Heliga Ärkeänglarna Mikael, Gabriel och Rafael

Heliga Ärkeänglarna Mikael, Gabriel och Rafael

Heliga Ärkeänglarna Mikael, Gabriel och Rafael

Heliga Ärkeänglarna

Mikael, Gabriel och Rafael

Festdag 29 september

Litania till Ärkeänglarna Mikael, Gabriel och Rafael

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, Änglarnas Drottning, be för oss

 

Helige Mikael, Serafimernas Furste

Helige Mikael, Herrens, Israels Guds ambassadör

Helige Mikael, den Heliga Treenighetens utsände

Helige Mikael, klaraste stjärna bland änglars skara

Helige Mikael, Guds nåds förmedlare

Helige Mikael, lysande sol av kärlek

Helige Mikael, mönster av saktmod

Helige Mikael, högsta föredöme i ödmjukhet

Helige Mikael, högsta flamma av brinnande iver

Helige Mikael, Guds mildhets sändebud

Helige Mikael, starke härförare

Helige Mikael, utdelare av glädje

Helige Mikael, tröstare för de nedslagna

Helige Mikael, Fredsängel

Helige Mikael, tröstare för de sjuka

Helige Mikael, vägvisare för de vilsna

Helige Mikael, stöd för dem som hoppas

Helige Mikael, de troendes beskyddare

Helige Mikael, Kyrkans beskyddare

Helige Mikael, generöse hjälpare

Helige Mikael, de fattigas tillflykt

Helige Mikael, de förtrycktas lindring

Helige Mikael, demonernas besegrare

Helige Mikael, vår försvarare

Helige Mikael, änglarnas anförare

Helige Mikael, patriarkernas tröst

Helige Mikael, profeternas vägvisare

Helige Mikael, apostlarnas vägvisare

Helige Mikael, martyrernas lindring

Helige Mikael, bekännarnas glädje

Helige Mikael, jungfrurnas beskyddare

Helige Mikael, alla de heligas glädje

F. Be för oss Helige Ärkeängel Mikael,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften

F. Låt oss be. Gud och Fader till vår Herre Jesus Kristus, vi åkallar Ditt Heliga Namn och ber i ödmjukhet om Din barmhärtighet, att Du på den alltid rena Jungfrun Marias, vår Moders, och på den ärorike Ärkeängeln den Helige Mikaels förbön beskyddar oss från den onde och alla andra onda andar som vandrar omkring i denna värld för att bryta ned människan till kropp och själ. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Helige Gabriel, ärorike Ärkeängel Be för oss

Helige Gabriel, Guds styrka

Helige Gabriel, du som ständigt lovsjunger Guds härlighet

Helige Gabriel, du Guds trogne tjänare

Helige Gabriel, du beundrare av Guds vishet

Helige Gabriel, du som tjänar människor i Guds Namn

Helige Gabriel, du som kom med budskapet om Guds planer för den Heliga Jungfrun

Helige Gabriel, du som närmade dig Jungfru Maria med helig vördnad

Helige Gabriel, du som hälsade Maria med Guds egna ord

Helige Gabriel, du som delgav henne Guds Vilja från all evighet, att hon skulle bli Moder till Honom som har Gud till Fader

Helige Gabriel, du som bad om den Heliga Jungfruns samarbete i frälsningsverket

Helige Gabriel, du som fick ta emot Marias JA

Helige Gabriel, du som blev vittne till hur det eviga Ordet förenades med vår mänskliga natur

Helige Gabriel, du som vill hjälpa oss att bli öppna för Guds Vilja

Helige Gabriel, du som särskilt beskyddar dem som ärar Guds Sons Människoblivande

Helige Gabriel, du som leder med särskild omsorg dem som vill efterlikna Jesu, Marias och Josefs heliga liv här på jorden

Helige Gabriel, du som beskyddar den som med kärlek uttalar Jesu Heliga Namn

Helige Gabriel, du som är särskild vän till dem som vördar Guds Heliga Moder Maria

F. Be för oss Helige Ärkeängel Gabriel,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.

F. Låt oss be. Himmelske Fader, i Din underbara visdom gör Du både änglar och människor till Dina tjänare. Hör vår bön och låt oss här på jorden leva under Ärkeängeln Gabriels beskydd, så att vi en gång kan tillbe Dig tillsammans med honom i Himmelen. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Helige Rafael, du bärare av Guds barmhärtighet

be för oss

Helige Rafael, du fullkomlige tillbedjare av Guds Ord

Helige Rafael, du de onda andarnas skräck

Helige Rafael, du lasternas utrotare

Helige Rafael, du de sjukas hälsa

Helige Rafael, du vår tillflykt i alla prövningar

Helige Rafael, du de resandes ledsagare

Helige Rafael, du fångarnas tröstare

Helige Rafael, du de lidandes glädje

Helige Rafael, du som ivrar för själarnas frälsning

Helige Rafael, du vars namn betyder ”Gud helar”

Helige Rafael, du som älskar kyska själar

Helige Rafael, du demonernas plågoris

Helige Rafael, vid epidemi, hunger och krig

Helige Rafael, du fridens och välgångens Ängel

Helige Rafael, begåvad med helandets nåd

Helige Rafael, du säkre ledsagare på dygdernas och helgelsens väg

Helige Rafael, du hjälpare för alla som åkallar dig

Helige Rafael, du som ledde och tröstade Tobias på hans resa

Helige Rafael, du som är lovordad av den Heliga Skriften: ”Rafael, Herrens Heliga Ängel, sändes för att hela”

Helige Rafael, vår försvarare

 

F. Be för oss Ärkeängel Rafael,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.

 

F. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, på Ärkeängel Rafaels förbön, ge oss nåden att undvika all synd och att vara uthålliga i det goda tills vi når vårt himmelska mål. Du som lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

 

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

 

P. Var hälsad, Maria, full av nåd. Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus.

Alla Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen. (3 gånger)

 

Se Cecilia nr. 104 a eller b

Salve Regína, Mater misericórdiae; vita, dulcédo et spes nostra, salve. Ad te clamámus éxules fílii Hevae. Ad Te suspirámus geméntes et flentes in hac lacrimárum valle. Eia ergo, Advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Iesum, benedíctum Fructum ventris tui, nobis post hoc exsílium osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.

 

Eller läses på svenska:

P. Var hälsad, o Drottning,

Alla barmhärtighetens Moder, vårt liv, vår fröjd och vårt hopp, Var hälsad! Till dig ropar vi, Evas landsflyktiga barn; till dig suckar vi sörjande och gråtande i denna tårarnas dal. Vänd därför, du vår förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade livsfrukt.

O milda, o hulda, o ljuva Jungfru Maria!

 

P. Be för oss, Heliga Guds Moder,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.

P. Låt oss be. Gud, vår tillflykt och styrka, se med nåd till Ditt folk som ropar till Dig och genom den Ärorika och Obefläckade Jungfrun, Guds Moder Marias förbön, samt hennes brudgum, den Helige Josef, och de Heliga Apostlarna Petrus och Paulus och alla helgon, hör barmhärtigt och med nåd de böner som vi frambär för syndarnas omvändelse och för vår Heliga Moder Kyrkans frihet och upphöjelse, genom Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

P. Helige Ärkeängel Mikael, försvara oss i striden, var oss ett värn mot djävulens ondska och försåt! ”Må Gud befalla honom”, så ber vi ödmjukt, och du, Furste över de Himmelska Härskarorna, med Guds kraft störta till helvetet djävulen och de övriga onda andar som till själarnas fördärv vandrar omkring i världen.

Alla Amen.

 

P. Jesu Allraheligaste Hjärta,

Alla förbarma Dig över oss. (3 gånger)

 

Bönerna efter själva litanian är de s.k. Böner efter Stilla Mässan föreskrivna av Påven Leo XIII (1873-1903).

Den 13 oktober 1884 efter att ha firat den Heliga Mässan i sitt privata kapell, fick Leo XIII en fruktansvärd vision av Kyrkans framtid. Efter att ha vaknat upp från ett tillstånd som liknade koma, redogjorde påven för vad han sett. Den Helige Fadern hade sett hur Satans makt hade nått sin höjdpunkt. Det skulle äga rum under det tjugonde århundradet. Påven var skakad över det moraliska och andliga förfall han hade sett både i och utanför framtidens Kyrka. Därför skrev han nedanstående böner, som skulle bes efter Mässorna över hela världen.

Dessa böner var obligatoriska fram till år 1962.

Helige Pius X (1903-1914, 21 augusti) tillade på slutet den trefaldiga bönen till Jesu Heliga Hjärta.

Gammal avlatsbön.

 

Vill du stödja Ave Maria Publikationers utgivning av böcker, häften och foldrar?

Be för detta viktiga apostolat och ge gärna din gåva genom:

Swish 123 291 73 26 - Bankgiro 5061-1318

 (Gråbröderna Jönköping)

 

Skriv: AMP

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek