Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Heliga Anletet

Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Heliga Anletet

Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Heliga Anletet

Heliga Thérèse

av Jesusbarnet och Heliga Anletet

Böner och andakter till helgonet

Ave Maria Publikationer

Gråbröderna

 

Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Heliga Anletet

(2 januari 1873 – 30 september 1897)

Effekten av hennes dagbok En själs historia (på svenska Sjävbiografiska skrifter, Karmels förlag), blev explosionsartad, trots att denna lilla samling av manuskript, som hon skrev på priorinnans uppdrag, endast fick en liten spridning i början när den trycktes ett år efter hennes död.

Helige Pius X öppnade processen för saligförklaring 10 juni 1914.

Benedikt XV gav dispens för de femtio år som borde vara väntan mellan dödsfallet och saligförklaringen. Den 14 augusti 1921 promulgerades dekretet om hennes heroiska dygder och hon förklarades för vördnadsvärd. Saligförklaringen ägde rum den 29 april 1923.  

Påven Pius XI såg Thérèse som ”stjärnan i sitt pontifikat” som fick glädjen att helgonförklara Thérèse den 17 maj 1925, endast 28 år efter hennes död.

Pius XII utnämnde Thérèse år 1944 till skyddspatron för missionen tillsammans med Helige Franciskus Xavier (1506-1552, 3 dec.).

Genom det apostoliska brevet Divini Amoris Scientia (Kunskapen om Gudomlig Kärlek) från den 19 oktober 1997 av Helige Johannes Paulus II blev Thérèse nr. 33 i listan av kyrkolärare.

År 1927 fastställdes firandet av Thérèse för den 3 oktober i det romerska kalendariet för att år 1969 av Paulus VI flyttas till den 1 oktober på hennes dies natalis (himmelska födelsedag).

Lilla Thérèse är skyddspatron för missionen, flygpersonal, florister och sjuka.

Datum att uppmärksamma för Thérèses vänner:

Novena: 22 - 30 september

Festdag: 1 oktober

Tisdagen är Lilla Thérèses särskilda veckodag

9 - 17 varje månad ber man Rosornas Novena

’Lilla Thèrése’ (med den ’stora’ menar man Heliga Teresa av Jesus, från Avila, Spanien, som levde mellan 1515-1582 och firas den 15 oktober), som hon i allmänhet kallas, föddes år 1873.

När Thérèse fyllt 15 år, vallfärdade hon med sin far till Rom, för att be Leo XIII om tillåtelse att, trots sin ålder, få följa sina systrar och bli karmelitnunna.

Thérèse´ stora längtan var att ”rädda själar” och be för Kyrkans präster och missionärer. Om hennes liv i kloster kan vi läsa i boken En Själs Historia (som i den svenska översättningen numera heter: Thérèse av Jesusbarnets självbiografiska skrifter). Den är en lärorik berättelse om en ung flicka, som genom ”små” offer når helighetens högsta höjder. Dessa offer ter sig nästan obetydligt små och betydelselösa, men ödmjukheten och kärleken med vilka de burits fram gör dem i sanning stora. Ett enda exempel kan räcka: Thérèse led av tuberkulos och en natt började hon hosta blod. Först ville hon tända ljuset och se efter hur det förhöll sig, men sedan insåg hon att det bara var av nyfikenhet och överdriven omsorg om sin egen person. Så låg hon kvar i mörkret och offrade det hela åt Gud. Hela hennes korta liv var fyllt med sådana ”små” offer. Några av hennes medsystrar hade svårt att förstå henne. De tolkade hennes hunger efter offer som andligt högmod och missförstod hennes stora helighet. Men Thérèse bar allt med gränslös kärlek. Hennes andliga undervisning om den s.k. ”Lilla Vägen” av förtröstan på Herrens kärlek och totala överlåtelse, har blivit en underbar vägledning för oräkneliga själar.

Den 30 september 1897 klockan 19:20 dog hon av sin sjukdom, endast 24 år gammal. Före sin död utkämpade hon en svår kamp mot trons mörker. Hennes sista ord var ”Min Gud, jag älskar Dig!”

Pius XI helgonförklarade den unga mystikern år 1925. Då den katolska missionen under hennes livstid blomstrade som aldrig förr, tillskrev Pius XI detta hennes förböner och offer och utropade henne den 14 december 1927 till den katolska missionens skyddshelgon.

Den 19 oktober 1997 upphöjdes den Lilla Thérèse till kyrkolärare av Helige Johannes Paulus II.

Tisdagen är den Lilla Thérèse´ särskilda veckodag då denna dag är helgad åt både Jesusbarnet och Jesu Heliga Anlete.

Den Lilla Vägen

När den Heliga Thérèse tillfrågades strax före sin död vad den "Lilla Vägen" var för något och som hon så helhjärtat ville lära andra, svarade hon:

"Det är det andliga barnaskapet samt förtröstans och den fullkomliga överlåtelsens väg."

Litania till Heliga Thérèse av Jesusbarnet

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, Förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Guds Moder, alla heligas Drottning, bed för oss

Helige Josef, de jungfruliga själarnas Beskyddare 

Heliga Thérèse, som alltid levde i Guds närvaro

Heliga Thérèse, modig i din kärlek till Gud och medmänniskor

Heliga Thérèse, som inte gav upp i kampen att rädda dem som såg ut att gå förlorade

Heliga Thérèse, änglalika jungfru

Heliga Thérèse, brinnande av längtan efter att förhärliga Gud

Heliga Thérèse, vägvisare på den lilla vägen till Gud

Heliga Thérèse, förebild i den totala överlåtelsen åt Gud

Heliga Thérèse, renhetens lilja

Heliga Thérèse, som levde i änglalik kyskhet

Heliga Thérèse, så målmedveten i din strävan efter att få leva din kallelse

Heliga Thérèse, så ödmjuk och ändå stark

Heliga Thérèse, som var så tålmodig inför andras svagheter

Heliga Thérèse, Karmels ära och lysande prydnad

Heliga Thérèse, beundrare av Guds ödmjukhet i det nyfödda Jesusbarnet

Heliga Thérèse, som troget tjänade den levande Guden inför vars Anlete du levde

Heliga Thérèse, vars helighet den Heliga Moder Kyrkan framhåller som föredöme

Heliga Thérèse, den Korsfästes älskade brud

Heliga Thérèse, som valde att offra dig som ett kärleksoffer för Kyrkan

Heliga Thérèse, som inte gav upp inför mörker och tvivel

Heliga Thérèse, vars sista ord på jorden var en kärleksförklaring till Gud

Heliga Thérèse, du som har lovat att under din Himmelska tillvaro göra gott på jorden

Heliga Thérèse, som lovade att sända oss rosor av bönhörelse och nåd

Heliga Thérèse, som din älskade Brudgum genom Kyrkan har upphöjt till kyrkolärare

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre.

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F Be för oss, Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Heliga Anletet,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.

F Låt oss be. Fader i Himmelen, Du har berett Ditt Rike för de fattiga och små. Ge oss en tro som inte vacklar, så att vi går den lilla väg som den Heliga Thérèse har visat och hjälpta av hennes förbön får se Din härlighet uppenbaras. Genom Jesus Kristus vår Herre.

Alla Amen.

Mäktig Fem Dagars Bön till Thérèse

Först ber man nedanstående bön, sedan fem Fader vår, fem Var hälsad Maria och fem Ära vare Fadern, under fem dagar i följd före klockan 11:00 på förmiddagen.

På den femte dagen när man fullbordat detta tillägger man ytterligare fem Fader vår, fem Var hälsad Maria och fem Ära vare Fadern.

Många är de som blivit hjälpta av den Heliga Thérèse genom denna böneform.

Heliga Thérèse, du Lilla Blomma, jag ber dig att plocka en ros från den Himmelska Trädgården och sända den till mig, tillsammans med ett budskap av kärlek.

Be Gud att Han ger mig det som jag önskar få hjälp med genom dig och säg till Honom i mitt ställe, att jag vill älska Honom allt mer för varje dag som går. Amen.

Be nu fem Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare Fadern.

Mirakulös Novenabön till Heliga Thérèse

Översättning av en mycket känd bön som sprids bland engelsktalande katoliker. Enligt anvisningar ska man be om ett tecken från helgonet på novenans fjärde dag. Man kommer då att få se en ros i tidningen, TV, eller t.o.m. få en eller flera rosor. Efter bönhörelse bör man enligt traditionen sprida denna bön till någon annan.

O ärorika och Heliga Thérèse, som av Gud Allsmäktig blev upphöjd för att hjälpa och ge råd åt mänskligheten. Jag ber om din mäktiga förbön. Du har en så stor och underbar förmåga att uppnå allt hos Gud för kropp och själ, att det inte är utan orsak den Heliga Moder Kyrkan talar om dig som ”Ett underverk av mirakler… Det främsta helgonet i modern tid.”

Av allt mitt hjärta ber jag dig nu att lyssna till min bön om hjälp (nämn din särskilda böneintention) och att förverkliga ditt löfte om att tillbringa din tillvaro i Himmelen med att göra gott och låta rosor av nåd falla ner från Himmelen.

Från och med denna stund, kära Lilla Blomma, vill jag, enligt din egen önskan, göra dig känd överallt och aldrig upphöra att föra andra själar till Jesus genom dig. Amen.

Novena till Heliga Thérèse

Att användas bl.a. inför hennes fest den 1 oktober och vid särskilt behov av bönhörelse.

Inledningsbön för varje dag med början den 23 september

(Helige Pater Pios dag):

Heliga Thérèse, du Karmels Blomma, du har lovat att under din Himmelska tillvaro göra gott på jorden.

Din tillit till Gud var fullkomlig.

Hör min bön och bär fram min särskilda böneintention till Gud (nämn böneintentionen).

Be för mig att jag får något av ditt förtroende för Guds kärleksfulla löften. Be för mig att jag får leva mitt liv enligt Guds planer för mig och att jag en dag får skåda Guds Ansikte, som du så innerligt älskar.

Heliga Thérèse, du höll ditt löfte att älska Gud och att leda världen till att lita på Guds försyn. Be för oss, att även vi blir trogna vårt uppdrag att älska Gud över allting och vår nästa såsom oss själva.

Låt oss på din förbön, få förmågan att inspirera vår omgivning och verka för fred i denna värld. Amen.

Dag 1: Kärleksrike Gud, Du välsignade den Heliga Thérèse med en stor förmåga att älska Dig och sin nästa. Hjälp oss att tro på Din ovillkorliga kärlek till var och en av oss.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

Dag 2: Kärleksrike Gud, Du älskade den Heliga Thérèse för hennes fullkomliga överlåtelse åt Din omsorg. Hjälp oss att lita på Din försyn och omvårdnad om oss i livets alla skiften.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

Dag 3: Kärleksrike Gud, Du gav den Heliga Thérèse förmågan att se Din hand även i de dagliga uppgifterna. Hjälp oss att bli uppmärksamma på Din närvaro i det som händer varje dag.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

Dag 4: Kärleksrike Gud, Du undervisade den Heliga Thérèse om hur hon skulle finna vägen till Dig genom den ”lilla vägen” av ödmjukhet och enkelhet. Ge oss nåden att aldrig förlora eller gå miste om det som Du vill ge oss genom den vardagliga omsorgen om vår nästa eller om vår omgivning.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

Dag 5: Kärleksrike Gud, Du gav den Heliga Thérèse förmågan att förlåta även när hon kände sig sårad och förrådd. Hjälp oss att förlåta dem som har sårat oss, särskilt…

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

Dag 6: Kärleksrike Gud, den Heliga Thérèse såg varje dag som en särskild gåva från Dig; som en tid att älska Dig genom att tjäna andra. Hjälp även oss med Din nåd, så att vi kan se varje dag som ett privilegierat ögonblick för att säga ja till Dig i våra liv.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

Dag 7: Kärleksrike Gud, den Heliga Thérèse offrade åt Dig sin litenhet och kraftlöshet. Hjälp oss att i vår svaghet och i våra tillkortakommanden se en möjlighet att låta Ditt ljus och Din kraft vara allt vi behöver.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

Dag 8: Kärleksrike Gud, Du ledsagade den Heliga Thérèse med kärlek och formade henne till ett Kyrkans torn för dem som förlorat sin tro på Dig. Hjälp oss att inte ge upp att med förtroende be för alla dem i vårt samhälle som inte tror sig vara älskade av Dig.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

Dag 9: Kärleksrike Gud, den Heliga Thérèse tvivlade aldrig på att hennes liv hade en mening. Hjälp oss att inse våra möjligheter i livet att älska och välsigna våra barn, våra gamla föräldrar, våra grannar och be för våra präster i hela världen och stödja dem som den Heliga Thérèse gjorde.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

Heliga Thérèse Världsvida Novenagemenskap

På frågan vad Syster Thérèse skulle göra i Himlen svarade hon:

”Jag ska göra gott på jorden!”

Det finns en novenagemenskap över hela världen som består av troende som ber den s.k. Rosornas Novena till den Heliga Thérèse av Jesusbarnet och det Heliga Anletet från den 9 till den 17 varje månad. I denna gemenskap, där man ber ensam eller tillsammans med någon annan, förenas man samtidigt i en andlig gemenskap med alla dem som ber novenan mellan den 9-17 varje månad och alla de andras böneintentioner förenas med de egna.

Novenan kan naturligtvis också påbörjas när som helst under månaden.

Den numera världsbekanta clarissan, Moder Maria Angelica (Rita Rizzo född 1923, Canton, Ohio – 27 mars 2016 i Hanceville, Alabama), grundare till Eternal World Television Network (EWTN) den 15 augusti 1981, led av en fruktansvärd mag- och tarmsjukdom från år 1939. År 1941 var smärtorna outhärdliga, men läkarna kunde inte göra något för att hjälpa henne. Vid ett besök hos den stigmatiserade Rhoda Wise fick hon uppmaningen att be Rosornas Novena till Lilla Thérèse. Efter de nio dagarnas novena den 17 januari 1943 försvann sjukdomen omedelbart. Mycket tack vare detta gudomliga ingripande sökte sig Rita till ordenslivet.

Jesuitpater Putigan började be novenan till Lilla Thérèse den 3 december 1925 för att be henne om hjälp i sin sjukdom. Under nio dagar bad han 24 ”Ära vare Fadern” och tackade den Heliga Treenigheten för alla de välgärningar och bevis på nåd som hade kommit den Heliga Thérèse till godo under hennes 24 år på jorden. Pater Putigan bad den Heliga Thérèse att ge honom ett tecken på att denna novena skulle bli hörd och han frågade om hon inte kunde skicka någon som gav honom en nyplockad ros som tecken på bönhörelse. På novenans tredje dag kom en för honom okänd person och gav honom en vacker röd ros. Han började sedan novenan igen samma år den 24 december och bad denna gång om en vit ros som tecken på att Thérèse hörde hans böner. På novenans fjärde dag kom en av systrarna på det sjukhem där han vårdades med en vit ros och sade: ”Den Heliga Thérèse sänder dig denna ros”. Mycket förvånad frågade patern henne: ”hur fick du tag på denna ros?” Systern svarade: ”Jag var i kapellet och just när jag var på väg ut så passerade jag den Heliga Thérèse´ s altare och denna ros föll ner framför mina fötter. Jag ville sätta tillbaka den i buketten, men då slog mig tanken att jag skulle komma med den till Er i stället”. Pater Putigan fick den hjälp han hade bett om genom denna novenabön till ’Jesu lilla Blomma’ och lovade att göra denna novena känd, så att den Heliga Thérèse blev än mer ärad.

Den Ständiga och Mäktiga ”Rosornas Novena”

Brukar bes 9-17 varje månad

Börja novenan varje dag med följande bön

(den ensamma kulan):

 Heliga Treenighet, Gud Fader, Gud Son och Gud Helige Ande, jag tackar Dig för alla de välgärningar och nådegåvor som Du har gett Din tjänare Thérèse av Jesusbarnet och det Heliga Anletet under de tjugofyra år som hon levde här på jorden.

Med tanke på Ditt älskade helgons liv och hennes förtjänster ber jag Dig att Du hör min bön och hjälper mig med det som jag ber om, om det är enligt Din Heliga Vilja och att det jag ber om inte är ett hinder för min frälsning. Amen.

Ära vare Fadern… (tjugofyra gånger)

Efter varje ”Ära vare Fadern” ber man:

Heliga Therese av Jesusbarnet och Heliga Anletet, / be för oss.

Heliga Thérèse av Jesusbarnet Rosenkrans

Rosenkransen består av 24 kulor och i pendangen en kula samt en medalj av den Heliga Thérèse. Detta är en mycket populär rosenkrans. Det är denna böneform som kallas för ”Rosornas Novena” när den bes som nio dagar eller nio gånger i följd. Själva bönekransen brukar finnas att köpa i S:t Maximilians bok- och presentbutik i vår församling. Fråga även hos karmelitnunnorna i Glumslöv.

Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Heliga Anletet

 

De Himmelska Rosornas Rosenkrans

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv.

Ett alternativt sätt att be Lilla Thérèses Rosenkrans

(Rosornas Novena)

Inledningsbön:

Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Heliga Anletet, jag litar på ditt löfte att du verkligen vill tillbringa ditt himmelska liv med att göra gott på jorden.

Alla Låt rosor av hjälp och nåd falla ner i mitt liv, för jag behöver din hjälp.

Var en syster och vän för mig. Framför allt ber jag dig att leda mig in i stor förtrolighet med Jesus, din älskade Brudgum.

Bed för mig, Heliga Thérèse, nu och i min dödsstund. Amen.

Tjugofyra gånger ber man:

Heliga Thérèse, glöm inte bort mig.

/ Låt de rosor av nåd, som du har lovat, komma till mig från Himlen. Amen.

Avslutningsbön:

Heliga Thérèse, du Karmels kärleksfulla dotter,

/ be för mig om uthållighet i svårigheter och lidanden, om kärlek och respekt för min nästa, om ett offervilligt hjärta, om den okuvliga tilliten till Gud, om en kärlek som segrar över denna världens självupptagna mentalitet.

Med stort förtroende vänder jag mig till dig idag:

(nämn böneintentionen).

Låt mig få se ditt rosenunder, om än inte sådana rosor som växer på denna jord, så låt mig få erfara din Himmelska hjälps väldoftande ljuvlighet. Amen.

Therese Neumanns Bön till Lilla Thérèse

Guds tjänarinna Therese Neumann (1898-1962)

Bönen daterad december 1917

Du ärorika Guds tjänarinna, hjälp oss att älska vår Frälsare mer och mer och att lita på Honom med ett barns förtroende och tillit. Hjälp oss att överlåta oss helt i Hans händer. Om denna stora nåd ber jag inte bara om för mig, utan för alla mina nära och kära och för alla människor. Med Guds nåd vill jag gå i dina fotspår – allt för att glädja vår älskade Frälsare. Amen.

Kärlek och Offer i Lilla Thérèse´ andliga efterföljd

Bön om Offervilja

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

”Kärleken närs av offer, ju mer en människa nekar sig naturlig tillfredsställelse, desto starkare och oegennyttigare blir hennes ömhet… Vad lycklig jag nu är för att jag redan i början av mitt klosterliv lärde mig att försaka!… Jag behöver inte längre förvägra mitt hjärta all tröst och tillfredsställelse, ty min själ har befästs av Honom som jag vill ägna min kärlek.” (Heliga Thérèse)

”En festdag hade man glömt att ge mig (Sr. Marie av Treenigheten) min efterrätt i refektoriet. Efter middagen gick jag och besökte Syster Thérèse av Jesusbarnet i hennes sjukrum. Där fann jag min bordsgranne och jag lät henne ganska tydligt förstå att jag blivit bortglömd. Syster Thérèse av Jesusbarnet, som hade hört vad jag sade, tvingade mig att gå till systern som hade hand om serveringen och tala om det. När jag bönföll henna att inte tvinga mig till det, sa hon: ’Nej, det kommer att vara din botgöring, du är inte värdig de offer som Gud begär av dig. Hans Vilja var att du skulle avstå från din efterrätt, för det var Han som tillät att man glömde bort dig. Han trodde att du är tillräckligt generös för det offret, men så kommer du Hans förväntan på skam genom att kräva din efterrätt!’

Jag kan verkligen hävda att den läxan bar frukt och för alltid tog ifrån mig lusten att göra likadant igen.”

(Ur Thérèse av Jesusbarnet, Sista samtal, sid. 178).

Heliga Thérèse, mästare i kärleken till Gud, för dig var varje tillfälle till offer som dyrbara skatter. Din kärlek till Herren gjorde det omöjliga möjligt.

När jag ser på mitt eget liv, så ser jag att jag oftast styrs av min instinkt att försvara mig själv och att välja det mest bekväma.

Låt mig få gå i din skola, Heliga Thérèse. Kyrkan har ju upphöjt dig till kyrkolärare, så dela med dig av din andliga insikt. Låt mig få erfara din starka och målmedvetna ledning.

Herren ber ju om så lite, men därför ska inte jag ta det till ursäkt för att ge Honom ännu mindre!

Hjälp mig, Heliga Thérèse att från och med nu inte försumma ett enda tillfälle att ge Honom glädje genom mina offer. Trots dina oerhörda lidanden lät du inte detta bli till börda för dina medsystrar. Du gav dem istället glädje och tröst vid alla tänkbara tillfällen.

Be för mig om nåden att älska Herren med samma starka kärlek – det unnar du mig nog – så att jag aldrig spelar martyr eller söker tröst hos andra när bördorna blir tunga eller när sorg och smärta känns outhärdlig.

Med kärleken kan vi göra underverk, det visste du. Led mig på samma väg som du gick, du Kristi älskade Brud. Hjälp mig att också ge Honom allt. Amen.

Bön till Heliga Thérèse, Missionens Skyddshelgon

När yttre tecken på helgonets tuberkulos började visa sig fick hon rådet att promenera i trädgården åtminstone en kvart varje dag. När en av systrarna såg vilken ansträngning detta var för Thérèse uppmanade systern henne att låta bli. ”Det är sant,” svarade Thérèse, ”men vet du vad som ger mig styrka? Jag offrar varje steg för någon missionär och tänker på att någonstans långt borta, när någon av dem känner sig trött i missionsarbetet, då offrar jag min trötthet till Gud för att minska deras svårigheter och trötthet.”

Kära lilla Blomma från Lisieux, vilket kort men underbart liv du fick leva. Trots att du var innesluten i ett kloster reste du vida omkring genom dina brinnande böner och ditt stora lidande. Du fick oändlig hjälp från Gud och många nådegåvor, som kom Hans tjänare till godo. Bistå alla missionärer och lär oss alla att sprida den kristna tron till våra vänner, grannar och familjer. Amen.

Heliga Thérèse av Jesusbarnet, missionens Skyddshelgon, bed för oss.

(Avlatsbön, Pius XI, 9 juli 1928)

Förberedelsebön inför Kommunionen

Jfr Heliga Thérèse ord i hennes Själs Historia (Självbiografiska skrifter sid. 150). Följande bön rekommenderas till alla ”Thérèses vänner” som förberedelse att be före Mässan.

Heliga Jungfru, hjälp min själ att bli en fri mark. Ta bort all bråte som skulle kunna hindra den att vara verkligt fri. O Moder, jag ber dig att slå upp ett rymligt tält på denna mark, ett tält värdigt Himlen och att pryda det med dina egna smycken, dina dygder.

O kom alla helgon och änglar och ge en storslagen konsert så att Jesus när Han kommer till mitt hjärta kan glädja sig över att bli så väl mottagen. Amen.

”När Jesus stiger ner i mitt hjärta har jag ett intryck av att det gläder Honom att bli så väl mottagen, och då blir jag själv också glad.”

Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Heliga Anletet

Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Heliga Anletet

Heliga Thérèse ”vapensköld” med Jesu Heliga Anlete och Jesusbarnet

 

Välsignelse och Utdelning av Rosor

på Den Heliga Thérèses Festdag (1 oktober)

I likhet med välsignelsen av liljor på den Helige Antonius´ Fest kan man mycket väl välsigna rosor till den Heliga Thérèse´ ära på hennes festdag i samband med dagens högtidligaste Mässa eller vid Vespern. Om det passar bättre kan man göra detta kvällen innan (vid en s.k. första Vesper).

Präst/diakon Låt oss be. Gud, alla människors Skapare och Beskyddare, obefläckade och rena kärlek, all nåds och det eviga livets Givare, helga genom Din heliga välsignelse + dessa rosor, som vi med tacksamhet till den Heliga Thérèse´, jungfru och kyrkolärare, ära bär fram inför Dig.

Välsigna dessa rosor med Ditt Heliga Kors´ tecken +, Din Himmelska dagg, Du som så kärleksfullt skapade dem för att glädja människan med dess skönhet och vällukt.

Berika dem med sådan kraft + att de botar alla sjukdomar, ger kraft att övervinna alla frestelser, bevarar helig renhet, bringar fred och nåd åt alla, som tjänar Dig, vilken sjukdom, eller vilken människa som än bär fram dem i vördnad genom Din tjänarinna Thérèse´ förbön.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen

Prästen/diakonen bestänker nu rosorna med vigvatten.

Ibland kan man se en litet kort med en bild på den Heliga Thérèse tillsammans med en bön som man satt på de rosor som ska välsignas eller är välsignade. Bönen är oftast samma bön som kallas för Mäktig Fem Dagars Bön och det är meningen att de som tar hem den välsignade rosen ska be denna bön varje dag som rosen håller sig. På samma sätt som med den välsignade kvisten från Palmsöndagen, liljan på Helige Antonius´ Fest, så slänger man inte bort den vissnade rosen i soporna. Den bör om möjligt brännas upp eller grävas ner i trädgården eller i någon kruka i vilken det finns en grön växt.

Bönen man ber dagligen så länge rosen är färsk:

Heliga Thérèse, du Lilla Blomma, jag ber dig att plocka en ros från den Himmelska Trädgården och sända den till mig, tillsammans med ett budskap av kärlek. Be Gud att Han ger mig det som jag önskar få hjälp med genom dig och säg till Honom i mitt ställe, att jag vill älska Honom allt mer för varje dag som går. Amen.

Välsignelse av Statyer och Bilder av Heliga Thérèse

Präst/diakon Allsmäktige, Evige Gud, Du är upphovet till allt skapat och källan till vårt liv. Vi tackar Dig för alla Dina helgon, som för oss är syskon, ledsagare och beskyddare på vår väg till Dig. I dem låter Du oss se fullkomligheten i dess fulla glans och på deras förbön skänker Du oss allt mer av nådens gudomliga gåvor.

Vi ber Dig Herre, välsigna + denna staty och låt oss inför den Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Heliga Anletets bild bli allt mer medvetna om Din närvaro och allomfattande kärlek.

Låt oss på hennes förbön bli Dig allt mer välbehagliga och kära och öppna vårt sinne, i hennes efterföljd, för Din ständiga närvaro, så att vi kan älska Dig av allt vårt hjärta, av allt vårt förstånd och av alla våra krafter och sedan en gång i Himmelen med den Heliga Thérèse och alla Dina helgon få delta i den Himmelska lovsången som aldrig ska tystna.

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

Statyn eller bilden bestänks nu med vigvatten.

Prästens Bön till Den Heliga Thérèse

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

”Jag har kommit för att rädda själar och särskilt för att be för prästerna.” (Heliga Thérèse)

Heliga Thérèse, du Guds stora gåva till Kyrkan och mänskligheten, du är prästernas särskilda vän och beskyddare. Jag är vigd till att tillhöra och tjäna Herren på ett särskilt sätt genom Prästvigningens Sakrament. Nu vill jag anförtro åt dig, Heliga Thérèse, mitt liv och min gärning som präst. Du älskar oss präster för det uppdrag och den närhet till Herren, som vi har fått.

Hjälp mig att uppnå den helighet och fullkomlighet som denna Anbefallning kräver.

Be för mig om kärlekens stora gåva, för utan den är allt jag gör meningslöst. Utan den starka och kompromisslösa kärleken till Jesus kan jag inte representera Honom på rätt sätt.

Låt dina Himmelska rosor falla ner i mitt dagliga liv. Dessa väldoftande tecken på att du bryr dig om mig, att du från Himmelen tar dig an och vårdar min kallelse.

Beskydda mig från frestelsen att tro att om jag lyckas göra något gott någon gång, detta skulle komma från mig! Led mig istället in i självförglömmandets fördolda kammare, där jag med klarhet kan se att det är från Honom, vår älskade, som allt kommer ifrån och att det är Han som bär oss.

Undervisa mig om din ”lilla” konungsliga väg av förtröstan utan gräns.

Välsigna mig, Heliga Thérèse och inspirera mig från höjden att vara brinnande som du av iver för att rädda själar.

Påminn mig, särskilt när jag möter problematiska och svåra människor, att Kristus utgett sitt Dyrbara Blod för var och en av oss.

Vägled mig på bönens och självutgivelsens väg, så att också jag en dag når fram till den Himmelska glädjen som aldrig tar slut och med dig får lovsjunga i evig kärlek till Gud. Amen.

 

Lär känna den Lilla Thérèse, en gigant i ett liv i överlåtelse!

Vill du lära dig mer om Thérèse och hennes andliga väg, som väglett miljoner själar till att komma närmare Herren?

Karmeliterna i Sverige har gett ut flera böcker av och om vår Kyrkas senaste kyrkolärare.

Den viktigaste skriften är förstås helgonets egen biografi, skriven på uppdrag av hennes överordnade i klostret:

Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Heliga Anletet

Självbiografiska Skrifter

(som i originalet hette En själs historia.)

Sedan följer:

Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Heliga Anletet

Sista Samtal

(vittnesbörd av helgonets medsystrar i klostret om hennes sista tid).

Dessa, och andra böcker från Karmels förlag, beställer man enklast genom att kontakta Karmelitnunnorna:

forlaget@karmel.se

Varför inte hedra Lilla Thérèse med en gåva till hennes medsystrar, som så väl behöver ekonomiskt stöd:

Bankgiro 5018-8952 - Swish 123 676 10 27
(Om du swishar, lämna gärna adress eller e-mail, så hör systrarna av sig)

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek