S. Bonifatius, biskop och martyr

Kortpredikan 5 juni 2021, S. Bonifatius, biskop och martyr

Under veckan har vi i kollektbönen bett och hört: ”Gud, vår Fader, inget finns som undandrar sig din försyn”. Någon leder och styr allt som sker, både i våra egna liv och i hela mänsklighetens. Men Guds försyn har också medaktörer, människor och änglar. Vi har hört om ängeln Rafaels medverkan i det som hände Tobit. Samtidigt var ängeln beroende av att Tobias följde ängelns anvis­ningar. Så skedde och det ledde allt till ett lyckosamt slut. Försy­nen är inte ett operson­ligt öde. Människan är inte en lekboll för opersonliga makter.