Marie Smärtor

Marie Smärtor

Marie Smärtor
Rysk ortodox ikon: ”Hon som bevekar hårda hjärtan”

Marie Smärtor

Devotionen till Guds Moder Marias smärtor och lidanden

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

 

Marie Sju Smärtor är följande:

1 Simeons profetia

2 Flykten till Egypten

3 Jesu försvinnande i Templet

4 Mötet med Jesus när Han bar Korset

5 Korsfästelsen

6 Jesu nedtagande från Korset

7 Jesu gravläggning

 

Enligt gammal tradition ska den Heliga Jungfrun ha uppenbarat för den Heliga Birgitta, att hon kommer att skänka sju nådegåvor åt den som ärar henne dagligen med sju Var hälsad Maria för de sju sorgerna och mediterar över hennes tårar och smärtor.

 

De sju nådegåvorna är följande:

1. Jag vill skänka familjerna fred.

2. De ska bli upplysta om gudomliga hemligheter.

3. Jag ska trösta dem i deras lidanden och beskydda dem i deras arbete.

4. Jag ska ge dem allt det som inte strider mot min Gudomlige Sons Vilja eller är emot deras själars helgande.

5. Jag ska beskydda dem i deras andliga strider mot den onde fienden och jag ska skydda dem i allt.

6. Jag ska hjälpa dem på ett synligt sätt vid deras död och de kommer att få se sin Moders, mitt, anlete.

7. Jag har utverkat denna nåd från min Gudomlige Son, att de som sprider denna devotion till mina tårar och till mitt lidande, ska bli förda direkt från detta jordiska liv till den eviga glädjen, eftersom alla deras synder ska förlåtas dem och min Son och jag ska bli deras eviga tröst och glädje.”

 

Enligt den Helige Alfons Maria de´ Liguori (1696-1787, 1 aug.) fick den Heliga Elisabet av Ungern (medlem i Franciskanska Sekularorden, 1207-31, 17 nov.) i en uppenbarelse veta att Aposteln Johannes hade önskat att få se Guds Moder efter hennes upptagning i Himmelen. Guds Moder visade sig tillsammans med Jesus för honom och vid detta tillfälle bad den Heliga Jungfrun sin Son om en särskild nådegåva för dem som vördade hennes Smärtor.

 

Jesus lovade då följande:

- Den som anropar den Gudomliga Modern och hänvisar till hennes Smärtor, ska innan sin död få tid till ånger och bot för sina synder.

- Jag ska beskydda dem i deras svårigheter, särskilt i dödsstunden.

- Jag ska inpränta minnet av mitt lidande i dem, vilket ger dem stor belöning i Himmelen.

- Jag ska överlämna dem som vördar Marias Smärtor i hennes händer, så att de får all den nåd som hon vill ge dem.

 

Den Salige Innocentius XI (1676-1689) införde firandet av Marie Sju Smärtor i Kyrkans liturgiska firande 1688. Benedikt XIII (1724-1730) bekräftade detta år 1727. Pius VIII (1829-1830) införde minnet av den Smärtfyllda Modern den 15 september vilket redan hade firats av Servitorden på 1600-talet. Pius VIII ville på detta sätt tacka Guds Moder som mot alla odds hade hjälpt hans företrädare Pius VII (1800-1823) i Kyrkans svåra situation med statsmakten (bl a Napoleon Bonaparte).

 

Herren talade i bönen till belgiskan mystikern Berthe Petit (1870-1943), medlem i Franciskanska Sekularorden: ”Gå ut med budskapet om min Moders genomborrade Hjärta och tala om att hon led samma smärtor som mitt Hjärta led av.” Detta budskap kom till Berthe Petit den 25 december 1909.

Den 25 mars 1919 talade Guds Moder åter till henne och sa: ”Jag har kallat mig själv den Obefläckade Avlelsen. För dig presenterar jag mig själv som det Smärtfyllda Hjärtats Moder. Denna titel som jag fått av min Son är kärare för Honom än andra namn. Varhelst denna devotion är spridd, så kommer nådegåvor av barmhärtighet, andlig förnyelse och frälsning att komma ner från Himmelen.”

 

Marias största smärta, men ändå den minst betraktade, är kanske den sorg hon erfor vid separationen från sin älskade Son vid gravläggningen. Vid Korsfästelsen led hon utan all tvekan på ett oerhört sätt, men då hade hon trösten att få lida med Jesus. Efter gravläggningen tvingades hon att bege sig hem utan sin Son, Han som utgjort mittpunkten i hennes liv.

Särskilt i Sydeuropa (Italien och Spanien) har man stor devotion till Maria under titeln Den Övergivna (La Desolata). Kyrkan gav avlat till alla dem som gjorde gottgörelse för Marias smärtor genom att hålla henne sällskap med bön och offer från kl. 15.00 på Långfredagen till och med Påskvakans början på Påskaftonen.

 

Man kan be någon av följande böner vid Repositionsaltaret (där Sakramentet förvaras efter Skärtorsdagens Mässa till och med Påsknatten). Lämplig bön på Långfredagens kväll och under hela Påskaftonen är också Via Matris.

 

Litania till Den Lidande Modern

Litania skriven på latin av Pius VII (1800-1823) år 1809

under hans fångenskap under Napoleon Bonaparte.

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, be för oss

Heliga Guds Moder

Heliga Jungfru över alla Jungfrur

Moder, du som i anden blev korsfäst med din Son

Du sörjande Moder

Du gråtande Moder

Du smärtfyllda Moder

Du glömda Moder

Du övergivna Moder

Du Moder berövad ditt enda Barn

Moder, genomborrad med lidandets svärd

Moder, nedtyngd av sorg

Moder, fylld av ångest

Moder, du som i Hjärtat erfor korsfästelsens grymhet

Moder, du den mest lidande av alla mödrar

Du uppfylld av lidande

Du tålamodets Förebild

Du som orubbligt stod kvar vid Korset

Du lidande Moder, till vilken vi kan komma med våra smärtor

Du de förkastades Tillflykt

Du, de förtrycktas Sköld

Du, som vill omvända dem som inte tror

Du, som vill trösta de lidande

Du läkemedel för de sjuka

Du styrka för de svaga

Du hamn för de förlista

Du räddning i stormen

Du tillflykt för de sörjande

Du Moder, som de onda fruktar

Du Moder, som är de troendes skatt

Du, profeternas ögon

Du, apostlarnas herdestav

Du, martyrernas Krona

Du, bekännarnas ljus

Du, jungfrurnas pärla

Du, änkornas tröst

Du, alla de heligas glädje

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F. Be för oss, Heliga Guds Moder,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften

F. Låt oss be. Du, Vår Moder av Lidandet, inprägla dina sår i mitt hjärta, så att jag förstår din smärta och kärlek och genom dina sår får styrka att uthärda alla livets lidanden för dig och kan söka den sanna kärleken för din skull.

Alla Amen.

 

(Pius VII uppmanade härefter att avsluta med den Apostoliska Trosbekännelsen, Salve Regina och tre Var hälsad Maria för att ära Marie Obefläckade Hjärta.)

 

Litania till Den Smärtfyllda Modern

Ur Oremus 1909

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, smärtfyllda Moder, be för oss

Du de bekymrades och betrycktas föredöme

Du de bedrövades tröstarinna

Du de svagas styrka

Du syndarnas tillflykt

Du de sjukas räddning

Du de döendes förhoppning

Vid din smärta vid Simeons profetia

Vid dina lidanden under flykten till Egypten

Vid ditt ängsliga sökande efter ditt barn

Vid din djupa smärta vid mötet på korsvägen

Vid ditt hjärtas vånda vid Jesu korsfästelse

Vid det smärtans svärd, som vid Jesu död genomborrade ditt Hjärta

Vid din övergivenhet vid Jesu grav

Vid din fullkomliga undergivenhet under Guds Heliga Vilja

Vid din underbara uthållighet i alla lidanden

Du martyrernas Drottning

I all vår nöd

I sjukdom och smärta

I sorg och övergivenhet

I rädsla och modlöshet

I vår dödsstund

På Domens Dag

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,  

förbarma Dig över oss, o Herre.

F. Be för oss smärtfyllda Moder Maria,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften

F. Låt oss be. Helige Gud, Du ville att Kristi Moder skulle stå under Korset och dela Sonens smärtor. Låt nu Din Kyrka, som har del med henne i Kristi lidanden, med henne också dela uppståndelsens härlighet. Genom Din Son Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Marie Sju Smärtors Novena

Denna andakt är särskilt passande som novena den 6-14 september inför firandet av Marie Smärtor den 15 september.

Gammal avlatsbön, Pius VII, 14 jan. 1815.

Heliga Maria, smärtornas Moder, hur tung var inte din sorg när du hörde den gamle Simeons profetia den gång du bar fram din förstfödde i Templet. Hans ord om Barnet: ”Denne är satt till fall eller upprättelse för många och till ett tecken som skall bli motsagt,” måste ha skakat dig, liksom Simeons ord riktade till dig. ”Också genom din själ skall det gå ett svärd.” Vi ber om ditt moderliga beskydd, särskilt när också vi drabbas av sorg och förtvivlan, så att vi liksom du kan förbli trogen Gud.

Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

II Heliga Maria, smärtornas Moder, vilken ångest for inte genom ditt Hjärta, när ängeln i drömmen varnade Josef för Herodes och sa, att han ville döda din förstfödde Son och att ni måste fly till Egypten. Vid all den oro som du upplevde under flykten och de år ni vistades i det främmande landet, ber vi dig Maria om hjälp att uthärda främlingskap och svårigheter. Be för oss, kärleksfulla Moder.

Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

III Heliga Maria, smärtornas Moder, hur tungt var det inte för dig när du under påskdagarna förlorade din älskade Son och under tre dagar ängsligt sökte efter Honom. Vid denna stora sorg ber vi dig, barmhärtighetens Moder, att be din Son för oss, så att vi aldrig förlorar Honom eller, om vi har förlorat Honom, att vi ivrigt söker och finner Honom på nytt.

Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

IV Heliga Maria smärtornas Moder, hur fruktansvärt var det inte för dig när din älskade Son blev tillfångatagen och behandlad som en förbrytare, gisslad, hånad och berövad sin värdighet. Du såg honom bära korset till sin egen död. Heliga Maria, vi ber dig att för detta ditt svåra lidande bära fram oss inför din Son, så att vi av nåd kan lära oss att bära vårt kors med tålamod.

Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

V Heliga Maria, Guds Moder, du stod vid Korset och såg hur din älskade Son dog inför dina ögon. Outsäglig var då din sorg. För denna din djupa smärta ber vi dig, du de döendes Tröstarinna, om förbön för oss när vi en gång ska dö.

Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

VI Heliga Maria, du stod kvar vid Korset och fick ta emot din döde Sons Kropp. Med vilken smärta omfamnade du inte Honom nu när allt tycktes förbi. För denna stora sorgs skull och för den undergivenhet med vilken du tog emot Hans död ber vi dig, som är vår Förebedjerska vid Guds Tron, att be för oss, så att vi i allt som händer oss, kan säga ”ske Din Vilja, inte min”.

Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

VII Maria, du följde din älskade Son till klippgraven och såg Hans Kropp insvept i linneduken läggas till ro en sista gång. Heliga Maria, vid denna hjärtesorg ber vi dig om nåden att låta vårt hjärta bli en boning för Honom, som kommer till oss i den Heliga Kommunionen. Be att vi liksom du kan förtrösta på Gud i allt.

Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

Avslutningsbön

Maria, hur törnbeströdda var inte de vägar på vilka Guds faderliga hand ledde dig genom livet! Vem kan fatta din smärta, när du såg din älskade Son blödande från tusen sår, förefallen övergiven av Gud och människor, under outsägliga kval kämpa med döden! Ja, stor som havet var din smärta. Heliga Maria, smärtornas Moder och martyrernas Drottning, be för oss som lider för våra synders skull, så att vi lär oss att med tålamod och undergivenhet ta emot de prövningar som Gud låter oss bära för vår synd och för vår bättrings skull. Hjälp de nödställda, trösta de bedrövade, bistå de svaga och låt oss alla få erfara din moderliga förböns makt. Amen.

 

Via Matris

Den Smärtfyllda Moderns Väg

År 1233 uppenbarade sig Guds Moder för sju män i Florens och bad dem att grunda en Orden som skulle förkunna hennes lidande för världen. Denna Orden, Marie Tjänares Orden – Servitorden, stadfästes av den Salige Benedikt XI år 1304. De sju Grundarna levde på berget Senario utanför Florens. Från detta kloster spred sig devotionen till den Smärtfyllda Modern snabbt ut över hela den katolska världen.

Via Matris, d.v.s. Moderns Väg (motsvarigheten till Via Crucis, Korsvägsandakten) är en av de många devotioner som växte fram ur Serviternas ivriga predikotjänst. Dokument visar att Via Matris bads i kyrkor världen över redan på 1300-talet. Gregorius XVI (1834-46) var den förste påven som förlänade avlat till dem som bad denna böneform. Via Matris är uppbyggd kring sju s.k. stationer vilka motsvarar Marie Sju Smärtor. Via Matris eller Den Smärtfyllda Moderns Väg kan man be när som helst under året, men lämpar sig särskilt för firandet av Marie Smärtor (15 sept.), Påskaftonen samt under hela Fastetiden. Man kan be den var som helst. En passande plats är dock framför en staty eller bild av den Smärtfyllda Modern eller Marie Obefläckade Hjärta. Texten följer traditionella bönböcker.

 

I Stationen: Simeons profetia (Luk 2:34-35)

O Maria, för den smärta som du har erfarit då du fick höra den fruktansvärda profetian om Jesu lidande och död, låt den Heliga gudsfruktans svärd genomtränga mitt hjärta, så att jag håller mig långt borta från all synd och från att binda mig vid något i denna världen.

Den Helige Bonaventuras (1221-1274, 15 juli) bön till den Smärtfyllda Modern ber man efter varje station tillsammans med ytterligare en skottbön:

Var hälsad Maria, full av lidande, Jesus den Korsfäste är med dig.

Du är värd medlidande mer än alla kvinnor och värd allt medlidande är din livsfrukt, Jesus.

Heliga Maria, den Korsfäste Jesu Moder, be för oss, som korsfäst din Son med våra synder, om den sanna ångerns tårar, nu och i vår dödsstund. Amen.

Smärtfyllda Moder, du mitt fäste och min borg,

uppfyll mitt hjärta med ditt lidande och din sorg.

 

II Stationen: Flykten till Egypten (Matt 2:13-14)

O Maria, för de lidanden och umbäranden som du har genomlidit vid flykten till Egypten, bed för mig om uthållighet och tålamod i alla livets prövningar och att alltid vara mild och förlåtande mot alla.

Var hälsad Maria, full av lidande…

 

III Stationen: Jesu försvinnande vid tolv års ålder (Luk 2:43-45)

O Maria, för den smärta du erfor då din Son försvann under er pilgrimsfärd till Jerusalems Tempel, låt mig få nåden att erfara stor sorg och smärta när jag förlorar Jesus genom synd: bed för mig om nåden att gråta och sörja över mina och andra människors synder.

Var hälsad Maria, full av lidande…

 

IV Stationen: Mötet med Jesus på Via Dolorosa (Luk 23:27)

O Maria, för den smärta som slet sönder ditt Hjärta då du såg din älskade Son förnedrad med törnekrans, nedtyngd av Korset och vanställd av smärta och blod, hjälp mig att lära mig av Jesu lidande att troget och med uthållighet bära mitt kors i Hans efterföljd.

Var hälsad Maria, full av lidande…

 

V Stationen: Jesu korsfästelse (Joh 19:25-27)

O Maria, på Kalvarieberget har du av kärlek till oss lidit med Jesus på ett obeskrivligt sätt, hjälp mig att ha medlidande med min nästa.

Var hälsad Maria, full av lidande…

 

VI Stationen: Jesus tas ned från Korset (Mark 15:43-46)

O Maria, för det lidande det innebar för dig då du ömt omfamnade din döde Sons kropp, som dog för våra synders skull, bed för mig om den största avsky för all synd och att noga vara på vakt för att skydda mitt hjärta från allt ont och orent.

Var hälsad Maria, full av lidande…

 

VII Stationen: Jesu gravläggning (Joh 19:41-42)

O Maria, för den kärlek som bar dig på Kalvarieberget till dess Jesus blev lagd i graven och för den smärta och sorg som du genomled då du blev skiljd från Honom, ber jag dig att beskydda mig så att inget och ingen kan skilja mig från Jesus, min Frälsare och Herre.

Var hälsad Maria, full av lidande…

 

Be ett Fader vår och ett Var hälsad Maria enligt den Helige Faderns intentioner samt för alla avlidna 7 gånger:

Herre, giv dem den eviga vilan

och låt det eviga ljuset lysa för dem.

Må de vila E i frid. Amen.

 

Avsluta med:

Vigning till Smärtornas Moder

Helige Johannes Paulus II (1978-2005)

Hör den bön vi upplyfter till dig och bär fram den till Jesus, din Son, vår ende Frälsare. Du, vår Läromästarinna i att offra i det fördolda och i det tysta, åt dig som kommer oss till mötes, oss syndare, viger vi vårt liv, vårt arbete, våra glädjeämnen, våra sjukdomar, våra smärtor. Du, vårt hopp, se till oss i godhet, lär oss att gå Jesus till mötes. Om vi faller, hjälp oss att resa oss på nytt och att återvända till Honom genom att bekänna våra fel. Ge oss en stor kärlek till Sakramenten, spår som din Son lämnat efter sig på jorden. Så kan vi, högt Heliga Moder, med Guds frid i vårt samvete och med hjärtat befriat från allt ont, från allt hat, gå till alla människor med den sanna glädjen och den sanna freden.  Amen.

 

Marie Sju Smärtors Krona

La Corona dei Sette Dolori. Denna rosenkrans är jämte Jungfru Marie Rosenkrans (den ”vanliga” Rosenkransen) den mest kända och älskade av alla rosenkransböner.

Marie Sju Smärtors Krona uppkom i Servitorden (Marie Tjänares Orden) som grundades år 1233. Servitordens generalkapitel år 1646 gav några ordensmedlemmar uppdraget att utarbeta en enhetlig och officiell metod för att begrunda Marias Smärtor. I generalkapitlet år 1652 uppmärksammas att bröderna lyckats åstadkomma detta redan strax efter år 1646 års kapitel. År 1678 publicerade Broder Lorenzo Giusti från Florens ett litet häfte med titeln Skola för att lära sig meditera Jungfru Marias Sju Smärtor i vilket beskrivs hur man ber denna Rosenkransbön. Man kan fråga sig varför denna bön inte heter ”Smärtornas eller Lidandets Krona” eller något liknande. Enligt den bibliska symboliken, som anammades helhjärtat i den medeltida kulturen, står ”sju” för fullhet och det som är komplett. När upphovsmannen eller männen till denna bönekrona på medeltiden räknar upp sju smärtor är inte intentionen att begränsa Marias sorg och lidande till sju konkreta händelser i den Heliga Jungfruns liv, utan påvisa att Maria personifierar lidandet (doloribus plena).

Teologiskt är Marias Sju Smärtors Krona en inbjudan till att begrunda hur Guds Moder tog till sig det lidande som hon fick genomlida i Frälsningsverket men också det lidande som hon genomlider genom historien, och just nu, när så många själar sluter sig för Kristi lidande, vilket kan öppna porten för varje själ till den eviga glädjen. Marie Sju Smärtors Krona vill hjälpa oss att förstå, om vi vill gå i Marias andliga skola, att inte föringa Kristi Kors, som för oss är Guds kraft (jfr. 1 Kor 1:18). Vår kristna tro upphöjer inte själva lidandet men det som kommer av lidandet, på grund av det lidande som Kristus, Guds Son, själv genomlidit. Jesu lidande är själva källan till Kyrkans livgivande förmåga.

Påven Pius XII bekräftade den 28 maj 1942 många av hans företrädares beslut att de troende fick avlat när de bad denna krona med ånger över alla synder.

Marie Sju Smärtors Krona är enkel att känna igen genom de medaljer som representerar varje Mysterium. Varje grupp består av sju kulor. I pendangen hänger en medalj föreställande den Smärtfyllda Modern med tre kulor.

Under 1980-talet uppenbarade sig Guds Moder till Marie-Claire, en av de sex flickorna och en pojke i Kibeho (Ruanda). Budskapen och bönerna har den lokale biskopens godkännande.

Marie-Claire blev särskilt utvald till att utbreda denna gamla Rosenkransbön. Den 31 maj 1982 lär Guds Moder ha sagt följande: ”Det jag ber er om är ånger. Om ni meditativt ber denna Krona till mina Sju Lidanden, får ni kraft till sann ånger. I dag är det många som inte längre är kapabla till att be om förlåtelse. Dessa personer korsfäster på nytt Guds Son. Det var därför jag har velat uppenbara mig och påminna er, särskilt här i Ruanda, för här finns fortfarande ödmjuka människor, som inte är bundna till pengar och egendomar.” Den 15 september 1982 sa Guds Moder: ”Jag ber dig att lära ut denna bön till hela världen…, även om du kommer att stanna här, så är min nåd allsmäktig.”

Kronan är en passande bön för fredagar, den 15 september (Marie Smärtor) och under fastetiden.

 

Inled med att kyssa medaljen och gör korstecknet med den.

Be Fader vår, Var hälsad Maria samt Ära vare Fadern.

Min Gud, jag offrar Dig denna Smärtornas Krona till Din större ära, till ära för Din Heliga Moder.

Jag vill meditera över och dela hennes lidanden.

O Maria, jag ber dig för de tårar som du har fällt vid de tillfällen, utverka den sanna ångern för våra synder åt mig och åt alla syndare.

 

Låt mig och alla syndare få den sanna ångern över våra synder

(tre ggr)

 

Vi ber denna Rosenkrans i tacksamhet för allt gott som du har gjort för oss när du gav oss Frälsaren. Men vi fortsätter att korsfästa Honom, vi låter Honom återigen dö den förnedrande döden på ett kors. Vi vet att om vi varit otacksamma gentemot någon som gjort oss väl, så måste vi först av allt försona oss med den vi förolämpat. Därför ber vi denna rosenkransbön medan vi tänker på Jesu död, på våra synder och ber Honom om förlåtelse.

 

Första Smärtan: Simeon uttalar profetian att ett smärtans svärd skall genomborra Marias Hjärta (Luk 2,22-35).

Man kan med fördel läsa texterna och meditera en liten stund över dem.

Fader vår, Sju gånger: Var hälsad Maria.

Barmhärtighetens Moder, / påminn vårt hjärta om det Jesus fick utstå under sitt lidande.

 

Andra Smärtan: Flykten till Egypten (Matt 2,13-15).

Fader vår, sju gånger: Var hälsad Maria.

Barmhärtighetens Moder…

 

Tredje Smärtan: Jesu försvinnande i Templet (Luk 2, 41-52).

Fader vår, sju gånger: Var hälsad Maria.

Barmhärtighetens Moder…

 

Fjärde Smärtan: Maria möter sin korsbärande Son (Luk 23,27).

Fader vår, sju gånger: Var hälsad Maria.

Barmhärtighetens Moder…

 

Femte Smärtan: Maria står vid Korset (Joh 19,25-27).

Fader vår, sju gånger: Var hälsad Maria.

Barmhärtighetens Moder…

 

Sjätte Smärtan: Maria tar emot sin Sons döda kropp (Joh 19,38-40).

Fader vår, sju gånger: Var hälsad Maria.

Barmhärtighetens Moder…

 

Sjunde Smärtan: Maria vid Jesus grav (Joh 19,41-42).

Fader vår, sju gånger: Var hälsad Maria.

Barmhärtighetens Moder…

 

Avslutningsböner

Tre gånger: Var hälsad Maria., Tre gånger: Fader vår.

 

Barmhärtighetens Moder, /

låt dina smärtor vara levande i våra hjärtan (tre ggr.)

 

Barmhärtighetens Moder, / påminn oss varje dag om Jesu lidande (tre ggr.).

 

Man ber nu den Helige Bonaventuras bön:

Låt oss be. Var hälsad Maria, smärtfyllda Moder, Jesus är korsfäst i dig. Du är värdig medlidande bland alla kvinnor och värd medlidande är din livsfrukt, Jesus.

Heliga Maria, korsfäste Jesu Moder, be för oss, som korsfäst din Son, om den sanna ångerns tårar, nu och i vår dödsstund. Amen.

 

Välsignad är du, Martyrernas Drottning, genom att förena dig med Kristi lidande blev du vår Moder, tecken på hopp för vår vandring mot Himmelen. Amen.

 

Man avslutar med Stabat Mater eller med Litanian till Den Lidande Modern eller Litanian till Den Smärtfyllda Modern.

 

Stabat Mater

Franciskanen Jacopone da Todi (1239-1306) är troligen upphovsmannen till denna mycket älskade sekvens till den Smärtorika Modern. År 1727 angav det Romerska Missalet denna hymn som sekvens i Mässan för de två firandena av Marias Sju Smärtor. I dag finns den kvar som sekvens före Evangeliet i Mässan den 15 sept., kallad Jungfru Marias Smärtor. Stabat Mater brukar man också sjunga vid korsvägsandakten.

 

Modern stod med krossat Hjärta vid det Kors, där gränslös smärta Sonen led för syndig värld.

2. Gruvlig ångest henne brände, och hon modershjärtat kände genomborrat av ett svärd.

3. Huru sorgsen, hur bedrövad, övergiven, tröst berövad var Guds Moder i sin nöd!

4. Vem kan fatta vad hon lidit, huru hennes hjärta svidit under Sonens bittra död?

5. Kan du stå vid hennes sida utan att med henne lida under folkets spe och hån?

6. Kan du tårlös se den smärta, vilken sargar moderns hjärta, lidande med älskad Son?

7. För oss fallna mänskor plågad, smärtans kalk, till brädden rågad hon nu Sonen tömma ser.

8. Och hon hör emellan ropen av den grymma pöbelhopen, huru Han till Fadern ber.

9. Jesu Moder, kärleks källa, då jag ser dig tårar fälla, vill jag gråta ock med dig.

10. Dina kval må mig förtära! Honom älska, Honom ära, o Maria, lär du mig.

11. Helga Moder, lär mig känna Jesu kval, att de må bränna djupt sig in uti min själ.

12. Han i smärta har sig vridit, Han för mig har döden lidit. Låt mig i Hans kval få del.

13. Moder, låt med dig mig gråta, för att Gud mig må  förlåta, syndens straff din Son nu bär.

14. Låt vid Korset mig få dröja. Ödmjukt där jag knä vill böja vid din sida, Moder kär.

15. Helga Jungfru, ärorika, skulle mina krafter svika, hjälp mig du att härda ut.

16 Dina kval må mig förtära, ödmjukt vill jag korset bär, tåligt intill livets slut.

17. Låt mig känna Jesu smärta, kärlek brinne i mitt hjärta för Hans Kors och för Hans Blod.

18. Var mig när i varje fara, mig från evig död bevara, helga Moder, huld och god.

19. Låt mig Korset trofast bliva, det allena kan mig giva hjälp uti min sista nöd:

20. Så att, fri från stoftet, anden svävar till de sälla landen, där ej finnes någon död.

 

Marie Smärtors Rosenkrans

The Chaplet to Our Lady of Sorrows

Översättning från engelskan. Tyvärr anger inte originaltexten vem som tagit emot uppenbarelsen.

Augustinernunnan, Saliga Veronica Negroni av Binasco (1445-1497, 13 jan.) fick i en av sina extaser höra Kristus säga:

”Tårar som fälls över mitt lidande är mig mycket kära, men jag älskar min Moder Maria så innerligt att begrundandet av de lidanden hon fick utstå vid min död är mig ännu mer kära.”

 

”Jesus sa till mig: ’Denna rosenkransbön är för ’mörkrets tid’ och är ett beskydd mot de sju dödssynderna’.”

(Med ’mörkrets tid’ menas inte de tre dagar av mörker som det talas om i apokalyptiska uppenbarelser, utan det andliga mörker och den själsliga förvirring som nu råder i de flesta människors själar.)

 

De sju dödssynderna eller huvudsynderna:

Vissa mänskliga laster kallas för huvudsynder eftersom de är upphov till andra synder och andra laster. Kallas också för ”dödssynder” då de leder den som inte ångrar sig och gör bot till den eviga döden. ”Om någon ser sin broder begå en synd som inte är en dödssynd ska han be, och han ska ge liv åt honom, åt dem som inte begår någon dödssynd. Det finns synd som leder till döden. Det är inte sådan synd jag menar när jag säger att man ska be. Varje orätt är en synd, med det finns synd som inte är dödssynd.” 1 Joh. 5:16,17.

1. Högmod

2. Girighet

3. Avundsjuka

4. Vrede

5. Okyskhet

6. Frosseri

7. Lättja

 

Första Smärtan: Simeons profetia

”Detta var min Moders dödsångest i Getsemane när hon sa ja till det lidande som skulle komma och fullkomligt accepterade Guds Gudomliga Vilja i vad som skulle ske.”

Bön: Himmelske Fader, jag ber om nåden att kunna överlåta mig helt och fullt åt Din Gudomliga Vilja och bli befriad från all avund.

 

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern

Man ber nu litanian:

Moder av de Sju Smärtorna, be för oss

Moder av den Ständiga Hjälpen

Marie Smärtfyllda Hjärta

Marie Obefläckade Hjärta

Rosa Mystica, Kyrkans Moder

Du den Allrahögstes Tabernakel

Fridens Drottning

Vår Fru av Guadalupe

Vår Fru av Fatima

Rosornas Jungfru

Barmhärtighetens Moder

Vår Fru av Altarets Allraheligaste Sakrament

 

Andra Smärtan: Flykten till Egypten.

”Det hat och den fruktan som ledde till mordet på de oskyldiga barnen var ett av min Moders största lidanden. Min Moder och jag gråter även idag över de oskyldiga liv som mördas vid aborter och som också är resultat av det hat och den rädsla som fyller människors hjärtan i dagens samhälle.”

Bön: Himmelske Fader, skänk mig en orubblig respekt för allt mänskligt liv och nåden att övervinna all vrede och ilska.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern, samt litanian

 

Tredje Smärtan: Jesus försvinner i Templet.

”Min Moder sökte inte efter mig i Templet och därför var jag förlorad för henne i tre dagar, precis som jag var dold för henne under mina tre dagar i graven. Mina präster letar inte efter mig i ’Templet’ idag, i ödmjuk lydnad för min ställföreträdare påven och de överordnade som jag har satt att leda min Kyrka. Min Kyrka befinner sig nu i hennes ’dagar av mörker’ och lider mycket på grund av all olydnad. Offra lidandet som finns i min Moders Hjärta för att mina präster ska återvända till mitt Tempel och finna mig igen.”

(En inre kunskap gav mig upplysningen om att detta inte gäller alla präster, utan endast de präster som är olydiga Kyrkans auktoritet och som Herren bad oss att innerligt be för.)

Bön: Himmelske Fader, jag ber om nåden att övervinna allt högmod.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern, samt litanian

 

Fjärde Smärtan: Maria möter Jesus på sin väg till Golgota.

”Många av mina präster accepterar inte längre lidandet på sin korsväg. Dessa präster vill inte gå med mig som min Moder gjorde. Det är särskilt det lidande och offer som löftet av celibat medför som de inte accepterar. Okyskhetens synd håller på att förstöra min Kyrka.”

Bön: Himmelske Fader, jag ber om nåden att få leva kyskt och att övervinna begärens frestelser.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern, samt litanian

 

Femte Smärtan: Jesu korsfästelse.

”Offra ditt lidande som Maria gjorde i förening med mitt Kors. Allt lidande, som förenas med mina lidanden, har kraften att frälsa och rädda. Min Kyrka har mer än någonsin behov av offervilja.”

Bön: Himmelske Fader, jag ber om nåden att övervinna frosseriets och omåttlighetens svåra synd.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern, samt litanian

 

Sjätte Smärtan: Jesu döda kropp tas ned från Korset.

”Mina präster och mitt folk är inte längre villiga att hålla om min brutna kropp. De vill inte längre ta sig an den misär och brutenhet de ser omkring sig. De vägrar att ge vidare frälsningens budskap och gåva till de behövande. De stänger sig för den törst efter själarnas frälsning som brinner i mig och som jag vill ge mitt folk. Be att de omvänder sig till mig och blir villiga att göra bot och offra sig för sina bröders och systrars frälsning, dessa som fortfarande är min brutna kropp.”

Bön: Himmelske Fader, jag ber om nåden att bli barmhärtig och ha medlidande med min nästa så att all vrede, hämndgirighet, hat och förakt försvinner ur mitt hjärta.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern, samt litanian

 

Sjunde Smärtan: Jesus läggs i graven.

”Min Kyrka, mina utvalda, måste lägga alla begär och bundenhet till det jordiska i graven. De måste särskilt frigöra sig från sin egen vilja, att gå sina egna vägar och utföra sina egna planer. De som tillhör Gud måste acceptera att dö bort från allt de har kärt i denna värld och tillåta att Guds Vilja och Planer ersätter deras egen vilja.”

Bön: Himmelske Fader, jag ber om den inre frigörelsens nåd och att övervinna girighetens svåra frestelser.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern, samt litanian

 

Vigning till Marie Smärtfyllda Hjärta

Ur Il Libro delle Novene, 1998. ”De svärd som genomborrat Marie Obefläckade Hjärta, är de lidanden som hon använder för att försvara oss” (Helige Gabriel av den Smärtfyllda Modern, Passionist, 1838-1862, 27 febr.). Passande novenabön för 5-13 september.

Marie Obefläckade och Smärtfyllda Hjärta, vi vill delta i dina lidanden och viga oss till dig: Vi viger åt dig oss själva, vår familj, vårt hem, vår församling, vår stad (vårt samhälle), vårt land, ja, hela världen. Låt våra hjärtslag slå samma slag som ditt Hjärta!

Vi vill leva som du och tillsammans med dig i kärleken till kyskheten, o Obefläckade Hjärta.

Vi vill förena oss med dig i att vara generösa med våra offer, o Smärtfyllda Hjärta.

Vi vill leva som du och med dig i den glödande kärleken, som är sann och fruktbärande, till Gud och vår nästa, o Moderliga Hjärta.

Du Obefläckade Hjärta må din seger komma snart!

Låt oss få erfara ditt mäktiga försvar inför Guds Domstol och låt barmhärtigheten råda över rättvisan.

Omvänd oss! Omvänd syndarna! Omvänd Ryssland och alla gudlösa länder!

O du Triumferande Hjärta, låt den sanna freden utbreda sig på jorden: Kristi fred från Kristi Rike. Amen.

Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta, be för oss till din Son Jesus Kristus. Amen.

 

Offer av Jesu Gudomliga Blod och Marie Smärtor

Offerta del Divin Sangue e dei dolori di Maria.

Brukar inledas med följande ord på italienska: ”Denna akt av offer i form av rosenkransbön, är mer betydelsefull än vad man kan tro. Dessa böner är mycket effektiva för att få nåd från Himmelen.”

Använd en vanlig rosenkrans.

 

På de ensamma kulorna:

Evige Fader, Eviga Kärlek, / kom till oss med Din Kärlek och ta bort från våra hjärtan allt som sårar Dig.

 

På varje dekad:

Evige Fader, vi offrar Dig Jesu Kristi Blod och Marie Smärtor / för prästernas helgelse, för syndarnas omvändelse, för de döende och för själarna i Skärselden.

 

Efter varje dekad:

Ära vare Fadern…

 

Efter 5 dekader ber man:

Sju Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare Fadern till Marie Smärtors ära som vädjan att Guds Moder befriar oss från allt som sårar och förolämpar Gud.

 

Låt Hoppet segra

Helige Paulus VI (1963-1978) Ur Marialis Cultus 1974

Skänk oss, Maria, en förhoppningsfull blick och ett uppmuntrande ord. Må hoppet segra över ängslan, gemenskapen över ensamheten, friden över förvirringen, glädjen och skönheten över tråkigheten och tristessen, evigheten över tiden, livet över döden. Amen.

 

Lär oss Tystnad

Marthe Robin (1908-1981)

O Maria, min Heliga och goda Moder, ge mig, ja, ge alla förståelse för tystnadens stora värde i vilken man hör Gud.

Lär mig att tiga för att höra de eviga sanningarna.

Lär mig att ur tystnaden hämta allt, som innesluter det heliga, det övernaturliga, det Gudomliga.

Hjälp mig att av allt detta göra en fullkomlig bön, en bön full av tro, förtröstan och kärlek, en vibrerande, verkande, fruktbar bön som har förmågan att förhärliga Gud och rädda själar. Amen.

Det Smärtfyllda Hjärtats Moder

 

Det Smärtfyllda Hjärtats Moder

Privatuppenbarelserna till den belgiska mystikern

Sekularfranciskanen Berthe Petit (1870-1943)

Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta, be för oss!

”Uppmuntra varje själ att be med dessa ord!”

Herrens uppmaning år 1912

Berthe Petit
Berthe Petit
Franciskansk lekman och mystiker
23 januari1870 i Enghien, Belgien -  26 mars 1943
Hon är begravd på kyrkogården i Louvignies, Hainaut.

 

”Gå ut med budskapet om min Moders genomborrade Hjärta och tala om att hon led samma smärtor som mitt Hjärta led av.”

Detta budskap från Herren kom till Berthe Petit den 25 dec. 1909.

Den 25 mars 1919 talade Guds Moder åter till henne och sade:

”Jag har kallat mig själv den Obefläckade Avlelsen. För dig presenterar jag mig själv som det Smärtfyllda Hjärtats Moder. Denna titel som jag fått av min Son är kärare för Honom än andra namn. Varhelst denna devotion är spridd, så kommer nådegåvor av barmhärtighet, andlig förnyelse och frälsning att komma ner från Himmelen.”

 ”Det är era hjärtan som måste förändras. Detta kommer att ske endast när denna devotion (till Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta) blir förkunnad, förklarad, predikad och anbefalld överallt. Ta er tillflykt till min Moder under denna titel som jag vill hon ska åkallas med överallt och av alla. Det är den sista hjälp som blir given före tidens slut.”

Herrens ord enligt Berthe den 2 juli 1940

Den franciskanska sekularfranciskanen och mystikern Berthe Petit fick uppdraget i många privata uppenbarelser av vår Herre att sprida devotionen till Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta.

Redan som liten fick hon ta emot visioner av Guds Moder och Jesusbarnet. En dag fick hon höra av Jesusbarnet: ”Ditt liv kommer alltid att vara präglat av lidandet. Men jag ska alltid vara med dig.”  Berthe kom att bli en offersjäl för resten av sitt liv.

Redan som liten flicka önskade hon viga sig åt Gud i ordenslivet men en svår sjukdom vid 14 års ålder hindrade dessa planer. När hon fick ta emot sin första Kommunion vid 15 års ålder uppmärksammade hon särskilt prästen som firade Mässan och upptäckte att hennes andliga väg var att be och offra sig för präster.

Bara något år senare förlorade hennes föräldrar all sin egendom och hennes biktfader förklarade för henne att hennes liv skulle bli ett offer för ”syndarnas omvändelse och för själarnas frälsning.” Han övertygade henne också att stanna kvar hos sina föräldrar och att försöka hjälpa dem så mycket som möjligt, för hennes kallelse skulle bestå i att hjälpa föräldrar som har ekonomiska bekymmer.

Berthe hade svårt att helt och fullt acceptera sin situation. Hon hade varit så övertygad om sin kallelse till ordensliv, men när hon till slut fullständigt accepterade sin biktfaders andliga råd, då började ett nytt kapitel i hennes liv. Hon började be om att någon man skulle få prästkallelsen och att han skulle uppfylla sin kallelse med stor iver.

Louis Descorsant var 22 år gammal, studerade till advokat och var förlovad. En dag bad han inför en staty av Smärtornas Moder och fick en blixtsnabb insikt om han måste bryta med allt och bli präst.

Berthe var då 22 år gammal. En julnatt flera år efteråt firar Fader Louis Mässan i en av Paris förorter. Berthe deltar i Mässan i en annan församlingskyrka och ber: ”Herre, låt mig få bli ett brinnande offer för präster, särskilt för präster under min livstid.” Efter Mässan ställs Sakramentet ut för tillbedjan i monstrans och i en vision får hon se ett kors och Jesus som säger till henne att hennes bön ska uppfyllas och att hon också ska få träffa den man som blivit kallad till präst tack vare hennes bön. Det var på en pilgrimsfärd till Lourdes som hon sammanträffade med Fader Louis och under Mässan han firade förstod hon att det var denne präst som fått kallelsen tack vare hennes förbön och som hon nu skulle offra sig för. Fader Louis skulle bli en framstående teolog som satte sig in i de budskap som Berthe fick ta emot. För resten av sitt liv bad och frambar hon sig själv som ett offer för präster, särskilt dem som hade svårigheter att leva enligt sin kallelse och för dem som övergav prästämbetet. 

I februari månad år 1916 sa Jesus till Berthe Petit: ”Jag vill triumfera genom min Moders Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta, för detta Hjärta, efter att ha samarbetat för själarnas frälsning, har samma rätt till att samarbeta till frälsningen i min rättvisas uppenbarelser och i min kärlek. Min Moder är stor i allt vad hon är och gör! Men särskilt i hennes martyriserade Hjärta, som är sårat av Såret i mitt Hjärta. Jag vill se hennes Hjärtas strålande triumf och seger, och därför väntar jag på att ni ska ge Hennes Hjärta en ’universell ambassad’ (d.v.s. att alla troende upptäcker sitt uppdrag att samverka till Marie Hjärtas seger) som finner resonans i Marie Smärtfyllda Hjärta, som är lika universellt som mitt Hjärta. Den som vill utföra det jag vill ska själv ta till sig denna devotion och sprida den till andra. För med bönen och vigningen till Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta kommer mycket nåd av ljus. Detta ljus ska gradvis föra själarna till den fullständiga kunskapen om mitt och min Moders förenade Hjärtan, sårade av samma Sår, outsinliga källa till allt gott för mänskligheten, vars ära gör och kommer att göra alla de utvalda lyckliga i all evighet.”

Jesus hade tidigare förklarat, i det s.k. Stora Budskapet den 8 sep. 1911, för Berthe varför Han först nämnde sin Moders Hjärta för det ’Smärtfyllda’, före ’Obefläckade’. Anledningen var att titeln ’Smärtfyllda’ hade hon själv erövrat genom sitt trogna samarbete i Frälsningsverket (sorgen och smärtan uthärdad för vår frälsnings skull).

Att uppfylla Herren önskan om en sådan vigning till Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta mötte många svårigheter i Kyrkan. Det skulle bli den engelska Katolska Kyrkans ärkebiskop och primas, Kardinal Bourne, som gav sitt godkännande och bestämde att Storbritannien skulle vigas till Marias Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta för första gången den 15 september (Marias Smärtors Dag) 1916 samt påföljande söndag i alla katolska kyrkor under hans vård. Tidningen La Croix i Paris noterade den 17 september 1916 att på Gudomligt uppdrag skulle denna Vigning till Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta för första gången i världshistorien bes offentligt och detta ”var det mest välsignade och lyckade som gjorts för den brittiska armén.”

Jesuitpatern Condamin fick uppdraget av kardinalen att komponera denna vigningsakt, men P. Condamin svarade att han bett fröken Petit att be vår Herre om en sådan vigningsbön efter att hon mottagit den Heliga Kommunionen. Herren själv dikterade denna bön ord för ord och kardinalen fann bönen, enligt P. Condamin, ”mycket vacker, enkel men välformulerad, helt ädel och värdig. Men hur kan man bli förvånad, när man tänker på dess ursprung?”

 

Högtidlig Vigning till Marias Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta

Denna högtidliga vigning till Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta, dikterad av vår Herre själv, passar till den 14 och 15 september samt under fastetiden och lördagar och söndagar under september månad.

Herre Jesus, Du har uppenbarat Dig som Kärlekens Gud och som Barmhärtigheten på Kalvarieberget och i Eukaristin. Vi knäböjer i ödmjukhet inför Dig för att tillbe Dig och för att be om förlåtelse för våra skulder hos Din Gudomliga Barmhärtighet och mildhet.

Vi påminner oss om vad Du gjorde på Kalvarieberget, då Du gav den Smärtfyllda Jungfrun till Moder åt hela mänskligheten, representerad i Din älskade lärjunge Johannes person.

Vi vill nu ära och hylla vår Himmelska Moders lidande och sårade Hjärta och vi viger oss nu åt Hennes Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta.

 

Maria, det är tillbörligt och rätt att våra själar viger sig från och med denna stund till att vörda, med en alldeles särskild devotion, till ditt Smärtfyllda Hjärta, för du har förvärvat denna titel med din medverkan i hela din Gudomlige Sons lidande. På detta sätt medverkade du till vår frälsning och erövrade denna rättvisa titel, som vi tror är Jesus så kär och för ditt Hjärta, sårat med samma Sår som Jesu Gudomliga Hjärta.

Vi viger härmed, o Maria, till ditt Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta, oss själva, våra familjer och vårt land. Förbarma dig över våra svårigheter, våra hjärtans oro och lidanden mitt i all sorg och alla svårigheter som fyller vår värld. Förbarma dig över oss, Himmelska Moder, och be för oss om barmhärtighet, så att vi omvända och renade av lidandet, blir styrkta i tron och får förnyad kraft och inspiration till att troget tjäna Jesus Kristus och Hans Kyrka, vars seger och triumf vi ber om.

Obefläckade Jungfru Maria, vi lovar dig att troget tjäna ditt Smärtfyllda Hjärta och vi ber dig om förbön hos din Gudomlige Son, att Han, på ditt Smärtfyllda och Obefläckade Hjärtas vädjan, låter rättvisa, fred bland folken och hjärtats frid råda för alla.

Jesu Heliga Hjärta, förbarma Dig över oss.

Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta, be för oss och rädda oss. Amen.

 

Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärtas Rosenkrans

Denna rosenkrans är särskilt ämnad för september månad då vi firar Marie Smärtor (15 september) samt under fastetiden och då vi vill be om någon särskild nåd genom vår Himmelska Moders Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta.

Inled med de sedvanliga bönerna på rosenkransens pendang:

Fader vår, tre Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.

På de ensamma kulorna ber man de ord som uttalats av den Helige Gabriel av den Smärtfyllda Modern:

Himmelska Moder, / låt de lidanden som genomborrade ditt Obefläckade Hjärta vara vårt försvar mot vår själs alla fiender och inför Herren Jesus Kristus, din Gudomlige Son, på Domens Dag. Amen.

På de tio kulorna:

Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta /

be för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

 

Efter fem dekader (till Jesu Heliga Sårs ära) avslutar man med:

 

Vigning till Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta

av Berthe Petit

Marias Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta, Guds Tabernakel, som renar våra böner och gärningar. Omslut min själ med din moderliga kärlek så att jag blir alltmer trogen Jesu röst och kan besvara Hans kärlek genom att i allt uppfylla Hans Gudomliga Vilja.

Du min Moder, jag vill alltid komma ihåg din delaktighet i Frälsningsverket, så att jag får en plats i ditt Hjärta, som är så totalt förenat med din Gudomlige Sons Hjärta.

Genom dig, Heliga Moder, ber jag att få bli oskiljaktigt förenad med Kristi Hjärta genom att leva i din efterföljd och för den sorg och smärta som ditt Obefläckade Hjärta har fått genomlida.

Marie Obefläckade och sårade Hjärta, beskydda mig nu och för all framtid. Amen.

 

Tre avslutande böner:

Maria, det Smärtfyllda Hjärtats Moder, /

be för oss att vi blir värdiga Kristi löften. Amen.

 

Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta, /

be för oss som tar vår tillflykt till dig.

(gammal avlatsbön, Benedikt XV, 28 september 1915)

 

Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta, / be för oss!

(Jesu uppmaning till bön sommaren 1912:

”Uppmuntra varje själ att be med dessa ord!”)

 

Läs mer på nätet om Berthe Petit som inspiration till ditt andliga liv!

Marie Smärtor

 

Denna bild av Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta förknippas numera med den devotion som Berthe Petit fick uppdrag av Herren att sprida. Tavlan upptäcktes år 1918 av en bernardinersyster i källaren på den internatskola där Berthe fått sin utbildning. Efter det att soldater härjat i skolan skulle systrarna rensa upp och ställa i ordning för att gå tillbaka till ordinarie skolgång.

Systern hittade tavlan bland en massa bråte men bilden var övertäckt med en pornografisk bild. Systern ville genast kasta tavlan på elden utanför skolan, men upptäckte att under bilden fanns denna Mariabild. Hon rengjorde tavlan och man började be inför den. Många nådebevis kom dem till del som bett inför denna bild sedan dess.

Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta, be för oss!

Ave Maria Publikationer

Tycker du om våra böner, andakter och andliga råd?

I så fall ber vi dig om ekonomiskt stöd för utgivning av dessa texter i bokform (pocket):

Swish 123 291 73 26

Bankgiro 5061-1318

 (Gråbröderna Jönköping)

 

Skriv: AMP

 

Ave Maria Publikationer

Gråbröderna

Klostergatan 70 B

553 35 Jönköping

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek