Rosenkransböner till Vår Herres Jesu Kristi Lidande för själarnas frälsning

Rosenkransböner till Vår Herres Jesu Kristi Lidande för själarnas frälsning

Rosenkransböner till Vår Herres Jesu Kristi Lidande för själarnas frälsning

Rosenkransböner till

Vår Herres Jesu Kristi Lidande

för själarnas frälsning

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

 

Var inte slö och förlora inte tid:

Rädda själar genom bön och offer!

Tänk på vilken glädje det ska bli i evigheten att du har samarbetat med Guds nåd för själarnas frälsning!


Offerrosenkransen för Själarnas Räddning

Detta är en utvidgad form av Rädda Själarna Rosenkrans

Imprimatur

+Anders Arborelius OCD

Biskop av Stockholm

10 februari 2011

Denna böneform ska man särskilt försöka be och sprida, för som den Helige Augustinus (354-430, 28 aug.) säger: ”Den som hjälper en själ att bli frälst har sannerligen försäkrat sig om sin egen frälsning”.

 Med följande rosenkransbön, som är en stark vädjan för att alla människor på vår jord ska få nåden att öppna sig för Gud och blir frälsta samt om befrielsen av alla själar i Skärselden, ber man böner som uppenbarats för:

Heliga Gertrud den Stora (1256-1306, 16 nov.),

Saliga Maria av Heliga Cecilia (1897-1929, Dina Bélanger),

den tyska mystikern Justine Klotz (1888-1984),

samt den polska visionären Anna Dambska (+2007).

Om man har bett den med rätt disposition, dvs. av hjärtat, (enligt antalet kulor på en ordinarie rosenkrans), befriar man, enligt de löften som visionärerna säger sig ha fått ta emot, 10 000 själar från reningens plågor och räddar 50 000 människor från att gå förlorade!

Angående bönerna i följande rosenkrans, som kan bes med den vanliga rosenkransen (fem dekader) eller med böneräknarna för de Fyrtio Timmarnas Requiem, eller de Hundra Requiem.

Inledningsbönen, den s.k. Akt av Fullkomligt Offer, inspirerades till Saliga Maria av Heliga Cecilia tillhörande Jesus och Maria Kongregationen i Sillery, Kanada, fick höra Herren säga: ”Offra mig till min Fader. Offra mitt Eukaristiska Hjärtas kärlek och tålamod. Genom offret av mitt Hjärta till den Evige Fadern kan du gottgöra på ett oändligt sätt för alla de synder och förolämpningar som min Fader och jag måste utstå och samtidigt gottgöra för de Gudsvigdas brist på kärlek och hängivenhet.”

Den tyska mystikern, Justine Klotz skulle bli en av de utvalda som fick uppdraget att sprida den andliga s.k. akt av kärlek. Det första vittnet om Herrens Vilja angående denna böneform var den italienska clarissan, Syster Maria Consolata Betrone (1903-1946), som oupphörligen bad den av Herren uppenbarade skottbönen, eller akt av kärlek, som Herren själv kallar den: Jesus, Maria, jag älskar Er. Rädda själar!

Tillsammans med bönen gav Herren också bl.a. följande löften:

”Det är inte möjligt att formulera en fullkomligare akt av kärlek med färre ord än ’Jesus, Maria jag älskar er. Rädda själar.’ Dessa ord sammanfattar allt: kärlek till mig, kärlek till min Moder Maria och kärlek till själarna, som jag har kommit för att rädda. Denna ’akt av kärlek’ innesluter alla själar: själarna i Skärselden, de oskyldiga, de lidande, syndarna, de döende och även din egen själ.”

”Förlora inte tid för varje ’akt av kärlek’ betyder en själs frälsning!”

”Ett ’Jesus, Maria jag älskar Er. Rädda själar’ gottgör för tusen hädelser.”

”Vad skulle du vilja ge din Moder Maria?… Ge henne ett ständigt ’Jesus, Maria jag älskar Er. Rädda själar’ Med denna bön ger du henne allt.”

Några år senare skulle återigen en italiensk clarissa, Moder Chiara Scarabelli (1912-1994), få följande undervisning från Guds Moder angående tillägget ”alla” i bönen: ”Mina kära barn, jag uppmanar er att ofta och av hjärtat be följande bön: ’Jesus, Maria jag älskar Er. Rädda alla själar’. Denna bön ska vara som en öm smekning som tröstar Jesu Hjärta och mitt Obefläckade Hjärta. Om man ber denna bön med tro och av hjärtat ger den gottgörelse för lika många hädelser som bönen bes. Varje akt av kärlek (=bönen) räddar en själ! (7 oktober 1950)

Justine Klotz i Tyskland får följande uppmaningar av Herren angående denna akt av kärlek:

”Förena er som om ni vore en mur och låt ingen ta bort en enda sten. Varje akt av kärlek kan hjälpa till att ge styrka åt själar. Satan måste lämna själarna ifred… Varje akt av kärlek är en stor mur. Hjälp till att bygga upp den! Alla kan hjälpa till och övervinna Satan genom denna akt av kärlek…”

Ju mer världen visar sin gudsfrånvändhet och andliga likgiltighet desto generösare är Herren i sina löften till dem som visar Honom sin trofasthet i bön och offer. Justine säger att det var Guds Moder som fick sin Son att lova tusen själars frälsning för varje ’akt av kärlek’! (dvs. enligt den formel som Justine fick lära sig). Detta är ett oerhört stort löfte och det är därför Jesus själv, enligt Justine, kallar bönen med löftet för ”En överjordisk kraft utan motsvarighet… Börja alltid dagen med denna Akt av Kärlek och sluta alltid dagen på samma sätt… Ordet ’tusen’ är min gåva till er. Aldrig förr har jag gett era bevis på kärlek en sådan kraft! Det är en kärleksgåva från min Gudomliga Själ… Allt innesluts i denna Akt av Kärlek. Ni måste sprida denna bön för att följande ’akt av kärlek’ som stiger upp från fromma själar blir en enorm flamma för själarnas frälsning. Det lovar jag. Med tillägget ’tusen’ kommer underverk att ske som ni inte ens kan ana… Det är inte politiker som har makten, utan de som ber!”

Herren lovade den Heliga Gertrud den Stora (1256-1306, 16 nov.) att tusen själar skulle befrias från Skärselden varje gång bönen Evige Fader bads. Löftet för denna bön utökades att gälla även levande syndare (d.v.s. nåd inför dödsstunden).

Den välkända polska visionären Anna Dambska (Ang. själarna i Skärselden, 1980-talet) säger sig ha fått ta emot följande bön med det stora löftet: ”Den som med vördnad och kärlek ber denna skottbön kan därmed hjälpa till att befria tusen själar från Skärselden: Heliga Guds Moder, världens Medfrälsare, be för oss.”

 

Inled genom att ta krucifixet på rosenkransen, kyss det,

gör korstecknet med det.

Inledningsbön:

Evige Fader, genom Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta och Jesu Gudomliga och blödande Hjärta offrar vi Dig i all oändlighet, i gemenskap med alla änglar och helgon:

Din älskade Sons Jesu Kristi Heliga Kropp,

Dyrbara Blod,

tillbedjansvärda Själ,

Gudomlighet,

Heliga Anlete,

Heliga Huvud,

Jesu Eukaristiska Kärlek och tålamod,

alla Jesu Sår, tårar och smärtor, som vi så innerligt älskar.

Detta offer gör vi i gemenskap med Marie tårar, smärtor och heliga kärlek, alla änglars och helgons förtjänster, alla Heliga Mässor, böner och alla heliga uttryck av kärlek till Dig som ägt rum, som nu sker och som kommer att äga rum.

Denna offerakt anbefaller vi åt Kristi Heliga Sår, i vilka vi också överlåter vår egen litenhet och obeständighet.

Detta offer ber vi Dig att ta emot genom Honom och med Honom och i Honom för alla syndares omvändelse, som gottgörelse för alla synder i hela världen, för den Heliga Katolska Kyrkans välgång, för den Helige Fadern, för Kyrkans kardinaler, biskopar, präster och ordensmedlemmar, för de renande själarna i Skärselden, för alla de döende, för alla som lider och för alla själar som är anbefallda åt vår omsorg och förbön i hela världen. Amen.

På de ensamma kulorna, dvs. före och efter varje dekad:

Evige Fader, / jag offrar Dig Din Gudomlige Sons Jesu Dyrbara Blod i förening med alla Mässor, som firas i dag över hela världen för alla själar i Skärselden och för syndare i Kyrkan, på hela jorden och i min familj. Amen.

Heliga Guds Moder, /

världens Medfrälsare, bed för oss. Amen.

 

På de tio kulorna

(Uppenbarad bön som räddar tusen själar varje gång den beds!):

Jesus, Maria, jag älskar Er!

Rädda prästernas själar, rädda alla själar. /

Detta ber jag ödmjukt och låt mig få upprepa denna akt av kärlek tusen gånger vid varje andetag, ja, vid varje hjärtslag. Amen.

Avslutande offerbön (fakultativ):

Kärleksrike Himmelske Fader, vi har inget annat än vår mänskliga misär att komma med inför Dig, se inte till våra synder utan till Din älskade Sons lidanden och Marias smärtor och tårar som gottgörelse för mänsklighetens alla synder, för allas vår omvändelse och för befrielsen av själarna i Skärselden.

Vår Herre och Frälsare har gett oss allt genom sitt självutgivande liv, därför kan vi med tillförsikt offra Dig:

All den fruktansvärda dödsångest och övergivenhet som Jesus genomled i Örtagården,

Den smärta Jesu Hjärta erfor när Han blev förrådd och överlämnad till syndare och förkastad av folket,

Tortyrens och gisslingens ohyggliga lidanden,

ja, alla Jesu Heliga Sår,

Det tunga Korsets börda, all världens synder,

som gav Honom ett djupt sår i axeln,

Törnekronas grymma taggar som skar in i Jesu huvud och allt förakt Han fick och ännu får utstå från syndare,

Den fruktansvärda korsfästelsens alla smärtor och Jesu Dyrbara Blods fullständiga utgjutelse.

Detta offer frambär jag i och genom Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta tillsammans med hennes egna lidanden och tårar, som är så dyrbara inför Dig, för att vi må få Din förlåtelse, bli helgade och räddade till det eviga livet. Amen.

Bed gärna ett Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern och Requiem (Herre, giv dem…) enligt den Helige Faderns intentioner, för Kyrkans väl och för åtnjutandet av avlaten.


Offerrosenkransen av Herrens Bittra Lidande

Imprimatur

+Anders Arborelius OCD

Biskop av Stockholm

25 maj 2008

”Jag ger dig hela mitt lidandes bitterhet för att du ska kunna offra det åt mig om och om igen, precis som om det vore ditt eget lidande. Var och en som kommer att göra samma offer ska få dubbel lön ur min hand, och varje gång som detta offer förnyas ska belöningen bli dubbel. Detta är den hundrafaldiga lönen som man kan få i detta liv och sedan det eviga livet… När någon i anden ser på mig med kärlek och mediterar över mitt lidande, är det som om han kärleksfullt rörde vid mina Sår med en rosenknopp. Som belöning ska jag såra hans hjärta med min Kärlek. Ja, än mer, om någon fäller tårar över mitt lidande, ska jag ta emot detta som om han hade lidit för mig.”

Herrens löfte genom Heliga Mechtilde av Hackeborn

(1241-98, 19 nov.)

 

Inled genom att kyssa krucifixet på din vanliga rosenkrans,

gör korstecknet med det.

På pendangens fem kulor be följande bön:

Jesus, världens Frälsare, förbarma Dig över mig. /

För Dig är ingenting omöjligt: förbarma Dig över de arma syndarna.

Heliga Gertrud den Stora fick höra Herren lova alla dem som ber denna bön fem gånger till Hans Heliga Sårs ära, andligen kysser Hans Sår med kärlek, tillsammans med andra böner (dvs. övriga böner i denna rosenkrans) och offrar dessa böner till Fadern genom Jesu Heliga Hjärta, så tas detta emot av Gud som den innerligaste av alla andaktsövningar och böner.

På de ensamma kulorna be:

Med smärta tänker jag på Ditt Heliga Lidande, Herre, / och jag ber Dig att såra mitt hjärta med Din Kärlek. Amen.

På de tio kulorna:

Herre Jesus Kristus, / jag offrar Dig allt Ditt lidandes bitterhet, som gottgörelser för alla förolämpningar och synder mot Dig. Amen.

Avsluta Offerrosenkransen med att se på ditt krucifix (det som hänger på rosenkransen eller på väggen) och be en bön med egna ord om barmhärtighet för hela mänskligheten. Kyss sedan krucifixet med ömhet och vördnad.

”Om någon bara ser på den Korsfästes bild med helig intention, belönar Gud honom eller henne med sådan ofattbar godhet och barmhärtighet att han eller hon i sin själ tar emot, som på en helt ren spegel, en bild så underbar att hela den Himmelska Härskaran gläder sig över det. Detta bidrar också till att föröka dennes eviga ära i det eviga livet, i enlighet med hur han eller hon har praktiserat denna devotion under sitt liv.”

Heliga Gertrud den Stora (1256-1302, 16 nov.)


Getsemanerosenkransen

Min själ är bedrövad ända till döds.

Stanna kvar här och vaka.

Stanna här medan jag ber. (Mark 14:32)

En särskild devotion till Herrens lidande i Getsemane initierades av stiftsprästen, Don Vittorio Guidotti (+1998) år 1977 i Ascoli Piceno, Italien. Don Vittorio påstås ha haft särskilda nådegåvor och andlig insikt.

Den andliga rörelsen Getsemanes Vänner är numera interna10nell och deras särskilda andakt är att vaka med Herren i bön mellan kl. 23:00 till midnatt (eller ännu längre för den som har möjlighet) på torsdagar.

Ett flertal helgon och mystiker talar om betydelsen av en sådan bönevaka på torsdag afton och natt, exempelvis Heliga Margareta Maria Alacoque (1647-1690, 16 okt.).

Tacksamheten, eller vördnaden, för det som Herren Jesus utstått för oss i Getsemane visar vi på följande sätt:

- Kärlek: Att älska Jesus och göra Honom sällskap i det stora lidandet och ensamheten i Getsemane under en s.k. Helig Timma (torsdagar 23:00-24:00).

- Bön: Att be för syndarnas omvändelse, för alla som förföljer Kristi Kyrka, de döende, de som tagit sina egna liv, de obotfärdiga, de som förtvivlar om Guds hjälp och frälsning, hädare, för Kyrkans alla behov, för påven och biskoparna, för prästernas helgelse och för att be om goda präst- och ordenskallelser.

- Gottgörelse: Särskilt för eukaristiska helgerån och profanationer, för våra synder, för synder i vår familj och hela mänskligheten.

De särskilda skyddspatronerna för denna devotion är Guds Moder under titeln Vår Fru av Getsemane, samt Ärkeänglarna Mikael, Gabriel och Rafael.

Se Katolska Kyrkans Katekes nr. 612

Herrens Löften

Enligt Don Vittorio Guidotti, augusti 1963

”Från mitt Gudomliga Hjärta utgår alltid kärlekens röst som tränger in i själarna, värmer dem, brinner i dem. Det är mitt Hjärtas röst som går ut och når även dem som inte vill höra mig och därför inte lägger märke till mig. Men jag talar till alla i deras inre. Jag sänder min röst till alla, för jag älskar alla människor. Den som känner kärlekens lag förundrar sig inte över att jag envist säger att jag inte kan låta bli att bulta på dörren även hos dem som står mig emot, och att den vägran som jag härigenom ofta får ta emot tvingar mig – så att säga – att upprepa kallelsen, inbjudan, erbjudandet.

Denna min röst, varm av kärlek, som utgår från mitt Hjärta, vad är den om inte den kärleksfulla Viljan hos en älskande Gud som vill rädda? Men jag vet mycket väl att min inbjudan utan egenintresse är till intet gagn för de flesta, och att de få som tar emot den också måste göra stora ansträngningar för att öppna sig för mig. Nu vill jag visa mig frikostig – nästan som om jag inte skulle ha varit det hittills – och jag gör det genom att ge er en dyrbar ädelsten från min kärlek för att ge ett vittnesbörd om den uppriktiga tillgivenhet som jag har till alla. Därför har jag beslutat att öppna en fördämning för att ur den låta den nådens flod som mitt Hjärta inte längre kan hålla kvar flyta fram.

Se här vad jag erbjuder i utbyte för lite kärlek:

Alla skulder efterskänks och i dödsstunden skänks visshet om frälsning för dem som åtminstone en gång om dagen tänker på de lidanden som jag utstod i Getsemane trädgård.

Fullkomlig och varaktig ånger åt dem som låter fira en Mässa till ära för just dessa lidanden.

Lyckosam utgång i andliga åtaganden för dem som hos andra ingjuter kärlek till mina ytterst smärtsamma lidanden i Getsemane.

Slutligen, för att visa att jag verkligen vill bryta en fördämning i mitt Hjärta och ge er en nådens flod, lovar jag åt dem som sprider denna andakt till mitt Getsemane följande tre ting:

Fullständig och definitiv seger i den största frestelse han eller hon utsätts för.

En direkt kraft att befria själar ur Skärselden.

Ett stort inre ljus för att se och uppfylla min Vilja.

Alla dessa mina gåvor ska jag ge åt dem som med kärlek och medlidande inför min fasansfulla dödskamp i Getsemane utför vad jag sagt.”

Catena Gethsemanica – Rosario del Getsemani

Från Getsemanes Vänner

Förslagsvis ber man denna bön under kvälls- eller nattvakan på torsdagar.

Själva rosenkransen eller böneräknaren består av sju grupper med vardera sju kulor.

Man kan använda sig av Marie Sju Smärtors Krona eller Tårarnas Rosenkrans.

Inledning:

F. Vad innebär Getsemane? Det är den stora dödsångest och striden mot fienden som Jesus var tvungen att uthärda i sin mänsklighet som Människosonen för att frälsa varje människa.

Han befann sig i en situation som var större än Han själv: det är Jesus människan, med all sin fullkomliga mänsklighet och därför också känslig, som måste möta den stora motståndaren, som kallas för döden, det onda och synden.

Det är för Honom ’mörkrets stund’, då Han för andra gången möter den Onde Motståndaren.

Första gången var i öknen, när Jesus vann första delen av denna strid och då ”djävulen hade prövat Honom på alla sätt sedan lämnade Honom för en tid.”(Luk 4:13). Getsemane är den sista och avgörande striden i vilken mänsklighetens öde bestäms och beseglas för evigt.

Inledande bön:

F. Jesus, vår Herre, Blod och svett rinner ner från Ditt Ansikte. Ångest och kärlek finns i Ditt Hjärta, på samma sätt som i Getsemane, så också idag i våra tabernakel.

Alla Vi är här för att trösta Dig i Din ensamhet, för att säga att vi älskar Dig, för att förena vår oro och ångest med lidandet som Du uthärdade i Din mänsklighet och för att be om kraft att säga med Dig: Inte min vilja, Fader, utan ske Din Vilja.

F. Din händer genomdränkta med blodssvett, bär fram till Fadern en vädjan om all den nåd vi behöver för att uppfylla Hans Gudomliga Vilja.

O Moder Maria, du som är i Himmelen med din Gudomlige Son, be för oss om trohetens och uthållighetens nåd.

Alla Herre Jesus, hjälp oss att känna igen Ditt Anlete, så vanställt av ångest och smärta, i varje lidande människa och få Din Andes ledning så att vi ger den tröst och hjälp som Du vill att vi ska ge.

F. Vi tar emot allt lidande som gottgörelse och bot för våra synder och föresätter oss, med Din hjälp, att vaka och be för att ondskans och mörkrets makter inte ska få grepp om fler själar på vår jord, i väntan på Ditt Rikes ankomst, så som väktaren väntar efter morgonrodnaden.

F. Gud, kom + till min räddning.

Alla Herre, skynda till min hjälp.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Den Apostoliska Trosbekännelsen

Partiell. avlat (Ench. Ind. nr. 28)

Jag tror på Gud, den Allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare.

Och på Jesus Kristus, Hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till Himlen, sitter på Gud, den Allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Jag tror på den Helige Ande, den Heliga, Katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria (3 gånger), Ära vare Fadern.

Nämn tyst eller högt böneintentionen.

Första hemligheten:

Sedan gick Jesus med dem till ett ställe som heter Getsemane, och Han sa till dem: ”Sitt kvar här, medan jag går dit bort och ber.” (Matt 26:36)

Meditation:

Getsemane är den obligatoriska vägen till det Himmelska, till Fadern.

Det är de stora prövningarnas tid, stunden då mörkrets makter och det ondas kraft har tillåtelse att pröva människan.

På de ensamma kulorna:

Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. / Men inte som jag vill, utan som Du Vill.

På de 7 kulorna:

För Din sorg och ängslans skull, / befria oss, Jesus.

Efter varje grupp:

Ära vare Fadern…

Jag kommer, Herre, / för att göra Din Vilja. Amen.

Andra hemligheten:

Jesus tog med sig Petrus och Sebedaios båda söner. Sorg och ängslan kom över Honom. Och Han sa till dem: ”Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig.” (Matt 26:37-38)

Meditation:

I Getsemane är Jesu gudomliga kraft helt försvunnen, den övernaturliga energi som fick Honom att råda över alla naturlagar. Borta var den makt med vilken Han fick de onda andarna att fly, vågorna att lugna sig, de döda att uppstå. All världens ondska kommer nu över Jesu själ.

Böner som vid första hemligheten.

Tredje hemligheten:

Jesus gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: ”Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som Du Vill.” (Matt 26:39)

Meditation:

I den existentiella utmaningen mellan jaget och Gud, är det alltid Gud som segrar. Jesus underordnar sin vilja under Faderns Vilja.

Böner som i första hemligheten.

Fjärde hemligheten:

Jesus gick tillbaka till lärjungarna och fann att de sov, och Han sa till Petrus: ”Ni orkade alltså inte hålla er vakna en enda timme med mig?” (Matt 26:40)

Meditation:

Jesus ber om hjälp och stöd av sina närmaste vänner i sin sorg och ängslan. Men Hans vänner sover. Fienden har gjort Jesu vänner försvarslösa genom att försvaga deras vilja. De bad men deras ”kött är svagt”.

Böner som i första hemligheten.

Femte hemligheten:

I sin ångest bad Jesus allt ivrigare, och svetten droppade som blod ner på marken. (Luk 22:44)

Meditation:

Att svettas blod är ytterst sällsynt men kan förekomma i djupa traumatiska attacker av ångest och vånda. När Jesus inser vad som ska hända ber Han Fadern om det stöd som Hans sovande vänner inte kunde ge Honom.

Böner som i första hemligheten.

Sjätte hemligheten:

En Ängel från Himlen visade sig för Honom och gav Honom kraft. (Luk 22:43)

Meditation:

Fadern besvarar Sonens vädjan genom att sända en Ängel. Det är Tröstens Ängel, Kalkens Ängel.

Böner som i första hemligheten.

Sjunde Hemligheten:

Sedan kom Jesus tillbaka till lärjungarna och sa till dem: ”Ja, ni sover och vilar er. Men nu är stunden här då Människosonen ska överlämnas i syndarnas händer. Stig upp, låt oss gå. Här kommer han som ska förråda mig.” (Matt 26:45-46)

Meditation:

Jesus förebrår milt sina lärjungar. Han är återigen Mästaren och starkare än förut, för nu verkar Faderns allsmäktighet i Honom.

Böner som i första hemligheten.

Be Fader vår och 3 Var hälsad Maria för alla som befinner sig i dödsångest.

Josefbrödraskapets dagliga bön:

Helige Josef, fosterfar till Herren Jesus Kristus och sann brudgum till den Saliga Jungfrun Maria, bed för oss och de döende denna dag och natt. Amen.


Offerrosenkransen av Jesu Gudomliga Blod

Coroncina di offerta del Divin Sangue

 

Karmelitnunnan och mystikern från Florens, den Heliga Maria Maddalena De´ Pazzi (1566-1607, 25 maj) offrade varje dag Jesu Dyrbara Blod femtio gånger till den Evige Fadern. Jesus uppenbarade sig för henne och sa: ”Du kan inte ana hur många syndare som blivit omvända och hur många själar som befriats från Skärselden sedan du började med att offra mitt Gudomliga Blod som gottgörelse!”

Om möjligt be denna bön en gång per dag.

Man använder en rosenkrans med fem dekader.

Kyss krucifixet, gör korstecknet med det och be:

Herre Jesus Kristus, Du har lovat den Heliga Maria Magdalena De´ Pazzi att omvända många syndare och befria själar från Skärselden när vi offrar Ditt Gudomliga Blod som gottgörelse.

 / Se inte till våra synder, utan till Din Kyrkas tro och ge oss Din barmhärtighet, förlåtelse och frid, som övergår allt förstånd. Amen.

 Maria, syndarnas Tillflykt, /

var med mig i detta offer av din älskade Sons Gudomliga Blod för syndarnas omvändelse och befrielsen av själarna i Skärselden. Amen.

På pendangens fem kulor be till Jesu Heliga Sårs ära:

Ära vare Fadern…

Före varje dekad, på de ensamma kulorna:

Evige Fader, /

eviga och oändliga kärlek, kom till oss med Din kärlek och ta bort från vårt hjärta allt som förolämpar Dig.

Fader vår…

De fem dekaderna ber man följande bön:

Evige Fader, /

vi offrar Dig, genom Marie Obefläckade Hjärta, Jesu Kristi Blod, för helgandet av prästerna, syndarnas omvändelse, de döendes frälsning och befrielsen av själarna i Skärselden.

Som avslutning efter fem dekader ber man 10 gånger:

Ära vare Fadern…

 

En annan version av samma rosenkrans som är vanlig i Italien:

På de ensamma kulorna:

Evige Fader, /

vi (jag) offrar Dig, genom Marie Obefläckade Hjärta, Jesu Kristi Blod, för helgandet av prästerna, syndarnas omvändelse, de döendes frälsning och befrielsen av själarna i Skärselden.

På de tio kulorna:

Jesus, låt Ditt Blod komma över mig och över alla dem jag ber för /

till styrka och kraft och över den Onde fienden för att besegra honom.

Avslutningsvis ber man:

Evige Fader, /

eviga och oändliga kärlek, kom till oss med Din kärlek och ta bort från vårt hjärta allt som förolämpar Dig.

Fader vår…

Var hälsad Maria…

Ära vare Fadern…

Herre, giv dem den eviga vilan, och låt det eviga ljuset lysa för dem. Må de vila + i frid. Amen.


Jesu Dyrbara Blods Rosenkrans

Imprimatur

+ Anders Arborelius OCD

Biskop av Stockholm

16 april 2004

En klassisk och mycket älskad rosenkransbön som hyllar Kristi Dyrbara Blod.

Komponerades år 1809 med anledning av upprättandet den 8 december 1808 av Jesu Dyrbara Blods Sällskap av Mons. Francesco Albertini (+1819, Biskop av Terracina) och fick sitt godkännande samma år. Sällskapet eller brödraskapet upphöjdes senare till ärkebrödraskap den 26 september 1815 och är fortfarande aktivt.

Albertini var mentor och andlig vägledare för den Helige Gaspar del Bufalo, grundare av Det Dyrbara Blodets Missionärer. Sätet för ärkebrödraskapet är numera vid den lilla kyrkan, S. Maria in Trevio, till vänster om Fontana di Trevi i Rom.

San Gaspar uppmanade sina Missionärer att be följande rosenkrans med folket varje morgon.

Den rosenkrans som brukar användas är gjord av röda kulor.

 

Inledning:

Gud, + kom till min räddning.

Herre, skynda till min hjälp.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Nämn nu din böneintention.

Första Hemligheten:

Jesus utgjuter sitt Blod vid omskärelsen.

Heliga Jesusbarn, med det första Blodet som Du utgöt för vår frälsnings skull, visar Du på livets värde och uppmanar oss att se på vårt liv med tro och mod i ljuset från Ditt namn och med nådens glädje.

Fem: Fader vår

Ett: Ära vare Fadern

Herre, rädda Dina barn, /

som Du har återlöst med Ditt Dyrbara Blod.

Andra Hemligheten:

Jesus utgjuter sitt Blod i Getsemane.

Guds Son, vid betraktandet av hur Du svettades Blod i Getsemane örtagård ber vi Dig om nåden att ta avstånd från all synd, som är det enda onda som stjäl Din kärlek från oss och som gör vårt liv beklagansvärt.

Fem: Fader vår.

Ett: Ära vare Fadern.

Herre, rädda Dina barn…

Tredje Hemligheten:

Jesus utgjuter sitt Blod vid gisslingen.

Gudomlige Mästare, det Blod som Du utgöt vid gisslingen uppmanar oss att älska kyskheten för att kunna leva i en förtrolig vänskap med Dig och ha förmågan att begrunda skapelsens underverk med en ren blick.

Fem: Fader vår.

Ett: Ära vare Fadern.

Herre, rädda Dina barn…

Fjärde Hemligheten:

Jesus utgjuter sitt Blod vid törnekröningen.

Universums Konung, låt det Blod som Du utgöt vid kröningen med törnekronan förinta vår egoism och vårt högmod, så att vi kan tjäna Dig med ödmjukhet i våra behövande bröder och växa i Din kärlek.

Fem: Fader vår.

Ett: Ära vare Fadern.

Herre, rädda Dina barn…

Femte Hemligheten:

Jesus utgjuter sitt Blod vid bärandet av Korset.

Världens Frälsare, låt det Blod som Du utgöt då Du bar Korset till Kalvarieberget upplysa vår vandring och hjälpa oss att bära vårt kors tillsammans med Dig, för att rätt kunna betrakta och begrunda Ditt frälsande lidande.

Fem: Fader vår.

Ett: Ära vare Fadern.

Herre, rädda Dina barn…

Sjätte Hemligheten:

Jesus utgjuter sitt Blod vid korsfästelsen.

Guds Lamm, offrat för oss, lär oss att förlåta oförrätter och att älska våra ovänner.

Och du, vår Herres och vår Moder, låt oss få insikt om Kristi Dyrbara Blods kraft och rikedomar.

Fem: Fader vår.

Ett: Ära vare Fadern.

Herre, rädda Dina barn…

Sjunde Hemligheten:

Jesus utgjuter sitt Blod ur Såret i sidan.

Tillbedjansvärda Hjärta, genomborrat för vår skull. Tag emot vår bön, de fattigas förväntningar, de lidandes tårar, folkens längtan och hopp, för att hela mänskligheten ska kunna förenas i Ditt kärleks Rike av rättvisa och fred.

Obs! Tre: Fader vår.

Ett: Ära vare Fadern.

Herre, rädda Dina barn…

Man tillägger (pendangens tre kulor):

Tre: Var hälsad Maria för att ära de tårar den Smärtfyllda Modern fällde vid Jesu Kors.

Dessa tre Var hälsad Maria ber man med intentionen att få sann ånger över sina synder.

F Bed för oss, Heliga Smärtfyllda Moder.

Alla Att vi blir värdiga Kristi löften.

F Låt oss be. Herre Jesus, vi ber för vår pilgrimsvandring genom detta liv och vår dödsstund om förbön av den Saliga Jungfrun, Din Moder Maria, vars Heliga Själ genomborrades av sorg vid Ditt lidande. Låt oss få nåden att alltid vara burna av hennes förbön, Du världens Frälsare, som lever och råder med Fadern och den Helige Ande i evigheters evighet.

Alla Amen.

Jesu Dyrbara Blods Rosenkrans

Kan beställas på nätet: Precious Blood Chaplet

http://www.personalizedrosaries.com/chaplets.html

Jesu Dyrbara Blods Krona

 


Jesu Dyrbara Blods Krona I

Imprimatur

+ Anders Arborelius OCD

Biskop av Stockholm

16 april 2004

Denna bönekrona uppenbarades för en utvald själ (en ordenssyster) och fick imprimatur i Vicenza, Italien, den 9 mars 1944. Man uppgav vid detta tillfälle att den som bad denna Krona fick 17 400 dagars avlat.

Herren ska också ha gett följande löfte till dem som ber denna böneform: ”Till dem som ber mitt Dyrbara Blods Krona lovar jag att varje gång omvända en syndare eller befria en själ från Skärselden; jag upprepar, och märk noga det jag säger: varje gång. Och om personen ifråga som ber denna Krona är helt uppfylld av kärlek och renhet, ska jag frälsa en själ vid varje enskild bön.”

”Rena er alltid i mitt Blod och ni kommer att vara utan synd.”

Man använder en rosenkrans med fem dekader.

På de ensamma kulorna:

Evige Fader, / jag offrar Dig Jesu Dyrbaraste Blod som gottgörelse för mina synder, till hjälp för de heliga själarna i Skärselden, särskilt för de mest övergivna.

Tag emot dem idag i Ditt Rike så att de tillsammans med änglarna och den Allraheligaste Jungfrun kan lova och välsigna Dig i evighet. Amen.

På de tio kulorna:

Min Jesus, / jag ber om förlåtelse och barmhärtighet för Ditt Dyrbara Blods oändliga förtjänsters skull.

Efter fem dekader ber man avslutningsvis tre gånger den föregående bönen: Evige Fader…


Kristi Dyrbara Blods Krona II

 

Koronka do Najdroższej Krwi Chrystusa, från Gemenskap av Kristi Blod (Wspolnota Krwi Chrystusa) som organiseras av Kristi Blods Missionärer.

Man ber 7 mysterier – 5 Fader vår i 6 av dem, och 3 Fader vår i det sista

Mysterier:

1. Herren Jesus utgöt sitt Blod under omskärelsen 

(Luk 2:21)

2. Herren Jesus utgöt sitt Blod under bön i Getsemane (Luk 22:44)

3. Herren Jesus utgöt sitt Blod under gisslingen

(Matt 27:26) 

4. Herren Jesus utgöt sitt Blod under kröning med törnen (Mark 15:17-18)

5. Herren Jesus utgöt sitt Blod på vägen till korsfästelse (Joh 19:17) 

6. Herren Jesus utgöt sitt Blod vid korsfästelsen

(Matt 27:46)

7. Herren Jesus utgöt Blod och Vatten under öppnande av Hans sida med ett spjut (Joh 19:33-34)

 

Man börjar kronan med:

Gud, + kom till min räddning.

Herre, skynda till min hjälp. 

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,

nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Efter varje mysterium ber man en gång

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Herre, hjälp Dina tjänare, 

som Du har försonat med Ditt Dyrbara Blod.


Heliga Veronica Giulianis Rosenkrans

Coroncina di Santa Veronica Giuliani

Heliga Veronika (1660-1727, 9 juli) räknas till en av de stora mystikerna i Kyrkan. Visionär och stigmatiserad. Levde som clarissa i femtio år i Città di Castello, Italien. Efter döden konstaterades att helgonet fått sitt hjärta genomborrat av en lans. Hennes biktfader förpliktade henne att skriva en dagbok om sina andliga upplevelser, vilket hon gjorde i över trettio år. Dagboken publicerades i 10 volymer under titeln: Den gömda skatten (Tesoro nascosto).

Följande rosenkransbön är sammansatt av helgonets böner.

På de ensamma kulorna:

Evige Fader, / jag offrar Dig Jesu Dyrbara Blod och Vatten som kom fram ur Din Sons Allraheligaste Hjärtas Sår som gottgörelse för våra synder och för hela den Heliga Kyrkans alla behov.

På de 10 kulorna:

Jesus, min Herre, öppna Ditt Hjärta / så att jag kan komma in genom denna port och bli till ett med Dig.

Efter varje dekad före bönen Evige Fader:

Marias ljuva Hjärta, / led oss till Kristi Anletes ljus.


Offer av Jesu Gudomliga Blod och Marie Smärtor

Offerta del Divin Sangue e dei dolori di Maria

Brukar inledas med följande ord på italienska: ”Denna akt av offer i form av rosenkransbön, är mer betydelsefull än vad man kan tro. Dessa böner är mycket effektiva för att få nåd från Himmelen.”

Använd en rosenkrans med fem dekader.

På de ensamma kulorna:

Evige Fader, Eviga Kärlek, /

kom till oss med Din Kärlek och ta bort från våra hjärtan allt som sårar Dig.

På varje dekad:

Evige Fader, vi offrar Dig Jesu Kristi Blod och Marie Smärtor / för prästernas helgelse, för syndarnas omvändelse, för de döende och för själarna i Skärselden.

Efter varje dekad:

Ära vare Fadern…

Efter fem dekader ber man:

Sju Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare Fadern till Marie Smärtors ära som vädjan att Guds Moder befriar oss från allt som sårar och förolämpar Gud.


Offerrosenkrans av Jesu Dyrbara Blod för Prästerna

Offering of the Precious Blood for Priests

Inled som i tidebönerna:

Gud, + kom till min räddning.

Herre, skynda till min hjälp.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

På de ensamma kulorna:

Evige Fader, / jag offrar Dig Din älskade Sons, vår Herres Jesu Kristi, Dyrbara Blod, Han som är Lammet utan fläck (1 Pet 1:19), som gottgörelse för mina synder och för alla Dina prästers synder.

På de tio kulorna:

O Jesus, /

genom Ditt Dyrbara Blod rena och helga Dina präster.

Efter varje dekad:

Himmelske Fader, från vilket allt faderskap i himlen och på jorden kommer från (Ef 3:14), /

förbarma Dig över alla Dina präster och rena och helga dem i Lammets Blod.

Avslutningsbön

För prästerna i vår församling: /

Herre Jesus Kristus, Du Evige Överstepräst, jag viger våra präster åt Ditt Heliga Hjärta och Ditt Dyrbara Blod.

Forma dem alltmer till präster enligt Ditt Heliga Hjärta och inge dem helig iver i Din tjänst att förkunna och utbreda Ditt Rike.

Välsigna och beskydda i Din kärlek och nåd vår kyrkoherde Pater/Fader N., och våra övriga präster:

Må Ditt Dyrbara Blod rena och helga vår församling och ge oss Din frid. Amen.


De Trettiotre Offren av Jesu Dyrbara Blod

Imprimatur

+ Anders Arborelius OCD

Biskop av Stockholm

16 april 2004

 

Särskilt torsdagar och fredagar

En kvinna från Bolzano, Italien (1900-talet) hade under många år offrat Jesu Dyrbara Blod för avlidna präster. På grund av att hon tvingades ta hand om sin sjuke make slutade hon upp med denna bön. En eftermiddag ser hon en oändlig skara av präster komma in i sitt hus. De var av alla åldrar och från alla världens hörn. De väntade där framför kvinnan orörliga i sitt lidande. Mycket förvånad frågade kvinnan vad de ville. Plötsligt kom en ung präst fram till henne och sa: ”Vi väntar på de Trettiotre Offren av Jesu Dyrbara Blod som lindrar vårt lidande”. Kvinnan förstod då vilken stor makt denna devotion hade och efter att ha börjat be den igen, övergav hon den aldrig mer.

Börja med att kyssa krucifixet och be Psaltarpsalm 130:

Ur djupen ropar jag till Dig, Herre.

Herre, hör min röst, *

låt Dina öron akta på mina böner.

Om Du, Herre, vill tillräkna synd, *

Herre, vem kan då bestå?

Dock, hos Dig finns förlåtelse, *

för att man må frukta Dig.

Jag väntar efter Herren, min själ väntar, *

och jag hoppas på Hans ord.

Min själ väntar efter Herren

mer än väktarna efter morgonen, *

ja, mer än väktarna efter morgonen.

Hoppas på Herren, Israel,

ty hos Herren finns nåd, *

väldig är den frälsning som finns hos Honom.

Han skall frälsa Israel *

från alla deras synder.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Be fyra gånger:

Vår Moder och Drottning av Jesu Heliga Hjärta, /

be för prästernas och ordensfolkets avlidna själar.

Man fortsätter med att be elva gånger:

Evige Fader, / jag offrar Dig Jesu Kristi Dyrbara Blod för prästernas och ordensfolkets avlidna själar.

Särskilt för de mest lidande och övergivna i Skärselden.

Detta system av böner, som utgör De Trettiotre Offrens Rosenkransbön, ber man tre gånger.


Jesu Heliga Törnekronas Rosenkrans

Imprimatur

+ Anders Arborelius OCD

Biskop av Stockholm

16 april 2004

 

Under faste- och passionstiden

samt på tisdagar (Törnekronans veckodag)

Följande rosenkrans eller krona fick Kyrkligt godkännande och spreds framför allt i Italien och spansktalande länder i början på 1900-talet. Bönerna blev avlatsböner och enligt det gamla sättet att ge avlat kunde man med denna böneform få 17 400 dagars avlat.

 Jesu Törnekronas Rosenkrans uppenbarades för Syster Maria Martha Chambon (1841-1907) år 1868. Hon fick under ett flertal visioner se Herren i sitt gränslösa lidande med törnekronan på sitt huvud. Vid ett tillfälle sa vår Herre: ”Ta bort törnen från mitt huvud och offra mina Sårs förtjänster till Fadern för syndarna… Sök själar!”

Herren bad om en särskild devotion till Hans törnekrönta Huvud av gottgörelse och kärlek.

Medan Syster Maria Martha begrundade den Heliga Törnekronan såg hon strålar av ära komma från varje törne.

”Törnekronan gav mig mer lidande än något annat sår. Det var det mest intensiva lidandet efter min ångest i Getsemane. För att göra detta lidande lättare för mig måste ni leva väl enligt er Regel.

Se min panna som blev sargad av kärlek till dig och för vars förtjänster du en gång ska bli krönt. Salig den själ som begrundat min Törnekrona på jorden och ännu bättre, har levt i min efterföljd! Så här ska ni leva i min efterföljd: Lev i enkelhet och ödmjukhet, så går ni på den säkra stigen.”

Under visionen i oktober 1868 såg Syster Maria Martha Herren med Törnekronan som strålade på ett obeskrivligt sätt: ”Min Törnekrona ska upplysa Himmelen och alla de saliga! På jorden finns det några utvalda själar som jag ska visa den för, men jorden är alldeles förmörkad för att kunna se dess härlighet. Se hur vacker Törnekronan är efter att ha orsakat så mycket lidande!”

Syster Maria Martha fick en gång se hur själar presenterade sig inför Herren för att bli dömda. De som varit trogna Herren under sin livstid kastade sig med stort förtroende i Herrens armar. Övriga själar såg förskräckt på den Heliga och Ärorika Törnekronan och vid tanken på att de trampat på all den Kärlek som Herren erbjudit dem under deras jordiska liv kastade de sig med förskräckelse ner i helvetets avgrund.

Låt oss be denna rosenkrans ofta och gärna, särskilt under fastetiden men också på tisdagar, som är särskilt vigda åt Jesu Heliga Anlete. Många mystiker har påpekat att Kristus fick lida törnekronans tortyr för vårt högmods skull och för våra okyska och världsliga tankars skull.

Enligt det s.k. Sanna Brevet från Vår Herre får vi en beskrivning av antalet taggar som sårade Herrens huvud. ”De stora törntaggarna som trängde in i mitt huvud var 72 till antalet och de små var 110. Det var ytterligare 3 dödligt stora törntaggar som trängde in i min panna.”

Därför finns det redan en mycket gammal tradition att man ber sju dekader av denna rosenkransbön (dvs. exakt lika många gånger som i den Franciskanska Kronan). På slutet tillägger man bönen Törnekrona tre gånger för de ’dödligt stora törnetaggarna’. 

På de ensamma kulorna:

Törnekrona, /

helgad av Gud för världens frälsnings skull.

För våra synder i tankar, vi ber om rening för våra sinnen. Amen.

På de 10 kulorna (efter den sista, sjunde dekaden ber man ytterligare denna bön två gånger, för att det sammanlagt ska bli 72 böner, en för varje stor törnetagg):

För Din smärtsamma Törnekronas skull, /

förlåt mig, Herre Jesus.

Avslutningsvis ber man den första bönen tre gånger för att ära de ’dödligt stora törnetaggarna’: Törnekrona…


Jesus den Kröntes Bönekrona

Jesus Crowned Chaplet

En utvald själ, vars biktfader har uppmanat att hon förblir anonym, fick ta emot följande budskap under juli månad 2003: ”Jag fick ta emot ett viktigt budskap till oss alla: ’Stanna kvar hos mig under Korset tillsammans med min Moder Maria, den älskade lärjungen Johannes och Maria Magdalena. Låt mitt Dyrbara Blod övertäcka din syndfulla själ och förvandla den till något vackert. Här, under Korset, finns helande, liv och styrka. Låt mitt Blod rena dig som det renade Magdalena, låt Blodet helga dig som det helgade Johannes, och låt mitt Blod ge dig styrka som det gav styrka åt min Moder. För även i sorg, om du är förenad med mig, kommer du att bli stark och min kärlek ska hela dig.”

Följande böner bes med intentionen att få helande, liv och styrka.

Jesus, låt mig få vara kvar hos Dig under Korset, tillsammans med din Moder Maria, Din älskade lärjunge Johannes och Maria Magdalena.

Låt Ditt Dyrbara Blod överskyla min syndfulla själ och förvandla den till något vackert.

För jag vet att under Korset finns helande, liv och styrka. Låt Ditt Blod rena mig, så som det renade Magdalena; helga mig, så som det helgade Johannes; och ge mig styrka, så som det gav styrka till Din Moder.

För även när jag har sorg och bekymmer, om jag är förenad med Dig, kommer jag att få styrka och Din kärlek kommer att hela mig.

Man ber 3 Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare Fadern.


Heliga Korsets Krona

Imprimatur

+Anders Arborelius, OCD

Biskop av Stockholm

16 april 2004

Chaplet of the Holy Cross. Bönerna är hämtade från det romerska breviariet för det Heliga Korsets Upphöjelses Fest (14 september).

Man använder den ordinarie rosenkransen med fem dekader till Jesu Heliga Sårs ära.

Inledningsböner:

I Faderns och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen.

Kom, / låt oss tillbedja Herren Kristus, som för vår skull blev upphöjd på Korset.

Herrens Bön

Fader vår, som är i Himmelen. Helgat varde Ditt Namn. Tillkomme Ditt Rike, ske Din vilja, såsom i Himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

Ave Maria

Var hälsad, Maria, full av nåd; Herren är med dig; välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad är din Livsfrukt, Jesus.

Heliga Maria, Guds Moder, be för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

Den Apostoliska Trosbekännelsen

Partiell. avlat (Ench. Ind. nr. 28)

Jag tror på Gud, den Allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare.

Och på Jesus Kristus, Hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till Himlen, sitter på Gud, den Allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Jag tror på den Helige Ande, den Heliga, Katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

Kristus blev för vår skull lydig intill döden, /

döden på ett Kors.

Första ensamma kulan:

Se Herrens Kors. / Fly nu, ni alla Hans fiender.

Ty Lammet av Juda Stam, skottet på Davids rot, har vunnit seger.

Tio gånger:

Fräls oss, Kristus, vår Frälsare, med Korsets kraft. /

Du som lyfte Petrus ur djupet, förbarma Dig över oss.

Andra ensamma kulan:

Helig är Herren, / Han som på Korset blivit upphöjd över himmel och jord.

Tio gånger:

Fräls oss, Herre, världens Frälsare; genom Ditt Kors och Ditt Blod har Du befriat oss. / Hjälp oss, Du vår Herre och Gud.

Tredje ensamma kulan:

O du välsignade Kors, / som fick bära himlarnas Konung och Herre!

Tio gånger:

Fräls oss, Herre Kristus, genom Ditt Kors. / Med Din död har Du gjort döden om intet, med Din uppståndelse har Du förnyat livet.

Fjärde ensamma kulan:

Vilken kärlek Gud har visat oss: /

döden dödades när livet dog på Korsets trä!

Tio gånger:

Ditt Kors, o Herre, hyllar vi, Ditt ärorika lidande förhärligar vi. / Du som för oss led döden, förbarma Dig.

Femte ensamma kulan:

Ärorika Kors, du segerns tecken, /

gå före oss till Guds himmelska stad.

Tio gånger:

Vi tillber Dig, Kristus, vi välsignar Dig, /

Du som genom Korset återlöste världen.

Avslutningsböner:

Vi tillber vår Herre och Frälsare Jesus Kristus, som på Korset har återlöst oss.

Herre, tänk på oss, när Du kommer med Ditt Rike.

Fader, Du ville att Din ende Son skulle lida Korsets död och rädda världen. Låt oss, som vet att Korset leder till uppståndelsen, få del av dess frukt i himlen. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Helige Gud, Du ville att Kristi Moder skulle stå under Korset och dela Sonens smärtor. Låt nu Din Kyrka, som har del med henne i Kristi lidanden, med henne också dela uppståndelsens härlighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


Heliga Korsets Rosenkrans

Imprimatur

+Anders Arborelius, OCD

Biskop av Stockholm

16 april 2004

 

Fredagar, särskilt under fastetiden

Novena 5-13 september

Fest, Heliga Korsets Upphöjelse: 14 september

Kallad även Förlåtelsens Rosenkrans. Det är en bön om förlåtelse, i alla människors namn, till vår Gud och Fader som mänskligheten i sin ondska och okunnighet ständigt förolämpar och sårar med sin synd och försumlighet.

Denna rosenkrans består av trettiotre kulor (oftast gröna, hoppets färg eller violetta, botens färg) för att ära Kristi liv på jorden samt en pendang som motsvarar den vanliga rosenkransens böner och i den hänger det s.k. Förlåtelsens Krucifix (det går även bra med ett vanligt krucifix).

I början på 1900-talet grundades i Frankrike Den Fromma Föreningen av Förlåtelsekrucifixet. Målet för denna andliga förening var att be Gud om förlåtelse och att inge bäraren av Krucifixet en ständig längtan att alltid förlåta sin nästa. Sätet för föreningen var i Lyon. Förlåtelsekrucifixets framsida skiljer sig något från andra krucifix genom att det är mycket ornerat och överskriften är större än på vanliga krucifix. I mitten på baksidan är Jesu Heliga Hjärta avbildat och längs ett inre upphöjt Kors står det: ”Se detta Hjärta som så har älskat människan” på tvärbjälken står skrivet: ”Fader, förlåt dem”. Dessa små krucifix finns vanligtvis att köpa utomlands där man säljer devotionalier. På engelska heter Förlåtelsekrucifixet: The Pardon Krucifix.

 

De troende uppmuntras att bära på sig (runt halsen eller i en ficka) detta särskilda krucifix och att kyssa det med följande intention: För att visa kärlek till vår Herre och den Saliga Jungfrun, vittna om tacksamhet mot den Helige Fadern, vår påve, att be om våra synders förlåtelse, att be om befrielse för själarna i Skärselden, att be om na10nernas återvändande till den sanna tron, be om förlåtelse kristna emellan och slutligen, be om broderlig kärlek mellan den Katolska Kyrkans alla medlemmar.

Bönerna som bärarna och medlemmarna av denna andliga förening ber inför detta lilla krucifix ingår i denna rosenkrans.

Kyss krucifixet, gör korstecknet med det och be:

Fader vår som är i Himmelen, / förlåt oss våra överträdelser, så som vi förlåter dem som oss skyldiga äro. Jag ber den Saliga Jungfrun Maria att be till Herren vår Gud för mig.

På pendangens kulor be som vanligt:

Fader vår, tre Var hälsad Maria samt Ära vare Fadern.

På de trettiotre kulorna be:

Fader, / förlåt dem.

Avslutningsbön:

Himmelske Fader, / jag offrar Dig Din Sons, vår Herres, Dyrbara Blod som gottgörelse för mina och hela världens synder, för den Heliga Kyrkans alla behov, som beskydd för vår Helige Fader, för syndarnas omvändelse, för fred mellan alla dem som tror på Din älskade Son och för befrielsen av själarna i Skärselden.

Ske Din Vilja, tillkomme Ditt Rike av frid och kärlek. Amen.

Herre Jesus Kristus, kom ihåg oss när Du kommer med Ditt Rike. Amen.


Heliga Korsets Krona för Själarna i Skärselden

Denna bön används som förbön för själarna i Skärselden. Den ber man knäböjande inför ett krucifix eller inför en relik av Kristi Kors. Påvarna Hadrianus IV (1154-59), Gregorius XIII (1572-85) samt Paulus VI (1963-1978) bekräftade de löften som är förknippade med denna bön: Om man ber denna bön 33 gånger på Långfredagen befrias 33 själar från Skärselden.

Om man ber den 50 gånger på vanliga fredagar befrias fem själar.

Heliga Kors, jag tillber Dig som blev smyckat av min Herres Allraheligaste Kropp och färgades av Hans Dyrbara Blod. Min Gud, jag tillber Dig som blev korsfäst för mig. Jag tillber Dig, Heliga Kors, för den kärlek som jag har till Honom som är min Herre. Amen.

Man kan avsluta med följande medeltida bön:

Följande bön brukar i medeltida handskrifter ha följande inledning: ”Den bön som här följer är dikterad av Påven Leo III (795-816), som sände den till sin broder Karl Magnus (d.v.s. Karl den store), kung i Frankrike, varvid påven meddelade sin broder, att den som bär med sig den nedskrivna bönen eller hör den läsas för sig eller själv läser den ska under den dagen inte drabbas av något ont, varken till kropp eller själ. Därtill förvärvar han också 1000 års avlat. Den som läser bönen ska med sin hand göra det Heliga Korstecknet varje gång som det Heliga Korset nämns i bönen.”

Antalet korstecken, 16 st., är symboler för Treenigheten, Maria och Josef samt 11 apostlar. Dessa korstecken kan utföras antingen med det s.k. stora korstecknet eller med tummen över hjärtat varje gång korset står i bönen.)

Vår Herres Jesu Kristi + Kors vare med mig.

Jesu Kristi + Kors beskydde mig.

Jesu Kristi + Kors är det tecken som jag tillber.

Jesu Kristi + Kors är den sanna saligheten.

Jesu Kristi + Kors segrar över alla vapen och svärd.

Jesu Kristi + Kors är ett oövervinnerligt tecken.

Jesu Kristi + Kors skyddar mitt liv och min själ.

Jesu Kristi + Kors visar mig den rätta vägen till alla dygder.

I det Heliga + Korsets Namn vill jag gå alla mina vägar.

Jesu Kristi + Kors undervisar och lär mig allt gott.

Jesu Kristi + Kors tar ifrån mig allt ont.

Jesu Kristi + Kors tar bort från mig all smärta och bedrövelse.

Jesu Kristi + Kors helar mig och är i dag inför mig och bakom mig, över mig och under mig, så att alla mina ovänner och den onde flyr bort från mig i Jesu Kristi Namn när de ser mig.

Jesus Nazaréen, judarnas Konung beskydda mig.

Jesus, Du som gick bland Dina apostlar och lärjungar bevara mig.

Herre Jesus Kristus, den levande Gudens Son, som blev korsfäst välsigna mig, hjälp mig, trösta mig och led mig in i Ditt eviga Rike och Din salighet.

Gud göm mig.

Jesus bevara mig.

Gud vänd bort allt ont från mig.

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen.

Guds Heliga + Kors ska skina klart i Himmelen.

Gud kommer för att förverkliga sin Dom.

Jesu Kristi vördnadsvärda Kors + beskydda min själ och min kropp från djävulens och alla mina fienders våld och makt och från helvetets alla pinor.

Jesu Kristi Dyrbara Blod bevara min själ och låt min själ få glädjas med Dig för evigt.

Utsläck i mitt hjärta och min kropp alla syndiga begär.

Du den levande Gudens Son beskydda mig vare sig jag sover eller vakar från allt skadligt sällskap och från dödliga synder.

Hjälp mig att göra, tänka och tala det som lovar och ärar Dig.

Bevara min kropp och min själ från mina ovänner. Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern

 

Det Heliga Korsets Novena

Ur Oremus 1909

Novenabön inför Upphöjelsen av det Heliga Korset (5-13 sept.)

eller vid behov av särskild hjälp.

Heliga Kors, som fått ditt värde och din glans av Frälsarens Dyrbara Blod.

Jag omfamnar dig och lägger dig med glädje på mina skuldror.

Styrkt av Din nåd, Herre Jesus, vill jag gärna bära varje kors Du kommer att tillåta att jag bär. Heliga Kors, var mitt försvar mot alla synliga och osynliga fiender.

Till dig, såsom Livets Träd, vill jag ta min tillflykt i livets alla bekymmer; under din skugga ska jag söka vila, med din frukt vill jag ge ny kraft åt min själ.

Välsignade Kors, på dig har vår Gudomlige Frälsare försonat oss syndare med Guds rättvisa och öppnat för oss tillträde till Himmelens Portar.

För den ångerfulle rövaren Dismas blev du stegen till Himmelen; på dig vill även jag stiga upp till Paradisets härlighet.

Herre Jesus Kristus, av kärlek till mig bar Du det tunga Korset genom Jerusalems gator upp till Golgata; av kärlek till mig lät Du genomborra Dina heliga händer och fötter och fästa Dig vid Korset.

Dra mitt hjärta till Dig och upptänd i mig kärlekens eld; fäst mitt hjärta vid Ditt Kors genom gudsfruktans, lydnadens och kärlekens spikar.

Sätt Ditt Heliga Kors som ett insegel på min själ, låt det få vara i centrum av mitt hjärta, så att jag alltid kommer ihåg Ditt Heliga lidande och lever och dör i offervillig kärlek till Dig. Särskilt ber jag, för Ditt Heliga Kors skull om denna nåd (nämn böneintentionen). Amen.

Be 7 Ära vare Fadern till ära för Jesu Sju Ord på Korset.

Be 5 Ära vare Fadern till ära för Jesu Heliga Fem Sår.

Be slutligen 7 Var hälsad Maria till ära för Marie Sju Smärtor.


Min vördnad för Jesu Heliga Kors

”Våra synder bar Han i sin kropp upp på Korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom Hans Sår har ni blivit botade.”

1 Petrusbrevet 3:24

 

Kristi Kors påminns vi om varje dag. Så fort jag vaknar på morgonen gör jag korstecknet med vördnad och ger uttryck för min intention denna dag: Att jag vill leva och verka i ”Faderns och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen.”

Jag gör därför varje korstecken med stor vördnad och inte flaxar omkring med handen som om jag körde bort flugor!

Korstecknet ska utföras tydligt och med stor vördnad, för det är genom Kristi Kors som Himmelriket kan öppnas för mig.

När jag gör korstecknet med vigvatten kan jag be:

Genom detta helgade vatten och Ditt Dyrbara Blod + rena mig Herre från all min synd och skänk lindring åt själarna i Skärselden.

En mycket vacker gammal klostersed är att ha ett s.k. handkrucifix som man lägger på huvudkudden när man inte sover. Särskilt populära i vår tid är s.k. Benediktskors. Dessa kan man beställa, och även andra typer av mindre eller större krucifix (=kors med Jesus på) från Lilla Thérèse bokhandel i Göteborg:

http://www.lillatherese.se/

När jag lägger mig på kvällen tar jag krucifixet från min kudde och knäböjer vid min säng för att be dagens sista böner. I Jesu öppnade famn lägger jag ner allt som varit under dagen och alla människor jag mött. Jag kysser ömt min Korsfäste Frälsare och hänger upp krucifixet strax ovanför sängen under natten. Naturligtvis har jag fått mitt krucifix välsignat av en katolsk präst eller diakon före jag använder det.

Om jag blir svårt sjuk eller sängliggande på grund av ålderdom har jag med mig mitt välsignade krucifix och har det ständigt till hands vid min säng. Med jämna mellanrum ser jag på krucifixet i mitt lidande och förenar mitt lidande med Kristi frälsningsbringande lidande. Jag kysser bilden på min Korsfäste Frälsare och Herre och ger uttryck för all mitt hjärtas kärlek.

Krucifixet ska jag sedan ha i mina händer när jag har avslutat mitt jordeliv och det ska följa med mig i graven. I mina knäppta händer ska krucifixet och en rosenkrans finnas när jag är död. Dessa föremål är tecken på att allt mitt hopp står till Herren som har dött och uppstått för mig och min förtröstan på Marias moderliga kärlek och mäktiga förbön för min själ.

 

Bön till vår Korsfäste Frälsare

Ur Breviariet, Kyrkans officiella bön

Du som upphöjdes på Korset och genomborrades av soldaten Longinus lans, läk våra sår och stilla vår oro. Herre, förbarma Dig.

Du som på Korset bad om förlåtelse för Dina bödlar, lär oss att älska våra ovänner och be för dem som förföljer oss.

Du som gjort Ditt Kors till livets träd, låt alla döpta bära en frukt som består till det eviga livet.

Du som på Korset förlät den botfärdige rövaren Dismas, förlåt också oss våra många synder.

Låt oss genom boten ställa oss under Korset, så att vi också blir vittnen till uppståndelsens härlighet.

Du som ödmjukade Dig själv och blev lydig till döden på ett Kors, ge oss lydnad och uthållighet i det rätta.

Stärk de jagade och plågade med Korsets kraft, och låt oss bli en tillflykt för dem.

Du vår Frälsare, som räckte ut Dina händer på Korset för att dra hela världsalltet till Dig, samla Guds skingrade barn i Din Faders Rike.

Himmelske Fader, se till denna Din familj, för vilken vår Herre Jesus Kristus inte tvekade att överlämna sig i syndares händer och lida Korsets död.

Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


Den Heliga Devotionen till och Tillbedjan av Jesus den Korsfäste

”På Kristi vägnar uppmanar jag er att låta er försonas med Gud”

(2 Kor 5:20)

Man skulle kunna säga att början till franciskanorden när den Helige Franciskus av Assisi cirka år 1205 bad inför krucifixet i det förfallna San Damianokapellet utanför stadsmuren: ”Du Allrahögste, ärorike Gud, upplys mitt hjärtas mörker och ge mig en rätt tro, ett fast hopp och en fullkomlig kärlek samt känsla och insikt, Herre, så att jag kan uppfylla Ditt heliga och sanna uppdrag.” Den Korsfäste svarar Franciskus med orden: ”bygg upp min Kyrka, som du ser rasar samman”.

År 1209 fick Franciskus med de första medbröderna muntligt erkännande av påven Innocentius III att deras liv verkligen var en sann kallelse från Gud till förnyelse av Kyrkan och samhället.

 

Denna förbundenhet till Kristus som Korsfäst och lidanden har präglat andligheten hos en oräknelig mängd andliga söner och döttrar till ’den fattige från Assisi’.

År 1908 får en franciskanbroder vid namn Broder Leopold ett särskilt uppdrag av Herren att sprida vördnaden till Herrens heliga lidande.

Uppdraget består av två delar:

A) Att de troende ska hylla, tacka, tillbe och vörda Kristus i sitt lidande och särskilt åkalla Jesu Sår. Följande bön föreslås för den dagliga bönen.

B) Uppmana de troende att visa denna vördnad på ett synligt sätt genom att sätta upp krucifix och bilder på Jesu Heliga Anlete i alla hem, skolor, arbetsplatser etc.

Följande devotion till Jesus den Korsfäste har vi alltså fått genom en ödmjuk franciskansk lekbroder, Broder Leopold, som dog i helighetens väldoft 1922.

Broder Leopold var en bönens man och blev en sann vän och förtrogen till Jesus den Korsfäste. Kristus inspirerade honom till Devotionen till Den Korsfäste, som fick kyrkligt godkännande och upphöjd till avlatsbön.

Bönen översattes på många språk och miljoner kopior delades ut i hela världen. Gud själv har visat att denna böneform är Honom mycket välbehaglig då Han bevisat stora nådegåvor till dem som praktiserar denna devotion. Broder Leopold mötte år 1912 en annan ordensbroder, Broder Teodoreto, från De Kristna Skolornas Bröders Institut. Efter att ha gjort denna nya bekantskap fick Broder Leopold uppenbarat av Herren att det var detta institut som skulle sprida Devotionen till Jesus den Korsfäste.

 Herren sa till Broder Leopold: ”Skriv att det är jag, din Jesus, som har lett dig när du skrev om den Heliga Devotionen till och Tillbedjan av Jesus den Korsfäste. Du ska framföra till medlemmarna av den fromma föreningen att jag älskar dem på ett outsägligt sätt och att deras verk är mycket litet i jämförelse med den oändliga belöning som jag har i beredskap för dem. Du kan inte ha visat mig mer kärlek än den du visade då du delade ut texterna för denna tillbedjan så att de skulle nå många generösa själar som längtar efter att ge mig gottgörelse.” (10 oktober 1908)

”När jag frågade om du älskade mig, menade jag inte bara du personligen. Min önskan är att bli älskad genom Devotionen till det Allraheligaste Krucifixet, som jag vill ska spridas i hela världen.” (1 januari 1909)

”Den bot jag ger dig är att göra mig älskad i hela världen genom denna devotion.” (13 januari 1909)

”Jag lovar dig att de hem där denna devotion kommer att praktiseras verkligen ska bli välsignade.” (19 januari 1909)

”Efter din död ska jag visa dig alla de själar som har uppnått frälsningen genom denna devotion. Den själ som hänger sig åt denna heliga tillbedjan ska inte gå förlorad.” (1 maj 1909)

”De som praktiserar Tillbedjan av det Allraheligaste Krucifixet med tro och kärlek ska uppnå evig lycka.” (23 oktober 1909)

”Du ska veta, Leopold, att jag som är din ömma kärlek, Jesus den Korsfäste, gläds med en övermänsklig glädje av att bli ärad genom dig på jorden medan du verkar för den heliga devotionen och tillbedjan. Om jag nu önskar så mycket att få den känd, så är det för att ingen skulle kunna komma in i Paradiset utan detta Kors som är helgat genom mitt Blod.” (16 augusti 1909)

 ”Du kommer att få höra om stora underverk som ska ske i dem som praktiserar denna heliga devotion.” (18 januari 1912)

”Jag ska ge dem som praktiserar denna heliga tillbedjan en brinnande tro och jag ska beskydda deras tro.” (7 januari 1913)

”Vet du varför jag älskar dig så mycket? Det är för att, förutom att du älskar mig, även gör mig älskad så mycket du kan genom min devotion.” (19 november 1908)

”Leopold, så länge du praktiserar denna heliga tillbedjan, kan du vara säker på att ingenting ont någonsin kan hända dig.” (18 juni 1918)

”Fortsätt att arbeta i min vingård. Sträva alltid efter att sprida min devotion mer och mer, därför att den kommer från mig. Glöm inte denna heliga strävan: sprid och stadfäst den heliga tillbedjan i hela världen. De själar som älskar mig ska finna mig nära dem i den heliga tillbedjan och jag ska vara deras helgelse. Dessa kommer att bli nådegåvorna som jag ska ge dem i överflöd: tårarnas gåva, hjärtats fullkomliga ånger samt det som deras själar mest har behov av.”

 

Guds Moders ord till Broder Leopold: ”Du är bland de främsta av ’försäljare’ i världen för det du sprider, Devotionen till Jesus den Korsfäste, är så välbehaglig för Gud att du samlar oändliga skatter för dig själv till det eviga livet… De som önskar tillbe min Gudomlige Son, Jesus den Korsfäste, erhåller inte bara förtjänster från Honom utan också från mig, Hans Moder. Jag fyller deras hjärtan med den ljuvaste tröst. Fortsätt med vad du gör nu: älska min Son och gör Honom älskad genom devotionen till det Heliga Krucifixet. Inled människor till denna devotion. Ditt uppdrag är att Inleda alla kristna familjer till att vörda den Korsfäste, under den Helige Faderns ledning.”

 

Målet för Devotionen till Jesus den Korsfäste:

- Att ge Kristus gottgörelse för allt Han måste uthärda från alla kallsinniga, hädare och otacksamma, som gärna skulle se Kristus borttagen (=alla tecken på religion) från skolor, familjer och i samhället.

- Att uppväcka sann ånger över synder, tacksamhet för vår Herres Jesu Kristi kärlek och längtan att ofta ta emot Honom i den Heliga Kommunionen.

- Att be för ett autentiskt kristet liv i familjerna, en god utbildning för unga, syndarnas omvändelse och de döendes räddning till evigt liv.

- Att ett krucifix eller bilden av Jesu Heliga Anlete (gärna reproduktion av Turins svepeduk) ska finnas i alla hem, skolor och arbetsplatser.

Följande bön är föreslagen att be dagligen av dem som önskar praktisera denna devotion:

Tillbedjan av Jesus den Korsfästes Heliga Sår

+ Jesus, Du Korsfäste, värd all kärlek, i djupaste ödmjukhet, i förening med den Saliga Jungfrun Maria, alla änglar och saliga i Himmelen, tillber jag Din högra hands Allraheligaste Sår.

Jag tackar Dig för Din oändliga kärlek som ledde Dig till att lida så ohyggliga smärtor och sorger som gottgörelse för mina synder, som jag avskyr av hela mitt hjärta.

Jag ber Dig att ge Din Heliga Kyrka seger över alla fiender och nåden till alla Kyrkans barn att i helighet gå på Dina Budords väg.

Följande böner beds efter varje invokation av ett av Jesu Heliga Sår:

Moder av de Sju Smärtorna, be för oss.

Min Jesus, förlåt oss och ge oss Din barmhärtighet för Dina Heliga Sårs förtjänsters skull.

Evige Fader, jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Sår,

för helandet av vår själs alla sår.

 + Jesus, Du Korsfäste, värd all kärlek, i djupaste ödmjukhet, i förening med den Saliga Jungfrun Maria, alla änglar och saliga i Himmelen, tillber jag Din vänstra hands Allraheligaste Sår.

Jag ber om Din barmhärtighet för alla syndare och för de döende, särskilt för dem som inte vill försonas med Dig och Din Kyrka.

Moder…

Min Jesus…

Evige Fader…

+ Jesus, Du Korsfäste, värd all kärlek, i djupaste ödmjukhet, i förening med den Saliga Jungfrun Maria, alla änglar och saliga i Himmelen, tillber jag Din högra fots Allraheligaste Sår.

Jag ber Dig om nåd för alla präster och alla Gudsvigda så att de växer i stor helighet och fullkomlighet.

Moder…

Min Jesus…

Evige Fader…

+ Jesus, Du Korsfäste, värd all kärlek, i djupaste ödmjukhet, i förening med den Saliga Jungfrun Maria, alla änglar och saliga i Himmelen, tillber jag Din vänstra fots Allraheligaste Sår. 

Jag ber Dig om befrielse för själarna i Skärselden, särskilt de som under sin livstid varit hängivna Dina Heliga Sår.

Moder…

Min Jesus…

Evige Fader…

+ Jesus, Du Korsfäste, värd all kärlek, i djupaste ödmjukhet, i förening med den Saliga Jungfrun Maria, alla änglar och saliga i Himmelen, tillber jag Din sidas Allraheligaste Sår.

Jag ber Dig att välsigna alla dem som anförtrott sig åt mina förböner och att bönhöra dem.

Moder…

Min Jesus…

Evige Fader…

+ Min kärleksrike Herre Jesus, den Korsfäste, Ditt Heliga Anlete blev vanställt av människors ondska och våra synder.

Du har själv tagit på Dig det straff som gav oss fred. Törnekronan sårade Din skalle, Din vördnadsvärda panna, Ditt heliga huvud, som är den Gudomliga Vishetens Säte.

Jag älskar och tillber Dig, Herre Jesus.

Moder…

Min Jesus…

Evige Fader…

+ Såret på Din sargade skuldra, Dina knäns Sår och de Sår som Du fick genom den våldsamma gisslingen är tydliga tecken på Din kärlek, kärleksfulle Frälsare.

Jag förenar mitt lilla liv med Dina förtjänster och lidanden, Du Barmhärtighetens Hostia, tillsammans med Dig offrar jag mig för Faderns ära.

Moder…

Min Jesus…

Evige Fader…

Min tillbedjansvärde kärleksrike Herre, Du Korsfäste, välsigna dessa böner med Ditt lidandes förtjänster.

Ge mig helighet, nåden att få ta emot Sakramenten i min sista timma och den eviga glädjen hos Dig. Amen.


Jesu Heliga Sårs Rosenkrans

Eller

Barmhärtighetens Rosenkrans

Bes med den vanliga rosenkransen

Imprimatur

+Anders Arborelius, OCD

Biskop av Stockholm

16 april 2004

Syster Maria Martha Chambon (1841-1907) tog emot följande rosenkransbön till Jesu Heliga Sår med dess löften av Herren själv. Herren kallar själv i uppenbarelsen denna Rosenkransbön för Barmhärtighetens Rosenkrans. Uppenbarligen har namnet senare ändrats av Syster Marias medsystrar då namnet Rosario delle Sante Piaghe di Nostro Signore Gesù Cristo propagerades i de foldrar som utgavs av Visitationsklostret i Pisa. Böneformen fick Kyrkligt godkännande år 1927.

Syster Maria Martha fick följande löften för alla dem som ber denna Rosenkransbön:

”Jag vill ge dig allt du ber om genom mina Heliga Sår. Det är viktigt att sprida denna form av tillbedjan.

Denna bön kommer inte från världen utan från Himmelen och den kan åstadkomma allting.

Mina Heliga Sår uppehåller världen. Be mig att du alltid måtte älska dem, för de är källan till varje nåd.

Du måste ofta be denna bön, få din nästa att göra detsamma och ge den vidare till själarna.

När du drabbas av lidanden, överlämna dem till mina Sår och de kommer att bli lindrade.

Det är viktigt att be denna bön hos de sjuka. Bönen kommer att bära den sjuke till kropp och själ.

Syndaren som säger ‘Evige Fader jag överlämnar till Jesu Heliga Sår…’ kommer att bli omvänd.

Mina Sår helar dina sår.

Ingen själ kommer att utplånas som andas sin sista suck i mina Sår, för de ger evigt liv.

För varje ord du uttalar i mina Sårs Rosenkrans ska jag låta en droppe av mitt Blod falla på en syndares själ.

Den själ som har ärat mina Heliga Sår och överlämnat åt dem själarna i Skärselden, till dem kommer, när han eller hon dör, den Heliga Jungfrun, änglarna och jag själv för att ta emot honom eller henne i skinande härlighet och kröna honom eller henne.

Mina Heliga Sår är skatternas Skatt för själarna i Skärselden.

Tillbedjan av mina Heliga Sår är boten för dessa ondskans tider.

Från mina Heliga Sår kommer helighetens frukter. När du mediterar över dem kommer du alltid att finna ny näring för kärleken.

Om du sänker ned dina gärningar i mina Heliga Sår kommer de att öka i värde; dina minsta handlingar dränkta i mitt Heliga Blod kommer att glädja mitt Hjärta”.

Enligt det gamla sättet att uppge den avlat man fick för sig själv eller för de avlidnas själar genom dessa böner uppgick den till 17 400 dagars avlat.

Fjärde fredagen i fastan är enligt gammal tradition särskilt vigd åt Jesu Heliga Sår.

Inled med följande böner:

Evige Fader, jag offrar Dig denna rosenkrans till minne av Jesu Kristi lidande och död.

För Jesu Allraheligaste Hjärtas förtjänsters skull ber jag om befrielsen av själar ur Skärselden.

Och ni välsignade själar, be för mig om den nåd som jag behöver.

 Jesus, Gudomlige Frälsare, /

förbarma Dig över oss och över hela världen. Amen.

Helige Herre Gud, Helige Starke Gud, Helige Odödlige Gud, / förbarma Dig över oss och över hela världen. Amen.

Jesus, ge oss nåd och barmhärtighet i alla faror; /

skyl oss med Ditt Dyrbara Blod. Amen.

Evige Fader, förbarma Dig över oss genom Jesu Kristi Blod, Han som är Din ende Son. / Förbarma Dig över oss som ber Dig om nåd. Amen. Amen. Amen.

På de ensamma kulorna:

Evige Fader, / jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Sår till helande för våra själars sår.

På de tio kulorna:

Jesus, / för Dina Heliga Sårs förtjänsters skull,

förlåt oss och förbarma Dig över oss.

Som avslutning ber man tre gånger:

Evige Fader, / jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Sår till helande för våra själars sår.


De Heliga Fem Sårens Krona

Imprimatur

+Anders Arborelius OCD

Biskop av Stockholm

16 april 2004

Särskilt ämnad för fredagar, särskilt under fastetiden

samt vid besök vid gravar

Traditionen att be särskilda böner som hyllar Jesu Heliga Sår uppstod enligt historiker i de irländska munkklostren på 500-talet och blev allt mer uppskattade i bönböcker på kontinenten från och med 800-talet. Under hela medeltiden bads ofta olika böner i vilka man bad bl.a. om dygdernas gåva och en salig död genom ett Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare Fadern som hyllade vart och en av Herrens fem Sår.

Den 7 januari 1611 beviljade Paulus V hundra dagars avlat åt medlemmar i Det Allraheligaste Sakramentets och de Fem Sårens Ärkebrödraskap i San Lorenzo in Damaso i Rom vid bön av denna bönekrona som jesuiterna i Rom hade komponerat för att sprida devotion till Jesu Heliga Sår. En av de stora förespråkarna för denna devotion var jesuiternas ordensgeneral, Guds tjänare Vincenzo Carafa (1585-1649). År 1612 lät han trycka en liten broschyr som lärde ut hur man bad De Heliga Fem Sårens Krona. Detta gjorde att kronan fick mycket stor spridning. Jesuiterna överlämnade själva böneräknaren till Påven Paulus V som satte fast den vid midjan.

Senare blev det Passionisterna som år 1821 verkade för att få de troende att be kronan.

I Passionisternas arkiv i Generalkurian, De Heliga Johannes och Paulus kloster i Rom, kan man läsa följande: ”För att verka enligt vår Kongregations spiritualitet har vår Högvördige Fader General Pater Paul Aloysius utverkat vid den Heliga Stolen tillåtelse att välsigna De Heliga Fem Sårens Krona och på samma gång få den berikad med avlat.” Denna tillåtelse gavs av Pius VII den 2 januari 1822. Men bara något år senare ville man förenkla kronan, som man ansåg var för lång med fem Fader vår. Med påvligt tillstånd byter man ut de fem Fader Vår mot att fem gånger be Ära vare Fadern och ett Var hälsad Maria. Leo XII överförde den avlat som var förbunden med den tidigare kronan till den nuvarande förenklade varianten den 20 december 1823.

Det är på grund av Passionisternas spridning av kronan i modern tid som man även kallar den för Passionistrosenkransen.

Kronan består av fem grupper på vardera fem böner och en medalj föreställande varje Sår. Man kan naturligtvis be denna krona även utan den särskilda rosenkransen. Denna devotion hyllar även den uppståndne Herren, som behållit Sårmärkena på sin förhärligade kropp.

 

+ För det smärtsamma Såret i Din högra hand, förbarma Dig över mig, de döende och själarna i Skärselden.

Fem gånger:

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

På medaljen föreställande Jesu högra hand ber man till den Smärtfyllda Modern:

Var hälsad Maria…

Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta,

bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.

Dessa böner upprepas sedan med förändringen:

+ För det smärtsamma Såret i Din vänstra hand, förbarma…

Fem Ära vare Fadern…

Var hälsad Maria…

Marie Smärtfyllda…

+ För det smärtsamma Såret i Din högra fot, förbarma…

Fem Ära vare Fadern…

Var hälsad Maria…

Marie Smärtfyllda…

+ För det smärtsamma Såret i Din vänstra fot, förbarma…

Fem Ära vare Fadern…

Var hälsad Maria…

Marie Smärtfyllda…

+ För det Heliga Såret i Ditt Gudomliga Hjärta, förbarma…

Fem Ära vare Fadern…

Var hälsad Maria…

Marie Smärtfyllda…

Man kan avsluta med pendangens kulor och ber enligt den Helige Faderns intentioner (Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare Fadern) samt en gång Requiembönen: ”Herre, giv dem den eviga vilan…”

På 1600-talet avslutade man kronan med följande bön som den Helige Franciskus Xavier gärna bad:

Min Herre Jesus Kristus, Du mitt hjärtas Gud, jag som är Din tjänare ber Dig ödmjukt: För de fem Sårens skull, som Du av kärlek till oss lät Dig fästas med på Korset: kom till vår räddning, Du som har återlöst oss med Ditt Dyrbara Blod. Amen.

 

Välsignelse av Jesu Heliga Fem Sårs Krona

P Vår hjälp är i Herrens Namn.

Alla Hans som har skapat himmel och jord.

P Herren vare med er.

Alla Och med din ande.

P Låt oss be. Helige Herre, Allsmäktige Fader, Evige Gud, vi ber Dig att välsigna + denna bönekrona till Din älskade Sons, vår Herres Jesu Kristi Heliga Sårs ära.

Må vi genom bön, för Din Sons lidandes förtjänsters skull, få den nåd vi behöver i detta liv och uppnå den eviga äran i Ditt eviga rike.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Bönekransen bestänks med vigvatten.

Rosenkransen

Litania till Jesu Heliga Sår

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Imprimatur

+ Anders Arborelius OCD

Biskop av Stockholm

27 maj 2008

En dag när den Heliga Gertrud den Stora (1256-1302, 16 nov.) hade avslutat sina böner till Jesu Heliga Sårs ära, fick hon en vision av Herren, på vars Sår låg en gyllene ros. Herren gav följande löfte: ”Jag kommer att visa mig för dig på detta förhärligade sätt i din dödsstund och jag ska dölja alla dina synder och smycka dig med ära precis på samma sätt som du har smyckat mina Sår med dina hyllningar. Alla som hyllar mina Sår lovar jag samma nåd.”

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, Smärtfyllda Moder, Bed för oss

Jesu Heliga Sår, var min räddning

Jesu Heliga Sår, var min styrka i allt lidande

Jesu Heliga Sår, var mitt beskydd i all frestelse

Jesu Heliga Sår, var min sköld mot själens fiender

Jesu Heliga Sår, var min tröst i svårmod och sorg

För det Heliga Såret på Din skuldra,

hjälp mig att troget bära mitt kors

För de Heliga Såren på Ditt huvud,

ge mig nåden att alltid ära och älska Dig

För alla de Heliga Sår som Du fått genom tortyren, bevara min själ från syndens orena fläckar

För det Heliga Såret i Din högra fot,

led mig på frälsningens och fullkomlighetens väg

För det Heliga Såret i Din vänstra fot,

var alltid vid min sida

För det Heliga Såret i Din högra hand,

bevara mig från att någonsin skiljas från Dig

För det Heliga Såret i Din vänstra hand, välsigna mig och omfamna mig med Din Barmhärtiga Kärlek

För det Heliga Såret i Ditt Gudomliga Hjärta, bevara mig i Din kärlek och förlåt mig allt som sårar Dig

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F. Genom Kristi Sår blir vi helade.

Alla Och genom Hans död på Korset blir vi räddade.

F. Låt oss be. Evige Fader, vi vördar Din älskade Sons Heliga Sår, som Han har lidit för vår frälsnings skull. Vi ber om styrka genom dessa Heliga Sår, så att vi, när vi får lida, kan uppfylla det som ännu fattas i Kristi lidanden för Kyrkan, som är Hans Kropp. Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.


Mäktig Bön till ära för Jesu Heliga Sår

Ur Miracles of Our Lord of Pardon, USA, 1975.

Följande bön med förklaring och löften har i engelskan Nihil Obstat: E. Boylan, SJ., Imprimi potest: D. Mannix, Arch. Melb., Imprimatur. J. Bustamante, Prov. Y. Vicario Gral. 25 feb. 1937, jan 1982. Den lilla skriften påstår också att följande bön med löfte har flera påvars godkännande, utan att dock nämna vilka.

”I en bergstrakt bodde en kvinna. Hon förde ett mycket exemplariskt liv. Kvinnan önskade få veta hur många sår vår Herre Jesus Kristus fick ta emot på sin kropp. Hon bad innerligt till Herren för att få veta hur mycket Han utstått för vår frälsnings skull. Herren uppenbarade sig för henne och sa: ’Du ska veta att min kropp fick 5 455 Sår. De som vill ära dessa Sår och minnas dem genom att under ett år dagligen be femton Fader vår och femton Var hälsad Maria kommer genom denna devotion:

- att befria femton själar från Skärselden, och

- själv få eftergift för den bot som han eller hon borde uppfylla för lika många dödssynder.

- Förutom detta kommer han eller hon få nåd och välsignelse att kunna utföra verkligt goda gärningar.

- De som ber dessa böner under ett helt år, för att ära mina Sår, kommer femton dagar innan dödsstunden få ta emot min Kropp som föda och inte känna någon törst.

- Jag vill ställa mitt Kors framför honom eller henne som ett beskydd. - Jag, tillsammans med min Allraheligaste Moder, kommer att vara hos honom eller henne i dödsstunden.

- Jag kommer då att med välvilja ta emot själen för att ta den till den eviga glädjen.

- När själen kommit fram ska den av mig få ta emot den Gudomliga drycken.

- Den som har verklig ånger och sorg över sina synder och ber dessa böner under ett år, ska jag förlåta alla de synder som han eller hon har begått från födelsen till dödsstunden.

- Jag lovar också att rädda honom eller henne från de onda andarnas inflytande och från frestelser.

- Den som är ond, kommer genom dessa böner att bli omvänd och jag ska rädda den själen från helvetets eld.

- Vadhelst den som dagligen ber dessa böner ber min Moder om, det ska jag ge och dessutom det liv som berättigar till att leva med mig i mitt Rike för evigt.

- Den som bär med sig denna bön, ger den till någon att läsa, eller visar den till någon, kommer att i detta liv få glädje och belöning.

- Varhelst den personen befinner sig, kommer denna bön att bevara honom eller henne i frid och beskyddad från yttre fiender, på samma sätt som jag befallde de höga vågorna att lugna sig.

- Den person som har denna bön i sin ägo kommer inte att dö en ond bråd död eller möta döden oförberedd, falla i strid, bli fängslad, få sitt liv förstört av falskt vittnesbörd.

- Den havande kvinna som just ska föda sitt barn och som hänger denna bön runt sin hals, kommer att föda utan komplikationer och utan fara.’

 Denna bön spreds från Rom av Fader Juan Cardoso. Bönen hittades på en man som blivit kastad i havet med en stor sten bunden kring sin hals. Mannen överlevde tack vare denna bön med dess gudomliga löften. Den som bär denna bön på sig måste göra det med uppriktig tro, för Gud har aldrig svikit sina löften. Be därför varje dag följande bön:”

Min Herre Jesus Kristus, påminn Dig att jag är en syndare.

Allraheligaste Jungfru, be för mig. Du ska alltid vara lovad och välsignad.

Be för mig syndare hos din älskade Son. Han som är änglarnas, profeternas och patriarkernas dyrbara skönhet, Martyrernas, apostlarnas och bekännarnas segerkrans, serafernas ära och jungfrurnas krona. Be för mig att Han räddar mig från den fruktansvärde onde anden när min själ ska skiljas från min kropp.

O Jesu Kristi Allraheligaste Barmhärtighet och Skönhet, Himmelens glädje, prästernas tröst och försoningen för våra gärningar: tillsammans med Honom och med dig, du den mest visa Jungfrun, är änglarna lyckliga. Anbefall och be för min och alla fromma kristnas själar hos din välsignade Son, och för oss till det eviga Paradiset, där du lever och råder för evigt och där vill vi vörda dig i all evighet.

Allraheligaste Härskarinna, Jungfru Maria, Moder till den levande Guden, emedan du har fött Honom ber vi om din förbön för oss syndare, så att Han förlåter oss, räddar oss från den onde fienden som strider mot oss, och att Han ger oss den eviga äran.

Välsignad vare alltid vår Herres Jesu Kristi Heliga Lidande och Död. Amen.

Be nu femton Fader vår och femton Var hälsad Maria, enligt Herrens önskan för att ära Hans Heliga och Ärorika Sår.


Jesu Heliga Tårars Rosenkrans

Coroncina delle Lacrime di Gesù

En utvald själ fick i en vision se Herrens tårar falla till marken under Hans lidande. När Jesu tårar närmade sig marken förvandlades de till dyrbara briljanter som ingen samlade ihop. Jesus såg på den utvalda själen och sa: ”Ser du dessa tårar som ingen samlar ihop och offrar till min Fader. Dessa tårar är frukten av den oändliga kärlek som jag har för er och om man offrar dem till min Fader har de kraft att befria syndare från Satans klor. Han förbannar mina tårar som kan dra själar från hans inflytande. För varje invokation som ni gör sliter ni av syndens bojor och för mina tårars skull ska min Fader inte neka er något.”

Herren gav sedan de böner som man bad följande rosenkrans med.

På de ensamma kulorna:

Evige Fader, jag offrar Dig Jesu tårar /

som Han fällde under sitt lidande för att rädda själar från att bli fördömda.

På de 10 kulorna:

För Jesu tårars skull, som Han fällde under sitt svåra lidande, / rädda dem som går på fördömelsens väg.

Slutligen ber man tre gånger:

Evige Fader, jag offrar Dig Jesu tårar som Han fällde under sitt svåra lidande / för syndares frälsning.


Jesu Heliga Lidandes och Döds Rosenkrans

Passande bön att be under faste- och passionstiden

samt på fredagar

Imprimatur

+ Anders Arborelius OCD

Biskop av Stockholm

16 april 2004

Jesu Heliga Lidandes och Döds Rosenkrans bes med den vanliga rosenkransen. Denna rosenkransbön uppenbarades för den franciskanska mystikern, Vördnadsvärda Maria Anna av Jesus från Agreda (1602-1665), författaren till Guds Mystiska Stad och rosenkransen fick bl.a. i början på 1900-talet kyrkligt godkännande och en stor spridning framför allt i Sydeuropa.

Vår Herre sägs ha gett följande löften till dem som ber denna rosenkrans:

”Denna rosenkrans är en av de främsta av alla de bönekronor som vill ära mitt lidande för den påminner mig om det som jag har lidit och till dem som ber till mig på detta sätt lovar jag att vara deras tröst i dödsstunden och jag kommer inte att tillåta att de går förlorade.

De som ber denna rosenkrans med innerlighet och kärlek lovar jag att omfamna i dödsstunden och att genast föra deras själar med mig till Himmelen.”

Guds Moder sa till Syster Maria att när denna rosenkrans bads, då bad hon och änglarna för den bedjande att all nåd som utlovats skulle ges från den Gudomliga Tronen. Därför skulle vi särskilt älska denna bön till Herrens lidandes och döds ära.

Inled med att kyssa krucifixet på rosenkransen, gör korstecknet med det

och be till Treenigheten ära:

Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare Fadern.

Varje dekad inleds med följande bön

Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig, / ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.

På de tio kulorna

För Ditt heliga lidandes och döds förtjänsters skull, / förlåt mig, Jesus.

Efter varje dekad ber man

Förbarma Dig över oss, Herre, /

Förbarma Dig över oss.

Avsluta rosenkransen (efter fem dekader) med att be tre gånger:

Helige Herre Gud, Helige Starke Gud, Helige Odödlige Gud, / förbarma Dig över oss och över hela världen.


Agnus Dei Rosenkransen

Ämnad att be mellan kl. 15:00 – 16:00 (Barmhärtighetens Timme) varje dag.

Glöm dock inte att be Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona kl. 15:00!

Oftast har själva böneräknaren eller rosenkransen i slutet av pendangen en hjärtformad relikhållare. Oftast är det dock ett krucifix eller medalj som avbildar Herren.

Den s.k. Agnus Dei Reliken var förr mycket populär och ansågs ge Guds beskydd mot sjukdom etc.

Agnus Dei (Guds Lamm) är ett av de bibliska namnen för Kristus, som offrade sig för vår frälsnings skull. Själva reliken (inneslutet i rosenkransens lilla hjärta) är en liten bit av S:t Peterskyrkans Påskljus, som tidigare påvar välsignade med en särskild välsignelseformel och som sedan delades ut i hela världen i små partiklar. Men eftersom det är svårt att få tag i en bit av Peterskyrkans påskljus idag, kan man be om att få en bit av församlingens gamla välsignade påskljus.

V.g. observera att Agnus Dei Rosenkransen finns i olika utföranden, dvs. med olika antal grupper av böner.

Bönerna vid inledningen och huvudbönen (Guds Lamm…) ska dock vara densamma för att det ska utgöra just ”Agnus Dei Rosenkransen”

Bönerna i Agnus Dei Rosenkransen

Be vid hjärtat/krucifixet/medaljen:

Herre Jesus Kristus, Guds Lamm, Du som offrade Dig för världens frälsning: /

förbarma Dig över oss,

förbarma Dig över syndarna,

förbarma Dig över de döende,

förbarma Dig över familjerna,

förbarma Dig över alla ofödda barn,

förbarma Dig över dem som inte tror på Dig,

förbarma Dig över Kyrkan, Din Brud,

förbarma Dig över själarna i Skärselden. Amen.

På pendangens fem kulor be:

Min Jesus, för Dina Heliga Sårs + skull, /

förlåt oss och förbarma Dig över oss!

Inför varje grupp (ensamma kulor) be:

Evige Fader, / jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Heliga Sår + för att Du må hela våra själars sår!

På de sex grupperna med fem kulor be:

Guds Lamm, som borttager världens synder, /

förbarma Dig över oss.

(efter varje grupp av fem kulor gör korstecknet)

Avsluta Rosenkransen med:

Fräls oss milde Herre Gud, /

förbarma Dig över oss. Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern,

enligt den Helige Faderns intentioner för Kyrkans väl.


Innehåll

* Offerrosenkransen för Själarnas Räddning

* Offerrosenkransen av Herrens Bittra Lidande

* Getsemanerosenkransen

* Offerrosenkransen av Jesu Gudomliga Blod (två versioner)

* Jesu Dyrbara Blods Rosenkrans

* Jesu Dyrbara Blods Krona I

* Jesu Dyrbara Blods Krona II

* Heliga Veronica Giulianis Rosenkrans

* Offer av Jesu Gudomliga Blod och Marie Smärtor

* Offerrosenkrans av Jesu Dyrbara Blod för Prästerna

* De Trettiotre Offren av Jesu Dyrbara Blod

* Jesu Heliga Törnekronas Rosenkrans

* Jesus den Kröntes Bönekrona

* Heliga Korsets Krona

* Det Heliga Korsets Rosenkrans

* Heliga Korsets Krona för Själarna i Skärselden

* Det Heliga Korsets Novena

* Min vördnad för Jesu Heliga Kors

* Bön till vår Korsfäste Frälsare

* Den Heliga Devotionen till och

Tillbedjan av Jesus den Korsfäste

* Jesu Heliga Sårs Rosenkrans

* De Heliga Fem Sårens Krona

* Välsignelse av de Heliga Sårens Krona

* Litania till Jesu Heliga Sår

* Mäktig Bön till ära för Jesu Heliga Sår

* Jesu Heliga Tårars Rosenkrans

* Jesu Heliga Lidandes och Döds Rosenkrans

* Agnus Dei Rosenkransen


Dessa texter är översatta och redigerade

av en gråbroder från

S:t Franciskus Kloster i Jönköping

för

Ave Maria Publikationer

 

Vi skulle önska att kunna ge ut bönerna i bokform

Kan du bidra?

 

Bankgiro 5061-1318

 (Gråbröderna Jönköping)

 

Swish 076 555 84 06

kyrkoherdens telefonnummer Pater Joseph Maria Nilsson

 

Skriv: AMP (=Ave Maria Publikationer)

 

Du får gärna sprida texterna, men ange källan:

Ave Maria Publikationer

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek