Majandakt

Majandakt

Majandakt

Majandakt

Ave Maria Publikationer – Gråbröderna

Innehåll:

Majandakt I sidan 1

Majandakt II (med S:t Maximilian Maria) sidan 7

Majandakt för den 3 maj (Vår Fru av Jasna Gora) sidan 12

Vädjan till Rosenkransens Drottning av Pompei den 8 maj sidan 15

Majandaktens historia och mening sidan 20


Majandakt I

F. Maria, vår Himmelska Moder, under denna månad, som är särskilt vigd till dig, bär vi fram våra böneintentioner till ditt Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta:

Alla Be för Kyrkan och alla dess tjänare.

Beskydda vår Påve N.

Välsigna alla Kyrkans biskopar, präster och diakoner.

Led alla Gudsvigda bröder och systrar på helighetens stig.

Omslut med din moderliga omsorg alla familjer, alla ofödda barn, alla sjuka, lidande, ensamma, betryckta, de döende och alla dem som ingen ber för.

Befria, genom din förbön, alla som är fångar under synd och onda och orena böjelser.

Maria, skänk oss den sanna glädjen i Kristus och visa oss att du är vår verkliga Moder.

Ta till ditt Moderliga Hjärta alla våra böneintentioner och låt oss få tillhöra dig, nu och för evigt. Amen.

Sub Tuum Praesidium

F. Heliga Maria, Guds Moder, med kärlek och tillförsikt vänder vi oss till dig och viger oss till ditt Obefläckade Hjärta för att ära dig och be om ditt moderliga beskydd och din välsignelse för oss, för Kyrkan, för Guds folk och hela mänskligheten.

Till ditt beskydd flyr vi, Heliga Guds Moder.

Alla Försmå inte vår ödmjuka bön i vår nöd, utan befria oss alltid från alla faror, du ärorika och välsignade Jungfru. Amen.

Lauretanska Litanian

Avlatsbön (Part. Avl. Ench. nr. 22)

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, be för oss

Heliga Guds Moder

Heliga Jungfru över alla jungfrur

Kristi Moder

Kyrkans Moder

Den gudomliga nådens Moder

Du rena Moder

Du kyska Moder

Du okränkta Moder

Du Moder utan fläck

Du högt älskade Moder

Du underbara Moder

Du det Goda Rådets Moder

Du Moder till vår Skapare

Du Moder till vår Frälsare

Du visa Jungfru

Du vördnadsvärda Jungfru

Du högtlovade Jungfru

Du mäktiga Jungfru

Du milda Jungfru

Du trogna Jungfru

Rättfärdighetens spegel

Vishetens säte

Orsak till vår glädje

Du Andens kalk

Du dyrbara kalk

Du hängivenhetens kalk

Du hemlighetsfulla ros

Du Davids torn

Du elfenbenstorn

Du gyllene hus

Du Förbundets ark

Du Himmelens port

Du morgonstjärna

Du de sjukas hälsa

Du syndarnas tillflykt

Du de bedrövades tröst

Du de kristnas hjälp

Änglarnas Drottning

Patriarkernas Drottning

Profeternas Drottning

Apostlarnas Drottning

Martyrernas Drottning

Bekännarnas Drottning

Jungfrurnas Drottning

Alla de heligas Drottning

Du Drottning, avlad utan arvsyndens fläck

Du Drottning upptagen i Himmelen

Du Drottning av den Heliga Rosenkransen

Du familjernas Drottning

Du fredens Drottning

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o  Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre.

F. Be för oss, Heliga Guds Moder,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften

F. Låt oss be. Vi ber Dig, Herre, låt dina tjänare alltid glädjas åt både själens och kroppens hälsa, och låt oss på den heliga alltid rena Jungfru Marias förbön, befrias från all bedrövelse och få njuta den eviga glädjen. Genom Kristus vår Herre.

Alla Amen.

Marie Själ

Helige Louis Grignion de Montfort (1673-1716, 28 apr.). Förebilden för denna mycket älskade bön har den Helige Louis haft den medeltida bönen Kristi Själ.

F. Marie Själ, helga mig.

Alla Marie Hjärta, brinn i mitt hjärta.

Dina händer Maria, var mitt stöd.

Din vilja Maria, led allt jag gör.

Marie obefläckade ögon, vänd dina blickar till mig.

Dina läppar Maria, tala för mig.

Dina sorger, Maria, styrk mig.

O Moder Maria, hör mig.

Maria, dra mig till ditt Hjärta

så att jag för Jesu Hjärta blir

en av de heliga som alltid prisar dig

nu och i all evighet. Amen.

Memorarebönen

F. Påminn dig, milda Jungfru Maria,

Alla att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt till dig och anropat din hjälp har blivit övergiven.

Med allt mitt förtroende kommer jag därför, arma syndare, till dig, min Moder, du jungfrurnas Jungfru.

Överge mig inte i min nöd, utan bönhör mig och hjälp mig, du Ordets Moder, Maria.

F. Med Barnet du på armen bär,

Alla välsigna + oss, o Moder kär.


Majandakt II

Var hälsad Maria

Text: Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv, 2010

Musik: Fädernas kyrka, Gustaf Aulén (1879-1977), 1909

1. Var hälsad Maria, vår Moder vän,

Med hyllning och bön vi dig kröner.

Bed för Guds folk på dess pilgrimsfärd,

Led oss med kärlek i denna värld.

Hör våra ödmjuka böner.

 

2. Mildaste Moder, i vårens tid,

Med blommor och bön vi dig pryder.

Kom till vår räddning i ondskans strid!

Skydda de dina och kraft oss giv.

Hjälp oss att Gud vi nu lyder.

 

3. I vårsolens strålar du ler så ömt,

Med glädje du hör nu vår andakt.

Lyssna till ropen från dem vi glömt,

Visa att du ej din kärlek gömt.

Fria från nöd med din allmakt.

 

Jag tillber Dig, Heliga Treenighet

S:t Maximilian Maria Kolbe

F. Vår Himmelske Fader, jag tillber Dig därför att Du har låtit Din enfödde Son vila i Marias obefläckade sköte.

Guds Son, jag tillber Dig därför att Du har velat växa i Marias sköte och bli hennes sanne Son.

Helige Ande, Dig tillber jag därför att Du har velat forma Guds Sons Kropp i Marias obefläckade sköte.

Alla Allraheligaste Treenighet, jag tillber Dig, Du som är en Gud i tre Personer för att Du har velat upphöja den Obefläckade Jungfrun på ett sådant gudomligt sätt.

F. Jag vill aldrig upphöra, varje dag, så fort jag har vaknat från min sömn att tillbe Dig i all ödmjukhet, Du gudomliga Treenighet. På knä med blicken mot jorden vill jag upprepa: Alla Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande såsom det var av begynnelsen nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen.

Bön om Guds Vägledning

S:t Maximilian Maria Kolbe

F. Min Gud, min enda lycka, hur kan jag få en fullkomligare kunskap om Dig? Jag ser på Din skapelse och är full av beundran. Jag tackar Dig och älskar Dig, men det räcker inte för mig och det vet Du. För jag varken ser eller hör Dig. Jag vill så gärna bli som Du, enligt Din Vilja, men hur ska det ske? Du är Ande, jag är en skapelse.

Alla Visa mig hur jag ska bli alltmer lik Dig, Helige Ande, upplyft till det gudomliga livet.

Tala om för mig vem du är

S:t Maximilian Maria Kolbe

F. Maria, Himmelens och jordens Drottning, jag vet att jag inte är värdig att närma mig dig, men då jag älskar dig så mycket vågar jag be dig vara så god och tala om för mig vem du är.

Alla Jag skulle vilja lära känna dig bättre, så att jag alltmer kan älska och ära dig med en iver som inte känner några gränser.

F. Och jag skulle vilja berätta för andra vem du är, så att allt fler människor kan lära känna dig och älska dig mera, så att du kan bli alla människors Drottning, Drottningen i alla hjärtan som slår på denna jord. Några känner inte ens ditt namn, andra vågar knappast se på dig, åter andra tror att de kan nå sitt livs mål utan dig. Det finns många människor som älskar dig men få som på grund av kärlek till dig är beredda till allt: möda, lidande, ja till och med att offra livet.

Alla När ska du bli Drottning i allas hjärtan? När ska jordens invånare erkänna dig som Moder?

När ska vår Himmelske Fader bli en verklig fader och alla människor bröder?

Högtidlig Vigningsakt till Immaculata

Följande vigningsakt används vid formell upptagning av nya medlemmar i MI (Militia Immaculatae – Marie Härskara). Ämnad för Mariadagar under kyrkoåret och förnyelse på årsdagen av upptagning eller inskrivning i MI

F. Obefläckade Jungfru, Himlarnas och jordens Drottning, syndarnas Tillflykt och vår kärleksfulla Moder, till vilken Gud ville anförtro förmedlingen av all barmhärtighet.

Alla Jag ovärdige syndare, ber i all ödmjukhet att få tillhöra dig helt och fullständigt.

Gör med mig, min kropp, min själ, mitt liv, min död och mitt eviga liv, såsom du vill.

Använd mig så som du anser bäst, utan förbehåll, för att det ska uppfyllas som är sagt om dig: ”Hon ska krossa ditt huvud; du ensam har förintat alla villoläror i hela världen”.

Låt mig få bli ett användbart redskap i dina obefläckade och barmhärtiga händer för att din ära må skina allt starkare och klarare i mörkret hos många vilsegångna och likgiltiga själar och för att kunna utbreda så mycket som möjligt, Jesu Heliga Hjärtas Rike.

Där du är närvarande triumferar alltid omvändelsens och heliggörandets nåd, för all nåd kommer genom dina händer till oss från Jesu Heliga och Barmhärtiga Hjärta.

F. ”Vem är hennes fiende? Det är allt som är fläckat av synd, allt som inte leder till Gud, allt som inte är äkta kärlek och allt som kommer från den djävulska ormen, Satan. Han är hennes fiende! I fiendskapen finns alla våra fel, tillkortakommanden och synder. I vigningsakten ber vi henne om styrka mot vår själs fiende, djävulen. Det är för detta ändamål som all devotion finns, all bön och alla sakrament. Vi använder dem för att få kraft att vinna över alla dessa hinder i vår strävan efter Gud i en alltmer brinnande kärlek och för att till sist bli helt förenade med Gud, ja, gå in helt och fullt i Gud.”

Helige Maximilian Maria Kolbe

Ur Förklaring till MI:s Högtidliga Vigningsakt

Det Marianska Löftet

S:t Maximilian Maria Kolbe

F. Tillåt mig att vörda Dig, Allraheligaste Jungfru.

Alla Tillåt mig att vörda dig genom mina förpliktelser och personliga uppoffringar.

F. Tillåt mig att leva, arbeta, lida, förtäras och dö för dig.

Alla Tillåt mig att leda hela världen till dig.

F. Tillåt mig att bidra till en allt större upphöjelse av dig, till den allra största upphöjelsen av dig. Tillåt mig att ge dig en sådan ära som du förut aldrig har fått.

Alla Tillåt andra att överträffa mig i sin iver för din upphöjelse och mig att överträffa dem, så att i en värdig tävlan din ära alltmer ökar, allt snabbare, allt intensivare, så som Gud önskar, Han som har skapat dig på detta outsägliga sätt, högre än alla andra varelser. Endast i dig har Gud vördats utan jämförelse mer än i alla sina heliga. Amen.

Överlåtelse till Immaculata

S:t Maximilian Maria Kolbe

F. Maria, min Drottning och Moder, välsignad är du i evighet som tänker på mig, trots allt mitt högmod och självkärlek. På Domens Dag ska alla förstå att det var du som gav mig allt och min litenhet.

Alla Välsignad är du i all evighet, Immaculata!

Jag tillhör dig för evigt till kropp och själ, hela mitt liv, min död och evighet.

Gör med mig vad du vill och jag ska vara nöjd.

Om du vill att jag ska lämna denna värld i detta ögonblick, så må så ske, eller senare, må då detta ske.

Jag är din, min älskande Moder. Amen.

Var hälsad Maria

fortsättning på hymnen

4. O Kyrkans Moder du hos oss är,

du som vår Drottning skall vinna!

I syndens fasa var du oss när.

Låt oss få se hur din kraft oss bär.

Låt oss på nytt nåden finna.

 

5. Himmelska Jungfru, vår lovsång hör.

Du är hos oss när allt sviker.

Din ära lovprisas av Änglars kör,

Ditt Hjärta så rent segra som sig bör.

Mörker och sorg för dig viker.

 

6. Se nu till Kyrkan med blick så blid.

Tillåt ej sorg själen trycka!

Skänk varje själ din Sons Kristi frid,

Släck varje oro och ondskans krig.

Led oss till Himmelens lycka.


Majandakt

Majandakt den 3 maj

Maria, Polens Drottning

(Apostlarna Filippus och Jakob d.y. Festdag)

 

Bilden visar Barmhärtighetens Heliga Moder (Matka Boza Laskawa, Lwów) inför vilken Polens Kung Kazimierz utropar Maria som Polens Drottning år 1656. År 1907, inför samma nådebild av Maria, Barmhärtighetens Moder, avlägger den Helige Maximilian Maria Kolbe löftet att ”strida” för Maria.

”Med ansiktet böjt djupt mot marken lovade jag Jungfru Maria, som tronade på altaret, att jag skulle kämpa för henne.”

(Ur S:t Maximilian Maria Kolbes dagbok)

Hymn till Vår Fru av Czestochowa

"Czarna Madonna" av Alicia Gotaszewska

Du kan alltid återvända till det rike i vår värld,

där vår Drottnings ljuva anlete är sårat av ett svärd.

Hennes ömma, sorgsna blick ber dig så milt: Kom till mig!

Jag ska sörja helt för dig, så frukta ej.

Ref: Maria, Jungfru Maria, o glädje, jag är ditt barn.

Så låt mig, Jungfru Maria, få dölja mig i din famn.

 

Hon med friden dig omfamnar och bevarar för allt ont,

för i hennes Modershjärta finns det rum för varje barn.

Då du ger dig helt åt henne vårdar hon sig ömt om dig,

när med glädje du upprepar denna bön. Ref.

 

Var har mänskligheten tillflykt i vår orosfyllda tid?

Var finns trygghet, tröst och kärlek, hos dig Moder finns all frid!

Så vi ber dig, o Maria, vänd din blick till dina barn,

bönhör oss som med vår sång ropar till dig: Ref.

Sub Tuum Praesidium

F. Heliga Maria, Guds Moder, med kärlek och tillförsikt vänder vi oss till dig och viger oss till ditt Obefläckade Hjärta för att ära dig och be om ditt moderliga beskydd och din välsignelse för oss, för Kyrkan, för Polen, för Guds folk och hela mänskligheten.

Till ditt beskydd flyr vi, Heliga Guds Moder.

Alla Försmå inte vår ödmjuka bön i vår nöd, utan befria oss alltid från alla faror, du ärorika och välsignade Jungfru. Amen.

Lauretanska Litanian

Avlatsbön (Part. Avl. Ench. nr. 22)

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Se sidan 3

Memorarebönen

F. Påminn dig, milda Jungfru Maria,

Alla att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt till dig och anropat din hjälp har blivit övergiven.

Med allt mitt förtroende kommer jag därför, arma syndare, till dig, min Moder, du jungfrurnas Jungfru.

Överge mig inte i min nöd, utan bönhör mig och hjälp mig, du Ordets Moder, Maria.

F. Med Barnet du på armen bär,

Alla välsigna + oss, o Moder kär.

Maria, Polens Drottning

Z Dawna Polski. Översättning:

Pater Rafael Miler OFMConv,

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv, 2011

Polens Drottning, evigt är du, Maria.

Vädja ständigt för oss alla, Maria.

Led de blinda, trösta sorgen,

skänk dem hopp och ge oss friden.

Kom och härska i ditt rike, Maria.

Led de blinda, trösta sorgen,

skänk dem hopp och ge oss friden.

Kom och härska i ditt rike, Maria.

 

Du stod under Sonens kors, Maria.

Moder du har lidit mycket, Maria.

Må Hans svåra död och smärta,

skänka liv till varje hjärta.

Stärk vår tro i fädrens spår, Maria.

Må Hans svåra död och smärta,

skänka liv till varje hjärta.

Stärk vår tro i fädrens spår, Maria.

 

Polens Drottning, evigt är du, Maria.

Vädja ständigt för oss alla, Maria.

Se ditt land och var oss nära,

för vi lever till din ära,

Be för folket att det skyddas, Maria.

Se ditt land och var oss nära,

för vi lever till din ära,

Be för folket att det skyddas, Maria.


Vädjan till

Den Heliga Rosenkransens Drottning

Supplica alla Regina del Santissimo Rosario di Pompei

Imprimatur

+Anders Arborelius OCD

Biskop av Stockholm

9 februari 2008

Bönen skrevs år 1883 av den Salige Bàrtolo Longo (1841-1926), en advokat som grundade det Nya Pompeis Vallfartskyrka.

Den Salige Bàrtolos högtidliga bön till Vår Fru av Rosenkransen ber man än idag gemensamt två gånger per år: vid middagstid den 8 maj, samt den första söndagen i oktober.

Påven brukar be den i samband med Angelusbönen om datum sammanfaller på nämnda dagar.

Men inte bara i Nya Pompei ber man den, utan också i många kyrkor i hela världen.

Även i vårt land kan man med fördel be den gemensamt.

Bönen upphöjdes till avlatsbön av Leo XIII den 16 juni 1887.

F. I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

F. O Segerns upphöjda Drottning, Himmelens och jordens Härskarinna, vid vars Namn Himlarna jublar och avgrunden darrar.

O Rosenkransens ärorika Drottning, vi dina hängivna barn, (som har samlats på denna högtidliga dag),

kommer med vårt hjärtas kärlek till dig och samtidigt, med förtroende som dina barn, bär vi till dig även allt vårt mänskliga elände och misär.

Alla O Maria, se med mildhet på oss från din Tron av barmhärtighet, där du tronar som Drottning.

Se med kärlek på våra familjer, vårt land, Europa och på hela världen.

Förbarma dig över den oro och de svårigheter som ofta tar bort glädjen från vårt liv.

Se Maria, på alla de faror och hot som vår själ och kropp är utsatta för.

O Moder, be om förbarmande för oss hos din Gudomlige Son och vinn syndarnas hjärtan med din godhet: de är

våra syskon och dina barn, som kräver Jesu Blod och bedrövar Hans medlidande Hjärta.

F. Visa dig som den du är, du fridens och förlåtelsens Drottning.

Var hälsad Maria,

Alla full av nåd…

F. Det är sant att det är framför allt vi, som trots allt är dina barn, är de som med våra synder återigen korsfäster vår Jesu Hjärta och genomborrar ditt Hjärta. Vi bekänner allt detta och vet att vi förtjänar de mest hårda straff.

Men vi ber dig att minnas hur du på Golgata tog emot, genom det Gudomliga Blodet, den döende Frälsarens testamente då han utnämnde dig till vår Moder, ja, till syndarnas Moder. Som vår Moder är du därför vår Försvarare och vårt Hopp. Ur djupet av vår själ ropar vi till dig om barmhärtighet.

Alla O Goda Moder, förbarma dig över oss, över våra själar, över våra familjer, släktingar, vänner, avlidna och särskilt ber vi dig om förbarmande för våra ovänner och alla dem som säger sig vara kristna men ändå förolämpar din Sons Hjärta, som är värt all kärlek.

Vi ber idag om barmhärtighet för alla lidande och behövande stater, för hela Europa och för hela världen, för att de genom ånger ska komma tillbaka till ditt Hjärta.

F. Förbarma dig över alla, du Barmhärtighetens Moder.

Var hälsad Maria,

Alla full av nåd…

F. O Maria, lyssna till oss i din godhet! Jesus har nedlagt i dina händer sin nåds alla skatter och all sin barmhärtighet. Krönta Drottning, du sitter på din Sons högra sida, strålande i odödlig härlighet upphöjd över alla Änglakörer. Ditt Rike är utbrett lika långt som Himlarna når och jorden med alla sina skapade varelser är underordnade dig.

Alla Du är mäktig genom nåden och därför kan du hjälpa oss. Om inte du vill hjälpa oss, därför att vi är otacksamma barn som inte förtjänar ditt beskydd, ja, då vet vi inte till vem vi ska vända oss. Ditt moderliga Hjärta tillåter inte att vi går förlorade.

Barnet som vi ser på ditt knä och den hemlighetsfulla rosenkransen som vi beundrar i din hand inger oss förtroende att vi ska bli bönhörda.

F. Vi förlitar oss fullständigt på dig.

Vi överlåter oss helt och hållet som svaga barn i famnen hos den ömmaste av alla mödrar, då vi idag förväntar oss att du ska ge oss den nåd vi behöver.

Var hälsad Maria,

Alla full av nåd…

Vi ber nu om Marias välsignelse:

F. En ytterligare nådegåva ber vi dig om, som du inte kan neka oss, o Drottning, (på denna högtidliga dag).

Skänk oss din ständiga kärlek och på ett särskilt sätt din moderliga välsignelse.

Alla Vi lämnar dig inte förrän du har välsignat oss.

F. O Maria, välsigna i detta ögonblick, vår Helige Fader, Påven N.

Till din kronas forna prakt och till din Rosenkrans segrar, för vilka du kallas Segerns Drottning, tillägg även detta, o Moder: vår Tros och Kyrkas seger samt fred för det mänskliga samhället.

Alla Välsigna våra biskopar, präster och särskilt dem som tjänar dig på dina vallfartsorter. Välsigna alla dem som är trogna Rosenkransbönen och som med kärlek sprider denna bön till andra.

Hymn till Rosenkransen:

F. O Marias välsignade Rosenkrans,

ljuva kedja som binder oss vid Gud.

Alla Kärlekens band som förenar oss med änglarna,

Frälsningens torn mot helvetets angrepp,

Trygga hamn i livets skeppsbrott.

Vi ska aldrig mer överge dig.

Du, Rosenkrans, ska vara vår tröst i svåra stunder.

Dig, Heliga Rosenkrans vill vi ge vårt jordiska livs sista kyss.

F. O Drottning av den Heliga Rosenkransen,

ditt ljuva Namn ska vara det sista som våra läppar uttalar.

Alla Du vår älskade Moder, syndarnas Tillflykt, de lidandes oförlikneliga Tröstare.

Välsignad är du alltid och överallt, idag och för evigt, på jorden och i Himmelen. Amen.

F. Låt oss be enligt den Helige Faderns intentioner för den Heliga Kyrkans väl och för åtnjutandet av avlaten:

Alla Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern

Salve Regína, Mater misericórdiae; vita, dulcédo et spes nostra, salve. Ad te clamámus éxules fílii Hevae. Ad Te suspirámus geméentes et flentes in hac lacrimárum valle. Eia ergo, Advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Iesum, benedíctum Fructum ventris tui, nobis post hoc exsílium osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.

Var hälsad o Drottning barmhärtighetens Moder;

du vårt liv, vår fröjd och vårt hopp!

Till dig ropar vi Evas landsflyktiga barn, till dig suckar vi sörjande och gråtande i denna tårarnas dal.

Maria, vår Förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss, och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade Livsfrukt.

Du milda och ljuva Jungfru Maria!


Majandaktens historia och mening

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

I många kulturer präglas maj månad av hopp inför sommartiden. Vintern med dess kyla och hårdhet är över och därför har man i årtusenden på olika sätt särskilt uppmärksammat denna ljusets och värmens seger över den kalla och mörka perioden. Maria har alltid personifierat Guds kärlek och värme för de kristna. Hon är inte bara bärare av dessa gudomliga andliga gåvor, utan hon var och är denna seger över andens vinter! Som Förmedlare av all nåd tinar hon upp sina barns kalla hjärtan och upplyser de mest mörka vrårna i våra själar. Det är inte underligt att den efterlängtade månaden maj har kommit att symbolisera just Maria. Det finns många exempel på hur man gjort något extra under maj månad för att ära Maria. Att bygga s.k. majaltaren, hålla majandakter och majprocessioner är en senmedeltida företeelse. Den första person som man vet direkt förknippade maj månad med den Heliga Jungfrun var Alfons X, den vise, kung av Kastiljen och León (+1284). Kung Alfons var en av sin tids store och mest berömde lärde. I Alfons många dikter, de s.k. Cantigas a la Virgen, som hyllar Guds Moder är det tydligt att kungen ser devotionen till den Heliga Jungfrun som det mest värdiga och passande i firandet av maj och våren.

I förkristen tid var maj månad tillägnad de dödas minne och även under Kristendomens första tid bad man särskilt för de avlidnas själar den 13 maj. Inte förrän år 834 flyttade Påven Gregorius IV denna förbönsdag för de avlidna till den 2 november.

Den första kända skrift som förknippar maj med firandet av Guds Moder publicerades av den tyske benediktinen Wolfang Seidl år 1549 i Munchen med titeln Det Andliga Maj. I Rom undervisade den Helige Filippo Neri (1515-1595, 26 maj) ungdomar att under maj månad särskilt visa Jungfru Maria sin vördnad med att smycka hennes bilder med blommor, sjunga lovsånger till Marias ära och be inför hennes bilder. I Dominikanklostret i Fiesole vigde år 1677 P. Guinigi tillsammans med hela den andliga förening, Confraternita della Comunella, som han ledde, hela maj månad till Maria. Dagligen bad man Lauretanska Litanian, kröningen av Mariastatyn med en krans av rosor och som avslutning på månaden gav man Maria ett stort silverhjärta. Vid samma period började liknande initiativ i Mantovas kyrkor San Nicolò och Santa Maria delle Grazie. Den franciskanska Santa Chiarakyrkan i Neapel har dokument från 1700-talet som beskriver dessa majandakter etc. Eftersom Franciskanerna och Dominikanerna spred sina traditioner från kloster till kloster, firades majandakter överallt i den katolska världen under 1800-talet. Heliga själar såg Guds Hand i dessa växande andaktsövningar och de samarbetade med försynens planer genom att främja denna nya andaktsform som en offentlig och högtidlig gottgörelse. Månaden maj hade etablerats som Marias månad.

Den troligen mest kända av alla tidiga skrifter om majandakten skrevs i Verona av den italienske Jesuitpatern Annibale Dionisi år 1726: Mese di Maria (Marias månad). Pater Dionisi skriver: ”När vi gör ett offer ska vi försöka göra vårt bästa, så att vi bland årets alla månader väljer den vackraste, som blommar skönast, denna månad som också inbjuder oss att kröna Maria med våra goda gärningars blommor.” Jesuitpatern föreslår därefter att man ska upprätta särskilda majaltaren hemma inför vilket vi ber vår Rosenkransbön, Lauretanska Litanian, eller någon annan Mariansk devotion. Han tillägger att vi ska vara försiktiga att inte bestämma oss för alltför många böner så att man hastar igenom dem eller att de som ska delta tröttnar, särskilt ”människor som arbetar och barn”!

År 1785 publicerar återigen en Jesuit, Pater A. Muzzarelli, en bok om månaden majs betydelse: Mese di Maggio (Maj månad). Denna bok kom att ställa fram Mariafesternas betydelse. Förut hade majfirandet varit begränsat till familjernas och ordenskommuniteternas initiativ, efter Pater Muzzarellis bok firades maj månad i snart varenda kyrka i Italien. Jesuitpatern skickade själv kopior av sin bok till alla landets biskopar tillsammans med ett brev i vilket han uppmanade biskoparna att introducera majandakten i alla deras församlingar. Pater Muzzarellis brev fick omedelbart gehör.

Genom dessa initiativ av enskilda präster ökade och spreds devotionen till Guds Moder och man återupptäckte hennes roll i både Frälsningsverket och i den enskildes liv genom att be triduum, novenor, dagliga majandakter och hålla processioner, utan att glömma bort att dessa fromhetsövningar ska följas av ett gediget sakramentalt liv (Mässa och bikt). År 1954 bekräftade Påven Pius XII (1939-58) maj som Marias månad genom instiftandet av festen Maria Drottningen för den 31 maj (är i dag helgad åt minnet av Marie besök).

Maj är den månad under vilken den mest tillgivna och brinnande bön och andakt, både i kyrkor och i hem, stiger ur kristna hjärtan i vördnad till Maria. Enligt den andliga traditionen är det också den månad under vilken den Gudomliga Barmhärtigheten låter de mest frikostiga och överflödande gåvor sänkas ner från sin tron över oss.

I vår tid önskar vi katoliker att alltid vara nära henne, ge henne speciella gåvor under maj månad: pilgrimsfärder, besök i kyrkor som tillägnats henne, små uppoffringar till hennes ära, studieperioder och välgjort arbete som frambärs till henne och större uppmärksamhet i Rosenkransbönen. Den Helige Pio av Pietrelcina (1887-1968, 23 sept.) utropade: ”O, denna underbara maj månad! Det är den vackraste månaden på hela året… Hur väl predikar inte denna månad om Marias ömhet och skönhet!… Jag önskar att jag hade en röst tillräckligt stark för att kunna inbjuda all världens syndare till att älska Vår Fru. Men eftersom det inte står i min makt, har jag bett och ska fortsätta be min Ängel att utföra denna uppgift i mitt ställe.”

Glöm inte att ära på ett särskilt sätt Mariabilden/statyn i ditt hem under maj månad med blommor och ljus. Varför inte följa traditionen och låta en byrå eller ett bord i ditt hem bli ”majaltaret” under denna månad. Täck möbeln med en vacker duk, placera blommor och ljus omkring din mest älskade Mariabild och låt detta altare bli den främsta böneplatsen i hemmet under Marias månad.

En fullständig traditionsenlig Mariaandakt börjar vanligtvis med Rosenkransbönen (eller annan Rosenkransbön som passar tillfället, t.ex. Tårarnas Rosenkrans på fredagar – detta utesluter inte att man ber den vanliga Rosenkransen också under dagen. Var generös i din bön…). Därefter ber man eventuellt en passande novenabön för det aktuella firandet samt en av litaniorna till Guds Moder, och till sist avsluta med en vigningsbön. Sammanlagt är detta en timmas bön, vilket är mycket väl använd tid, både för dig själv och för världen. Motsvarande tid framför TV eller liknande ger inte samma resultat för våra själar…

 

Om du vill ge ekonomiskt stöd åt

Ave Maria Publikationer

för spridning av böcker, häften och internetapostolat:

A) Bankgiro 5061-1318

(Gråbröderna Jönköping)

Skriv: AMP (Ave Maria Publikationer)

B) ge gåvan kontant till någon av bröderna

C) Swish 076 555 84 06

(kyrkoherdens telefonnummer)

 

Ave Maria Publikationer

AD 2019

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek