Min Helige Skyddsängel

Min Helige Skyddsängel

Min Helige Skyddsängel

Min Helige Skyddsängel

Ave Maria Publikationer

Gråbröderna

Devotionen till De Heliga Änglarna

År 1215 bekräftade IV Laterankonciliet Kyrkans tro på änglarnas existens och uppdrag. Denna definition ligger till grund för I Vatikankonciliets förklaring år 1870: ”Gud skapade andliga varelser, som vi kallar för änglar och vår egen synliga, materiella värld, ur intet genom sin allsmäktiga kraft. Efteråt, återigen ur intet, skapade Gud både kropp och själ till det vi kallar för människa, vilket var en akt av Hans godhet därför, som oändlig, ingenting behövde tillföras Hans lycka. Gud ville bara uppenbara sin fullkomlighet genom de välsignelser som Han lät komma sina skapade varelser till godo. Änglarna är vårt andliga livs vänner och ledsagare och deras närhet till Gud hjälper oss att fördjupa vår relation till Honom.”

År 1950 påminde Pius XII de troende att änglarna överträffade den synliga skapelsen både vad beträffar intelligens och vilja; att de ärar Gud utan uppehåll och, som Guds budbärare, medverkar i frälsningsplanen. Änglarna är förebilder för oss människor i lydnad, helig iver och kärleken till Gud och, på grund av att vi får del av deras välsignande närhet, kan vi tala med dem med fullkomligt förtroende. Vi bör uppmärksamma att när Kyrkan ber Allhelgonalitanian, ber hon om Ärkeängeln Mikaels och de övriga änglarnas hjälp direkt efter Guds Moder och före alla andra helgon.

Den Heliga Skrift har uppenbarat endast tre änglanamn, vilka samtliga tillhör Ärkeänglarnas Kör: Mikael, Gabriel och Rafael. Antika apokryfiska skrifter innehåller flera andra namn på Ärkeänglar, men liksom namnen är också källorna tvivelaktiga. Namn som Uriel, Raguel, Sariel och Jeremiel finns inte i de kanoniska böckerna i Bibeln, utan i den apokryfiska boken om Enoch (IV Esd. 4:1) samt i rabbinsk litteratur. Den Katolska Kyrkan erkänner inga namn som inte finns nämnda i de kanoniska böckerna. Apokryfiska uppgifter om änglanamn förkastades av Påven Zacharias år 745. Men intresset hos vissa att finna de övriga ärkeänglarnas namn måste ha varit stor eftersom även Synoden i Aix-la-Chapelle år 789 kände sig tvingad att förbjuda användandet av andra änglanamn än just Mikael, Gabriel och Rafael.

Trots att Kristus, änglarnas och människans Konung, inte gick in på detaljerade förklaringar av änglarnas värld, så inspirerades Jesu tidiga efterföljare av den allvarliga ton med vilken Herren talade om änglarna till att fördjupa sig i änglarnas hierarki. Naturligtvis var änglarnas existens redan djupt rotad i de troendes medvetande både genom Gamla Testamentet och den muntliga traditionen, men nu ville man fördjupa sig i änglarnas inflytande över människan. Resultatet av spekulativ teologi ska inte blandas ihop med Kyrkans officiella lära, som bygger på den Gudomliga Uppenbarelsen. Därför är spekulationer angående änglarnas rang och uppgifter inte någon förpliktande trosartikel.

 

De Heliga Skyddsänglarnas uppgift är att:

Beskydda oss från faror till kropp och själ.

Beskydda oss från att Satan inger oss onda och orena tankar.

Att upplysa, undervisa och fostra oss att ha heliga tankar och fromma önskningar.

Att offra och bära fram till Gud våra böner och att be för oss.

Att tillrättavisa oss när vi syndar.

Att hjälpa oss i vår dödskamp genom att styrka och trösta oss.

Att föra vår själ till Himmelen eller till Skärselden, där Skyddsängeln också ska trösta oss.

 

I Skyddsänglarnas ögon är våra själar av ovärderligt värde eftersom vi återlöstes med Guds Sons Dyrbara Blod som pris! Även om Skyddsängarna inte kan tränga in i vår inre helgedom, vilken Gud har reserverat endast för sig, gör de allt de kan för att hjälpa oss. Det är dock i vår makt att öppna oss för dessa oumbärliga himmelska vänner. Genom att dagligen tala med vår Skyddsängel får vi ytterligare hjälp och ledning på vår ofta mycket svåra pilgrimsfärd. Vänskapen med vår Skyddsängel blir också djupare ju mer vi uppmärksammar Skyddsängelns närvaro. Den Helige Kyrkoläraren Hieronymus (340-419, 30 sep.) i sin kommentar till Matt 18:10 påpekar människans höga värdighet eftersom Gud ger varje själ en ängel med uppdrag att skydda själen.

De Heliga Skyddsänglarna firades liturgiskt i Spanien redan under 1500-talet men då den 1 mars. Det var den franske Biskopen Francois d´Estaing som återgav det riktiga värdet åt kulten av Skyddsänglarna i Kyrkan när han vigde ett kapell till Skyddsänglarna i katedralen i Rodez. Devotionen till Skyddsänglarna i nämnda katedral invigdes med en Mässa till Skyddsänglarnas ära den 3 juni 1526. Paulus V (1605-1621) införde det liturgiska firandet av de Heliga Skyddsänglarna i hela Kyrkan genom ett dekret från den 27 september 1608. Clemens X (1670-76) beslutade att man skulle fira Skyddsänglarna den 2 oktober så som vi gör i dag. Konciliet i Reims år 1853 manade de troende till devotion till Skyddsänglarna och bekräftade den 2 oktober som just deras särskilda festdag.

 

Den Helige Gregorius den store (540-604, 3 sept.) skriver följande om änglar: ”Ordet ängel är en beteckning för änglarnas uppgift, inte för deras natur. De Saliga Andarna i det Himmelska Fäderneslandet är alltid andar, men de kan inte alltid kallas för änglar. De är änglar bara när ett budskap förkunnas genom dem. De som har något mindre viktigt att förkunna kallas änglar; de som frambär de största budskapen kallas ärkeänglar.”

 

Den Helige Bernard av Clairvaux (1090-1153, 20 aug.) skrev angående inställningen de troende borde ha till skyddsänglarna: ”För din skull har Herren befallt sina änglar att de ska beskydda dig på alla dina vägar.” (Ps 91:11) Detta ord borde verkligen hos dig uppväcka vördnad, framkalla hängivenhet, skänka förtröstan: vördnad över deras närvaro, hängivenhet på grund av deras välvilja, förtröstan på grund av deras vakttjänst. De är alltså närvarande, närvarande hos dig; de är inte bara tillsammans med dig, utan de är där för din skull. De är närvarande för att skydda, de är närvarande för att vara till nytta. Vad vill du ge Herren för allt det Han har gett dig? Du borde ge bara Herren heder och ära. Varför bara till Herren? Jo, Han gav befallningen och ingen god gåva finns, som inte kommer från Honom. Men, även om det var Han som gav befallningen så får vi inte vara otacksamma mot dem, som i sin stora kärlek lyder Honom och som kommer oss till hjälp i våra behov. Låt oss alltså vara hängivna, låt oss vara tacksamma mot dessa väldiga hjälpare. Låt oss älska dem tillbaka, låt oss ära dem så mycket vi kan och så mycket vi bör… Låt oss bara följa dem, låt oss hålla oss till dem och dröja kvar under Guds himmelska beskydd.”

 

Helige Johannes XXIII (1958-1963) sa om skyddsänglarnas närhet till oss: ”Var och en av oss har sin egen personliga skyddsängel, med vilken man kan konversera precis som med andra människors skyddsänglar”.

Helige Johannes Paulus II (1978-2005) sammanfattade Jesu ord i Matteusevangeliet (18:3) under sitt pastorala besök i Monte Sacro i Roms periferi med följande ord: ”Må Kristus vara centrum i er existens, det ständiga målet i era liv, Honom som allt pekar på i hela ert varande. Och kom ihåg att vid er sida finns era skyddsänglar som hjälper er”.

Den Helige Jean Marie Baptist Vianney (1786-1859, 4 aug.) gav följande råd: ”Om du känner dig oförmögen att be, fråga då din skyddsängel om hjälp att be och lovprisa Gud i ditt ställe”.

 

”När du befinner dig inför altaret bör du inse att härskaror av Änglar och Ärkeänglar darrar av vördnad inför Himmelens och jordens Herre. När du träder in i kyrkan där Sakramentet förvaras, dvs. där Herren är närvarande i sin Kropps och Blods Sakrament, ska du vara tyst, samt visa all den vördnad och respekt som du någonsin kan!”

Helige Johannes Chrysostomus (347-407)

 

Litania till De Heliga Änglarna

Ur Skyddsengeln 1887

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, Änglarnas Drottning, be för oss

Helige Mikael,

Helige Gabriel

Helige Rafael

Heliga Änglar och Ärkeänglar

Heliga Kerubim och Serafim

Alla Himmelens Furstar

Alla de Saliga Andarnas körer

Heliga Änglar, ni som alltid skådar Guds Ansikte

Ni som alltid sjunger Herrens lov

Ni som utför alla Herrens befallningar

Ni som inför Gud frambär våra böner

Ni som genom er förbön kommer oss till hjälp

Heliga Änglar, utsända till deras tjänst, som ska bli räddade

Ni som gläds över vår bot och omvändelse

Ni som förkunnat Kristi födelse för världen

Ni som tjänat Herren i öknen

Ni som tröstat Herren i örtagården

Ni som förkunnat Kristi uppståndelse

Ni som på den Yttersta Dagen ska skilja de rättfärdiga från de ogudaktiga

Ni som ska föra oss inför Guds Tron

Var oss nådig, förskona oss, o Herre

Var oss nådig, bönhör oss, o Herre

Från all synd och all frestelse till synd,

fräls oss, o Herre

Från den onde fiendens fördolda angrepp

Från okyska tankar och begär

Från sjukdom, hungersnöd och krig

Från otro och all villfarelse i tron

Från en plötslig död

Från det eviga lidandet

Genom Dina Heliga Änglars förbön

Vi syndare, vi ber Dig, bönhör oss

Att Du förskonar oss

Att Du regerar och styr Din Heliga Kyrka

Att Du beskyddar vår Helige Fader, Påven N., Din Ställföreträdare på jorden och Kyrkans alla lemmar.

Att Du ger alla länder fred och sann endräkt

Att Du ger alla de avlidna troende den eviga vilan

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F. Lova Herren, alla Guds krafter.

Alla Lova Honom alla Guds Änglar.

F. Låt oss be. Gud, som i Din underbara försyn sänder Dina Heliga Änglar till vårt beskydd, vi ber Dig ödmjukt att vi genom Änglarnas hjälp alltid bevaras från allt ont och en gång tillsammans med dem evigt får njuta den eviga glädjen. Genom Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Litania till Den Heliga Skyddsängeln

Ur Prayerbook of Favorite Litanies 1985

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, Änglarnas Drottning, be för oss

Heliga Skyddsängel, du är min ledsagare

Heliga Skyddsängel, som är utsedd åt mig av Guds försyn

Heliga Skyddsängel, du som ger mig kärleksfulla råd

Heliga Skyddsängel, du som ger mig klok ledning

Heliga Skyddsängel, du som vill vara min lärare

Heliga Skyddsängel, du som älskar mig med stor ömhet

Heliga Skyddsängel, du som är min tröstare

Heliga Skyddsängel, du som finns hos mig som en god broder

Heliga Skyddsängel, du som undervisar mig om mina plikter och om frälsningens sanning

Heliga Skyddsängel, du som för mig är en kärleksfull herde

Heliga Skyddsängel, du som är vittne till alla mina gärningar

Heliga Skyddsängel, du som hjälper mig i allt vad jag gör

Heliga Skyddsängel, du som alltid vakar över mig

Heliga Skyddsängel, du som ber för mig

Heliga Skyddsängel, du som bär mig på dina händer

Heliga Skyddsängel, du som gärna leder mig på alla mina vägar

Heliga Skyddsängel, du som trofast försvarar mig

Heliga Skyddsängel, du som leder mig med vishet

Heliga Skyddsängel, du som leder mig bort från all fara

Heliga Skyddsängel, du som skingrar mörkret och upplyser mitt sinne

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F. Be för mig, Helige Skyddsängel,

Alla att jag blir värdig Kristi löften

F. Låt oss be. Fader i Himmelen, Du sänder Dina Heliga Änglar att skydda oss på vår väg, låt oss alltid erfara deras hjälp på jorden för att sedan tjäna Dig med dem för evigt. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Angele Dei

Avlatsbön till Skyddsängeln. (Part. Avl. Ench. Ind. nr. 18)

Detta är den mest kända och viktigaste av alla böner till Skyddsänglarna. Den fick sin definitiva form på 1600-talet och är en sammanfattad form av ett långt poem (Angele, qui meus es custos) skriven av den engelske benediktinmunken Reginald of Canterbury (ca. 1050-1109)

Guds Ängel, min Beskyddare, upplys, försvara, styr och vägled mig, som av Guds Faders kärlek har blivit anförtrodd dig. Amen.

 

De Heliga Skyddsänglarnas Andliga Rörelses Bön

Denna bön ber medlemmarna dagligen i De Heliga Skyddsänglarnas Andliga Rörelse, grundad i Lyon år 1891 av Pater Lous Querbes. Rörelsen existerar fortfarande och utger tidningen ”L´ Ange Gardien”.

Heliga Skyddsängel, som Gud i sin godhet har anförtrott mitt liv. Du ger mig stöd i bönen och du uppehåller mig i mina ansträngningar för att förbättra mitt liv.

Jag överlåter mig idag åt dig och ber dig att beskydda mig från mina fiender, att hålla mig borta från alla tillfällen till synd, att göra mig följsam dina ingivelser, att välsigna mig och alla dem jag älskar, att vaka, tillsammans med alla Guds Änglar, över alla Faderns söner och döttrar, mina syskon. Amen.

 

Högtidlig Bön till Skyddsängeln

Ur Oremus 1909. Bönen är särskilt lämpad för firandet av Skyddsänglarna den 2 oktober samt på din födelsedag.

Helige Ängel, Himmelens tjänare, som Guds godhet utsett åt mig som Beskyddare på min jordiska pilgrimsfärd.

Jag tackar dig för all den trogna kärlek, som du hittills visat mig, och för alla de tjänster, du så troget gjort min själ under hela min levnad. Herrens Apostel har skrivit ”Är inte alla änglar tjänande andar, utsända till deras tjänst, som blir frälsta?”

 Tack gode Gud, lov och tack vare Du för Din omsorg om min frälsning.

Jag tackar också dig, Helige Skyddsängel, för alla de tjänster som du så troget gjort mig.

Du älskar mig mer än en vän på jorden kan älska sin vän. För du älskar Gud och därför även den Han anförtrott åt din omsorg.

Det är du, som så ofta varnat mig för det onda och uppmuntrat mig till det goda. Det är du, som tröstat mig i kors och lidande.

Det är du, som beskyddat mig i alla faror till kropp och själ. Tack för all din kärlek!

Tyvärr har jag inte alltid lyssnat till din röst, och inte alltid följt dina råd.

Jag måste erkänna, att jag ofta följt den onde fiendens lockelser, ”vilken går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att uppsluka” (1 Pet 5:8) Förlåt mig, Heliga Guds Ängel! Jag ångrar min trolöshet och lovar att i framtiden troget följa din ledning.

 

Psalmisten har sagt: ”Herren har gett sina änglar befallning om dig, att de ska bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten” (Ps 91). Låt detta bli verkligt för mig, min Himmelske vän.

Var mig även i framtiden en trogen ledsagare genom livet.

Vaka vid min sida, då jag sover.

Led mina steg, då jag är vaken.

Upplys mig, då ljuset fördunklas och det blir mörkt i min själ.

Trösta mig, när mitt hjärta är oroligt och bedrövat, och min själ är lik ett land utan vatten. Beskydda mig mot den onde fiendens snaror och bevara mig från att falla för stundens frestelser.

Särskilt ber jag dig, låt mig inte sjunka i ljumhetens dvala. När du ser, att jag blir slapp och likgiltig i Herrens tjänst och för min själs räddning, uppväck i mitt hjärta en helig fruktan och upptänd i min själ den första kärleken, så att jag inte väljer världen före Kristus.

Heliga Ängel, jag ber dig, gör mig en stor tjänst när min sista stund kommer.

Låt mig inte dö utan att ha bekänt min tro på den Heliga Katolska Kyrkan, i vilken alla de Nya Förbundets heliga har dött.

Låt mig inte dö utan den fasta förtröstan att vinna Guds barmhärtighet genom Jesu Kristi Blods förtjänster.

En enda droppe av Hans Blod är tillräckligt för att utplåna inte bara mina, utan hela världens synder.

Låt mig inte dö utan fullkomlig ånger över mina synder och utan en innerlig kärlek till Gud, det Högsta Goda.

Bevara mig för en plötslig död.

Hjälp mig, så att jag i rätt tid får ta emot Kyrkans Heliga Sakrament.

Bistå mig i själva dödsstunden.

Ta emot min själ och ledsaga den till Himmelens boningar, där jag evigt ska få tacka dig för all din kärlek och i förening med dig lova och prisa den kärleksrike Guden, som med din hjälp har fört mig till Himmelens glädje. Amen.

 

Bön till en Väns Skyddsängel

Ur Skyddsengeln 1887

Helige Ängel, du som Gud har anförtrott som Beskyddare åt den, för vilken jag nu ber, följ, beskydda och styr N.

Gör hans/hennes strävanden förtjänstfulla, hans/hennes arbeten fruktbärande.

Torka N.´ s tårar, helga hans/hennes glädje och styrk hans/hennes mod.

Återge N. lugnet, när han/hon är orolig och förtroendet när han/hon misströstar.

Led N., när han/hon är rådvill och upplys honom/henne, när det blir mörkt i hans/hennes själ. Stöd N. när hans/hennes fot snavar och uppres honom/henne, när han/hon faller.

Goda Ängel, inge N. goda tankar, rena känslor, iver för det goda.

Bevara N. i Guds nåd och i Herrens frid.

I förening med min egen Skyddsängel led oss båda på trons och kärlekens, på sanningens och dygdens väg hem till vår Himmelske Fader, som belönar oskulden och förlåter den som ångrar sig. Amen.

 

En Förälders Bön till Skyddsänglarna

Från tyskan

Heliga Skyddsänglar, ni trogna vänner till mina barn, jag vänder mig till er med fullkomligt förtroende. Hjälp mig att fostra dem för Gud och för Himlen. Beskydda dem varje gång då jag själv inte kan vaka över dem. Var deras följeslagare på alla vägar där jag själv inte kan vara med dem. Varna dem varje gång då jag själv inte kan tala med dem. Led dem målmedvetet till Himmelen. Må Gud belöna er kärlek. Amen.

 

En Förälders Bön till Skyddsänglarna

Viola Renvall ur Cheminer avec les Anges

Till mina redan vuxna barns Skyddsänglar säger jag: Följer ni dem verkligen överallt?

Håller ni deras önskningar i era händer?

Känner ni, i alla fall lite, deras ensamhet i många inre strider de måste utkämpa?

Och om de säger nej till er och till livet, överger ni dem då eller stannar ni fortfarande vid deras sida?

Mina barn har behov av er, ännu mer än när de var små.

De har ett desperat behov av er, för uppväxt- och ungdomstiden är en så svår period i en människas liv.

De ska gå igenom frigörelsens stegvisa process från oss föräldrar och tänka själva.

I den situationen tänker man mycket lite på änglar.

O ni mina redan vuxna barns Skyddsänglar!

En mamma har inte längre rätt att blanda sig i deras liv, men ni kan göra det.

En mors råd tas inte alltid emot, men er visdom kommer från Gud.

Heliga Änglar, stanna kvar vid mina redan vuxna barns sida.

Kom alltid till deras hjälp.

Hjälp dem att mitt i denna snåriga värld finna den rätta vägen, deras enda väg. Amen.

 

 

Anbefallning åt Skyddsängeln för en Salig Död

Helige Carlo Borromeo (1538-1584, 4 nov.)

Denna bön bör man be åtminstone på ängladagarna samt under november månad, då vi särskilt tänker på de döda och vår egen dödsstund.

Min goda Ängel, jag vet inte när eller hur jag kommer att dö.

Det är möjligt att jag måste lämna denna värld plötsligt och oväntat och att jag förlorar min fattningsförmåga innan jag utandas min sista suck.

Hur mycket skulle jag ändå inte vilja säga Gud på tröskeln till evigheten.

Idag, med min viljas fulla frihet, ber jag dig att föra min talan i den farofyllda stunden.

Min gode Ängel, jag ber dig då att säga till Gud:

Att jag vill dö i den Romersk Katolska och Apostoliska Kyrkans fulla gemenskap, i vilken alla helgon sedan Jesus Kristus har dött och utanför vilken det inte finns någon frälsning.

Att jag ber om nåden att få dela min Frälsares oändliga förtjänster och att jag önskar dö med läpparna mot det Kors som var genomdränkt av Jesu Dyrbara Blod.

Att jag avskyr alla mitt livs synder eftersom dessa har misshagat Herren och att jag förlåter alla allt av kärlek till Honom så som jag själv önskar få förlåtelse.

Att jag dör villigt för att Gud vill det och att jag överlåter mig själv med fullt förtroende åt Jesu tillbedjansvärda Hjärta och hoppas på Herrens barmhärtighet.

Att jag i min outsägliga längtan efter Himmelen är villig att lida allt det som Guds Allsmäktiga Rättvisa önskar att jag går igenom.

Att jag älskar Gud före allt annat, över allt annat och för Guds egen skull; att jag önskar och hoppas att få älska Gud med de utvalda, Hans änglar och den Saliga Modern i all evighet.

O min Heliga Ängel, neka inte att föra min talan inför Gud och att bedyra inför Guds Gudomliga Majestät att dessa är mina intentioner och min vilja. Amen.

 

De Heliga Änglarnas Rosenkrans

Denna traditionella bön ber man med samma rosenkrans som gäller för Ärkeängeln Mikaels Rosenkrans. Man kan naturligtvis be den även utan särskild rosenkrans. Den är en mycket kraftfull bön och rekommenderas att be ofta under okt. månad, på tisdagar, på årsdagen av Dopet eller i tider av prövningar.

 

Offerbön till Jesu Heliga Hjärta

min Jesus, jag offrar denna bön till Ditt Gudomliga Hjärta för att Du må fullkomna den och genom denna bön vill jag ge Dina Heliga Änglar glädje. Må de alltid hålla mig under sitt Heliga beskydd, särskilt i min dödsstund, till vilken jag av hela mitt hjärta inbjuder dem att vara närvarande. Styrkt genom deras närvaro kommer jag att invänta mitt jordelivs sista ögonblick med tillförsikt och försvaras från det ondas angrepp.

 

Bön till Änglarna om frid för de döda och en helig död

Jag ber er Heliga Änglar att genast besöka själarna i Skärselden, särskilt dem från min familj och alla dem jag har känt under deras liv på jorden. Hjälp dem med er förbön så att de snart blir befriade från denna svåra väntan i Skärselden. Glöm inte heller bort mig efter min död. Detta ber jag er av hela mitt hjärta, genom Jesu Heliga Hjärta och Marie Obefläckade Hjärta. Amen.

Helige Mikael, jag anbefaller åt dig min dödsstund. Håll den Onde Fienden fången, så att han i den för mig avgörande stunden inte kan göra min själ något ont.

Helige Gabriel, be för mig om en levande tro, ett starkt hopp, brinnande kärlek och stor devotion till Altarets Allraheligaste Sakrament.

Helige Rafael, led mig alltid på dygdernas och fullkomlighetens väg.

Min Helige Skyddsängel, be för mig om Gudomlig inspiration och särskilt om nåden att vara trogen Gud i allt.

 

Bön till De Nio Änglakörerna

O glödande Serafer, be för mig om en brinnande kärlek till Gud.

Fader vår, 3 Var hälsad Maria

O Keruber strålande med ljus, be för mig om sann kunskap om helgonens visdom.

Fader vår, 3 Var hälsad Maria

 

O vördnadsvärda Troner, be för mig om hjärtats frid och ro.

Fader vår, 3 Var hälsad Maria

 

O upphöjda Herradömen, be för mig om seger över alla onda tankar.

Fader vår, 3 Var hälsad Maria

 

O oövervinnerliga Makter, be för mig om styrka mot de onda andarna.

Fader vår, 3 Var hälsad Maria

 

O ädla Dygder, be för mig om lydnadens och den fullkomliga rättfärdighetens gåva.

Fader vår, 3 Var hälsad Maria

 

O Furstendömen, som är underverkens följeslagare, be för mig om dygdernas och fullkomlighetens fullhet.

Fader vår, 3 Var hälsad Maria

 

O Heliga Ärkeänglar, be för mig om enhet med Guds Vilja.

Fader vår, 3 Var hälsad Maria

 

O Heliga Änglar, o trogna Skyddsänglar, be för mig om sann ödmjukhet och obegränsat förtroende för den Gudomliga Barmhärtigheten.

Fader vår, 3 Var hälsad Maria

 

Mäktig Novena till De Nio Änglakörerna

Denna novena har visat sig vara mycket effektiv i tider av stress och stora bekymmer. Man ber doxologin Ära vare Fadern nio gånger under nio olika tillfällen på den dag man vill göra novenan. Många troende som praktiserar denna novena har själva tillverkat en rosenkrans med 81 kulor delat i nio grupper och hopsatt med en medalj föreställande Ärkeängeln Mikael.

 

Novenan till Skyddsänglarna

Novenan ber man mellan den 23 september - 1 oktober.

Den kan också bes vid andra tillfällen då man behöver särskilt beskydd. Följande böner bes under novenan:

 

Tacksägelse för Guds beskydd

Ur Skyddsengeln 1887

Gud, Du är så god och barmhärtig mot oss! Du sänder ut Dina Heliga Änglar att beskydda och leda oss på vår jordiska pilgrimsvandring.

De gläder sig att utföra Dina befallningar.

De älskar oss för Din skull som syskon och framtida medborgare i Himmelens Rike.

De beskyddar oss, så att vi inte skadas.

De gläds då vi blir heliga och saliga som de själva.

Lovad vare Du, Treenige Gud, för Dina Heliga Änglar!

Vi tackar Dig för deras kärleksfulla ledning. Hjälp oss att efterlikna dem genom att med glädje utföra Din Heliga Vilja, att älska det goda och ta avstånd från allt ont.

Låt även oss, liksom Dina Heliga Änglar i Himmelen, bli förenade genom kärlekens och endräktens band på jorden och under deras ledning och beskydd en gång få del i det eviga livet. Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.

 

Bön till Änglarnas Drottning

(från Den Mäktiga Novenan till Maria, Änglarnas Drottning)

Du Himlarnas upphöjda Drottning och Änglarnas Härskarinna, från evighet har Gud gett dig makten och uppdraget att förinta Satans huvud.

Ödmjukt ber vi dig att sända dina Himmelska Legioner för att, på din order och genom din makt, förfölja de onda andarna. Ge order att de bekämpar dem överallt, förtrycker deras onda handlingar och fördriver dem ner till avgrunden. Vem är som Gud!

O goda och ömma Moder, du ska alltid förbli vår kärlek och vårt hopp.

O Allraheligaste Moder, sänd de Heliga Änglarna att försvara oss och att mota bort den grymme fienden långt bort från oss.

Heliga Änglar och Ärkeänglar, försvara och bevara oss. Amen.

 

Bön till Skyddsängeln

Helige Skyddsängel, given åt mig av Guds kärlek, lär mig alla Himmelens hemligheter.

Sjung för mig om skönheten i din värld.

Beskydda mig i varje stund av mitt liv.

Bär mig i din famn på Guds kärleks mäktiga vingar tills jag slutligen får skåda ditt strålande ansikte för alltid.

 

Bön till de Nio Änglakörerna

De Nio Änglakörerna är: Serafer, Keruber, Troner, Herradömen, Dygder, Makter, Furstendömen, Ärkeänglar och Änglar. Se förklaring i inledningen.

Alla ni Heliga Körernas Saliga Andar, ni är strålande, ödmjuka och trofasta.

Inför var och en av er står jag klädd i mänsklig svaghet, hopp och längtan.

I dag kommer jag inför var och en av er.

Välsigna mig med er kärlek, kraft och makt.

Beskydda mig som ett Guds barn och en pilgrim på väg hem.

Bevara mig på rättfärdighetens stig och led mig till Himmelriket tillsammans med er nu och alltid. Amen.

 

Förena dig nu med de Himmelska Härskarornas lovsång:

Ära vare Fadern + och Sonen och den Helige Ande.

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (9 ggr.)

 

Skyddsängelns Rosenkrans

Följande rosenkransbön till Skyddsängeln, sammanställd av Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv, är inspirerad av ett tal som hölls av visionären Ivan från Medjugorje. Ivan berättade att en kvinna från Österrike frågade hur mycket Guds Moder vill att vi ber varje dag. Visionären sa att han hade förstått att det borde vara cirka tre timmar om dagen. Några år senare kom kvinnan tillbaka och frågade om Ivan hade någon ytterligare undervisning av Guds Moder om den dagliga bönen. Visionären svarade: ”Guds Moder vill att vi lever enligt den uppdelning som Gud själv har avsett för vårt dygn: Åtta timmars bön (som inkluderar den dagliga Mässan för dem som har möjlighet), åtta timmars arbete, samt åtta timmars vila.”

Låt oss be vår Heliga Skyddsängel om hjälp att helga dygnet så att vi varje timme ber, arbetar och vilar enligt vår Skapares Vilja.

Rosenkransbönen är uppdelad i tre grupper med vardera åtta böner. Sammanlagt blir det tjugofyra invokationer till Skyddsängeln för dygnets alla timmar. De åtta bönerna som beds i de tre grupperna är Kyrkans officiella bön till Skyddsängeln: Angele Dei, som är en avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. nr. 18).

 

Inled med korstecknet, Fader Vår, tre Var hälsad Maria (för trons, hoppets och kärlekens gåva) samt Ära vare Fadern.

 

Första delen: Bön om helgad bönetid.

Heliga Skyddsängel, / påminn mig alltid om Guds närvaro och hjälp mig att be ständigt, enligt Herrens uppmaning.

 

Åtta gånger:

Guds Ängel, / min Beskyddare, upplys, försvara, styr och vägled mig, som av Guds Faders kärlek har blivit anförtrodd dig. Amen.

 

Andra delen: Bön om helgat arbete.

Heliga Skyddsängel, / hjälp mig att utföra mina dagliga plikter och uppgifter så att det alltid ärar Gud och blir till stöd och hjälp för min nästa.

 

Åtta gånger:

Guds Ängel, / min Beskyddare…

 

Tredje delen: Bön om helgad vila.

Helige Skyddsängel, / hjälp mig att leva ett ordnat liv enligt Herrens Vilja så att jag alltid använder den tid Gud gett mig på ett fullkomligt och heligt sätt.

Driv bort all oro och världslighet från min själ och låt min vila ge ny kraft till att alltid tjäna Gud i glädje och frid.

 

Åtta gånger:

Guds Ängel, min Beskyddare…

 

Avsluta rosenkransen med De Heliga Skyddsänglarnas Andliga Rörelses Bön. Se sidan 10

Heliga Skyddsängel, som Gud i sin godhet…

 

Samt Kyrkans bön vid lördagens och söndagens completorium:

Besök vår boning, Herre, och rädda oss undan den ondes försåt. Låt Dina Heliga Änglar bo ibland oss och bevara oss i Din frid, och må Din välsignelse vila över oss nu och alltid.

Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

 

Böner för varje Dag i Veckan under oktober månad, Skyddsänglarnas månad

Här följer böner till de Heliga Skyddsänglarna för varje dag i veckan under oktober månad, ägnad åt Rosenkransen och de Heliga Änglarna. Dessa böner kan naturligtvis bes när som helst under året och vilken dag som helst.

 

Söndag

Vigningsbön till Skyddsängeln

Pater Marie-Gabriel Vanneufville OP (1890-1973)

Min gode Ängel, den trognaste av alla mina vänner, tack för alla nådegåvor som du medverkat till att ge mig ända till denna dag. Jag viger mig åt dig och ställer mitt liv och min död under ditt heliga beskydd. Bevara mig från alla faror till själ och kropp och utverka åt mig nåden att dö sjungande till Guds ära. Amen.

 

Måndag

Helige Pietro d´ Alcantara (1499-1562, 19 okt.)

O ni Saliga Andar, som lever i kärleken till er Skapare och Gud. Särskilt ni, brinnande Serafimer, som tänder himmel och jord med den Gudomliga kärleken. Överge inte mitt fattiga och ensamma hjärta. Så som ni gjorde med Jesaias läppar, så rena även mina läppar från allt orent och upptänd mig med er brinnande kärlek, för att jag inte ska kunna älska någon annan än Herren, inte söka något annat än Honom och endast vilar i Gud i evigheters evighet. Amen.

 

Tisdag

Heliga Gertrud den Stora (1256-1302, 16 nov.)

Du Guds Heliga Ängel, som Han har utsett för att beskydda mig. Jag tackar dig för allt gott du gjort för mig till kropp och själ. Jag prisar och ärar dig för att du velat ta hand om mig med tålamod, trofasthet och skydda mig mot fiendens angrepp. Välsignad vare den stund då du blev utsedd till att vara min Skyddsängel. Som tacksägelse för din kärleksfulla tjänst för mig offrar jag dig Jesu oändligt dyrbara och ädla Hjärta. Min föresats är att hädanefter lyda dina ingivelser och att troget tjäna min Gud. Amen.

 

Onsdag

Helige Carlo Borromeo (1538-84, 4 nov.)

O Guds Heliga Ängel, min trogne Beskyddare, se min själ som helt överlåten till dig. Jag ber dig att du i din tur överlåter den helt och fullt till min Skapare och Frälsare, för att jag, tillsammans med dig och alla helgon i Himmelen, kan få leva i Guds närvaro, älska Honom på ett fullkomligt sätt och ha livets fullhet i evighet. Amen.

 

Torsdag

Helige Franciskus de Sales (1567-1622, 24 jan.)

Ärorike Ängel, du som har mig under ditt beskydd, be för mig. Min käre Beskyddare, välsigna mig. Saliga Ande, rädda mig från den onde fienden. Min käre Försvarare, gör mig trogen alla dina heliga ingivelser. Amen.

 

Fredag

Helige Johannes Berchmans (1599-1621, 26 nov.)

Helige Ängel, du som är så älskad av Gud, tag mig under ditt Heliga beskydd. Jag ber dig, att aldrig upphöra att upplysa, att försvara och att leda mig. Jag överlåter mig helt och hållet för att bli ledd av dig. Jag ber dig för Jesu Kristi skull att aldrig överge mig hur otacksam och hur envis jag än måtte vara och även när jag inte lyssnar till dina ingivelser, så res mig upp när jag faller, trösta mig i mina sorger och ge mig stöd i alla mina svårigheter till dess jag en dag kan få dela den himmelska saligheten tillsammans med dig. Amen.

 

Lördag

Traditionell novenabön, som finns på flera språk

Guds Ängel som alltid står inför den Heliga Treenigheten, upphör aldrig med din bön för mig, din medarbetare. Du som blivit satt att vaka över mitt liv, hjälp mig fram till Riket, där jag med dig får sjunga inför den Allrahögste: Helig, Helig, Helig är Herren Gud Sebaot. Himlarna och jorden är fulla av Din härlighet. Amen.

Min Helige Skyddsängel

 

Böner till Skyddsängeln från den Ortodoxa Traditionen

 

Helige Ängel, min beskyddare, be till Gud för mig!

Min själs outtröttlige beskyddare och mitt livs väktare och min förespråkare inför Gud, o Guds Ängel, som jag har fått ta emot, jag besjunger dig, Guds Ängel, som uppehåller allt.

Helige Ängel, min beskyddare, be till Gud för mig!

 

När jag är omgiven av nattens mörker och ansatt av lidelsernas djupa mörker, upplys mig då med botens ljus, du min vägledare, min väktare och min beskyddare.

Helige Ängel, min beskyddare, be till Gud för mig!

 

En jordisk, svag och stoftlik tillvaro äger jag, för av jord är jag tagen, o min förespråkare, min vägledare och min beskyddare, vänd mitt sinne till det himmelska.

Helige Ängel, min beskyddare, be till Gud för mig!

 

Jag är underkastad sorger och bedrövelser för jag är utan ånger och bättring, så ge mig då nåd att i sanning göra bot och skänka dig glädje, du min beskyddare.

Helige Ängel, min beskyddare, be till Gud för mig!

 

Utan tanke på den fruktansvärda domen, vid vilken jag måste stå inför Frälsaren och avlägga räkenskap för varje tanke, ord, gärning och underlåtelse, har jag på inget sätt begrundat dödens okända dag, du min vägledare, överge mig inte, trots att jag har förblivit utan bättring.

Helige Ängel, min beskyddare, be till Gud för mig!

 

Du som med stor dristighet står inför Allhärskarens Tron och lovsjunger inför skapelsens Konung, be, du min försvarare, att Han skänker mig förlåtelse för all min ondska.

Helige Ängel, min beskyddare, be till Gud för mig!

 

Du som bevarar och beskyddar mig och avvänder demonernas ansträngningar, upphör inte att avvärja deras djuriska angrepp mot mig, du min beskyddare, för i dig äger jag en varm förespråkare.

Helige Ängel, min beskyddare, be till Gud för mig!

 

Du som är en ärevördig och väldoftande myrra, vänd dig inte bort från mig och min stank av synd, utan förbli alltid min oupphörlige bevarare, för solen som går fram över orena trakter orenas inte.

Helige Ängel, min beskyddare, be till Gud för mig!

 

När min Domare och Gud ska döma och värdera mig, som redan är fördömd av samvetet, glöm då vid denna dom inte din tjänare, o du min vägledare.

Helige Ängel, min beskyddare, be till Gud för mig!

 

Kroppslighet är min moder och förgänglighet min fader, min förfader är stoft, därför ser jag av naturen alltid mot jorden, men hjälp mig, min förespråkare, att se mot den himmelska skönheten.

Helige Ängel, min beskyddare, be till Gud för mig!

 

Av Gud har jag tagit emot dig som min förespråkare, vägledare och försvarare hos Gud, o Allraheligaste Ängel, därför ber jag dig, upphör inte att leda mig, undervisa och lära mig att göra det goda. Upplys mitt förstånd till dess du ska ställa mig frälst inför Kristus.

Helige Ängel, min beskyddare, be till Gud för mig!

 

Låt mig får se dig stående på min fördärvade själs högra sida, ljus och stilla, min försvarare och förespråkare, du som förjagar de bittra fiender som söker fånga mig. Se då försvinner från mig det som söker binda min själ.

Helige Ängel, min beskyddare, be till Gud för mig!

 

Som Guds helige tjänare, uträttande Guds Heliga Vilja, är du rik i stor förtröstan på Honom, o Heliga Ängel. Be därför innerligt inför Honom för mig, så att jag, räddad genom dig, får lovsjunga ditt försvar och beskydd.

Helige Ängel, min beskyddare, be till Gud för mig!

 

Ortodox Morgonbön till Skyddsängeln

Helige Ängel, du som vakar över min syndiga själ och mitt lidelsefulla liv, överge inte mig, syndare, och lämna mig inte för mitt oandliga livs skull.

Låt inte den onde fienden få makt över mig genom övergrepp mot denna dödliga kropp.

Stärk min svaga och kraftlösa arm och led mig in på frälsningens väg.

Ja, Helige Guds Ängel, du min syndiga själs och kropps beskyddare och försvarare, förlåt mig allt det genom vilket jag bedrövat dig under alla mina livsdagar och all synd tills denna stund.

Beskydda mig under denna dag och beskydda mig mot alla motståndarens frestelser, så att jag inte förolämpar Gud med någon synd.

Be till Herren för mig, att Han bevarar mig i sin fruktan och gör mig värdig att vara Hans godhets tjänare. Amen.

+ + +

Alla kristna som har vördnad för de Heliga Änglarna borde ha en bild (ikon eller staty) av åtminstone Ärkeängeln Mikael och Skyddsängeln i sitt hem, om möjligt i sin bönevrå.

Dessutom borde man ha en ”Mikaels-rosenkrans” med vilken man kan be både Mikaels Rosenkrans och Maria, Änglarnas Drottnings Rosenkrans samt Änglarnas Rosenkrans.

Själva böneräknaren (rosenkransen) finns att köpa i olika utföranden i S:t Maximilians Bok- och Presentbutik i vår församling i Jönköping (öppet i samband med Mässor).

Min Helige Skyddsängel

Änglar till vår tjänst

Pater Ingemar Svanteson OSB

Helige Benedictus Kloster, Mariavall (Tomelilla)

Följande predikan är hämtad från klostrets hemsida:

www.benedictuskloster.se

Det finns mycket mellan himmel och jord. Vi vet mera om det idag, men det mesta kan vi inte registrera ens med de finaste tekniska instrument. Jag tänker på änglarna. Enligt den Katolska almanackan firas Ärkeänglarna den 29 september och de Heliga Skyddsänglarna den 2 oktober. Under begravningsmässor när kistan bärs ut till kyrkogården, sjunger vi: "In i Guds paradis må änglarna föra dig."

Änglarna är sedan länge styvmoderligt behandlade, även om vissa tecken tyder på att de är på väg att upptäckas på nytt. När Kyrkan tiger om någon sida av sin tro, då uppstår ett tomrum, som snart fylls av annat. "Jag hade tur", säger man, när det säkert var Skyddsängelns förtjänst. Det är ju att byta ner sig, förutom att det är otacksamt. Utan fönster mot himlen blir det instängt och mörkt, ensamt och obegripligt. Änglarna är sändebud från himlen. De är våra livvakter och vägvisare. I dem kan vi avläsa vår egen storhet. De är sända för att skydda oss och visa vägen till vår högsta uppgift, att tjäna och tillbe Gud.

I hela bibeln är änglarna självklara. I varje Mässa påminns vi om dem. Redan i syndabekännelsen ber vi "Guds änglar och helgon" att be för oss. De bär fram våra böner inför Guds tron i himlen. Evangeliet berättar att änglarna gläder sig över varje syndare som vänder om. Sannolikt sörjer de när vi syndar.

I varje Högmässa hör vi änglarnas lovsång - Ära vare Gud i höjden - som den första julnatten. Liturgins rökelse påminner om änglarnas roll och närvaro. Uppenbarelseboken berättar om den himmelska liturgin där änglarna med hjälp av rökelsen liksom "förstärker" de heligas böner (Upp 8:3f).

I trosbekännelsen påminns vi om att Gud har skapat "allt vad synligt och osynligt är". Till den osynliga världen hör änglarna, andliga väsen med förnuft och fri vilja. Oräkneliga skaror till Guds och Kristi tjänst, för att medverka i kampen mot det onda och visa oss vägen till livet. Hebreerbrevet kallar dem "andar i Guds tjänst, sända att tjäna dem som skall få sin del av frälsningen." (Hebr 1:14)

När Mässan når sin höjdpunkt är änglarna samlade kring altaret, både i tillbedjan och som försångare. Prefationen, den eukaristiska bönens inledning, avslutas som regel med en påminnelse om änglarnas tillbedjan inför den himmelska tronen. Den tillbedjan som våra mänskliga röster instämmer i med det trefaldiga Helig.

Kyrkans altare står mitt emellan arken i det gamla förbundets tempel och Guds tron i himlen. Arken i Salomos tempel var överskuggad av väldiga keruber, vars förgyllda vingar liksom böjde sig i tillbedjan (1 Kung 6). Där fanns ingen bild eller staty. Den sanne Guden kan inte avbildas. Profeten Jesaja fick se Herren i en vision i templet (Jes 6). Serafer stod omkring honom och de ropade till varandra: "Helig, helig, helig är Herren Sebaot".

I bibelns sista bok målas samma vision, men nu är profeten inte ensam, nu är tempeldörren öppnad för den stora skaran av alla folk och stammar och länder och språk (Upp 7). Alla som gjort sina kläder vita i Lammets Blod får dag och natt instämma i änglarnas tillbedjan: Helig, helig, helig... (Upp 4).

Kyrkans altare står mitt emellan det gamla förbundets ark och slutmålet i himmelen. När förvandlingen har ägt rum på altaret ber vi i en av de eukaristiska bönerna: "Sänd din ängel att bära fram detta offer på ditt altare i himmelen inför din Gudoms härlighet".

Kommunionen, Kristi Kropp och Blod, har många namn. Ett av dem är "Änglarnas Bröd", "panis angelicus". Det bröd som änglarna får del av, eftersom de ständigt mättas av Guds ansiktes åsyn.

Gud har sänt sin Son och sin Ande för att frälsa oss. Och inte nog med det. Den helige Bernhard säger att ingen i den himmelska världen skulle vara fri från mödan om oss människor. Därför sänder Gud också de heliga änglarna. Bernhard fortsätter: "Även om det är Gud som ger befallningen, bör vi inte vara otacksamma mot dem som lydde."

Änglarna är vårt skydd i all fara. "Herren skall ge sina änglar befallning om dig, att de skall bevara dig på alla dina vägar." (Ps 91:11). Varje människa är så värdefull att Gud givit henne en personlig ängel, en skyddsängel till hjälp. I Guds värld är det inte bara kungar och statsministrar som har livvakter, utan alla, särskilt de minsta och svagaste. Bönboken Oremus (s.34) har en bön till skyddsängeln: "Du som blivit satt att vaka över mitt liv, hjälp mig fram till Guds rike, där jag med dig får sjunga inför den Allrahögste." Men inte ens skyddsängeln råder över vår olydnad. Ibland kan man på bilrutan läsa det goda rådet: "Kör inte snabbare än din skyddsängel flyger!"

Kan vi människor märka änglarnas närvaro? När bibeln berättar om att änglar kommit med stora budskap har de ofta väckt bävan och förskräckelse. Ibland har de gett impuls till konkret handling. "Ta på dig bältet och sandalerna", säger ängeln till Petrus i fängelset (Apg 12:8) Men sedan blir de osynliga igen. Vi har inte fått änglar för upplevelsens skull. De väcker oss för den fulla verkligheten, får oss att se och gå i rätt riktning. De pekar vidare och ger därmed trygghet.

Ofta märker man det först i efterhand. Den som bett om hjälp får hjälp, även om det inte sker på det sätt man tänkt sig. I efterhand märker hon att hon fördes förbi frestelsen eller räddades ur faran. Ungefär som Tobit och hans son Tobias i GT. I efterhand förstår de att den man som följt Tobias på hans vandring i själva verket var en ängel utsänd av Gud. Hebreerbrevet säger på ett liknande sätt: "Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det." (Hebr 13:2)

Änglar är andliga väsen och våra ögon är skumma. Vi behöver tron för att upplysas om den fulla verkligheten. Men ibland kan bönen och överlåtelsen låta oss ana vad tron har upplyst oss om.

Det kan gälla samvetet, ett andligt instrument, som kan dövas när vi inte frågar efter det. Den som följer den innersta rösten och när han vänder om efter ett syndafall. Glädjen är kännbar, en avspegling av änglarnas glädje i himlen. Den helige Bernhard säger: "Änglarna är trofasta, de är visa, de är mäktiga; varför skulle vi vara ängsliga? Låt oss blott följa dem, låt oss hålla oss till dem och dröja kvar under Guds himmelska beskydd."

En teolog säger att människan i änglarna kan avläsa sin egen storhet, människans hisnande kallelse, samlad i två ord: tjänst och tillbedjan. Änglarna har sin glädje i att tjäna Gud. Är det därför de är så snabba att förflytta sig? I de tre männens lovsång i Daniels bok (Tillägg till Daniel) hör vi änglarna anföra den kosmiska lovsången där allt kommit på plats. Hela tillvaron vibrerar av glädje och begeistring. Den lovsången och den tillbedjan föregriper kyrkan i den Heliga Eukaristin: "Därför vill vi, med änglarna och alla dina heliga, sjunga den eviga lovsången till din ära."

 

Hjälp oss att trycka dessa och många fler texter i bokform:

Swish 123 291 73 26 - Bankgiro 5061-1318

(Gråbröderna, Jönköping)

Skriv: AMP (Ave Maria Publikationer)

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek