Den Saliga Jungfrun Maria, Kyrkans Moder

Kortpredikan 1 juni 2020, Den saliga jungfrun Maria, Kyrkans moder

Vi har firat påsk och pingst, hela Kristi väldiga frälsningsverk. Det är ingen idé eller tanke, det fullbordades av honom som föddes av kvinna och blev män­niska. Från för­sta början lev­de han under sin moders omsorg och beskydd. Hennes omsorg om sitt barn fortsätter i om­sorgen om Kyrkan, som är Kristi kropp. Den saliga jungfrun Maria har fått titeln Kyrkans moder, eftersom hon föd­de Kristus, Kyrkans huvud. På korset gjorde han henne till moder för alla återlösta. Kyrkan kände igen det i den korsfästes ord till Johannes: ”Se, din moder”.

Kortpredikan 10 juni 2019, Den saliga jungfrun Maria, Kyrkans moder

Den saliga jungfru Maria har fått titeln Kyrkans moder, eftersom hon födde Kristus, Kyrkans huvud, och denne på korset gjorde henne till moder för alla återlösta. Den helige påven Paulus VI bekräftade högtidligt denna titel i sitt tal till fäderna vid Andra Vatikankonciliet 21 november 1964 och stadgade att ”hela det kristna folket med tanke på detta ljuvliga namn nu skulle växa i sin vördnad för Guds moder”.