömda var mitt lidande slut efter det att de var skilda från mig som döda lemmar. Men för de utvalda erfor jag varje lidande och bedrövelse som de gick igenom under livet och i Skärselden: martyrernas alla smärtor, botgörarnas alla botgöringar, de frestades alla frestelser, de sjukas sjukdomar, alla förföljelser, hån, baktal, landsflyktens smärtor, ja, allt det som de utvalda fick genomlida under sina liv, smått som stort, erfor jag tydligt och klart i mitt Hjärta, precis så som du skulle känna när du får ta emot hugg och slag… Jag har också genomlidit allt det som på grund av den Gudomliga Rättvisan de utvaldas själar måste genomgå i Skärselden."

En stunds tystnad för eftertanke.

Min Gud, hur många gånger har inte jag orsakat Dig grymma lidanden på grund av mina synder, som jag även medvetet har begått! Herre, jag visste inte att synden förolämpade och sårade Dig så oerhört. Om jag vetat det, hade jag kanske inte ens syndat det minsta. Men Du min älskade Herre genomled villigt allt av kärlek till mig. Hur ska jag någonsin kunna ge Dig kärlek tillbaka för allt Du utstått för min skull? Herre, förbarma Dig över mig och över alla människor på vår jord för vilka det ännu finns hopp. Amen.

Jesu lidande för Jungfru Marias skull.

Tredje lidandet som Jesu Heliga Hjärta genomled var det som orsakades Hans älskade Moder Maria. Maria hyste en unik kärlek och ömhet för sin Son, som ju även var den Högstes enfödde Son. Maria smärtor var därför särskilt kännbara i jämförelse med andra föräldrar som måste bevittna sina barns martyrium. Jesu smärta förökades av att inte kunna bespara Maria detta lidande.

Herren: "Så som min Moder var lik mig genom sina lidanden och sorger på jorden, så är hon lik mig i Himmelen genom i makt och härlighet, dock utan min Gudomlighet, som bara delas av oss tre Gudomliga Personer, Fader, Son och Helige Ande. Men du ska veta att allt det som jag, Gud och människa, led och uthärdade, det fick också min Allraheligaste Moder gå igenom. Jag led detta i en högre grad och på ett fullkomligare sätt, för jag är Gud och människa, emedan hon var en ren och enkel skapad varelse, utan gudomlighet. Hennes smärtor gav mig sådant lidande att det skulle vara en oerhörd lindring för mig att bespara henne detta, om det var enligt den Evige Faderns Vilja… Men för att mitt obeskrivliga martyrium skulle vara utan någon tröst, så besparades inte min Moder, trots att jag bad om detta med en sons ömhet och tårar."

En stunds tystnad för eftertanke.

O Guds Moder, jag ska hädanefter vända mig till dig som Smärtornas Moder, Lidandets Moder och Moder till alla de smärtor som man kan tänka sig.

Det verkar som om Herren befann sig i Helvetets alla lidanden, och nu förstår jag att du har gått igenom samma kval och grymheter. Älskade Himmelska Moder, förlåt mig alla de smärtor och tårar som jag genom min otrohet mot Gud har orsakat dig. Förlåt mig allt som sårat ditt Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta och bevara mig i din moderskärlek till Frälsningens Dag. Amen.

Jesu lidande för Maria Magdalenas skull.

Fjärde lidandet som Jesu Hjärta var tvunget att uthärda var den smärtsamma erfarenhet som Maria Magdalena tvingades gå igenom när hon bevittnade Herrens lidande och död. Maria Magdalenas lidande var så stort att det bara var Marias smärtor som var större. Jesus var som en brudgum för Maria Magdalena och hon fick ingen ro när Herren var borta. Detta är de Gudsvigdas erfarenhet, särskilt de kontemplativa själarnas. Jesus beskriver på detta sätt Magdalenas och alla hennes efterföljares andlighet: "Så ska varje själ som älskar och längtar efter mig vara: utan ro eller frid utom i mig, sin älskade Gud".

Herren: "Vilket lidande har jag inte utstått för det som min älskade lärjunge och dotter Maria Magdalena gick igenom. Varken du eller någon annan kan förstå detta, för i henne och i mig har all helig och andlig kärlek, som någonsin har funnits och som någonsin ska finnas, sin källa och sitt ursprung. Min fullkomlighet som den älskande Mästaren och min älskade lärjunges tillgivenhet och godhet kan inte förstås av någon annan än av mig. Endast den som har erfarenhet av helig och andlig kärlek genom att älska och erfara hur älskad han eller hon är kan förstå något av detta. Dock aldrig till fullo, för en liknande Mästare och lärjunge finns det inte och av ’Magdalenor’ har det aldrig och kommer aldrig att finnas någon annan än hon. Med rätta säger man att den som lidit mest vid mitt lidande och död, efter min älskade Moder, var Maria Magdalena. Om någon annan hade lidit mer än henne hade jag uppenbarat mig först för den personen efter min uppståndelse. Efter min Moder var det Maria Magdalena som var värdig att få min tröst… Hon hade inte förmågan att förstå som Johannes… När hon såg mig dö tycktes det för henne som om himmel och jord gick under. För jag var hela hennes hopp, kärlek och frid. Hon älskade mig utan gränser."

En stunds tystnad för eftertanke.

Herre, låt mig också likt Maria Magdalena bli befriad från all kärlek till något skapat. Befria mig från synd och de onda makternas inflytande, så att jag med ett fritt hjärta och en jublande själ kan ha min glädje endast i Dig, min Skapare, Frälsare, hjärtas Konung och själs Älskade. Befria mig Herre, så att jag kan hjälpa andra till fullkomlig inre frihet. Jag vill bara sörja och lida över att Du inte är älskad som Du borde vara i alla människors själar. Befria oss genom Ditt Dyrbara Blod och alla de Heliga Lidanden som Du gått igenom av kärlek till oss. Amen.

- Jesu lidande för sina apostlars skull.

 

Bön till Den Korsfäste Jesus om en Salig Död

Gammal avlatsbön, Helige Pius X. Aug. 1903. Detta är den förkortade versionen av Litania för en Salig Död

Du min Korsfäste Frälsare. Lyssna till min bön då jag nu ber till Dig för min egen dödsstund då den närmar sig och jag blir oförmögen att ge uttryck för några känslor.

Jesus, när mina döende ögon inte längre kan se Dig, kom då ihåg den kärlek, med vilken jag nu fäster mina blickar på Dig och förbarma Dig över mig.

När mina läppar inte kan kyssa Dina Heliga Sår, kom då ihåg de kyssar som jag nu ger Dig genom detta Krucifix och förbarma Dig över mig.

När mina stelnande fingrar inte längre kan hålla ett Krucifix, kom då ihåg den iver med vilken jag nu håller om det och förbarma Dig över mig.

När min tunga inte längre kan uttala ett enda ord, kom då ihåg den bön som jag nu uttalar: ”Jesus, Maria, Josef, åt er befaller jag min ande.” Amen.

 

O min Korsfäste Gud!

Heliga Gemma Galgani (1878-1903, 11 april) lekmannapassionist

Gammal avlatsbön, 16 feb. 1934

O min korsfäste Gud, ödmjukt ber jag Dig: förkasta mig inte från Ditt Ansikte, trots all min synd. Min Jesus, jag har sårat Dig så mycket under mitt liv, men nu vill jag ändra mitt liv. Min Gud, inför Dig lägger jag ner alla mina synder… När jag ser tillbaka på vad jag gjort, vill jag nästan tro att jag inte förtjänar Din förlåtelse.

Men jag ber Dig, se på Ditt eget lidande och hur dyrbart det Blod är som flöt ur Dina Heliga Sår.

Min Gud, se inte på min brist av förtjänster utan till Din oändliga barmhärtighet. Och eftersom Du velat dö för mina synder, förlåt mig för alla överträdelser och underlåtelser, så att jag inte längre behöver känna syndens börda.

Min Jesus, denna syndabörda tynger ner mig över allt förstånd. Hjälp mig, Jesus, för jag längtar efter att bli helig och fullkomlig, vad det än må kosta i uppoffringar.

Ta bort ifrån mig, förstör och utrota allt som finns i mig och som är emot Din Heliga Vilja.

Men jag ber Dig också, älskade Herre, att upplysa mig så att jag kan vandra i Ditt heliga ljus. Amen.

 

Herrens Löften till Dem som uppmärksammar

Herrens fasansfulla dödskamp i Getsemane

Enligt Don Vittorio Guidotti, augusti 1963

”Från mitt Gudomliga Hjärta utgår alltid kärlekens röst som tränger in i själarna, värmer dem, brinner i dem. Det är mitt Hjärtas röst som går ut och når även dem som inte vill höra mig och därför inte lägger märke till mig. Men jag talar till alla i deras inre. Jag sänder min röst till alla, för jag älskar alla människor. Den som känner kärlekens lag förundrar sig inte över att jag envist säger att jag inte kan låta bli att bulta på dörren även hos dem som står mig emot, och att den vägran som jag härigenom ofta får ta emot tvingar mig – så att säga – att upprepa kallelsen, inbjudan, erbjudandet.

Denna min röst, varm av kärlek, som utgår från mitt Hjärta, vad är den om inte den kärleksfulla Viljan hos en älskande Gud som vill rädda? Men jag vet mycket väl att min inbjudan utan egenintresse är till intet gagn för de flesta, och att de få som tar emot den också måste göra stora ansträngningar för att öppna sig för mig. Nu vill jag visa mig frikostig – nästan som om jag inte skulle ha varit det hittills – och jag gör det genom att ge er en dyrbar ädelsten från min kärlek för att ge ett vittnesbörd om den uppriktiga tillgivenhet som jag har till alla. Därför har jag beslutat att öppna en fördämning för att ur den låta den nådens flod som mitt Hjärta inte längre kan hålla kvar flyta fram.

Se här vad jag erbjuder i utbyte för lite kärlek:

Alla skulder efterskänks och i dödsstunden skänks visshet om frälsning för dem som åtminstone en gång om dagen tänker på de lidanden som jag utstod i Getsemane trädgård.

Fullkomlig och varaktig ånger åt dem som låter fira en Mässa till ära för just dessa lidanden.

Lyckosam utgång i andliga åtaganden för dem som hos andra ingjuter kärlek till mina ytterst smärtsamma lidanden i Getsemane.

Slutligen, för att visa att jag verkligen vill bryta en fördämning i mitt Hjärta och ge er en nådens flod, lovar jag åt dem som sprider denna andakt till mitt Getsemane följande tre ting:

Fullständig och definitiv seger i den största frestelse han eller hon utsätts för.

En direkt kraft att befria själar ur Skärselden.

Ett stort inre ljus för att se och uppfylla min Vilja.

Alla dessa mina gåvor ska jag ge åt dem som med kärlek och medlidande inför min fasansfulla dödskamp i Getsemane utför vad jag sagt.”

Kristi Lidande i Getsemane

”Med allt ditt hjärtas kärlek ska du förena dig med mina lidanden! När du vaknar på morgonen tänk då på de oerhörda lidanden som jag fått utstå under den gångna natten (dvs. Skärtorsdags kväll till Långfredagens morgon). Under ditt arbete denna dag betänk min korsväg, under vilken det inte fanns en enda stunds vila. I total utmattning ledde de mig till avrättningsplatsen. Meditera över alla de lidanden som jag har utstått till det yttersta för er skull! Därför säger jag dig att det aldrig är för mycket det du gör för mig! Från kl. 12.00 till 15.00 ska du tillbe mina Heliga Sår. Håll fastan, helst tills klockslaget för min nedtagning från Korset (dvs. ungefär kl. 16.00). Mitt barn, ju mer du accepterar offer desto mer ökar nåden i dig.”

Bön till Jesus i Dödsångest i Getsemane

Bönen uppenbarades enligt Don Vittorio Guidotti den 23 november 1963. Den bes varje torsdag av bl.a. medlemmar i den andliga rörelsen Getsemanes Vänner. Bönen passar utmärkt i Repositionskapellet under Triduum Sacrum.

Jesus, som i Din överflödande kärlek och för att övervinna våra hjärtans hårdhet, skänker så stor nåd åt den som begrundar och sprider andakten till Ditt Allraheligaste lidande i Getsemane, jag ber Dig att Du bereder mitt hjärta och min själ, så att jag ofta tänker på Din bittra dödsångest i örtagården för att lida med Dig och förena mig med Dig så innerligt som möjligt.

Välsignade Jesus, som den natten bar tyngden av alla våra synder och som har betalat priset för dem alla, ge mig den stora gåvan att fullkomligt ångra mina oräkneliga synder, som fick Dig att svettas Blod.

Välsignade Jesus, genom Din hårda kamp i Getsemane, skänk mig nåden att fullständigt och för alltid besegra frestelserna, särskilt min skötesynd. Jesus, hängiven i Din kärlek, för Din ångest, Din kärlek, och Dina okända men intensiva lidanden den natt då Du blev förrådd, upplys mig, så att jag utför Din vilja och om och om igen tänker på den yttersta ansträngning och oerhörda kamp som Du segerrikt utstod för att göra Faderns vilja, inte Din.

Välsignad är Du, Jesus, för ångesten och för tårarna Du grät denna Heliga natt.

Välsignad är Du, Jesus, för blodsvetten och för dödsångesten Du utstod i den mest isande ensamhet en människa kan erfara.

Välsignad är Du, käre Jesus, oändligt bittert plågad, för den djupt mänskliga och gudomliga bön som bröt fram ur Ditt ångestfulla Hjärta i denna otacksamhetens och förräderiets natt.

Evige Fader, åt Dig frambär jag som ett offer alla de Heliga Mässor som har firats, som nu firas och som kommer att firas, förenade med Jesus i Hans ångest i olivlunden. Allraheligaste Treenighet, utbred i världen kunskapen och kärleken till Ditt Allraheligaste lidandet i Getsemane.

Jesus, låt alla som älskar Dig när de ser Dig korsfäst, också minnas Dina oerhörda plågor i örtagården, och efter Ditt exempel lära sig att be, kämpa och segra för att evigt kunna ära Dig i Himmelen. Amen.

Bön för våra Ovänner

Herre, Jesus Kristus, den levande Gudens Son, då Du hängde på Korset för alla syndares skuld och återlösning, bad Du för dem som korsfäste Dig, till Din välsignade Fader och sade: ”Fader, förlåt dem deras brott, för de vet inte vad de gör.” Så ber jag Dig för detta Ditt heligaste ords och Din mildaste böns skull, att Du ville förlåta alla mina ovänner och alla dem som har gjort något mot mig, deras synd. Ge dem allt det Du vet är till gagn och nödvändigt för deras kropps och själs hälsa. Amen.

Offer för Helgandet av Mänsklighetens alla Lidanden och Kors

Don Vittorio Guidotti, grundaren av den andliga rörelsen Getsemanes Vänner spred följande offerbön till medlemmarna och förklarade dess betydelse: ”Från Bergamo har en av våra vänner, som önskar vara anonym, har jag fått ett brev där hon berättar om hur hon försökte hjälpa en svårt sjuk person. Den sjuka hade sådana smärtor att hon började motsätta sig Herren. Vår vän blev mycket bedrövad över att vännen inte tog lidandet som botgöring och gottgörelse för egna och världens synder och gav sig som offer till Herren som gottgörelse. Hon beslutade sig för att göra en bönevaka varannan natt. Under en av dessa vakor hörde hon den Himmelske Faderns röst som sa ’Jag har tagit emot din gottgörelse med stor glädje’ och sedan uppmanat henne att sprida följande offerbön”.

Evige Fader, genom Marias obefläckade händer, lägger jag i den kalk som prästerna höjer på alla världens altaren, hela mänsklighetens fysiska, moraliska och andliga lidanden, för alla dem som:

- inte längre kan offra dem till Dig,

- inte förmår sig till att offra sina lidande,

- inte tänker på att offra dessa lidanden,

- vägrar att offra lidandet och gör motstånd mot lidandet.

I Din oändliga godhet och barmhärtighet ber jag ödmjukt att Du tar emot som ett välbehagligt offer denna vädjan som om de själva gjorde detta offer och skänk dem förtjänsten av detta offer av allt lidande. Amen.

Det Himmelska Hovets Bön

Saliga Lutgard av Wittichen (1291-1348) bad Gud att undervisa henne om den form av bön som behagade Honom bäst. Följande bön uppkom spontant i hennes inre, en bön som omfattade hela Kristi liv och lidande. Helgonet kom ihåg bönen så väl att hon sedan bad den dagligen under resten av sitt liv. Guds Moder uppenbarade för nunnan att hon själv hade utbett sig nåden om denna bön för henne. Man kan mycket väl jämföra följande bön, som snabbt fick mycket stor spridning, med de s.k. Heliga Birgittas Femton Böner från ungefär samma tid.

Detta är en mycket ”speciell” bön som ger den som ber den av hjärtat och sprider bönen nåden att tillhöra de saligas gemenskap i Himmelens hov. Bönen är mycket enkel och kan bes av alla, för till skillnad av övriga böneformer som inspirerats från Himmelen ställs inga krav på när man ska ha uppfyllt att be bönen (exempelvis under ett år etc.).  Om du har fått denna text i dina händer betyder att du får uppmaningen att ta emot denna nåd som är förbehållen dem som mediterar över Jesu liv och ber följande bön: att gå in i det Himmelska hovet tillsammans med den Allraheligaste Jungfrun Maria.

Bönen består av 34 ’offer’ av Marias och Jesu livs hemligheter. Herren begärde att vi skulle be 1000 Fader vår, Ave Maria och Ära vare för varje hemlighet och samtidigt försöka se hemligheten framför oss i vårt inre samtidigt som vi bad bönerna för att få den andliga förtjänsten som kommer av meditationen över Herrens liv.

Heliga Lutgarda fick tillåtelsen av Herren för dem som bad bönen ofta att ersätta upprepningen av tusen Fader vår etc. med deltagandet i 34 Mässor (enligt denna intention), ge almosor, fasta, be Korsvägsandakten, be Psaltarpsalmer eller be en novena. Ingen tidsfrist gavs för uppfyllandet utom den att bönerna ska bes under vår livstid.  

Enligt Heliga Lutgarda gav Herren följande löften för dem som med devotion bad följande bön:

”Den som innerligt och med vördnad ber följande bön ska jag, i min stora barmhärtighet, skänka trettiofyra själar; med det menas att jag för den bedjandes skull ska rädda trettiofyra själar från den eviga döden, trettiofyra själar som annars hade dött i sin synd. För den bedjandes skull vill jag också befria trettiofyra själar från Skärselden. För den bedjande själv kommer belöningen att förökas som gräset på fältet, vars blad ingen kan räkna. Om någon vill gå direkt till min skattkammare, må han betänka mitt liv och min kärlek och ge upp sin egen vilja. Om någon betänker vad jag har gjort för honom och allt jag har gett honom, ska han aldrig mer bli orsak till att jag vredgas. Även om den som innerligt och vördnadsfullt ber bönen, i sitt förflutna har agerat och levt mot min Vilja, så ska jag förlåta all hans missgärning så fort han med sorg och ånger över sina synder och har föresatsen att ändra sitt liv börjar att be denna bön. Jag lovar att inte komma ihåg hans missgärningar i evigheten, utan jag ska efterskänka allt och glömma allt. Även om någon skulle dö från detta övergående liv medan han försöker fullborda bönen, så ska jag komma med mina änglar och ledsaga honom på den sista resan och himmelsk musik ska ledsaga hans själ till evighetens portar där jag själv bor och där ska han bli lycklig i all evighet med min Moder, hon som är syndarnas ständiga Försvarare och med alla mina helgon.”

Allraheligaste, barmhärtige Frälsare, källa till all nåd och vår kärleksrikaste Jesus, som i outgrundlig kärlek till oss, Evas olyckliga barn, har lämnat Din plats på Faderns högra sida och villigt iklätt Dig vår hjälplöshet och fattigdom.

För att få oss att besvara Din kärlek har Du utsatt Dig för en hjälplöshet och fattigdom som överstiger allt vad vi kan gå igenom. Det finns inga prövningar och lidanden som Du har velat bespara Dig själv för att rädda oss från den Onde Fienden och göra oss till den Himmelske Faderns barn.

Jag ångrar djupt i all min syndiga och andliga litenhet att jag inte hittills insett och förstått hur överflödande Din kärlek är och att jag oräkneliga gånger i livet bara visat otacksamhet för alla de prövningar och lidanden som Du har utstått för min skull.

Jag vill därför upplyfta denna ödmjuka bön till Ditt heliga livs, lidandes och döds ära och med denna hyllning tacka Dig för varje år, dag och timma som Du levde på jorden för att rädda oss förlorade och syndfulla människor.

Innerligt offrar jag Dig de Nio Änglakörernas oräkneliga akter av lovprisning, kärlek och tacksägelse tillsammans med alla skapade varelsers lovprisning från tidens början. Jag offrar Dig den Allraheligaste Jungfru Marias lovprisning, kärlek och tacksägelse från den Obefläckade Avlelsen tills denna stund tillsammans med all den hyllning och kärlek som hon oupphörligen kommer att ge Dig i all evighet.

Jag offrar dessa akter av lovprisning, kärlek och tacksägelse för att på ett fullkomligt sätt tacka Dig för allt Du gjort för mig:

1. För att Du från evighet har utvalt den Allrasaligaste Jungfru Maria att bli Guds Moder.

2. För hennes Obefläckade Avlelse och för att ha bevarat henne från att någonsin svärtas ner av arvsyndens fläckar, med vilka alla andra dödliga har blivit till och fötts med.

3. För Din Obefläckade Moders heligaste födelse, som gav ljus åt världen och stor glädje och jubel i Himlen.

4. För Din egen underbara Avlelse genom den Helige Ande i Din utvalda Moders jungfruliga liv, som förkunnades av Ärkeängeln Gabriel.

5. För den första resan Du gjorde, fördold i Din Heliga Moders liv, resan till Din släkting Elisabet och hennes son Johannes, som likt Dig ännu var dold för världen.

6. För Din heliga födelse, när Du kom till världen i största fattigdom, född i ett stall bland djur och utan ens en kudde att vila Ditt Heliga Huvud på och endast lindad i fattigt tyg.

7. För den stora hyllning som Du tog emot av de Vise Männen och de dyrbara symboliska gåvorna av guld, rökelse och myrra.

8. För Din första blodsutgjutelse vid omskärelsen, som Du genomled för vår skull och i ödmjuk lydnad för Mose Lag.

9. För Ditt heliga frambärande i Jerusalems Tempel av Din Välsignade Moder och den Helige Josef enligt Lagen.

10. För den hänsynslösa förföljelsen som började i Dina tidiga år och som drev Dig i landsflykt till ett ogudaktigt land och som tvingade Dig att i flera år leva som flykting.

11. För Din älskade Moders sökande efter Dig och för hennes glädjerika återfinnande av Dig bland Templets lärda män, efter att ha sökt Dig i tre dagar under oro och lidanden.

12. För den lydnad Du visade Maria och Josef i Nasaret och ödmjuka Din tjänst som son.

13. För Din undervisning och förkunnelse, för Dina prövningar och umbäranden under farofyllda resor och särskilt för all den trötthet och ansträngning som Du gick igenom för vår frälsnings skull.

14. För Din heliga fasta i fyrtio dagar och Din innerliga bön i öknen.

15. För Dina stora och ärorika underverk som Du utförde för att övertyga Dina motståndare.

16. För Din dödsångest, bön och blodsvett i Getsemane under Din sorg intill döden, som Du fullkomligt accepterade enligt Faderns Vilja.

17. För den falska kyssen som Du tog emot av Judas när han förrådde och överlämnade Dig i onda människors händer.

18. För de smärtsamma band och grymma rep som Dina fiender fängslade Dig med och för det förskräckliga sätt som de förde och drog Dig med sig för att döma Dig.

19. För alla de falska anklagelser som framlades mot Dig inför Hannas, Kaifas, Pilatus och Herodes.

20. För den smärtsamma behandling som Du utsattes för när Du fördes från den ene orättfärdige domaren till den andre.

21. För det hårda och mer än hädiska slag som Ditt Heliga Ansikte fick ta emot av översteprästens tjänare.

22. För de oräkneliga och förskräckligt smärtsamma slag och blodsutgjutelser som hela Din Heliga Kropp genomled under bödlarnas tortyr.

23. För skammen som Du utstod när Du blev avklädd och bunden vid pelaren inför folkmassan.

24. För allt hån och skymfande inför Ditt Heliga Anlete av orättfärdiga motståndare.

25. För de ohyggliga lidanden Du fick gå igenom när Törnekronan pressades på Ditt Heliga Huvud, och som orsakade flödet av Ditt Dyrbara Blod över hela Ditt Ansikte.

26. För den bedrövliga synen då Du ställdes fram inför Pilatus som försökte blidka folkmassan till medlidande med Dig medan han utropade: ”Se Mannen!”

 27. För domen som uttalades över Dig av Pilatus och för det sätt på vilket Du fördes till döden och den tunga bördan av Korset.

28. För det smärtsamma mötet med Din lidande Moder och de övriga heliga kvinnorna som följde Dig på vägen till Kalvarieberget och de tårar av medlidande som fälldes över Dig.

29. För det smärtsamma avklädandet och förnyelsen av smärtan som det innebar att lägga Dig på Korset, för det obarmhärtiga spikandet då de fäste Dig på Korset och för de ovärderliga ord som Du uttalade och överlämnandet av Din Ande.

30. För Din ärorika uppståndelse på tredje dagen efter Ditt lidande när Du visade Dig för Din Moder, Dina Apostlar och lärjungar och sedan för många andra.

31. För Din ärorika Himmelsfärd och återvändande till Din Himmelske Fader efter att ha avslutat Din jordiska pilgrimsvandring och ha triumferat över världen och Satan.

32. För den Helige Andes underbara uppfyllande av Apostlarna och lärjungarna och Din älskade Moder på Pingstdagen.

33. För den storartade seger som Du firade när Du upptog Din älskade Moder Maria till Himmelen med kropp och själ.

34. För den himmelska glädjen med vilken Du var förenad med Fadern och den Helige Anden när Din ärorika Moder upphöjdes över alla Änglakörer och kröntes till Himmelens Drottning.

För alla dessa hemligheter och särskilt för varje slag av Ditt Heliga Hjärta, varje tanke och önskan och varje bön som Du offrat under Ditt liv på jorden och fortfarande offrar i Altarets Allraheligaste Sakrament, för allt detta tackar jag Dig ödmjukt och innerligt. Jag ber för mig och alla som anbefallt sig åt min förbön, samt för alla jag borde be för, om en sann ånger över våra synder och en uppriktig föresats att aldrig mera förolämpa Ditt Gudomliga Majestät. Skänk oss även nåden att hålla ut i tron intill slutet. Låt oss alla få den nåd vi behöver och efter detta skiftesrika liv få komma till Dina utvalda för att tillsammans med dem få dela den eviga glädjen, som är Du själv, Herre. Låt oss få nåden att i evighet skåda Ditt Heliga Anlete, Du som med Fadern och den Helige Ande lever och råder, från evighet till evighet. Amen.

De Trettiotre Besöken hos Vår Korsfäste Herre

Många troende har anammat med glädje ett apostolat, fördolt inför andra men inte desto mindre verkligt, som vår Herre själv lärde Den Heliga Margareta Maria Alacoque (1647-1690, 16 okt.). De s.k. Trettiotre Besöken har som uppgift att gottgöra på fredagar för syndare i hela världen och samtidigt be om Herrens barmhärtighet för deras omvändelse.

Den Heliga Margareta Maria skrev följande om De Trettiotre Besöken: ”En fredag, under den Heliga Mässan, kände jag en stor längtan att ära min korsfäste Brudgums lidanden. Kärleksfullt berättade Jesus för mig att Han önskade att jag varje fredag skulle tillbe Honom trettiotre gånger på Korset, som är Hans Barmhärtighets Tron. Jag blev uppmanad att ödmjukt böja mig inför Hans fötter och försöka förbli där med samma sinnelag som den Heliga Jungfrun under Jesu lidande. Min uppgift var att offra dessa akter av tillbedjan till den Evige Fadern tillsammans med Marias Gudomlige Sons lidanden och att be Honom om alla förhärdade hjärtans omvändelse, ja, för alla hjärtan i vilka det inte finns någon tro på Honom och som motsätter sig den gudomliga nåden. Jesus gav mig löftet: att Han på ett särskilt sätt skulle visa sin nåd i dödsstunden för dem som varit trogna denna devotion.”

De Trettiotre Besöken i tillbedjan av vår Herre på Korset kan göras när och var som helst på fredagar, även under tiden man uträttar sitt vanliga arbete. Det behövs ingen särskild böneställning eller –formel för att utföra dessa s.k. Besök. En enkel kärleksfull blick från djupet av vårt hjärta med vilken vi med tacksamhet ser på vår korsfäste Frälsare är tillräckligt för att ge uttryck för vår tillbedjan och tacksamhet.

Detta är också en vädjan till Guds Moder att be till vår Himmelske Fader om omvändelsens nåd för syndare i hela världen.

Den Heliga Margareta Marias medsystrar skriver om denna devotion: ”Den starka verkan som denna devotion har kan bevisas av alla de tröstrika omvändelser som den utverkar och genom den saliga död som de får som har varit trogna denna devotion. Vi vågar säga att De Trettiotre Besöken blir en källa till nåd för dem som praktiserar den, för aldrig kommer man förgäves till den korsfäste Jesus Kristus.”

 (Ur Thoughts and Sayings of Saint Margaret Mary, Visitationssystrarna,

Tan Books, 1986)

Det Röda Skapularet

I en skrivelse daterad den 25 juni 1847 gav den Salige Pius IX (1846-1878) sitt godkännande till ett nytt, rött skapular kallat Vår Herres Lidandes och Jesu och Marie Heliga Hjärtas Skapular. Detta röda Skapular visades i en serie uppenbarelser av vår Herre för Syster Apolline Andriveau i Barmhärighetssystrarnas kloster från den 26 juli 1846 till Korsets Upphöjelses dag den 14 sept.: ”En söndagsmorgon gick jag Korsvägen,” berättade Syster Apolline. ”Vid den trettonde Stationen tycktes det mig att vår välsignade Moder la vår Gudomlige Herres Kropp i mina armar och sa: ’Världen drar över sig fördärv, därför att den aldrig tänker på Jesu Lidande. Gör ditt yttersta för att få världen att begrunda Hans Lidande för dess frälsning’.” På Skapularet finns ett Krucifix omgivet av pinoredskapen. Runt Krucifixet står följande bön: ”Herre Jesu Kristi lidande, fräls oss.” På andra sidan finns Jesu och Marie Heliga Hjärtan, det ena omgivet av törnen, det andra genomborrat av en lans. Samma bild finns på den mirakulösa medaljen. ”Alla som bär detta Skapular”, lovade Herren Syster Apolline, ”ska varje fredag få större tro, hopp och kärlek.”

Välsignelse av Skapular

(Välsignelse av Karmelskapularet har egen rit)

P Gud, Du kallar oss till helighet och fullbordar Ditt verk i oss: Du föder oss på nytt av vatten och Helig Ande och inbjuder oss att leva i Kristus utan förbehåll, välsigna + detta/dessa skapular och se till Din tjänare/tjänarinna, som nu vill bära detta skapular till Kristi Lidandes Ära och gör honom/henne alltmer Kristuslik, så att han/hon efter detta livet på Guds Moders förbön kan gå in i sin Herres glädje.

Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen

Prästen välsignar nu skapularet/en med vigvatten

P Tag emot detta skapular och lev så att du med Guds Moders förbön blir Treenigheten till ära och Kyrkan och samhället till gagn och strävar efter att klä dig i Kristus, Han som återlöst oss med sitt Blod.

Alla Amen.

P Välsigne dig/er Gud Allsmäktig, Fadern + Sonen och den Helige Ande.

Alla Amen.

Offerrosenkransen av Herrens Bittra Lidande

”Jag ger dig hela mitt lidandes bitterhet för att du ska kunna offra det åt mig om och om igen, precis som om det vore ditt eget lidande. Var och en som kommer att göra samma offer ska få dubbel lön ur min hand, och varje gång som detta offer förnyas ska belöningen bli dubbel. Detta är den hundrafaldiga lönen som man kan få i detta liv och sedan det eviga livet… När någon i anden ser på mig med kärlek och mediterar över mitt lidande, är det som om han kärleksfullt rörde vid mina Sår med en rosenknopp. Som belöning ska jag såra hans hjärta med min Kärlek. Ja, än mer, om någon fäller tårar över mitt lidande, ska jag ta emot detta som om han hade lidit för mig.”

 Herrens löfte genom Heliga Mechtilde av Hackeborn (1241-1298, 19 nov.)

Inled genom att kyssa krucifixet på din vanliga rosenkrans,

gör korstecknet med det.

På pendangens fem kulor be följande bön:

Jesus, världens Frälsare, förbarma Dig över mig. /

För Dig är ingenting omöjligt: förbarma Dig över de arma syndarna.

Heliga Gertrud den Stora fick höra Herren lova alla dem som ber denna bön fem gånger till Hans Heliga Sårs ära, andligen kysser Hans Sår med kärlek, tillsammans med andra böner (dvs. övriga böner i denna rosenkrans) och offrar dessa böner till Fadern genom Jesu Heliga Hjärta, så tas detta emot av Gud som den innerligaste av alla andaktsövningar och böner.

På de ensamma kulorna be:

Med smärta tänker jag på Ditt Heliga Lidande, Herre, / och jag ber Dig att såra mitt hjärta med Din Kärlek. Amen.

På de tio kulorna:

Herre Jesus Kristus, / jag offrar Dig allt Ditt lidandes bitterhet, som gottgörelser för alla förolämpningar och synder mot Dig. Amen.

Avsluta Offerrosenkransen med att se på ditt krucifix (det som hänger på rosenkransen eller på väggen) och be en bön med egna ord om barmhärtighet för hela mänskligheten. Kyss sedan krucifixet med ömhet och vördnad.

”Om någon bara ser på den Korsfästes bild med helig intention, belönar Gud honom eller henne med sådan ofattbar godhet och barmhärtighet att han eller hon i sin själ tar emot, som på en helt ren spegel, en bild så underbar att hela den Himmelska Härskaran gläder sig över det. Detta bidrar också till att föröka dennes eviga ära i det eviga livet, i enlighet med hur han eller hon har praktiserat denna devotion under sitt liv.”

Heliga Gertrud den Stora (1256-1302, 16 nov.)

Jesu Heliga Lidandes och Döds Rosenkrans

Jesu Heliga Lidandes och Döds Rosenkrans bes med den vanliga rosenkransen. Denna rosenkransbön uppenbarades för den franciskanska mystikern, Vördnadsvärda Maria Anna av Jesus från Agreda (1602-1665), författaren till Guds Mystiska Stad och rosenkransen fick bl.a. i början på 1900-talet kyrkligt godkännande och en stor spridning framför allt i Sydeuropa.

Vår Herre sägs ha gett följande löften till dem som ber denna rosenkrans:

”Denna rosenkrans är en av de främsta av alla de bönekronor som vill ära mitt lidande, för den påminner mig om det som jag har lidit och till dem som ber till mig på detta sätt lovar jag att vara deras tröst i dödsstunden och jag kommer inte att tillåta att de går förlorade.

De som ber denna rosenkrans med innerlighet och kärlek lovar jag att omfamna i dödsstunden och att genast föra deras själar med mig till Himmelen.”

Guds Moder sa till Syster Maria att när denna rosenkrans bads, då bad hon och änglarna för den bedjande att all nåd som utlovats skulle ges från den Gudomliga Tronen. Därför skulle vi särskilt älska denna bön till Herrens lidandes och döds ära.

Inled med att kyssa krucifixet på rosenkransen,

gör korstecknet med det och be:

Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig, / ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.

På de ensamma kulorna:

Förbarma Dig över mig, Herre, /

Förbarma Dig över mig.

På de tio kulorna:

För Ditt Heliga Lidandes och Döds förtjänsters skull, / förlåt mig o Jesus.

Avsluta Rosenkransen (efter fem dekader) med att be tre gånger:

Förbarma Dig…

Herre Jesus, inför Ditt Gudomliga Majestät kommer jag med Din Törnekrona på mitt huvud, Dina tårar i mina ögon, Det bittra Du tvingades smaka på min tunga, med min själ klädd i Ditt Blod, smyckad med Dina Sår, med mina händer och fötter fästa med Dina spikar, iklädd Ditt bittra lidande vädjar jag om Ditt förbarmande, Herre.

Guds Moder: ”Vid denna åsyn blir min Son så rörd att Han inte vet hur Han ska kunna vägra något åt den själ som iklär sig Hans egen klädnad. Men tyvärr är det alltför få som vet hur man ska använda de gåvor som min Son har gett dem!”

Devotionen till Jesu Sju Ord på Korset

Denna bön presenterades för katoliker i Sverige redan i 1909 års upplaga av Oremus. Ingår i devotionen till Jesu Heliga Lidande. Gammal avlatsbön, 26 aug. 1814, 8 dec. 1897, 27 maj 1935

Det Första Ordet

F Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig,

Alla Ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.

F Korsfäste Herre Jesus Kristus, medan Du hängde på Korset under omänskliga lidanden, bad Du för Dina mördare, som hånade Dig, till Din Himmelske Fader och sade: Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Ge oss nåden, att vi av kärlek till Dig förlåter våra fiender och ber för dem som hatar och förföljer oss, så att Din Himmelske Fader förlåter oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.

Alla För Ditt Dyrbara Blods förtjänsters skull, förbarma Dig över mig och över alla de döende.

Ära vare Fadern…

F Herre, förbarma Dig över oss

Alla Kristus, förbarma Dig.

F Gud,

Alla jag tror på Dig, jag hoppas på Dig, jag älskar Dig och jag ber om förlåtelse för att jag har förolämpat och sårat Dig genom min synd. Amen.

Det Andra Ordet

F Vi tillber Dig…

F Korsfäste Herre Jesus Kristus, när den botfärdige rövaren Dismas, som hängde på korset vid Din högra Sida, bad Dig om nåd, sade Du till honom: ”Sannerligen säger jag dig: i dag ska du vara med mig i Paradiset.” Förbarma Dig även över oss. Kom ihåg oss när Du kommer med Ditt Rike. Skänk oss riklig nåd att ångra våra synder och leva ett andligt liv i bot, så att även vi i vår sista stund får höra de trösterika orden: I dag ska ni vara med mig i Paradiset.

För Ditt Dyrbar Blods…etc. som efter Första Ordet.

Det Tredje Ordet

F Vi tillber Dig…

F Korsfäste Herre Jesus Kristus, då Du såg Din älskade Moder stå under Korset, sade Du till henne: Kvinna, se Din son. och därefter sade Du till Din sörjande Apostel Johannes: Se, din Moder. Låt oss få ära och älska Din Heliga Moder såsom vår egen Moder för att alltid bli delaktiga av hennes moderliga beskydd.

För Ditt Dyrbar Blods…etc. som efter Första Ordet.

Det Fjärde Ordet

F Vi tillber Dig…

F Korsfäste Herre, Jesus Kristus, övergiven av Gud och människor, Du utropade: Min Gud, min Gud, varför har Du övergivit mig? Låt oss få ett uppriktigt förtroende för Din Himmelske Fader, så att vi i farans och nödens stund förtröstansfullt utropar: Fader, förbarma Dig över oss. Överge oss inte i denna stund. I synnerhet överge oss inte i livets sista strid, i vår dödsstund.

För Ditt Dyrbar Blods…etc. som efter Första Ordet.

Det Femte Ordet

F Vi tillber Dig…

F Korsfäste Herre Jesus Kristus, för att försona vår omåttlighet och för att visa Din brinnande längtan efter vår frälsning, led Du på Korset törstens bittra kval, så att Du i Ditt lidande ropade: Jag törstar. Hjälp oss att aldrig förnedra oss genom omåttlighet av detta livets goda, och upptänd i våra hjärtan en helig längtan efter Din Återlösnings Dyrbara frukter.

För Ditt Dyrbar Blods…etc. som efter Första Ordet.

Det Sjätte Ordet

F Vi tillber Dig…

F Korsfäste Herre Jesus Kristus, sedan Du fullbordat Din Himmelske Faders Vilja och fulländat frälsningsverket, ropade Du: Det är fullbordat. Låt även oss får nåden att fullgöra Din Himmelske Faders Vilja och fullborda vårt liv i Din nåd och kärlek.

För Ditt Dyrbar Blods…etc. som efter Första Ordet.

Det Sjunde Ordet

F Vi tillber Dig…

F Fader, i Dina händer befaller jag min ande, så ropade Du, Korsfäste Frälsare, med hög röst, böjde ned huvudet och gav upp andan. Vid detta Ditt sista ord ber vi Dig om nåden att få sluta våra liv med samma ord och få höra Dig säga, när Du återkommer för att döma: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det Rike som är förberett för er från världens grundläggning.

För Ditt Dyrbar Blods…etc. som efter Första Ordet.

Avslutningsbön till Den Smärtfyllda Modern

F Maria, du Smärtfyllda Moder, för det själsliga martyrium som du genomled under de tre timmarna vid Jesu Kors ber jag dig att även vara vid min sida i dödsstunden. Jag är ju ett av de barn som blev anförtrodda åt din moderliga kärlek i sorgens stund från din döende Son.

Alla Överge mig inte när mitt livs slut närmar sig och då jag som mest behöver dig för att i helig överlåtelse kunna lämna denna värld och med glädje få gå in i de heligas gemenskap.

F Från ond bråd död,

Alla beskydda mig, o Herre.

F Från den Ondes snaror,

Alla befria mig, o Herre.

F Från den eviga döden,

Alla bevara mig, o Herre.

F Låt oss be. Gud, för vår frälsnings skull har Du låtit Din Sons död för oss bli en förebild och tillflykt. Låt oss i dödsstunden bli värdiga Jesu oändliga kärlek och barmhärtighet så att vi kan få del i vår Frälsares härlighet. Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Den Heliga Devotionen till och Tillbedjan av Jesus den Korsfäste

”På Kristi vägnar uppmanar jag er att låta er försonas med Gud”

(2 Kor 5:20)

Man skulle kunna säga att början till franciskanorden när den Helige Franciskus av Assisi cirka år 1205 bad inför krucifixet i det förfallna San Damianokapellet utanför stadsmuren: ”Du Allrahögste, ärorike Gud, upplys mitt hjärtas mörker och ge mig en rätt tro, ett fast hopp och en fullkomlig kärlek samt känsla och insikt, Herre, så att jag kan uppfylla Ditt heliga och sanna uppdrag.” Den Korsfäste svarar Franciskus med orden: ”bygg upp min Kyrka, som du ser rasar samman”.

År 1209 fick Franciskus med de första medbröderna muntligt erkännande av påven Innocentius III att deras liv verkligen var en sann kallelse från Gud till förnyelse av Kyrkan och samhället.

Denna förbundenhet till Kristus som Korsfäst och lidanden har präglat andligheten hos en oräknelig mängd andliga söner och döttrar till ’den fattige från Assisi’.

År 1908 får en franciskanbroder vid namn Broder Leopold ett särskilt uppdrag av Herren att sprida vördnaden till Herrens heliga lidande.

Uppdraget består av två delar:

A) Att de troende ska hylla, tacka, tillbe och vörda Kristus i sitt lidande och särskilt åkalla Jesu Sår. Följande bön föreslås för den dagliga bönen.

B) Uppmana de troende att visa denna vördnad på ett synligt sätt genom att sätta upp krucifix och bilder på Jesu Heliga Anlete i alla hem, skolor, arbetsplatser etc.

Följande devotion till Jesus den Korsfäste har vi alltså fått genom en ödmjuk franciskansk lekbroder, Broder Leopold, som dog i helighetens väldoft 1922.

Broder Leopold var en bönens man och blev en sann vän och förtrogen till Jesus den Korsfäste. Kristus inspirerade honom till Devotionen till Den Korsfäste, som fick kyrkligt godkännande och upphöjd till avlatsbön.

Bönen översattes på många språk och miljoner kopior delades ut i hela världen. Gud själv har visat att denna böneform är Honom mycket välbehaglig då Han bevisat stora nådegåvor till dem som praktiserar denna devotion. Broder Leopold mötte år 1912 en annan ordensbroder, Broder Teodoreto, från De Kristna Skolornas Bröders Institut. Efter att ha gjort denna nya bekantskap fick Broder Leopold uppenbarat av Herren att det var detta institut som skulle sprida Devotionen till Jesus den Korsfäste.

Herren sa till Broder Leopold: ”Skriv att det är jag, din Jesus, som har lett dig när du skrev om den Heliga Devotionen till och Tillbedjan av Jesus den Korsfäste. Du ska framföra till medlemmarna av den fromma föreningen att jag älskar dem på ett outsägligt sätt och att deras verk är mycket litet i jämförelse med den oändliga belöning som jag har i beredskap för dem. Du kan inte ha visat mig mer kärlek än den du visade då du delade ut texterna för denna tillbedjan så att de skulle nå många generösa själar som längtar efter att ge mig gottgörelse.” (10 oktober 1908)

”När jag frågade om du älskade mig, menade jag inte bara du personligen. Min önskan är att bli älskad genom Devotionen till det Allraheligaste Krucifixet, som jag vill ska spridas i hela världen.” (1 januari 1909)

”Den bot jag ger dig är att göra mig älskad i hela världen genom denna devotion.” (13 januari 1909)

”Jag lovar dig att de hem där denna devotion kommer att praktiseras verkligen ska bli välsignade.” (19 januari 1909)

”Efter din död ska jag visa dig alla de själar som har uppnått frälsningen genom denna devotion. Den själ som hänger sig åt denna heliga tillbedjan ska inte gå förlorad.” (1 maj 1909)

”De som praktiserar Tillbedjan av det Allraheligaste Krucifixet med tro och kärlek ska uppnå evig lycka.” (23 oktober 1909)

”Du ska veta, Leopold, att jag som är din ömma kärlek, Jesus den Korsfäste, gläds med en övermänsklig glädje av att bli ärad genom dig på jorden medan du verkar för den heliga devotionen och tillbedjan. Om jag nu önskar så mycket att få den känd, så är det för att ingen skulle kunna komma in i Paradiset utan detta Kors som är helgat genom mitt Blod.” (16 augusti 1909)

 ”Du kommer att få höra om stora underverk som ska ske i dem som praktiserar denna heliga devotion.” (18 januari 1912)

”Jag ska ge dem som praktiserar denna heliga tillbedjan en brinnande tro och jag ska beskydda deras tro.” (7 januari 1913)

”Vet du varför jag älskar dig så mycket? Det är för att, förutom att du älskar mig, även gör mig älskad så mycket du kan genom min devotion.” (19 november 1908)

”Leopold, så länge du praktiserar denna heliga tillbedjan, kan du vara säker på att ingenting ont någonsin kan hända dig.” (18 juni 1918)

”Fortsätt att arbeta i min vingård. Sträva alltid efter att sprida min devotion mer och mer, därför att den kommer från mig. Glöm inte denna heliga strävan: sprid och stadfäst den heliga tillbedjan i hela världen. De själar som älskar mig ska finna mig nära dem i den heliga tillbedjan och jag ska vara deras helgelse. Dessa kommer att bli nådegåvorna som jag ska ge dem i överflöd: tårarnas gåva, hjärtats fullkomliga ånger samt det som deras själar mest har behov av.”

Guds Moders ord till Broder Leopold: ”Du är bland de främsta av ’försäljare’ i världen för det du sprider, Devotionen till Jesus den Korsfäste, är så välbehaglig för Gud att du samlar oändliga skatter för dig själv till det eviga livet… De som önskar tillbe min Gudomlige Son, Jesus den Korsfäste, erhåller inte bara förtjänster från Honom utan också från mig, Hans Moder. Jag fyller deras hjärtan med den ljuvaste tröst. Fortsätt med vad du gör nu: älska min Son och gör Honom älskad genom devotionen till det Heliga Krucifixet. Inled människor till denna devotion. Ditt uppdrag är att Inleda alla kristna familjer till att vörda den Korsfäste, under den Helige Faderns ledning.”

Målet för Devotionen till Jesus den Korsfäste:

- Att ge Kristus gottgörelse för allt Han måste uthärda från alla kallsinniga, hädare och otacksamma, som gärna skulle se Kristus borttagen (=alla tecken på religion) från skolor, familjer och i samhället.

- Att uppväcka sann ånger över synder, tacksamhet för vår Herres Jesu Kristi kärlek och längtan att ofta ta emot Honom i den Heliga Kommunionen.

- Att be för ett autentiskt kristet liv i familjerna, en god utbildning för unga, syndarnas omvändelse och de döendes räddning till evigt liv.

- Att ett krucifix eller bilden av Jesu Heliga Anlete (gärna reproduktion av Turins svepeduk) ska finnas i alla hem, skolor och arbetsplatser.

Följande bön är föreslagen att be dagligen av dem som önskar praktisera denna devotion:

Tillbedjan av Jesus den Korsfästes Heliga Sår

+ Jesus, Du Korsfäste, värd all kärlek, i djupaste ödmjukhet, i förening med den Saliga Jungfrun Maria, alla änglar och saliga i Himmelen, tillber jag Din högra hands Allraheligaste Sår.

Jag tackar Dig för Din oändliga kärlek som ledde Dig till att lida så ohyggliga smärtor och sorger som gottgörelse för mina synder, som jag avskyr av hela mitt hjärta.

Jag ber Dig att ge Din Heliga Kyrka seger över alla fiender och nåden till alla Kyrkans barn att i helighet gå på Dina Budords väg.

Följande böner beds efter varje invokation av ett av Jesu Heliga Sår:

Moder av de Sju Smärtorna, be för oss.

Min Jesus, förlåt oss och ge oss Din barmhärtighet för Dina Heliga Sårs förtjänsters skull.

Evige Fader, jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Sår,

för helandet av vår själs alla sår.

+ Jesus, Du Korsfäste, värd all kärlek, i djupaste ödmjukhet, i förening med den Saliga Jungfrun Maria, alla änglar och saliga i Himmelen, tillber jag Din vänstra hands Allraheligaste Sår.

Jag ber om Din barmhärtighet för alla syndare och för de döende, särskilt för dem som inte vill försonas med Dig och Din Kyrka.

Moder…

Min Jesus…

Evige Fader…

+ Jesus, Du Korsfäste, värd all kärlek, i djupaste ödmjukhet, i förening med den Saliga Jungfrun Maria, alla änglar och saliga i Himmelen, tillber jag Din högra fots Allraheligaste Sår.

Jag ber Dig om nåd för alla präster och alla Gudsvigda så att de växer i stor helighet och fullkomlighet.

Moder…

Min Jesus…

Evige Fader…

+ Jesus, Du Korsfäste, värd all kärlek, i djupaste ödmjukhet, i förening med den Saliga Jungfrun Maria, alla änglar och saliga i Himmelen, tillber jag Din vänstra fots Allraheligaste Sår. 

Jag ber Dig om befrielse för själarna i Skärselden, särskilt de som under sin livstid varit hängivna Dina Heliga Sår.

Moder…

Min Jesus…

Evige Fader…

+ Jesus, Du Korsfäste, värd all kärlek, i djupaste ödmjukhet, i förening med den Saliga Jungfrun Maria, alla änglar och saliga i Himmelen, tillber jag Din sidas Allraheligaste Sår.

Jag ber Dig att välsigna alla dem som anförtrott sig åt mina förböner och att bönhöra dem.

Moder…

Min Jesus…

Evige Fader…

+ Min kärleksrike Herre Jesus, den Korsfäste, Ditt Heliga Anlete blev vanställt av människors ondska och våra synder.

Du har själv tagit på Dig det straff som gav oss fred. Törnekronan sårade Din skalle, Din vördnadsvärda panna, Ditt heliga huvud, som är den Gudomliga Vishetens Säte.

Jag älskar och tillber Dig, Herre Jesus.

Moder…

Min Jesus…

Evige Fader…

+ Såret på Din sargade skuldra, Dina knäns Sår och de Sår som Du fick genom den våldsamma gisslingen är tydliga tecken på Din kärlek, kärleksfulle Frälsare.

Jag förenar mitt lilla liv med Dina förtjänster och lidanden, Du Barmhärtighetens Hostia, tillsammans med Dig offrar jag mig för Faderns ära.

Moder…

Min Jesus…

Evige Fader…

Min tillbedjansvärde kärleksrike Herre, Du Korsfäste, välsigna dessa böner med Ditt lidandes förtjänster.

Ge mig helighet, nåden att få ta emot Sakramenten i min sista timma och den eviga glädjen hos Dig. Amen.

 

De flesta av dessa texter är översatta och redigerade

av en gråbroder från

S:t Franciskus Kloster i Jönköping

för

Ave Maria Publikationer

 

Vi skulle önska att kunna ge ut bönerna i bokform

Kan du bidra?

 

Bankgiro 5061-1318

Gråbröderna Jönköping

 

Swish 076 555 84 06

kyrkoherdens telefonnummer Pater Joseph Maria Nilsson

 

Skriv: AMP (=Ave Maria Publikationer)

 

Du får gärna sprida texterna, men ange källan:

Ave Maria Publikationer

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek