SS John Fisher, biskop, o Thomas More, martyrer

Kortpredikan 22 juni 2022, S. John Fisher o S. Thomas More, martyrer

”Akta er för de falska profeterna.” De farligaste är de fromma, ”förklädda till får”, de uppträder som ”lju­sets änglar”. Vackra ord och yttre fromhet bevisar ingenting, inte ens under­verk. ”På deras frukt skall ni känna igen dem.” Thomas More, kungens kansler, och biskop John Fisher motsatte sig Henrik VIII:s skilsmässoplaner. De vägrade att skriva på tro­hetseden till kungen, där denne gjorde sig till kyr­kans över­huvud. Deras trohet mot på­ven och den katolska tron väg­de tyngre.

Kortpredikan 22 juni 2021, SS John Fisher, biskop, o Thomas More, martyrer

Abraham, eller Abram som han först hette, var generös och lät sin bror­son Lot välja var han ville bo, när landet blev för trångt för deras växan­de boskapshjor­dar. Denne valde den rika Jordanslätten. Abrams frikostighet blev snabbt belönad, om än i hoppet. Han fick lyfta upp sina ögon och se i alla väderstreck och dessutom över tidens gränser. Hans säd skulle bli som stoftet på jorden. I honom skulle alla släkten på jorden bli välsignade.