Mina Böner till Jesu Kristi Dyrbara Blod

Mina Böner till Jesu Kristi Dyrbara Blod

Helige Alfons Maria dei Liguori målade denna bild av den Korsfäste
Helige Alfons Maria dei Liguori målade denna bild
av den Korsfäste år 1719

Mina Böner till

Jesu Kristi Dyrbara Blod

för tisdagar, fredagar samt för hela

juli månad: Jesu Dyrbara Blods Månad

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

 

”Lev i gudsfruktan den tid ni vistas här. Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. Nej, det var med Blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi Dyrbara Blod.”

1 Petrusbrevet 1:17-19

”Låt oss se på Kristi Blod och förstå hur dyrbart det är för Hans Gud och Fader, därför att det utgöts till vår frälsning och skänkte omvändelsens nåd åt hela världen.”

Helige Clemens av Rom, påve och martyr (+ ca. 100, 23 nov.)

Kristi Blod är nyckeln till Paradiset!

Kyrkoläraren, Helige Tomas av Aquino (1225-1274, 28 jan.)

 

Devotionen till Jesu Dyrbara Blod

Kristendomen är Kristi Blods Religion. Frälsningen och helgelsen, nåden och förhärligandet i evigheten är inget annat än olika aspekter av det Dyrbara Blodets effekter. Hela Kyrkans historia är historien om Kristi Dyrbara Blod, för det är historien om Evangeliets förkunnelse och förvaltningen av Sakramenten. Den Helige Aposteln Paulus är det Dyrbara Blodets sanne kyrkolärare. Denna devotion fick sin moderna form av den Heliga Caterina av Siena (1347-1380, 29 april), kallad för Det Dyrbara Blodets Profetissa (P. Faber), Blodets Mystiker eller Blodets Brud. Dessa titlar hänvisar till helgonets spiritualitet som alltid hänvisade till Kristi kärlek, som ger sitt uttryck framför allt på Korset. Palmsöndagen den 1 april 1375 fick den Heliga Caterina ta emot stigmatiseringen, dvs. Kristi fem blödande Sår. Caterina bad genast Herren om nåden att de skulle få förbli osynliga. Efter denna händelse stod alltid Jesu Blod i centrum för Caterina och det var i kraft av Jesu Dyrbara Blod hon utverkade omvändelser. Till och med Caterinas brev hänvisade alltid till Jesu Blod: ”Jag, Caterina, Jesu Kristi tjänares tjänarinna och slavinna, skriver till er i Jesu Blods namn…”

Flera hundra år senare skulle devotionen till Jesu Dyrbara Blod få en ny förkunnare genom en präst från Rom, den Helige Gaspare del Bufalo (1786-1837, 21 okt.) som grundade Jesus Dyrbara Blods Missionärer den 15 aug. 1815 framför allt för att sprida devotionen till Jesu Heliga Blod. ”Alla andra devotioner är medel för att fördjupa den katolska andligheten. Men devotionen till Jesu Heliga Blod är grunden, stödet och själva kärnan i vår tro.” Inför Krucifixet i kyrkan San Nicolò in Carcere i Rom hade den Helige Gaspare den 8 dec. 1808 redan grundat Pia Unione Preziosissimo Sangue (Det Dyrbara Blodets andliga Förening) för lekmän. Denna andliga Förening är verksam än idag och de som vill ansluta sig kan kontakta:

Pia Unione Preziosissimo Sangue, Via Narni, 29, I-00181 Roma

 

År 1848 utbröt en revolution i Rom. Den Salige Pius IX (1792-1878) var tvungen att fly till Gaeta och man utropade republik i Påvestaten. Guds tjänare Fader Giovanni Merlini begav sig till Påven. Den fromme prästen lovade den Helige Fadern att han snart skulle återvända till sitt säte i Rom om han avlade löftet att utbreda firandet av Jesu Dyrbara Blods Fest i hela Kyrkan. Efter någon tids bön och eftertanke kallade den Salige Pius IX till sig prästen den 30 juni 1849 och svarade att han gärna kommer att utropa denna fest. Dock inte som ett villkor för befrielsen, utan som tacksägelse om det som Fader Merlini förutsagt verkligen slog in. Republiken blev kortvarig och för att tacka Herren som beskyddat sin Kyrka och ställföreträdare på jorden instiftades Jesu Heliga Blods Fest genom ett dekret undertecknat den 10 augusti samma år för att firas den första söndagen i juli. Juli månad är sedan dess särskilt vigt till Jesu Heliga Blod.

Helige Pius X flyttade firandet år 1914 till den första juli och Pius XI (1922-1939) uppmärksammar ytterligare Jesu Heliga Blods Fest i samband med firandet år 1934 av 1900-års jubileum av Frälsningsverket: ”för att påminna oss alla som hela tiden konfronteras med ett sekulariserat samhälle, hur viktigt det är att fördjupa sig i sättet att leva och att vara och nödvändigheten att komma tillbaka till nådens källor, som är de Sår och det Blod som renar och frälser mänskligheten”.

Pius XI förenar devotionen till Jesu Dyrbara Blod med devotionen till Jesu Heliga Hjärta. Den senare, skrev Påven, måste ge uttryck för två intentioner: kärlek och gottgörelse. Därför uppmanade den Helige Fadern mänskligheten att ta del i två högtidliga akter: Vigningen till Jesu Heliga Hjärta som också var en akt av gottgörelse. Genom vigningen förenar sig de troende med Jesu Hjärta och med gottgörelsen genom offer, försakelser och bön gottgör vi med Kristus för våra och andra människors synder. På detta sätt deltar vi med kärlek i Kristi lidande. Det finns ett tydligt och oskiljbart samband mellan Jesu Hjärta och Blod. Mänsklighetens frälsning hade sin början i Jesu Hjärta och fick sitt förverkligande genom Jesu Blod.

Pius XII (1939-1958) skriver i sin encyklika ”Conflictatio bonorum et malorum” från den 11 februari 1949: ”Gud vill att alla människor ska bli frälsta och det är genom Hans enfödde Sons Blod som kallar alla till att bli medlemmar i Hans enda Mystiska Kropp, Kyrkan där Kristus är Huvudet. Om alla människor öppnade sig för Guds nåd i denna kallelse skulle världen bli annorlunda: Ett sant brödraskap skulle uppstå. Ett mer kärleksfullt sätt att umgås mellan de enskilda folken och nationerna skulle växa fram. Det skulle bli ett fredligt samhälle, som är värt Gud och den mänskliga naturen som är skapad för att likna den Allra Högste”.

Salige Johannes XXIII (1958-1963) gav nya impulser till denna devotion bl.a. genom sitt Apostoliska Brev ”Inde a primis” från den 30 juni 1960, vars enda intention är att uppmana till kulten av Jesu Heliga Blod. I våra dagar har denna devotionen blivit berikad genom Andra Vatikankonciliets Dokument. Konciliet talar många gånger om Blodets Mysterium. Enbart i Konstitutionen om Kyrkan nämns Jesu Dyrbara Blod 11 gånger.

 Devotionen till Jesu Dyrbara Blod är även djupt förknippad med Maria. Jesus har endast fått sitt Blod från Maria och det är i henne som Kristi Blod uppnår sin frälsande effekt i all sin fullkomlighet. I ljuset av det Dyrbara Blodet blir Maria oss än kärare, för detta Blod får vi genom henne. Det är endast Marias blod som rann i Jesu ådror och Han ville anförtro frukten av detta Blod till sin Moder, som Han hade fått just av henne.

Den som beger sig till Belgien bör besöka staden Bruges, som är berömd sedan medeltid för sin relik av Kristi Dyrbara Blod. Denna relik kom till staden genom Hertig Thierry of Alsace den 7 april 1150. Den ståtliga processionen som äger rum varje år på måndagen efter första söndagen i maj månad började man med år 1303. Denna procession var en tacksägelse för befrielsen från fransoserna.

Paulus VI förändrade den liturgiska kalendern år 1970 och sammanförde firandet av Kristi Heliga Kropp med Jesu Dyrbara Blod till ett firande (torsdagen efter Trefaldighet) med titeln Kristi Kropps och Blods Högtid. För alla kongregationer och religiösa institut av präster, bröder och systrar som är vigda åt Jesu Dyrbara Blod, lekmannaföreningar och brödraskap, kyrkor och kapell tillägnade Jesu Blod kvarstår den 1 juli som Jesu Dyrbara Blods Högtid. Även juli månad är fortfarande tillägnat på ett särskilt sätt Jesu Dyrbara Blod.

Gudomliga Löften till dem som ärar Kristi Dyrbara Blod

Heliga Veronicas Vision

Clarissan, den Heliga Veronica Giuliani (1660-1727, 9 juli) fick under sin nattliga bönevaka Långfredagen 1694 en vision av vår Herre, helt översköljd av blod och svett, alldeles som i Getsemane örtagård på Skärtorsdagen. ”Herren lät mig förstå vilket lidande det var för Hans Hjärta allt det motstånd som förhärdade syndare visade och som inte ens brydde sig om Hans Dyrbara Blod. Herren sa till mig: ’De som förenar sig med dessa inre lidanden som jag led ska få vilken nåd man än ber mig om.’ Herren fortsatte och sa: ’Mitt älskade barn, jag har lidit så mycket genom att bära Korset till Golgata, och lidandet var ännu större i mitt Hjärta när jag mötte min Heliga Moder. Men det allra största lidandet var för mig att se alla dem som tillhör mig och som inte brydde sig om detta fruktansvärda lidande.”

Löften genom en ordenssyster i Österrike år 1960

Ordenssystern som säger sig ha fått ta emot följande löften från Herren

har önskat att få förbli anonym

”De som dagligen offrar till min Himmelske Fader sitt arbete, sina uppoffringar och sin bön i förening med mitt Dyrbara Blod och mina Sår som gottgörelse kan vara säkra på att deras böner och offer är skrivna i mitt Hjärta och att en stor nåd från min Fader väntar på dem.

De som offrar sitt arbete, sina uppoffringar och sin bön i förening med mitt Dyrbara Blod och mina Sår för syndares omvändelse ska få sin lycka i evigheten fördubblad och på jorden ska de få förmågan att omvända många syndare tack vare sina böner.

De som offrar mitt Dyrbara Blod och mina Sår med ånger över sina synder, uppenbara synder eller fördolda, kan vara lugna över att de aldrig kommer att ta emot Kommunionen på ett ovärdigt sätt och att de ska uppnå den plats i Paradiset som är förberedd åt dem (Obs! Herren ger ingen dispens från bikten när man har allvarliga synder på sitt samvete).

De som efter bikten offrar mina lidanden för alla sina livs synder och frivilligt som bot ber Jesu Heliga Sårs Rosenkrans, deras själ ska bli lika ren och vacker som efter dopet, därför kan de efter en sådan bikt be för en stor syndares omvändelse.

De som dagligen offrar mitt Dyrbara Blod för de döende den dagen, och för de döende för vilka de offrar mitt Dyrbara Blod i deras namn ger utryck för ånger över alla synder, kan vara säkra på att ha öppnat Himmelens grindar för många syndare och kan själva hoppas på en vacker död för sig själva.

De som vördar mitt Dyrbara Blod och mina Heliga Sår genom meditation över Blodet och Såren, respekt och offrar Blodet och Såren många gånger per dag för sig själva och för syndarna, kommer att erfara och redan nu under sitt jordiska liv erfara Himmelens ljuvlighet och få en djup frid i sina själar.

De som offrar till min person, som den ende Guden, för hela mänskligheten, mitt Dyrbara Blod och mina Sår, särskilt de Sår jag fick av törnekronan, för att dölja världens synder och gottgöra för dem, kommer att få nåden att verka för försoning med Gud, få mycken nåd och avlat för att ta bort svåra straff, samt utverka oändlig barmhärtighet för sig själva.

De svårt sjuka som offrar för sin egen skull mitt Dyrbara Blod och Mina Sår (…) och genom mitt Dyrbara Blod vädjar om hjälp och hälsa, kommer genast att få lättnad i sitt lidande och kommer också att få se en förbättring. Om de är obotligt sjuka borde de hålla ut i bönen för de kommer att få hjälp.

De som befinner sig i stor andlig nöd och ber Litanian till mitt Dyrbara Blod och offrar för sig själva och för hela mänskligheten mitt Dyrbara Blod kommer att få hjälp, himmelsk tröst och en djup inre frid. De ska få styrka mot lidandet och befrias.

De som inspirerar andra till att vilja ära mitt Dyrbara Blod och att offra Blodet för alla dem som ärar det, mer än alla skatter på jorden, och de som ofta tillber och offrar mitt Dyrbara Blod kommer att få en ärofylld plats nära min tron och kommer att få stor kraft att hjälpa andra, särskilt förmågan att omvända syndare.”  

Heliga Gertruds Offerbön av Jesu Dyrbara Blod

(1256-1306, 16 nov.) Detta är en av de viktigaste bönerna i devotionen till Jesu Blod. Enligt helgonet räddar och befriar bönen tusen själar var gång den beds.

Evige Fader, / jag offrar Dig Din Gudomlige Sons Jesu Kristi Dyrbara Blod i förening med alla Mässor som firas i dag över hela världen för själarna i Skärselden och för syndare i Kyrkan, på hela jorden och i min familj. Amen.

Rosenkrans om 50 000 själars räddning

På nätet kan man idag se många troende katoliker som uppmanar till att be den s.k. Heliga Gertruds Bön med rosenkransen:

Trosbekännelsen

Fader vår

Var hälsad Maria (3 ggr.)

Ära vare

Fader vår (före varje dekad, dvs. den ensamma kulan)

Evige Fader… (varje dekad, dvs. på de tio kulorna)

Efter varje dekad, före ett nytt Fader vår:

Jesu Allraheligaste Hjärta, öppna syndarnas hjärtan och sinnen för Gud Faders sanning och ljus. /

Marie Obefläckade Hjärta, be för syndarnas omvändelse och för hela världen.

Litania till Jesu Dyrbara Blod

Litanian godkändes av den Helige Johannes XXIII (1958-1963) den 24 febr. 1960. Den 12 okt. samma år införde den Helige Fadern åkallan: ”Välsignat vare Jesu Dyrbara Blod” i De Gudomliga Lovprisningarna. Påven berättade ofta hur man i hans familj under hela hans uppväxttid alltid bad denna Litania till Jesu Dyrbara Blod varje kväll under hela juli månad.

Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. nr. 22)

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare,

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Kristi Blod, den Evige Faderns enfödde Son, fräls oss

Kristi Blod, som rann ner i jorden vid dödsstunden

Kristi Blod, som ymnigt rann ut vid piskrappen

Kristi Blod, som kom fram vid törnekröningen

Kristi Blod, utgjutet på Korset

Kristi Blod, priset för vår frälsning

Kristi Blod, utan vilket det inte finns någon frälsning

Kristi Blod, Dryck och Reningsbad för själarna i Eukaristin

Kristi Blod, Flod av Barmhärtighet

Kristi Blod, som övervinner de onda andarna

Kristi Blod, martyrernas Styrka

Kristi Blod, bekännarnas Kraft

Kristi Blod, som får jungfruligheten att växa till

Kristi Blod, Styrka för dem som är i fara

Kristi Blod, Lindring för de betungade

Kristi Blod, Tröst i all sorg

Kristi Blod, botgörarnas Hopp

Kristi Blod, de döendes Hjälp

Kristi Blod, Frid och Ljuvlighet för våra hjärtan

Kristi Blod, vår Säkerhet för det eviga livet

Kristi Blod, som befriar själarna i Skärselden

Kristi Blod, värdigt all hyllning och ära

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förlåt oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre.

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre.

F. Herre, Du har frälst oss genom Ditt Blod,

Alla och gjort oss delaktiga i vår Guds Rike.

F. Låt oss be. Allsmäktige och evige Gud, som har gjort Din enfödde Son till världens Frälsare, och tagit emot Hans Dyrbara Blod som ett försoningsoffer; Vi ber Dig, låt oss få vörda priset för vår frälsning och bli beskyddade genom dess kraft från allt ont på denna jord, så att vi kan glädja oss över dess eviga frukter i Himmelen. Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Om Litanian till Jesu Dyrbara Blod

”De som befinner sig i stor andlig nöd och ber Litanian till mitt Dyrbara Blod och offrar för sig själva och för hela mänskligheten mitt Dyrbara Blod kommer att få hjälp, himmelsk tröst och en djup inre frid. De ska få styrka mot lidandet och befrias.”

till en ordenssyster, som önskar förbli anonym, i Österrike år 1960

Daglig Offerbön av Jesu Dyrbara Blod

Denna bön rekommenderas att be flera gånger dagligen, särskilt vid elevationen av Kristi Blod under Mässan. Se även den Heliga Gertruds version av samma offerbön. Gammal avlatsbön, Pius VII, 22 sept. 1817

Evige Fader, jag offrar Dig Jesu Kristi Dyrbara Blod som gottgörelse för mina synder, som försoningsoffer för själarna i Skärselden och för den Heliga Kyrkans behov. Amen.

Helgandet av Juli Månad till Jesu Dyrbara Blod

Förslagsvis ber man en bön till Jesu Dyrbara Blod varje dag under juli månad – Jesu Blods Månad. Följande andakt kan också utgöra en novena även under andra tider på året, då man särskilt vill vädja om hjälp genom Jesu Dyrbara Blod. Den är uppdelad så att man med fördel även kan be andakten gemensamt hemma i familjen eller i en bönegrupp.

Vigvatten ska finnas till hands när man inleder bönen.

Är en präst eller diakon närvarande bestänker han de församlade i annat fall står en skål där var och en tar vigvatten och gör korstecknet.

Andakten inleds med följande ord:

Genom detta helgade vatten + och Ditt Dyrbara Blod, rena oss, Herre från all vår synd. Amen.

Heliga Maria Magdalena de Pazzi bön

F. Allsmäktige Fader,

Alla Må Jesu Dyrbara Blod helga mina läppar inför denna bön, så att mina böner renas innan de stiger upp till Ditt Gudomliga Altare.

Syster Josefa Menendez bön som svar på Herrens begäran

F. Min Jesus, av kärlek till Dig, och med den renaste intentionen, ber jag Dig att få överskyla mina ödmjuka ansträngningar och mitt arbete med Dina förtjänster och sänka dem i Ditt Dyrbara Blod.

Alla Jag viger mitt liv för att rädda själar och till Din ära.

Jag ber ödmjukt den Himmelske Fadern om lika många själars frälsning som de blodsdroppar som Du utgöt under Ditt lidande. Amen.

Gammal avlatsbön, Leo XIII, 30 juni 1893

F. Var hälsad, Frälsningens Offer,

Alla offrad för mig och för hela mänskligheten på Korset. Var hälsad, Dyrbara Blod, som strömmar ur vår Korsfäste Herres Jesu Kristi Sår, och som renar hela världen från dess synd. Herre, kom ihåg mig, Din skapade varelse, som Du har friköpt med Ditt Heliga Blod. Amen.

Gammal avlatsbön, Leo XIII, 22 juni 1888

F. Min Herre Jesus Kristus, sann Gud och sann människa, Helige Gud, starke Gud, odödlige Gud, förbarma Dig över mig och hela människosläktet.

Alla Rena mig från min synd och mina svagheter i Ditt Dyrbara Blod, idag och alltid, så att jag kan få leva i Din Heliga frid och kärlek, nu och i all evighet. Amen.

Heliga Caterina av Sienas bön (1347-1380, 29 april)

F. Dyrbara Blod, hav av Gudomlig Barmhärtighet: skölj över oss.

Alla Dyrbara Blod, Allra renaste Offer: låt oss få all den nåd vi behöver.

F. Dyrbara Blod, syndarnas Hopp och Tillflykt: var vår Gottgörelse.

Alla Dyrbara Blod, de heliga själarnas lycka: dra oss till Dig. Amen.

Gottgörelsebön till Jesu Dyrbara Blod

Gammal avlatsbön, Pius VII, 18 okt. 1815:

F. O Herre Jesu Kristi Dyrbara Blod,

Alla oändliga pris för mänsklighetens frälsning, dryck och reningsbad för våra själar och som ständigt beskyddar människorna inför den högsta Barmhärtighetens Tron.

F. I djupaste ödmjukhet tillber jag Dig önskar att i möjligaste mån gottgöra Dig för de orättvisor och all den trolöshet som Du dagligen får utstå av Dina skapade varelser och särskilt av dem som medvetet hädar och hånar Dig. Av dem som känner Dig, vem vill inte lovprisa och hylla Ditt Blod som har ett obeskrivligt värde? Vem älskar inte Dig Jesus, som med sådan generositet har utgjutit detta Blod för oss? Vad skulle det inte bli av mig om jag inte vore försonad med Gud genom detta Gudomliga Blod?

Alla Vem har fått detta Blod att utgjutas till sista droppen?

Det var Din kärlek, Herre Jesus.

O gränslösa kärlek, som har gett oss frälsningens balsam.

O ovärderliga balsam utsprunget ur den oändliga kärlekens källa, låt alla hjärtan och tungor prisa, lovsjunga och hylla Dig nu och för evigt. Amen.

Offerbön för själarnas frälsning:

F. Jesus, beskydda med Ditt Dyrbara Blod alla dem som bett om våra förböner och hela vår värld. Rena oss alla från all synd och ge oss nytt liv genom den Helige Ande.

Alla Vi åberopar Ditt Dyrbara Blod, som försoning för hela världens skuld genom Din älskade och vördade Moders Obefläckade Hjärta.

F. Barmhärtige Fader, ta emot Kristi Dyrbara Blod som gottgörelse för syndarnas överträdelser. Låt det rena dem från deras synder och visa dem Din nåd. Evige Fader, se till dessa själar som renats med Kristi Blod med det Gudomliga Offerlammets Blod, som oavbrutet offras till Dig på våra altaren i det Heliga Mässoffret.

Alla Fader, låt inte dessa själar gå förlorade.

Fräls dem, så att de kan ära Dig i evighet.

F. Evige Fader, vi offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Dyrbara Blod, Hans lidande och död och allt det som Han under sin jordevandring gjort för oss, för själarna i Skärselden och för syndarnas omvändelse.

Alla Vi offrar även Jungfru Marias genomborrade Hjärta, hennes smärta och tårar.

F. Vi lägger allt detta i Jesu Sår, vilka vi offrar för alla dem som har behov av försoning, för den Stridande Kyrkan här på jorden och för hela världen. Om än ofattbart för vår tanke, så är detta Offer ändå lika stort som Din barmhärtighet är omfattande.

Alla Heliga Guds Moder, Kyrkans Moder, beskydda oss alltid och alla som bett om vår förbön genom Din Sons Jesu Dyrbara Blod. Amen.

Bysantinsk Bön till Guds Moder:

F. Bestänk mig med det Gudomliga Blodet + som strömmade ur Din och Guds Sons genomborrade sida, du som är full av nåd, och ta bort alla de fläckar av synd som finns kvar hos mig.

Alla Jag ber dig om detta, o Allraheligaste Jungfru.

Frälsta med Blodet som vällde fram ur din Sons sida, välsignar vi dig, o Guds Moder.

Välsignelsebön. Gammal avlatsbön, Leo XIII, 1823:

F. Evige Fader,

Alla vi offrar Dig Jesu Dyrbara Blod utgjutet för oss med sådan kärlek och sådant lidande ur såret i Hans högra hand; för dess förtjänsters skull och i kraft av detta Blod ber vi Ditt Gudomliga Majestät om den heliga + välsignelsen, för att vi i kraft av denna blir försvarade från våra fiender och befriade från allt ont.

F. I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

Om möjligt avsluta andakten med Litanian till Jesu Dyrbara Blod

De Sju Offerbönerna av Kristi Dyrbara Blod

Detta är en av de äldsta bönerna till Jesu Dyrbara Blod och finns i de flesta klassiska bönböcker. Den Helige Gaspare del Bufalo (1786-1837, 21 okt.) bad dagligen denna bön och den bads också dagligen av Det Dyrbara Blodets Missionärer för vilka han var grundare.

Gammal avlatsbön, Pius VII, 22 sept. 1817

Evige Fader, jag offrar Dig Jesu Dyrbara Blod som Han utgöt på Korset och som Han utgjuter varje dag på altaret, för Ditt Heliga Namns ära, för Hans Rikes ankomst och för alla själars frälsning.

Ära vare Fadern…

Jesus, / Dig vill vi tillbe, tacka och lovsjunga i all evighet, Du som har frälst oss genom Ditt Blod.

II Evige Fader, vi offrar Dig Jesu Dyrbara Blod som Han utgöt på Korset och som Han utgjuter varje dag på altaret, för Kyrkans frihet och utbredande, för den Helige Fadern, biskoparna, prästerna, ordensfolket och för Guds folks helgande.

Ära vare Fadern… Jesus, Dig vill vi tillbe…

III Evige Fader, jag offrar Dig Jesu Dyrbara Blod som han utgöt på Korset och som Han utgjuter varje dag på altaret, för syndarnas omvändelse, för att vi alla kärleksfullt begrundar Ditt Ord i våra hjärtan och för alla de kristnas enhet.

Ära vare Fadern… Jesus, Dig vill vi tillbe…

IV Evige Fader, jag offrar Dig Jesu Dyrbara Blod som Han utgöt på Korset och som Han utgjuter varje dag på altaret, för min familj, släkt, välgörare, vänner, dem som jag har svårt att acceptera, dem som har något emot mig, och för alla dem som jag bör och som Du vill att jag ska be för.

Ära vare Fadern… Jesus, Dig vill vi tillbe…

V Evige Fader, jag offrar Dig Jesu Dyrbara Blod som Han utgöt på Korset och som Han utgjuter varje dag på altaret, för alla dem som denna dag och natt ska lämna detta liv: rädda dem från helvetets eld och låt dem snart få komma in i Din härlighet.

Ära vare Fadern… Jesus, Dig vill vi tillbe…

VI Evige Fader, jag offrar Dig Jesu Dyrbara Blod som Han utgöt på Korset och som Han utgjuter varje dag på altaret, för alla dem som älskar Kristi Blod, denna Dyrbara Skatt, för alla dem som är andligen förenade med mig i tillbedjan och ärandet av Kristi Blod och för dem som gör sitt bästa för att utbreda devotionen till Din älskade Sons Dyrbara Blod.

Ära vare Fadern… Jesus, Dig vill vi tillbe…

VII Evige Fader, jag offrar Dig Jesu Dyrbara Blod som Han utgöt på Korset och som Han utgjuter varje dag på altaret, för alla mina själsliga och materiella behov, som försoningsoffer för de Heliga själarna i Skärselden, särskilt dem som har haft mest devotion till Priset för vår frälsning och till vår älskade, Allraheligaste Moder Marias smärtor och lidanden.

Ära vare Fadern… Jesus, Dig vill vi tillbe…

 

Tacksägelse till Jesu Dyrbara Blod

Helige Gaspare del Bufalo (1786-1837, 21 okt.)

Min Herres Jesu Kristi Dyrbara Blod och Sår, låt mig få välsigna Dig i evighet.

Du min Herres kärlek, sårad för mig. Hur långt är vi inte från att leva såsom Du levde. Jesu Kristi Blod, balsam för våra själar, källa till all barmhärtighet, låt min tunga, som så ofta har fått åtnjuta Ditt Blod genom den Heliga Kommunionen få välsigna Dig nu och alltid.

Herre, vem kan inte älska Dig?

Vem glöder inte med tillgivenhet för Dig?

Dina Sår, Ditt Blod, Dina Törnen, Ditt Kors: och särskilt Ditt Gudomliga Blod som utgöts till sista droppen talar så tydligt om kärlek till mitt fattiga hjärta. Du genomled ångest och död för att frälsa mig och jag, om så behövs, vill ge mitt liv för Dig, så att jag kan få del av de saligas belöning i Himmelen.

Jesus, Du är räddningen för oss.

Ur Din öppnade Sida, Frälsningens Förbundsark, kärlekens glödande eld kom det ut Blod och Vatten, som är källan till Sakramentens välsignelse och påminner oss om Din ömma kärlek. Kristus, Du har älskat oss och renat oss genom Ditt Blod. Amen.

Bön om Helighetens Nåd genom Jesu Dyrbara Blod

Gammal avlatsbön, Leo XIII, 3 mars 1827

O Fader + Son och Helige Ande, Allraheligaste Treenighet.

O Jesus och Maria.

Välsignade änglar och Himmelens alla helgon, be för mig om den nåd som jag ber om genom Jesu Kristi Dyrbara Blod:

Att alltid få leva enligt Guds Vilja,

att alltid vara förenad med Gud,

att Gud blir centrum för mitt intresse och mina tankar,

att endast älska Gud,

att göra allt för Gud,

att bli ett helgon bara för Guds skull,

att rätt förstå mitt beroende av Gud,

att alltmer få kunskap om Guds Vilja.

Allraheligaste Moder Maria, offra Jesu Kristi Dyrbara Blod till den Evige Fadern för min själ, för de saliga själarna i Skärselden, för den Heliga Kyrkans behov, för syndarnas omvändelse i hela världen. Amen.

Be tre Ära vare Fadern till Jesu Dyrbara Blods ära;

ett Var hälsad Maria till den Smärtfyllda Modern och

ett Requiem (Herre, giv dem…) för själarna i Skärselden.

Högtidlig Bön om Välsignelse och Beskydd

genom Jesu Dyrbara Blod

Från devotionen till Rosa Mystica. Denna bön kan användas som förbön, man byter då ut ”mig” mot namnet på personen man vill be för. Vid varje + gör tyst korstecknet. Bönen brukar man be med ett krucifix i handen.

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Himmelske Fader, se i nåd till Din tjänare.

Skänk mig för Jesu Heliga Blods skull all nåd som jag behöver och den Helige Andes gåvor, så att jag lär känna Dig bättre, kan älska Dig allt innerligare och tjäna Dig allt trognare.

Håll den onde fiendens ingivelser borta från mig.

Se Herrens Kors, i Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen.

Jesu Heligaste Namn +, var i mitt hjärta, i min mun och på min tunga. Upplys mitt förstånd, rena min fantasi och stärk min goda vilja. Jesu Heliga + Namn, var alltid i mig, över mig och vid min sida, i alla mina tankar, ord och handlingar. Var mitt skydd mot alla onda infall och frestelser och bevara mig från svårmod, uppgivenhet och hopplöshet. Jesu Allraheligaste Namn +, var alltid min kraft och min styrka, mitt hopp och min tillförsikt i liv och i död.

Må den Himmelske Faderns allmakt, den Gudomlige Sonens vishet och den Helige Andes kärlek välsigna + mig. Amen.

Jesus, välsigna mig genom Ditt Dyrbara Blod i Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen. Jesus, välsigna mig från Ditt Heliga Tabernakel genom Ditt Gudomliga Hjärtas kärlek, i Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen.

 Jungfru Maria, vår Himmelska Moder och Drottning, välsigna mig från Himmelen och uppfyll min själ med en allt större kärlek till Jesus, i Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen.

Min Skyddsängel, välsigna mig och kom med alla Heliga Änglar till min hjälp och håll den onde fienden borta ifrån mig, i Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen.

Mitt Heliga Skyddshelgon N. och alla Himmelens helgon, kom till min hjälp med era förböner inför Guds Tron, så att även jag kan nå den eviga saligheten, i Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen.

Må vår Heliga Moders, den Heliga Kyrkans, vår Helige Fader N.’ s vår biskop N.’ s och alla biskopars och prästers välsignelse komma över mig.

Må denna välsignelse, som strömmar fram ur alla Heliga Mässoffer alltid vara över mig och skänka mig evig lycka och bevara mig från allt ont. Må den ge mig uthållighetens nåd och en salig dödsstund, i Faderns E och Sonens och den Helige Andes Namn.

Offerbön till Den Evige Fadern som Bön om Nådegåvor

Gammal avlatsbön, Leo XIII, 21 okt. 1823

Allraheligaste Treenighet, jag offrar Dig Jesu Kristi förtjänster som tacksägelse för Hans oerhörda kärlek som Han visade när Han steg ned från Himmelen för att bli människa och dö för oss.

För dessa förtjänsters skull ber jag Ditt Gudomliga Majestät om förlåtelse för mina synder och om nåden att bli ödmjuk i Jesu efterföljelse.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.

Allraheligaste Treenighet, jag offrar Dig Jesu Kristi förtjänster som tacksägelse för Hans Dyrbara Blod som Han utgöt för oss.

För detta Dyrbara Blods skull ber jag Ditt Gudomliga Majestät om att Du efterskänker det straff som mina synder har förtjänat och om nåden att bli uthållig och tålmodig i Jesu efterföljd.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.

Allraheligaste Treenighet, jag offrar Dig Jesu Kristi förtjänster som tacksägelse för Hans Dyrbara död som Han genomled på Korset för oss. För Hans döds skull ber jag Ditt Gudomliga Majestät om min själs frälsning och om nåden att bli lydig i Jesu efterföljd.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.

Jesu Dyrbara Blods Sköld

Precious Blood Badge bärs av många katoliker världen över. Det brukar vara en inplastad bild (6x4,5 cm) med den Korsfäste på ena sidan och en blodsdroppe på den andra. På Skölden finns texten: ”Låt en droppe av Jesu Dyrbara Blod komma på ditt hjärta och frukta ingenting!” Salige Pius IX (1846-78). Skölden är en underbar påminnelse om att vi är återlösta genom Kristi Blod.

Sökord på engelska: Precious Blood Badge

 Vi ber Dig, Herre, hjälp Dina tjänare

som Du har återlöst med Ditt Dyrbara Blod.

 

Tillflyktsbönen till Jesu Dyrbara Blod

Jag tar min tillflykt till Jesu Dyrbara Blod i glädje och sorg, vila och arbete, när jag mår väl och när jag är sjuk.

Jag tar min tillflykt till priset för min frälsning, det Dyrbara Blodet, när jag har behov av nåd, barmhärtighet och förlåtelse.

Jag tar min tillflykt till Ditt Dyrbara Blod, Herre Jesus Kristus, det Blod som Du har utgjutit för min själs skull, för att tacka Dig och jag vädjar till de Himmelska Härskarorna att ge Dig tacksägelse och ära, för mitt tack kan aldrig räcka till.

Lov, pris och ära vare Ditt Dyrbara Blod, min Herre och Gud. Amen.

Den Trefaldiga Novenan till Jesu Dyrbara Blod

The Triple Novena, ur Jesus, Mary, Joseph Novena Manual, Father Stedman, 1943. Den 8 dec. 1925 upprättades officiellt Det Dyrbara Blodets Brödraskap av Biskop Thomas E. Molloy med säte i The Cloistered Sisters Adorers of the Precious Blood klosterkyrka i Brooklyn, N.Y. Detta kloster har sedan dess blivit sätet på den amerikanska kontinenten för devotionen till Jesu Dyrbara Blod. Nunnorna ber följande novena varje fredag för alla medlemmar och för Kyrkans behov. Medlemmarna själva är uppmanade att be följande novena någon gång under året nio dagar i följd eller nio fredagar i följd. Många katoliker ber den t.o.m. dagligen. Novenan kan självklart bes av alla, oavsett om man är medlem eller inte. Namnet trefaldig syftar på att man i novenan vänder sig till alla tre medlemmarna i den Heliga Familjen. Medlemmar eller de som brukar be denna novena bär ofta en speciell medalj: krucifixet (för Jesu Blod) på vars ena sida är fastsatt den Mirakulösa Medaljen och på den andra sidan en medalj föreställande den Helige Josef. Novenan består av fyra böner.

Den Trefaldiga Novenan är en utmärkt novenabön att be när man är orolig för någons eviga frälsning. Gör dessa böner till en "ständig novena" genom att be den för någon ny person efter varje avslutad novena.

För inskrivning i Brödraskapet:

Confraternity of the Precious Blood

5300 Fort Hamilton Parkway, Brooklyn

N.Y. 11219, USA

 

Det Dyrbara Blodets Novenabön I

Herre Jesus Kristus, Du bär mig skriven i Dina händer i bokstäver av outplånligt rött, som är Dina Allraheligaste Sår. För att jag ska ha förtroende för Dig säger Du ömt till min själ: "Jag har dig skriven i mina händer genom märkena av mina Heliga Sår." Herre, därför vill jag ständigt komma med denna vädjan: "Se på Dina Sår, med vilka jag finns skriven i Ditt liv och rädda mig, Herre Jesus."

Jesu Heliga Hjärta, jag kommer ofta med många böner om nåd och hjälp, men jag ber Dig att särskilt lyssna till denna min vädjan om frälsning. Ta min bön och göm den i Ditt öppnade Hjärta. Och när den Evige Fadern ser min vädjan, gömd i Ditt Hjärta och renad i Ditt Dyrbara Blod, kan Han aldrig bortse från den eller vägra att bönhöra mig. I sin oändliga vishet vet Fadern vad som är bäst för mig i tid och evighet. Och den bön som kommer till Honom genom Ditt Dyrbara Blod är även Din bön för mig.

Evige Fader, jag offrar Dig Jesu Kristi allra Dyrbaraste Blod, förtjänster, kärlek och Jesu Heliga Hjärtas lidande, vår Obefläckade Moder Marias tårar och smärtor för att kunna få den nåd som jag innerligt ber Dig om. Amen.

(Nämn böneintentionen här).

Smärtfyllda Moderns Novenabön II

"Anropa din Himmelska Moder, för hon förmedlar alla de gåvor

som Jesus har utverkat för oss genom sitt Dyrbara Blod."

Helige Pius X

 

O Maria, Smärtornas Moder, jag ber dig för det bittra lidande som du utstod vid Korset att offra till den Evige Fadern, i mitt namn, din älskade Son Jesus, täckt av det Dyrbara Blodet, som gottgörelse för alla mina synder, för den Heliga Kyrkans alla behov, för syndarnas omvändelse, för befrielsen av själarna i Skärselden och för att utverka den särskilda nåd som jag ber om nu. Amen.

(Nämn återigen böneintentionen).

Mirakulösa Medaljens Novenabön III

Må ditt särskilda beskydd och din hjälp komma oss till del som bär din medalj. Låt denna medalj bli vår styrka i striden och en ogenomtränglig sköld vid våra fienders anfall. Låt denna medalj, som är en gåva från dig, Maria, ge tröst åt dem som gråter och lättnad för de betryckta. Låt den i vår dödsstund vara en underpant på den ärorika evigheten som väntar oss. Amen.

O Maria avlad utan synd, be för oss som tar vår tillflykt till dig. Amen.

Helige Josefs Novenabön IV

Ärorike Helige Josef, utvald av den Evige Fadern till Jesu Kristi beskyddare på jorden, tröst och ledsagare till Jesu och vår Allraheligaste Moder Maria och som redskap i Guds stora frälsningsplan för mänskligheten. Du hade glädjen att få leva med Jesus och Maria och få nåden att dö i deras armar, låt ditt Faderliga Hjärta röras av vår tillit till dig. Be för oss hos den Allsmäktige, som vi är säkra på hör med särskild kärlek på dina böner. Bed för oss, Helige Josef, för din stora kärlek till Jesus och Maria och för deras kärlek till dig. Be för oss om den högsta lyckan att få leva och dö i Jesu och Marias kärlek. Amen.

(Nämn din böneintention.)

O välsignade Helige Josef, min själs ömsinte fader, Jesu trogne beskyddare och fosterfar och Guds Moders kyske make, jag ber dig att offra till Gud Fader Hans Gudomlige Son, övertäckt med sitt utgjutna Blod på Korset för oss syndare, och att genom Jesu trefaldigt Heliga Namn, utverka hos den Evige Fadern den nåd jag nu bönfaller om att få. Amen.

Novena till Jesu Dyrbara Blod

Från engelskan (USA). Denna novenabön rekommenderas när man har någon mycket viktig böneintention

 

Herre Jesus, rösten från Ditt Blod är så starkt och det är Ditt Dyrbara Blods budskap som jag nu påminner Dig om.

Jag kommer inte att lämna Dina blödande fötter förrän Du har bönhört mig. Alltför mycket nåd och barmhärtighet flödar från Ditt Blod för mig för att jag inte ska hoppas på dess verkan, därför, o Jesus, för Ditt Dyrbara Blods skull, som Du sju gånger utgjutit för allas vår välgångs skull, för varje droppe av det heliga priset för vår frälsning och för vare tår som Din Obefläckade Moder fällt, ber jag Dig att höra min bön.

(Nämn här den särskilda böneintentionen för novenan).

Jesus, då Du levde här på jorden hjälpte Du så många lidande, tröstade så många sorgsna, helade så många sjuka och uppmuntrade så många modlösa. Skulle Du då inte ha förbarmande över mig, när jag nu ropar till Dig från djupet av min själ.

Jag litar på Dig, Herre, och tror att Dina Heliga Sår ska hela mitt livs alla sår och att Ditt Dyrbara Blod ska rena min själs all orenhet.

Må Ditt barmhärtiga Blods kraft vara bönhörelsen på mitt rop. Jesus, skynda att:

(nämn intention)

 Heliga Maria, du källa till det Gudomliga Blodet, jag ber dig att inte vända dig bort från detta tillfälle att förhärliga det Blod som gjorde dig obefläckad. Amen.

Devotionen till Det Blod som Vår Herre Jesus Kristus

förlorade under sin väg till Kalvarieberget

Heliga Elisabet av Ungern (1207-1231, 17 nov.), Heliga Mechtild av Helfta (1241-1298, 19 nov.) samt Heliga Birgitta (1303-1373, 23 juli, 7 okt.) bad Herren ivrigt att få veta något ytterligare än vad som står i den Heliga Skrift om Jesu lidande. Herren ska ha uppenbarat för dessa helgon samma sak och gett stora löften till dem som ärar det Dyrbara Blod som Jesus förlorade under sin korsvandring. Den detaljerade beskrivningen kallas för Det sanna brevet från vår Frälsare Jesus Kristus.

Påven Leo XIII gav sitt godkännande den 5 april 1890 till spridningen av brevet med tillhörande löften.

Det sanna Brevet från vår Frälsare Jesus Kristus

”Jag steg ner från Himmelen till jorden för att omvända er. I gamla tider var människor troende och säden var överflödande. Nu svälter många. Om du vill att ditt arbete ska välsignas får du inte arbeta på söndagen, för på söndagen måste du gå i kyrkan och be Gud om dina synders förlåtelse. Du har sex dagar att arbeta på och en dag för att vila, be, räcka ut en hand åt den fattige och att hjälpa Kyrkan. De som hånar min religion och förkastar detta heliga brev, ska också förkastas av mig. Men de som bär en kopia av detta brev på sig ska jag beskydda från ond bråd död. De ska gå fria från många sjukdomar och olyckor. De ska inte behöva dö utan att ha biktat sig. De ska inte behöva frukta sina fiender eller orättfärdig överhet eller förtal och falska vittnesbörd. Havande kvinnor, som bär med sig denna bön, behöver inte frukta för barnets födelse. Det hus som hyser denna bön ska inte drabbas av något ont. Den person som äger en kopia av detta brev ska få kunskap om sin död fyrtio dagar innan den inträffar genom den Saliga Jungfruns försorg.

Medeltida kopior av brevet infogar här denna fras:

"Detta enligt den Helige Gregorius vittnesbörd".

Borde vara påven Gregorius Store, 590-604

Till alla troende som varje dag under tre års tid ber två Fader Vår, två Var hälsad Maria samt två Ära vare Fadern för att ära det Blod som jag förlorade under min korsvandring ska jag ge följande nådegåvor:

Fullständig avlat och eftergift av synder.

Befrielse från Skärseldens plågor.

Om de skulle dö före uppfyllandet av de tre åren ska jag räkna det på samma sätt som om de hade bett bönerna under tre års tid.

Vid deras död ska dessa böner räknas dem som om de hade utgjutit sitt blod för den heliga trons sak.

Vid deras död ska jag komma och ta dem och deras släktingars själar intill fjärde generationen till Himmelen.

Låt det bli känt att 150 beväpnade soldater grep mig; de som släpade mig från Örtagården medan jag var bunden var 23 stycken. Soldaterna som utförde befallningen att tortera mig var 83 till antalet. Slagen jag fick i huvudet var 150, de i magen 108, sparkar på skuldrorna var 80. Jag leddes bunden med rep vid håret 24 gånger. De spottade mig i ansiktet 180 gånger. Jag fick ta emot 6666 slag på min kropp. De slog mig i ansiktet 110 gånger och knuffade mig utan barmhärtighet. Klockan 12:00 lyfte de upp mig från marken genom att dra mig i håret, som redan var fyllt med törnen. De drog mig i skägget 23 gånger tillfogade mig ytterligare 20 sår i huvudet. De stora törntaggarna som trängde in i mitt huvud var 72 till antalet och de små var 110. Det var ytterligare 3 dödligt stora törntaggar som trängde in i min panna. Efter alla dessa tilltag mot mig pryglades jag och kläddes ut till kung efter vilket de hånade mig. De sår jag fick på kroppen var 1000. Soldaterna som ledde mig till Kalvarieberget var 608 till antalet, de som vakade vid Korset var 3 och de som hånade mig under korsfästelsen och dödskampen var 1008. De droppar av Blod jag förlorade var 28 430.”

För att inte glömma bort att be dessa böner dagligen till ära för Jesu förlorade Blod som du föresatt dig, sätt upp en lapp någonstans där du tittar dagligen (exempelvis på kylskåpet). Skriv upp datum när du börjar. Om man inte ber bönerna dagligen börjar man om igen.

Jag började be bönerna till Jesu Förlorade Blods ära den:

Medeltida Bön till Jesu Kristi Allraheligaste Själ

Var hälsad Du vår Herres Jesu Kristi Allraheligaste Själ.

Du mildaste Själ, Du saliga Själ, Du ljuvaste Själ.

Du mest vördnadsvärda Själ som ensam bland andra själar tillsammans med Din Allraheligaste Moders själ var utan någon synd.

Mest kärleksfulla Själ, genom vilken alla själar ska bli evigt lyckliga.

Fräls oss från den eviga döden och förbarma Dig över min själ i min dödsstund.

Trösta min själ i denna värld, mitt i alla sorger och bedrövelser.

Fräls min själ från den hårda smärta som jag måste utstå för mina synders skull.

Fräls min själ från den onde fienden, som vill bedra henne och led min själ in i Himmelriket, så att jag där kan få glädja mig med Dina utvalda vänner och min själ få lovprisa Dig till evig tid. Amen.

De ”Sju Fader vår” till Jesu Heliga Blods Ära

Enligt en from tradition uppenbarade sig Herren för den Heliga Birgitta (1303-1373, 23 juli, 7 okt.) och gav henne följande löften:

”Var och en som under tolv år i följd varje dag ber sju Fader vår och Var hälsad Maria för att ära mitt Dyrbara Blod, ska få ta emot fem nådegåvor:

1. De kommer inte till Skärselden.

2. Jag ska ta dem upp i skaran av martyrer, som om de hade utgjutit sitt blod för sin tro.

3. Jag ska bevara tre själar efter deras val i den heliggörande nåden.

4. Deras släktingars själar ned till fjärde generationen ska undgå Helvetet.

5. De ska få veta att döden närmar sig en månad innan, så att de har tid att förbereda sig. Skulle de dö innan de har hunnit be dessa böner under tolv år så betraktar jag ändå intentionen att be dessa böner i tolv år som fullbordad.”

 Enligt olika källor bekräftade Innocentius X (1644-1655) denna uppenbarelse och lär ha påstått att de själar som uppfyller dessa villkor varje Långfredag befriar en själ ur Skärselden. De sju Fader vår godkändes och rekommenderades också av Clemens XII (1730-1740). Påvarna lär inte ha funnit texten i den Heliga Birgittas uppenbarelser, men den folkliga traditionen omkring denna böneform har varit så stark och populär att påvarna säkerligen inte har velat neka de troende tröst och inspiration till bön genom att använda sig av denna böneform. Hur de har kommit att förknippas med den Heliga Birgitta är ett mysterium. Men det är kanske så Herren vill ha det…

Jag började be De Sju Fader Vår den:

Herre Jesus Kristus, + jag vill nu be sju Fader vår i förening med den kärlek med vilken Du i Ditt Hjärta har helgat och upphöjt denna bön.

Tag emot den från mina läppar i Ditt Gudomliga Hjärta. Förbättra och fullkomna den, så att den skänker den Allraheligaste Treenigheten lika mycket ära och glädje som Du visade denna bön på jorden.

Låt mina ”Fader vår” få kraft av Ditt Människoblivande till förhärligande av Dina Heliga Sår och det Dyrbara Blod som utgjutits från dessa Sår.

Första Fader Vår

För att ära det Blod som vår Herre utgöt vid omskärelsen: Helige Fader, genom Jungfru Marias Obefläckade händer och genom Jesu Gudomliga Hjärta offrar jag till Dig Jesu första Sår, de första smärtorna och den första blodsutgjutelsen till försoning för mina och alla människors ungdomssynder och som skydd mot dödssynden, särskilt i min familj och släkt.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern (vissa bönböcker anger även doxologin, dvs. Ära vare…, andra källor gör det inte).

Andra Fader Vår

För att ära Jesu lidande genom det Blod Han svettades i Getsemane: Evige Fader, genom Jungfru Marias Obefläckade händer och Jesu Gudomliga Hjärta offrar jag till Dig Jesu Hjärtas fruktansvärda lidanden i Getsemane örtagård och varje droppe av Hans blodssvett till försoning för mina och alla människors synder i sina hjärtan, som skydd mot hjärtats synder och för att kärleken till Gud och vår nästa ska växa i oss.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

Tredje Fader Vår

För att ära Jesu Blod, som Han utgöt vid gisslingen: Evige Fader, genom Jungfru Marias Obefläckade händer och Jesu Gudomliga Hjärta offrar jag till Dig de många tusen sår, de grymma smärtorna och Jesu Dyrbara Blod, som Han fick lida genom tortyren till försoning för mina och alla människors synder mot kyskheten och som skydd för renheten, särskilt i min familj och släkt.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

Fjärde Fader Vår

För att ära Jesu lidande vid kröningen med törnen: Evige Fader, genom Jungfru Marias Obefläckade händer och Jesu Gudomliga Hjärta offrar jag till Dig Hans Sår, smärtor och Dyrbara Blod från Hans Heliga Huvud vid törnekröningen till försoning för mina och alla människors syndiga intentioner som skydd för dessa synder och för utbredandet av Kristi Rike på jorden.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

Femte Fader Vår

För att ära Jesu lidande då Han bar Korset: Evige Fader, genom Jungfru Marias Obefläckade händer och Jesu Gudomliga Hjärta offrar jag till Dig Jesu lidande på korsvägen, särskilt Hans Heliga Sår på skuldran och Hans Dyrbara Blod till försoning för mig och alla människor som avvisar Korset och är emot Din Heliga vilja och allt missbruk av talförmågan. Som skydd mot dessa synder och för att vi må få en sann kärlek till Korset.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

Sjätte Fader Vår

För att ära Jesu lidande då Han korsfästes: Evige Fader, genom Jungfru Marias Obefläckade händer och Jesu Gudomliga Hjärta offrar jag till Dig Din Gudomlige Son på Korset, Hans fastnaglande och upphöjning på Korset, Hans Sår på händer och fötter och de tre strömmar av Hans Heliga Blod, som utgjutits för oss, Hans yttersta fattigdom, Hans fullkomliga lydnad, alla lidanden till kropp och själ, Hans Dyrbara död och dess förnyelse i alla Heliga Mässor på jorden: till försoning för alla kränkningar av de Heliga Ordenslöftena, till bot för mina och världens synder, för de sjuka och döende, för fromma präster och lekmän, för den Helige Faderns intentioner för att återställa den kristna familjen, för styrka i tron, för vårt land och folkets enhet i Kristus och Hans Kyrka.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

Sjunde Fader Vår

För att ära öppnandet av Kristi Heliga sida. Evige Fader, vi ber Dig för den Heliga Moder Kyrkans behov och att som försoning för alla människors synder ta emot det Dyrbara Blod och Vatten som strömmade ur Såret vid Jesu Gudomliga Hjärta. Var oss nådig och barmhärtig. Kristi Blod, det sista dyrbara innehållet av Ditt Heliga Hjärta, rena mig från all synd och allt orent, som skiljer mig från Dig. Vattnet från Jesu sida, befria mig från det straff som jag har förtjänat för mina synders skull och släck Skärseldens lågor för mig och för alla de själar som renas i Skärselden. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

Medeltida Bön till Jesu Dyrbara Blod om en Salig Död

Brukar återges med följande berättelse: ”En präst gick igenom en skog då han plötsligt hörde ett starkt skrik. Prästen stannade och ropade tillbaka: ’Vem är det?’ Rösten svarade: ’Jag är en själ som borde ha dömts till evig olycka, men jag bad en särskild bön varje dag och det blev min räddning. Men eftersom jag aldrig gjorde denna bön känd för andra hamnade jag i Skärselden. Hade jag uppmanat andra att be denna bön så hade jag sluppit Skärselden. Den som ber bönen av kärlek till Jesus, innerligt och med förtröstan, ska med all säkerhet befria den själ från Skärselden för vilken han eller hon ber.’ Själen bad sedan prästen att kopiera följande bön och göra den känd, vilket han också gjorde.”

Översättning från engelskan. Datering okänd, men bönen liknar många andra som återges i bönböcker från 13 - 1400-talen, dvs. en utförlig bön om barmhärtighet för Kristi lidandes skull.

Barmhärtige Herre Jesus Kristus, i Dina allsmäktiga händer överlämnar vi oss för all evighet så som vi överlåter oss åt Treenig Guds den Allrahögstes kärlek.

Vi tar vår tillflykt till Din Heliga Kropps djupa Sår.

Må Din Allraheligaste Kropp vara vår näring och Ditt Dyrbara Blod med all dess utgjutelse och lidande rena oss från alla synder och laster.

Älskade Herre och Gud, vi offrar Dina stora lidanden och umbäranden till Din Himmelske Fader som gottgörelse för all vår synd och skuld.

Må alla de slag Du utstod vädja om barmhärtighet för oss.

Må den fruktansvärda gisslingen som Du fick genomlida överskyla vår stora skuld.

Vi offrar all den orättvisa som Du utstod, Dina djupa Sår, fruktansvärda lidanden och rop om hjälp som gottgörelse till Din Himmelske Fader för alla våra försummelser.

Må Din överväldigande kärlek, älskade Jesus, försona oss med Din gudomliga rättvisa och med Dig.

Barmhärtige Jesus, må Ditt rättvisa domslut bli för oss förlåtelse för alla våra synder, kända som dolda.

Må Dina heliga steg i lidande leda och föra oss på Din gudomliga rättvisas vägar.

Må den skamfulla avklädningen av Dig vid korsfästelsen ge oss kroppens kyskhet och själens helgelse.

Må Din bittra dödskamp och Dina Heliga Sår vara vårt beskydd mot synliga och osynliga fiender.

Må Dina genomborrade händer och fötter ge oss allt som är till vårt eviga väl.

Älskade Herre, lägg oss och göm oss i Dina Heliga Sår. Glöm inte våra arma själar för vilka Du genomlidit den grymma döden på Korset.

För Ditt heliga martyriums skull, försona oss med Din gudomliga rättvisa.

Må Din allraheligaste och bittra död beskydda oss och leda oss till det eviga livet.

Må Din välsignade och gudomliga allsmäktighet driva bort från oss allt ont till kropp och själ.

Älskade Jesus, må Dina Heliga Sår välsigna + och beskydda oss i vår dödsstund från den onde fienden.

Må Ditt Dyrbara Blod utplåna våra synder i vår dödsstund så att vår Himmelske Fader finner oss rena och befriade och låt all dragning till synd i oss dö ut.

Må Ditt Dyrbara Blod föra oss till alla änglar och helgon.

Vi överlåter alla våra lidande vänner och de som står oss nära samt själarna i Skärselden till Ditt kärleksfulla och frälsande Hjärta. Älskade Jesus, ge oss Ditt bittra lidandes och döds oändliga förtjänster, kraft och välsignelse.

O Jesu eviga gudom och sanna mänsklighet, o evigt välsignade Treenighet, välsigna + oss enligt Din gudomliga önskan, nu och i all evighet.

Allsmäktige, Odödlige Gud, förbarma Dig + över oss. Amen.

Nedsänkningens Bön i Jesu Kristi Dyrbara Blod

Bön av Syster Gertrud Bociag MSC (Miasteczko Krwi Chrystusa)

Herre Jesus, i Ditt Dyrbara Blod lägger jag ned denna dag som är en gåva från Din oändliga kärlek.

Jag lägger ned mig själv i Ditt Blod och alla dem som jag kommer att möta eller tänka på i dag.

Jag lägger ned i Ditt Blod alla mina nära och kära och alla dem som har bett om min förbön.

Herre Jesus, jag lägger ned i Ditt Allra Dyrbaraste Blod allt det som ska hända denna dag: de samtal som jag kommer att ha med någon, mitt arbete och mina sysslor som jag ska utföra och min vila. Jag ber Dig, Herre Jesus, att vara med mig i allt som ska ske.

Låt Ditt Dyrbara Blod uppfylla de personer jag träffar, allt jag gör, för att allt ska ske enligt Din Vilja och blir renat, helat och helgat. Låt Ditt Blods ära lysa och visa sin kraft.

Jag tar emot allt Du vill sända mig denna dag till Ditt Allra Dyrbaraste Blods ära, för den Heliga Kyrkans väl, som gottgörelse för mina synder och frambär allt till Gud Fader genom Marias förbön.

Jag viger mig helt och fullt åt Maria och överlåter åt henne mitt förflutna, min framtid och nuet utan villkor och utan förbehåll. Amen. 

Jesu Kristi Dyrbara Blods Löftesbön

Följande bön bygger på de privatuppenbarelser som togs emot av:

- Heliga Veronica Giuliani (1660-1727, 9 juli) år 1694

- En ordenssyster, som önskar förbli anonym, i Österrike år 1960

- Heliga Gertrud den Stora (1256-1306, 16 nov.)

Herre Jesus Kristus, vilket lidande det var det inte för Ditt Heliga Hjärta allt det motstånd som förhärdade syndare visade och som inte ens brydde sig om Ditt Dyrbara Blod. Men Du har lovat den Heliga Veronica att de som förenar sig med dessa inre lidanden som Du led ska få vilken nåd man än ber Dig om och Du sa: ”Mitt älskade barn, jag har lidit så mycket genom att bära Korset till Golgata, och lidandet var ännu större i mitt Hjärta när jag mötte min Heliga Moder. Men det allra största lidandet var för mig att se alla dem som tillhör mig och som inte brydde sig om detta fruktansvärda lidande.”

Himmelske Fader, enligt Jesu uppmaning och gudomliga löfte, offrar jag nu var dag till Dig mitt arbete, mina uppoffringar och min bön i förening med Jesu Dyrbara Blod och Heliga Sår som gottgörelse. Din älskade Son har lovat att vi kan vara säkra på att våra böner och offer är skrivna i Hans Heliga Hjärta och att en stor nåd från Dig, vår Fader, väntar på oss.

Himmelske Fader, enligt uppdraget från Herren Jesus Kristus till en ordenssyster, offrar jag mitt arbete, mina uppoffringar och min bön i förening med Jesu Dyrbara Blod och Jesu Heliga Sår för syndares omvändelse, för Jesus vår Herre, har lovat att jag genom detta offer ska få min lycka i evigheten fördubblad och på jorden ska jag få förmågan att omvända många syndare tack vare mina böner.

Evige Fader, jag offrar Dig Jesu Kristi Dyrbara Blod och Heliga Sår med ånger över mina synder, uppenbara synder eller fördolda, då Herren Jesus har lovat att jag genom detta offer kan vara lugn över att jag aldrig kommer att ta emot Kommunionen på ett ovärdigt sätt och att jag då ska uppnå den plats i Paradiset som är förberedd åt mig.

Evige Fader, jag offrar Dig Jesu Kristi Dyrbara Blod för de döende denna dag. Jesus, Din Son, har lovat att för de döende för vilka vi offrar Hans Dyrbara Blod i deras namn och ger utryck för ånger över alla synder, kan vara säkra på att ha öppnat Himmelens portar för många syndare och kan själva hoppas på en vacker död för sig själva.

Herre Jesus Kristus, vår Frälsare, jag vördar Ditt Dyrbara Blod och Dina Heliga Sår och vill genom meditationen över Blodet och Såren, respekt och offer av Ditt Blod och Dina Sår många gånger per dag för mig själv och för syndarna, för att enligt Ditt löfte redan nu under mitt jordeliv få erfara Himmelens ljuvlighet och få en djup frid i min själ.

Herre Jesus Kristus, jag offrar Dig, som den ende Guden, för hela mänskligheten, Ditt Dyrbara Blod och Dina Heliga Sår, särskilt de Sår Du fick av törnekronan, för att dölja världens synder och gottgöra för dem, för att enligt Ditt eget löfte, få nåden att verka för försoning med Gud, få mycken nåd och avlat för att ta bort svåra straff, samt utverka oändlig barmhärtighet för mig själv.

Herre Jesus, när och om jag blir svårt sjuk, offrar jag Dig redan nu för min egen skull Ditt Dyrbara Blod och Dina Heliga Sår för att enligt Ditt löfte genom Ditt Dyrbara Blod vädja om hjälp och hälsa, och genast få lättnad i mitt lidande och få se en förbättring. Om jag blir obotligt sjuk låt mig få nåden att hålla ut i bönen för jag kommer att få hjälp enligt vad Du lovat.

Herre Jesus Kristus, av all min kraft vill jag inspirera andra till att vilja ära Ditt Dyrbara Blod och att offra Blodet för alla dem som ärar det, mer än alla skatter på jorden, och jag vill ofta tillbe och offra Ditt Dyrbara Blod för att enligt Ditt heliga löfte få en ärofylld plats nära Din Tron och få stor kraft att hjälpa andra, särskilt förmågan att omvända syndare.  

Himmelske Fader, enligt den Heliga Gertrud har Du lovat att följande offerbön av Jesu Dyrbara Blod räddar och befriar tusen själar var gång den beds. Därför vädjar jag till Din oändliga barmhärtighet:

Evige Fader, jag offrar Dig Din Gudomlige Sons Jesu Kristi Dyrbara Blod i förening med alla Mässor som firas i dag över hela världen för själarna i Skärselden och för syndare i Kyrkan, på hela jorden och i min familj. Amen.

Offer av Jesu Dyrbara Blod för Själarna i Skärselden

Denna bön tillhör de traditionella bönerna för de avlidnas själar i Skärselden. Gammal avlatsbön, 18 nov. 1826, 26 jan. 1932

Evige Fader, jag offrar Dig Din älskade Sons Jesu Kristi Blod, som Han utgöt under sin dödsångest i Getsemane, för befrielsen av saliga själar från Skärselden, särskilt för N.

Herre, giv dem den eviga vilan,

och låt det eviga ljuset lysa för dem.

Må de vila + i frid. Amen.

Evige Fader, jag offrar Dig Din älskade Sons Jesu Kristi Blod, som Han utgöt vid den grymma tortyren och törnekröningen, för befrielsen av Saliga själar från Skärselden, särskilt för N.

Herre, giv dem…

Evige Fader, jag offrar Dig Din älskade Sons Jesu Kristi Blod, som Han utgöt då Han bar Korset till Golgata, för befrielsen av Saliga själar från Skärselden, särskilt för N.

Herre, giv dem…

Evige Fader, jag offrar Dig Din älskade Sons Jesu Kristi Blod, som Han utgöt under sina tre timmar av dödskamp på Korset, för befrielsen av Saliga själar från Skärselden, särskilt för N.

Herre, giv dem…

Evige Fader, jag offrar Dig Din älskade Sons Jesu Kristi Blod, som utgöts ur Hans öppnade Hjärta, för befrielsen av Saliga själar från Skärselden, särskilt för N.

Herre, giv dem…

Offerrosenkrans av Jesu Dyrbara Blod för Prästerna

Offering of the Precious Blood for Priests

 

Inled som i tidebönerna:

Gud, + kom till min räddning.

Herre, skynda till min hjälp.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

På de ensamma kulorna:

Evige Fader, / jag offrar Dig Din älskade Sons, vår Herres Jesu Kristi, Dyrbara Blod, Han som är Lammet utan fläck, som gottgörelse för mina synder och för alla Dina prästers synder.

På de tio kulorna:

O Jesus, /

genom Ditt Dyrbara Blod rena och helga Dina präster.

Efter varje dekad:

Himmelske Fader, från vilket allt faderskap i himlen och på jorden kommer från / förbarma Dig över alla Dina präster och rena och helga dem i Lammets Blod.

Avslutningsbön

För prästerna i vår församling:

Herre Jesus Kristus, Du Evige Överstepräst, jag viger våra präster åt Ditt Heliga Hjärta och Ditt Dyrbara Blod.

Forma dem alltmer till präster enligt Ditt Heliga Hjärta och inge dem helig iver i Din tjänst att förkunna och utbreda Ditt Rike.

Välsigna och beskydda i Din kärlek och nåd vår kyrkoherde Pater/Fader N., och våra övriga präster:

Må Ditt Dyrbara Blod rena och helga vår församling och ge oss Din frid. Amen.

Jesu Dyrbara Blods Rosenkrans

En klassisk och mycket älskad rosenkransbön som hyllar Kristi Dyrbara Blod.

Komponerades år 1809 med anledning av upprättandet den 8 december 1808 av Jesu Dyrbara Blods Sällskap av Mons. Francesco Albertini (+1819, Biskop av Terracina) och fick sitt godkännande samma år. Sällskapet eller brödraskapet upphöjdes senare till ärkebrödraskap den 26 september 1815 och är fortfarande aktivt.

Albertini var mentor och andlig vägledare för den Helige Gaspar del Bufalo, grundare av Det Dyrbara Blodets Missionärer. Sätet för ärkebrödraskapet är numera vid den lilla kyrkan, S. Maria in Trevio, till vänster om Fontana di Trevi i Rom.

San Gaspar uppmanade sina Missionärer att be följande rosenkrans med folket varje morgon.

Den rosenkrans som brukar användas är gjord av röda kulor.

Inled som i tidebönerna:

Gud, + kom till min räddning.

Herre, skynda till min hjälp.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Nämn nu din böneintention.

Första Hemligheten:

Jesus utgjuter sitt Blod vid omskärelsen.

Heliga Jesusbarn, med det första Blodet som Du utgöt för vår frälsnings skull, visar Du på livets värde och uppmanar oss att se på vårt liv med tro och mod i ljuset från Ditt namn och med nådens glädje.

Fem Fader vår

Ett Ära vare Fadern

Herre, rädda Dina barn, /

som Du har återlöst med Ditt Dyrbara Blod.

Andra Hemligheten:

Jesus utgjuter sitt Blod i Getsemane.

Guds Son, vid betraktandet av hur Du svettades Blod i Getsemane örtagård ber vi Dig om nåden att ta avstånd från all synd, som är det enda onda som stjäl Din kärlek från oss och som gör vårt liv beklagansvärt.

Fem Fader vår.

Ett Ära vare Fadern.

Herre, rädda Dina barn…

Tredje Hemligheten:

Jesus utgjuter sitt Blod vid gisslingen.

Gudomlige Mästare, det Blod som Du utgöt vid gisslingen uppmanar oss att älska kyskheten för att kunna leva i en förtrolig vänskap med Dig och ha förmågan att begrunda skapelsens underverk med en ren blick.

Fem Fader vår.

Ett Ära vare Fadern.

Herre, rädda Dina barn…

Fjärde Hemligheten:

Jesus utgjuter sitt Blod vid törnekröningen.

Universums Konung, låt det Blod som Du utgöt vid kröningen med törnekronan förinta vår egoism och vårt högmod, så att vi kan tjäna Dig med ödmjukhet i våra behövande bröder och växa i Din kärlek.

Fem Fader vår.

Ett Ära vare Fadern.

Herre, rädda Dina barn…

Femte Hemligheten:

Jesus utgjuter sitt Blod vid bärandet av Korset.

Världens Frälsare, låt det Blod som Du utgöt då Du bar Korset till Kalvarieberget upplysa vår vandring och hjälpa oss att bära vårt kors tillsammans med Dig, för att rätt kunna betrakta och begrunda Ditt frälsande lidande.

Fem Fader vår.

Ett Ära vare Fadern.

Herre, rädda Dina barn…

Sjätte Hemligheten:

Jesus utgjuter sitt Blod vid korsfästelsen.

Guds Lamm, offrat för oss, lär oss att förlåta oförrätter och att älska våra ovänner. Och du, vår Herres och vår Moder, låt oss få insikt om Kristi Dyrbara Blods kraft och rikedomar.

Fem Fader vår.

Ett Ära vare Fadern.

Herre, rädda Dina barn…

Sjunde Hemligheten:

Jesus utgjuter sitt Blod ur Såret i sidan.

Tillbedjansvärda Hjärta, genomborrat för vår skull. Ta emot vår bön, de fattigas förväntningar, de lidandes tårar, folkens längtan och hopp, för att hela mänskligheten ska kunna förenas i Ditt kärleks Rike av rättvisa och fred.

Obs! Tre Fader vår.

Ett Ära vare Fadern.

Herre, rädda Dina barn…

Man tillägger (pendangens tre kulor):

tre Var hälsad Maria för att ära de tårar den Smärtfyllda Modern fällde vid Jesu Kors.

De tre Var hälsad Maria ber man med intentionen att få sann ånger över sina synder.

F. Bed för oss, Heliga Smärtfyllda Moder.

Alla Att vi blir värdiga Kristi löften.

F. Låt oss be. Herre Jesus, vi ber för vår pilgrimsvandring genom detta liv och vår dödsstund om förbön av den Saliga Jungfrun, Din Moder Maria, vars Heliga Själ genomborrades av sorg vid Ditt lidande. Låt oss få nåden att alltid vara burna av hennes förbön, Du världens Frälsare, som lever och råder med Fadern och den Helige Ande i evigheters evighet.

Alla Amen.

Jesu Dyrbara Blods Rosenkrans

kan beställas på nätet: Precious Blood Chaplet

http://www.personalizedrosaries.com/chaplets.html

 

Jesu Dyrbara Blods Krona

Denna Krona uppenbarades för en utvald själ (en ordenssyster) och fick imprimatur i Vicenza, Italien, den 9 mars 1944. Man uppgav vid detta tillfälle att den som bad denna Krona fick 17 400 dagars avlat.

Herren ska också ha gett följande löfte till dem som ber denna böneform: ”Till dem som ber mitt Dyrbara Blods Krona lovar jag att varje gång omvända en syndare eller befria en själ från Skärselden; jag upprepar, och märk noga det jag säger: varje gång. Och om personen ifråga som ber denna Krona är helt uppfylld av kärlek och renhet, ska jag frälsa en själ vid varje enskild bön.”

”Rena er alltid i mitt Blod och ni kommer att vara utan synd.”

Man använder en rosenkrans med fem dekader.

På de ensamma kulorna:

Evige Fader, /

jag offrar Dig Jesu Dyrbaraste Blod som gottgörelse för mina synder, till hjälp för de heliga själarna i Skärselden, särskilt för de mest övergivna.

Tag emot dem idag i Ditt Rike så att de tillsammans med änglarna och den Allraheligaste Jungfrun kan lova och välsigna Dig i evighet. Amen.

På de tio kulorna:

Min Jesus, /

jag ber om förlåtelse och barmhärtighet för Ditt Dyrbara Blods oändliga förtjänsters skull.

Efter fem dekader ber man avslutningsvis tre gånger den föregående bönen: Evige Fader…

 

Offerrosenkransen av Jesu Gudomliga Blod

Coroncina di offerta del Divin Sangue

Karmelitnunnan och mystikern från Florens, den Heliga Maria Maddalena De´ Pazzi (1566-1607, 25 maj) offrade varje dag Jesu Dyrbara Blod femtio gånger till den Evige Fadern. Jesus uppenbarade sig för henne och sa: ”Du kan inte ana hur många syndare som blivit omvända och hur många själar som befriats från Skärselden sedan du började med att offra mitt Gudomliga Blod som gottgörelse!”

Om möjligt be denna bön en gång per dag.

Man använder en rosenkrans med fem dekader.

Kyss krucifixet, gör korstecknet med det och be:

Herre Jesus Kristus, Du har lovat den Heliga Maria Magdalena De´ Pazzi att omvända många syndare och befria själar från Skärselden när vi offrar Ditt Gudomliga Blod som gottgörelse.

 / Se inte till våra synder, utan till Din Kyrkas tro och ge oss Din barmhärtighet, förlåtelse och frid, som övergår allt förstånd. Amen.

Maria, syndarnas Tillflykt, /

var med mig i detta offer av din älskade Sons Gudomliga Blod för syndarnas omvändelse och befrielsen av själarna i Skärselden. Amen.

På pendangens fem kulor be till Jesu Heliga Sårs ära:

Ära vare Fadern…

Före varje dekad, på de ensamma kulorna:

Evige Fader, /

eviga och oändliga kärlek, kom till oss med Din kärlek och ta bort från vårt hjärta allt som förolämpar Dig.

Fader vår…

De fem dekaderna ber man följande bön:

Evige Fader, /

vi offrar Dig, genom Marie Obefläckade Hjärta, Jesu Kristi Blod, för helgandet av prästerna, syndarnas omvändelse, de döendes frälsning och befrielsen av själarna i Skärselden.

Som avslutning efter fem dekader ber man 10 gånger:

Ära vare Fadern…

En annan version av samma rosenkrans som är vanlig i Italien:

På de ensamma kulorna:

Evige Fader, /

vi (jag) offrar Dig, genom Marie Obefläckade Hjärta, Jesu Kristi Blod, för helgandet av prästerna, syndarnas omvändelse, de döendes frälsning och befrielsen av själarna i Skärselden.

På de tio kulorna:

Jesus, låt Ditt Blod komma över mig och över alla dem jag ber för /

till styrka och kraft och över den Onde fienden för att besegra honom.

Avslutningsvis ber man:

Evige Fader, /

eviga och oändliga kärlek, kom till oss med Din kärlek och ta bort från vårt hjärta allt som förolämpar Dig.

Fader vår…

Var hälsad Maria…

Ära vare Fadern…

Herre, giv dem den eviga vilan, och låt det eviga ljuset lysa för dem. Må de vila + i frid. Amen.

Offer av Jesu Gudomliga Blod och Marie Smärtor

Offerta del Divin Sangue e dei dolori di Maria

 

Brukar inledas med följande ord på italienska: ”Denna akt av offer i form av rosenkransbön, är mer betydelsefull än vad man kan tro. Dessa böner är mycket effektiva för att få nåd från Himmelen.”

Använd en rosenkrans med fem dekader.

På de ensamma kulorna:

Evige Fader, Eviga Kärlek, /

kom till oss med Din Kärlek och ta bort från våra hjärtan allt som sårar Dig.

På varje dekad:

Evige Fader, vi offrar Dig Jesu Kristi Blod och Marie Smärtor / för prästernas helgelse, för syndarnas omvändelse, för de döende och för själarna i Skärselden.

Efter varje dekad:

Ära vare Fadern…

Efter fem dekader ber man:

Sju Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare Fadern till Marie Smärtors ära som vädjan att Guds Moder befriar oss från allt som sårar och förolämpar Gud.

Devotionen till Jesu Dyrbara Blods Offer

Från Holy Love Budskapen i Ohio

Påskdagen den 11 april 2004 uppenbarade Herren följande för Maureen Sweeney-Kyle: "Jag är din Jesus, den människoblivne som är uppstånden från de döda. Halleluja! Jag ger denna devotion till världen till mitt Dyrbara Blods Offer. Devotionen är kort, men kraftfull och består av fem Var hälsad Maria."

Dagen därpå gav Herren följande löfte till dem som ber dessa böner:

"jag vill uppenbara för dig mina löften till dem som ber fem Hell dig Maria för att vörda utgjutandet av mitt Dyrbara Blod:

Först och främst är denna devotion ett mäktigt och effektivt beskydd mot Satans anfall.

För det andra, avslöjas genom denna devotion Satans snaror, var de än döljer sig.

För det tredje, är denna devotion ett sätt att andligen gå på fullkomlighetens väg som för själen allt längre in i Marie och mitt Förenade Hjärtans kammare."

De fem meditationerna:

- Offret av utgjutelsen av mitt Blod när mina förföljare slog mig och när törnekronan genomborrade mitt huvud.

Var hälsad Maria…

- Offret av utgjutelsen av mitt Blod när jag fästes vid Korset. Var hälsad Maria…

- Offret av utgjutelsen av mitt Blod när mitt Hjärta genomborrades av ett svärd. Var hälsad Maria…

- Offret av utgjutelsen av mitt Blod i varje Mässa.

Var hälsad Maria…

- Offret av utgjutelsen av mitt Blod i min ständiga närvaro med Kropp, Blod, Själ och Gudom, i varje tabernakel i hela världen.

Var hälsad Maria…

"Mina kära barn, när ni ber, be då för alla dem som behöver omvändelse och överskyl era böner med min älskade Sons, Jesu, Dyrbara Blod. Satan är stark idag. Han är medveten om den desperata kamp som han är engagerad i att dra själar från Gud. Du måste alltid vara redo och förberedd. Be för alla mina barn som tror att de går på rättfärdighetens väg, men istället är lurade."

Guds Moders ord den 19 juni 2003

Offra Jesu Dyrbara Blod genom Maria

Grundarinnan av Det Allraheligaste Sakramentets Tillbedjande Tjänarinnor (Ancelle Adoratrici del Santissimo Sacramento), Moder Costanza Zauli (1886-1954) påstod att hon fick höra av Herren: ”Mitt Blod, om det offras genom er Moder Marias händer och Hjärta, ger er överflödande nåd och barmhärtighet från Faderns godhet. Denna nåd förintar och segrar över helvetets planer. Med detta offer låter Fadern en helgande nåd flöda över er, för mitt Dyrbara Blod är en mäktig kraft som lyfter själen ur djupet och genom mitt Blod får ni se underverk av barmhärtighet för syndare.”

Guds Moder lär ha sagt till Moder Costanza: ”Hjälp mig, min dotter, ge mig något för själarna i Skärselden. Offra många gånger Jesus, min Sons, Dyrbara Blod i förening med de Heliga Mässor som firas på alla världens altaren.”

Ordenssystern brukade uppmana alla hon mötte till detta offer av Jesu Blod: ”Offra hela tiden Jesu Blod till den Evige Fadern. Vilken kraft har inte detta Blod! Låt oss förena Hans rop med vårt av tro och kärlek för att få nåd och barmhärtighet till denna lidande och slagna mänsklighet!”

Offerbön av Jesu Dyrbara Blod

Preghiera di offerta del Preziosissimo Sangue

Denna offerbön bads dagligen av Moder Costanza

Evige Fader, genom Marie obefläckade händer, offrar vi Dig Jesu Dyrbaraste Blod: För Din Heliga Kyrka, för den Helige Fadern, för biskoparna, prästerna och diakonerna, för att Din Gudomlige Son alltmer ska synas genom dem.

För fler kallelser till prästämbetet och det gudsvigda livet. För prästseminaristerna att de rätt förbereder sig genom bön och ett liv i kristna dygder till att bli heliga präster. 

För alla som kommit bort från Fadershuset, att alla människor i världen lär känna Dig och älska Dig.

För att familjerna beskyddas i helighet, så som Du alltid har velat. För att de unga får leva ett liv i Din nåd, i renhet och fria från oordnade begär. För att barnen, som Du älskar så högt, ska få leva ett oskyldigt och tryggt liv.

För fred och frid på jorden.

För de själar som nu går igenom sin rening i väntan på att förenas med Dig i härligheten.

(Eventuellt andra intentioner).

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare.

Marianskt Offer av Jesu Blod

Helige Jean-Marie Vianney (1786-1859, 4 aug.), kyrkoherden i Ars, uppmanade till offer av Jesu Blod genom Maria och påpekade att det var den bästa formen av bön: ”Mina barn, lägg märke till vad jag säger er: närhelst jag fick någon nåd, så fick jag den på detta sätt och det har aldrig slagit fel.”

Marie Obefläckade Hjärta, offra till den Evige Fadern vår Herres Jesu Kristi Dyrbara Blod, för själarna i Skärselden (särskilt avlidne N.) och för syndares omvändelse (särskilt N.)

Det Dyrbara Blodets Drottning

(se förklaring och böner i särskilt häfte)

Memorarebönen till Vår Fru av Det Dyrbara Blodet

Ur Jesus, Mary, Joseph Novena Manual, Father Stedman, 1943. Denna bön rekommenderas till alla medlemmar i Det Dyrbara Blodets Brödraskap. Detta är en mycket bra bön att använda som novena när man behöver Guds Moders hjälp.

Påminn dig, vår Fru av det Dyrbara Blodet, din älskade Jesu bittra utgjutande av sitt Blod och dina tårar som blandades med Hans frälsningsbringande Blod.

För det Blods skull som Jesus, gottgörelsens Offerlamm utgöt och för dina tårars och de sju svärd som genomborrade ditt Hjärta, genom vilka du blev Medåterlösare för mänskligheten och martyrernas Drottning, ber jag dig:

Förbarma dig över min själ med all dess misär och litenhet. Förbarma dig över alla syndare och alla de själar som onda och orena människor försöker förleda till synd.

Förbarma dig över de fattiga, de sjuka och alla de lidande till kropp och själ.

Förbarma dig över de döende, särskilt dem som skulle lämna denna värld utan att bli renade i Lammets Blod om inte du bad för dem.

Det är för din döende Sons Blods skull, för Jesu oerhörda lidandes skull, för Jesu sista vädjan till sin Himmelske Fader att förlåta oss, för Jesu grymma döds skull och för fortsättningen av Hans Offer på våra altarens skull som jag ber dig att inte förskjuta mig som ditt barn och att höra min bön. Amen

Nämn böneintention och avsluta med Var hälsad Maria.

Bön till Jesu Heliga Blod för De Sjuka

Ur Viva il Preziosissimo Sangue di Gesù,

Collegio Missionari del Prez.mo Sangue, Rom

Jesus, min Frälsare, Du är den Gudomlige Läkaren som helar både själens och kroppens sår. Jag anbefaller åt Din kärleksfulla omvårdnad N., som behöver Din hjälp. För Ditt Dyrbara Blods förtjänsters skull hela och bota honom/henne.

Ära vare Fadern…

Jesus, min Frälsare, Du har alltid visat Ditt medlidande för allt mänskligt lidande. Du botade alla slags sjukdomar under Ditt liv på jorden. Därför ber jag nu om Din barmhärtighet för N. För Ditt Dyrbara Blods förtjänsters skull hela och bota honom/henne.

Ära vare Fadern…

Jesus, min Frälsare, Du har ju sagt: ”Kom till mig ni alla som är nedtyngda av bördor och jag ska ge er vila.” Upprepa orden för N. som så många sjuka har hört: ”Stå upp och gå.” så att han/hon för Ditt Dyrbara Blods förtjänsters skull genast kan komma till Ditt Altare och upphöja sitt hjärtas tacksägelse för Din hjälp och kärlek.

Ära vare Fadern…

Maria, du de sjukas Räddning, be för N.

Var hälsad Maria…

Bön för en Syndare

Kyrkoläraren, Heliga Caterina av Siena (1347-1380, 29 april). Förstärk denna mäktiga förbön med något offer (exempelvis att avstå från något tillåtet under en tid: TV-tittande, mat man tycker om etc. eller skänka en penninggåva åt Kyrkan eller någon karitativ verksamhet).

Min Herre, jag vet att om Du enbart skulle se till våra synder, då skulle ingen av oss undkomma den eviga fördömelsen. Men kom ihåg Herre, att Du har genomgått de mest fruktansvärda lidanden, utgjutit Ditt Dyrbara Blod och har dött endast för att förlåta oss. Jag har ingen annan tröst på denna jord, än att se syndare som omvänder sig till Dig. Därför ber jag om att få N.´ s omvändelse som nådegåva: hans/hennes själ är i Dina händer.

Ära vare Fadern (3 ggr.)

Vigning av en Familj till Jesu Dyrbara Blod

Från engelskan (USA). Denna enkla, men samtidigt så starka, vigning rekommenderas att be med jämna mellanrum. Den kan kanske bes gemensamt vid familjens aftonbön eller inför den gemensamma måltiden på högtidsdagar i familjen, fredagar i Fastan, när svårare problem uppstår etc.

Herre Jesus, tillåt att vi viger till Dig varje medlem i vår familj.

Ta emot var och en av oss och låt varje hjärtslag bli en akt av kärlek till Dig.

Låt oss få styrka genom Ditt Blods kraft för att klara av svårigheterna i våra liv.

Må vi bli ett tecken för varandra och för alla som vi kommer i kontakt med om Ditt liv i oss.

Välsigna vårt hem, Herre Jesus.

Välsigna våra glädjeämnen och det som är svårt.

Välsigna våra livs alla ögonblick och särskilt vår dödsstund.

Efter ett liv för Ditt Blods ära på denna jord, hoppas vi att få lovprisa dig i evighet i det Hem som Du har förberett för oss i Himmelen. Amen.

Vigning av ett Barn till Jesu Dyrbara Blod

Från engelskan (USA). Denna vigning rekommenderas att göras för ett barn, ens eget, eller för någon annans barn, vid barnets födelse, födelsedagar, vid allvarlig sjukdom etc.

Herre Jesus Kristus, Du var på ett särskilt sätt barnens vän under Din levnad på jorden.

Du kallade med särskild ömhet barnen till Dig.

För att hörsamma Din kallelse att låta barnen komma till Dig, bär vi nu fram detta barn till Dig och viger det till Ditt Dyrbara Blod.

Vi ber Dig att välsigna N. och att bevara honom/henne genom Ditt Blod, så att han/hon lever hela sitt liv i Dopets nåd, genom vilket N. blev Guds barn.

Korsfäste Jesus, låt N. finna en tillflykt i Dina Heliga Sår.

Göm honom/henne i Ditt öppnade Hjärta.

Må han/hon aldrig behöva möta olyckan att såra och förolämpa Dig.

Vi viger till Dig, Herre Jesus, och till Ditt Gudomliga Blod, detta barn för att han/hon må bli trogen Din Helige Ande som bor i honom/henne och som vill leda N. till ett liv i fullkomlighet och helighet.

Genom dina händer, Obefläckade Jungfru och Moder Maria, viger vi N. till din Son Jesus. Vi ber dig, Heliga Moder, att alltid omsluta detta barn med ditt moderliga Hjärtas kärlek.

Vi ber Dig, Herre Jesus, att välsigna detta barn i detta livet så att han/hon blir glädjen för sina/oss föräldrar och i det Himmelska Hemmet en dag kan få sjunga Ditt frälsande Blods barmhärtighet. Amen.

Vigning av ett Nygift Par till Jesu Dyrbara Blod

Från engelskan (USA). Förslagsvis gör man som förälder, släkting eller vän denna vigning av de nygifta på själva bröllopsdagen och/eller som en novena av tacksägelse och förbön under nio dagar efter själva vigseln. Tänk även på att ge brudparet den finaste gåva de kan få: låt fira den Heliga Mässan för ett välsignat äktenskap.

Herre Jesus, vi tackar Dig för glädjen över N och N. som nu har fått Din välsignelse i Äktenskapets Sakrament. Under alla år har Du vakat över dem för att en dag föra dem samman i ett heligt kristet äktenskap. Välsigna dem, Herre, för de är nu förenade i Din kärlek och i kärleken till varandra. Återlösta genom Ditt Dyrbara Blod och styrkta av Din nåd ber vi att de ska leva i kärlek, omtänksamhet, trohet och tillit för varandra så att hela deras liv blir välbehagligt inför Dig.

Heliga Maria, du som levde med Helige Josef i ett lyckligt förbund i Nasaret och gav Jesus ett kärleksfullt hem. Vi ber dig att ta hand om detta par med din moderliga omvårdnad. Du visade omsorg om det nygifta paret i Kana, hjälp och led N. och N. Låt det aldrig saknas kärlek och det som de behöver för att leva ett harmoniskt och heligt liv tillsammans. Må deras äktenskapliga förbund på jorden leda dem till det eviga förbund i vilket alla de heliga ska förenas och där vi för evigt ska jubla över Jesu, vår Frälsares, återlösande Blod. Amen.

Votivmässa

Om vår Herres Jesu Kristi Dyrbara Blod

Denna Mässa firas i rött

Ingångsantifon

Du har friköpt oss, Herre, med Ditt Blod, av alla stammar och språk och länder och folk, och Du har gjort oss till ett kungadöme åt vår Gud.

Kollektbön

Fader, med Kristi Dyrbara Blod har Du återlöst alla människor. Bevara i oss detta nådens verk, så att vi alltid minns hur vi blivit befriade och får njuta frukten av Hans kärlek.

Genom Honom, Jesus Kristus…

Läsning ur Andra Moseboken                                2 Mos 12:21-27

Mose kallade samman alla de äldste i Israel och sade: ”Gå och hämta var sitt lamm åt era familjer och slakta det som påskoffer. Ta sedan en knippa isop och doppa den i skålen med blodet och stryk lite av blodet på tvärbjälken och de båda dörrposterna. Ingen av er får gå ut genom dörren i sitt hus innan det blir morgon. Herren skall gå fram genom landet och hemsöka egypterna.

Men när han ser blodet på tvärbjälken och de båda dörrposterna skall han gå förbi dörren och inte låta Förgöraren gå in i era hus för att döda er. Dessa regler skall gälla för er och era barn i all framtid. När ni kommer till det land som Herren har lovat att skänka er skall ni hålla fast vid detta bruk. Och när era barn frågar er: Vad betyder detta bruk? skall ni svara: Det är ett påskoffer åt Herren; när han dödade egypterna gick han förbi israeliternas hus och skonade våra hem.” Då föll folket ner och tillbad.

Så lyder Herrens ord.

 

Responsoriepsalm                                                         Ps 102

R. Du har frälst oss, Herre, med Ditt Blod.

 

Herre, hör min bön, och låt mitt rop komma inför Dig.

Dölj inte Ditt ansikte, när jag är i nöd,

hör mig när jag ropar, skynda att svara mig. R.

 

Ty mina dagar har försvunnit som rök, benen i min kropp bränner som eld.

Mitt hjärta är förbränt som gräs och förvissnat, jag glömmer att äta mitt bröd. R.

 

Hela dagen smädar mig mina fiender, de som rasar mot mig förbannar med mitt namn.

Jag äter aska som bröd och blandar min dryck med gråt

för Din vredes och förtörnelses skull, därför att Du har gripit mig och kastat bort mig. R.

 

Mina dagar är som skuggan, när den förlängs, och jag själv förvissnar som gräs.

Men Du, Herre, tronar för tid och evighet, man åkallar dig i släkte efter släkte. R.

 

Du skall stå upp och förbarma Dig över Sion.

Det är tid att Du bevisar det nåd,

ja, stunden har kommit.

Han har blickat ned från sin heliga höjd. R.

 

Herren har skådat ned från Himmelen till jorden, för att höra den fångnes klagan och befria dödens barn,

för att man i Sion må förkunna Herrens Namn och sjunga Hans lov i Jerusalem. R.

 

Andra läsningen ur Paulus brev till Hebreerna            Heb 9:11-15

Men nu har Kristus trätt fram som överstepräst för det goda som skall komma. Han har gått genom det större och fullkomligare tält som inte är gjort av människohand, det vill säga inte tillhör denna världen. Och med sitt eget Blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt. Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar de orena så att de blir rena i yttre mening, hur mycket mer måste då inte Blodet från Kristus, som i kraft av Evig Ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden. Därför är det ett nytt förbund som Kristus förmedlar, för att de kallade skall få det utlovade eviga arvet, sedan han dött för att befria dem från överträdelserna under det förra förbundet.

Så lyder Herrens ord.

 

Halleluja

Du är värdig att ta boken och bryta dess sigill, ty Du har blivit slaktad, och med Ditt Blod har Du friköpt oss åt Gud.

 

Evangelium                                                 Mark 14: 12-16, 22-26

Första dagen av det osyrade brödets högtid, när påsklammen slaktades, frågade lärjungarna: ”Vart vill du att vi skall gå för att ordna påskmåltiden åt dig?” Då skickade han i väg två av dem och sade åt dem: ”Gå in till staden. Där möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom, och där han går in skall ni säga till den som äger huset: Mästaren frågar: Var är salen där jag kan äta påskmåltiden med mina lärjungar? Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som redan står färdigt. Där skall ni ordna för oss.” Lärjungarna gav sig i väg, och när de kom in i staden fann de att allt var som han hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden. Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sade: ”Ta detta, det är min Kropp.” Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Han sade: ”Detta är mitt Blod, Förbundsblodet som blir utgjutet för många. Sannerligen, aldrig mer skall jag dricka av det vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike.” När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget.

Så lyder Herren Evangelium.

 

Bön över offergåvorna

Herre, vi kommer inför Ditt höga majestät. Må vi i dessa mysterier nalkas Herren Jesus, Förmedlaren av det nya och eviga förbundet, och här bli bestänkta på nytt med Hans frälsande Blod.

Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Prefation I om Herrens Lidande

Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt att vi frambär lovets offer och förkunnar Din ära, Allsmäktige, Evige Gud, barmhärtige himmelske Fader.

Ty frälst genom Kristi lidande på Korset kan nu hela världen prisa Din härlighet.

Genom Korset faller domen över världen och uppenbaras den Korsfästes makt, Han som gav sitt liv för oss: Jesus Kristus, vår Herre.

Därför vill vi, med änglarna och alla heliga, med hela den himmelska härskaran, prisa Ditt Namn, tillbedja Dig och sjunga: Helig…

 Kommunionsantifon

Välsignelsens kalk, som vi välsignar, ger oss gemenskap med Kristi Blod. Brödet, som vi bryter, ger oss del i Kristi Kropp.

Bön efter Kommunionen

Stärkta av Livets Bröd och Frälsningens Kalk ber vi Dig, Gud, att Du alltid på nytt bestänker oss med Kristi Blod och låter det för oss bli en källa med ett flöde som ger evigt liv. Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Eller:

Allsmäktige Gud, Du har skänkt oss ny kraft i denna himmelska mat och dryck. Skydda oss från fiendens hot, Du som har återlöst oss med Kristi Dyrbara Blod, Han som lever och råder i evighet.

 

De flesta av dessa texter är översatta och redigerade     

av en gråbroder från

S:t Franciskus Kloster i Jönköping

för

Ave Maria Publikationer

Vi skulle önska att kunna ge ut bönerna i bokform

Kan du bidra?

Bankgiro 5061-1318

 (Gråbröderna Jönköping)

Swish 076 555 84 06

kyrkoherdens telefonnummer Pater Joseph Maria Nilsson

Skriv: AMP (=Ave Maria Publikationer)

Du får gärna sprida texterna, men ange källan:

Ave Maria Publikationer

swish

 

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek