Predikan Juldagen 2021

Predikan Juldagen 2021

Jes 52: 7-10; Ps 98: 1-6; Heb 1: 1-6; Joh 1: 1-18

Vi har en frälsare och hans ljus är starkare än mörkret

Vi har en frälsare. Det var julnattens budskap. Evangelisten Lukas berättar hur äng­lar för­kunnade det för herdarna. Det bekräftades av profeter, apostlar och evangelister. Johan­nes, den fjärde evangelisten, talar ett helt annat språk än Lukas men budskapet är det­samma. Han kallar frälsaren för tillvarons ljus och säger: ”Lju­set lyser i mörkret, och mörk­ret har in­te övervun­nit det.”

Vi förstod det redan i Lukas berättelse. Ljuset lyste upp herdarnas mörker. När de funnit Maria, Josef och barnet kunde de berätta om allt vad de fått höra och se. De ”vände tillba­ka och prisade och lovade Gud”. Deras liv var inte längre detsamma. Ett ljus hade gått upp i deras mörker. Frälsarens villkor var från början hotat av mörka makter. Hans föräldrar fick fly från Herodes knektar, men mörkret fick inte makt över den lilla familjen.

En första innebörd är tydlig. Ingen är utesluten. Om Frälsaren hade fötts bland de rika, hade de fattiga aldrig vågat sig fram. Hade han levt bland de mäktiga, hade de svaga inte vå­gat tro att det gällde dem. Hade han varit en högt ansedd professor, hade de okunniga lätt trott sig ute­slut­na. Hade han inte korsfästs mellan två förbrytare, hade våldsverkaren inte vågat tro på för­lå­tel­sen. Leo den Store sade det i sin julpredikan: ”Ingen blir förvisad från deltagan­det i denna lycka. För oss alla finns ett och samma skäl till denna gemen­sam­ma glädje: ef­ter­som vår Herre inte fann någon enda fri från skuld, kom han för att be­fria alla.” De klo­ka och mäktiga, de som redan me­nar sig ve­ta och kunna, har det svårast. Jesus skall säga att han dolt sitt budskap för dem, men uppenbarat det för dem som är som barn. Det var ingen tillfällig­het att det var de min­s­ta och lägsta som förstod och vå­gade sig fram till Je­sus. Under de första århundradena spred sig tron inte minst bland de lägsta och ringaste i samhället. När jungfru Maria senare har visat sig (Lourdes, Fatima) har det ofta varit för barn som knappast ens kunde läsa.

Några vill gärna ha tron som ett extra tillskott i livet, utöver vad de redan har. En extra ljus­källa i ett redan upplyst rum. Då blir tron reducerad till en andlig dimension, en guldkant på till­va­ron, ett extra ljus – men det står att ljuset lyser i mörkret.

 Kyrkan har förvisso själv tagit stora risker genom att så nära liera sig med kultur och folkliga traditioner. Många glä­der sig fortfarande åt trons frukter i konst och kultur, men tror inte längre, inte på att det är sant. Risken är att män­niskan lämnas ensam när hon verkli­gen hamnar i mörker. När hon konfronteras med den bistra verk­lig­heten. Det är då hon be­höver en frälsare, en som är starkare än mörk­ret, ett ljus som mörkret inte får makt över.

Hela evangeliet är föregripet och samlat i denna mening hos Johannes, ”Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det”. Från krubban i Betlehem till korset på Gol­gota. Vår vers från inledningen till Johannes evangelium kunde också gälla påsknatten, när kyr­kan vid påsk­ljuset sjunger: ”Detta är den natt om vilken det står skrivet: Natten skall lysa som dagen, ja, mörkret skall vara som ljuset.” Guds eviga ljus steg ner i den mänsk­liga tillvarons mörker. Det började den första julnatten och fullbordades den natt då han steg ner i och sedan upp ur dödsriket. Mörkret fick inte makt över lju­set.

Så ljuder evangeliet, julens och påskens evangelium. Människans tragik och elände är att hon hellre söker behagligare ljuskällor. Men de lämnar henne i sticket när mörk­ret verkli­gen slår till. Hon lyssnar hellre till dem som gärna talar om andlighet, men inte om synd och om det eviga mörkret. Människan invaggas i illusionen att hon inte behö­ver en frälsare. Hon förtränger det faktum att hon snart skall dö och behö­ver nå­gon vars ljus är starkare än den eviga dö­dens mörker.

Det är frestande att omtolka och göra tron begripligare (=möj­lig att fatta och gripa), men det svår­fattliga och bistra är det som rym­mer den verkliga hjälpen. Jungfrufödelse och upp­ståndelse gör man sig lustig över. Det avvisas som religiös vidskepelse. Vår mening hos Johannes kan också betyda: ”ljuset ly­ser i mörkret och mörkret kan inte fatta och begripa det”. Den stolta och högmo­diga män­niskan förstår inte det viktigaste. Hon måste böja sig i öd­mjuk tro och lydnad. Hon kan inte få grepp om detta, men det betyder inte att det är oförnuftigt. Däremot övergår det förnuf­tet. Stannar människan utanför den avgör­an­de tron, berövar hon sig det hon behö­ver mer än något annat. Det är den­na tro på vem Jesus är, ”utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans vä­sen”, det är denna tro som rymmer det gu­dom­liga ljuset. Påven Leo säger i sin julpre­di­kan: ”Vo­re han inte sann Gud, kun­de han inte bringa läkedom”. Paulus säger om uppstån­del­sen: ”Om Kris­tus inte har upp­­stått, då är er tro me­ningslös”.

Också den troende prövas i nattens mörker, där allt ljus tycks borta. Det är i detta mör­­­ker som människan prövas, i uthållig bön, vaka och ödmjuk tro. Det var när Johan­nes av Korset satt i fängelse som han skrev sina mest lysande dikter.

Förgäves firar vi Jesu födelse i krubban, om han inte föds i våra hjärtan. När tiden är inne går ett ljus upp i den öd­mju­kes hjärta – som när barnet föddes i krubban.   

”Ljuset lyser i mörkret och mörk­ret har inte övervunnit det”.

Amen.

                                                                                                             pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar