Helige Franciskus´ Böner

Helige Franciskus´ Böner

Franciskus

Helige Franciskus´ Böner

Min Gud och mitt allt

(Helige Franciskus´ motto. Avlatsbön, Leo XIII, 1888)

Gråbröderna - Conventualfranciskanerna

Den Helige Franciskus´ Hälsning i Kyrkan

Ur Franciskus´ testamente. Gammal avlatsbön, Leo XIII, 4 mars 1882 samt Benedikt XV, 3 aug. 1917.

Enligt den ursprungliga traditionen knäböjer man när man ber denna bön:

 

Adoramus Te, Sanctissime Domine, Jesu Christe, hic et ad omnes ecclesias quae sunt in toto mundo et benedicimus Tibi, quia per Sanctam E Crucem Tuam redemisti mundum.

 

Översättning:

Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, här och i alla Dina kyrkor som finns i hela världen, och vi välsignar Dig ty genom Ditt Heliga E Kors har Du återlöst världen.

 

Bön inför Krucifixet

Denna bön bad Franciskus troligen i januari år 1206 inför den Korsfästes bild i San Damianokapellet i Assisi. Originalkorset vördas nu i Clarissornas kloster i S:ta Chiara kyrkan.

 

Du Allrahögste, ärorike Gud, upplys mitt hjärtas mörker och ge mig en rätt tro, ett fast hopp och en fullkomlig kärlek samt känsla och insikt, Herre, så att jag kan uppfylla Ditt heliga och sanna uppdrag.

 

I Gemenskap med Helgonen i Lovprisning

”Vi, Guds tjänare måste därför djupt blygas över att de heliga har utfört stora gärningar och att vi vill få ära och rykte genom att berätta om dessa”.

Ur Helige Franciskus´ Förmaningsord nr. 6.

 

Den Ärorika, Saliga Modern Maria, alltid Jungfru, de Saliga Änglarna Mikael, Gabriel och Rafael och alla körer av Saliga Serafer, Keruber, Troner, Herravälden, Furstendömen, Makter, Krafter, Änglar och Ärkeänglar, den Salige Johannes Döparen, Johannes Evangelisten, Petrus, Paulus, och de Saliga Patriarkerna, Profeterna, de Oskyldiga Barnen, Apostlarna, Evangelisterna, Lärjungarna, Martyrerna, Bekännarna, Jungfrurna, de Saliga Elias och Enok, och alla helgon som har varit, ska vara och nu är, alla dessa ber vi ödmjukt för Din kärleks skull, Helige Fader, att de för alla Dina välgärningar ska tacka Dig, såsom det behagar Dig, den Högste och Sanne, Evige och Levande Guden, tillsammans med Din älskade Son, vår Herre Jesus Kristus, och den Helige Ande, Tröstaren, i evigheters evighet. Amen.

 

Bön till Skaparen

Låt oss inte önska eller eftersträva, finna behag i eller glädja oss åt något annat än Dig, vår Skapare, Återlösare och Frälsare, den ende sanne Guden,

Du som är det godas fullhet, allt gott, det godas helhet, det sanna och högsta goda,

Du som ensam är god, nådig, mild, värd all kärlek och ljuv, Du som ensam är helig, rättvis, sann och rättfärdig,

Du, från vilken och genom vilken och i vilken finns all förlåtelse, all nåd, all härlighet för alla botfärdiga och rättfärdiga och alla saliga, som i Himmelen gläds med varandra.

Låt ingenting hindra oss, skilja oss från Dig eller ställa sig mellan Dig och oss.

Låt oss överallt, på varje ort i varje stund, dagligen och oavbrutet, uppriktigt och ödmjukt tro på Dig, bevara Dig i vårt hjärta, och låt oss älska, ära, tillbe, tjäna, lova och välsigna, förhärliga och upphöja och prisa och tacka Dig, den Evige Guden, den Trefaldige och Ene, Fadern, Sonen och den Helige Ande, alltings Skapare och Frälsaren för alla som tror på Dig, hoppas på Dig och älskar Dig, Du som är utan början och utan slut, oföränderlig, osynlig, outsäglig, inte fattbar med ord, som inte kan förstås eller utforskas, välsignad, prisvärd, ärorik, hög, upphöjd över allting, mild, älskvärd, full av behag och i alla avseenden eftertraktansvärd över allt annat i evigheters evighet. Amen.

 

Allt Skapats Lovsång

”Solsången”

Du Högste, Allsmäktige Gode Herre, Ditt är lovet och priset, Din är äran och välsignelsen.

Dig allena, Du den Högste, tillkommer allt detta och ingen människa är värdig att nämna Dig vid namn.

Lovad vare Du, min Herre, med hela Din skapelse, alldeles särskilt för herr broder Sol, som gör dag, genom honom ger Du oss ljus. Och han är skön och strålande i all sin glans, så är han en sinnebild för Dig, Du den Högste.

Lovad vare Du, min Herre, för syster Måne och stjärnorna, på himlavalvet har Du skapat dem, skimrande och ljuvliga och sköna.

Lovad vare Du, min Herre, för broder Vind, och för luft med moln och klar himmel och all slags väderlek, genom vilken Du livnär Dina skapade varelser.

Lovad vare Du, min Herre, för syster Vatten, mycket nyttig är hon och ödmjuk och dyrbar och ren.

Lovad vare Du, min Herre, för broder Eld, med honom lyser Du upp mörkret för oss, och han är skön och munter och stark och mäktig.

Lovad vare Du, min Herre, för vår syster moder Jord, som när oss och vakar över oss och frambringar allehanda frukter och prunkande blommor och gräs.

Lovad vare Du, min Herre, för dem som förlåter av kärlek till Dig och tåligt bär sjukdom och andra svårigheter.

Saliga de som håller ut i frid, för Du, den Allrahögste, ska ge dem Livets Krona.

Lovad vare Du, min Herre, för vår syster den lekamliga Döden, henne som ingen levande kan undkomma. Ve dem som dör i dödssynd; saliga de som möter döden inneslutna i Din Allraheligaste Vilja, för den andra döden kan inte göra dem ont.

Lova och välsigna min Herre och tacka Honom och tjäna Honom i stor ödmjukhet.

 

Lovsång till Gud, Den Allrahögste

”Franciskus´ Litania till Den Allrahögste”

Du är Helig, Herre, allena Gud, Du som gör underverk.

Du är stark,

Du är stor,

Du är den Högste,

Du är den Allsmäktige Konungen,

Du Helige Fader, Himmelens och jordens Konung.

Du är Trefaldig och En, Herre, gudarnas Gud.

Du är det Goda, allt gott, det Högsta Goda, Herre och Gud, levande och sann Gud.

Du är Kärleken,

Du är Barmhärtigheten,

Du är Visheten,

Du är Ödmjukheten,

Du är Tålamodet,

Du är Skönheten,

Du är Mildheten,

Du är Tryggheten,

Du är Vilan,

Du är Glädjen,

Du är vårt Hopp och vår Fröjd,

Du är Rättrådigheten, Du är Måttfullheten,

Du är all vår Rikedom i överflöd,

Du är Skönheten,

Du är Mildheten,

Du är Beskyddaren,

Du är vår Väktare och Försvarare. Du är Starkheten,

Du är Vederkvickelsen,

Du är vårt Hopp,

Du är vår Tro,

Du är vår kärlek,

Du är all vår sötma,

Du är vårt eviga liv,

Du store och underbare Herre, Allsmäktige Gud, Barmhärtige Frälsare.

 

Meditation över Fader Vår

Du Helige Fader vår: vår Skapare, Återlösare, Tröstare och Frälsare.

Du som är i Himmelen: i Änglarna och helgonen. Du upplyser dem till kunskap, eftersom Du, Herre, är ljus. Du tänder dem till kärlek, eftersom Du, Herre, är Kärlek. Du bor i dem och uppfyller dem, så att de blir saliga, eftersom Du, Herre, är det högsta goda, Du från vilken allt gott kommer, och utan vilken intet gott finns.

Helgat varde Ditt Namn: må kunskapen om Dig klarna i oss, så att vi kan urskilja vad som är bredden (Ef. 3:18) av Dina välgärningar, längden av Dina löften, höjden av Ditt Majestät och djupet av Dina domar.

Tillkomme Ditt Rike: för att Du ska härska i oss genom nåden och låta oss komma till Ditt Rike. Där är anblicken av Dig tydlig, kärleken till Dig fullkomlig, gemenskapen med Dig salig, njutandet av Dig evigt.

 Ske Din vilja, såsom i Himmelen, så ock på jorden: så att vi älskar Dig av hela vårt hjärta (Luk. 10:27), ständigt tänker på Dig, av hela vår själ alltid längtar efter Dig, av hela vårt sinne inriktar all vår strävan på Dig, söker Din ära i allt och av alla våra krafter uppbjuder all vår styrka och alla själens och kroppens sinnen till att lyda Din kärlek och inte till något annat; och så att vi älskar våra medmänniskor liksom oss själva och efter förmåga drar alla till Din kärlek, gläds åt andras välgång lika mycket som åt vår egen, känner medlidande med dem i motgången och inte är någon till anstöt (2 Kor. 6:3).

Vårt dagliga bröd, Din älskade Son, vår Herre Jesus Kristus, giv oss i dag: för att vi skall minnas, förstå och vörda den kärlek som Han visade oss och allt som Han för oss har talat, gjort och utstått.

Och förlåt oss våra skulder: genom Din outsägliga barmhärtighet, genom kraften av Din älskade Sons lidande och genom den Saliga Jungfruns och alla Dina utvaldas förtjänster och förbön.

Såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro: och hjälp oss, Herre, att fullständigt förlåta det som vi inte helt förlåter, så att vi för Din skull verkligen älskar våra ovänner och hängivet ber för dem inför Dig, inte lönar någon med ont för ont (1 Tess. 5:15) och strävar efter att med Din hjälp vara alla människor till nytta.

Och inled oss icke i frestelse: vare sig en dold eller öppen, en plötslig eller oförutsedd.

Utan fräls oss från det onda: det förgångna, det närvarande och det kommande.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

 

Bön om Nåden att alltid Söka Guds Vilja

Ur Franciskus´ Brev till hela Orden

Allsmäktige, Evige, Rättfärdige och Barmhärtige Gud, ge oss arma människor kraft att för Din egen skull göra det som vi vet är Din Vilja och att alltid vilja det som behagar Dig, för att invärtes renade, invärtes upplysta och tända av den Helige Andes eld, ska kunna följa i Din älskade Sons, vår Herres Jesu Kristi fotspår och endast genom Din nåd nå fram till Dig, Du Allrahögste, Du som i fullkomlig Trefaldighet och i odelbar Enhet lever och råder och förhärligas, Allsmäktig Gud, från evighet till evighet. Amen.

 

Hälsning till Den Heliga Jungfrun Maria

Var hälsad, du Härskarinna, Heliga Drottning, Guds Heliga Moder Maria.

Du Jungfru som av den Helige Fadern i Himmelen utvaldes att bli Hans kyrka.

Du som Han helgade tillsammans med sin Helige, älskade Son och den Helige Ande, Hjälparen.

Du som varit och är full av nåd och allt gott.

Var hälsad, du Hans palats.

Var hälsad, du Hans tabernakel.

Var hälsad, du Hans boning.

Var hälsad, du Hans klädnad.

Var hälsad, du Hans tjänarinna.

Var hälsad, du Hans Moder.

Och var hälsade, ni alla heliga dygder, ni som genom den Helige Andes nåd och upplysning ingjutes i de troendes hjärtan så att ni förvandlar de otroende till trofasta tjänare av Gud.

 

Mariaantifon

Heliga Jungfru Maria, bland alla kvinnor som har fötts på jorden är ingen som du, den Högste och upphöjde Konungens, den Himmelske Faderns dotter och tjänarinna, vår Allraheligaste Herres Jesu Kristi Moder, den Helige Andes brud:

Be för oss tillsammans med den Helige Ärkeängeln Mikael och alla Himmelens Makter och alla helgon inför din Allraheligaste, älskade Son, vår Herre och Mästare. Amen.

Bön om Fred

Fransk bön till Jesu Heliga Hjärta, publicerad i den franska tidningen Annales de Notre Dame de la Paix för första gången år 1913. Det finns all anledning att tro att den komponerats inför I Världskriget.

Bönen är felaktigt tillskriven den Helige Franciskus av Assisi (1182-1226, 4 okt.). Bönen ger ändå uttryck för ”Guds lille fattiges” andliga väg.

 

Herre, gör mig till ett redskap för Din fred.

Hjälp mig att bringa kärlek, där hatet gror,

tro där tvivlet råder,

hopp där förtvivlan härskar.

Hjälp mig att skänka förlåtelse, där oförrätt begåtts,

att skapa endräkt där oenighet söndrar,

att sprida ljus, där mörkret råder,

att bringa glädje, där sorgen bor.

Mästare, hjälp mig att söka

inte så mycket att bli tröstad som att trösta,

inte så mycket att bli förstådd som att förstå,

inte så mycket att bli älskad som att älska.

För det är genom att ge vi får ta emot,

genom att förlåta som vi får förlåtelse,

genom att mista vårt liv som vi vinner det.

Det är genom döden som vi uppstår till det eviga livet.

Amen.

Franciskus

Troligen den första målningen som föreställer S:t Franciskus. Helgonet är målat utan gloria och utan stigmatasår (som han tog emot 1224). Därav drar man slutsatsen att målningen är utförd innan år 1224 medan helgonet ännu var vid liv. Freskmålningen finns vid S:t Georgskapellet i det benediktinska klostret Sacro Speco i Subiaco.

På vänster sida om helgonet kan man läsa: ”Dominus det tibi pacem”, Må Herren ge dig frid (den hälsning som Franciskus ville att bröderna skulle hälsa alla med. Ur Testamentet II).

 

För brödernas felsteg och underlåtelser

bör de varje dag be:

(Ur Regeln från år 1221)

Psaltarpsalm 51 (Part. avl. Ench. Ind. nr. 9)

Gud, var mig nådig i Din godhet, *

utplåna mina överträdelser i Din stora barmhärtighet.

Två mig väl från min missgärning, *

och rena mig från min synd.

Ty jag känner mina synder, *

mina överträdelser är alltid inför mig.

Mot Dig allena har jag syndat *

och gjort vad ont är i Dina ögon.

Så befinns du rättfärdig i Dina ord *

och rättvis i Dina domar.

Se, i synd är jag född, *

och i synd har min moder avlat mig.

Du har ju behag till sanning i hjärtat, *

så lär mig då vishet i mitt innersta.

Rena mig med isop, så att jag blir ren, *

två mig, så att jag blir vitare än snö.

Låt mig känna fröjd och glädje, *

låt de ben som Du har krossat få fröjda sig.

Vänd bort Ditt Ansikte från mina synder, *

och utplåna alla mina skulder.

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, *

och ge mig på nytt en frimodig ande.

Förkasta mig inte från Ditt Ansikte, *

och tag inte Din Heliga Ande ifrån mig.

Låt mig åter få fröjdas över Din frälsning, *

och uppehåll mig med villighetens ande.

Då skall jag lära överträdarna Dina vägar, *

och syndarna skall omvända sig till Dig.

Rädda mig från blodsdåd, Gud, min Frälsare, *

så skall min tunga jubla över Din rättfärdighet.

Herre, öppna mina läppar, *

så att min mun kan förkunna Ditt lov.

Ty Du har inte behag till offer, +

då skulle jag ge Dig sådana; *

Du har inte lust till brännoffer.

Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande, *

ett förkrossat och bedrövat hjärta

skall Du, Gud, inte förakta.

Gör väl mot Sion i Din nåd, *

bygg upp Jerusalems murar.

Då skall Du få rätta offer, som behagar Dig, +

brännoffer och heloffer, *

då skall man offra tjurar på Ditt Altare.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

 

Fader vår…

För de avlidna bröderna bör de varje dag be:

(Ur Regeln från år 1221)

De Profundis (Ps. 130)

Ur djupen ropar jag till Dig, Herre. Herre, hör min röst, *

låt Dina öron akta på mina böner.

Om Du, Herre, vill tillräkna synd, *

Herre, vem kan då bestå?

Dock, hos Dig finns förlåtelse, *

för att man må frukta Dig.

Jag väntar efter Herren, min själ väntar, *

och jag hoppas på Hans ord.

Min själ väntar efter Herren

mer än väktarna efter morgonen, *

ja, mer än väktarna efter morgonen.

Hoppas på Herren, Israel, +

ty hos Herren finns nåd, *

väldig är den frälsning som finns hos Honom.

Han skall frälsa Israel *

från alla deras synder.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

 

Fader vår…

 

Vill du ge stöd åt Gråbrödernas liv och apostolat:

Gåvor tas med stor tacksamhet emot och alla välgörare är inneslutna i vår dagliga förbön och månatliga Mässor.

Gåvor kan ges bl.a. genom vårt ”Byggnadskonto” för framtida kloster:

Bankgiro 5061-1318

mottagare: Gråbröderna

Om du vill ge ekonomiskt stöd åt Ave Maria Publikationer

för spridning av böcker och internetapostolat:

Bankgiro 5061-1318

mottagare: Gråbröderna (Skriv AMP)

eller ge gåvan kontant till någon av bröderna

Swish: 123 291 73 26

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek