Kortpredikan 14 december 2020, S. Johannes av Korset, präst och kyrkolärare

Kortpredikan 14 december 2020, S. Johannes av Korset, präst och kyrkolärare

4 Mos 24: 2-7,15-17a; Ps 25: 4-9; Matt 21: 23-27

”Vad har du för fullmakt att göra detta?” Jesus får frågan efter att ha ren­sat templet.

De som ifrågasatte Jesu fullmakt, avvi­sa­de också Jo­hannes Dö­paren. De två hänvisar till och bekräftar varandra. Den som avvi­sar lagens och lydnadens krav, gör sig blind för nåden. 

Därför lämnar Jesus frågan obe­svarad. Ett svar ha­de bara befäst otron hos dem som ställde frågan.  

Bileam var ara­mé, men bekän­de sig till Israels Gud. Nu har han ”hyrts in” av araméerna för att för­banna israeliterna. I stäl­let väl­signar han Israel, och väl­signelsen kul­mine­rar i en pro­fetia: ”En stjär­na stiger fram ur Ja­kob, en spira höjs i Isra­el”.

Kyrkan har känt igen orden som en pro­fetia om Messias, men en­­­­dast tron kän­ner igen den.

Tron hindras av okunskap och av förutfattade meningar, men också av ovil­ja att ändra sitt sätt att leva.

Bileam är ett exempel på att de som står utan­för kyrkan ibland ser kla­­rare. De vise män­­nen, som lät sig ledas av stjärnan, är det kanske tydligaste exemplet. Kanske hade de hört talas om Bileams profetia om stjärnan över Jakob.

Tro är en gåva som inte fromt kan presteras eller pressas fram, men förut­fat­tade me­ningar och olydnad måste röjas un­dan. För den som in­te vill tro eller överlåta sig åt Guds vilja hjäl­per inga argument.

Johannes av Korset be­kräftar att det gäller också för den som vill gå vidare på trons väg. Hans stora insikter gavs honom i fängelse och under lidande. Vägen till djupare insikt går genom dunkelhet och mörka nätter.  

Johannes ”dunkla natt” finns i 4:e steget på ödmjukhe­tens väg i Bene­dictus re­gel, där brodern bejakar orättvisor, svårig­heter och motgångar med störs­ta tå­la­mod.

Kollektbönen på Johannes av Korsets dag är en god adventsbön: ”I den helige prästen Johannes visade du vad det vill säga att förneka sig själv och älska kor­set. Låt oss le­va som han så att vi sedan får skåda din eviga härlighet”.

                                                                                                              pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar