Korsvägsandakt

Korsvägsandakt

Korsvägsandakt

Korsvägsandakt

Få böner gagnar vår egen själ och de avlidnas själar i Skärselden så mycket som Korsvägsandakten. Tyvärr använder sig få katoliker av denna andaktsform utanför fastetiden. Här ges flera förslag och även till en kort form som man lätt hinner med vid ett besök i en katolsk kyrka när som helst. De som på något sätt är förhindrade att be den i kyrkan kan mycket väl be Korsvägsandakten hemma eller var som helst. När du ber Korsvägsandakten hemma eller på annan plats ha då gärna ett krucifix i handen. För dem som är i nådens tillstånd kan fullständig avlat erhållas när man ber Korsvägsandakten.

Ave Maria Publikationer – Gråbröderna

 

Biblisk Korsvägsandakt

Inledningsbön

Ledare: Evige Fader, genom Kristi lidande har Du brutit mänsklighetens förbannelse under synd och intighet. Låt oss, som av naturen måste dela Adams död, förvandlas till en bild av Kristus och för evigt dela Hans liv och härlighet. Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Alla: Amen.

Vid varje station:

Ledare: Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig,

Alla: Ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.

1. Jesus döms till Döden (Joh 23:13-21)

Pilatus kallade samman översteprästerna och rådsmedlemmarna och folket och sade: ”Ni har fört hit den här mannen och anklagat honom för att uppvigla folket. Jag har nu förhört honom i er närvaro men kan inte finna honom skyldig till något av det som ni anklagar honom för. Det kan inte Herodes heller, och därför har han skickat tillbaka honom till oss. Han har inte gjort något som förtjänar döden. Jag ska ge honom en läxa, sedan släpper jag honom.” Då skrek hela hopen: ”Döda honom och låt oss få Barabbas fri!” Pilatus tog till orda igen; han ville gärna frige Jesus. Men då ropade de i ett: ”Korsfäst, korsfäst honom!”

Böner efter varje station:

Ledare: Evige Fader, se inte till våra synder utan till Din Kyrkas trohet:

Alla: Och skänk oss Din förlåtelse och frid.

Ledare: För Hans smärtfyllda lidandes skull,

Alla: Förbarma Dig över oss och över hela världen.

Herre, hör vår bön, Herre, hör vår bön, svara oss när vi ropar.

Herre, hör vår bön, Herre, hör vår bön, svara oss när vi ropar.

2. Jesus tar Korset på sig (Matt 27:27-31)

Då förde ståthållarens soldater Jesus till residenset och samlade hela vaktstyrkan omkring honom. De tog av honom kläderna och hängde på honom en röd soldatkappa och vred ihop en krans av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp i högra handen på honom. Sedan föll de på knä för honom och hånade honom och sade: ”Leve judarnas konung.” De spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. Och när de hade hånat honom tog de av honom kappan och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom för att korsfästa honom.

3. Jesus faller första Gången (Jes 42:1-3)

Detta är min tjänare som jag ger kraft, min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom, han ska föra ut rätten till folken. Han ropar inte, han höjer inte rösten, hans stämma hörs inte på gatorna. Det knäckta strået bryter han inte av, den tynande lågan släcker han inte.

4. Jesus möter sin välsignade Moder (Joh 19:25-27)

Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sade han till sin mor: ”Kvinna, där är din son.” Sedan sade han till lärjungen: ”Där är din mor.” Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen.

5. Korset läggs på Simon från Cyrene (Luk 23:26)

När de förde bort honom hejdade de en man från Kyrene som hette Simon och som var på väg in från landet och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus.

6. Veronica torkar Jesu Ansikte (Jes 52:13-14; 53:2-3)

Min tjänare ska ha framgång, han ska bli upphöjd, mäktig och ärad. Många förfärades över honom, så vanställt var hans yttre, så föga mänskligt hans utseende. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon.

7. Jesus faller för andra Gången (Jes 53:4-7)

Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led, när vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet, han öppnade inte sin mun.

8. Jesus möter de gråtande Kvinnorna (Luk 23:27-31)

 En stor folkmassa följde med, och kvinnor som sörjde och klagade över honom. Jesus vände sig om och sade till dem: ”Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, gråt över er själva och era barn. Det kommer en tid då man ska säga: Saliga de ofruktsamma, de moderliv som inte har fött och de bröst som inte gett di. Då ska man säga till bergen: Fall över oss, och till höjderna: Dölj oss. Ty om man gör så med det gröna trädet, vad ska då inte ske med det förtorkade?”

9. Jesus faller för tredje gången (Jes 49:14-16)

Sion sade: ”Herren har övergett mig, Gud har glömt mig.” Glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den hon själv har fött? Och även om hon skulle glömma, glömmer jag aldrig dig. Nej, ditt namn är skrivet i mina händer.

10. Jesus blir avklädd (Joh 19:23-24)

Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en på varje soldag. De tog också långskjortan, men den hade inga sömmar utan var vävd i ett enda stycke. De sade därför till varandra: ”Vi skär inte sönder den utan kastar lott om vem som ska ha den.” Ty skriftordet skulle uppfyllas: De delade upp mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad.

11. Jesus fästes vid Korset (Luk 23:32-34)

De förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När de kom till den plats som kallas Skallen korsfäste de honom och förbrytarna, den ene till höger och den andre till vänster. Jesus sade: ”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.”

12. Jesus dör på Korset (Luk 23:39-46)

Den ene av förbrytarna som hängde där smädade honom och sade: ”Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss.” Men då tillrättavisade honom den andre: ”Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta, vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont.” Och han sade: ”Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike.” Jesus svarade: ”Sannerligen, redan i dag ska du vara med mig i paradiset.” Det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela jorden ända till nionde timmen, det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt itu. Och Jesus ropade med hög röst: ”Fader, i dina händer lämnar jag min ande.” När han sagt detta slutade han att andas.

13. Jesus tas ned från Korset (Joh 19:31-37)

Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten – det var en stor sabbat – bad judarna Pilatus att de korsfästas benpipor skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med Jesus, först på den ene och sedan på den andre. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död krossade de inte hans ben, utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans, och då kom det ut blod och vatten. Den som såg det har vittnat om det för att också ni ska tro; hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning. Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas: Inget ben ska krossas på honom. Och på ett annat ställe heter det: De ska se på honom som de har genomborrat.

14. Jesus läggs i graven (Joh 19:38-42)

Josef från Arimataia, som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet, av rädsla för judarna, bad efteråt Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det, och Josef gick och tog ner kroppen. Nikodemus kom också dit, han som första gången hade sökt upp Jesus på natten, och han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring trettio kilo. De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med kryddorna så som judarna brukar göra vid en gravläggning. Intill platsen där Jesus hade blivit korsfäst fanns en trädgård och i trädgården en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. Där lade de Jesus, eftersom det var den judiska förberedelsedagen och graven låg nära.

Avslutningsböner

Ledare: Allsmäktige, Evige Gud, genom Kristi dyra lidande och död har Du återställt oss till livet. Bevara oss i Din Barmhärtighet, så att vi aldrig i evighet blir skilda från Jesus Kristus, din Sons, vars lidande och död vi här har påmint oss om.

Alla: Amen.

Ledare: Helige Gud, Du ville att Kristi Moder skulle stå under Korset och dela Sonens smärtor. Låt nu Din Kyrka, som har del med henne i Kristi lidanden, med henne också dela uppståndelsens härlighet.

Alla: Amen.

Ledare: Fader, Du ville att Din ende Son skulle lida Korsets död och rädda världen. Låt oss, som vet att Korset leder till uppståndelsen, få del av dess frukt i himlen. Genom Din Son Jesus Kristus vår Herre.

Alla: Amen.

Ledare: Låt oss nu be enligt den Helige Faderns intentioner, för Kyrkans väl och för åtnjutandet av avlaten:

Alla: Fader vår… Var hälsad Maria… Ära vare Fadern…

Ledare: Vi ber om Guds Barmhärtighet för alla våra avlidna: Herre, giv dem den eviga vilan.

Alla: Och låt det eviga ljuset lysa för dem.

Ledare: Må de vila + i frid.

Alla: Amen.

Ledare: Herren vare med er.

Alla: Och med din ande.

Ledare: Herre, se till ditt folk, som här med tro, vördnad och kärlek gått Kristi korsväg i åminnelse av hans lidande och död i hoppet om uppståndelsen. Låt din välsignelse vila över dina tjänare, låt förlåtelsen komma, låt trösten flöda över, låt tron växa till och bära frukt i evig frälsning. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla: Amen.

 

Helige Alfons Korsvägsandakt

Helige Alfons Maria de’ Liguori (1696-1787, 1 aug.)

Detta är en av de mest kända av alla korsvägsandakter

Inledningsbön inför Altaret

Ledare: Jesus Kristus, min Herre, med vilken oerhörd kärlek gick Du inte den smärtsamma väg som ledde till döden. Och jag, hur ofta har jag inte övergett Dig. Men nu älskar jag Dig med hela min själ och därför att jag älskar Dig, ångrar jag att jag har sårat Dig.

Alla: Min Jesus, förlåt mig och låt mig följa Dig på denna väg. Du dör i Din kärlek till mig och det är också min önskan, käraste Frälsare, att dö i min kärlek till Dig.

Min Jesus, i Din kärlek vill jag leva, I Din kärlek vill jag dö.

Amen.

1. Jesus döms till Döden

Ledare: Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig,

Alla: Ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.

(Denna invokation ber man vid varje Station)

Ledare: Tänk på hur Jesus, trots att Han var oskyldig, hade pinats och krönts med törnen och sedan dömts till döden på ett kors.

Jesus, du som älskar oss så, det var inte Pilatus; nej, det var mina synder som dömde Dig till döden. Jag ber Dig, genom denna smärtofyllda vägs förtjänster, att hjälpa min själ på vägen till evigheten.

Alla: Jag älskar Dig, Jesus, min Kärlek, över allt annat.

Jag ångrar av hela mitt hjärta att jag har sårat Dig.

Tillåt aldrig att jag skiljs ifrån Dig igen.

Ge mig nåden att älska Dig för alltid.

Gör med mig vad Du vill. Fader vår…

(Stabat Mater – Cecilia 108b)

Alla: Modern stod med krossat hjärta

vid det Kors där gränslös smärta

Sonen led för syndig värld.

2. Jesus tar Korset på sig

Ledare: Tänk på hur Jesus tänkte på oss när Han gick denna väg med Korset på sina skuldror, hur Han offrade till sin Fader den död Han skulle möta.

Älskade Jesus. Jag välkomnar alla de lidanden Du har i beredskap åt mig intill min död. Jag ber Dig, på grund av Ditt lidandes förtjänster när Du bar Ditt Kors, att ge mig den hjälp jag behöver för att bära mitt kors med fullkomligt tålamod och accepterande.

Alla: Jag älskar Dig, Jesus…

Alla: Gruvlig ångest henne brände,

och hon Modershjärtat kände

genomborrat av ett svärd.

3 Jesus faller första Gången

Ledare: Tänk på den första gången som Jesus faller under sitt Kors. Hans Kropp var sargad av gissel. Hans huvud var krönt med törnen. Han hade förlorat mycket blod och Han var så försvagad att Han knappt kunde gå. Och ändå var Han tvungen att bära den stora bördan på sina skuldror. Soldaterna slog Honom utan förbarmande och Han föll flera gånger.

Min Jesus, det var inte korsets tyngd, utan mina synder som orsakade Dig så mycket smärta. Befria mig genom detta Ditt första fall från olyckan att falla i dödssynd.

Alla: Jag älskar Dig, Jesus…

Alla: Huru sorgsen, hur bedrövad,

övergiven, tröst berövad,

var Guds Moder i sin nöd.

4. Jesus möter sin välsignade Moder

Ledare: Tänk på mötet mellan Son och Mor, som ägde rum under denna väg. Deras blickar blev som många pilar som sårar dessa hjärtan som älskade varandra så innerligt.

Min älskade Jesus, genom den sorg som Du erfor i detta möte, ge mig nåden att få älska Din Heliga Moder.

Och du, min Drottning, som var så överväldigad av sorg, utverka åt mig nåden att ständigt och innerligt minnas din Sons lidande.

Alla: Jag älskar Dig, Jesus… Var hälsad Maria…

Alla: Vem kan fatta vad hon lidit.

Huru hennes hjärta svidit

under Sonens bittra död.

5. Korset läggs på Simon från Cyrene

Ledare: Tänk på hur Vår Herres grymma fiender tvingade Simon av Cyrene att bära korset bakom Honom, när de såg hur Han höll på att falla. De var rädda att Han skulle dö på vägen i stället för att dö en skamfull död på korset.

Älskade Jesus, genom Din nåd ska jag inte vägra att bära korset. Jag accepterar det och jag omfamnar det. Särskilt accepterar jag den död Du har bestämt för mig, med all den smärta som den kan komma att innebära. Jag förenar den med Din död, jag offrar den åt Dig. Du har dött av kärlek till mig. Jag vill dö av kärlek till Dig. Hjälp mig genom Din nåd.

Alla: Jag älskar Dig, Jesus…

Alla: Kan du stå vid hennes sida

utan att med henna lida

under folkets spe och hån.

6. Veronika torkar Jesu Ansikte

Ledare: Betänk hur den heliga kvinna som bär namnet Veronika såg Jesus så illa behandlad och hur Han badade i svett och blod, torkade Hans ansikte med en duk. Betänk hur denna duk nu bär Jesu Heliga Anletsdrags avtryck.

Älskade Jesus. Ditt Ansikte var tidigare vackert, men under denna väg har det förlorat all sin skönhet. Såren och blodet har förvanskat det. Min själ var också en gång vacker när den fick Din nåd i dopet. Men jag har förvanskat den genom mina synder. Endast Du, min Återlösare, kan återge den dess ursprungliga skönhet. Gör det genom Ditt lidande, Jesus.

Alla: Jag älskar Dig, Jesus…

Alla: Kan du tårlös se den smärta,

vilken sargar hennes Hjärta,

lidande med älskad Son.

7. Jesus faller för andra Gången

Ledare: Tänk på hur Jesus faller under Korset för andra gången. Ett fall som förvärrar smärtan från såren i Hans huvud och lemmar.

Min Jesus, hur många gånger har Du inte förlåtit mig och hur många gånger har jag inte fallit igen och åter börjat såra Dig. Ge mig den hjälp jag behöver och bevara mig i Din nåd intill min död genom detta andra falls förtjänster.

Alla: Jag älskar Dig, Jesus…

Alla: För oss fallna mänskor plågad,

smärtans kalk, till brädden rågad

hon nu Sonen tömma ser.

8. Jesus möter de gråtande Kvinnorna

Ledare: Tänk på hur dessa kvinnor grät av medlidande när de såg Jesus i denna fruktansvärda situation. De såg hur Blodet strömmade där Han gick. ”Jerusalems döttrar”, sa Han, ”gråt inte över mig utan över er själva och över era barn.”

Min Jesus, som har fått ta på Dig så mycket sorg. Jag gråter över alla de gånger jag förolämpat Dig, över den smärta de har orsakat och ännu mer över det obehag de har gett Dig, Du som har älskat mig så mycket. Det är Din kärlek mer än rädslan för helvetet, som får mig att gråta över mina synder.

Alla: Jag älskar Dig, Jesus…

Alla: Och hon hör emellan ropen

av den grymma pöbelhopen,

huru Han till Fadern ber.

9. Jesus faller för tredje gången

Ledare: Tänk på hur Jesus faller för tredje gången, hur Han var totalt utmattad, Hans plågoandars obehärskade grymhet när de försökte skynda på Hans steg, trots att Han knappt kunde röra sig.

Min Jesus, så kränkt, genom den svaghets förtjänster som Du genomled på Din väg till Kalvarieberget, ge mig kraft att övervinna all mänsklig hänsyn och mina egna orättfärdiga böjelser, som har förlett mig till att förakta Din vänskap.

Alla: Jag älskar Dig, Jesus…

Alla: Jesu Moder, kärleks källa,

då jag ser dig tårar fälla,

vill jag gråta ock med dig.

10. Jesus blir avklädd

Ledare: Tänk på det våld, med vilken bödlarna klädde av Jesus. Hans tunika hade fastnat på Hans fruktansvärt sårade kropp och de drog den av Honom så hårdhänt, att skinnet följde med. Ha medlidande med din Frälsare, som var så grymt behandlad.

Oskyldige Jesus, genom Din plågas förtjänster, hjälp mig att avkläda mig all längtan efter världsliga ting, så att jag älskar bara Dig, som är värd all min kärlek.

Alla: Jag älskar Dig, Jesus…

Alla: Dina kval må mig förtära.

Honom älska, Honom ära,

o Maria, lär du mig.

11. Jesus fästes vid Korset

Ledare: Tänk på hur Jesus sträckte ut sina händer sedan Han blivit lagd på korset och hur Han offrade sitt liv till sin Evige Fader för vår frälsning. Dessa grymma människor spikade fast Honom med spikar och, sedan de rest och fäst Korset lät de Honom dö i ångest på denna skamliga bjälke.

Min Jesus, föraktad av alla, fäst mitt hjärta vid Dig, så att jag blir kvar där att älska Dig och aldrig mer lämna Dig.

Alla: Jag älskar Dig, Jesus…

Alla: Helga Moder, lär mig känna

Jesu kval, att de må bränna

djupt sig in uti min själ.

12. Jesus dör på Korset

(vid denna Station knäböjer man under hela bönen)

Ledare: Tänk på hur Jesus överlämnade sig själv till sin kroppstyngd och dog efter att ha förtärts av ångestens kval på korset.

Min döende Jesus, jag kysser och hyllar innerligt det Kors på vilket Du dog av kärlek till mig. Genom mina synder har jag förtjänat att dö på det mest fruktansvärda sätt, men Din död är mitt hopp. Genom Din döds förtjänster, ge mig nåden att få dö vid Dina fötter och brinna av kärlek till Dig. Jag överlämnar min själ i Dina händer.

Alla: Jag älskar Dig, Jesus…

Alla: Han i smärta har sig vridit.

Han för mig har döden lidit.

Låt mig i Hans kval få del.

13. Jesus tas ned från Korset

Ledare: Tänk på hur två av Herrens lärjungar – Josef och Nikodemus – tog ned Honom från Korset sedan Han hade dött, hur de lade Honom i Hans lidande och sörjande Moders armar. Tänk på hur hon tog emot Honom med all sin ömhet och omfamnade Honom.

Smärtornas Moder, av kärlek till din Son, låt mig få vara din tjänare och be för mig.

Och Du, min Frälsare, då Du har dött för mig, tillåt mig att älska Dig, för jag längtar endast efter Dig, Dig, och ingenting annat.

Alla: Jag älskar Dig, Jesus… Var hälsad Maria…

Alla: Moder, låt med dig mig gråta,

ty att Gud mig må förlåta,

syndens straff din Son nu bär.

14. Jesus läggs i graven

Ledare: Tänk på hur lärjungarna bar Hans kropp tillsammans med Hans Heliga Moder för att begrava den. De stängde graven och gick sorgsna därifrån.

Min Jesus, begravd för min skull, jag kysser stenen som stänger inne Din Heliga Kropp. Men Du återuppstod på tredje dagen. Jag bönfaller Dig genom Din Uppståndelse att låta mig uppstå i härlighet tillsammans med Dig på den Sista Dagen, att förenad med Dig prisa och älska Dig i evighet.

Alla: Jag älskar Dig, Jesus…

Alla: Låt vid Korset mig få dröja.

Ödmjukt där jag knä vill böja

vid din sida, Moder kär.

 

Bön till Den Smärtfyllda Modern

Ledare: Heligaste Moder, du Smärtfyllda Drottning, du följde din älskade Son genom hela Hans lidandes väg. Ditt Hjärta var genomborrat med ett svärd och med sorg vid alla stationer på denna förfärliga väg.

Alla: Be för mig om nåden, mest kärleksfulla Moder, att alltid minnas vår välsignade Frälsares Kors och död, en sann och öm tillbedjan av alla Hans mest heliga lidandes mysterier.

Ledare: Be för mig om nåden att avsky synden, till och med så som Han hatade den i sin ångest i Getsemane örtagård, för att uthärda det som är fel och alla förolämpningar med tålamod så som Han uthärdade dem inför domstolen.

Alla: Be för mig om nåden att vara tålmodig och ödmjuk i alla prövningar så som Han var inför sina domare.

Att älska våra fiender så som Han älskade sina mördare och bad för dem på Korset. Att ära Gud och göra gott mot vår nästa, så som Han gjorde i sitt lidandes mysterium.

Ledare: Martyrernas Drottning, som genom ditt Obefläckade Hjärtas smärta på Kalvarieberget förtjänade att dela vår mest älskade Helige Frälsares lidande,

Alla: hjälp oss att bli delaktiga i ditt medlidande, så att vi för vår kärlek till Jesu skull kan korsfästas från världen i detta liv och i det kommande genom Hans oändliga förtjänster och ditt mäktiga ingripande, kan regera med Honom i evig ära. Amen.

 

Avlatsbön inför Krucifixet

Denna ber man på knä inför krucifixet

Ledare: Se, gode och mildaste Jesus,

Alla: inför Ditt Ansikte faller jag på knä. Jag ber och bönfaller Dig med brinnande andakt att Du ville inprägla i mitt hjärta en levande känsla av tro, hopp och kärlek, sann ånger över mina synder och en fast besluten vilja att göra bot och bättring, när jag nu med djup innerlighet och smärta i mitt inre betänker och betraktar Dina fem Sår. Jag ser för mina ögon det som redan profeten David sade om Dig, gode Jesus: ”Mina händer och fötter har de genomborrat, jag kan räkna alla mina ben”. Amen.

Man ber nu ett Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare Fadern enligt den Helige Faderns intentioner för åtnjutandet av avlaten.

 

Den Gudomliga Barmhärtighetens Korsvägsandakt I

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Ledare: Himmelske Fader, vi vill påminna oss om Din gränslösa kärlek för oss alla då Du lät Din enfödde Son, vår Herre Jesus Kristus, bära bördan av hela mänsklighetens synder på sina axlar genom det Kors Han bar. Vi tackar Dig för detta oerhörda bevis på Din kärlek utan gränser för oss. Samtidigt vill vi be om frälsningens gåva för alla människor. Låt Kristi lidande och död för oss alla vara räddningen till det eviga livet.

Alla: Amen.

1. Jesus döms till Döden

Ledare: Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig,

Alla: Ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.

(Bes vid varje Station)

Herre Jesus, Du dömdes oskyldigt till döden. Ingen av oss är oskyldig inför Din helighet. Förbarma Dig över oss alla. Maria, vår ömma Moder, be och vädja för oss när vi ska dömas av Din Son.

Ledare: Evige Fader,

Alla: vi offrar Dig Din högt älskade Sons, vår Herres Jesu Kristi Dyrbara Kropp och Blod, Själ och Gudom som gottgörelse för våra och hela världens synder.

Ledare: För Hans smärtfyllda lidandes skull,

Alla: förbarma Dig över oss och hela världen (10 ggr.)

(Dessa invokationer ber man vid varje Station)

2. Jesus tar Korset på sig

Vi ber om Din barmhärtighet för alla som inte är tacksamma över Din godhet och försyn och som klagar över det kors som var och en måste bära enligt Din Gudomliga Vilja.

3. Jesus faller första Gången

Vi ber om Din barmhärtighet för alla ofödda liv och alla barn som fötts till denna värld: Beskydda de försvarslösa ofödda barnen från att bli fråntagna sin rätt att födas och bevara alla barn från syndens fall och skydda dem från onda och orena människors inflytande.

4. Jesus möter sin välsignade Moder

Vi ber om Din barmhärtighet för alla gifta kvinnor och mödrar: Ge dem Din nåd att alltmer likna Din kärleksfulla och Heliga Moder Maria så att de i livets alla omständigheter kan trösta och leda sina barn i sann gudsfruktan och gränslös tillit för Din omsorg och inspirera till att leva heligt och gudfruktigt liv i äktenskapets sakrament.

5. Korset läggs på Simon från Cyrene

Vi ber om Din barmhärtighet för alla äkta män och fäder: ge dem nåd att likna den Helige Simon från Cyrene att bära sina familjers bördor med kärlek och vara trogna det uppdrag de fått av Dig.

6. Veronica torkar Jesu Ansikte

Vi ber om Din barmhärtighet för alla gudsvigda, bröder och systrar i ordenslivet: Att de alltid hängivet söker Ditt Heliga Ansikte och ger Dig tröst och gottgörelse genom ett heligt och självuppoffrande liv.

7. Jesus faller för andra gången

Vi ber om Din barmhärtighet för alla lidande till kropp och själ: Att Du visar Dig för dem i tron som deras verkliga tröst och glädje. Ge dem kraft att förena sig med Dig i uppoffrandet av sitt lidande för alla människors frälsning.

8. Jesus möter de gråtande Kvinnorna

Vi ber om Din barmhärtighet för alla som sörjer: Visa Dig för dem som den sanna glädjen som vi ska söka före och över allt annat. Fräls oss alla från självupptagenhet och från att sluta oss kring våra dagliga svårigheter och lidanden. Låt Din Helige Ande upplysa oss om att det enda vi bör sörja över är synden som skiljer oss från Dig, vårt enda goda.

 9. Jesus faller för tredje gången

Vi ber om Din barmhärtighet för alla ungdomar: Var Du deras styrka att inte ge efter för världens frestelser och tomma löften. Låt inte sekulariseringens ande döda deras själar. Dra dem till Ditt Hjärta, så att de alltid får leva i Din kärleks beskydd. Inge deras inre en längtan efter det sanna livet i Dig.

10. Jesus blir avklädd

Vi ber om Din barmhärtighet för alla som lever i okyskhetens synd och som förleder andra till att vanhedra kroppen, som är den Helige Andes tempel. Förlåt oss var gång vi i tankar, ord och gärningar har förolämpat Din Helighet genom att inte bekämpa allt som är ovärdigt och som inte är i enlighet med Din Heliga Vilja. Skänk kyskhetens nåd till ordensfolket som lovat helgad kyskhet för Himmelrikets skull och trohet i celibatet till våra präster.

11. Jesus fästes vid Korset

Vi ber om Din barmhärtighet för alla som är fångar under andra människors ondska eller sina egna onda böjelser: Befria dem till att börja leva ett andligt liv i Dig. Låt oss alla som kallar oss kristna verkligen få vittna om Dig genom vår strävan efter helighet och fullkomlighet så att alla som är fångar under syndens last kan få inspiration och hjälp för sin andliga befrielse och bli Dina sanna vänner.

12. Jesus dör på Korset

(vid denna Station knäböjer man under hela bönen)

Vi ber om Din barmhärtighet för vår och alla människors dödsstund: Låt oss få Din gränslösa nåd och barmhärtighet i vårt livs avgörande ögonblick. Redan nu ber vi om nåden för oss och för alla att få dö i Din fulla vänskap, frid och kärlek. Förbarma Dig över oss och låt oss inte behöva dö en plötslig död utan att ha gjort bot för våra synder och underlåtelser. Ge oss, för Ditt bittra lidande och döds skull, en helig och salig död.

13. Jesus tas ned från Korset

Vi ber om Din barmhärtighet för alla människor som lever åtskiljda från Dig eller aldrig har lärt känna Dig: Se inte till våra synder utan låt Din Kyrka få bli Moder till alla världens barn. Särskilt ber vi om Din barmhärtighet för alla som känner en längtan efter Dig men inte själva har insikt om Din Kyrkas medel till frälsning. Låt prästerna och diakonerna ge den andliga hjälp som människor idag behöver.

14. Jesus läggs i graven

Vi ber om Din barmhärtighet för alla människor som endast lever för detta livets goda: Låt inte graven vara deras enda mål. Förbarma Dig över dem och uppväck i dem en sann längtan efter Dig, och hjälp oss som tror på Din döds och uppståndelses frälsande kraft att bli trovärdiga vittnen som hjälper alla människor att söka och finna Dig.

 Avslutningsböner

Ledare: Helige Herre Gud,

Alla: Helige Starke Gud, Helige Odödlige Gud,

förbarma Dig över oss och hela världen.

(Tre gånger)

Jesus / jag litar på Dig

(Tre gånger)

Be nu Avlatsbön inför Krucifixet (sidan 15) samt ett Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare Fadern enligt den Helige Faderns intentioner för åtnjutandet av avlaten.

 

Den Gudomliga Barmhärtighetens Korsvägsandakt II

Red. Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Ledare: Herre Jesus Kristus, av kärlek till mig och hela mänskligheten offrade Du Ditt liv för att försona oss med Din Himmelske Fader. Av kärlek och barmhärtighet för våra själars frälsning genomled Du tortyr och avrättningen på Korset. Förbarma Dig över min och alla människors själar. Öppna för oss Himmelrikets Portar för Ditt heliga lidandes och döds skull.

Förbarma Dig över den Heliga Kyrkan, över de döende och alla själar i Skärselden.

Denna Korsvägsandakt offrar vi för (nämn intentionen).

1. Jesus döms till Döden

Ledare: Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig,

Alla: Ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.

(Bes vid varje Station)

Jesus, Du var så ödmjuk och klagade inte inför dem som dömde Dig. Lär mig tålamod och att vara kärleksfull i livets alla motgångar och i svårigheter med mina medmänniskor. Förbarma Dig över mig och oss alla när Du ska döma oss.

Ledare: Evige Fader,

Alla: vi offrar Dig Din högt älskade Sons, vår Herres Jesu Kristi Dyrbara Kropp och Blod, Själ och Gudom som gottgörelse för våra och hela världens synder.

Ledare: För Hans smärtfyllda lidandes skull,

Alla: förbarma Dig över oss och hela världen.

(Dessa invokationer ber man vid varje Station)

2. Jesus tar Korset på sig

Jesus, detta Kors skulle vara mitt, inte Ditt. Det var mina synder som Du bar och som korsfäste Dig. Förbarma Dig över mig, de döende, de avlidnas själar och hela världen.

3. Jesus faller första Gången

Jesus, vid Ditt första fall ber jag Dig om nåden att inte falla i dödssynd. Förbarma Dig över mig, de döende, de avlidnas själar och hela världen.

4. Jesus möter sin välsignade Moder

Jesus, jag ber Dig om nåden att inte låta några mänskliga band hindra mig från att utföra Din Heliga Vilja. Förbarma Dig över mig, de döende, de avlidnas själar och hela världen.

5. Korset läggs på Simon av Cyrene

Jesus, Simon hjälpte Dig ovilligt. Låt mig få nåden att alltid med tålamod uthärda allt för Dig. Förbarma Dig över mig, de döende, de avlidnas själar och hela världen.

6. Veronika torkar Jesu Ansikte

Jesus, Du lät Ditt Heliga Anlete avtecknas på Veronikas svetteduk. Låt Ditt Heliga Anlete för evigt vara inpräglat i mitt hjärta. Förbarma Dig över mig, de döende, de avlidnas själar och hela världen.

7. Jesus faller för andra gången

Jesus, vid Ditt andra fall ber jag Dig om nåden att aldrig mer återfalla i någon synd. Förbarma Dig över mig, de döende, de avlidnas själar och hela världen.

8. Jesus möter de gråtande Kvinnorna

Jesus, låt mig få höra Dig säga: ”Dina många synder är förlåtna för att du har älskat mycket.” Förbarma Dig över mig, de döende, de avlidnas själar och hela världen.

9. Jesus faller för tredje gången

Jesus, var min styrka och min uthållighet i alla frestelser. Förbarma Dig över mig, de döende, de avlidnas själar och hela världen.

10. Jesus blir avklädd

Jesus, kläd mig i ödmjukhetens, kyskhetens och ångerns heliga klädnad. Förbarma Dig över mig, de döende, de avlidnas själar och hela världen.

11. Jesus fästes vid Korset

Jesus, Du förlät Dina fiender. Hjälp mig att i Din efterföljd förlåta och att glömma alla oförätter. Förbarma Dig över mig, de döende, de avlidnas själar och hela världen.

12. Jesus dör på Korset

(vid denna Station knäböjer man under hela bönen)

Jesus, lär mig att dö bort från synden av kärlek till Dig. Skänk oss den största av alla nådegåvor: en salig död i Din fulla vänskap, frid och kärlek. Förbarma Dig över mig, de döende, de avlidnas själar och hela världen.

13. Jesus tas ned från Korset

Smärtfyllda Moder Maria, ta emot mig som ditt barn och be för mig om en fullkomlig ånger över alla mina synder.

Moder, förbarma Dig över mig, de döende, de avlidnas själar och hela världen. Var hälsad Maria…

14. Jesus läggs i graven

Jesus, när jag tar emot Dig i den Heliga Kommunionen, låt mitt hjärta då få bli en välkomnande boning för Din tillbedjansvärda Kropp. Förbarma Dig över mig, de döende, de avlidnas själar och hela världen.

Avslutningsböner

Ledare: Helige Herre Gud,

Alla: Helige Starke Gud, Helige Odödlige Gud,

förbarma Dig över oss och hela världen.

(Tre gånger)

Jesus / jag litar på Dig

(Tre gånger)

Be nu Avlatsbön inför Krucifixet (sidan 15) samt ett Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare Fadern enligt den Helige Faderns intentioner för åtnjutandet av avlaten.

 

Liten Korsvägsandakt I

Kort och enkel andakt för dig som besöker kyrkan en stund under dagen. Ur Ave Maria Publikationers bönbok Marie Obefläckade Hjärtas Kärleksflamma (som delas ut gratis i vår kyrka i Jönköping).

Inledningsbön

Vår Korsväg i kyrkan börjar vid det stora krucifixet (själva tavlan hänger på höger sida). Alternativ Korsväg finns i korridoren.

Ledare: Herre Jesus, må Du alltid vara korsfäst i mitt hjärta med spikar av kärlek, Du som av kärlek till mig var korsfäst med spikar av järn vid det hårda Korset av trä.

Jag vill närma mig Dig min lidande Frälsare; jag vill sörja med Dig min sörjande Jesus, med brustet hjärta med Dig min Jesus med brustet Hjärta, och framför allt, jag vill söka att trösta Dig med löfte att i framtiden älska Dig allt mer brinnande och att efterlikna Dig allt trognare. Amen.

Förenad med Maria, Smärtornas Moder vill jag i anden gå Ditt lidandes väg.

(Inleder varje Station):

Ledare Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig,

Alla Ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen

1. Jesus döms till döden

Jag tillber Dig, Jesus, som underkastade Dig dödsdomen av kärlek till mig.

För Dina förtjänsters skull, befria mig från den eviga döden.

Alla Himmelske Fader, för Jesu smärtfyllda lidandes skull, förbarma Dig över oss och över hela världen.

2. Jesus tar Korset på sig

Jag tillber Dig, Jesus, pålagd Korset av kärlek till mig.

Ge mig nåden att få bära mitt kors av kärlek till Dig.

Himmelske Fader…

3. Jesus faller för första gången

Jag tillber Dig, Jesus, fallen under Korset för tyngden av mina synder.

För Dina förtjänsters skull, låt mig snabbt resa mig upp efter varje fall.

Himmelske Fader…

4. Jesus möter sin sörjande Moder

Jag tillber Dig, Jesus, sörjande över Din Allraheligaste Moders lidanden.

Låt mig alltid ta min tillflykt med förtröstan till henne.

Himmelske Fader…

5. Simon från Cyrene hjälper Jesus att bära Korset

Jag tillber Dig, Jesus, medan Du ödmjukt accepterar Simeons hjälp.

Ge mig nåden att acceptera alla förödmjukelser.

Himmelske Fader…

6. Veronika räcker Jesus svetteduken

Jag tillber Dig, Jesus, medan Du låter Ditt vördnadsvärda Anletes bild inpräntas på Veronikas svetteduk.

Låt mig få Din Gudomliga avbilds avtryck i min själ.

Himmelske Fader…

7. Jesus faller andra gången under Korset

Jag tillber Dig, Jesus, lidande i Ditt andra fall.

Låt mig inte hänge mig åt tröstlöshet och missmod i lidanden och motgångar.

Himmelske Fader…

8. Jesus talar till de gråtande kvinnorna

Jag tillber Dig, Jesus, och jag ber Dig om att ge mig en sann smärta över alla mina synder, enda orsaken till mitt lidande.

Himmelske Fader…

9. Jesus faller tredje gången under Korset

Jag tillber Dig, Jesus, i Ditt falls förödmjukelse.

Låt mig efter alla mina misslyckanden omedelbart kasta mig i Din kärleksfulla famn för att på nytt bli upplyft i Din famn.

Himmelske Fader…

10. Jesus berövas sina kläder

Jag tillber Dig, Jesus, som av kärlek till mig uthärdade att förnedras och förödmjukas.

Forma mitt hjärta efter Ditt Heliga och Ödmjuka Hjärta.

Himmelske Fader…

11. Jesu korsfästelse

Jag tillber Dig, Jesus, som av kärlek till mig har velat lida korsfästelsens smärtor.

Låt även mig korsfästa mina lidelser av kärlek till Dig.

Himmelske Fader…

12. Jesus dör på Korset

Jag tillber Dig, Jesus, döende för mig.

Låt mig inte slösa bort Dina förtjänster, utan ge mig nåden att i stället hjälpa min nästa att rena sig i Ditt Dyrbara Blod.

Himmelske Fader…

13. Jesus tas ned från Korset

Jag tillber Dig, Jesus, nedlagd i Marias famn.

Ge mig nåden att avkläda mig det som misshagar Dig och låt mig vila med Dig i Jungfruns famn.

Himmelske Fader…

14. Jesus läggs i Graven

Jag tillber Dig, Jesus, och jag bönfaller Dig om nåden att få begrava alla mina synder för att få stå upp med Dig i ett förvandlat liv.

Himmelske Fader…

Avslutningsböner

Ledare: Min Korsfäste Jesus,

Alla: ta i Din barmhärtighet emot denna bön när jag nu ber Dig om hjälp inför min egen dödsstund.

Ledare: Jesu Heliga Hjärta, tillkomme Ditt Rike.

Alla: Jesu Heliga Hjärta, omvänd syndarna, fräls de döende, befria själarna i Skärselden.

Ledare: Herre, förbarma Dig över oss för Ditt heliga lidandes skull,

Alla: välsigna våra biskopar, präster och alla gudsvigda. Skänk heliga kallelser till Kyrkans tjänst.

Ledare: Be för oss Heliga Smärtfyllda Guds Moder,

Alla: att vi blir värdiga Kristi löften.

Var hälsad Maria…

Ledare: Kristus blev lydig intill döden, döden på ett Kors.

Alla: Därför har Gud upphöjt Honom och gett Honom Namnet som är över alla andra namn.

Ledare: Låt oss be. Himmelske Fader, låt vårt liv bli ett med Kristi Korsoffer, som vi firar på våra altaren, så att vi korsfäster vår gamla människa och står upp till det nya livet i Jesus Kristus, vår Herre.

Alla: Amen.

Be nu: Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern, enligt den Helige Faderns intentioner för Kyrkans väl och för åtnjutandet av avlaten.

 

Liten Korsvägsandakt II

Detta är den Korsvägsandakt som den Heliga Teresa av Calcutta (1910-1997, 5 sept.) valde att använda i sin egen bönbok och som alla Kärlekens Missionärer ber. Denna version är mycket bra för den privata Korsvägsandakten och när man har ont om tid.

1. Stationen

Ledare: Jesus är dömd till döden.

Alla: Genom synden korsfäster jag Gud.

Ledare Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig.

Alla Ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.

Ledare: Smärtfyllda Moder, lyssna till dödsdomen:

”Korsfäst Honom! Må Hans Blod komma över oss!”

Alla: O Maria, hör min bön: Må Jesu Blod var min räddning.

Ledare Herre, förbarma Dig över oss.

Alla Herre, förbarma Dig över oss.

2. Stationen

Ledare: Jesus tar det tunga och bittra Korset på sig.

Alla: Må Ditt korsbärande vara mitt stöd när jag lider och är vilsen.

Ledare: Vi tillber Dig…

Ledare: Maria står orörlig och ser hur Jesu Dyrbara Blod rinner från Såret på axeln.

Alla: O Maria, hjälp mig att bära mitt kors med tålamod i förening med Jesus.

Ledare: Herre, förbarma…

3. Stationen

Ledare: Jesus faller i sitt Blod och med stor smärta.

Alla: Nedtyngd av mina synder.

Ledare: Vi tillber Dig…

Ledare: Maria, den Smärtfyllda Modern, ser det röda livgivande Blodet som tas upp av den torra jorden.

Alla: O Maria, när min själ törstar efter detta livets goda, påminn mig då om Kristi ord: ”Den som tror på mig ska aldrig mer törsta”.

Ledare: Herre, förbarma…

4. Stationen

Ledare: Son och Moder möts i lidandet.

Alla: Måste de lida förgäves för mig?

Ledare: Vi tillber Dig…

Ledare: Maria, tärd av lidandet, ser Jesu dödskamp och Jesus ser sin Moders sorg.

Alla: O Maria, hjälp mig att få sann ånger och att göra bot för att ha orsakat Erat lidande.

Ledare: Herre, förbarma…

5. Stationen

Ledare: Simon från Cyrene hjälper Herren att bära bördan.

Alla: Jesus, led även mig på Din väg.

Ledare: Vi tillber Dig…

Ledare: Maria, helt utom sig av sorg, ser hur alla vägrar att hjälpa Jesus.

Alla: O Maria, så som jag ber om Jesu hjälp, var du min hjälp att alltid vara redo att tjäna Jesus i Hans Kyrka och i alla som behöver min hjälp.

Ledare: Herre, förbarma…

6. Stationen

Ledare: Veronika fick Jesu Ansikte avtryckt på sin linneduk.

Alla: Jesus, låt även min själ få bära bilden av Ditt Heliga Anlete.

Ledare: Vi tillber Dig…

Ledare: Maria, stilla i sitt lidande, ser Veronika som trotsar folkhopens vrede.

Alla: O Maria, låt den nåd som jag tog emot i Bekräftelsens Sakrament göra mig stark att stå emot vad andra säger eller tycker, när det är emot Gud och Hans Bud.

Ledare: Herre, förbarma…

7. Stationen

Ledare: Han blev slagen till marken ännu en gång på grund av mig.

Alla: Jesus, hjälp mig att resa mig upp för att kunna följa Dig.

Ledare: Vi tillber Dig…

Ledare: Maria ser med oerhört lidande Jesus som är nedtyngd till marken under Korset och ändå resar Han sig igen.

Alla: O Maria, be för mig om styrka att åter resa mig ur min mänskliga misär och följa Jesus i allt.

Ledare: Herre, förbarma…

8. Stationen

Ledare: ”Gråt över era synder” säger Jesus.

Alla: Jesus, gör min ånger djup och äkta.

Ledare: Vi tillber Dig…

Ledare: Maria, den Smärtfyllda Moder, ser Jesu lidande, orsakat av att bli övergiven av de sina. Trots detta ser Maria Jesus trösta andra.

Alla: O Maria, uppfyll mig med iver att utföra andliga barmhärtighetsgärningar.

Ledare: Herre, förbarma…

9. Stationen

Ledare: Han föll en tredje gång under slag och hån.

Alla: I Ditt Blod ska jag uppstå.

Ledare: Vi tillber Dig…

Ledare: Maria, ser med obeskrivligt lidande, hur Jesus ligger nedslagen på marken.

Alla: O Maria, hjälp mig att inte falla på nytt i synd.

Låt mig få denna nåd genom att väl förbereda mig till Bikt och mottagandet av den Heliga Kommunionen och att ge Gud tillbörlig tacksägelse efter mottagandet av dessa heliga gåvor.

Ledare: Herre, förbarma…

10. Stationen

Ledare: När de klädde av Jesus, drog de av Honom bitar av huden.

Alla: Jesus, hjälp mig att befria mig från all synd.

Ledare: Vi tillber Dig…

Ledare: Maria, ser Kristus på långt håll. Hon ser hur man tar av Jesus de kläder som hon själv har gjort för Honom.

Alla: O Maria, ta ifrån mig allt som fläckar min dopdräkt.

Ledare: Herre, förbarma…

11. Stationen

Ledare: De spikar fast Dina händer, Jesus.

Alla: I Dina händer kan jag aldrig gå förlorad.

Ledare: Vi tillber Dig…

Ledare: Maria tillfogas återigen lidande när hon ser sin Frälsares Blod rinna på marken.

Alla: O Maria, hjälp mig att förnya mina doplöften i Jesu Heliga Sår och fäst mig vid Jesus med dessa spikar att jag aldrig skiljs ifrån Honom.

Ledare: Herre, förbarma…

Ordensfolk ber denna variant:

O Maria, hjälp mig att förnya mina heliga löften om kyskhet, fattigdom och lydnad i Jesu Heliga Sår och fäst mig vid Jesus med dessa spikar att jag aldrig skiljs ifrån Honom.

12. Stationen

(vid denna Station knäböjer man under hela bönen)

Ledare: Jesus dör för att ge hela sig själv.

Alla: Genom Din död lär mig att leva.

Ledare: Vi tillber Dig…

Ledare: Maria, helt utom sig av sorg, ser Jesus dö.

Må ditt Smärtfyllda Hjärta be för mig.

Alla: O Maria, låt en droppe av Frälsarens Blod komma in i min syndiga själ.

Ledare: Herre, förbarma…

13. Stationen

Ledare: Maria, så som du tog emot din Son,

Alla: ta även emot min själ i dödsstunden.

Ledare: Vi tillber Dig…

Ledare: Maria tar gråtande emot den döde Jesus från Korsets altare.

Alla: O Maria, hjälp mig att ta emot den levande Kristus från våra altaren med något av din vördnad och kärlek.

Ledare: Herre, förbarma…

14. Stationen

Ledare: Den begravde Kristus är död för min skull.

Alla: Låt mig efter döden få vila i Dig.

Ledare: Vi tillber Dig…

Ledare: Maria, den Sörjande Modern, begraver den Son som hon har fött.

Alla: O Maria, förnya din moderskärlek till mig, nu och i min dödsstund.

Ledare: Herre, förbarma…

Be nu Avlatsbön inför Krucifixet (sidan 15) samt ett Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare Fadern enligt den Helige Faderns intentioner för åtnjutandet av avlaten.

 

Fullständig Avlat vid Korsvägsandakt

Enligt Kyrkans förordning från år 1999

För att erhålla fullständig avlat ska man:

1) vilja erhålla avlaten,

2) bikta sig inom en vecka (för dem som biktar sig vare månad räcker detta),

3) samma dag tar emot den Heliga Kommunionen,

4) be enligt den Helige Faderns intentioner (vanligtvis Fader vår och Var hälsad Maria)

5) uppfylla den akt som Kyrkan begär. I detta fall meditera över Kristi lidande och död.

 

Maria, till Ditt Hjärta ropar vi

Matko Najswietsza, do serca Twego. Text: enligt Skarbiec modlitw i piesni. Svensk text: Pater Rafal Zarzycki OFMConv, Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv.

Till ditt Hjärta, Moder Maria,

som svärdet sårat med smärta och sorg.

Vi ropar alla med klagan och tårar:

syndarnas Tillflykt, bed för oss!

 

Vart ska vi fly, o Moder Maria,

var ska vi finna räddning och skydd?

Glöm inte bort oss, i all vår nöd:

syndarnas Tillflykt, bed för oss!

 

Ditt Namn Maria är känt för din kärlek.

Du är vår tillflykt, glädje och tröst.

När sorg och smärta lindring ej finna:

syndarnas Tillflykt, bed för oss!

 

O kära Moder, Jungfru Maria,

må vi erfara din milda hand.

Då syndens fläckar fyller vårt hjärta:

syndarnas Tillflykt, bed för oss!

 

Och när den sista tåren skall falla,

då kära Moder på denna timma,

slut mina ögon med dina fingrar:

syndarnas Tillflykt, bed för oss!

 

Ave Maria Publikationer – Gråbröderna

Stöd oss!

Swish 076 555 84 06    skriv: AMP

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek