Vår Herres Jesu Kristi Törnekrona

Vår Herres Jesu Kristi Törnekrona

Vår Herres Jesu Kristi Törnekrona

Vår Herres Jesu Kristi

Törnekrona

Firas fredagen efter Askonsdagen

samt i vårt stift den 2 september

Tisdagar är Törnekronans veckodag

Ave Maria Publikationer – Gråbröderna

Vördandet av Kristi Törnekrona, dvs. det lidande som Törnekronan står för, hör samman med devotionen till Jesu Heliga Huvud och Anlete. Mystiker har i alla tider sett i Törnekronan det lidande som Herren fick utstå genom dess taggar på grund av mänsklighetens högmod och okyska tankar och alla orena begär, dvs. längtan efter allt utom Gud. För Guds Heliga Namns Försvarare (Herrens namn för dem som utöver devotionen till Jesu Heliga Anlete) är devotionen till Jesu Heliga Törnekrona mycket kär, för den ger oss möjlighet att gottgöra för all Gudsfrånvändhet som mänskligheten gör sig skyldig till genom de tankar och begär som sårar och förolämpar Guds Helighet.

Vår Herres Jesu Kristi Allraheligaste Törnekronas Fest har firats i Frankrike sedan år 1239, när den Helige Ludvig förde delar av Törnekronan till Saint Chapel i Paris. Flera platser började fira Törnekronan och år 1831 gav Rom tillåtelse till detta liturgiska firande på fredagen efter Askonsdagen.

I vårt stift firas Törnekronan även sedan 1300-talet den 2 september. År 1304 tog den Salige Brynolf av Skara emot en tagg från Kristi Törnekrona från den norske kungen i Lödöse. Biskopen gick till fots tillbaka med den dyrbara reliken. På Biskop Anders Arborelius önskan återinfördes firandet av Törnekronan i Stockholms Katolska Stift.

I två 1200-tals kalendarier i Skara stift blev denna fest vid tidigt 1300-tal tillagd på 2 september: "Spinea Corona. Licet in prato". Törnekronan firas generellt 4 maj.

För Skara stifts vidkommande uppkom denna fest i Lödöse 2 september 1304, Biskop Brynolf Algotsson tog emot en tagg ur Kristi Törnekrona av ett sändebud från Norges kung Haakon Magnusen  -  ursprungligen återfunnen av Heliga Helena av Drepanon (Kejsar Konstantins moder) i Jerusalem.

Helige Brynolf bar reliken barfota från Lödöse till Skara, där han lät gjuta in den i en glasglob hållen av änglar, och han skrev ett officium till den.

Relikbehållaren med den dyrbara reliken förstördes under reformationen på 1520-talet.

Tre av Helenas taggar har fått följande öden:

1) 1238 köpte Ludvig IX en tagg av en man från Venedig.

Ludvigs son Filip III, också fransk kung, erhöll den.

Magnus Lagaböter, norsk kung till 1280, erhöll den.

Dennes son Haakon, kung till 1319, erhöll den.

Den 2 september1304 erhöll biskop Brynolf den.

Den förintades under reformationen på 1520-talet. 

2) Filip III ägde en tagg till i Frankrike.

Den 4 maj år 1288 erhöll Magnus Ladislaus, svensk kung till 1290, denna. Nu förvaras den på Stockholms Slott. 

3) Birger Magnusson, svensk regent (+1321), donerade år 1311 en tagg till Uppsala domkyrka.

Herrens Löften till Dem som ärar Den Heliga Törnekronan

Enligt budskapen till Syster Maria Martha Chambon (1841-1907)

”De som har begrundat och ärat min Törnekrona på jorden, ska bli min ärekrona i Himmelen.

För varje gång som ni begrundat min Törnekrona under ert jordeliv, ska jag ge er en ärekrona för evigheten… Det blir genom Törnekronan som ni kommer att få dessa förtjänster av ära.

 Min Törnekrona ger jag åt mina särskilt utvalda och älskade. Törnekronan är mina vigdas och mina mest älskades bröllopsgåva.

Törnekronan är de saligas glädje, men för mina älskade på jorden innebär de lidanden. (Under denna vision såg Syster Maria Martha en obeskrivlig strålglans som kom ut ur de Sår där Jesus förut hade törnen.).

Mina verkliga tjänare gör allt för att lida med mig, men ingen kan någonsin lida det som jag har uthärdat.

Se mig som du söker. Se hur jag lider! Befria mig från dessa törnen och offra dem till min Fader för syndarna. Offra mina Sårs förtjänster. Sök och rädda själar.

Den själ som utför sina gärningar i förening med min Heliga Törnekronas förtjänster uppnår mer än många andra som inte gör det.”

Kristi Törnekronas Lilla Officium

Ämnat för första fredagen i Fastan, 2 september eller när som helst under Fastetiden eller på vanliga fredagar. Bes som botgöring för mänsklighetens högmod och för orena och okyska tankar. Officiet är också ämnat att bes som tacksägelse för allt det lidande som Heren har utstått av kärlek för oss.

Två fragment återstår av Helige Brynolfs texter för firandet av Kristi Törnekrona, Mässans hallelujavers Christus Spinis och kanske sekvensen Diadema Salutare har skrivits av den helige biskopen av Skara.

Översättningen till detta s.k. Lilla Officium (då det är en del av det stora) är gjord av Tryggve Lundén och publiceras med Gunnel Lundéns generösa medgivande. Då texten inte tillhör Ave Maria Publikationer kan den inte kopieras och användas på annat sätt utan upphovsrättsinnehavarens medgivande.

Officiet är uppdelat så att man även kan be det gemensamt.

Matutin och Laudes

Under natten eller tidigt på morgonen

F Herre, öppna + mina läppar,

Alla så att min mun kan förkunna Ditt lov.

F Gud, kom + till min räddning

Alla Herre, skynda till min hjälp.

F Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande

Alla nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.

 

Dig ärans Konung, prisa vi

med sång och helig andakts glöd

och minnas nu Din Törnekrans

som med Ditt Blod Du färgat röd.

 

Du kungars Kung, Du Kungason,

ifrån Din Kungatron steg ner.

Dig, fri från varje syndens tagg,

man krönt med Törnekransen ser.

 

O Kriste, törnekrönte Kung,

Dig, som var taggfri, törnet slog!

Du rensar syndens törnesnår,

när Du av taggar sargad dog.

 

Dig vare pris, o Herre kär,

för denna Kronas undermakt!

Till Himmelriket för Ditt folk,

som med Ditt Blod Du frälsning bragt!

 

Läsning

Betrakta med uppmärksamt sinne, hur mycket Herren Jesus Kristus, värdigats ödmjuka sig för vår frälsning, då Han ville återföra oss förtappade människor till Himmelrikets härlighet. För Han steg ned från sin äras Konungatron till den ödmjuka Jungfrun, som var förseglad av löftet om ständig jungfrulighet. O nedlåtenhet, värd att älskas och beundras! Gud ville uppenbara sig som alla tjänares medtjänare; det föreföll Honom för litet att vara vår Fader, och därför värdigades Han också bli vår broder. Och då Han föddes, fanns ingen vagga till hands att ta emot det späda Barnet, utan Han lades i en simpel krubba, insvept i trasor, en krubba som Hans Moder lånat av djuren. Inte vilar Han i gemakens vekliga prakt, inte påträffas Han ibland vällevnadens folk.

 

F Kyrkans prydnad, folkens fröjd, tagg som frälsning bringar!

Alla Du vårt folks skatt, till Dig allt vårt hopp sig svingar.

F Evighetens blomster bär törnet med sin krona.

Alla Livets Herre liv beskär, vill från död oss skona.

F Var hälsad Du frälsning för vårt land, läkedom för brotten,

Alla dyra törne ur den krans, vilken bars av Drotten!

F Skydda oss mot ondskans makt, som vill oss förgöra!

Alla Oss, som Dig besjunga, lär fläckfri levnad föra!

F Låt oss be. Se, Herre Fader, från Din Helgedom och betrakta detta Offer, som Herren Jesus Kristus frambär åt Dig för sina bröders synder och låt det vara till försoning för vår myckna ondska. Om detta ber vi genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

F Med ära och härlighet

Alla krönte Du Honom.

F Gisslad, korsfäst, törnekrönt världen Han förlossar.

Alla Ärans höge upphovsman avgrundsfursten krossar.

F Låt oss be. Allsmäktige Gud, låt oss som firar minnet av vår Herres Jesu Kristi lidande och vördar Hans Törnekrona bli värdiga att en gång krönas av Honom med ära och härlighet i Himmelen. Han som med Dig Fader i den Helige Andes enhet lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

F All tillbedjan och ära tillhör nu och alltid vår Frälsare och Herre + Jesus Kristus

Alla Honom vare allt pris och lov i evigheters evighet. Amen.

Middagsbön

Vid 9, 12 eller 15-tiden under dagen

F Gud, kom + till min räddning…

Törnekrans, som bragt oss frälsning,

mottag våra hjärtans hälsning,

mottag nu vår jubelsång!

Må vår levnad sig förena

med vår sång och oss förläna

segerkransens lön en gång.

 

Törnet ängens blomster sticker.

Blommans doft oss vederkvicker

och åt allt ger liv och kraft.

Törnet Kyrkans huvud river,

men åt lemmarna det giver

läkedom med sin balsamsaft.

 

Dotter Sion, se med tårar,

hur din Salomo man sårar

grymt med hånets Törnekrans!

Kvalens krona tåligt bär Han.

Fastän Konung, ej begär Han

pärlornas och guldets glans.

 

Kristus törnets kval förspörjer.

Våra kval den Smorde smörjer

ljuvt med Blodets purpurdagg.

Kristi kval oss pånyttföder.

Se, hur livets åder blöder,

öppnad av den skarpa tagg.

Läsning

När Han tillryggalagt barnaåren och uppnått mogen ålder, la Han handen till verket och stod upp för att frälsa sitt folk. Han kom till de förlorade fåren av Israels hus och förkunnade Guds Rike. Han visade sin Gudomliga Kraft för alla betungade, i det att Han åt alla gav allting för intet. De var emellertid otacksamma mot Hans osjälviska välgärningar: med sina läppars orena saliv befläckade de Hans åtråvärda Ansikte, detta Anlete, i vilket änglarna finner sin glädje och som fyller hela Himmelen med fröjd. De slog Honom med fräcka händer, och de örfilade Honom, som om Han vore en föraktlig slav. Men vi förtappade människor är orsaken till hela Hans bedrövelse: vi har förtärt sura druvor, och hans tänder har blivit ömma av detta.

F Saligt törnestynget är, som vår synd fördriver

Alla och som åt Guds folk beskär lön, som evigt bliver.

F Se, till strids vår Konung går, Kors och Törnen bär Han,

Alla fienden Han nederslår, Hans är evigt äran.

F Taggen ur Din Törnekrans Du oss skänkt till gåva.

Alla Låt oss i Himlens glans Dig evigt lova!

F Kristi Huvud, blodbestänkt, vassa taggar skära.

Alla Kristi kval, som bot oss skänkt, vi med sånger ära.

F Låt oss be. Varje tunga är skyldig Dig tacksägelse, Herre, Du som för vår skull utgett Din enfödde Son. Och Du, Herre Jesus Kristus, vad har Du ytterligare bort böra för vår frälsning och inte gjort? Från Huvudet till fotsulorna har Du för vår skull sänkt Dig i lidandets flod. Ära vare Dig i evighet.

Alla Amen.

F. Med ära och härlighet… (sid. 6)

Slutbön som i Laudes.

Vesper

Vid solens nedgång

F. Gud, kom + till min räddning…

 

Törnekransen har omslutit

Kristi huvud och inskjutit

sina taggar djupt däri.

Våra törnen brytas åter,

ty Han smärtan lindras låter,

och från synden renas vi.

 

O du törnestyng, du sälla!

Ur det Sår, du gav, ses välla

nåd och krafter till allt gott.

Törne av omätligt värde,

dina styng den saft beskärde,

varav mänskan läkdom fått.

 

Därför må vi högt besjunga

med andäktig själ och tunga

Herrens Krona underbar,

som oss liv och frälsning bringar,

död och helvete betvingar,

straffets verkningar förtar.

 

Jesus, gode Konung, hör oss!

Genom Törnekronan för oss

till triumfens krona fram!

Må Ditt törne kraft beskära,

att vårt sinne glatt må bära

botens törnetagg hälsosam!

 

Läsning

Till slut klädde de Honom i en purpurfärgad mantel och gav Honom en scharlakansröd livklädnad. De flätade en krona av törnen och satte på Hans huvud, och i det att de ropade ”konung” korsfäste de Honom. Så skriver evangelisten Johannes: ”Och Jesus kom ut, klädd i törnekronan och den purpurfärgade manteln”. Liksom en kämpe uppträder alltså Martyren med vapen och röda kläder. Låt oss nu följa Honom, när Han går ut ur staden. Låt oss bära Hans förnedring och anse Hans elände för vårt. Men på det att något hos oss måtte kunna jämföras med törnena på Hans huvud, så ber vi, att det måtte förkunnas oss botfärdighetens hälsosamma förkrosselse, medlidandet med andras nöd och en sporre till iver för det som är rättfärdigt, så att vi måtte omvända oss till Honom i vårt trångmål, då vi tar emot detta trefaldiga törnestyng.

 

F Törnekransens skarpa tagg fårens Herde sargar,

Alla men med törnet Herden själv rivit mörkrets vargar.

F Åt sin räddning hjorden gläds, tack åt Frälsar´n bringar,

Alla som med priset av sitt Blod fienden betvingar.

F Då vår Herre Jesus Krist världens synder tvagit,

Alla detta törne, dränkt i Blod, Han till krona tagit.

F Han som Segrare stått fram, när Hans Blod förrunnit,

Alla döende och törnekrönt döden övervunnit.

F Låt oss be. Med hela vårt hjärta och hela vår själ bör vi älska Dig, Herre, och Dina fotspår bör vi följa, Du som värdigats dö för oss. Vi böjer oss för Dina pinoredskap, med vilka Du verkat vår frälsning. Vi tillber Ditt segerrika Kors, vi förhärligar ödmjukt Din Törnekrona, spikarna som dryper av Ditt Blod, spjutet som stuckits i Din Heliga Sida, Dina Sår, Ditt Blod, Din segerdöd och Din ärofulla uppståndelse. För vi inandas livets vällukt i allt detta. För Du, Herre Jesus, är de förlorades Återlösare och de återlöstas Frälsare, den Allrahögstes härlige Son, Dig och Fadern och den Helige Ande vare lov och tacksägelse i all evighet.

Alla Amen.

F. Med ära och härlighet… (sid. 6)

Slutbön som i Laudes.

Completorium

Dagens sista bön

F. Gud, kom + till min räddning…

 

Då Han den av synder kränkta

och i ondskans dy försänkta

världen renat från dess brott,

bar Han törnen på sin hjässa.

Med sitt Dyra Blod Han dessa

Törnrosbuskens taggar tvått.

 

Törnet som en stridshjälp bär Han.

Satan flyktar med förfäran

för vår Herres Törnekrans.

Och vi se med fröjd och häpnad

Jesus Kristus törnbeväpnad

träda fram i segerglans.

 

Han som inga synder känner

syndens törnesnår förbränner,

ty vår Frälsare Han är.

Av den törnekrönte Drotten

få vi läkedom för brotten;

frälsning Han åt oss beskär.

 

Läsning:

Betrakta hur Han skrider fram krönt som en konung. Men Hans krona sårar Hans fagra huvud med tusentals styng. För denna törnekrona sägs ha varit av havets säv, och säven är inte mindre vass och genomträngande än törnet, varav den tros ha pressat fram Blod ur Hans huvud. Den Helige Bernard skriver: ”Hans Gudomliga Huvud genomborrades ända till hjärnan av de många tättsittande taggarna.” Han kläds i kunglig purpur men endast till hån. Sargad av piskrapp hänger Han mellan rövare, med järnspikar fastnaglad vid Korset. Och då Han efter sin död såras av spjutet, utgjuter Han våldsamma blodsströmmar ur Såren. Se hur denna gestalt, den skönaste bland människors barn, har blivit vanställd för människobarnens skull!

F Törne, prisvärt, ärofullt, frälsning du förkunnat.

Alla Dina styng åt mänskan hult evigt liv förkunnat.

F Krist, en taggfri blomma, här – burit törnets börda.

Alla Du, som syndens taggar bär, Kristi tagg må vörda!

F Kransen, skänkt av bödlars tropp, kungars Kung får bära.

Alla men för oss den låter upp – dörr till Himlens ära.

F Vi för Törnekronans skull Frälsar´n må lovsjunga,

Alla som för oss så kärleksfull döden led, den tunga.

F I Dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

Alla I Dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

F Du förlossar mig, o Herre, Du trofaste Gud.

Alla Befaller jag nu min ande.

F Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Alla I Dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

F Låt oss be. Återuppväck oss, Herre, ur syndens dvala med Dina smärtors livgivande vällukt och bevara oss från Djävulens ränker: genomborra våra händer och fötter och ikläd oss hela Ditt lidande. Uppväck oss efter mödans dag på den eviga sabbatens morgon, så att vi får skåda Din härlighet och uppfyllas av glädje inför Ditt Anlete. Du som med Fadern och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

Jesu Heliga Törnekronas Rosenkrans

Under faste- och passionstiden

samt på tisdagar (Törnekronans veckodag)

Följande rosenkrans eller krona fick Kyrkligt godkännande och spreds framför allt i Italien och spansktalande länder i början på 1900-talet. Bönerna blev avlatsböner och enligt det gamla sättet att ge avlat kunde man med denna böneform få 17 400 dagars avlat.

Jesu Törnekronas Rosenkrans uppenbarades för Syster Maria Martha Chambon (1841-1907) år 1868. Hon fick under ett flertal visioner se Herren i sitt gränslösa lidande med törnekronan på sitt huvud. Vid ett tillfälle sa vår Herre: ”Ta bort törnen från mitt huvud och offra mina Sårs förtjänster till Fadern för syndarna… Sök själar!”

Herren bad om en särskild devotion till Hans törnekrönta Huvud av gottgörelse och kärlek.

Medan Syster Maria Martha begrundade den Heliga Törnekronan såg hon strålar av ära komma från varje törne.

”Törnekronan gav mig mer lidande än något annat sår. Det var det mest intensiva lidandet efter min ångest i Getsemane. För att göra detta lidande lättare för mig måste ni leva väl enligt er Regel.

Se min panna som blev sargad av kärlek till dig och för vars förtjänster du en gång ska bli krönt. Salig den själ som begrundat min Törnekrona på jorden och ännu bättre, har levt i min efterföljd! Så här ska ni leva i min efterföljd: Lev i enkelhet och ödmjukhet, så går ni på den säkra stigen.

Under visionen i oktober 1868 såg Syster Maria Martha Herren med Törnekronan som strålade på ett obeskrivligt sätt: ”Min Törnekrona ska upplysa Himmelen och alla de saliga! På jorden finns det några utvalda själar som jag ska visa den för, men jorden är alldeles förmörkad för att kunna se dess härlighet. Se hur vacker Törnekronan är efter att ha orsakat så mycket lidande!”

Syster Maria Martha fick en gång se hur själar presenterade sig inför Herren för att bli dömda. De som varit trogna Herren under sin livstid kastade sig med stort förtroende i Herrens armar. Övriga själar såg förskräckt på den Heliga och Ärorika Törnekronan och vid tanken på att de trampat på all den Kärlek som Herren erbjudit dem under deras jordiska liv kastade de sig med förskräckelse ner i helvetets avgrund.

Låt oss be denna rosenkrans ofta och gärna, särskilt under fastetiden men också på tisdagar, som är särskilt vigda åt Jesu Heliga Anlete. Många mystiker har påpekat att Kristus fick lida törnekronans tortyr för vårt högmods skull och för våra okyska och världsliga tankars skull.

Enligt det s.k. Sanna Brevet från Vår Herre får vi en beskrivning av antalet taggar som sårade Herrens huvud. ”De stora törntaggarna som trängde in i mitt huvud var 72 till antalet och de små var 110. Det var ytterligare 3 dödligt stora törntaggar som trängde in i min panna.”

Därför finns det redan en mycket gammal tradition att man ber sju dekader av denna rosenkransbön (dvs. exakt lika många gånger som i den Franciskanska Kronan). På slutet tillägger man bönen Törnekrona tre gånger för de ’dödligt stora törnetaggarna’. 

På de ensamma kulorna:

Törnekrona, / helgad av Gud för världens frälsnings skull. För våra synder i tankar, vi ber om rening för våra sinnen. Amen.

På de 10 kulorna (efter den sista, sjunde dekaden ber man ytterligare denna bön två gånger, för att det sammanlagt ska bli 72 böner, en för varje stor törnetagg):

 

För Din smärtsamma Törnekronas skull, /

förlåt mig, Jesus.

Avslutningsvis ber man den första bönen tre gånger för att ära de ’dödligt stora törnetaggarna’: Törnekrona…

Litania till Jesu Heliga Törnekrona

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv. Litanian riktar sig inte till själva Törnekronan utan till det lidande som den representerar: Jesu lidande för våra orena och hädiska tankars skull och för all ovilja att leva enligt Guds Heliga Vilja. Slutbönen är kollektbönen för Votivmässan till Jesu Törnekrona.

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, Smärtornas Moder, bed för oss

Heliga Törnekrona, helgad genom Herrens lidande och Dyrbara Blod, Jesus, Du är mitt hjärtas Konung

Heliga Törnekrona, buren av vår Herre i skam och förnedring

Heliga Törnekrona, tecken på människors ondska och svek

Heliga Törnekrona, som Herren bar för våra orena tankars skull

Heliga Törnekrona, symbolen för vår gudsfrånvändhet

Heliga Törnekrona, redskap för att sona våra tankars och vår viljas synder

Heliga Törnekrona, påminnelse om vår kallelse att följa Kristus i ödmjukhet och renhet

Heliga Törnekrona, som vanställt Jesu Gudomliga Anlete med lidande och sorg

Heliga Törnekrona, som förnedrat och förödmjukat våra själars Konung

Heliga Törnekrona, de utvalda själarnas bröllopskrona i denna värld

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F Se er Konung.

Alla Herre, vi har ingen annan härskare utom Dig.

F Låt oss be. Allsmäktige Gud, låt oss som firar minnet av vår Herres Jesu Kristi lidande och vördar Hans Törnekrona bli värdiga att en gång krönas av Honom med ära och härlighet i Himmelen. Han som med Dig Fader i den Helige Andes enhet lever och råder i evigheters evighet.

Alla Amen.

Törnekronans Offerbön

Syster Maria Martha Chambon (1841-1907) fick höra Herren säga: ”Ta bort törnen från mitt huvud och offra mina Sårs förtjänster till Fadern för syndarna… Sök själar!” Medan Syster Maria Martha begrundade den Heliga Törnekronan såg hon strålar av ära komma från varje törne.

”Törnekronan gav mig mer lidande än något annat sår… Det var det mest intensiva lidandet efter min ångest i Getsemane… Min Heliga Törnekrona är för de troende en källa av förtjänster… Törnekronan kommer att förtjäna dig en ärekrona… Den själ som utför sina gärningar i förening med min Heliga Törnekronas förtjänster uppnår mer än många andra som inte gör det.”

Min lidande Herre, jag sörjer djupt över att se Dig så oerhört sårad och kränkt med Törnekronan på Ditt heliga huvud.

Jag vill gärna ta bort dessa törnen genom att offra Dina Sårs förtjänster till den Evige Fadern för syndarnas frälsning. Jag förenar alla mina gärningar med Din Heliga Törnekrona för att mina gärningar i denna heliga förening får många förtjänster, enligt Ditt löfte. Amen.

Syster Geneviève av det Heliga Anletet (Celine) såg en dag sin syster, Heliga Thérèse av Jesusbarnet och det Heliga Anletet, under sin sista tid i sjukbädden, ta bort något osynligt från sitt krucifix. Systern frågade då helgonet vad hon gjorde: ”Jag befriar Honom från taggarna med min kärlek!”

Den Mäktiga Bönen

Iklädningen av Jesu Törnekrona

Louisa Piccarreta (1865-1947 i Corato, Bari, Italien) kallad av Jesus för ’Den Gudomliga Viljans lilla dotter’. Från det att hon var sexton år till dess hon avslutade sitt jordiska liv den 4 mars 1947 vid 82 års ålder livnärde hon sig endast av den Heliga Kommunionen. Louisa vände sig till Guds Moder med orden: ”Min Moder, be tillsammans med mig, för själv vet jag inte hur jag ska be.” Maria svarade: ”De mest verkningsfulla bönerna som har makt över min Sons Hjärta och som gör att Han älskar dig alltmer är när man iklär sig allt som Han gjorde och led. Han gav allt till sina skapelser…”

Herre Jesus, inför Ditt Gudomliga Majestät kommer jag med Din Törnekrona på mitt huvud, Dina tårar i mina ögon, Det bittra Du tvingades smaka på min tunga, med min själ klädd i Ditt Blod, smyckad med Dina Sår, med mina händer och fötter fästa med Dina spikar, iklädd Ditt bittra lidande vädjar jag om Ditt förbarmande, Herre.

Guds Moder: ”Vid denna åsyn blir min Son så rörd att Han inte vet hur Han ska kunna vägra något åt den själ som iklär sig Hans egen klädnad. Men tyvärr är det alltför få som vet hur man ska använda de gåvor som min Son har gett dem!”

Jesus den Kröntes Lilla Rosenkrans

Jesus Crowned Chaplet

En utvald själ, vars biktfader har uppmanat att hon förblir anonym, fick ta emot följande budskap under juli månad 2003: ”Jag fick ta emot ett viktigt budskap till oss alla: ’Stanna kvar hos mig under Korset tillsammans med min Moder Maria, den älskade lärjungen Johannes och Maria Magdalena. Låt mitt Dyrbara Blod övertäcka din syndfulla själ och förvandla den till något vackert. Här, under Korset, finns helande, liv och styrka. Låt mitt Blod rena dig som det renade Magdalena, låt Blodet helga dig som det helgade Johannes, och låt mitt Blod ge dig styrka som det gav styrka åt min Moder. För även i sorg, om du är förenad med mig, kommer du att bli stark och min kärlek ska hela dig.”

Följande böner bes med intentionen att få helande, liv och styrka.

Jesus, låt mig få vara kvar hos Dig under Korset, tillsammans med din Moder Maria, Din älskade lärjunge Johannes och Maria Magdalena.

Låt Ditt Dyrbara Blod överskyla min syndfulla själ och förvandla den till något vackert. För jag vet att under Korset finns helande, liv och styrka.

Låt Ditt Blod rena mig, så som det renade Magdalena; helga mig, så som det helgade Johannes; och ge mig styrka, så som det gav styrka till Din Moder. För även när jag har sorg och bekymmer, om jag är förenad med Dig, kommer jag att få styrka och Din kärlek kommer att hela mig.

Man ber tre Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare Fadern.

Törnekronans Bönekrans

Beads of Crown of Thorns av en Passionistfader, Albany, N.Y. Följande rosenkrans vill ära Marie sju Smärtor med sju Fader Vår och Var hälsad Maria, samt ära Herrens smärtsamma törnen genom att sammanlagt be 72 Ära vare Fadern.

F Kom, låt oss tillbe Jesus Kristus vår Konung.

Alla Krönt med våra törnen och sårad av dess taggar.

F Gud, + kom till min räddning.

Alla Herre, skynda till min hjälp.

F Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Alla Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Första hemligheten ber vi för utbredandet av vördnaden för Jesu Törnekrona:

Pilatus ger efter för folkets begäran att frige Barabbas och i stället utlämnar Jesus att bli korsfäst (Mk 15:15).

Fader vår, Var hälsad Maria.

Ära vare Fadern… (10 gånger)

Herre, vi vördar Din Heliga Törnekrona. /

Och vi begrundar Dina frälsningsbringande lidanden och smärtor.

Andra hemligheten ber vi med intentionen att Herren skonar och frälser alla våra nära och kära:

De romerska soldaterna förde Jesus till ståthållarens palats för att gissla och håna vår Herre (Mk 15:16).

Böner som i första hemligheten.

Tredje hemligheten ber vi om nåd för alla som har ansvar för vårt land:

Efter att ha tagit Jesu kläder sätter de på Honom en purpurmantel (Mt 27:28). 

Böner som i första hemligheten.

Fjärde hemligheten ber vi om omvändelsens och trons nåd för alla syndare och dem som inte tror på Kristus:

De grymma bödlarna satte med våld en krans av törne på Jesu huvud och en käpp i Hans högra hand (Mt 27:39).

Böner som i första hemligheten.

Femte hemligheten ber vi om helgelsens nåd för alla våra präster och biktfäder:

De ondskefulla männen spottade på vår Herrens Ansikte, tog käppen från Hans hand och slog Hans tillbedjansvärda Huvud med den (Mt 27:30).

Böner som i första hemligheten.

Sjätte hemligheten ber vi om den Helige Andes styrka och ledning för vår Biskop N.:

Orättfärdiga människor böjde knä inför Jesus, vår Herre, drev med Honom och sa: ”Var hälsad, judarnas Konung!”

(Mt 27:29)

Böner som i första hemligheten.

Sjunde hemligheten ber vi om beskydd, glädje och styrka för vår Helige Fader N.:

Vår Herre Jesus Kristus, med Törnekronan och iklädd en purpurmantel, blev förd inför Pilatus. Ståthållaren sa till folket:

”Ecce Homo - Se, Mannen!” (Joh 19:5)

Böner som i första hemligheten.

Slutböner:

F Herre, vi erkänner att det var våra synder som var den smärtsamma Törnekronan som genomträngde Ditt Gudomliga Huvud. Vi ber Dig ödmjukt, omvänd oss till Dig, ta bort vår synd och låt Törnekronan finnas runt våra hjärtan för att synden aldrig mer ska skilja oss från Dig.

Alla Du konungarnas Konung, vi tror på Dig, vi tillber Dig, vi hoppas på Dig och vi älskar Dig. Beskydda Ditt folk som Du återlöst med Ditt Dyrbara Blod.

F Bevara den Helige Fadern från alla Kyrkans fiender för Dina Ärorika Sårs skull.

Enligt den Helige Faderns intentioner ber man tillsammans:

Fader Vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern

 F De grymma bödlarna satte med våld

Alla en krans av törne på Jesu huvud.

F Låt oss be. Allsmäktige Gud, låt oss som firar minnet av vår Herres Jesu Kristi lidande och vördar Hans Törnekrona bli värdiga att en gång krönas av Honom med ära och härlighet i Himmelen. Han som med Dig Fader i den Helige Andes enhet lever och råder i evigheters evighet.

Alla Amen.

Andakt till Herrens Törnekrona

 

Andakt till Herrens Törnekrona

2 september

samt

första fredagen efter Askonsdagen

F Kom, låt oss tillbe Jesus Kristus vår Konung.

Alla Krönt med våra törnen och sårad av dess taggar.

F Gud, + kom till min räddning.

Alla Herre, skynda till min hjälp.

F Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Alla Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

F Herre, vi vördar Din Heliga Törnekrona.

Alla Och vi begrundar Dina frälsningsbringande lidanden och smärtor.

Litania till Jesu Heliga Törnekrona (sidan 16)

Törnekronans Offerbön:

Lektor Syster Maria Martha Chambon fick höra Herren säga: ”Ta bort törnen från mitt huvud och offra mina Sårs förtjänster till Fadern för syndarna… Sök själar!”

Medan Syster Maria Martha begrundade den Heliga Törnekronan såg hon strålar av ära komma från varje törne.

”Törnekronan gav mig mer lidande än något annat sår… Det var det mest intensiva lidandet efter min ångest i Getsemane… Min Heliga Törnekrona är för de troende en källa av förtjänster… Törnekronan kommer att förtjäna dig en ärekrona… Den själ som utför sina gärningar i förening med min Heliga Törnekronas förtjänster uppnår mer än många andra som inte gör det.”

I karmelitnunnornas kloster i Lisieux såg Syster Geneviève av det Heliga Anletet en dag sin syster, Heliga Thérèse av Jesusbarnet och det Heliga Anletet, under sin sista tid på sjukbädden, ta bort något osynligt från sitt krucifix. Systern frågade då helgonet vad hon gjorde: ”Jag befriar Honom från taggarna med min kärlek!”

F Min lidande Herre,

Alla jag sörjer djupt över att se Dig så oerhört sårad och kränkt med Törnekronan på Ditt heliga huvud.

F Jag vill gärna ta bort dessa törnen genom att offra Dina Sårs förtjänster till den Evige Fadern för syndarnas frälsning.

Alla Jag förenar alla mina gärningar med Din Heliga Törnekrona för att mina gärningar i denna heliga förening får många förtjänster, enligt Ditt löfte. Amen.

F Må vi ära Dig, Herre, med uppriktig kärlek, hängivenhet och sann tillbedjan,

Alla Så att Du en gång kröner oss med livets segerkrans.

Amen.

Mässan för firandet av Herrens Törnekrona

Ingångsantifon

Jesus, som en liten tid var ringare än änglarna, ser vi nu krönt med härlighet och ära, därför att Han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo.

Kollektbön

Allsmäktige Gud, låt oss, som vördar Kristi Törnekrona på jorden, i vårt eget kött tåligt lida det som ännu fattas i Hans lidanden för Hans Kropp, som är Kyrkan, och en gång krönas av Honom med härlighet och ära i himlen.

Genom Honom, Din Son…

Läsning ur Paulus andra brev till korinthierna

2 Kor 12:7-9

Bröder, för att jag inte skall bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig, en ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. Tre gånger har jag bett Herren att den skall lämna mig i fred. Men Han svarade: ”Min nåd är allt du behöver.” Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark.

Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm                                    Ur Psalm 69

R. Jag hoppades på medkänsla, men förgäves,

på någon som ville trösta mig, men ingen fanns.

 

Du känner min vanära, min skam och min smälek, Du ser alla mina ovänner. Smälek har krossat mitt hjärta, så att jag är vanmäktig. R.

 

De gav mig galla att ta, och ättiga att dricka i min törst. Men mig som är betryckt och plågad, mig skall Du, o Gud, hjälpa och beskydda. R.

 

Jag vill lova Guds Namn med sång, och med tacksägelse upphöja Honom. När de ödmjuka ser det, skall de glädja sig, ni som söker Gud, era hjärtan skall leva. R.

 

Halleluja

(Under fastetiden: Lovad vare Kristus, härlighetens Konung)

Med ära och härlighet krönte Du Honom. Du lät Honom härska över Dina verk.

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes

Joh 19:1-5

Vid den tiden tog Pilatus Jesus och lät gissla Honom. Och soldaterna vred ihop en krans av törne och satte på Hans huvud, och de hängde på Honom en purpurröd mantel. De gick fram till Honom och sade: ”Var hälsad, judarnas konung”, och de gav Honom örfilar. Sedan gick Pilatus ut igen och sade till judarna: ”Jag för ut Honom till er för att ni skall förstå att jag inte finner Honom skyldig till något.” Jesus kom ut, med törnekransen och den purpurröda manteln, och Pilatus sade: ”Här är mannen.”

Förböner

P. Törnekrona, helgad av Gud för världens frälsnings skull. För våra synder i tankar, ber vi om rening för våra sinnen. Vi ber tillsammans:

För Din smärtsamma Törnekronas skull,

förlåt oss, Jesus.

Du som gick upp till Jerusalem för att lida mycket, bli dödad och på tredje dagen bli uppväckt till livet, led Din Kyrka till den eviga påsken. Om detta ber vi.

 

Kristus, Du Evige Överstepräst, som smordes av Fadern med Helig Ande att förkunna befrielse för de bundna, förbarma Dig över alla som är fast i synden och inte ser sin befrielse i Dig. Om detta ber vi.

 

Du som ödmjukt utstod att bli hånad och krönt med törnen, förlåt allt vårt högmod och låt Din nåd göra oss allt mer lika Dig, som levde ödmjuk och saktmodig av Hjärtat. Om detta ber vi.

 

Du som upphöjdes på Korset och genomborrades av soldatens lans, läk våra sår och stilla vår oro. Om detta ber vi.

 

Du som gjort Ditt Kors till livets Träd, låt alla döpta bära en frukt som består till det eviga livet. Om detta ber vi.

 

Du som på Korset förlät den botfärdige rövaren Dismas, förlåt också oss, och alla dem vi ber för, våra många synder. Om detta ber vi.

 

Låt oss be den Smärtfyllda Guds Moder Maria om förbön för oss och för alla människor som lider på vår jord: Var hälsad Maria…

P. Gud, vår Fader, att älska Dig är nödvändigt och rätt. Ge oss Din nåd i överflödande mått, så att vi genom Kristi uppståndelse når det eviga liv som Du genom Hans död har lovat oss. Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Bön över offergåvorna

Herre, skänk oss uthållighet och glädje i trons goda kamp, och låt tanken på Kristi Törnekrona stärka oss när vi nu skall förkunna Hans död och bekänna Hans uppståndelse. Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Prefation I om Herrens Lidande: Om Korsets kraft

Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt att vi frambär lovets offer och förkunnar Din ära, Allsmäktige, Evige Gud, barmhärtige himmelske Fader.

Ty frälst genom Kristi lidande på Korset kan nu hela världen prisa Din härlighet.

Genom Korset faller domen över världen och uppenbaras den Korsfästes makt, Han som gav sitt liv för oss: Jesus Kristus, vår Herre.

Därför vill vi, med änglarna och alla heliga, med hela den himmelska härskaran, prisa Ditt Namn, tillbedja Dig och sjunga: Helig…

Kommunionsantifon

Vad som ännu fattas i Kristi lidanden, det lider jag nu i mitt eget kött, för Hans Kropp, som är Kyrkan.

Bön efter Kommunionen

Herre, låt inget skilja oss från Kristi kärlek, utan låt våra svårigheter här i tiden stärka bandet till Honom, som här har skänkt oss sin Kropp och sitt Blod och kallar oss till den härlighet där alla lidanden förvandlas och förklaras. Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre.

 

Stöd vår utgivning med förbön och gåvor!

Swish 076 555 84 06

Bankgiro 5061-1318

 (Gråbröderna Jönköping)

 

Skriv: AMP (Ave Maria Publikationer)

 

Du får gärna kopiera och sprida våra texter men ange källan:

 

Ave Maria Publikationer

 

S:t Franciskus Kloster – Gråbröderna

Klostergatan 70 B

553 35 Jönköping

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek