Kortpredikan, S. Blasius, biskop och martyr, 1 februari 2019

Kortpredikan, S. Blasius, biskop och martyr, 1 februari 2019

Heb 10:32-39 Ps 37:3-6,23-24,39-40  Mark 4:26-34

”Ge inte upp er frimodighet.”

Hebreerbrevet påminner sina läsare hur det var ”förr”, när de nyss ha­de blivit ”upplysta”. Författaren syftar på dopet, som kallades ”upplys­ning”. Dopet sker i tro, som ger kunskap och insikt. I början kunde de utstå mycket, men hade sin glädje i det. De visste att de ägde ”något bätt­re”.

Nu har tiden gått. Trons första entusiastiska skede är över. De glömmer och fångas lättare av trög­het och upp­givenhet.

Det behöver alltså inte förvåna oss. Tålamod kräver mera än häftiga och kortvariga insatser. Herren vill prö­va om vi verkligen älskar ho­nom och vill följa honom, också ”över tid”.

Benedictus summerar det i beskrivningen av klosterlivet: ”Så vill vi al­d­rig dra oss undan hans undervisning utan hålla fast vid hans lära intill döden i klostret och genom tåla­mod dela Kristi lidanden, så att vi också får del i hans rike”.

En första medicin är att be om frimodighet och uthållig­het. ”Ge mig på nytt en frimodig ande”. Det är andra sidan av bönen om ett rent hjärta.

Redan det är ofta förenat med en upptäckt. Herren hör sina barns bö­ner. ”Om han faller, störtar han inte till marken”. Bönen sker i tro. ”Min rättfär­dige skall leva genom sin tro.”

Jesu liknelse om den ”självväxande” säden har samma innebörd. Den som sått sin säd upptäcker att något sker, honom förutan. ”Säden gror och växer, han vet inte hur. Av sig själv bär jorden grö­da”.

Tålamod och uthållighet skapar inga rubriker. Det är icke-glamorösa dyg­der. De liknar senapskornet. Men det oansenliga kornet ”blir större än alla örter och him­lens fåglar kan bygga bo i dess skugga”.

Den ut­hållige upptäcker nå­dens kraft. Frimodighet är en gåva som är oss gi­ven och som ges på nytt.

Med hjälp av Guds ord läser vi oss ur missmodet och i trons ljus firar vi den heliga euka­ristin.

”Ge inte upp er frimodighet.”

                                                                                          pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar