Guds Änglar

Guds Änglar

Guds Änglar

Guds Änglar

Katolska Kyrkans lära och tro om

Ärkeänglarna Mikael, Gabriel och Rafael

(se även särskilt häfte om Skyddsängeln)

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

Ärkeängeln Mikael

Namnet Mikael (Mikha´el) betyder på hebreiska ”Vem är som Gud?”. Ärkeängeln Mikael nämns fyra gånger i den Heliga Skrift, två gånger i Daniels Bok (10:13 ff. samt 12:1). I dessa stycken presenteras han som det utvalda folkets Hjälpare. En gång i Judas Brev (vers 9) där Ärkeängeln tvistar med djävulen om Mose kropp. En gång i Uppenbarelseboken (12:7-9) där Ärkeängeln Mikael kämpar mot draken. Ärkeängeln Mikael har en stor roll i den apokryfiska litteraturen, exempelvis Mose upptagning, Enoks Bok och i Jesajas upptagning. I dessa böcker är Mikael den store kaptenen som är satt att leda den bästa delen av mänskligheten. Han betraktades mycket tidigt i Kyrkan som de kristna arméernas hjälpare mot hedningarna och som de enskilda kristnas Beskyddare mot djävulen, särskilt i dödsstunden då han leder själen till Gud. Denna tro fanns uttryckt i Mässans offertoriebön för de döda ända till år 1970. Devotionen till Ärkeängeln Mikael har sitt ursprung i Frygien där han vördades som helbrägdagörare.

I väst fick devotionen till Ärkeängeln Mikael ny impuls i samband med de berömda uppenbarelserna för en herde vid namn Elvio Emanuele på Monte Gargano i södra Italien den 8 maj 490. Vid detta tillfälle begärde Ärkeängeln att den stora grottan, som nu är helgad åt honom, skulle bli en kristen kyrka. Biskopen, den Helige Lorenzo Maiorano beordrade tre dagars bön och botgöring. Efter de tre dagarna uppenbarade sig Ärkeängeln även för biskopen.

Den andra uppenbarelsen ägde rum år 492 i staden Siponto. Staden anfölls av hedniska fiendetrupper men biskopen erhöll tre dagars uppehåll i striderna. Han bad då befolkningen att fasta och att be till Ärkeängeln Mikael. Ärkeängeln uppenbarade sig och lovade sin hjälp. Plötsligt utbröt en förskräcklig storm med nedfall av sand och hagel, så våldsamma att fienden Odoacres här var tvungna att fly. Biskopen Lorenzo gick med stadens invånare till den av Ärkeängeln år 490 utpekade grottan, men fortfarande ville varken biskopen eller någon annan gå in på grund av sin avsky för den hedniska kulten som där pågått sedan urminnes tider. År 493 på årsdagen av den första uppenbarelsen bad Biskop Lorenzo råd av Påven Gelasius I om han skulle utföra Ärkeängelns begäran att viga grottan till en kristen kyrka eller inte. Påven gav order att, efter en triduum (tre dagars) av bön och fasta, gå in i grottan tillsammans med alla biskopar i närliggande Stift. För tredje gången uppenbarade sig Ärkeängeln och bad biskopen att gå in i grottan med orden: ”Det är inte nödvändigt att ni viger denna kyrka som jag själv har vigt med min närvaro. Gå in i den och under min ledning upphöj bön och fira det Heliga Offret. Jag ska visa er hur jag har vigt denna plats”. Biskopen gick då äntligen in i den gamla hednagrottan och fann ett altare som var klätt med rött tyg och ovanpå ett kors av kristall, precis som Ärkeängeln hade sagt. Vid grottans öppning lät Biskop Lorenzo bygga den kyrka som ännu idag är ingången till denna vallfartsort. Han konsekrerade kyrkan den 29 sept. Grottan är än i dag det enda katolska gudstjänstrummet som inte är vigd genom mänsklig förmedling. Den kallas sedan sekler tillbaka för den Himmelska Basilikan.

År 1656 härjade pesten även i Gargano. Ärkebiskopen Alfonso Puccinelli inbjöd alla till fasta och bön till Ärkeängeln Mikael. Den 25 september uppenbarade sig Ärkeängeln Mikael och uppmanade Ärkebiskopen att ge de troende småstenar från den helgade grottan. Dessa småstenar skulle välsignas och ett Kors skulle inristas i dem. Så fort befolkningen fått dessa stenar upphörde pesten. Än idag ber pilgrimer om välsignade småstenar. Vallfartskyrkan i Monte Gargano har besökts av mängder av troende sedan dess. Bland andra har också den Heliga Birgitta besökt platsen och byn Sant’ Angelo.

År 708 uppenbarade sig Ärkeängeln Mikael även för Ärkebiskop Aubert på den ö, som då bar namnet Mont Tombe, vilken efter denna händelse fick namnet Mont S. Michel och skulle bli Frankrikes förnämsta, och en av kristenhetens allra viktigaste vallfartsorter.

Den 29 sept. 530 vigde Bonifatius II (530-32) en kyrka i Rom åt den Helige Ärkeängeln Mikael. Detta datum har sedan dess inte bara blivit Ärkeängeln Mikaels Fest, utan även de två övriga Ärkeänglarnas dag.

Ur II Celano kan vi läsa: ”Om den Helige Franciskus’ av Assisi (1182-1226, 4 okt.) vördnad för Änglarna och vad han gjorde av kärlek till Ärkeängeln Mikael: Han vördade med största kärlek Änglarna, som är på slagfältet med oss och som vandrar med oss i "dödsskuggans dal". Vi bör vörda dessa följeslagare, sade han, vilka följer oss överallt och samtidigt åkalla dem som försvarare. Franciskus undervisade alla om att man inte ska förolämpa Änglarna genom att göra inför dem det man inte skulle kunna göra inför människor. Eftersom man i koret ’sjunger psalmer inför Änglarna’ ville han att alla de som kunde skulle samlas i koret för att ’sjunga psalmerna med andakt’. Han upprepade ofta att man på ett så högtidligt sätt som möjligt skulle vörda Ärkeängeln Mikael, därför att just han har uppdraget att föra själarna inför Gud. Därför fastade Franciskus med största vördnad i fyrtio dagar inför den Helige Mikaels Fest. Han sade: ’Var och en borde offra något åt Gud, en hyllning av sång och pris eller något annat för en så ärevördig Furstes skull, som Ärkeängeln Mikael".

Den Helige Ärkeängeln Mikael har alltid åkallats i Kyrkan som en särskild Beskyddare av den kyrkliga gemenskapen och som försvarare av den enskilda själen.

 

Här följer några råd hur vi bäst vördar Ärkeängeln Mikael

1. Genom att ofta be en bön riktad till honom om hans beskydd, t.ex.: Ärorike, Helige Mikael, det Himmelska Hovets Furste, be för oss nu och i vår dödsstund.

2. Genom att be om hans hjälp i sjukdom.

3. Genom att ofta be till den Helige Mikael när vi tycker att det är svårt att övervinna frestelser och att bekämpa våra fel. Den kristna erfarenheten säger oss att han är en mycket mäktig hjälpare och kan hjälpa oss att övervinna de allra största felen i våra liv.

4. Genom att ha en liten bild av den Helige Mikael i vår bönbok, som hjälper oss att komma ihåg att ofta åkalla honom.

5. Genom att be Ärkeängeln att försvara världen mot djävulen och att rädda oss från allt ont som hotar oss till kropp och själ. Låt oss komma ihåg att då och då offra vårt deltagande i den Heliga Mässan och Rosenkransbönen till den Helige Mikaels ära.

 

Mikaelsantifonen

Gammal avlatsbön, Leo XIII, 19 aug. 1893

Helige Ärkeängel Mikael, försvara oss i striden,

så att vi inte går förlorade vid den fruktansvärda Domen.

 

Skyddsbön till Ärkeängeln Mikael

Leo XIII (1873-1903)

Denna bön ingår i böner som den Helige Fadern skrev för att läsas efter den stilla Mässan

Helige Mikael, försvara oss i striden.

Var vårt beskydd mot djävulens försåt och list.

Gud, vi ber Dig ödmjukt att Du må kuva Satan.

Och må du, den Himmelska Härskarans Furste - med Guds kraft kasta i helvetets eld den Onde och alla onda andar, som far omkring i världen för att förgöra själarna. Amen.

 

Litania till Ärkeängeln Mikael

Avslutningsbönen är en gammal avlatsbön, Leo XIII, 25 sept. 1888

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, Änglarnas Drottning, bed för oss

Helige Ärkeängeln Mikael

Helige Mikael, Serafimernas Furste

Helige Mikael, Herrens, Israels Guds ambassadör

Helige Mikael, den Heliga Treenighetens utsände

Helige Mikael, klaraste stjärna bland änglars skara

Helige Mikael, Guds nåds förmedlare

Helige Mikael, lysande sol av kärlek

Helige Mikael, mönster av saktmod

Helige Mikael, högsta föredöme i ödmjukhet

Helige Mikael, högsta flamma av brinnande iver

Helige Mikael, värdig all beundran

Helige Mikael, värdig all vördnad

Helige Mikael, värdig allt lov

Helige Mikael, Guds mildhets sändebud

Helige Mikael, starke härförare

Helige Mikael, utdelare av glädje

Helige Mikael, tröstare för de nedslagna

Helige Mikael, Fredsängel

Helige Mikael, tröstare för de sjuka

Helige Mikael, vägvisare för de vilsna

Helige Mikael, stöd för dem som hoppas

Helige Mikael, de troendes beskyddare

Helige Mikael, Kyrkans beskyddare

Helige Mikael, generöse hjälpare

Helige Mikael, de fattigas tillflykt

Helige Mikael, de förtrycktas lindring

Helige Mikael, demonernas besegrare

Helige Mikael, vår starkhet

Helige Mikael, vår tillflykt

Helige Mikael, vår försvarare

Helige Mikael, änglarnas anförare

Helige Mikael, patriarkernas tröst

Helige Mikael, profeternas vägvisare

Helige Mikael, apostlarnas vägvisare

Helige Mikael, martyrernas lindring

Helige Mikael, bekännarnas glädje

Helige Mikael, jungfrurnas beskyddare

Helige Mikael, alla de heligas glädje

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F. Be för oss Helige Ärkeängel Mikael,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften

Låt oss be. Gud och Fader till vår Herre Jesus Kristus, vi åkallar Ditt Heliga Namn och ber i ödmjukhet om Din barmhärtighet, att Du på den alltid rena Jungfrun Marias, vår Moders, och på den ärorike Ärkeängeln den Helige Mikaels förbön beskyddar oss från den onde och alla andra onda andar som vandrar omkring i denna värld för att bryta ned människan till kropp och själ.

Alla Amen.

 

Bön till Den Helige Mikael om en Salig Död

Helige Franciskus Xavier (1506-1552, 3 dec.)

Helige Ärkeängel Mikael, du mäktige försvarare av dem som ber om din hjälp, beskydda mig mot Satans anfall varje ögonblick i mitt liv och framför allt när den Enväldige Domaren kallar mig inför sin Domstol för att avlägga räkenskap för mina gärningar och för min trohet i att uppfylla Guds Heliga Lag. Amen.

 

Överlåtelsebön till Ärkeängeln Mikael

Heliga Jean d´ Arc (1412-1431, 30 maj)

Denna bön ber man särskilt den 8 maj till åminnelse av Ärkeängeln Mikaels första uppenbarelse på Monte Gargano, Italien, den 8 maj 490, på Ärkeänglarnas dag den 29 september, samt vid särskilt behov av Ärkeängelns stöd och beskydd.

Helige Ärkeängel Mikael, du ädlaste Furste för Änglarnas hierarki, den Högstes tappre krigare, nitiske älskare av Herrens härlighet, skräck för alla upproriska Änglar, kärlek och fröjd för alla rättfärdiga Änglar.

Låt mig få vara en av dem som tillhör dig, då jag nu överlåter och anförtror mig åt dig. Jag ställer mig själv, mitt arbete, min familj, mina vänner och allt det som tillhör mig under ditt vaksamma beskydd. Jag ställer mig nu under ditt beskydd, med förhoppning om att du ska hjälpa mig under resten av mitt liv.

Be att jag får förlåtelse för mina många och svåra synder, nåden att älska Gud av allt mitt hjärta, min älskade Frälsare Jesus, min ömma Moder Maria, och alla människor, mina bröder som är älskade av Fadern och återlösta av Sonen.

Be för mig om all den hjälp som jag behöver för att uppnå Livets Krona.

Försvara mig alltid mot min själs fiender, särskilt i mitt livs sista stund. Kom till mig i den stunden, ärorike Ärkeängel. Hjälp mig i striden och beskydda mig mot mörkrets ängel, som vill förleda mig och dra mig bort från Gud.

Led mig till Guds Tron för att sjunga med dig, Helige Ärkeängel Mikael och med alla Änglar, lov, ära och härlighet till Honom som råder från evighet till evighet. Amen.

 

De Nio Tisdagarna till Ärkeängeln Mikaels ära

Motsvarande devotion finns till den Helige Antonius av Padova

Tisdagsnovenan till Ärkeängeln Mikael ber man särskilt vid konflikter och oro i världen, i församlingen och i familjen.

Denna hyllning och vädjan till Ärkeängeln består av att under nio tisdagar i följd:

- be följande böner varje dag under novenan,

- delta i den Heliga Mässan nio tisdagar i följd,

- samt att gå till bikt tre gånger under denna period.

Varje tisdag ber man följande böner:

 

Påven Leo XIII:s Bön:

Helige Mikael, försvara oss i striden.

Var vårt beskydd mot djävulens försåt och list.

Gud, Vi ber dig ödmjukt att Du måtte straffa Satan!

Och må du, den Himmelska Härskarans Furste med Guds kraft kasta den Onde och alla onda andar, som far omkring i världen för att förgöra själarna i helvetets eld. Amen.

 

Vädjan till Ärkeängeln Mikael:

Helige Ärkeängel Mikael, försvara oss i kampen mot det onda.

Var vårt skydd mot djävulens ondska och lockelser. Hjälp Kyrkan att bevara trons gåva ren och obesmittad från all villfarelse.

Styrk oss i frestelsens och modlöshetens stund. Strid för alla förföljdas och förtrampades rätt. Amen.

 

Novenabön inför deltagandet i Mässan:

Allraheligaste Treenighet, Fader, + Son och Helige Ande, jag offrar mitt deltagande i det Heliga Mässoffret, i vilket Kristus offrar sig på nytt för själarnas frälsning och ger Gud det högsta och fullkomligaste lov och pris, till Ärkeängeln Mikaels ära och som tack för det beskydd som Du ger oss genom hans försorg.

Helige Ärkeängel Mikael, låt mig få tacka dig genom deltagandet i denna Heliga Mässa för din omsorg om min själ, nu och den du ska visa mig i min dödsstund, då du ska bära min själ inför den Högstes Anlete.

Jag ber dig om förbarmande över mig och den böneintention som jag idag kommer till dig med (nämn Tisdagsnovenans intention).

Hjälp mig att rätt lära känna, älska och tjäna Gud enligt min förmåga och kallelse, den Allraheligaste Treenigheten till ära och själarna till frälsning. Amen.

Helige Ärkeängel Mikael, be för mig, beskydda mig och försvara och vädja för mig nu och då jag ska stå inför Guds Dom. Amen.

Avsluta med bön enligt den Helige Faderns intentioner för Kyrkans väl (Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern)

Ärkeängeln Mikaels Rosenkrans

Att be på: tisdagar (Änglarnas veckodag)

Ärkeänglarnas Novena 20-28 september

Ärkeänglarnas Fest 29 september

 

Kallas även för De Nio Hälsningarna till Ärkeängeln Mikael. Denna rosenkransbön har av någon anledning blivit allt populärare. Kanske är det för att Kyrkan i vår tid har så många svårigheter att kämpa med: sekulariseringen av de troende, bristande förståelse för andliga värden, liten respekt för livets gåva (preventivmedel, abort, eutanasi etc.). Vi har sannerligen behov av Guds store kämpe, Ärkeängeln Mikael, som inte ger upp i den goda kampen för att försvara våra själar.

År 1751 fick Syster Antonia d’ Astonac, Karmelitnunna från Portugal, en uppenbarelse av Ärkeängeln Mikael. Han uttryckte en önskan om att bli ärad genom nio hälsningar, motsvarande de nio Änglakörerna. Ärkeängeln Mikael lovade att: de som ber dessa böner kommer att ledsagas av en Ängel från varje kör då de tar emot den Heliga Kommunionen. Åt dem som ber bönerna dagligen, lovade Ärkeängeln att han och alla Heliga Änglar kommer att vaka och beskydda dem under deras liv och befria dem och deras nära och kära från Skärselden. En grupp karmelitnunnor, som hade erfarit denna rosenkrans´ styrka och effekt, bad den Helige Fadern om ett officiellt godkännande för De Nio Hälsningarna till Ärkeängeln Mikael. Salige Pius IX inte bara godkände bönen, utan upphöjde den till avlatsbön den 8 augusti 1851.

En annan utvald själ fick höra av vår Herre: ”Glöm inte min starke kämpe. Det är Ärkeängeln Mikael ni har att tacka för att ni står fria från Djävulen. Mikael beskyddar er och ni bör inte glömma bort honom…”

 

Inled gärna med en akt av ånger:

Min Gud, jag ångrar av hela mitt hjärta mina synder och avskyr dem, ty genom att synda har jag inte bara förtjänat de straff som Du rättvist har bestämt utan framför allt har jag också kränkt Dig, Du, det högsta goda, Du som är värd att älskas över allting.

Därför gör jag nu den bestämda föresatsen att med Din nåd inte mera synda och undvika framtida tillfällen till synd. Amen.

F. Gud, E kom till min räddning

Alla Herre, skynda till min hjälp.

Ära vare Fadern…

 

Den första hälsningen:

På den Helige Mikaels och den Himmelska kören av Serafimers förbön, låt oss, Herre, bli brinnande i den fullkomliga kärleken. Amen.

Fader vår, tre Var hälsad Maria

 

Den andra hälsningen:

På den Helige Mikaels och den Himmelska kören av Kerubimers förbön, ge oss, Herre, nåden att lämna det ondas vägar för att gå på den kristna fullkomlighetens stigar. Amen.

Fader vår, tre Var hälsad Maria

 

Den tredje hälsningen:

På den Helige Mikaels och den Himmelska kören av Troners förbön, ge, Herre, våra hjärtan en sann och innerlig ödmjukhet. Amen.

Fader vår, tre Var hälsad Maria

 

Den fjärde hälsningen:

På den Helige Mikaels och den Himmelska kören av Herradömens förbön, ge oss, Herre, nåden att kunna styra våra sinnen och kontrollera våra otyglade lidelser. Amen.

Fader vår, tre Var hälsad Maria

 

Den femte hälsningen:

På den Helige Mikaels och den Himmelska kören av Dygders förbön, beskydda oss, Herre, från allt ont och från att falla för frestelser. Amen.

Fader vår, tre Var hälsad Maria

 

Den sjätte hälsningen:

På den Helige Mikaels och den Himmelska kören av Makters förbön, beskydda oss, Herre, från Djävulens snaror och frestelser. Amen.

Fader vår, tre Var hälsad Maria

 

Den sjunde hälsningen:

På den Helige Mikaels och den Himmelska kören av Furstendömens förbön, låt oss, Gud, bli fullkomligt lydiga Din Heliga Vilja. Amen.

Fader vår, tre Var hälsad Maria

 

Den åttonde hälsningen:

På den Helige Mikaels och den Himmelska kören av Ärkeänglars förbön, ge oss, Herre, uthållighet i tron att utföra goda gärningar, så att vi kan uppnå Himmelrikets ära. Amen.

Fader vår, tre Var hälsad Maria

 

Den nionde hälsningen:

På den Helige Mikaels och den Himmelska kören av Änglars förbön, låt oss Herre, bli beskyddade av dem i detta liv och vid vår död ledsagade till den eviga glädjen. Amen.

Fader vår, tre Var hälsad Maria

 

På pendangen ber man:

Till den Helige Mikaels ära: Fader vår…

Till den Helige Gabriels ära: Fader vår…

Till den Helige Rafaels ära: Fader vår…

Till vår Skyddsängels ära: Fader vår…

 

Avslutningsböner:

F. Helige, ärorike Furste Mikael, du som leder de Himmelska Härskarorna, du själarnas Beskyddare, du som segrar över de upproriska andarna, du den Gudomlige Konungens Hus’ tjänare och vår ödmjuke ledsagare. Du strålar med upphöjda och övermänskliga dygder och befriar från allt ont alla dem som med förtroende tar sin tillflykt till dig. Genom ditt beskydd hjälper du oss att tjäna Gud allt trognare dag för dag.

Be för oss, ärorike Mikael, du Jesu Kristi Kyrkas Furste,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.

F. Låt oss be. Allsmäktige, evige Gud, som i Din oändliga godhet och barmhärtighet vill att alla människor ska bli frälsta och för deras skull har utnämnt den ärorike Ärkeängeln Mikael till Din Kyrkas Furste, beskyddare och ledsagare. Gör oss värdiga att bli befriade från alla våra fiender, så att ingen av dem gör oss oroliga i vår dödsstund.

Låt Din Ärkeängel Mikael alltid beskydda oss under vår jordiska pilgrimsvandring och sedan ledsaga vår själ efter döden inför Ditt Gudomliga Majestät. Om detta ber vi genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Förtydligande: I boken An Unpublished Manuscript on Purgatory kan vi läsa denna kommentar som uppenbarades av en själ från Skärselden:

”Ärkeängeln Mikaels löften är sanna, men man ska förstå dem rätt. Personer som ber dem av vana och utan iver att bli heliga ska inte tro att dessa böner befriar dem automatiskt från Skärselden! Ärkeängeln Mikael gör mer än han lovar, men han är inte angelägen om att befria från Skärselden de själar som är dömda till en lång rening. Den Helige Mikael belönar naturligtvis dem som haft en stor devotion till honom under deras jordiska liv genom att förkorta det lidande som reningen innebär – men inte genast! Jag som själv brukade be denna bön kan tjäna som exempel. Ärkeängeln befriar omedelbart från Skärselden endast de själar som varit ihärdiga och arbetat helhjärtat på sin fullkomlighet och därmed har lite att sona i Skärselden… De som är förespråkare för denna bön förtjänar lov och heder. Denna bön är verkligen en av de mäktigaste bönerna i vår tid.”

 

Ärkeängeln Mikael

Beskyddare av Kristi Kyrka på jorden

från devotionen Jesus, Konung över alla Länder

Förklaring och bönerna till privatuppenbarelserna angående devotionen till Jesus, Konung över alla nationer eller länder finns i Ave Maria Publikationers bönbok Kärleksflamman (sidorna 288-311).

Sammanfattningsvis kan sägas – enligt vad Herren själv förklarade för visionärerna i USA -  att devotionen till Jesus Konung över alla Länder är ett komplement till Jesus Hjärta devotionen så som den uppenbarades för Heliga Margareta Maria Alacoque i Frankrike samt devotionen till den Gudomliga Barmhärtigheten, uppenbarad för Heliga Faustina i Polen. ”Denna devotion är ett barmhärtighetens botemedel för dem som blivit slavar under sina lidelser och sin syndfulla livsstil.” 

Förutom de uppenbarade bönerna (återgivna i Kärleksflamman) har Herren gett visionärerna uppdraget att sprida bilden av Honom som Konung samt en medalj som avbildar Kristus Konungen på ena sidan och Ärkeängeln Mikael på den andra.

 

Ärkeängeln Mikaels Uppmaning

”Må själarna vända sig till mig för en förnyad devotion till Vår Herre i Altarets Allraheligaste Sakrament! Han MÅSTE bli tillbörligt tillbedd, älskad, tackad, prisad och ärad i det mest ärorika Sakramentet.”

 

Ärkeängeln Mikaels Löfte

”Jag lovar dem som utövar devotionen till Jesus Konung över alla Länder och åkallar mig som Beskyddare av Kristi Kyrka på jorden försvar och beskydd mot den onde fienden här på jorden och särskilt i dödsstunden då fiendens attacker är särskilt våldsamma och farliga.”

O Jesus, Konung över alla Länder, må Ditt Herravälde bli erkänt överallt på jorden!

Ärkeängel Mikael, Beskyddare av Kristi Kyrka på jorden, försvara oss mot den onde fienden och be för oss att vi blir värdiga Kristi löften.

Guds Änglar

Ärkeängeln Mikaels Sanningssköld

Uppenbarad för visonären Maureen Sweeney-Kyle i Ohio, USA,

av Ärkeängeln den 14 mars 2006.

Ärkeängeln Mikael: ”Lovad vare Jesus! Jag har kommit för att i världen upprätta devotionen till min Sköld, som är själva Sanningen. Det är onda tider ni lever i just nu. Satan är hela tiden på jakt för att överallt dra själar bort från rättfärdighetens stig. Därför har Jesus sänt mig med denna bön för att ge hela mänskligheten:”

 

Sanningssköldens Bön

Be om möjligt denna bön dagligen!

Helige Mikael, du är vår försvarare och räddare mot det onda.

Sätt din Sanningssköld över oss och försvara oss i den kamp som Satan utkämpar mot Sanningen. Hjälp oss att se den Heliga Kärlekens rättfärdiga stig.

Hjälp oss att rätt kunna skilja mellan gott och ont genom att alltid ställa oss bakom din Sköld av Sanning. Amen

Maria, Trons Försvarare, kom till min räddning!

 

Löften

Uppenbarade den 16 mars 2006

”Dessa är de löften som kommer dem till del som uppriktigt ber om beskydd bakom min Sanningssköld:

  • De som söker Helig Sanning i sina beslut kommer att få Sanningens Ljus och upptäcka mörkret i Satans lögner.
  • De sanningar som finns i Trons Tradition kommer att uppenbaras för dem som söker dem uppriktigt. Det onda som kommer från liberalismen kommer att avslöjas.
  • Satan, som motsätter sig den Heliga Sanningen, kommer inte att kunna tränga igenom den Sköld som jag sätter över era hjärtan. Hans lögner kommer att kastas tillbaka av denna mäktiga Sköld.

Tack för att ni lyssnar. Jag är alltid med er!”

 

Anvisningar om hur Sanningssköldens Bönerörelse

ska praktiseras:

”Jesus önskar att ni upprättar en Sanningssköldens Bönerörelse (Shield of Truth Prayer Movement)… Denna devotion består av att man ber Rosenkransens fem dekader, Jesu och Marie Förenade Hjärtans Rosenkrans samt Sanningssköldens Bön dagligen. Denna devotion beskyddar från Satans lögner.”

Guds Moder, 12 juni 2006

Den 15 mars 2006 visar sig Ärkeängeln och säger: ”Lovad vare Jesus i sina änglar och helgon! Världen har just nu från Himmelen fått denna devotion till min Sanningssköld. Vad innebär detta? Om varje själ levde enligt Helig Sanning, ja, då skulle det inte finnas någon synd och det Himmelska Jerusalem vara här just nu. Men nu plågas världen av all synd som är inspirerade av Djävulens lögner. Om människan fattade sina beslut i enlighet med Helig Sanning skulle det inte finnas abort, apostasi (=att lämna Kyrkan) eller heresier (=villoläror), inte någon kärlek till makt eller pengar i Kyrkan eller i det politiska livet. Då skulle det bli frid och fred i alla människors hjärtan, i familjer och i och mellan länder. Ja, det är detta som skulle vara segern - Sanningens seger!”

Den 16 mars: ”Lovad vare Jesus! Jag uppmanar dig att se noga på min sköld. På min sköld finns Jesu och Marie Förenade Hjärtan avbildade. Därför är min sköld så mäktig. Deras Förenade Hjärtan är förkroppsligandet av den Heliga Sanningen, ja, de är det fullkomliga uppfyllandet av Guds Bud. Denna devotion kommer att sprida sig snabbt.”

”Du undrar vad som kommer att ske med människor som lever i lögn, åtminstone i någon form. Guds Moder ger även dem denna nåd som utlovas för min Sanningssköld. Eftersom de är övertygade om att den lögn eller de lögner som finns i deras liv är sanning är de inte beredda att ta upp min sköld. Men även den största syndare är så älskad av den Obefläckade Jungfrun och hon har gett mig anvisningar om vad ni ska göra för dessa människor. Om ni ber om Ärkeängeln Mikaels Välsignelse, även om personen ifråga inte är närvarande, kommer de att få nåden att se Helig Sanning. Naturligtvis, precis som med all nåd, är det upp till var och en att acceptera nåden eller inte. Gör detta känt.”

 

Ärkeängeln Mikaels Välsignelse

The Blessing and Anointing of Saint Michael

uppenbarad 19 mars 2006

”Lovad vare Jesus! Jag har kommit för att förklara för dig att var gång som man uttalar min välsignelse – smörjelse (eng. anointing) – över en själ, då tränger udden av mitt svärd in i den personens hjärta som du ber för. Med denna s.k. smörjelse eller välsignelse tränger Sanningen in i den personens hjärta. För mitt svärd är också Helig Sanning. Du kan endast smörja en person i taget. Uttala orden högt eller tyst i ditt inre:”

Jag smörjer N. med den

Helige Mikaels välsignelse.

Maria, Trons Försvarare, kom till min hjälp.

 

Bön om världens Omvändelse och för Sanningens seger

Den 15 december 2010 visar sig Ärkeängeln Mikael på nytt för Maureen:

”Lovad vare Jesus! Herren Gud sänder mig för att ge er en bön för världens omvändelse och för Sanningens seger. Sanningens Dop är till för en omedelbar förändring av denna värld. Min Sannings Sköld är också något mänskligheten behöver för att leva i Sanningen i varje stund. Detta är bönen:”

Himmelske Fader, universums Skapare, ställ den Helige Mikaels Sanningssköld över denna värld och ge nåden åt dem som är långt ifrån Dig, käre Fader, att sträva efter helighet genom ett liv i Helig Kärlek.

Hjälp varje själ att leva i Sanningen enligt Helig Kärlek. Amen.

 

Ärkeängeln Gabriel

Första gången Ärkeängeln Gabriel (av hebreiskans gebher samt ´el) nämns i officiella böner är i Allhelgonalitanian under Påven Sergius pontifikat (687-701).

Avbildningar av änglar och även av Ärkeängeln Gabriel är betydligt äldre. Bland andra finns en freskomålning av Gabriel i ett kapell på Via Appia i Rom.

Benedikt XV (1914-1922) införde firandet av Ärkeängeln Gabriels fest för hela Kyrkan den 24 mars och utnämnde honom till skyddspatron för posten, telefonen och telegrafarbetare år 1921.

Numera, efter Andra Vatikankonciliets kalenderreform, firas Ärkeänglarna tillsammans den 29 september.

Gabriel betyder ”Guds kraft”. Han finns nämnd i Daniel 8:16; 9:21 och i Luk 1:11, 19-26. Ärkeängeln Gabriel var den som uppenbarade för Zacharias att han skulle bli far till Johannes Döparen, till den Heliga Jungfrun att hon skulle bli Herrens Moder. För den Helige Josef avslöjar han hemligheten med Marias moderskap och Josefs uppgift som den Helige Familjens huvudman. Ärkeängeln Gabriel är också den som uppmanar den Helige Josef att fly till Egypten och inbjuder honom att återvända med Jesus och Maria till Palestina.

Enligt traditionen är det också Ärkeängeln Gabriel som tröstade Jesus i Getsemane Örtagård.

”Frukta inte!” är Ärkeängeln Gabriels tröstande och lugnande hälsning som han ger Zacharias och den Heliga Jungfrun (Ne timeas), den Helige Josef (Noli timere), herdarna på Julnatten (Nolite timere) och samma hälsning ger han också var och en av oss.

Ärkeängeln Gabriel är den Heliga Jungfruns särskilda ängel och det är till honom vi vänder oss för att be om den kärlek, respekt och ödmjuka tjänstvilligheten som han hade för henne. Särskilt ber vi Ärkeängeln Gabriel om hjälp att upprepa Herrens egna ord med samma insikt och känslor som han hade då han uttalade orden: ”Var hälsad Maria…”

 

Litania till Ärkeängeln Gabriel

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, Änglarnas Drottning, bed för oss

Helige Gabriel, ärorike Ärkeängel

Helige Gabriel, Guds styrka

Helige Gabriel, du som ständigt lovsjunger Guds härlighet

Helige Gabriel, du Guds trogne tjänare

Helige Gabriel, du beundrare av Guds vishet

Helige Gabriel, du som tjänar människor i Guds Namn

Helige Gabriel, du Guds budbärare

Helige Gabriel, du som sändes till Daniel för att delge honom kunskapen om Messias’ födelse

Helige Gabriel, du som kungjorde för Zakarias i templet att han skulle få en son: Johannes Döparen.

Helige Gabriel, du som kom med budskapet om Guds planer för den Heliga Jungfrun

Helige Gabriel, du som närmade dig Jungfru Maria med helig vördnad

Helige Gabriel, du som hälsade Maria med Guds egna ord

Helige Gabriel, du som delgav henne Guds vilja från all evighet, att hon skulle bli Moder till Honom som har Gud till Fader

Helige Gabriel, du som bad om den Heliga Jungfruns samarbete i frälsningsverket

Helige Gabriel, du som fick ta emot Marias JA

Helige Gabriel, du som blev vittne till hur det eviga Ordet förenades med vår mänskliga natur

Helige Gabriel, du som vill hjälpa oss att bli öppna för Guds vilja

Helige Gabriel, du som särskilt beskyddar dem som ärar Guds Sons Människoblivande

Helige Gabriel, du som leder med särskild omsorg dem som vill efterlikna Jesu, Marias och Josefs Heliga liv här på jorden

Helige Gabriel, du som beskyddar den som med kärlek uttalar Jesu Heliga Namn

Helige Gabriel, du som är särskild vän till dem som vördar Guds Heliga Moder Maria

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F. Be för oss Helige Ärkeängel Gabriel,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.

F. Låt oss be. Himmelske Fader, i Din underbara Visdom gör Du både Änglar och människor till Dina tjänare. Hör vår bön och låt oss här på jorden leva under Ärkeängeln Gabriels beskydd, så att vi en gång kan tillbe Dig tillsammans med honom i Himmelen. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Novenabön till Ärkeängeln Gabriel

Ur The Little Flower Prayerbook, 1926

Helige Ärkeängel Gabriel, vi ber dig om förbön inför den Gudomliga Barmhärtighetens Tron. Bär fram till den Högste alla våra själsliga och timliga behov (nämn böneintention).

Såsom du kom med budskapet till Maria om Guds Sons Människoblivande, låt oss genom detta Mysterium få del av dess välsignelser och för evigt få sjunga Guds lov i de Levandes Land. Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.

 

Bön till Ärkeängeln Gabriel, som

tröstade Vår Herre i sin Dödsångest

Enligt traditionen var det Ärkeängeln som tröstade Jesus i dödsångesten i Getsemane Örtagård Skärtorsdagens natt. Båda bönerna är gamla avlatsböner (Preces et Pia Opera nr. 417 och nr. 418). Dessa böner brukar man be i svåra stunder.

O Heliga Ängel, du som gav vår Herre Jesus Kristus styrka, kom och styrk även oss: kom och dröj inte!

Jag hälsar dig, Heliga Ängel, du som tröstade min Jesus i Hans dödsångest och med dig prisar jag den Allraheligaste Treenigheten för att ha utvalt dig bland alla de Heliga Änglarna för att trösta och styrka Honom som är alla bedrövades tröst och styrka. För den ära som du åtnjöt och för den lydnad, ödmjukhet och kärlek med vilken du hjälpte Jesus, min Frälsares, heliga mänsklighet, när Han var nedböjd i sorg och lidande över att se världens, och särskilt mina, synder, ber jag dig att ge mig styrka i de prövningar som nu är mig övermäktiga. Hjälp mig även i de svårigheter som ska komma och särskilt i dödsstunden. Amen.

 

Ärkeängeln Gabriels Rosenkrans

Denna rosenkransbön till Ärkeängeln Gabriel komponerades av Clare Barros, en katolsk lekman från Foxboro, Massachusetts, USA, då hon förgäves hade sökt en särskild rosenkrans till denna ärorika Ärkeängel. Rosenkransen fick kyrkligt godkännande den 22 okt. 1992 av Kardinal Bernard Law.

Den som vill tillverka Ärkeängeln Gabriels Rosenkrans behöver en medalj med Ärkeängeln samt tre grupper med vardera 11 kulor. Sammanlagt blir det 33 kulor separerade med två kulor samt i ”pendangen” där medaljen hänger tre kulor.

De 33 bönerna vill ära Frälsarens liv på jorden och de två skiljande bönerna vill ära Jesu Gudomlighet och mänsklighet.

 

De tre inledande bönerna:

Himmelske Fader, genom Ärkeängeln Gabriels hälsning vill vi hylla Din Gudomlige Sons människoblivande.

Frälsarens Moder, hjälp oss att efterlikna dina Heliga dygder och att alltid svara vår Fader: ”Ske med mig som Du har sagt.”

Ärkeängeln Gabriel, lovprisa vår Fader för gåvan av Hans Son – be så att vi, genom Hans nåd, alla en dag blir till ett.

 

På de tre grupperna av 11 böner:

Var hälsad, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor.

 

Mellan de tre grupperna ber man:

För se, du ska bli havande och du ska föda en Son, och du ska ge Honom Namnet Jesus.

 

Ärkeängeln Rafael

Benedict XV (1915-1922) införde firandet av Ärkeängeln Rafael (från hebreiskans rapha´ samt ´el) för hela Kyrkan. Innan liturgireformen efter Andra Vatikankonciliet firades Ärkeängeln Rafael den 24 okt. Numera firas alla tre Ärkeänglarna tillsammans den 29 sept. Rafael betyder ”Gud helar” Om honom kan man läsa i Tobits Bok. Ärkeängeln Rafael är för Tobits son Tobias både vägledare, försvarare, den som ger hjälp i finansiell nöd, hjälper Tobias att finna rätt livspartner och helar fadern från blindhet. Bibelns berättelse om Ärkeängeln Rafael lär oss att:

  • Inte bli skandaliserade när Gud sänder prövningar till de goda.
  • Att ha förtroende för Guds faderliga försyn, symboliserad i Rafael.
  • Att vara uthålliga i bönen, med full förtröstan att vår Skyddsängel bär fram den till Gud, som i rätt tid ska bönhöra oss.
  • Att visa vår Skyddsängel tacksamhet och tillgivenhet (devotion) för det han gör för oss, precis som Tobias fick erfara Ärkeängelns hjälp.
  • Att be Ärkeängeln Rafael bota oss från allt ont och särskilt att be honom om hjälp att lära känna vår kallelse och öppna våra ögon för att se i vilket tillstånd vår själ befinner sig.

Man brukar vända sig till Ärkeängeln Rafael när man har problem med ögonen och synen. Skyddspatron för emigranter, äktenskap, helande, lyckliga möten, glädje och för alla resande. Inför mer omfattande resor bör man alltid göra en novena till Ärkeängeln Rafael.

Devotionen till Ärkeängeln Rafael kom till Amerika genom de spanska Franciskanerna. Under 1800-talet valde de tyska emigranterna denna Ärkeängel som deras särskilda Skyddspatron och grundade Den Helige Rafaels Sällskap. Men det var inte förrän på 1920-talet som denna devotion började blomstra och fick spridning på allvar. Ärkeängelns ”apostel” i modern tid skulle bli Syster Mary Jerome, I.H.M. En dag råkade Syster Mary leta efter en latinsk bok i sitt kloster i Monroe, Michigan. Hon fick då syn på en liten skrift titulerad Heliga Änglar av den franske författaren Ernest Hello. Hon imponerades av hans bön till Ärkeängeln Rafael, som snart skulle bli känd som De Lyckliga Mötenas Bön. Det var denna bön som inspirerade henne till att sprida devotionen till Ärkeängeln Rafael. Före sin död år 1952 fick Syster Mary tusentals bevis på Ärkeängelns kraftfulla förbön och förmedling. Många har följt i Syster Marys andliga fotspår och gjort Ärkeängeln Rafael till sin särskilde vän och förtrogne på pilgrimsvandringen mot det Himmelska Hemlandet.

 

Litania till Ärkeängeln Rafael

Ur Prayerbook of Favorite Litanies, 1985

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, Änglarnas Drottning, bed för oss

Helige Rafael, ärorike Ärkeängel

Helige Rafael, du bärare av Guds barmhärtighet

Helige Rafael, du fullkomlige tillbedjare av Guds Ord

Helige Rafael, du de onda andarnas skräck

Helige Rafael, du lasternas utrotare

Helige Rafael, du de sjukas hälsa

Helige Rafael, du vår tillflykt i alla prövningar

Helige Rafael, du de resandes ledsagare

Helige Rafael, du fångarnas tröstare

Helige Rafael, du de lidandes glädje

Helige Rafael, du som ivrar för själarnas frälsning

Helige Rafael, du vars namn betyder ”Gud helar”

Helige Rafael, du som älskar kyska själar

Helige Rafael, du demonernas plågoris

Helige Rafael, vid epidemi, hunger och krig

Helige Rafael, du fridens och välgångens Ängel

Helige Rafael, begåvad med helandets nåd

Helige Rafael, du säkre ledsagare på dygdernas och helgelsens väg

Helige Rafael, du hjälpare för alla som åkallar dig

Helige Rafael, du som ledde och tröstade Tobias på hans resa

Helige Rafael, du som är lovordad av den Heliga Skriften: ”Rafael, Herrens Heliga Ängel, sändes för att hela”

Helige Rafael, vår försvarare

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F. Bed för oss Ärekängeln Rafael,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.

F. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, på Ärkeängelns Rafaels förbön, ge oss nåden att undvika all synd och att vara uthålliga i det goda tills vi når vårt Himmelska Mål. Du som lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

 

Novenabön till Ärkeängeln Rafael

Gammal avlatsbön. Leo XIII, 21 juni 1890

Ärorike Ärkeängel Rafael, Furste i det Himmelska hovet, du höga väsen genom dina gåvor av vishet och nåd, du som är de resandes ledsagare över land och hav, du som tröstar de olyckliga och är syndarnas tillflykt, jag ber dig att hjälpa även mig med allt det jag har behov av och i alla livets prövningar såsom du en gång hjälpte den unge Tobias på hans resa. Eftersom du är ”läkemedel från Gud”, så ber jag dig ödmjukt att hela mins själs alla sår och sjukdomar och min kropp från allt det som bryter ned den, om detta är för mitt eviga väl. Särskilt ber jag dig om nåden att få en änglalik renhet, så att jag kan bli värdig att vara den Helige Andes levande tempel. Amen.

 

De Lyckliga Mötenas Bön

Ur Heliga Änglar av den franske författaren Ernest Hello

Käre Helige Rafael, du Ängel av Lyckliga Möten, led oss vid din hand till dem som vi väntar på och till dem som väntar på oss. Låt alla våra steg och deras steg, vara ledda av ditt ljus och förvandlade av din glädje. Du Tobias ledsagande Ängel, lägg fram våra böner inför Honom vars obeslöjade Anlete du har privilegiet att se (nämn nu din böneintention). Ensamma och utan tröst, i djup sorg över separationer från dem vi älskar och mänsklighetens alla lidanden, söker vi din hjälp och ber om att få dina vingars beskydd så att vi inte blir främlingar i glädjens domäner. Kom ihåg de svaga, du som är stark och vars hem befinner sig bortom åskans fält, i ett Land som alltid är fridfullt, alltid så stilla och ljust av Guds strålande härlighet. Amen.

 

En annan Bön om Lyckliga Möten

Ur St. Raphael, Angela Carol, Tan Books, 1999.

Helige Ärkeängeln Rafael, fyll mitt liv med glada och lyckliga möten. Låt varje möte uppfylla Guds kärleksfulla och Heliga Vilja och lag om kärleken till nästan. Helige Rafael, du mänsklighetens Beskyddare, led mig och var min vän och lärare. Amen.

 

Ärkeängeln Rafaels Rosenkrans

Populär Rosenkrans i USA. Den som vill tillverka denna rosenkrans behöver en medalj med Ärkeängeln Rafael samt tre kulor för ”pendangen” och nio kulor för själva kransen. Man kan naturligtvis be denna rosenkransbön utan att ha en särskild rosenkrans.

 

Vid medaljen ber man:

Du är Rafael, Helaren.

Du är Rafael, Vägvisaren.

Du är Rafael, Följeslagaren.

Du är alltid vid den mänskliga sorgens sida.

 

Be tre Var hälsad Maria till Änglarnas Drottning.

 

Nio gånger ber man sedan:

Helig, Helig, Helig, /

är Herren Härskarornas Gud. Himlarna och jorden är full av Hans ära. Ära vare Fadern, ära vare Sonen, ära vare den Helige Ande.

 

Avsluta med bönen:

Helige Rafael, hälsans, kärlekens, glädjens och ljusets Ängel, / be för oss. Amen.

 

Övriga betydelsefulla böner till Änglarna

 

Novenan till Ärkeänglarna

20 – 28 september och/eller vid behov

Helige Ärkeängel Mikael, vars namn betyder ”vem är som Gud?”, försvara oss i striden, så att vi inte går förlorade vid den fruktansvärda Domen.

Var vårt beskydd mot djävulens försåt och list och när vi ska lämna denna värld, för då våra själar till den Allrahögste och var vårt försvar och beskydd tills vi får komma in i den eviga saligheten med alla de heliga. Amen.

Helige Ärkeängeln Gabriel, du Guds kraft, kom även till oss med orden: ”Frukta inte!” Be för oss om nåden att villigt tjäna Gud i allt och utan fruktan.

Vaka över min och alla mina nära och käras själar att vi en gång uppnår den himmelska glädjen. Amen.

Helige Ärkeängel Rafael, du som kommer med Guds helande, befria oss från allt som hindrar oss från att vandra på Guds stigar. Hela våra själar från alla de sår som synden orsakat.

Be för mig och alla dem jag ber för om den inre befrielsens, själens och kroppens helande och det eviga livets gåva. Amen.

Heliga Ärkeänglar, be för mig att jag blir värdig Kristi löften.

Heliga Ärkeänglar, be för Kyrkan om frid och frihet.

Heliga Ärkeänglar, be för mänskligheten om nåden att få lära känna, älska och tjäna Gud alltid och överallt. Amen.

Fader vår.

Var hälsad Maria till Änglarnas Drottnings ära.

Tre Ära vare Fadern till Ärkeänglarnas ära.

 

Särskilt rekommenderas att bikta sig en gång under de nio dagarnas bön och att delta i Mässan på Ärkeänglarnas festdag den 29 september.

Detta gäller också för alla novenor som man ber enligt en särskild intention.

+ + + + +

Bön om Guds Hjälp mot allt Ont

Den 13 oktober 1884 fick Leo XIII (1873-1903) den fasansfulla visionen om det fruktansvärda som Kyrkan skulle genomlida p.g.a. alla inom Kyrkan, från hierarkin till lekmän, som blev ”Korsets fiender”. Påven skrev följande bön Ärkeängeln Mikael som skulle läsas i alla s.k. Stilla Mässor. År 1934 förkortades den officiella versionen utan förklaringar.

Låt oss varje dag, men särskilt denna dag, vädja om Kyrkans andliga förnyelse enligt Jesu Heliga Hjärta. Be idag även Kyrkans Moders Rosenkrans samt böner till Ärkeängeln Mikael.

Den Ondes existens är en verklighet som den Heliga Skriften ofta talar om och som vill störa människans inre och yttre frid samt skilja människor från Gud och från att göra Hans vilja. Den Heliga Kyrkan i sin moderliga vishet avråder alla att uppehålla sig vid Djävulen, även om det är med gott uppsåt att driva bort den Onde (Exorcism).

Endast en katolsk präst som har biskopens särskilda uppdrag att utföra exorcism kan enligt sitt ämbete och sin fullmakt intyga om någon är besatt och sedan utföra exorcism.

Varje troende har dock rätt och skyldighet att vända sig till den Allsmäktige Guden för att be om Guds ständiga beskydd och hjälp mot det onda som även troende människor ofta dras till. I detta sammanhang är det viktigt att påminna om några fundamentala sanningar:

- Kristus har genom sin död och uppståndelse vunnit över den Onde. Du tillhör Kristus genom Dopet och inte Djävulen!

- Om du tror att den Onde har ett obegränsat inflytande över dig, förringar du Kristi frälsningsverk. Och detta strider mot verkligheten.

- Om du lever ditt liv i nådens tillstånd, som innebär att man dagligen kämpar trofast och med förtröstan på Gud mot det onda och orena, då har Satan ingen som helst makt över dig.

- Djävulen, ”Lögnens Fader”, kan av hat mot Gud överfalla dig med de mest olikartade frestelser. Men kom ihåg att tilliten till Gud, bönen och den andliga vaksamheten är ditt starka försvar, som den Onde inte rår över, om du verkligen tillämpar dem!

 

Denna bön, som även brukar kallas den lilla eller enkla Exorcismen, brukar man särskilt rekommendera när det råder oenighet i t.ex. familjen, på arbetsplatsen eller i församlingen, som gottgörelse för människor som hädar eller verkar mot tron, för omvändelse av syndare och för dem som inte tror.

Följande bön brukar också användas som åkallan till den levande Guden för att få Guds gudomliga välsignelse inför viktiga val i livet och som förbön för helgelse i familjen, församlingen och för alla ens kära.

Bönen ska bes i nådens tillstånd, d.v.s. man får inte ha några dödssynder på sitt samvete.

Vid E gör man korstecknet utan att säga något.

 

”Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring såsom ett rytande lejon och söker efter någon att uppsluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron.”

1 Petrus Brev 5.8-9a

 

I Faderns E och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen.

 

(på knä): Helige Ärkeängel Mikael, du de Himmelska Härskarornas ärorike Furste, beskydda oss i striden mot mörkrets alla krafter och mot deras andliga ondska.

Kom till vår hjälp, vi som är skapade till Guds avbild och friköpta från djävulens slaveri. Kyrkan vördar dig, Helige Ärkeängel Mikael, som sin Beskyddare och Försvarare, och åt dig har Herren anförtrott de själar som en gång ska få del i det Himmelska Riket.

Be därför fridens Gud att hålla Satan på plats under våra fötter, så att han inte kan fortsätta att hålla människor som slavar och förstöra Kyrkan.

Bär fram våra böner tillsammans med din bön, till den Allsmäktige, så att Guds Gudomliga Barmhärtighet snart kommer över oss och att du snart kan fängsla draken, den gamle ormen, Satan, och när han är fängslad, kasta ner honom i avgrunden, där han inte mer ska kunna förföra själarna. Amen.

 

I Jesu Kristi, vår Guds och Herres Namn och på den Obefläckade Jungfrun Marias, Guds Moders, den Helige Ärkeängeln Mikaels, de Heliga Apostlarna Petrus och Paulus och alla helgons förbön, tar vi med förtröstan del i striden mot den Ondes anfall och försåt.

 

Psalm 68 (läses stående):

Gud står upp, Hans fiender skingras, och de som hatar Honom flyr för Hans Ansikte.

Som rök fördrivs, så fördrivs de av Dig, som vaxet smälter för eld förgås de gudlösa för Guds Ansikte.

 

Se, Herrens Kors! Fly undan ni fientliga krafter.

Lejonet från Juda stam har vunnit, Han som är Davids ättling.

Låt alltid Din barmhärtighet vara över oss, såsom vi har hoppats på Dig.

 

Vi befaller dig att försvinna, du orena ande, djävulska kraft, fientliga intrång från helvetet, med alla dina härar, bundsförvanter och djävulska sammanslagningar, i vår Herres Jesu E Kristi Namn och kraft: försvinn från Guds Kyrka, och lämna ifred själarna, som är återlösta med det Gudomliga Lammets Blod. E du ondskefulla orm, låt bli att lura människosläktet från och med denna stund och upphör med att förfölja Guds Kyrka, och att störa och mala sönder, som säd, Guds utvalda.

Detta befaller dig, den Allsmäktige Guden, som du i ditt övermod tror dig vara lik.

Detta befaller dig Gud Fadern E, detta befaller dig Gud Sonen E, detta befaller dig Gud den Helige Ande E.

Detta befaller dig Kristus, Guds eviga Ord, som har blivit kött E, och som för människans frälsning skull, som fallit på grund av din avund, har ödmjukat sig och blivit lydig ända till döden.

Han grundade sin Kyrka på den fasta klippan Petrus och lovade att helvetets krafter inte skulle kunna övervinna Henne och att Han skulle vara med sin Kyrka ända till tidens slut. Detta befaller dig det Heliga Korsets E tecken och kraften av vår kristna tros Mysterier.

Detta befaller dig Guds upphöjda Moder, Jungfrun Maria E som redan från sin Obefläckade Avlelse och genom sin ödmjukhet har trampat ner ditt högmodiga huvud.

Detta befaller dig de Heliga Apostlafurstarna Petrus´ och Paulus´ E och de övriga Apostlarnas tro.

Detta befaller dig martyrernas blod och alla helgons mäktiga förbön.

Därför, du ondskefulla odjur, och hela ditt djävulska följe, befaller vi dig i Guds E den Levandes, i Guds E den Sannes, i Guds E den Helige Andes Namn: För Guds skull, Han som så har älskat världen, att Han har offrat sin enfödde Son för dess frälsning, så att de som tror på Honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv.

Upphör med att lura mänskligheten och ösa över den fördömelsens gift.

Sluta upp med att skada Kyrkan och förhindra Hennes frihet.

Försvinn Satan, du all lögns uppfinnare och läromästare, du fiende till människans frälsning. Lämna din plats åt Kristus, över vilken ingen kraft kan vinna.

Lämna din plats åt Kyrkan, En, Helig, Katolsk och Apostolisk, som Kristus har återlöst åt sig med sitt Dyrbara Blod E.

Ödmjuka dig under Guds mäktiga hand, darra och fly undan för den åkallan som vi gör av det Heliga och fruktade Namnet Jesus E, för vilket helvetet darrar.

Ty i Hans Namn är Himmelens makter, krafter och andeväsen underkastade och Keruber och Serafer sjunger utan uppehåll:

(På knä) ”Helig, Helig, Helig är Herren, universums Gud”.

Herre, lyssna till vår bön, och låt vårt rop komma inför Dig.

Himmelens Gud, jordens Gud, Änglarnas Gud, Ärkeänglarnas Gud, Patriarkernas Gud, Profeternas Gud, Apostlarnas Gud, Martyrernas Gud, Bekännarnas Gud, Jungfrurnas Gud, Du som har makten att ge liv efter döden och vila efter arbetet.

Eftersom det inte finns någon annan gud förutom Dig, Du evige Skapare av allt synligt och osynligt, och vars Rike inte har något slut; ödmjukt ber vi Ditt ärorika Majestät att befria oss från all ofrihet, band, försåt och inblandning av andarna från helvetet, och att bevara oss i Din nåd. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.

 

Böner ur Kyrkans Tidegärd för firandet av Ärkeänglarna

Kan användas i gemensam eller enskild andakt på exempelvis tisdagar, änglarnas veckodag

 

Låt oss förena våra röster med de otaliga skaror av änglar, som står runt Guds Tron dag och natt, och säga:

R. Hör oss, milde Herre Gud.

 

Gud, Du har befallt Dina änglar att skydda oss på alla våra vägar, led oss i dag, så att vi vandrar Dina vägar utan att stöta foten mot någon sten. R.

 

Himmelske Fader, våra änglar skådar alltid Ditt ansikte, lär oss att oavlåtligen söka Ditt ansikte. R.

 

Gud, Dina barn ska bli som änglarna i himlen, ge oss kyskhet till kropp och själ. R.

Gud sänd Mikael, den store Fursten, att försvara Ditt folk, i striden mot Satan och hans änglar. R.

 

Att våra böner stiger upp till Dig som rökelse genom änglarnas händer. R.

 

Att änglarna bär fram vårt offer på Ditt altare i himlen inför Din Gudoms härlighet. R.

 

Att vi med den stora himmelska härskaran får förkunna Din ära i höjden och fred på jorden. R.

 

Att änglarna vid livets slut tar emot oss och leder oss in i Ditt paradis. R.

 

Att banérföraren, den Helige Mikael, ledsagar de avlidnas själar till ljusets och fridens boning. R.

 

(Fader vår…)

F. Låt oss be. Himmelske Fader, i underbar visdom gör Du både änglar och människor till Dina tjänare. Hör vår bön, och låt oss här på jorden leva under änglarnas beskydd, så att vi en gång kan tillbe Dig tillsammans med dem i Himlen. Genom Din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med Dig, Fader, och den Helige Ande, lever och råder i evigheters evighet.

Alla Amen.

 

Hjälp oss att trycka dessa och många fler texter i bokform:

Bankgiro 5061-1318 Swish 123 291 73 26

(Gråbröderna – Jönköping)

Skriv: AMP (Ave Maria Publikationer)

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek