Rosenkransböner till Helige Josef

Rosenkransböner till Helige Josef

Rosenkransböner till Helige Josef

Rosenkransböner

till

Helige Josef

Josefsbrödraskapet – Gråbröderna

Rosenkransböner till Helige Josef

 

Särskilda Josefs-rosenkransar tillverkas och säljs på nätet. Ibland har vi dem även i vår egen butik i Jönköping: S:t Maximilians Bok- och Presentbutik (öppet i samband med Mässor).

De tillverkas ofta i blå, violetta eller bruna kulor. Färger som förknippas med den Helige Josef.

På bilden visas den vanligaste varianten av 14 grupper med 3 kulor (för helgonets 7 sorger/smärtor samt 7 glädjeämnen). De tre kulorna i varje grupp representerar den Heliga Familjen (Josef, Maria och Jesus).

Vanlig numera är även en rosenkrans som görs av 7 gånger 7 kulor, exakt som Marie Sju Smärtors Krona. Man kan naturligtvis även använda den senare för de bönekronor som tillägnas den Helige Josef och som föreslår detta system av böner.

Det går bra att även använda den ordinarie rosenkransen som görs av 10 gånger 5 dekader.

På nätet hittar man många försäljare av Josefs-rosenkransen.

Här är två förslag:

Sisters of Carmel:

http://www.sistersofcarmel.com/st-joseph-chaplet.php

The Rosary Lady:

http://www.therosarylady.com/chaplets.htm

Förslagsvis ber man en av dessa rosenkransböner på onsdagar, i synnerhet den första onsdagen i månaden samt som novena inför den Helige Josefs dagar: 23 januari, 19 mars och 1 maj, samt vid behov av helgonets stöd och särskilda hjälp.

Helige Josefs Rosenkrans

Förslagsvis ber man följande rosenkransbön till den Helige Josef på onsdagar, samt som novena inför den Helige Josefs dagar: 23 januari, 19 mars och 1 maj, samt vid behov av helgonets stöd och särskilda hjälp.

På engelska kallad för The Chaplet of Saint Joseph. Denna rosenkrans är en bön och meditation över den Helige Josefs Sju Sorger och Sju Fröjder och samtidigt en tacksägelse över helgonets sextioåriga liv på jorden. Den har sina rötter i den franciskanska traditionen. En vit kula (symbol för Josefs kyskhet), sammanlagt 13 stycken åtskiljer varje grupp av tre violetta kulor (symbol för Josefs helighet). Pendangen består av en medalj som föreställer den Helige Josef med Jesusbarnet samt, från medaljen, en violett kula, en vit kula, tre violetta kulor och slutligen en vit kula. Josefsrosenkransen tillverkas ibland även med bruna eller blå kulor.

Se även Rosenkransen till Helige Josefs Kyska och Faderliga hjärta.

Inled med att kyssa medaljen, gör korstecknet med den och be följande bön:

Helige Josef, mäktig i bön och beskydd. / Försvara min själ mot ondskans alla faror och led mig till Gud. Amen.

Helige Josef, för dina sorgers och fröjders skull, / förbarma dig över mig och beskydda mig som ditt barn under resten av mitt liv och i min dödsstund. Amen.

På pendangens första kula (violett, brun eller blå) be:

Fader vår…

På den andra kulan (vit) be:

Var hälsad Maria…

Tre gånger ber man nu (de tre violetta, bruna eller blå kulorna):

Var hälsad Josef, Davids son, i helighet överträffar du alla änglar och helgon och välsignad är du bland alla män, du som var utvald att bli make till den Saliga Jungfrun Maria, som födde Jesus. /

Ärorike Josef, som nu fröjdas i Himmelen, du Kyrkans Beskyddare, be för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.

På den avslutande vita kulan tackar vi Gud för den Helige Josefs liv och ber:

Ära vare Fadern…

Vid varje hemlighet ber man tre gånger

(de violetta, bruna eller blå kulorna):

Prisade och välsignade vare nu och i evighet /

Jesus, Maria och Josef

Avsluta på den vita kulan med att be:

Var hälsad Maria… samt Ära vare Fadern…

De Sju Smärtfyllda Hemligheterna samt

de Sju Glädjerika Hemligheterna i Helige Josefs liv:

1. Den Helige Josefs smärta och tvekan att överge Maria eller ej.

2. Glädjen över ängelns budskap i Josefs dröm.

3. Smärtan över fattigdomen i samband med Jesu födelse.

4. Glädjen över Frälsarens födelse.

5. Smärtan över Jesusbarnets lidande vid omskärelsen.

6. Josefs glädje över Jesu Heliga Namn.

7. Smärtan över att höra Simeons profetia.

8. Josefs glädje över insikten om Frälsningens innebörd och effekt för mänskligheten.

9. Smärtan vid flykten till Egypten.

10. Glädjen över avgudarnas fall i Egypten.

11. Smärtan vid svårigheterna för Maria och Jesusbarnet under återvändandet från Egypten.

12. Josefs glädje över livet med Jesus och Maria i Nasaret.

13. Smärtan vid förlusten av Jesusbarnet i Jerusalem.

14. Glädjen vid återfinnandet av Jesusbarnet i Templet.

Avslutningsbön

F Bed för oss Helige Josef,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.

F Låt oss be. Gud, Du som utsett den Helige Josef till Jungfru Marias brudgum och till Din älskade Son, vår Herres Jesu Kristi fosterfader. Låt oss på hans förbön få kroppens och själens renhet och få tillträde till det Himmelska Bröllopet, genom samme Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

F Med Barnet du på armen bär,

Alla välsigna oss o Josef kär.

F I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

Rosenkrans till Helige Josefs Ära

Detta är en nyare variant av den föregående och bes med den vanliga rosenkransen.

Istället för Var hälsad Maria-bönen ber man på de tio kulorna:

Var hälsad Helige Josef, make till den ständiga Jungfrun Maria, fosterfader till Guds Son, vars Fader i Himmelen har utvalt dig till den Heliga Familjens huvudman. /

Bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.

Övriga böner ber man precis som i den vanliga rosenkransen.

Avsluta gärna med en av litaniorna till den Helige Josef.

De Glädjerika Mysterierna på måndagar och torsdagar:

- Josefs bebådelse: Herrens Ängel kom till Josef i en dröm och sa: ”Josef, Davids Son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, för Barnet i henne har blivit till genom Helig Ande.” (Matt 1:20)

- Jesu födelse: ”Och hon födde sin Son, den förstfödde.” (Luk 2:7). Josef ärar Gud.

- Jesu omskärelse och namngivning: ”Josef, Davids son… du ska ge Honom Namnet Jesus, för Han ska frälsa sitt folk från deras synder.” (Matt 1:20-21).

- Frambärandet av Jesusbarnet i Templet: ”Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel… Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om Honom.” (Luk 2:32-33)

- Återfinnandet av Jesus i Templet: ”Föräldrarna blev bestörta när de såg Honom… sedan följde Han med dem ner till Nasaret, och Han lydde dem i allt.” (Luk 2:48;51).

De Smärtofyllda Mysterierna ber man på tisdagar och fredagar:

- Josefs maka Maria är redan med barn: ”Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet.” (Matt 1:19).

- Resan till Betlehem: Josef begav sig till Betlehem tillsammans med Maria som väntade barn… men det fanns inte plats för dem i härbärget. (Jfr. Luk 2:4-7).

- Josef flyr till Egypten med Maria och Barnet: ”Herrens Ängel visade sig i en dröm för Josef och sade: ’Stig upp och ta med dig Barnet och Hans mor och fly till Egypten.” (Matt 2:13)

- Josef och Maria kan inte finna Jesus på hemvägen från Jerusalem: När Josef och Maria återvänder hem till Nasaret ”stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det”. (Luk 2:43).

- Josefs saliga död: Efter att trofast ha uppfyllt sin roll i Guds plan, utandas den Helige Josef sitt sista andetag i Jesu och Marias närvaro.

De Ärorika Mysterierna ber man på onsdagar, lördagar och söndagar:

- Josefs förhärligande: Den Helige Josef följer Jesus efter uppståndelsen för att dela Jesu ära i all evighet och för att bli vår förebedjare.

- Den Helige Josef, den universella Kyrkans Beskyddare: Så som han en gång vårdade, livnärde och beskyddade Guds Son, så fortsätter nu den Helige Josef att leda och ta hand om Kristi Mystiska Kropp på jorden, Kyrkan.

- Den Helige Josef, familjens Beskyddare: Som huvudman för den Heliga Familjen välsignar och ber den Helige Josef för alla kristna familjer att även de blir heliga familjer inför Guds ögon.

- Den Helige Josef, de sjukas och lidandes Beskyddare: Den Helige Josef är en trogen förebedjare inför Jesus för alla de som lider och känner sig misslyckade och som tar sin tillflykt till den Helige Josef.

- Den Helige Josef, de döendes Skyddshelgon: Eftersom han dog i Jesu och Marias närvaro och omsorg kan den Helige Josef utverka samma välsignade privilegier även för oss vid vår övergång från detta livet till evigheten.

Helige Josefs Lilla Rosenkrans

Bes med den vanliga rosenkransen. Man byter bara ut Var hälsad Maria mot den motsvarande Var hälsad Josef bönen.

Övriga böner är de samma som i den vanliga rosenkransen.

Denna bön fick kyrkligt godkännande på italienska i Milano den 19 maj 1988.

Var hälsad Josef

Var hälsad Josef, rättfärdige man, Marias jungfrulige make och Messias fader av Davids ätt. Välsignad är du bland män och välsignad är Guds Son, som blev anförtrodd i din vård, Jesus. /

Helige Josef, Kyrkans Skyddshelgon, beskydda våra familjer i frid och i den Gudomliga Nåden, och kom till vår hjälp i vår dödsstund. Amen.

1:a Mysteriet: Den Helige Josef som rättfärdig inför Guds ögon.

(Jfr Matt 1:18-25)

2:a Mysteriet: Den Helige Josef som Jungfru Marias kyske make.

(Jfr Luk 1:34-38)

3:e Mysteriet: Hen Helige Josef som stark och förtröstansfull i livets svårigheter. (Jfr Matt 2:13-14)

4:e Mysteriet: Den Helige Josef som den Heliga Familjens vise huvudman. (Jfr Matt 13:54-55, Mark 6:1-3, Luk 2:51-52, Joh 6:41-42)

5:e Mysteriet: Den Helige Josef som den ”levande trons” man.

(Jfr Luk 2:21-24, Luk 2:41-43)

Man avslutar med någon litania till den Helige Josef.

Helige Josefs Lilla Krona

Klassisk rosenkransbön ur den franciskanska traditionen till den Helige Josef, som man särskilt ber under mars månad och på Josefsdagarna (23 jan., 19 mars samt 1 maj). Som böneräknare kan man använda Korstågsrosenkransen på tre dekader.

Kyss krucifixet, gör korstecknet med det och be:

O Herre, / för att ge den Helige Josef den ära han förtjänar krönte Du honom med ära i Ditt Rike.

Genom detta förhärligande av den Helige Josef har Du visat för både den synliga och osynliga världen att Du gjorde honom till Din fosterfader och den främste förvaltaren av all Din egendom.

På de ensamma kulorna

Var hälsad Josef, Davids son, i helighet överträffar du alla änglar och helgon och välsignad är du bland alla män, du som var utvald att bli make till den Saliga Jungfrun Maria, som födde Jesus. /

Ärorike Josef, som nu råder i Himmelen, du Kyrkans Beskyddare, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.

På de tio kulorna

Bed för oss, Helige Josef /

att vi blir värdiga Kristi löften.

Avsluta varje dekad med

Gud, i Din outsägliga försyn har Du utvalt den Helige Josef till brudgum åt Maria, Jesu Moder. /

Låt honom, som vi vördar som vår Skyddspatron, i Himmelen be för oss som lever på jorden. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Efter de tre dekaderna (till ära för de trettio år Jesus bodde i Josefs hus i Nasaret) ber man en Akt av Ånger :

Min Herre och Gud, jag ångrar av hela mitt hjärta alla mina synder, därför att jag därigenom gjort mig skyldig till Ditt rättvisa straff både i denna och i den tillkommande världen; men framför allt ångrar jag dem, då jag genom mina synder har förolämpat Dig, min bäste Fader och störste välgörare, det högsta, fullkomligaste goda, som är värd all kärlek. Jag avskyr alla mina synder och fattar den uppriktiga föresatsen att bättra mitt liv och att inte mera synda. Låt mig få Din nåd till detta. Amen.

Be slutligen, med egna ord, den Helige Josef att be för dig om Guds barmhärtighet och helgande.

Mysterierna i Kronan

Måndagar och torsdagar:

- Josefs egen lydnad för Guds Vilja efter ängelns budskap i drömmen.

- Josefs undran hur han skulle förhålla sig till Maria.

- Jesu Kristi Födelse.

Tisdagar och fredagar:

- Jesu frambärande i Templet.

- Flykten till Egypten.

- Jesu återfinnande i Templet.

Onsdagar, lördagar och söndagar:

- Det fördolda livet med Jesus och Maria i Nasaret.

- Josefs saliga död.

- Josefs kröning i Himmelen.

Hyllningskrona till Helige Josefs

Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Använd den Helige Josefs rosenkrans (14x3 eller 7x7).

Man kan också använda den ordinarie rosenkransen (10x5)

Inledningsbön

Lovat, prisat och ärat vare den Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta, / nu och i all evighet. Amen.

På de ensamma kulorna

Helige Josef, fosterfar till Jesus Kristus och sann brudgum till den Saliga Jungfrun Maria, /

be för oss och för de döende denna dag och natt. Amen.

På gruppen av 3 eller 5 kulor

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta, /

bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

Avslutningsböner

F Till ditt beskydd flyr vi Helige Josef,

Alla försmå inte vår ödmjuka bön i vår nöd utan befria oss alltid från alla faror, du helige och välsignade fader. Amen.

Om möjlighet finns be även Litanian till den Helige Josef.

Följande bön uppenbarades av helgonet till en benediktinmunk i Belgien:

Helige Josef, du min andlige fader, beskydda mig med din kärlek.

Lär mig att leva som du levde för Jesus och Maria.

Be för mig om en ständigt växande kärlek.

Be för mig om samma öppenhet för den Helige Ande som präglade ditt liv och ta min hand och led mig till mitt livs stora dag, den dag då jag ska få komma in i Himmelen. Amen.

Låt oss be. Allsmäktige Evige Gud, under den Helige Josefs trogna vård lät Du frälsningens mysterier ta sin början på vår jord. Hör hans bön och hjälp Din Kyrka att alltid troget tjäna detta verk, till dess det en gång fullbordas. Genom Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med Dig Fader och den Helige Ande lever och råder i evigheters evighet.

Alla Amen.

F Med Barnet du på armen bär,

Alla välsigna + oss o Josef kär.

Rosenkrans till

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta

Man använder helst den Helige Josefs Rosenkrans som är uppdelad i 14 grupper för att hedra helgonets 7 Fröjder och 7 Smärtor.

Varje grupp består av en ensam kula varpå följer tre kulor.

Pendangen ser ut som på den vanliga rosenkransen.

Om man inte har tillgång till Josefsrosenkransen kan man använda den ordinarie rosenkransen med fem dekader.

Pendangens böner (dvs. 5 ggr.)

Kärleksrike Josef, / låt mig få tillhöra dem som du älskar och beskyddar, nu och för evigt. Amen.

Den ensamma kulan

Helige Josef, /

bed för oss att vi blir värdiga Kristi löften. Amen.

De tre kulorna

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta, /

beskydda oss och bed för oss, nu och i vår dödsstund. Amen.

Slutböner

Jesu Heliga Hjärta, / Marie Obefläckade Hjärta och Josefs Kyska Hjärta, jag viger + mig till er med kropp och själ för att tillhöra Er nu och i all evighet. Amen.

Helige Josefs Kyska och Faderliga Hjärta, /

välsigna mig med ditt Hjärtas rikaste välsignelser och uppfyll det som du har lovat dem som ärar ditt renaste Hjärta, för jag behöver din faderliga omsorg, nu och i min dödsstund. Amen.

Jesus, Maria och Josef:

Jag ger Er mitt hjärta och min själ.

Jesus, Maria och Josef:

Hjälp mig i min sista strid.

Jesus, Maria och Josef:

Må min själ få lämna denna värld i frid.

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärtas Krona

Detta är en variant av Hyllningskronan till Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta.

Rekommenderas att be:

- på onsdagar (särskilt första onsdagen i månaden)

- Helige Josefs Kyska Hjärtas festdag (finns inte i Kyrkans officiella kalender) som enligt diverse s.k. privata uppenbarelser eller budskap firas onsdagen efter Jesu Hjärtas Fest.

Följande rosenkransbön som vill hylla den Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta och be om hans välsignelse och mäktiga förbön kan bes med den ordinarie rosenkransen (5x10) eller med Helige Josefs rosenkrans (14x3).

Inledningsbön:

Min älskade fader Josef, / rädda mig!

(5 ggr – på pendangen)

Varje grupp inleds med Korstågsbönen

(Josefsbrödraskapets dagliga bön):

Helige Josef, fosterfar till Jesus Kristus och sann brudgum till den Saliga Jungfrun Maria, /

bed för oss och för de döende denna dag och natt. Amen.

På grupperna av 10 eller 3 be följande

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta, /

bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

Avslutningsbön

Med Barnet du på armen bär, / välsigna oss, o Josef kär.

”Mitt Hjärta kommer aldrig att neka eller säga nej till någon som vänder sig till mig med orden: ’Min älskade fader Josef, rädda mig!’ Syndaren som ber mig om hjälp, även om hans synder är mörkare än natten, om han åkallar mig med tillförsikt och kärlek, då kommer jag inte att förskjuta honom eller lämna honom. Jag kommer att ta honom i mina armar, precis som jag tog upp Jesusbarnet, och genast bära honom till Fadershuset. Jag ska då försona honom med Herren och med den Saliga Jungfrun. Jag ska hela hans själs öppna sår som orsakats av synden och jag ska ge honom en ny skönhet, ett nytt liv i Gud.”

Ur budskapen från den Helige Josef om hans kärleksfulla Hjärta

Jacarei, Brasilien, 1 januari 2012

Rosenkransen till Helige Josefs

Sju Smärtor och Sju Glädjeämnen

Från Helige Josefs budskapen till Edson Glauber den 5 december 2007: ”Säg till dina bröder att de ber denna rosenkrans för jag vill vara deras förebedjare i de allra svåraste stunderna i deras liv. Om ni visste hur mycket nåd Gud lovar att skänka er, så skulle ni inte stänga era hjärtan och ni skulle inte sluta med att be denna rosenkransbön som är så mäktig!”

Visionären fick uppmaning av Herren själv den 27 november 1997 att be rosenkransen med den Helige Montforts bön Ave Josef för att få den Helige Josefs förbön och genom åkallandet av helgonets namn, som är så kraftfullt att hela helvetet darrar när det uttalas, få de onda andarna att fly.

Många troende över hela världen ber denna rosenkrans den första onsdagen i månaden.

Helige Josef, för den smärta och den glädje som du erfor när du fick veta att Jungfru Maria, din hustru, var havande, var alltid vid min sida med ditt faderliga stöd i livet och i min dödsstund.

Fader vår…

Var hälsad Josef, Davids son, rättfärdige och kyske man, Visheten är med dig.

Välsignad är du bland män och välsignad är Jesus, din trogna maka Marias livsfrukt.

Helige Josef, värdige Fader och Beskyddare av Jesus Kristus och den Heliga Kyrkan, be för oss syndare om den gudomliga Visheten, nu och i vår dödsstund. Amen.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

2 Helige Josef, för den smärta och den glädje som du erfor vid Jesu födelse, var alltid vid min sida med ditt faderliga stöd i livet och i min dödsstund.

Fader vår… Var hälsad Josef… Ära vare Fadern…

3 Helige Josef, för den smärta och den glädje som du erfor vid Jesu omskärelse, var alltid vid min sida med ditt faderliga stöd i livet och i min dödsstund.

Fader vår… Var hälsad Josef… Ära vare Fadern…

4 Helige Josef, för den smärta och den glädje som du erfor vid Simeons profetia, var alltid vid min sida med ditt faderliga stöd i livet och i min dödsstund.

Fader vår… Var hälsad Josef… Ära vare Fadern…

5 Helige Josef, för den smärta och den glädje som du erfor vid flykten till Egypten, var alltid vid min sida med ditt faderliga stöd i livet och i min dödsstund.

Fader vår… Var hälsad Josef… Ära vare Fadern…

6 Helige Josef, för den smärta och den glädje som du erfor vid återvändandet från Egypten, var alltid vid min sida med ditt faderliga stöd i livet och i min dödsstund.

Fader vår… Var hälsad Josef… Ära vare Fadern…

7 Helige Josef, för den smärta och den glädje som du erfor vid Jesu försvinnande och återfinnande i Templet, var alltid vid min sida med ditt faderliga stöd i livet och i min dödsstund.

Fader vår… Var hälsad Josef… Ära vare Fadern…

Vigning till Jesu, Marias och Josefs tre Heliga Hjärtan

Dikterad för Edson Glauber, Heliga Familjens fest 29 december 1996

 Vid korsen gör korstecknet till Jesu Heliga Sårs ära.

 Jesu Heliga Hjärta, Marie Obefläckade Hjärta, Josefs Allra Kyskaste Hjärta, jag viger idag (denna natt):

mitt förstånd +

mina ord och tankar +

min kropp +

mitt hjärta +

min själ +

för att Er Vilja ska fullbordas genom mig denna dag (denna natt).

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen

Helige Josefs Kyskaste Hjärtas Rosenkrans

Chaplet of the Most Chaste Heart of St. Joseph

Enligt Chris Courtis från Maryland, USA, mottog han en vision av den Helige Josef den 13 september 2005. Jesu fosterfader visade sitt Kyskaste Hjärta och uppmanade till devotionen för de första onsdagarna till Helige Josefs Kyskaste Hjärta. Denna devotion uppenbarades bl.a. till Syster Mary Mildred Neugil den 30 mars 1958 i Ohio, USA.

Enligt helgonets anvisningar ska man dessa fem första onsdagar, med början i mars månad, be de fem glädjerika hemligheterna i rosenkransen och sedan meditera över den Helige Josefs sju glädjeämnen och sorger.   

Den 2 juni 2010 anser sig visionären ha fått anvisningar om hur juni månad ska firas:

* Onsdagen före Jesu Heliga Hjärtas fest:

Helige Josefs Kyskaste Hjärta.

* Torsdagen före Jesu Heliga Hjärtas fest:

Gud Faders Hjärta.

* Fredagen: Jesu Heliga Hjärtas fest.

* Lördagen: Marie Obefläckade Hjärta.

Vi kan jämföra detta budskap med de anvisningar som den 6 juni 1997 gavs av Herren själv enligt Edson Glauber från Itapiranga, Brasilien. Enligt Glauber vill Herren att vi firar Helige Josefs Kyska Hjärta onsdagen efter Jesu Hjärta festen (se Den Heliga Manteln, AMP, 2009) 

Budskap från Helige Josef till världen enligt Chris Courtis den 2 juni 2010:

”Prisa och ära Fadern och Sonen och den Helige Ande, nu och alltid. Amen.

Prisa Gud och låt mig vandra med dig och vara hos dig på ett särskilt sätt. Jag har kommit, mina små barn, för jag hör era böner.

Gud har i sin barmhärtiga kärlek gett er ännu ett försvar och beskydd på frälsningens väg och det är mitt Kyskaste Hjärta. Jag önskar att det blir ett offentligt firande av mitt Kyskaste Hjärta och det bör vara på onsdagen före Gud Faders Hjärta firas. Jag önskar att ni tar emot Kommunionen på denna dag och ber de glädjefyllda hemligheterna i rosenkransen och samtidigt mediterar över hur jag är gömd i dessa hemligheter, jag var med då detta hände. Jag är med er och jag önskar att ni ber följande bön:”

Bön för De Fem Första Onsdagarna och

Firandet av Josefs Kyskaste Hjärta

Helige Josefs Kyskaste Hjärta, sårat av människors otacksamhet, sårat av dem som inte förstår och av dem som inte vill ta emot Herren som sin Gud och Frälsare, sårat av alla som förolämpar vår Himmelska Moder, vänder oss till dig, viger oss till ditt Kyskaste Hjärta och ber om frid, fred och välsignelse för hela världen. Som gottgörelse för alla synder mot ditt Hjärta viger vi denna dag av bön till dig.

Helige Josefs Kyskaste Hjärta, be för oss och förbarma dig över oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

Rosenkransböner till Helige Josef

 

Nådebilden av Helige Josefs Kyska Hjärta hittar man på sidan - för att kopiera och trycka ut:

http://www.movingheartfoundation.com/MostChasteHeartOfStJosephImage.htm

 

Den 2 oktober 2008 gav Helige Josef följande fem löften för dem som ärade bilden av Helige Josefs Kyskaste Hjärta och praktiserade de fem första onsdagarna till Helige Josefs Kyskaste Hjärtas ära:

”De som ärar bilden av mitt Kyskaste Hjärta ska jag ge renhet, hjärtats renhet.

Jag lovar att bli deras beskyddare och försvara dem mot den ondes anfall.

Jag lovar att ge familjens huvudman, pappan, nåden att utöva en kärleksfull disciplin för sina barn.

Jag ska inge en större kärlek till den Saliga Jungfrun Maria.

De som ber inför min bild ska få en brinnande längtan att älska vår Himmelska Moder, för detta vill jag leda er till.

Jag lovar att inge en större kärlek i dem som ber inför bilden av mitt Kyskaste Hjärta. Den kärlek som jag ska ge er är den kärlek ni behöver i nöd och i utbyte vill jag att ni är kärleksfulla gentemot dem som behöver er hjälp.

Dessa är mina fem löften som jag ska uppfylla varje gång ni ber inför bilden av mitt Kyskaste Hjärta.”  

Den 2 maj 2008 bad den Helige Josef att vi ska göra följande vigning till hans Kyskaste Hjärta för vårt beskydd och samtidigt be om kunskap om hur vi ska leva i och enligt den Gudomliga Viljan.

”Mina barn, jag inbjuder er idag till det beskydd som ni alla söker. Detta beskydd är mitt Kyskaste och Renaste Hjärta. Vig er till mitt Hjärta och ni kommer att få ständigt beskydd. Jag ska vara ert skydd, er fader och jag kommer att hjälpa er att bli starka i tider av motgång och otro. Ni kanske undrar hur ni ska få detta starka skydd i livet? Upprepa denna bön varje gång du ber och du ska få detta beskydd. Det är en mycket enkel och kort bön så att alla, på alla språk, kan be denna bön. För denna orsaks skull har jag låtit bönen vara enkel. Jag vill, mina små barn, att ni verkligen utövar denna viktiga devotion till mitt Kyskaste Hjärta. Be, be, be och överlåt er! Genom mitt Kyskaste Hjärta ska jag lära er hur ni ska leva enligt den Gudomliga Viljan. Förstå mig rätt, mina små barn, genom Gud Faders Heliga Hjärta får ni nåden och gåvan av Hans Gudomliga Vilja. Genom vigningen till mitt Kyskaste Hjärta ska jag lära er hur man lever i den Gudomliga Vilja.”

Vigningsbön till Helige Josefs Kyskaste Hjärta

Helige Josefs Kyskaste och Rena Hjärta, jag viger mig till ditt Hjärta i vilket alla själar ska finna beskydd.

Av kärlek till dig, Helige Josef, överlåter jag mig till dig. Amen.   

Själva rosenkransen till Helige Josefs Kyskaste Hjärta ber man på följande sätt. Man kan använda den ordinarie rosenkransen (5x10) eller en Josefsrosenkrans (14x3):

Gör korstecknet.

Fader vår… Var hälsad Maria…

Trosbekännelsen

Partiell. avlat (Ench. Ind. nr. 28)

Jag tror på Gud, den Allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare.

Och på Jesus Kristus, Hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till Himlen, sitter på Gud, den Allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Jag tror på den Helige Ande, den Heliga, Katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

På de ensamma kulorna

Helige Josefs Hjärta, starkt och ödmjukt, /

be för oss om frid och inre styrka.

Helige Josef, be för mig:

(nämn din böneintention).

Skänk mig den nåd jag behöver och nåden att kunna ge dig glädje.

Helige Josefs Hjärta, starkt och ödmjukt, jag litar på dig!

På de tio eller tre kulorna

Helige Josefs Kyskaste och Ödmjukaste Hjärta, /

bed för oss.

Avslutningsböner:

Ödmjuke snickare från Nasaret, den Saliga Jungfru Marias make och kärleksrike fosterfader till Jesus Kristus, jag vördar och ärar ditt Kyskaste Hjärta, som är så likt Jesu och Marias Hjärtan.

Jag ber att ditt Hjärta ska öppna sig för mig och att jag genom vördanden för ditt Kyskaste Hjärta får all den nåd, kärlek och frid som jag behöver för att leva rätt och älska Gud. Amen.

Följande lilla litania upprepas tre gånger

Jesu Heliga Hjärta, förbarma Dig över oss.

Helige Josefs Ödmjuka Hjärta, bed för oss.

Helige Josefs Kärleksrika Hjärta, bed för oss.

Helige Josefs Trognaste Hjärta, bed för oss.

Helige Josefs Barmhärtiga Hjärta, bed för oss.

Helige Josefs Kyskaste Hjärta, bed för oss.

Marie Obefläckade Hjärta, bed för oss.

Gör korstecknet med vördnad

Allsmäktige Gud + Du skapade den Helige Josef och gjorde honom till en äkta förebild för faderskap, äkta män, arbetare och beskyddare av jungfrulighet, se i nåd till oss som vördar den Helige Josefs Kyskaste och Ödmjuka Hjärta och skänk oss genom hans Hjärta den hjälp, det beskydd och den nåd vi ber om.

Du har gett oss kunskap genom Kyrkans lära hur Du såg i nåd till den Helige Josefs Kyskaste och Ödmjuka Hjärta och förberedde honom till att bli den Heliga Jungfruns trogne make och fosterfader till Din enfödde Son, Jesus Kristus.    

Du ingav honom en allt större nåd av förståelse, jungfrulighet, medkännande kärlek, ödmjukhet och medkänsla med de döende, vilket gjorde hans Hjärta så likt Jesu och Marie Hjärtan, se med kärlek på den Helige Josefs Kyskaste och Ödmjuka Hjärta och för den ömma kärleks skull med vilken han tjänade Din enfödde Son så troget, hör hans förbön för oss.

Den Helige Josef önskar att vi blir kärleksfulla mot varandra och han vill beskydda oss från allt ont. Låt vårt kära helgon få uppfylla sin önskan att beskydda oss, särskilt arma syndare, och hjälp oss i all vår nöd och i våra prövningar.

I Jesu Heliga och Ljuva Namn, Guds ende Son, skänk oss nåden att få tjäna Dig och låt oss få gömma oss i Helige Josefs Hjärta för att bli beskyddade i livets mörka och stormiga nätter.

Låt den Helige Josefs Hjärta få lysa för Kyrkan så att hon får styrka och Kristi ljus.

Vi ber Dig, Himmelske Fader, låt den Helige Josefs Hjärta, så uppfyllt med kärlek och barmhärtighet, få vara öppet för mig och för alla syndare.

I Jesu Kristi, min Frälsares och Guds enfödde Sons Namn ber jag om detta.

Helige Josefs Kyskaste, Faderliga och Ödmjuka Hjärta, jag älskar dig och litar på dig. Amen.

Helige Josefs Tårars Rosenkrans

Marcos Tadeu i Jacarei, Sao Paulo i Brasilien, påstår sig ha fått privatuppenbarelser från Herren, Guds Moder under titeln Drottning och Budbärare av frid, Helige Josef och andra helgon och änglar sedan den 7 februari 1991.

Budskapen är uppmaningar till omvändelse och förtröstan.

De troende uppmanas i dessa budskap från den 18 december 2011 att be följande rosenkrans till den Helige Josefs tårars ära.

Tre gånger ber man

Jesus och Maria, kom ihåg Josefs tårar, /

han som älskade er mer än någon annan på jorden och som nu älskar er på ett så outsägligt sätt i Himmelen.

Bön

Jesus och Maria, / vi offrar er den Helige Josefs smärtor, sorger och tårar, som ledsagade er på lidandets stig, med all den deltagande kärlek som samarbetat för världens frälsning.

Jesus och Maria, låt oss för den Helige Josefs lidandens och tårars förtjänsters skull uppfylla er Allraheligaste Vilja här på jorden, älska er fullkomligt och få all den nåd vi behöver för att uppnå frälsningen och i all evighet få sjunga ert lov i Himmelen. Amen.

Hemligheterna i Helige Josefs Tårars Rosenkrans

1 För ditt lidande när du fick veta att Maria, din trolovade, var havande och inte kände till inkarnationens hemlighet, Helige Josef, vi välsignar dig för ditt trogna samarbete i Frälsningsverket!

2 För ditt lidande när du såg hur Frälsaren fick födas av Jungfru Maria i stallets fattigdom, Helige Josef, vi välsignar dig för ditt trogna samarbete i Frälsningsverket!

3 För ditt lidande med Maria när ni fick höra Simeons profetia i templet, Helige Josef, vi välsignar dig för ditt trogna samarbete i Frälsningsverket!

4 För ditt lidande och de faror som du var utsatt för när du flydde till Egypten med Maria och Jesusbarnet, Helige Josef, vi välsignar dig för ditt trogna samarbete i Frälsningsverket!

5 För ditt lidande och de orättvisor som du var tvungen att utstå under er exil i Egypten med Jesus och Maria, Helige Josef, vi välsignar dig för ditt trogna samarbete i Frälsningsverket!

6 För ditt lidande när Jesusbarnet var försvunnet efter er pilgrimsfärd till templet och det lidande och sorg du genomled när den Evige Fadern uppenbarade för dig att du skulle lämna jordelivet före Jesu lidande och död och därför inte kunna ge Jesus och Maria stöd och kärlek under deras svåra lidanden, Helige Josef, vi välsignar dig för ditt trogna samarbete i Frälsningsverket!

7 För lidandet vid din död då du tänkte på det som Jesus och Maria skulle gå igenom utan dig och för alla dina inre och okända lidanden och sorger, Helige Josef, vi välsignar dig för ditt trogna samarbete i Frälsningsverket!

Före varje hemlighet ber man

Jesus och Maria, kom ihåg Josefs tårar, /

han som älskade er mer än någon annan på jorden och som nu älskar er på ett så outsägligt sätt i Himmelen.

Sju gånger ber man

Jesus och Maria, /

hör våra böner för Josefs lidandes och tårars skull.

Efter de sju hemligheterna ber man tre gånger

Jesus och Maria, kom ihåg Josefs tårar, /

han som älskade er mer än någon annan på jorden och som nu älskar er på ett så outsägligt sätt i Himmelen.

Slutböner

Helige Josef, du kärleksfulla stöd för Jesus och Maria, vår Medåterlösare, vi ber dig att förena din vädjan med våra böner för att Jesus och Maria, din och vår kärlek, och till vilka vi strävar att få komma, för dina lidanden och heligaste tårars skull hör vår bön och ger oss den nåd vi ber om för din skull och slutligen får det eviga livets segerkrans. Amen.

Må dina lidanden och tårar, Helige Josef, /

bli till fördärv för den ondes rike!

Jesus och Maria, för den kärlek ni har till den Helige Josef, /

rädda världen från den undergång som hotar. Amen.

”Mitt Hjärta kommer aldrig att neka eller säga nej till någon som vänder sig till mig med orden: ’Min älskade fader Josef, rädda mig!’ Syndaren som ber mig om hjälp, även om hans synder är mörkare än natten, om han åkallar mig med tillförsikt och kärlek, då kommer jag inte att förskjuta honom eller lämna honom. Jag kommer att ta honom i mina armar, precis som jag tog upp Jesusbarnet, och genast bära honom till Fadershuset. Jag ska då försona honom med Herren och med den Saliga Jungfrun. Jag ska hela hans själs öppna sår som orsakats av synden och jag ska ge honom en ny skönhet, ett nytt liv i Gud.”

Ur budskapen från den Helige Josef om hans kärleksfulla Hjärta

Jacarei, 1 januari 2012

Till budskapen hör också en bild av helgonets Hjärta:

Nådebild av den Helige Josefs Kyskaste Hjärta enligt en vision till Chris Courtis den 2 september 2008: ”Låt alla komma till bilden av mitt Kyskaste Hjärta för att få överflödande nåd och barmhärtighet. Jag vill att denna bild fostrar till devotion för mitt Kyskaste Hjärta och blir till välsignelse för alla som behöver mitt beskydd, min nåd och kärlek.”

Läs mer:

http://www.jesusmariaejose.org/english

Korstågsrosenkransen

Detta är en rosenkransbön för de döende i vilken man ber Korstågsbönen ”dekadvis”. Korstågsrosenkransen (som man även kan be med en vanlig rosenkrans) består av tre dekader, för att ära de trettio år den Helige Josef levde på jorden med Maria och Jesus i den Heliga Familjen.

Denna böneform har Biskopens imprimatur, 9 februari 2008.

Inled som vanligt: ta rosenkransens krucifix (eller medalj),

kyss det och gör korstecknet med det.

Trosbekännelsen

Partiell. avlat (Ench. Ind. nr. 28)

Jag tror på Gud, den Allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare.

Och på Jesus Kristus, Hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till Himlen, sitter på Gud, den Allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Jag tror på den Helige Ande, den Heliga, Katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

Fader vår, tre Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.

Vid de ensamma kulorna

Himmelske Fader, / förbarma Dig över våra bröder och systrar som denna dag går sin dom till mötes då de träder in i evigheten genom dödens portar.

Se inte till deras synder, utan till Din Kyrkas tro och ge dem frid och evig glädje i Ditt Rike för Jesu Kristi skull, Han som har utgjutit sitt Dyrbara Blod för deras frälsning. Amen.

På de tio kulorna (Korstågsbönen)

Helige Josef, fosterfar till Jesus Kristus och sann brudgum till den Saliga Jungfrun Maria, / bed för oss och för de döende denna dag och natt. Amen.

Avsluta varje dekad med

Herre Jesus Kristus, förbarma Dig över de döende.

Heliga Guds Moder, be för alla döende.

Helige Josef, beskydda alla döende.

Helige Ärkeängel Mikael, kämpa för alla döende.

Heliga Skyddsänglar, vaka över alla döende. Amen.

Jesu, Marie och Josefs Heliga Hjärtans Rosenkrans

Onsdagar, fredagar och lördagar

Under 1800-talet cirkulerade bilder som avbildade tre Hjärtan: Jesu Heliga Hjärta, Marie Obefläckade Hjärta samt Josefs Faderliga Hjärta. Runt dessa avbildade Hjärtan kunde man läsa: ”Förenade i lidandet – förenade i äran”. Dessa bilder, oftast med böner och olika uppmaningar på baksidan, var ett sätt att sprida devotionen till Jesu, Marie och Josefs Heliga Hjärtan, sinnebilden och symbolerna för Guds totala kärlek till människan. Denna devotion går ut på:

- Att tacka Gud för att Han själv har öppnat sitt Gudomliga Hjärta för oss genom Jesu Heliga Hjärta, som villigt led allt för att bevisa oss sin kärlek.

- Att tacka Gud för att Han visar oss hur öm Hans kärlek är genom Marie Obefläckade Hjärta som redskap. Vissa människor kan ha blivit sårade i livet på grund av ofullkomliga fäder eller fadersgestalter i familj, Kyrka och samhälle. Men Gud ger oss även en kvinnlig och moderlig sida av sin kärlek genom Maria, sin egen älskade Mor.

- Att tacka Gud för det exempel Han gett oss genom den Helige Josef: hur osjälvisk och uppoffrande Guds kärlek är. Detta är tydligt framställt genom Josefs Faderliga Hjärta.

- Att be Gud om dessa Förenade Heliga Hjärtans dygder: en tro som inte ger upp inför några svårigheter eller frestelser, ett hopp som kan överbrygga det vi går igenom i livet och ändå ha fotfäste i Himmelen, en kärlek som kompromisslöst älskar Gud över allt och alla och nästan som sig själv.

Denna rosenkrans finns spridd i olika varianter. Den består av tre grupper av vardera sju kulor, vilka representerar Jesu, Marias (se Smärtornas Krona) och Josefs Sju Glädjeämnen (se Helige Josefs Rosenkrans) på jorden. Man kan tillverka rosenkransen själv med tre grupper av sju kulor tillsammans med en medalj som åtminstone avbildar Jesu Heliga Hjärta eller ett Krucifix.

Vår Herres Jesu egna Sju Glädjeämnen kan representeras av:

- Att bli mottagen med sådan kärlek och beredvillighet av Maria vid Bebådelsen.

- Änglarnas, Josefs, Marias, herdarnas och de tre Vise Männens tillbedjan och glädje över Frälsarens Födelsen.

- Glädjen över att vara i Faderns Hus vid tolv års ålder.

- Lyckan i den Heliga Familjens kärleksrika liv och gemenskap.

- Erkännandet av den Himmelske Fadern vid Dopet i Jordan.

- Glädjen över vänskapen med Marta, Maria, Lasarus och alla dem som lutar sina huvuden i förtroende mot Jesu Hjärta.

- Återföreningen med Fadern vid Himmelsfärden.

Inledningsbön

Jesus, Maria och Josef:

Jag ger Er mitt hjärta och min själ.

Jesus, Maria och Josef:

Hjälp mig i min sista strid.

Jesus, Maria och Josef:

Må min själ få lämna denna värld i frid.

Inför varje grupp av sju böner ber man

Jesus, Maria och Josef, /

förlåt oss, led oss, beskydda oss.

Jesus, Maria och Josef, /

omvänd syndare, rädda ofödda liv,

befria själarna i Skärselden.

Jesus, Maria och Josef, /

välsigna Kyrkan och alla människor. Amen.

Sju gånger ber man

Förenade Jesu, Marie och Josefs Heliga Hjärtan, /

var vårt liv, vårt hopp och vår eviga glädje.

Man ber detta system av böner tre gånger.

Rosenkransböner till Helige Josef

 

Litania till Den Helige Josef

Godkänd av den Helige Pius X (1903-1914) den 18 mars 1909 för offentligt och enskilt bruk och upphöjd till avlatsbön (Ind Part. Ench. Ind. n. 29)

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre,  förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, bed för oss

Helige Josef

Du Davids upphöjde ättling

Du glänsande ljus bland patriarkerna

Du Guds Moders brudgum

Du den renaste Jungfruns beskyddare

Du Guds Sons fosterfar

Du Kristi ivrige beskyddare

Du den Heliga Familjens huvudman

Josef, du rättfärdige man

Josef, strålande i kyskhetens glans

Josef, förebild i vishet

Josef, du starke hjälte

Josef, lydnadens mönster

Josef, trohetens förebild

Du tålamodets spegel

Du fattigdomens vän

Du arbetarnas föredöme

Du familjelivets förebild

Du jungfrurnas värn

Du familjernas stöd

Du de olyckligas tröstare

Du de sjukas hopp

Du de döendes Skyddshelgon

Du de onda andarnas skräck

Du den Heliga Kyrkans Beskyddare

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F Han satte honom till herre över sitt hus.

Alla Och till härskare över all sin egendom.

F Låt oss be. Gud, Du har i Din outgrundliga Försyn utsett den Helige Josef till Din Heliga Moders brudgum, vi ber Dig om nåden, att förtjäna att ha honom till Förespråkare i Himmelen, då vi på jorden ärar honom som Beskyddare, Du som lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.


Innehåll

Helige Josefs Rosenkrans 3

Rosenkrans till Helige Josefs Ära 5

Helige Josefs Lilla Rosenkrans 7

Helige Josefs Lilla Krona 7

Hyllningskrona till Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta 9

Rosenkrans till Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta 9

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärtas Krona 11

Rosenkransen till Helige Josefs Sju Smärtor och Sju Glädjeämnen 12

Helige Josefs Kyskaste Hjärtas Rosenkrans 15

Helige Josefs Tårars Rosenkrans 21

Korstågsrosenkransen 25

Jesu, Marie och Josefs Heliga Hjärtans Rosenkrans 26

Litania till Helige Josef 28

 

Du som önskar en ny bönbok med böner

till Helige Josef

(den gamla är helt slut på lagret)

Swish 076 555 84 06

Bankgiro 5061-1318

Skriv: AMP (Ave Maria Publikationer)

 

Ave Maria Publikationer

S:t Franciskus Kloster – Gråbröderna

Klostergatan 70 B

553 35 Jönköping

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek