Vår Fru och Moder av Loreto

Vår Fru och Moder av Loreto

Vår Fru och Moder av Loreto

Vår Fru och Moder av Loreto

Maria Familjernas Drottning

Festdag: 10 december

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

Den Lauretanska Litanian hämtar sitt namn från den lilla staden Loreto i Italien. Enligt traditionen blev den Heliga Familjens Hus (på latin Alma Domus Lauretana) flyttat av änglar från Nasaret den 10 december 1294 till sin nuvarande plats i Loretos vallfartskyrka. En krönika från 1465 uppger att Heliga Familjens hus från Nasaret blev funnet den natten på sin nuvarande plats. Det var i detta hus som Maria mötte Ärkeängeln Gabriel, där ”Ordet blev kött” och där Jesus växte upp. Den första dokumentationen om vad som hände med den Heliga Familjens hus är daterat 1469. Troligen har denna folkliga tradition uppstått från familjen de Angelis’ namn, (det italienska namnet betyder just ängel) som överförde tre väggar från Huset i Nasaret. Det var Guido de la Roche, hertig av Aten, som skulle utföra detta arbete. Han var son till Elena Angeli, en familj som härstammade från Konstantinopels kejsarfamilj på 1200-talet. Förflyttningen av Huset gjordes för att rädda det från turkarna.

En arkeologisk undersökning gjordes av det Heliga Huset 1962 - 1965, vilken bekräftade att materialet var identiskt med det som finns kvar av Huset i Nasaret. I Loreto bevaras tre väggar medan det endast en vägg finns kvar i själva Nasaret. År 1489 fick karmeliterna uppdraget att vårda det Heliga Huset och det var karmeliterna som komponerade denna litania för den Heliga Familjens Hus.

Den Lauretanska litanian var den enda av många medeltida litanior till Maria, som godkändes den 20 mars 1571 av den Helige Pius V (1504-1572, 30 april). En ny version användes för en tid, som tog sina bönerop direkt från den Heliga Skrift och liturgin, men Sixtus V (1585-1590) gav år 1587 direktiv om, att man skulle återgå till den gamla formen som användes i Loreto. Man brukar åberopa många författare till den Lauretanska Litanian. Ibland sägs den gå tillbaka till apostolisk tid, andra tillskriver den Sergius I (687), eller till den Helige Gregorius den Store (590-604). De litanior som användes av de troende på 1500-talet var så många och de flesta inte teologiskt korrekta att Clemens VIII år 1601 förbjöd alla andra litanior till Guds Moders och andra helgons ära än de som användes i det Heliga Huset i Loreto.

Endast den Helige Fadern har rätt att tillägga en titel till Guds Moder i den Lauretanska Litanian. Senaste tilläggen var Kyrkans Moder och Du Familjernas Drottning, som gjordes av Helige Johannes Paulus II (1978-2005), samt av Påve Franciskus den 20 juni 2020 på Marie Obefläckade Hjärtas Dag, 20 juni: Barmhärtighetens Moder, Hoppets Moder och Migranternas Tröst.

Litanian började på slutet av 1500-talet sjungas i basilikan Santa Maria Maggiore i Rom på Paulus V:s direktiv. Den var då redan välkänd i Europa och trycktes bl.a. i Tyskland år 1558 av den Helige Petrus Canisius (1521-97 21 dec.). Loreto var före Lourdes den största vallfartsorten i Europa och många under har skett och sker där än i dag. Många Helgon har gett sina vittnesbörd om deras besök, bland andra den Heliga Thérèse av Jesusbarnet. Före liturgireformen firade man liturgiskt det Heliga Husets i Nasaret överföring till Loreto den 10 dec. Translatione Almæ Domus B.M.V.

I många kyrkor ber man den Högtidliga Bönen till Vår Fru av LoretoSupplica alla Madonna di Loreto” klockan 12.00 den 25 mars, 15 aug., 8 sept. samt den 10 dec. Även om detta inte är vanligt i Sverige, kan man ändå förena sig med troende världen över och be bönen där man befinner sig eller uppsöka någon kyrka för att be den.

Devotionen till Vår Fru av Loreto är framför allt hyllningen och åkallan av Maria som familjernas Beskyddare.

Vår Fru av Loreto utropades till de flygfarandes särskilda Skyddshelgon år 1920 av Benedictus XV.

Vår Fru och Moder av Loreto

 

Lauretanska Litanian

Enligt det tillägg som gjorts av Påve Franciskus 20 juni 2020

Avlatsbön (Part. avlat. Ench. Ind. nr. 22).

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Guds Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, bed för oss

Heliga Guds Moder

Heliga Jungfru över alla Jungfrur

Kristi Moder

Kyrkans Moder

Barmhärtighetens Moder

Den Gudomliga Nådens Moder

Hoppets Moder

Du rena Moder

Du kyska Moder

Du okränkta Moder

Du Moder utan fläck

Du högt älskade Moder

Du underbara Moder

Du det Goda Rådets Moder

Du Moder till vår Skapare

Du Moder till vår Frälsare

Du visa Jungfru

Du vördnadsvärda Jungfru

Du högt lovade Jungfru

Du mäktiga Jungfru

Du milda Jungfru

Du trogna Jungfru

Rättfärdighetens spegel

Vishetens säte

Orsak till vår glädje

Du Andens kalk

Du dyrbara kalk

Du hängivenhetens kalk

Du hemlighetsfulla ros

Du Davids torn

Du elfenbenstorn

Du gyllene hus

Du Förbundets ark

Du Himmelens port

Du morgonstjärna

Du de sjukas hälsa

Du syndarnas tillflykt

Migranternas tröst

Du de bedrövades tröst

Du de kristnas hjälp

Änglarnas Drottning

Patriarkernas Drottning

Profeternas Drottning

Apostlarnas Drottning

Martyrernas Drottning

Bekännarnas Drottning

Jungfrurnas Drottning

Alla de heligas Drottning

Du Drottning, avlad utan arvsyndens fläck

Du Drottning upptagen i Himmelen

Du Drottning av den Heliga Rosenkransen

Du familjernas Drottning

Du fredens Drottning

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F Bed för oss, Heliga Guds Moder,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften

F Herre, ge oss läkedom till kropp och själ, och låt oss på

den Saliga Jungfrun Marias förbön få tröst i jordisk nöd

och hopp om himmelsk glädje.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Novenabön till Guds Moder av Loreto

Ärkebiskop Angelo Comastri. Denna bön ber man dagligen i det Heliga Huset i Loreto. Novenan ber man annars den 1–9 dec.

Heliga Guds Moder, tänd trons lampa i våra hem och i hela världen.

Ge åt alla föräldrar ditt Hjärtas egenskaper: en renhet som låter Guds kärlek genomstråla den mänskliga gemenskapen, så att våra hem uppfylls av Guds Ljus och kärlek.

Hjälp oss, du som har sagt JA till Gud, att förmedla till nya generationer det glada budskapet att Gud frälser oss genom Jesus och ger oss Hans kärleks Ande.

Glädjerika Moder, tillåt inte att din lovsång Magnificat tystnar i våra hem, i Kyrkan eller i våra hjärtan, utan fortsätter att lovsjunga Guds väldiga gärningar släkte efter släkte, genom de små och de ödmjuka, de fridsamma, de barmhärtiga och de renhjärtade, som med förtröstan väntar på vår Herres Jesu Kristi återkomst, Han som är din välsignade livsfrukt, du milda och ljuva Jungfru Maria! Amen.

Högtidlig Bön till Vår Fru av Loreto

Supplica alla Madonna di Loreto. Denna högtidliga bön ber man traditionsenligt i Loretos Vallfartskyrka, där den Heliga Familjens Hus bevaras, samt i många katolska kyrkor världen över kl. 12.00 den 25 mars, 15 aug., 8 sept. samt den 10 dec. Ordet ”huskyrka” som förekommer i bönen påminner oss om de kristna familjernas kallelse att efterfölja den Heliga Familjens Hem där Gud hade den främsta platsen genom familjens kärlek och respekt till varandra, ett enskilt och gemensamt böneliv, samt öppenheten för andra människors behov.

Benämningen ”hus- eller hemkyrka” sammanfattar den katolska läran om familjelivet.

F O Maria, Vår Fru av Loreto, du ärorika Jungfru. Till dig vänder vi oss med stort förtroende: tag emot vår ödmjuka bön. Mänskligheten är skakad av allt allvarligt ont, som den gärna själv vill befria sig ifrån. Mänskligheten har behov av fred, rättvisa, sanning, kärlek och den lever i illusionen att kunna finna denna gudomliga verklighet utanför din Son.

O Moder! Du bar den Gudomlige Frälsaren i ditt obefläckade sköte och levde med Honom i det Heliga Huset, som vi vördar på Loretos kulle. Be till din Son Jesus Kristus om nåden att söka endast Honom och att få följa i Hans fotspår, som leder till frälsning.

Med tro och ett barns kärlek, förflyttar vi oss andligen till ditt välsignade Hus. Tack vare din Familjs närvaro är detta det Heligaste av alla Hus. Vi vill att Ert hem ger inspiration till alla kristna familjer: att alla barn lär sig av Jesus lydnad och viljan att arbeta, att varje kvinna lär sig av dig Maria ödmjukhet och uppoffringens anda, och att varje man lär sig av Josef, som levde med dig och Jesus, att tro på Gud och att leva i familjen och i samhället med trohet och rättfärdighet.

O Maria, många hem är inga ”huskyrkor”, där man älskar och tjänar Gud. Därför ber vi dig att du ber för dem så att alla våra hem kan likna Ert familjeliv, genom att varje dag erkänna och älska din Gudomlige Son.

Så som Jesus, efter år av bön och arbete, lämnade detta Heliga Hem för att låta världen höra sitt ord att Han är Ljuset och Livet, så låt än idag, från det heliga husets murar som talar till oss om tro och kärlek, alla människor nås av ekot från Hans allsmäktiga ord, som upplyser och omvänder.

O Maria, vi ber till dig för Påven, för hela den universella Kyrkan, för vårt land, för alla jordens folk, för Kyrkans och samhällets institutioner, för de som lider och för syndarna, att alla blir Guds Sons efterföljare. O Maria, på denna nådens dag, då vi förenar oss andligen med alla som vördar det Heliga Huset, som uppfylldes av den Helige Ande, upprepar vi med levande tro Ärkeängeln Gabriels ord:

Alla Var hälsad Maria, full av nåd. Herren är med dig!

F Vi upplyfter vår bön till dig:

Alla Var hälsad Maria, Jesu Moder och Kyrkans Moder, syndarnas Tillflykt, de lidandes Tröst, de kristnas Hjälp.

Alla svårigheter och frestelser gör att vi är i fara att gå förlorade.

F Men vi ser på dig och säger:

Alla Var hälsad du Himmelens Port, Var hälsad, havets Stjärna.

O Maria, tag emot vår bön. Den ger uttryck för vår längtan, vår kärlek till Jesus och vårt hopp till dig, du vår Moder.

F Låt svaret på våra böner komma över vår jord med överflödet av Himmelsk nåd.

Alla Amen.

F Låt oss be. Gud, Du uppfyllde Dina löften till våra fäder när Du utkorade Jungfrun Maria till moder åt vår Frälsare. Ge oss nåd att följa hennes förebild, hon vars ödmjukhet var Dig till glädje och vars lydnad blev vår räddning. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Man ber nu Lauretanska Litanian , ett Fader vår och ett Var hälsad Maria enligt den Helige Faderns intentioner och avslutar med Salve Regina.

Loretorosenkransen

Bön till Vår Fru av Loreto, De Resandes Beskyddare.

Bes med en vanlig rosenkrans.

Förslagsvis ber man denna bön inför en större resa.

Inled med bön till Herren, som håller ditt liv i sina kärleksfulla händer:

Herre Jesus Kristus, Du har sagt: ”Jag är Vägen, Sanningen och Livet.” Låt oss alltid få färdas trygga på Dina vägar så att vi når vårt eviga mål hos Dig.

Fader vår…

Heliga Guds Moder. Bed för oss

Helige Josef

Heliga Skyddsänglar

Heliga Ärkeänglar, Mikael, Gabriel och Rafael

Heliga Tre Konungar

Helige Johannes Döparen

Helige Franciskus

Heliga/e N. (ditt skyddshelgon)

Helige Kristoffer

Med Barnet du på armen bär, välsigna oss, o Moder kär. I Faderns och Sonens + och den Helige Andes Namn.

Tre gånger ber man:

Maria, vår Fru av Loreto, du kärleksfulla Beskyddare för dem som reser.

Beskydda mig nu under min resa.

O Maria, se på mig och mina medresenärer med barmhärtighet.

Bevara oss från all fara till kropp och själ.

Välsignade Moder, och led oss i säkerhet till vårt mål. Amen.

Tio gånger ber man:

Helige Josef med Maria,

Helige Rafael med Tobia,

Helige Mikael med Himmelsk Skara,

beskydda oss från all fara.

Avsluta Loretorosenkransen med följande bön:

Herre, Du uppfyller varje ort med Din närvaro.

Jag ber Dig att vara med mig på denna resa och lär mig att se Dig överallt.

Låt mig få vara till glädje för dem jag möter och vittna om ett kristet liv.

Bevara mig till kropp och själ och låt mig komma lyckligt hem igen.

För mig till sist till det eviga hemlandet där jag för alltid får skåda Dig, min Herre och min Gud. Amen.

O Moder och Fru av Loreto,

be för mig - beskydda mig. Amen.


Maria är det fysiska och andliga rummet för Människoblivandet

Ur ett brev från den Helige Påven Johannes Paulus II vid sjuhundraårsminnet

av det Heliga Huset i Loreto, 15 augusti 1993.

Det Heliga Huset i Loreto är inte bara en ”relik” utan också en dyrbar ”ikon”: en ikon inte av abstrakta sanningar utan av en händelse och ett mysterium. Ordets människoblivande.

Inkarnationen, som ihågkommes inom dessa heliga väggar, framstår här omedelbart i sin sanna bibliska innebörd. Här är det inte fråga om en ren doktrin om föreningen mellan det gudomliga och det mänskliga. Här rör det sig omedelbart om en händelse vid en precis punkt i tid och i rum, detta som så underbart anges i apostelns ord: När tidens fullhet var inne sände Gud sin Son, född av en kvinna.

Maria är ju Kvinnan, det fysiska likaväl som det andliga ”rummet” där inkarnationen ägde rum. Men också huset där hon bodde utgör en närmast plastisk påminnelse om denna påtagliga konkretion. Ihågkommandet av livet i det fördolda i Nasaret påminner om saker som är mer än någonsin angelägna för män och kvinnor av idag. Det påminner om familjens helighet, eftersom det åskådliggör en hel värld av värdens om idag är mer än någonsin hotade: troheten, respekten för livet, barnens fostran, bönen, allt detta som den kristna familjen kan återupptäcka inom det Heliga Husets väggar, som är urbilden för ”huskyrkan” i historien.

Detta Heliga Hus påminner samtidigt om den höga kallelse till det gudsvigda livet och jungfruligheten för Guds Rikes skulle, allt detta som börjad i Jungfrumodern Marias person.

Till de unga, som kommer hit till sin Mors hem som pilgrimer i oräkneliga skaror, vill jag upprepa vad jag sade till dem vid ett annat tillfälle: ”Gå till Maria, gå med Maria. Låt hennes Må det ske med mig ständigt ljuda i ert inre. ” Måtte de unga i ljuset av vad vi lär av Huset i Nasaret inse sitt katolska lekmannauppdrag: att bringa Kristus till människornas hjärtan, till familjerna, till kulturen, till samhället.

Dagens högst berättigade krav, att kvinnans rättmätiga plats i Kyrka och samhälle erkänns, kan här finna ett angeläget tillfälle till fördjupning. Själva faktum att Gud sände sin Son, född av en kvinna upphöjde varje kvinna till den högsta värdighet som tänkas kan. Inga teorier skulle heller kunna framhålla värdet av det mänskliga arbetet lika mycket som det enkla faktum att Guds Son själv har arbetat i Nasaret och ville låta sig kallas snickaren son.

Och hur skulle vi kunna låta bli att nämna förkärleken för de fattiga, detta som Kyrkan formulerade vid konciliet och därefter mer och mer har betonat? De sträva och låga väggarna i det Heliga Huset är den synliga påminnelsen om att Gud själv första visade denna förkärlek i Maria, hon som enligt en vacker koncilietext ”intar främsta platsen bland Herrens ödmjuka och fattiga, dessa som med tillförsikt hoppas på och tar emot sin frälsning av Honom. ”

Apropå detta tema, fattigdomen och lidandet, har de sjuka alltid haft främsta platsen i denna helgedoms historia, dessa som första av alla vallfärdade till detta Heliga Hus och utbredde dess rykte bland folken. Var någonstans kunde de få ett bättre mottagande än i Hans Heliga Hus, henne som vi åkallar under titlarna ”De de sjukas hälsa” och ”Du de bedrövades tröst”?

Måtte denna helgedom i Loreto – som Johannes XXIII sade – alltid vara ett vidöppet fönster mot hela världen, ett återljud av de hemlighetsfulla röster som utlovar själarnas, familjernas och folkens helgelse!


Läs även om Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Heliga Anletets besök i Loreto: Sidorna 114-116 i Självbiografiska Skrifter. 

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek