Kortpredikan 8 november 2019

Kortpredikan 8 november 2019

Rom 15: 14-21; Ps 98: 1-4; Luk 16: 1-8

Paulus sammanfattar sitt väldiga romarbrev. Han kallar sig ”Kristi Jesu tempelpräst”. Han förvaltar Guds evangelium och för hed­ningarna till trons lydnad, genom Andens kraft. Så sprids ”evan­ge­liet från Jerusa­lem åt alla håll”, från Illyrien vid Adriatiska havet till Spanien i väst.

Han är inte bara förkunnare. Han är präst i det nya förbundets tem­pel. Det nya förbundets prästämbete fullbordar vad prästerna gjorde i det gamla. Dess uppgift är att göra hedningarna till ”ett offer som är helgat genom den heliga anden och som Gud därför tar emot”.

Paulus är själv tjänare i detta offer, det vi kallar det särskilda eller hier­arkiska präst­ämbetet. Men alla troende blir genom dopet också präster i det allmänna prästadömet. Alla troende är kallade att bära fram sig själ­va som offer och ställa hela livet i Guds tjänst.

I tolfte kapitlet uppmanade aposteln de troende att ”frambära sig själ­va som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst”.

Liturgiskt blir det tydligt i varje mässas offertorium, där represen­tanter för församlingen bär fram bröd och vin, symboler för alla som deltar i offret och för deras liv.

Detta offer förenas med, helgas av och förvandlas genom Kristi offer på altaret. I bönen över offergåvorna ber vi: ”Låt detta offer bli en ömsesi­dig gåva, där vi ger oss helt till dig och du skänker oss din gränslösa barmhärtig­het”. De troende blir ”ett offer som är helgat genom den heli­ga anden och som Gud därför tar emot”.

De troendes hela liv skall därigenom ”föras till lydnad, i ord och gär­ning, ge­nom kraften i tecken och under, genom Andens kraft”.  

De tröga uppmanas att fullborda sin överlåtelse.

De ödmjuka gör det, men vet att allt sker ”genom Andens kraft”.

Låt oss fira eukaristin så att vi blir vad vi firar. Eukaristi betyder tacksä­gelse.

Låt oss fira så att hela livet blir ett tacksägelsens offer.

                                                                                                           pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar