I Getsemane Örtagård

I Getsemane Örtagård

I Getsemane Örtagård

I Getsemane Örtagård

Förslag till böner i Repositionskapellet

Skärtorsdagen och Långfredagen

Ave Maria Publikationer – Gråbröderna

 

Repositionskapellet

”Man avdelar ett kapell för reservationen av det Allraheligaste Sakramentet. Det smyckas på lämpligt sätt, så att bön och meditation underlättas. Sakramentet ska förvaras i ett låst tabernakel. Det får aldrig exponeras i monstrans. Tabernaklet eller custodian får inte ha formen av en grav. Man ska undvika själva ordet ”grav”; repositionskapellet är inte inrett för att symbolisera ”Herrens begravning” utan för att förvara Herrens Kropp för Kommunionen vid Långfredagens liturgi.”

Ur Stiftets Ordo (liturgiska kalender)

 

Skärtorsdagens kväll och natt

Jesus i Getsemane ur Matteusevangeliet 26:36-46

ur Svenska folkbibeln

Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Getsemane, och Han sa till lärjungarna: "Sätt er här medan jag går dit bort och ber." Han tog med sig Petrus och Sebedeus båda söner, och Han greps av sorg och ångest och sa till dem: "Min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka med mig." Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad: "Min Fader! Om det är möjligt, så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som Du vill."

Han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Då sa Han till Petrus: "Så ni kunde inte vaka en enda timme med mig? Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt." Sedan gick Han bort för andra gången och bad: "Min Fader, om den inte kan gå förbi mig utan jag måste dricka den, så ske Din Vilja."

Han kom tillbaka och fann återigen att de sov, för deras ögon var tunga av sömn. Då lämnade Han dem och gick åter bort och bad för tredje gången med samma ord igen.

Sedan gick han till lärjungarna och sade till dem: "Sover ni fortfarande och vilar er*? Nu är stunden här då Människosonen utlämnas i syndares händer. Res på er, nu går vi. Han som förråder mig är här."

(* annan översättning: Sov ni vidare och vila er!)

Som avslutning på Skärtorsdagens Mässa på kvällen In Coena Domini (Herrens aftonmåltid) bärs Sakramentet till repositionskapellet.

När huvudcelebranten kommit fram till tabernaklet med Sakramentet sjungs Tantum ergo:

Tantum Ergo

Skriven ca 1264 av Helige Thomas av Aquino (1225-1274, 28 jan.) Avlatsbön. Vanligtvis partiell avlat men på Skärtorsdagen efter kvällens Mässa fullkomlig avlat. (Ench. Ind. nr. 7)

Stor är denna nådegåva,

Heligt detta Sakrament.

Låt oss tillbe, ty det Gamla

viker för ett Nytt Förbund.

Och där våra sinnen sviker

låt oss be om större tro.

 

Pris ske Fadern, pris ske Sonen

lovat vare Herrens Namn!

Låt oss jubla, tacka, prisa

för de gåvor som Han ger

och för Anden, som av båda

framgår i all evighet. Amen.

 

P Du har gett oss Bröd från Himmelen

Alla som innehåller all ljuvlighet

P Låt oss be. Jesus Kristus, vår Herre och Gud, i detta underbara Sakrament har Du lämnat oss en åminnelse av Ditt lidande. Låt oss med sådan vördnad fira Din Kropps och Ditt Blods Mysterier, att vi ständigt får erfara Din återlösnings frukter i vårt liv. Du som med Fadern och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

De troende som har möjlighet stannar hos Herren för tillbedjan, tacksägelse, gottgörelse och åkallan.

Man kan också komma tillbaka senare på kvällen för enskild bön.

Repositionskapellet är öppet till midnatt.

De särskilda böneämnen som lämpar sig för bönen under Skärtorsdagens kväll är:

Tacksägelse och förbön för Kyrkan, tacksägelse för Eukaristins Sakrament och gottgörelse för alla profanationer och missbruk mot Sakramentet. Tacksägelse för prästämbetet och förbön för alla präster.

Vi förenar oss också med Kristus i Getsemane och ber om förlåtelse för världens synder, orsaken till Herrens bittra lidanden.  

Ur Enchiridion indulgentiarum

(Handbok för avlaten, publicerad 1999)

Nr. 18 § 1 Fullständig avlat kan erhållas endast en gång per dag. Partiell avlat kan däremot erhållas flera gånger per dag.

Fullständig avlat kan erhållas en gång per dag för följande:

- Tillbedjan av Altarets Allraheligaste Sakrament (i tabernaklet eller utställt i monstrans för allmän tillbedjan) under minst en halvtimma. (nr. 7 § 1, 1)

De Gudomliga Lovprisningarna

Välsignad vare Gud.

Välsignat vare Guds Heliga Namn.

Välsignad vare Jesus Kristus, sann Gud och sann människa.

Välsignat vare Jesu Namn.

Välsignat vare Jesu Heliga Hjärta.

Välsignat vare Jesu Dyrbara Blod.

Välsignad vare Jesus i Altarets Allraheligaste Sakrament.

Välsignad vare den Helige Ande, Tröstaren.

Välsignad vare Guds Moder, den Heliga Jungfrun Maria.

Välsignad vare Marias Heliga och Obefläckade Avlelse.

Välsignad vare Marias ärorika upptagning i Himmelen.

Välsignat vare Marias Namn, Jungfru och Moder.

Välsignad vare den Helige Josef, Marias kyske brudgum.

Välsignad vare Gud i sina änglar och helgon.

Gottgörelsebön till Jesu Eukaristiska Hjärta

Gammal avlatsbön, Salige Pius IX, 29 feb. 1868

Må Jesu Hjärta i det Allraheligaste Sakramentet bli lovat, tillbett och älskat med tacksam kärlek, alltid och överallt i alla tabernakel i hela världen, nu och till tidens slut. Amen.

Hyllningsbön i alla Människors Namn

Återges i ett flertal bönböcker på olika språk med följande inledning:

Herren sa till Moder Vogel (Katharina Vogl, 1871-1956): ”När följande lovprisning bes jublar hela den Himmelska Härskaran och Helvetet darrar av skräck.”

Må Altarets Allraheligaste Sakrament och Marias trefaldigt nådeberikade Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta vara prisat och välsignat i hela mänsklighetens namn, av alla själar inför alla jordens tabernakel, nu och alltid. Amen.

Bön om Syndernas Förlåtelse

Från den etiopiska traditionen. Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. nr. 23 §2)

O Du Rökelsekar av guld, som bar den välsignade brinnande kolen, som togs från Templet och som tar bort synder och förintar överträdelserna. Du är Herrens Ord som har blivit människa och som offrade Dig själv till Din Fader som ett välbehagligt Offer och väldoft. Kristus, vi tillber Dig och Din gode Himmelske Fader och den livgivande Helige Ande, för att Du har kommit och frälst oss. Herre vår Gud, Du som en gång rev ner Jerikos murar genom Din tjänare Josuas händer, så ber vi Dig att bryta ner mina och hela Ditt folks murar av synder genom din tjänare prästens ord och händer.

Rökelsebönen till Kristus Konungen

Från den koptiska traditionen. Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. nr. 23 § 2)

O Fridens Konung, skänk oss Din frid och förlåt oss våra synder. Skingra Kyrkans fiender och beskydda Henne så att Hon inte går under. Vår Gud Immanuel är med oss i Fadern och den Helige Andes ära. Välsigna oss, rena våra hjärtan och hela oss från sjukdomar till kropp och själ. O Kristus, vi tillber Dig med den gode Fadern och den Helige Ande, för att Du har kommit och frälst oss. Amen.

Tacksägelsebön för Kyrkan

Från den armeniska traditionen. Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. nr. 23, § 2)

Allsmäktige Fader, vi tackar Dig för att Du har förberett för oss den Heliga Kyrkan som en fridens hamn och helighetens tempel där man ärar Din Heliga Treenighet. Halleluja.

Kristus, Du evige Konung, vi tackar Dig för att Du har gett oss livet genom Din livgivande Kropp och Ditt Heliga Blod; skänk oss Din gottgörelse för alla våra synder och Din stora barmhärtighet. Halleluja.

Sanne Ande, vi tackar Dig för att Du har förnyat den Heliga Kyrkan; bevara Henne obefläckad genom tron på Treenigheten, nu och till evig tid. Halleluja.

Kristus, vår Gud, vi tackar Dig för att Du har gett oss Godhetens Bord för ett heligt liv. Bevara oss heliga och obefläckade genom denna näring, genom vilken Du bor i oss med Din gudomliga omsorg. Led oss till Din heliga viljas ängar, Du som gör det goda. Genom Din godhet styrk oss mot Lögnarens bakhåll. Gör oss värdiga att endast lyssna till Din röst, att endast följa Dig, Du den sanne och segrande Herden, och att få ta emot av Dig en förberedd plats i Ditt Himmelska Rike. Du som är vår Herre och Gud, Jesus Kristus vår Frälsare, som är välsignad med Fadern och med Din Helige Ande, nu och i all evighet. Amen.

Bön för Kyrkan

Från den maronitiska traditionen. Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. nr. 23, § 2)

Kristus vår Konung, Guds Son, tillbedd av universum, lovad vare Din barmhärtighet. Du är vår Herre och Gud, som leder oss och är vårt saliga hopp. Du har grundat på jorden en Helig Kyrka som avbild av Kyrkan i Himmelen. Efter den Himmelska bilden har Du format Kyrkan på jorden, av kärlek har Du gjort Henne till Din Brud, i Din barmhärtighet har Du upphöjt Henne och genom Ditt lidande har Du fulländat Henne. Låt inte Hennes älskvärda skönhet förblekna och inte Hennes stora andliga rikedomar förminskas. Kom ihåg Ditt löfte till Petrus och förverkliga nu Dina ord. Gör Kyrkans portar starka, säkra Hennes lås, gör Hennes värdighet synbar för alla, upphöj Hennes murar, välsigna Hennes barn, beskydda Hennes trogna, styrk och bekräfta Hennes präster och skingra dem som hatar Henne. Amen.

Bön för Påven

Avlatsbön (Part. avl. Ench. Ind. nr. 25)

Låt oss be för vår Helige Fader, Påven N. Må Herren uppehålla och styrka honom, ge honom lycka på jorden och inte låta honom falla i fiendehänder.

Heliga Treenighet, Gud Fader, Son och Helige Ande, vi anbefaller med tillit vår Helige Fader, vår Kyrkas ledare och Kristi präst på jorden i Dina händer.

Ta nådigt emot hans böner, välsigna hans strävanden och uppfyll hans önskningar, som har Din Kyrkas ära och välbefinnande som mål.

Led, upplys, stärk och beskydda honom, så att han alltid värdigt styr Ditt Rike på jorden, och uppnår Evigt Liv, tillsammans med skaran som anförtrotts honom.

Du som lever och råder i all evighet. Amen.

”Att be för syndarna hänförde mig, men att man skulle be för prästernas själar, som jag trodde var renare än kristall, föreföll mig märkligt… Om Gudshängivna präster, som Jesus i Evangeliet kallar ’jordens salt’, i sitt uppträdande röjer att de är i trängande behov av förböner, vad ska man då inte säga om de ljumma?”

Heliga Thérèse av Jesusbarnet och det Heliga Anletet

(1873-1897, 1 okt.)

Skärtorsdagen – den dag då prästämbetet instiftades – är prästernas särskilda festdag. Du ber väl för dina präster som vigt sitt liv åt att förmedla frälsningens gåvor? Be Herren om helighet för prästerna.

Heliga Faustinas Bön för Prästerna

Heliga Faustina Kowalska (1905-1938, 5 okt.)

O min Jesus, jag ber Dig om nåd för hela Kyrkan: skänk henne Din Andes kärlek och ljus. Låt prästernas ord bli verksamma i de troende så att deras ord även kan tränga in i de mest förhärdade hjärtan och få många syndare att vända om till Dig, Herre.

Herre, skänk oss heliga präster och bevara dem i Din frid och nåd.

Låt Din Barmhärtighet följa dem överallt och beskydda dem mot den Ondes inflytande. Vi vet ju så väl att han oupphörligen försöker få prästerna att falla och att ge upp!

Låt kraften från Din Barmhärtighet bryta ner allt som kan fördunkla Dina prästers helighet, för Du är den Allsmäktige.

Jesus, jag ber Dig att med ett särskilt ljus välsigna de präster som ska höra mina bikter. Amen.

Bön till Jesu Heliga Hjärta för Kyrkans Tjänare

Syster Josefa Menéndez (1890-1923) tillhörande Det Heliga Hjärtats Kongregation fick ta emot flera Himmelska ingivelser om Jesu kärlek. ”Jag är Kärleken”, säger Kristus till Sr. Josefa. Herrens budskap innehåller också en uppmaning till alla att be för prästerna, som är bärare av Kärlekens Mysterier. Sr. Josefa bad dagligen denna bön för prästerna och ordensfolkets helgelse. För vidare läsning Christs´s Appeal for Love. Tan Books, 1975.

O Jesus, vid Ditt mest älskande Hjärta, ber jag Dig att i alla präster, missionärer, ordensfolk och i alla som på något sätt förkunnar Ditt ord föröka kärlekens eld och iver för Din kärlek och ära. Gör dem brinnande i helig iver så att de drar undan själar från den Onde och kan leda dem i säkerhet till Ditt Heliga Hjärta, där de får ära Dig för evigt. Amen.

Offerbön på Jesu Översteprästerliga Månadsdag

Gammal avlatsbön

O Jesus, Du som offrade Dig i Eukaristin för att vara den värmande kärleken i den Katolska Kyrkan och själarnas kraft. Jag offrar dig alla mina böner, gärningar, lidanden och umbäranden för Dina präster och för att dag för dag Ditt Heliga Hjärtas Rike ska utbredas allt mer. Amen.

Bön till Jesus Kristus, Den Evige Översteprästen

Ur Tidegärdens text för Skärtorsdagen

F Låt oss be till Kristus, den evige Översteprästen, som smordes av Fadern med Helig Ande att förkunna befrielse för de bundna.

Till Honom säger vi:

Alla Herre, förbarma Dig.

F Du som gick upp till Jerusalem för att lida mycket, bli dödad och på tredje dagen bli uppväckt till livet

Alla led Din Kyrka till den eviga Påsken.

F Du som upphöjdes på Korset och genomborrades av soldaten Longinus´ lans

Alla läk våra sår och stilla vår oro.

F Du som gjort Ditt Kors till Livets Träd

Alla låt alla döpta bära en frukt som består till det eviga livet.

F Du som på Korset förlät den botfärdige rövaren Dismas

Alla förlåt också oss våra många synder.

F Låt oss genom boten ställa oss under Korset

Alla så att vi också blir vittnen till uppståndelsens härlighet.

F Ställ oss under Marias moderliga beskydd

Alla så att vi kan trösta andra med den tröst som vi själva får av Dig.

F Tänk på dem som tagit anstöt av våra synder och kommit bort från Dig

Alla hjälp dem tillbaka till frid, rättfärdighet och kärlek.

F Du som ödmjukade Dig själv och blev lydig ända till döden på ett Kors

Alla ge oss lydnad och uthållighet i det rätta

F Gör de avlidna lika Din förklarade kropp

Alla och låt oss en gång dela deras härlighet.

F Herre, tänk på oss när Du kommer med Ditt Rike, och lär oss att be:

Alla Fader vår…

F Gud, till Din ära och människans frälsning har Du gjort Kristus till evig Överstepräst. Låt Ditt folk, som Han vunnit åt Dig med sitt Blod, få erfara kraften av Hans Kors och uppståndelse i Måltiden till Hans åminnelse. Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med Dig, Fader, och den Helige Ande, lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

Vigningsbön

”Särskilt mäktig när den bes av en präst!” från Kristi Herdar

Jag viger Kyrkan och hela världen till Jesu Heliga Hjärta och Marie Obefläckade Hjärta.

Jag ber om att Jesu Dyrbara Blod kommer över Kyrkan och världen till frälsning och helgelse.

I kraft av Jesu Heliga Kropp och Dyrbara Blod driver jag bort den onde och hans inflytande från denna plats, från våra familjer, Kyrkan och hela världen.

Jag ber om att den Helige Ande på ett särskilt sätt ska komma och förnya Kyrkan och världen. Amen.

Förbön för Prästerna

Följande bön ingår i den s.k. Novenan till Den Helige Ande

som apostolatets alla medlemmar ber dagligen 18:20

Herre Jesus, Du den främste Herden för Din hjord, vi ber Dig, för den stora kärlek och barmhärtighets skull som finns i Ditt Heliga Hjärta, att se till alla Dina präst-herdars alla behov för sitt timliga och andliga väl.

Vi vädjar om att Du drar till Ditt Hjärta alla de präster som gått bort från Dina vägar.

Att Du på nytt ger längtan efter helighet hos de präster som blivit ljumma och likgiltiga.

Skänk ytterligare nåd att längta efter den högsta fullkomligheten och heligheten till alla Dina hängivna präster.

Förenade med Ditt och Marie Hjärta ber vi att Du tar denna ödmjuka bön till Din Himmelske Fader, i den Helige Andes enhet. Amen.  

Vigning till

Jesu Heliga Hjärta och Marie Obefläckade Hjärta

Kristi Herdars Apostolat vill på ett särskilt sätt leva Fatimabudskapet och vill därför samtidigt sprida budskapet om vikten att vara vigd till Marie Obefläckade Hjärta för att kunna förnya och beskydda Kyrkan och världen, enligt Guds Moders budskap år 1917.

Herre Jesus, Du den främste Herden för Din hjord, jag viger mig till Ditt Allraheligaste Hjärta. Ur Ditt öppnade Hjärta föddes Kyrkan, den Kyrka till vilken Du har kallat mig att tillhöra och tjäna. Du visar på Ditt Hjärta som en symbol för Din allomfattande kärlek, vilken även innesluter mig på ett särskilt sätt, Du som har utvalt mig till att vara Din medhjälpare för att sprida Din kärlek och be för Kyrkan, prästerna och hela mänskligheten. Hjälp mig att alltid leva helt för Dig min Gud och för min nästas väl. Jesu Heliga Hjärta, jag litar på Dig!

Maria, min Heliga Moder, jag viger mig till ditt Moderliga och Obefläckade Hjärta, detta Hjärta som är symbolen för ditt liv i kärlek. Jag vet att du älskar mig med en särskild moderlig kärlek och beskyddar mig. Låt mig få samarbeta med dig för Kyrkans, prästernas och hela mänsklighetens förnyelse i den Helige Ande.

Som tacksägelse vill jag överlåta mig helt åt din moderliga kärlek och ditt beskydd. Du Kristi fullkomliga lärjunge, lär mig och led mig i Kristi efterföljelse.

Låt ditt Obefläckade Hjärta vara min moderliga förebedjare så att jag blir allt mer förenad med Jesu sårade Hjärta och uppfyller Jesu, den store Herdens, intentioner, Gud till ära, människor till frälsning. Amen.

I Getsemane Örtagård

 

Bön till Jesus i Dödsångest i Getsemane

Bönen uppenbarades enligt Don Vittorio Guidotti den 23 november 1963. Den bes varje torsdag av bl.a. medlemmar i den andliga rörelsen Getsemanes Vänner. Bönen passar utmärkt i Repositionskapellet under Triduum Sacrum.

Jesus, som i Din överflödande kärlek och för att övervinna våra hjärtans hårdhet, skänker så stor nåd åt dem som begrundar och sprider andakten till Ditt Allraheligaste Lidande i Getsemane, jag ber Dig att Du bereder mitt hjärta och min själ, så att jag ofta tänker på Din bittra dödsångest i örtagården för att lida med Dig och förena mig med Dig så innerligt som möjligt.

Välsignade Jesus, som den natten bar tyngden av alla våra synder och som har betalat priset för dem alla, ge mig den stora gåvan att fullkomligt ångra mina oräkneliga synder, som fick Dig att svettas Blod.

Välsignade Jesus, genom Din hårda kamp i Getsemane, skänk mig nåden att fullständigt och för alltid besegra frestelserna, särskilt min skötesynd. Jesus, hängiven i Din kärlek, för Din ångest, Din kärlek, och Dina okända men intensiva lidanden den natt då Du blev förrådd, upplys mig, så att jag utför Din Vilja och om och om igen tänker på den yttersta ansträngning och oerhörda kamp som Du segerrikt utstod för att göra Faderns Vilja, inte Din.

Välsignad är Du, Jesus, för ångesten och för tårarna Du grät denna heliga natt.

Välsignad är Du, Jesus, för blodsvetten och för dödsångesten Du utstod i den mest isande ensamhet en människa kan erfara.

Välsignad är Du, käre Jesus, oändligt bittert plågad, för den djupt mänskliga och gudomliga bön som bröt fram ur Ditt ångestfulla Hjärta i denna otacksamhetens och förräderiets natt.

Evige Fader, åt Dig frambär jag som ett offer alla de Heliga Mässor som har firats, som nu firas och som kommer att firas, förenade med Jesus i Hans ångest i olivlunden.

Allraheligaste Treenighet, utbred i världen kunskapen och kärleken till Jesu Allraheligaste Lidande i Getsemane.

Jesus, låt alla som älskar Dig när de ser Dig korsfäst, också minnas Dina oerhörda plågor i örtagården, och efter Ditt exempel lära sig att be, kämpa och segra för att evigt kunna ära Dig i Himmelen. Amen.

Getsemanerosenkransen

Catena Gethsemanica – Rosario del Getsemani. Från Getsemanes Vänner. Förslagsvis ber man denna bön under kvälls- eller nattvakan på torsdagar.

Själva rosenkransen eller böneräknaren består av sju grupper med vardera sju kulor. Man kan använda sig av Marie Sju Smärtors Krona eller Tårarnas Rosenkrans.

Vad innebär Getsemane? Det är den stora dödsångest och striden mot fienden som Jesus var tvungen att uthärda i sin mänsklighet som Människosonen för att frälsa varje människa. Han befann sig i en situation som var större än Han själv: det är Jesus människan, med all sin fullkomliga mänsklighet och därför också känslig, som måste möta den stora motståndaren, som kallas för döden, det onda och synden. Det är för Honom ’mörkrets stund’, då Han för andra gången möter den Onde Motståndaren. Första gången var i öknen, när Jesus vann första delen av denna strid och då ”djävulen hade prövat Honom på alla sätt sedan lämnade Honom för en tid.”(Luk 4:13). Getsemane är den sista och avgörande striden i vilken mänsklighetens öde bestäms och beseglas för evigt.

Inledande bön:

Jesus, vår Herre, Blod och svett rinner ner från Ditt Ansikte. Ångest och kärlek finns i Ditt Hjärta.

På samma sätt som i Getsemane, så också idag i våra tabernakel.

Vi är här för att trösta Dig i Din ensamhet, för att säga att vi älskar Dig, för att förena vår oro och ångest med lidandet som Du uthärdade i Din mänsklighet och för att be om kraft att säga med Dig: Inte min vilja, Fader, utan ske Din Vilja.

Med Dina händer genomdränkta med blodssvett, bär fram till Fadern, vädjan om all den nåd vi behöver för att uppfylla Hans Gudomliga Vilja.

O Moder Maria, du som är i Himmelen med din Gudomlige Son, be för oss om trohetens och uthållighetens nåd.

Herre Jesus, hjälp oss att känna igen Ditt Anlete, så vanställt av ångest och smärta, i varje lidande människa och få Din Andes ledning så att vi ger den tröst och hjälp som Du vill att vi ska ge.

Vi tar emot allt lidande som gottgörelse och bot för våra synder och föresätter oss, med Din hjälp, att vaka och be för att ondskans och mörkrets makter inte ska få grepp om fler själar på vår jord, i väntan på Ditt Rikes ankomst, så som väktaren väntar efter morgonrodnaden.

Gud, kom + till min räddning.

Herre, skynda till min hjälp.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Den Apostoliska Trosbekännelsen:

Jag tror på Gud, den Allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare.

Och på Jesus Kristus, Hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till Himlen, sitter på Gud, den Allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Jag tror på den Helige Ande, den Heliga, Katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria (tre gånger), Ära vare Fadern.

Nämn tyst eller högt din böneintention.

Första hemligheten:

Sedan gick Jesus med dem till ett ställe som heter Getsemane, och Han sa till dem: ”Bli kvar här, medan jag går dit bort och ber.”

(Matt 26:36)

Meditation:

Getsemane är den obligatoriska vägen till det Himmelska, till Fadern.

Det är de stora prövningarnas tid, stunden då mörkrets makter och det ondas kraft har tillåtelse att pröva människan.

På de ensamma kulorna:

Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. / Men inte som jag vill, utan som Du Vill.

På de sju kulorna:

För Din sorg och ängslans skull, / befria oss, Jesus.

Efter varje grupp:

Ära vare Fadern…

Jag kommer, Herre, / för att göra Din Vilja. Amen.

Andra hemligheten:

Jesus tog med sig Petrus och Sebedaios båda söner. Sorg och ängslan kom över Honom. Och Han sa till dem: ”Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig.”

(Matt 26:37-38)

Meditation:

I Getsemane är Jesu gudomliga kraft helt försvunnen, den övernaturliga energi som fick Honom att råda över alla naturlagar. Borta var den makt med vilken Han fick de onda andarna att fly, vågorna att lugna sig, de döda att uppstå. All världens ondska kommer nu över Jesu själ.

Böner som vid första hemligheten på sidan 17

Tredje hemligheten:

Jesus gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: ”Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som Du Vill.”

(Matt 26:39)

Meditation:

I den existentiella utmaningen mellan jaget och Gud, är det alltid Gud som segrar. Jesus underordnar sin vilja Faderns Vilja.

Böner som vid första hemligheten på sidan 17

Fjärde hemligheten:

Jesus gick tillbaka till lärjungarna och fann att de sov, och Han sa till Petrus: ”Ni orkade alltså inte hålla er vakna en enda timme med mig?”

(Matt 26:40)

Meditation:

Jesus ber om hjälp och stöd av sina närmaste vänner i sin sorg och ängslan. Men Hans vänner sover. Fienden har gjort Jesu vänner försvarslösa genom att försvaga deras vilja. De bad men deras ”kött är svagt”.

Böner som vid första hemligheten på sidan 17

Femte hemligheten:

I sin ångest bad Jesus allt ivrigare, och svetten droppade som blod ner på marken. (Luk 22:44)

Meditation:

Att svettas blod är ytterst sällsynt men kan förekomma i djupa traumatiska attacker av ångest och vånda. När Jesus inser vad som ska hända ber Han Fadern om det stöd som Hans sovande vänner inte kunde ge Honom.

 Böner som vid första hemligheten på sidan 17

Sjätte hemligheten:

En ängel från Himlen visade sig för Honom och gav Honom kraft.

(Luk 22:43)

Meditation:

Fadern besvarar Sonens vädjan genom att sända en Ängel. Det är Tröstens Ängel, Kalkens Ängel.

Böner som vid första hemligheten på sidan 17

Sjunde Hemligheten:

Sedan kom Jesus tillbaka till lärjungarna och sa till dem: ”Ja, ni sover och vilar er. Men nu är stunden här då Människosonen ska överlämnas i syndarnas händer. Stig upp, låt oss gå. Här kommer han som ska förråda mig.” (Matt 26:45-46)

Meditation:

Jesus förebrår milt sina lärjungar. Han är återigen Mästaren och starkare än förut, för nu verkar Faderns allsmäktighet i Honom.

Böner som vid första hemligheten på sidan 17

Be ett Fader vår och tre Var hälsad Maria för alla som befinner sig i dödsångest.

 

Helige Josef, fosterfar till Herren Jesus Kristus och sann brudgum till den Saliga Jungfrun Maria, bed för oss och de döende denna dag och natt. Amen.

Fortsätt om möjligt med Getsemanelitanian

Getsemanelitanian

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Jesus, för den lydnads skull som Du visade i Getsemane

Jesus, för Din underkastelse i Getsemane

Jesus, för Ditt accepterande i Getsemane

Jesus, för Din sorg och Ditt lidande i prövningens timma

Jesus, för Din rädsla och ångest

Jesus, för Din bön i Getsemane

Jesus, för Ditt fall till marken

Jesus, för Din vädjan till Fadern att ta kalken ifrån Dig

Jesus för din bön: ”Inte min vilja, utan Din Vilja”

Jesus, för Din övergivenhet av lärjungarna

Jesus, för den trösts skull som ängeln gav Dig

Jesus, för Ditt blodssvett skull

Jesus, för Din insikt om all världens synd

Jesus, för Din lydnad för Faderns Vilja

Från otacksamhet för Din Kärlek, befria oss, o Herre

Från likgiltighet för Din smärta och dödsångest

Vi arma syndare, ber Dig bönhör oss, o Jesus

Förlåt oss våra synder

Lär oss att överlåta oss till Fadern i Getsemane

Låt oss få insikt om botens och gottgörelsens betydelse, ber vi Dig

I vår dödsstund sänd oss Getsemanes ängel till tröst

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,  

förbarma Dig över oss, o Herre

F Inte min vilja o Fader, utan Din Vilja.

Alla Ske Din Vilja, såsom i Himmelen så och på jorden.

F Låt oss be. Herre Jesus, Du är här hos oss med Ditt Gudomliga Hjärtas Kärlek och med samma intention att i lydnad och kärlek ge Din Himmelske Fader gottgörelse för världens synder. Vi ber Dig, ge oss sann och uppriktig ånger över alla våra synder och nåden att bära vårt kors med samma sinnelag av gottgörelse och bot. Låt oss, genom Din nåd, bli uppfyllda av tacksam kärlek för den kärlek med vilken Du accepterade i Getsemane att lida och dö för oss syndare. Du som lever och råder med Fadern och den Helige Ande, i en enhet, från evighet till evighet.

Alla Amen.

Befrielsebön

Befria och skydda oss, Herre, från Helvetets alla krafter och inflytande. Fräls oss från evig fördömelse och från all förtvivlan. Barmhärtige Jesus, Du som brinner av kärlek för själarnas frälsning, vi ber Dig för Ditt Heliga Hjärtas dödsångest skull i Getsemane, för Ditt och vår Obefläckade Moders lidanden och tårars skull, att rena i Ditt Dyrbara Blod alla syndare i vår värld, särskilt de döende och dem som är i fara för sina liv. Amen.

- Fader vår, Var hälsad Maria

- Ära vare Fadern till Ärkeänglarna Mikael, Gabriel och Rafaels ära.

- Salve Regina till Maria, vår Beskyddarinnas ära:

Var hälsad o Drottning barmhärtighetens Moder; du vårt liv, vår fröjd och vårt hopp!

Till dig ropar vi Evas landsflyktiga barn, till dig suckar vi sörjande och gråtande i denna tårarnas dal.

Maria, vår Förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss, och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade Livsfrukt.

Du milda och ljuva Jungfru Maria!

Offer av Jesu Dödsångest i Getsemane

Från den tyska mystikern Justine Klotz (1888-1984)

Evige Fader, vi offrar Dig all den ångest och rädsla inför döden som uppfyllde Jesus i Getsemane:

  • för dem som inte förberett sig tillräckligt inför dödsstunden,
  • för dem som tagit sina egna liv,
  • för dem som dödats, ofödda liv och de som redan hunnit välja sin väg i livet,

för att Du, Himmelske Fader, sänder Din Helige Ande, som är själva Livet, i vars och ens själ.

Jesus, Maria, jag älskar Er. Rädda prästernas själar, rädda alla själar. Detta ber vi ödmjukt och låt oss få upprepa denna akt av kärlek tusen gånger vid varje andetag och vid varje hjärtslag. Amen.

(denna akt av kärlek räddar 1000 själar vid varje gång den bes av hjärtat, enligt det löfte Justine fick av Herren).

Offer för Helgandet av Mänsklighetens alla Lidanden och Kors

Don Vittorio Guidotti, grundaren av den andliga rörelsen Getsemanes Vänner spred följande offerbön till medlemmarna och förklarade dess betydelse: ”Från Bergamo har en av våra vänner, som önskar vara anonym, har jag fått ett brev där hon berättar om hur hon försökte hjälpa en svårt sjuk person. Den sjuka hade sådana smärtor att hon började motsätta sig Herren. Vår vän blev mycket bedrövad över att vännen inte tog lidandet som botgöring och gottgörelse för egna och världens synder och gav sig som offer till Herren som gottgörelse. Hon beslutade sig för att göra en bönevaka varannan natt. Under en av dessa vakor hörde hon den Himmelske Faderns röst som sa ’Jag har tagit emot din gottgörelse med stor glädje’ och sedan uppmanat henne att sprida följande offerbön”.

Evige Fader, genom Marias obefläckade händer, lägger jag i den kalk som prästerna höjer på alla världens altaren, hela mänsklighetens fysiska, moraliska och andliga lidanden, för alla dem som:

- inte längre kan offra dem till Dig,

- inte förmår sig till att offra sina lidande,

- inte tänker på att offra dessa lidanden,

- vägrar att offra lidandet och gör motstånd mot lidandet.

I Din oändliga godhet och barmhärtighet ber jag ödmjukt att Du tar emot som ett välbehagligt offer denna vädjan som om de själva gjorde detta offer och skänk dem förtjänsten av detta offer av allt lidande. Amen.

Bön till Jesu Dyrbara Blod

Gudomliga Blod, som kommer till oss från Jesu mänsklighet, kom över oss som frälsningens dagg, kom över vår arma värld som är smittad av synd och över alla syndares själar, som genom sina överträdelser och underlåtelser blivit vanställda.

Jag tar emot Dig, min Jesu Dyrbara Blod, och ber Dig att komma över Kyrkan och dess biskopar och präster, över alla människor på vår jord, över alla syndare, alla som lider, som beskydd för de oföddas liv, alla familjer och barn, över de döende och som befrielse för alla själar i Skärselden. Var Du vår räddning och eviga lycka, o Gudomliga Blod.

Du Allraheligaste Dryck för det eviga livet, låt inte vår likgiltighet, andliga svaghet och benägenhet till synd hindra Ditt livgivande flöde i våra själar. Låt dem som verkligen älskar Dig och alla de otaliga skaror som dör utan tron på Dig och Dina Sakrament, få ett gudfruktigt och heligt jordeliv och fullständig förlåtelse i dödsstunden, genom Dig, Jesu frälsande Blod, priset för vår återlösning. Amen.

Maria, Jesu Dyrbara Blods Moder och Drottning, be för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

Långfredagen

Kristi dödsdag är faste- och abstinensdag då vi inte äter kött och avstår från all föda som inte är nödvändig. Vi ska också avstå från all form av underhållning och använda dagen till att begrunda Herrens lidande och död för vår frälsnings skull.

Vår meditation denna dag borde vara vår egen dödsstund och be om Guds barmhärtighet för vår och alla människors avslutning på detta liv: att vi får dö i Herrens fulla vänskap, frid och kärlek.

På Långfredagen börjar novenan inför firandet av den Gudomliga Barmhärtighetens Fest (Andra Påsksöndagen).

Herren gav ett mycket stort löfte till dem som högtidlighåller denna högtid med att be Barmhärtighetens Novena från Långfredagen till nämnda söndag, bikta sig och ta emot den Heliga Kommunion:

”Fullständig förlåtelse för alla synder

 och efterskänkande av straff”

 

Första dagen (Långfredagen)

”För i dag fram hela mänskligheten till mig, särskilt då alla syndare. Låt dem sjunka ned i min barmhärtighets hav, och därigenom ger du mig tröst i den bittra sorg som förlusten av själar vållar mig.”

Jesus, Du är den Barmhärtige, som har medlidande med oss och förlåter oss. Se inte till våra synder utan till den förtröstan som vi har på Din oändliga godhet, och ta emot oss alla i Ditt medlidsamma Hjärtas boning. Låt oss aldrig någonsin lämna denna boning. Vi bönfaller Dig genom Din kärlek, som förenar Dig med Fadern och den Helige Ande.

Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på hela mänskligheten, särskilt på arma syndare. Denna mänsklighet är innesluten i Jesu medlidsamma Hjärta och visar oss Din barmhärtighet för Hans smärtas och plågas skull, för att vi må prisa Din barmhärtighets allmakt i evigheters evighet. Amen.

Be nu Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona:

Apostoliska Trosbekännelsen Partiell. avlat (Ench. Ind. nr. 28)

Jag tror på Gud, den Allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare.

Och på Jesus Kristus, Hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till Himlen, sitter på Gud, den Allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Jag tror på den Helige Ande, den Heliga, Katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

På de ensamma kulorna före varje dekad:

Evige Fader, vi offrar Dig Din högt älskade Sons, vår Herres Jesu Kristi Dyrbara Kropp och Blod, Själ och Gudom

/ som gottgörelse för våra och hela världens synder.

Tio gånger ber man

För Hans smärtfyllda lidandes skull,

/ förbarma Dig över oss och hela världen.

Efter fem dekader be Trisagionbönen tre gånger:

Helige Herre Gud, Helige Starke Gud,

Helige Odödlige Gud,

/ förbarma Dig över oss och hela världen.

Jesus, jag litar på Dig.

(tre gånger)

Avsluta med: Bön vid Barmhärtighetens Timma

Blod och Vatten

/ som vällde fram från Jesu Hjärta som en Barmhärtighetens Källa för oss. Jesus, jag förtröstar på Dig. Du gav upp andan, Jesus, när Livets Källa vällde fram för själarna och Barmhärtighetens hav öppnades för hela världen. Livets Källa, outgrundliga Gudomliga Barmhärtighet, övertäck hela världen och utgjut Dig över oss.

Jesus, jag litar på Dig. Amen.

Några andra böner som passar för Långfredagen:

Kristi Lidande

”Med allt ditt hjärtas kärlek ska du förena dig med mina lidanden! När du vaknar på morgonen tänk då på de oerhörda lidanden som jag fått utstå under den gångna natten (dvs. Skärtorsdagskväll till Långfredagens morgon). Under ditt arbete denna dag betänk min korsväg, under vilken det inte fanns en enda stunds vila. I total utmattning ledde de mig till avrättningsplatsen. Meditera över alla de lidanden som jag har utstått till det yttersta för er skull! Därför säger jag dig att det aldrig är för mycket det du gör för mig! Från kl. 12.00 till 15.00 ska du tillbe mina Heliga Sår. Håll fastan, helst tills klockslaget för min nedtagning från Korset (dvs. ungefär kl. 16.00). Mitt barn, ju mer du accepterar offer desto mer ökar nåden i dig.”

Bön för att ära Kristi Sår på Skuldran

Helige Bernhard av Clairvaux (1090-1153) frågade vår Herre under bön vilken den största smärtan var som Han fick lida och som inte är ihågkommen. Herren Svarade: ”Under det att jag bar Korset fick jag ett djupt sår på min axel, som var mer smärtsamt än alla andra och som ingen har uppmärksammat. Vörda detta Sår och jag ska ge dig vadhelst du ber mig om med tanke på detta Sårs förtjänster och kraft. Och de som vördar detta Sår kommer jag att förlåta alla deras veniala (svaghetssynder) synder och efter bikten aldrig mer komma ihåg deras dödssynder.” Att Herren haft ett fruktansvärt sår på axeln efter korsets tyngd bekräftades när man undersökte Svepeduken i Turin år 1978.

Kärleksrike Jesus, Guds milda Lamm, jag syndare som är i behov av Din barmhärtighet hyllar och ärar det Allraheligaste Såret på Din skuldra, på vilken Du bar Ditt tunga Kors och som fläkte upp Din hud och blottlade Dina ben, så att det gav Dig mer smärta än några andra sår på Din Heliga Kropp.

Jag tillber Dig, lidande Jesus, jag prisar och ärar Dig och jag tackar Dig för detta smärtsamma och Heliga Sår som Du ådragit Dig för min skull.

Med tanke på denna oerhörda smärta och på den oerhörda bördan som Ditt Kors var, så ber jag Dig att vara barmhärtig mot mig syndare, att förlåta mig alla svaghetssynder och dödssynder och att leda mig till Himmelen på det Heliga Korsets väg. Amen.

Förbön för själarna i Skärselden

Den ber man knäböjande inför ett krucifix eller inför en relik av Kristi Kors. Påvarna Hadrianus IV (1154-59), Gregorius XIII (1572-85) samt Paulus VI (1963-1978) bekräftade de löften som är förknippade med denna bön: Om man ber denna bön 33 gånger på Långfredagen befrias 33 själar från Skärselden. Om man ber den 50 gånger på vanliga fredagar befrias fem själar.

Heliga Kors, jag tillber Dig som blev smyckat av min Herres Allraheligaste Kropp och färgades av Hans Dyrbara Blod. Min Gud, jag tillber Dig som blev korsfäst för mig. Jag tillber Dig, Heliga Kors, för den kärlek som jag har till Honom som är min Herre. Amen.

 

Stöd Ave Maria Publikationer

för vidare gratis utgivning av böcker:

Swish 076 555 84 06 - Bankgiro 5061-1318

(Gråbröderna Jönköping)

skriv AMP

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek