Devotionen till Vår Herres Jesu Kristi Sår

Devotionen till Vår Herres Jesu Kristi Sår

Devotionen till Vår Herres Jesu Kristi Sår
Detalj från ett krucifix målat på 1200-talet av den anonyme Helige Franciskus mästaren år 1272.Krucifixet vördas i S:ta Clarabasilikan i Assisi

Devotionen till

Vår Herres Jesu Kristi Sår

Ave Maria Publikationer – Gråbröderna

Devotionen till Jesu Heliga Sår

Med Jesu Heliga (fem) Sår menar vi: Såren i Jesu händer, fötter och sida. Första gången man hör talas om dessa som en grupp tycks vara genom den Helige Petrus Damianus (1007-1072, 21 feb.). Ett århundrade senare utropade sig Alfonso Henriquez till kung av Portugal efter att ha besegrat fem muslimska härskare. På sitt lands vapensköld satte han år 1139 de fem Såren som tacksägelse för att, enligt traditionen, Jesus uppenbarade sig för honom under striden. Det var emellertid den Helige Franciskus´ Stigmatisering, då han på ett övernaturligt sätt mottog Kristi Sårmärken på sin kropp år 1224 på berget La Verna i Toscana som gjorde att de troende på ett helt annat sätt uppmärksammade de fem Såren. Man vet med säkerhet att denna devotion var känd i Tyskland under 1200-talet och att det var i tysktalande länder som det första liturgiska firandet av Jesu Heliga fem Sår började på 1300-talet. Denna fest var mycket populär bland de troende. Man tillskrev självaste Aposteln Johannes Mässans formulär vilket uppenbarades till Påven Bonifatius II (530-532) – som i detta sammanhang mycket passande var den förste påve av tysk härkomst.

Enligt den fromma traditionen frisläpps en själ från Skärseldens plågsamma rening efter det att Votivmässan till Jesu Heliga fem Sår blivit firad fem gånger. För övrigt blev talet fem på något sätt magiskt. Exempelvis drack Henrik Suso (1295-1366) vatten fem gånger under sin måltid. Mängder av böner till Jesu Heliga fem Sårs ära komponerades under 1200-1500-talen.

En av de mest kända företrädarna för devotionen till Jesu Heliga Sår var den Heliga Clara av Assisi (1194-1253, 11 aug.). Man sa att hon bad bönen till Jesu Heliga fem Sår som komponerats av Syster Agens av Oprotulo, men det manuskript som är känt är senare än 1200-talet. Klassiska är bönerna i devotionen till de fem Såren från 1400-talet, med en bön för varje Sår och upprepningen av fem Fader vår och Var hälsad Maria. Detta mönster av böner ber vi ännu idag.

Även om både franciskaner och dominikaner varit ivriga i spridandet av denna devotion så är det passionisterna som utmärkt sig för dess spridning i modern tid.

Devotionen till Jesu Heliga Sår praktiseras genom:

- Eftersom det är genom Jesu Heliga Sår vi blir helade (Jes 53:5; 1 Petr 2:24) är det naturligt att vi uppmärksammar denna frälsningsbringande källa dagligen genom att kyssa vårt krucifix när vi går upp på morgonen och innan vi lägger oss. Man ber då lämpligen:

Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig, för genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst oss

Hela mig genom Dina Heliga och Ärorika Sår.

 - Fjärde fredagen i Fastan är enligt tradition särskilt vigd åt Jesu Heliga fem Sår. Se de stora löften Herren ger dem som ärar Hans Heliga Sår (i Rosenkransen till Jesu Heliga Sår).

- Fredagen efter första söndagen i Fastan var förr helgad åt Vår Herres Jesu Kristi lans och spikar. Det kan vara en passande dag för att be bönerna från devotionen till Jesu Heliga Sår.

Betydelsen av att vörda Kristi Lidande och Sår som vi ser på Krucifixet

En utvald själ, Syster Antonietta Prevedello (1876-1945), säger sig ha hört Herren lova följande: ”Var gång en själ vördar och kysser mina Sår på ett krucifix förtjänar han eller hon att jag själv kysser såren som uppkommit av dennes själs misär och synd… Jag kommer att återgälda denna kyss med sju hemliga gåvor, den Helige Andes gåvor och ge förmågan att kunna övervinna de sju huvudsynderna. Denna gåva ger jag dem som i tillbedjan kysser min kropps blödande Sår. Sänk varje bön, varje gärning, varje tanke, varje hjärtslag och allt du gör i mina Sårs Blod, då kommer de ut helgade och stiger som en flamma av kärlek till Gud och samtidigt faller de ner som ett regn av gottgörelse till själarna i Skärselden.”

Vetenskapsmannen Enrico Medi (1911-1974), andlig son till Helige Pio da Pietrelcina (Padre Pio), uppmanade alla att förse sig med krucifix i hemmet och att ge bort krucifix: ”Till dem ni vill väl ska ni ge ett krucifix, ett vackert välgjort krucifix. Det är den vackraste bok om kärlek ni kan läsa… Så mycket vi kan lära oss när vi betraktar krucifixet om Herrens kärlek… Krucifixet är den ”bok” som har format helgonen.”

Löften genom en ordenssyster i Österrike år 1960

för vördnaden av Krucifix

Ordenssystern som säger sig ha fått ta emot följande löften från Herren har önskat att få förbli anonym.

Se även de löften systern säger sig ha fått ta emot för devotionen till Jesu Dyrbara Blod (i häftet: Himmelska Böner och Gudomliga Löften, devotionen till Jesu Dyrbara Blod):

“De som hänger upp krucifix i sina hus och arbetsplatser och smyckar krucifixen med blommor, kommer att skörda många välsignelser och rik frukt från deras arbeten och initiativ, samt få hjälp och tröst när problem och lidanden kommer över dem.

De som betraktar krucifixet, om så endast några minuter, när de blir frestade eller blir prövade på annat sätt, särskilt när de får frestelsen att bli arga och upprörda, kommer de få nåden att kontrollera sig och övervinna syndens frestelse.

De som varje dag mediterar en kvart över min dödsångest på Korset ska uthärda sina svårigheter och lidanden med tålamod och senare med glädje.

De som ofta tänker på mina Sår på Korset med innerlig sorg över deras synder och skulder ska mycket snart få en djup avsky för synden.

De som ofta, eller åtminstone två gånger per dag, offrar till den Himmelske Fadern mina tre timmar av dödskamp på Korset för sina underlåtelser, brist på iver i det andliga livet och försummelsen att förverkliga goda föresatser kommer att få sina straff förkortade eller helt avskrivet.

De som gärna dagligen ber De Heliga Sårens Rosenkrans hängivet med stort förtroende medan de mediterar över min dödskamp på Korset kommer att få nåden att utöva sina plikter väl och deras föredöme kommer att hjälpa andra att även de utövar sina plikter väl.

De som leder andra till att ära Krucifixet, mitt Dyrbara Blod och mina Heliga Sår och dessutom lär andra att be Mina Heliga Sårs Rosenkrans ska inom kort få bönesvar på all bön om hjälp.

De som ber Korsvägsandakten dagligen under en viss tid och offrar den för syndares omvändelse kan rädda en hel församling.

De som tre gånger i följd (inte samma dag) besöker en bild av mig som korsfäst, ärar bilden (eller krucifixet) och offrar till den Himmelske Fadern min dödsångest och dödskamp, mitt Dyrbaraste Blod och mina Heliga Sår för sina synder kommer att få en vacker död och ska dö utan kamp och rädsla.

De som varje fredag, klockan tre på eftermiddagen, mediterar över mitt lidande och min död under femton minuter och offrar det tillsammans med mitt Dyrbaraste Blod och mina Heliga Sår för sig och för de döende den veckan kommer att uppnå en högre grad av kärlek och fullkomlighet och kan därmed vara säkra på att den Onde inte kan orsaka mer andlig och fysisk skada.”

Litania till Jesu Heliga Sår

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

En dag när den Heliga Gertrud den Stora (1256-1302, 16 nov.) hade avslutat sina böner till Jesu Heliga Sårs ära, fick hon en vision av Herren, på vars Sår låg en gyllene ros. Herren gav följande löfte: ”Jag kommer att visa mig för dig på detta förhärligade sätt i din dödsstund och jag ska dölja alla dina synder och smycka dig med ära precis på samma sätt som du har smyckat mina Sår med dina hyllningar. Alla som hyllar mina Sår lovar jag samma nåd.”

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, Smärtfyllda Moder, bed för oss

Jesu Heliga Sår, var min räddning

Jesu Heliga Sår, var min styrka i allt lidande

Jesu Heliga Sår, var mitt beskydd i all frestelse

Jesu Heliga Sår, var min sköld mot själens fiender

Jesu Heliga Sår, var min tröst i svårmod och sorg

För det Heliga Såret på Din skuldra skull,

hjälp mig att troget bära mitt kors

För de Heliga Såren på Ditt huvuds skull,

ge mig nåden att alltid ära och älska Dig

För alla de Heliga Sår som Du fått genom tortyren skull, bevara min själ från syndens orena fläckar

För det Heliga Såret i Din vänstra fot skull,

led mig på frälsningens och fullkomlighetens väg

För det Heliga Såret i Din högra fot skull,

var alltid vid min sida

För det Heliga Såret i Din vänstra hand skull,

bevara mig från att någonsin skiljas från Dig

För det Heliga Såret i Din högra hand skull,

välsigna mig och omfamna mig med Din Barmhärtiga Kärlek

För det Heliga Såret i Ditt Hjärta skull,

bevara mig i Din kärlek och förlåt mig allt sårar Dig

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F. Genom Kristi Sår blir vi helade.

Alla Och genom Hans död på Korset blir vi räddade.

F. Låt oss bedja. Evige Fader, vi vördar Din älskade Sons Heliga Sår, som Han har lidit för vår frälsnings skull.

Vi ber om styrka genom dessa Heliga Sår, så att vi, när vi får lida, kan fylla det som ännu fattas i Kristi lidanden för Kyrkan, som är Hans Kropp.

Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Bön till Jesu Heliga Sår för Den Heliga Kyrkan

”Kära lilla själ, om du visste hur mycket jag älskar denna bön, skulle du be den ofta. Du kan rädda världen genom den.”

Kristi ord till den tyska mystikern ’Moder’ Maria Graf (1906-1964), den Helige Mauritius dag 1961. År 1949 uppmanar Herren Maria Graf att säga till prästerna att de ska inbjuda de troende att be Rosenkransen om omvändelse för Kyrkans alla fiender.

https://www.mysticsofthechurch.com/2015/03/prayer-for-conversion-of-sinners-and.html

Be gärna och ofta denna underbara bön! Om du har möjlighet be bönen med ett krucifix i handen och vid varje bön kyss det Sår som åsyftas i bönen.

Jesus, i förening med Marias fullkomligt rena Hjärta hyllar och tillber jag det Heliga Såret i Din högra hand + och anbefaller den Heliga Kyrkans alla präster åt detta Sår. Ge dem Din Gudomliga kärleks eld varje gång de frambär det Heliga Mässoffret, för att de ska kunna förmedla denna glöd åt de själar som är anförtrodda åt dem. Amen.

Ära vare Fadern…

Jag hyllar och tillber det Heliga Såret i Din vänstra hand + och åt detta Sår anbefaller jag alla som har gått vilse och som lever utanför sanningens och nådens fullhet, alla misstroende och alla stackars själar som inte känner Dig. Av kärlek till dessa själar, ber jag Dig Jesus, att kalla många arbetare till Din Vingård, så att alla kan få vägledning för att nå Ditt Heliga Hjärta. Amen.

Ära vare Fadern…

Jag hyllar och tillber de Heliga Såren i Dina fötter + och åt dessa Sår anbefaller jag alla förhärdade syndare som älskar världen mer än Dig. Jag anbefaller särskilt de som ska dö i dag åt Dina Heliga Sår. Jesus, tillåt inte att Ditt Dyrbara Blod är förspillt för dem. Amen.

Ära vare Fadern…

Jag hyllar och tillber Ditt Gudomliga Huvuds Heliga Sår + och anbefaller åt dessa Sår den Heliga Kyrkans alla fiender, alla dem som än idag korsfäster Dig genom att förfölja Din Mystiska Kropp. Jesus, jag ber Dig att omvända dem och att kalla dem till Din tjänst, så som Du kallade Saulus för att han skulle bli den Helige Paulus, så att det snart blir en enda hjord och en enda herde. Amen.

Ära vare Fadern…

Jag hyllar och tillber Ditt Heliga Hjärtas Sår + och åt detta Heliga Sår överlämnar jag min själ och alla som Du vill att jag ska be för, särskilt de lidande och svårt prövade av livets bördor, alla förföljda och övergivna. Jesu Heliga Hjärta, ge dem Ditt ljus och Din nåd. Uppfyll dem med Din kärlek och Din sanna frid. Amen.

Ära vare Fadern…

Himmelske Fader, genom Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta, offrar jag Dig Din innerligt älskade Son och med Honom, i Honom och genom Honom helt och fullt mig själv. Amen.

Bön för att ära Kristi Sår på Skuldran

Helige Bernhard av Clairvaux (1090-1153) frågade vår Herre under bön vilken den största smärtan var som Han fick lida och som inte är ihågkommen. Herren Svarade: ”Under det att jag bar Korset fick jag ett djupt sår på min axel, som var mer smärtsamt än alla andra och som ingen har uppmärksammat. Vörda detta Sår och jag ska ge dig vadhelst du ber mig om med tanke på detta Sårs förtjänster och kraft. Och de som vördar detta Sår kommer jag att förlåta alla deras veniala (svaghetssynder) synder och efter bikten aldrig mer komma ihåg deras dödssynder.”

Påven Eugen III förlänade 3000 års avlat på Helige Bernhards begäran för alla dem som med andakt bad Herrens bön tillsammans med tre Ave Maria till ära för Herrens Sår på skuldran.

Att Herren haft ett fruktansvärt Sår på axeln efter Korsets tyngd bekräftades när man undersökte Svepeduken i Turin år 1978.

Kärleksrike Jesus, Guds milda Lamm, jag syndare som är i behov av Din barmhärtighet hyllar och ärar det Allraheligaste Såret på Din skuldra, på vilken Du bar Ditt tunga Kors och som fläkte upp Din hud och blottlade Dina ben, så att det gav Dig mer smärta än några andra sår på Din Heliga Kropp.

Jag tillber Dig, lidande Jesus, jag prisar och ärar Dig och jag tackar Dig för detta smärtsamma och Heliga Sår som Du ådragit Dig för min skull.

Med tanke på denna oerhörda smärta och på den oerhörda bördan som Ditt Kors var, så ber jag Dig att vara barmhärtig mot mig syndare, att förlåta mig alla svaghetssynder och dödssynder och att leda mig till Himmelen på det Heliga Korsets väg. Amen.

Fader vår, tre Var hälsad Maria

Hyllningsbön till Jesu Heliga Sår i Sidan

Heliga Gertrud (1256-1302, 16 nov.). Gammal avlatsbön.

O Herre Jesus, Du den Medlidsamme, som har renat oss med Ditt eget Blod.

Jag tackar Dig för det underbara och tillbedjansvärda Sår av kärlek, som Du fick på Korset när Din erövrande kärlek öppnade Din sida och sårade Ditt Allraheligaste Hjärta med ett spjut av kärlek.

Välsignad i all evighet vare det livgivande öppnandet och det Heliga Såret och välsignat vare det tillbedjansvärda frälsningens Blod och Vatten som kom ut ur Din sida för att rena oss från alla våra synder.

Jag är oren: rena mig, Jesus, Du som är den Medlidsamme. Låt detta mäktiga Vatten skölja mig helt och hållet.

Jag är svag: styrk mig med Ditt Dyrbara Blod, och i min sista timma låt då min del och mitt arv vara att åtminstone få en droppe av denna Gudomliga Flod.

O kärleksrike Jesus, vid Ditt genomborrade Hjärta ber jag Dig att såra mitt hjärta med Din kärleks pil, så att inget världsligt längre kan bo i mig. Tillåt bara att det är Din glödande kärlek som fyller mitt hjärta och min själ, nu och för evigt. Amen.

De Uppenbarade Bönerna till Jesu Heliga Sårs Ära

Vår Herre uppenbarade för den Heliga Gertrud (1256-1302, 16 nov.) att följande böner skulle bes fem gånger för att ära Jesu Heliga Fem Sår och med dessa böner andligen kyssa Såren tillsammans med någon annan bön och utförandet av någon god gärning, som ska offras genom Jesu Heliga Hjärta. Den Himmelske Fadern kommer att ta emot denna devotion som en stor och kärleksfull hyllning för Frälsningsverkets kärlek.

Jesus, världens Frälsare, förbarma Dig över mig.

För Dig är ingenting omöjligt, därför ber jag Dig att skänka Din barmhärtighet till alla olyckliga syndare.

O Kristus, Du har frälst världen genom Ditt Kors, hör vår bön.

Var hälsad, Jesus, min älskande Brudgum, jag hyllar Dig i Din Gudomlighets obeskrivliga glädje.

Jag omfamnar Dig med allt skapats kärlek och längtan och jag kysser Din kärleks Heliga Sår.

Herren är min styrka och min ära.

Han är min frälsning. Amen.

Be denna bön fem gånger, enligt Herrens önskan, tillsamman med någon annan bön och en god gärning, som man offrar genom Jesu Heliga Hjärta.

Hyllningsbön till Jesu Heliga Sår i Sidan

Bön tillskriven den Heliga Clara av Assisi (1194-1253, 11 aug.)

Ära och pris vare Dig älskade Jesus Kristus för det Allraheligaste Såret i Din sida. Genom detta tillbedjansvärda och Heliga Sår som soldaten Longinus öppnade med sin lans, har Du gjort känt för alla Din oändliga barmhärtighet.

Mildaste Jesus, jag ber Dig, eftersom Du har återlöst mig från arvsynden genom Dopet att Du nu genom Ditt Dyrbara Blod, som är offrat och mottaget i hela världen, befriar mig från allt ont: i det förflutna, i denna stund och från det som kan tänkas komma.

Genom Ditt bittra lidande och död, ge mig en levande tro, ett starkt hopp och en fullkomlig kärlek, så att jag helhjärtat älskar Dig av hela min själ och av alla mina krafter.

Låt mig få bli uthållig i Din tjänst orubblig och insiktsfull i att göra det goda, så att jag alltid kan behaga Dig, min Herre Jesus Kristus. Amen.

Bön till Jesu Heliga Sår för Själarnas Frälsning

Pater Joseph Maria Nilsson OFM Conv.

När du ber denna bön, ha då gärna ett krucifix i din hand och för varje korstecken kyss det Sår som avses i bönen.

 

Evige Fader, jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Heliga Sår i den högra handen + med allt det Dyrbara Blod som utgöts genom detta Heliga Sår för vår Heliga Moder Kyrkan. Befria Kyrkan från alla synliga och osynliga fiender. Ge Kyrkan heliga präster, ordensfolk och ivriga söner och döttrar.

Detta offer gör jag genom Guds och vår Moder Marias kärleksfulla händer.

Herre Jesus Kristus, jag litar på Dig.

Herre förbarma Dig över Kyrkan.

Evige Fader, jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Heliga Sår i den vänstra handen + med allt det Dyrbara Blod som utgöts genom detta Heliga Sår för alla familjer. Rädda äkta makar från att förlora sin kärlek till varandra. Låt barnen få växa upp under trygga och kärleksfulla förhållanden. Beskydda det sanna familjelivet.

Detta offer gör jag genom Guds och vår Moder Marias kärleksfulla händer.

Herre Jesus Kristus, jag litar på Dig.

Herre förbarma Dig över alla familjer.

Evige Fader, jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Heliga Sår i den högra foten + med allt det Dyrbara Blod som utgöts genom detta Heliga Sår för alla ofödda barn. Rädda dessa ofödda liv så att de får sjunga Ditt lov, leva till Din ära och en dag bli medarvingar med oss till den Himmelska glädjen.

Detta offer gör jag genom Guds och vår Moder Marias kärleksfulla händer.

Herre Jesus Kristus, jag litar på Dig.

Herre förbarma Dig över alla ofödda barn.

Evige Fader, jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Heliga Sår i den vänstra foten + med allt det Dyrbara Blod som utgöts genom detta Heliga Sår för syndares omvändelse och för en salig död åt alla döende. Du vill inte syndarens död utan att alla omvänder sig och får liv.

Förbarma Dig över alla som lever i synden och inte vill leva i gemenskap med Dig och med Din Kyrka. Ge dem tillfälle och nåd till att omvända sig. Din älskade Son har lidit dödens ångest för vår frälsning.

Låt inte någon dö på vår jord utan att få nåden att öppna sitt hjärta och sin själ för Dig, Du vår Frälsnings Gud.

Detta offer gör jag genom Guds och vår Moder Marias kärleksfulla händer.

Herre Jesus Kristus, jag litar på Dig.

Herre förbarma Dig över alla syndare.

Evige Fader, jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Heliga Sår i sidan + med allt det Dyrbara Blod och Vatten som utgöts genom detta Heliga Sår för alla själar i Skärselden, särskilt för dem som ingen ber och offrar för.

Må Kristi Dyrbara Blod vara ersättningen för allt det som de nu måste renas för och må Vattnet från Jesu sida ge dem lindring och glädjens budskap om befrielse från reningens eld.

Detta offer gör jag genom Guds och vår Moder Marias kärleksfulla händer.

Herre Jesus Kristus, jag litar på Dig.

Herre förbarma Dig över alla själar i Skärselden.

Be nu fem Ära vare Fadern till Jesu Heliga Sårs ära.

Bön för Veckans Dagar till Jesu Heliga Sår

Ur Oremus 1909

Särskilt passande för faste- och passionstiden. ”Gå varje dag i veckan in i ett av Frälsarens Heliga Sår och bli kvar där med kärlek!” Kyrkoläraren, den Helige Franciskus av Sales 1567-1622, 24 jan.) i ett brev (nr. 48) till den Heliga Jeanne-Francoise De Chantal (1572-1641, 12 dec.)

Inledningsbön för var Dag

Korsfäste Frälsare, i djupaste ödmjukhet knäböjer jag inför Ditt Heliga Kors.

Som Maria Magdalena omfamnar jag förbannelsens Träd, som genom Dig förvandlats till livets Träd.

Jag kysser i anden de Heliga Sår som kärleken till oss syndiga människor tillfogat Dig.

Hur mycket borde jag inte älska Dig, Herre.

För att inte glömma Dina händers verk har Du skrivit mitt namn i Dina händer och fötter och i Din Heliga sida.

Du själv har ju sagt: Om än en moder kunde glömma sitt barn, så ska dock inte jag glömma dig; för se, jag har skrivit Dig i mina händer.

Tillåt inte heller att jag glömmer Dig och Din kärlek.

Låt Dina Heliga Sår bli för mig en outtömlig källa till kärlek och liv. Amen.

Söndag och onsdag

Var hälsat välsignade Sår i Frälsarens högra hand.

Vid detta Heliga Sår ber jag Dig, Herre Jesus, ge mig riklig nåd mot mina synliga och osynliga fienders angrepp.

Ställ mig på den Yttersta Dagen på Din högra sida, och låt mig med Dina utvalda få höra de glädjerika orden: ”Kom till mig, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det Rike som är förberett för er från världens grundläggning.”

I detta Sår lägger jag ned alla goda gärningar, som jag genom Din nåd under mitt liv någonsin utfört. Förena dem, Herre, med Dina heliga verk, ersätt genom Dina förtjänster allt som fattas hos dem, och frambär dem åt Din Himmelske Fader. Amen.

Måndag

Var hälsat välsignade Sår i Frälsarens vänstra hand.

Vid detta Heliga Sår ber jag Dig, Herre Jesus, förbarma Dig över min svaghet och obeständighet.

Styrk mig i mina goda föresatser och låt mig få Din kärlek, så att jag förtröstansfullt kan säga: Hans högra hand stöder mig, och Hans vänstra ska omfamna mig. Här vid detta Heliga Sår lägger jag ned alla mina synder, kända och okända. Utplåna dem, Herre Jesus, med Ditt Dyrbara Blod, så att de inte anklagar mig inför Din Domstol och ådrar mig den eviga fördömelsens straff. Amen.

Tisdag och torsdag

Var hälsat välsignade Sår i Frälsarens högra fot.

Vid detta Heliga Sår ber jag Dig, Herre Jesus, lär mina fötter vandra på Dina Buds vägar, så att jag gör framsteg i dygd, till dess jag får se Dig, min Herre och Gud, i de saligas Rike.

I detta Heliga Sår lägger jag ned all den välgång och lycka som Din Heliga försyn har skänkt mig.

Bevara mig, så att jag inte blir högmodig över lyckans gåvor och förolämpar Dig, mitt Högsta Goda. Amen.

lördag

Var hälsat välsignade Sår i Frälsarens vänstra fot.

Vid detta Heliga Sår ber jag Dig, Herre Jesus, fräls mina fötter från de snaror som mina fiender lagt ut för mig, och bevara mig från återfall i synd.

Låt mig inte vandra på högmodets stigar, utan i ödmjukhet följa Dig på Korsets törnbeströdda väg.

I detta Heliga Sår lägger jag ner, Herre Jesus, alla mina kors och lidanden och förenar dem med Ditt bittra lidande och död.

Ge mig riklig nåd att av kärlek till Dig villigt bära mitt kors och i allt underkasta mig Din Heliga Vilja. Amen.

Fredag

Var hälsat välsignade Sår i Frälsarens Sida.

Var hälsad, kärlekens levande källa, alla nådegåvors skattkammare, tillflyktsort och viloplats för min själ. Träd fram, min själ till Jesu Heliga Hjärta, och gå in i den Helgedom som Frälsarens kärlek öppnat för dig.

Lägg där ned alla dina sorger och bekymmer.

Vila ut där ifrån dina mödor och hämta kraft i dina lidanden.

Barmhärtige Frälsare, förlåt mitt hjärtas köld och trolöshet.

Rena det med Ditt Hjärtas Blod från syndens fläckar och upptänd i det Din kärleks Heliga eld, så att jag älskar Dig över allting och allt annat endast enligt Din Heliga Vilja. I detta Heliga Sår, Herre Jesus, lägger jag ned mitt hjärtas alla önskningar och begär.

Förena mitt hjärta så med Ditt Heliga Hjärta att det aldrig skiljs från Dig, och jag i sanning kan säga med aposteln: Vem ska skilja oss från Kristi kärlek? Sorg eller svårigheter, hunger eller nakenhet, fara, förföljelse eller svärd? Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek, som är i Kristus Jesus, vår Herre. Amen.

Avslutningsbön varje Dag

F. Han blev sårad för våra synders skull.

Alla Han blev slagen för våra missgärningars skull.

F. Låt oss be. Gud, Du som återupprättat det fallna människosläktet genom det Dyrbara Blod som flutit från Din enfödde Sons Sår, låt oss som här på jorden tacksamt ärar dessa Heliga Sår, en gång i Himmelen få åtnjuta frukterna av det Dyrbara Blod som flutit ur dem.

Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Medeltida Avlatsbön till Jesu Heliga Sår

”Den som läser den bön som här följer till vår Herres Heliga fem Sårs ära förtjänar 5000 års avlat.’ Detta utlovade den Helige Gregorius I (540-604, 3 sept.) i sin mildhet.” Ur medeltida bönböcker.

Var hälsat vår Herres Jesu Kristi högra hands Sår, som var genomborrad med den trubbiga spiken, låt oss som Du har återlöst med Ditt Heliga Kors få komma på den högra sidan i Ditt Rike. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria.

Var hälsat vår Herres Jesu Kristi vänstra hands Sår, som blev genomborrad av fiendernas omilda händer. Fräls oss från allt det onda som drabbat oss genom arvsynden. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria.

Var hälsat Jesu Kristi högra fots Sår. Styrk mitt sinne, min kropp och min själ med Din återkomst och var vårt hopp för det eviga livet. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria.

Var hälsat Jesu Kristi vänstra fots Sår, från vilket alla dygders blomster spirar upp. Beskydda oss från vår fiende som på alla sätt vill förleda och förstöra oss. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria.

Var hälsat Jesu Kristi Heliga Sida, som blev genomstungen av det vassa spjutet. Ur detta Sår rann Ditt välsignade Blod ut. Led oss in till det eviga livet. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria.

F. Gud Fader skonade inte sin enfödde Son,

Alla utan utgav Honom i döden för oss alla och genom Hans Sår har vi blivit helade.

F. Låt oss be. Allsmäktige Gud, låt oss få Din älskade Sons Heligaste Sår inpräglade i våra hjärtan, så att de kan upplysa oss till att bli trogna i Din vänskap.

Genom Honom, Jesus Kristus vår Herre.

Alla Amen.

Bön till Vår Frälsares Jesu Kristi Fem Sår

En bön som Starets Isidor (+ 1908) lärde ut till sina andliga barn

Rekommenderad andlig läsning: Jordens salt är levnadsberättelsen om fader Isidor, en av Rysslands sista stora staretser. Den är författad av staretsens andlige son, Pavel Florenskij, som var präst, religionsfilosof och framstående vetenskapsman. För Florenskij innebar mötet med fader Isidor ett möte med den ortodoxa traditionens munkideal, som han såg förkroppsligat. Han var därutöver övertygad om att i denne enkle starets ha mött det kyrkliga livets mysterium.

Var har Du ont?

För handen till pannan och säg:

Herre, Ditt huvud kröntes till blods med Törnekrona för mina synders skull.

För ned handen till din högra fot och säg:

Jesus, Din högra fot spikades fast med järnspik för mina synders skull.

Lägg handen på din vänstra fot och säg:

Kristus, också Din vänstra fot spikades fast med järnspik för mina synders skull.

Lyft handen till din högra axel och säg:

Gud, Din högra hand spikades fast med järnspik för mina synders skull.

För handen till din vänstra axel och säg:

Son, också Din vänstra hand spikades fast för mina synders skull. Din sida stacks upp med ett spjut och strax kom därifrån ut Blod och Vatten till våra själars försoning och frälsning.

Genom Gudaföderskan upplys mitt förstånd.

Vänd ditt ansikte mot Guds Moders bild och säg:

Också genom din egen själ gick ett svärd, så att en källa av ångerfyllda och tacksamma tårar springer upp ur många hjärtan världen över. Amen.

Mäktig Bön till ära för Jesu Heliga Sår

Ur Miracles of Our Lord of Pardon, USA, 1975.

Följande bön med förklaring och löften har i engelskan Nihil Obstat: E. Boylan, SJ., Imprimi potest: D. Mannix, Arch. Melb., Imprimatur. J. Bustamante, Prov. Y. Vicario Gral. 25 feb. 1937, jan 1982. Den lilla skriften påstår också att följande bön med löfte har flera påvars godkännande, utan att dock nämna vilka.

”I en bergstrakt bodde en kvinna. Hon förde ett mycket exemplariskt liv. Kvinnan önskade få veta hur många sår vår Herre Jesus Kristus fick ta emot på sin kropp. Hon bad innerligt till Herren för att få veta hur mycket Han utstått för vår frälsnings skull. Herren uppenbarade sig för henne och sa:

’Du ska veta att min kropp fick 5 455 Sår. De som vill ära dessa Sår och minnas dem genom att under ett år dagligen be femton Fader vår och femton Var hälsad Maria kommer genom denna devotion att befria femton själar från Skärselden, och själv få eftergift för den bot som han eller hon borde uppfylla för lika många dödssynder. Förutom detta kommer han eller hon få nåd och välsignelse att kunna utföra verkligt goda gärningar. De som ber dessa böner under ett helt år, för att ära mina Sår, kommer femton dagar innan dödsstunden få ta emot min Kropp som föda och inte känna någon törst. Jag vill ställa mitt Kors framför honom eller henne som ett beskydd. Jag, tillsammans med min Allraheligaste Moder, kommer att vara hos honom eller henne i dödsstunden. Jag kommer då att med välvilja ta emot själen för att ta den till den eviga glädjen. När själen kommit fram ska den av mig få ta emot den Gudomliga drycken. Den som har verklig ånger och sorg över sina synder och ber dessa böner under ett år, ska jag förlåta alla de synder som han eller hon har begått från födelsen till dödsstunden. Jag lovar också att rädda honom eller henne från de onda andarnas inflytande och från frestelser. Den som är ond, kommer genom dessa böner att bli omvänd och jag ska rädda den själen från helvetets eld. Vadhelst den som dagligen ber dessa böner ber min Moder om, det ska jag ge och dessutom det liv som berättigar till att leva med mig i mitt Rike för evigt. Den som bär med sig denna bön, ger den till någon att läsa, eller visar den till någon, kommer att i detta liv få glädje och belöning. Varhelst den personen befinner sig, kommer denna bön att bevara honom eller henne i frid och beskyddad från yttre fiender, på samma sätt som jag befallde de höga vågorna att lugna sig. Den man eller kvinna som har denna bön i sin ägo kommer inte att dö en ond bråd död eller möta döden oförberedd, falla i strid, bli fängslad, få sitt liv förstört av falskt vittnesbörd. Den havande kvinna som just ska föda sitt barn och som hänger denna bön runt sin hals, kommer att föda utan komplikationer och utan fara.’

 Denna bön spreds från Rom av Fader Juan Cardoso. Bönen hittades på en man som blivit kastad i havet med en stor sten bunden kring sin hals. Mannen överlevde tack vare denna bön med dess gudomliga löften. Den som bär denna bön på sig måste göra det med uppriktig tro, för Gud har aldrig svikit sina löften. Be därför varje dag följande bön:”

Min Herre Jesus Kristus, påminn Dig att jag är en syndare.

Allraheligaste Jungfru, be för mig. Du ska alltid vara lovad och välsignad. Bed för mig syndare hos din älskade Son, Han som är änglarnas, profeternas och Patriarkernas Dyrbara Skönhet, martyrernas, apostlarnas och bekännarnas Segerkrans, serafernas Ära och jungfrurnas Krona. Bed för mig att Han räddar mig från den fruktansvärde onde anden när min själ ska skiljas från min kropp.

O Jesu Kristi Allraheligaste Barmhärtighet och Skönhet, Himmelens Glädje, prästernas Tröst och Försoningen för våra gärningar: tillsammans med Honom och med dig, du den mest visa Jungfrun, är änglarna lyckliga. Anbefall och bed för min och alla fromma kristnas själar hos din välsignade Son, och för oss till det eviga Paradiset, där du lever och råder för evigt och där vill vi vörda dig i all evighet.

 Allraheligaste Härskarinna, Jungfru Maria, Moder till den levande Guden, emedan du har fött Honom ber vi om din förbön för oss syndare, så att Han förlåter oss, räddar oss från den onde fienden som strider mot oss, och att Han ger oss den eviga äran.

Välsignad vare alltid vår Herres Jesu Kristi Heliga Lidande och Död. Amen.

Bed nu femton Fader vår och femton Var hälsad Maria, enligt Herrens önskan för att ära Hans Heliga och Ärorika Sår.

Jesu Heliga Sårs Rosenkrans

Eller

Barmhärtighetens Rosenkrans

Bes med den vanliga rosenkransen

Syster Maria Martha Chambon (1841-1907) tog emot följande rosenkransbön till Jesu Heliga Sår med dess löften av Herren själv. Herren kallar själv i uppenbarelsen denna Rosenkransbön för Barmhärtighetens Rosenkrans. Uppenbarligen har namnet senare ändrats av Syster Marias medsystrar då namnet Rosario delle Sante Piaghe di Nostro Signore Gesù Cristo propagerades i de foldrar som utgavs av Visitationsklostret i Pisa. Böneformen fick Kyrkligt godkännande år 1927.

Syster Maria Martha fick följande löften för alla dem som ber denna Rosenkransbön:

 ”Jag vill ge dig allt du ber om genom mina Heliga Sår. Det är viktigt att sprida denna form av tillbedjan.

Denna bön kommer inte från världen utan från Himmelen och den kan åstadkomma allting.

Mina Heliga Sår uppehåller världen. Be mig att du alltid måtte älska dem, för de är källan till varje nåd.

Du måste ofta be denna bön, få din nästa att göra detsamma och ge den vidare till själarna.

När du drabbas av lidanden, överlämna dem till mina Sår och de kommer att bli lindrade.

Det är viktigt att be denna bön hos de sjuka. Bönen kommer att bära den sjuke till kropp och själ.

Syndaren som säger ‘Evige Fader jag överlämnar till Jesu Heliga Sår…’ kommer att bli omvänd.

Mina Sår helar dina sår.

Ingen själ kommer att utplånas som andas sin sista suck i mina Sår, för de ger evigt liv.

För varje ord du uttalar i mina Sårs Rosenkrans ska jag låta en droppe av mitt Blod falla på en syndares själ.

Den själ som har ärat mina Heliga Sår och överlämnat åt dem själarna i Skärselden, till dem kommer, när han eller hon dör, den Heliga Jungfrun, änglarna och jag själv för att ta emot honom eller henne i skinande härlighet och kröna honom eller henne.

Mina Heliga Sår är skatternas Skatt för själarna i Skärselden.

Tillbedjan av mina Heliga Sår är boten för dessa ondskans tider.

Från mina Heliga Sår kommer helighetens frukter. När du mediterar över dem kommer du alltid att finna ny näring för kärleken.

Om du sänker ned dina gärningar i mina Heliga Sår kommer de att öka i värde; dina minsta handlingar dränkta i mitt Heliga Blod kommer att glädja mitt Hjärta”.

Enligt det gamla sättet att uppge den avlat man fick för sig själv eller för de avlidnas själar genom dessa böner uppgick den till 17 400 dagars avlat.

Fjärde fredagen i fastan är enligt gammal tradition särskilt vigd åt Jesu Heliga Sår.

Inled med följande böner:

Evige Fader, jag offrar Dig denna rosenkrans till minne av Jesu Kristi lidande och död.

För Jesu Allraheligaste Hjärtas förtjänsters skull ber jag om befrielsen av själar ur Skärselden.

Och ni välsignade själar, be för mig om den nåd som jag behöver.

 Jesus, Gudomlige Frälsare, /

förbarma Dig över oss och över hela världen. Amen.

Helige Herre Gud, Helige Starke Gud, Helige Odödlige Gud, / förbarma Dig över oss och över hela världen. Amen.

Jesus, ge oss nåd och barmhärtighet i alla faror; /

skyl oss med Ditt Dyrbara Blod. Amen.

Evige Fader, förbarma Dig över oss genom Jesu Kristi Blod, Han som är Din ende Son. / Förbarma Dig över oss som ber Dig om nåd. Amen. Amen. Amen.

På de ensamma kulorna:

Evige Fader, / jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Sår till helande för våra själars sår.

På de tio kulorna:

Jesus, / för Dina Heliga Sårs förtjänsters skull,

förlåt oss och förbarma Dig över oss.

Som avslutning ber man tre gånger:

Evige Fader, / jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Sår till helande för våra själars sår.

De Heliga Fem Sårens Krona

Särskilt ämnad för fredagar, särskilt under fastetiden

samt vid besök vid gravar

Traditionen att be särskilda böner som hyllar Jesu Heliga Sår uppstod enligt historiker i de irländska munkklostren på 500-talet och blev allt mer uppskattade i bönböcker på kontinenten från och med 800-talet. Under hela medeltiden bads ofta olika böner i vilka man bad bl.a. om dygdernas gåva och en salig död genom ett Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare Fadern som hyllade vart och en av Herrens fem Sår.

Den 7 januari 1611 beviljade Paulus V hundra dagars avlat åt medlemmar i Det Allraheligaste Sakramentets och de Fem Sårens Ärkebrödraskap i San Lorenzo in Damaso i Rom vid bön av denna bönekrona som jesuiterna i Rom hade komponerat för att sprida devotion till Jesu Heliga Sår. En av de stora förespråkarna för denna devotion var jesuiternas ordensgeneral, Guds tjänare Vincenzo Carafa (1585-1649). År 1612 lät han trycka en liten broschyr som lärde ut hur man bad De Heliga Fem Sårens Krona. Detta gjorde att kronan fick mycket stor spridning. Jesuiterna överlämnade själva böneräknaren till Påven Paulus V som satte fast den vid midjan.

Senare blev det Passionisterna som år 1821 verkade för att få de troende att be kronan.

I Passionisternas arkiv i Generalkurian, De Heliga Johannes och Paulus kloster i Rom, kan man läsa följande: ”För att verka enligt vår Kongregations spiritualitet har vår Högvördige Fader General Pater Paul Aloysius utverkat vid den Heliga Stolen tillåtelse att välsigna De Heliga Fem Sårens Krona och på samma gång få den berikad med avlat.” Denna tillåtelse gavs av Pius VII den 2 januari 1822. Men bara något år senare ville man förenkla kronan, som man ansåg var för lång med fem Fader vår. Med påvligt tillstånd byter man ut de fem Fader Vår mot att fem gånger be Ära vare Fadern och ett Var hälsad Maria. Leo XII överförde den avlat som var förbunden med den tidigare kronan till den nuvarande förenklade varianten den 20 december 1823.

Det är på grund av Passionisternas spridning av kronan i modern tid som man även kallar den för Passionistrosenkransen.

Kronan består av fem grupper på vardera fem böner och en medalj föreställande varje Sår. Man kan naturligtvis be denna krona även utan den särskilda rosenkransen. Denna devotion hyllar även den uppståndne Herren, som behållit Sårmärkena på sin förhärligade kropp.

+ För det smärtsamma Såret i Din högra hand, förbarma Dig över mig, de döende och själarna i Skärselden.

Fem gånger:

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

På medaljen föreställande Jesu högra hand ber man till den Smärtfyllda Modern:

Var hälsad Maria…

Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta,

bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.

Dessa böner upprepas sedan med förändringen:

+ För det smärtsamma Såret i Din vänstra hand, förbarma…

Fem Ära vare Fadern…

Var hälsad Maria…

Marie Smärtfyllda…

+ För det smärtsamma Såret i Din högra fot, förbarma…

Fem Ära vare Fadern…

Var hälsad Maria…

Marie Smärtfyllda…

+ För det smärtsamma Såret i Din vänstra fot, förbarma…

Fem Ära vare Fadern…

Var hälsad Maria…

Marie Smärtfyllda…

+ För det Heliga Såret i Ditt Gudomliga Hjärta, förbarma…

Fem Ära vare Fadern…

Var hälsad Maria…

Marie Smärtfyllda…

Man kan avsluta med pendangens kulor och ber enligt den Helige Faderns intentioner (Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare Fadern) samt en gång Requiembönen: ”Herre, giv dem den eviga vilan…”

På 1600-talet avslutade man kronan med följande bön som den Helige Franciskus Xavier gärna bad:

Min Herre Jesus Kristus, Du mitt hjärtas Gud, jag som är Din tjänare ber Dig ödmjukt: För de fem Sårens skull, som Du av kärlek till oss lät Dig fästas med på Korset: kom till vår räddning, Du som har återlöst oss med Ditt Dyrbara Blod. Amen.

 

Välsignelse av Jesu Heliga Fem Sårs Krona

P Vår hjälp är i Herrens Namn.

Alla Hans som har skapat himmel och jord.

P Herren vare med er.

Alla Och med din ande.

P Låt oss be. Helige Herre, Allsmäktige Fader, Evige Gud, vi ber Dig att välsigna + denna bönekrona till Din älskade Sons, vår Herres Jesu Kristi Heliga Sårs ära.

Må vi genom bön, för Din Sons lidandes förtjänsters skull, få den nåd vi behöver i detta liv och uppnå den eviga äran i Ditt eviga rike.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Bönekransen bestänks med vigvatten.

Tacksägelserosenkrans till Jesu Heliga Sår

för Själarna i Skärselden

Bes med den vanliga rosenkransen. Rekommenderas att be dagligen under november månad och som novena efter ett dödsfall av någon man känner. Obs! Under november månad bör man suspendera alla andra devotioner som inte är direkt förbön för själarna i Skärselden samt bön om en salig död för alla människor. Vi har en månad under året som är ägnad åt denna kärlekens tjänst. Det är därför viktigt att vi använder varje dag och ledig stund under de Dödas Månad till att be för själarnas befrielse. Det vi gör av kärlek till själarna kommer oss till godo i framtiden…

Rekommenderas för befrielsen av själar i Skärselden:

* Offra mottagandet av den Heliga Kommunionen för själarna.

Ordna för att Mässor firas för själarna, särskilt dem som ingen ber och offrar för.

* Dagligen be Rosenkransen för de avlidna.

* Offrandet av Jesu förtjänster, Dyrbara Blod och Heliga Sår för själarna i Skärselden (ex. genom Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona, Rädda Själarna Rosenkrans samt de rosenkransar som är återgivna i bönboken Mina Rosenkransböner)

* Tända välsignade ljus för själarna (rekommenderat av bl.a. visionären Maria Simma)

* Göra korstecknet och bestänka (i luften) själarna med vigvatten (även rekommenderat av bl.a. Maria Simma) under det att man exempelvis ber:

Herre, rena mig från min synd genom detta helgade vatten och genom Ditt Dyrbara Blod och befria själarna i Skärselden. Amen.

Jesus uppenbarade för Maureen: "Undervisa mitt folk att vörda mina Sår på följande sätt. Jag lovar att varje gång denna bön upprepas, låta en droppe av mitt Dyrbara Blod komma över en själ som lider av lågorna i Skärselden. "

http://www.holylove.net/about-the-visionary-maureen-sweeney-kyle/

På de ensamma kulorna bed Requiembönen

(som Kyrkan bett åtminstone sedan 700-talet)

Herre, giv dem den eviga vilan / och låt det eviga ljuset lysa för dem. Må de vila i frid. Amen.

På de tio kulorna bed den uppenbarade bönen av Jesus:

Min Jesus, / jag älskar och vördar Dina Heliga Sår genom vilkas förtjänster jag är återlöst.

 

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

Stöd oss!

Swish 076 555 84 06    skriv: AMP

(telefonnummer för Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv)

Med hjälp av insamlade medel kan vi trycka upp nya böcker

Ave Maria Publikationer

S:t Franciskus Kloster – Gråbröderna

Klostergatan 70 B

553 35 Jönköping

 

Ansvarig utgivare: Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek