Predikan. 13 söndagen under året 2020

Predikan. 13 söndagen under året 2020

2 Kung 4: 8-11, 14-16a; Ps 89: 2-3, 16-19; Rom 6: 3-4, 8-11; Matt 10: 37-42

"Guds härlighet är den levande människan, människans liv är att se Gud."

En vidunderlig utsaga av den helige Irenaeus (d. 202), som vi visserligen inte firar liturgiskt idag eftersom det är söndag, men som väl sammanfattar dagens läsningar: "Guds härlighet är den levan­de män­­niskan, män­niskans liv är att se Gud."  

    Hon är, som kollektbönen uttryckte det, ”ljusets barn”. Genom dopet är hon upplyst av trons ljus och har därmed möjlighet att se mer än vad de fysis­ka ögonen ser. ”Sa­­­ligt är det folk som vandrar, o Herre, i ditt ansiktes ljus”, sjöng vi i responsoriepsalmen. Hela tillvaron kan bli genomskin­lig och sakramental. Utsidan öppnar för insidan.

    Så var det för den gästfria kvinnan i Shunem enligt första läsningen. Hon tog emot profeten Elisha som gäst i sitt hus. Hon hade sett det hennes man inte ha­de upptäckt, att Elisha var en profet, en ”helig gudsman”. Därför låter hon mura upp ett litet rum åt profeten på det platta taket till sitt hus, så att han kunde ta in där när han kom förbi. Hennes klarsynta gästfrihet gav henne riklig lön. Hon var barnlös, men genom profetens kraftfulla förbön hade hon påföljande år en son i sin famn. Hon fick, som Jesus sade i evangeliet, ”en profets lön”. Allt började med att hon förstod och ”såg”.

    Jesus säger till sina apostlar: ”Den som tar emot er, tar emot mig och den som tar emot mig tar emot den som har sänt mig.” Den som tar emot en apostel som apostel, tar därmed också emot den som har sänt honom. Aposteln gör sin Herre närvarande, representerar honom. I katolsk tradition tilläm­pas detta i första hand på apostlarnas efterträdare, biskoparna, men Benedictus tillämpar det också på fadern eller modern i klostret. ”Tron ser abboten/abbedissan som Kristi ställ­­­företrädare i klostret.” Vi förstår varför han/hon inte får ”vare sig lära, förordna eller befalla något som avviker från Herrens bud”. Om vi bara ser och hör en människa i biskopen, prästen eller abbedissan, blir vi kanske imponerade, men ofta besvikna. Trons öga ser och hör något me­ra. I det mänskliga redskap som förkunnar evangeliet eller förmedlar ett sak­rament, ser tron Kristus själv. Utan tro är det ba­ra ett män­sk­­ligt agerande, fascinerande, harm­­löst eller anstötligt - eller tomma ceremo­nier, om än aldrig så vackra - för den andre är det Kristi röst och handlingar. De mås­te tas emot med trons ögon, med en ren blick och ett hörsamt öra. Då kan inga mänskliga svag­heter beröva motta­garen den ena gåvan efter den andra. Det går för de troen­de som för lär­jungarna i Emma­us, ögonen öppnas och de känner igen Herren.

    Detta gäller inte bara hur vi ser på ämbetsbärare. Jesus nämner också profeter och rättfärdiga. Profeter är de som fått särskild nåd att förkunna Guds vilja i en ny tid och som prövats av kyrkan. De rättfärdiga är de som vittnar med ett heligt liv. Men Je­­­sus nämner också den minste bland lärjungarna, den som behöver en bägare friskt vatten, ett leende, en konkret tjänst eller ett vänligt ord. Den som ser Kristus i någon av dessa minsta och handlar därefter, han skall ”inte gå miste om sin lön”. Problemet är inte Kristi frånva­ro, utan människans blindhet, att hennes blick har fördunklats av otrons och själviskhetens mörker. Låt oss be om förmågan att se med ogrumlad blick på den vi möter. Att se den vi möter och upptäcka Kristus, både i den överordnade och i den mins­te. Där­med stiger vi ut ur mörkret, ut i ljuset och glädjen och rikedo­men. Tron ser Kristi närvaro i alla och överallt.

    Med samma klarsyn ser den klarsynte också på motgångar, sjukdomar och lidan­de. När människan ser sådant bara som hinder och komplikationer, då är det lätt att bli uppgiven och i slutändan bitter. Ingen undkommer ju lidande och orättvisor. Tron ser något mera. Tron vet att Kristus har bese­grat det onda. Allt lidande är i grunden förvan­d­lat genom Kristi påsk. Helgonen vittnar om det när de t.o.m. tackar för lidanden och plå­gor. Det betyder inte okänslighet. Den troendes kropp lider lika mycket som den icke-troendes. När Jesus gisslades så var smärtan verklig. Ändå fick den inte makt över honom. Han berövades inte sitt liv. Han gav det. Likaså med de klarsynta. De har, som aposteln säger ”döpts in i Kristus Jesus”, in i den korsfäste och upp­stånd­ne. När de bejakar det och förenar sina lidanden med hans korsväg händer något. Redan korset har del i ljuset från uppståndelsen. Som Jesus lovade: ”Den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det.”

    Det gäller också hur lärjungen ser på sig själv. Ofta pendlar hon mellan övermod och förtvivlan, mellan självöverskattning och självförakt. För många blir dessa kast så plågsamma att de söker ett ljummare mellanläge och låter förrädiska ovanor ta över. De väljer att överleva i stället för att leva. Men också på oss själva får vi se med nya ö­gon. Paulus uttrycker det så i and­ra läsningen: ”Så skall ni se på er själ­va: i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud.” Ordet innehåller bå­de en kamp och öppnar en väg. Först insikten om vad det är som saboterar livet, lasten och synden. Det betyder att inte vältra sig i självför­akt eller att styras av mindervärdeskomplex. Tron ser mer. Synden får inte sis­ta ordet. Den döpte ser vem hon är, oberoende av synden. ”Upp­täck din värdighet, o krist­­na människa,” utbrister Leo den store i en predikan, ”glöm inte att du har ryckts ut ur mörkrets välde och förts in i Guds ljus och i hans rike”. Syndaren re­ser sig, kastar av synden och går vidare. Ibland efter ett besök i biktstolen. Vi förs på en väg, sanningens väg, till livet. Vi misströstar aldrig om hans barm­härtighet.

    Som vi bad i kollektbönen: ”Gud, vår Fader, du som i dopet har gjort oss till ljusets barn, låt aldrig mörkret få makt över oss, utan ge oss nåden att för alltid bli kvar i din sannings strålande ljus.”

    Hon blinkar mot ljuset och skymtar sanningen i Irenaeus ord: "Guds härlighet är den levan­de människan, män­­­niskans liv är att se Gud."  

    Amen.

                                                                                       pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar