Vår Herre Jesus Kristus, Den Evige Översteprästen

Vår Herre Jesus Kristus, Den Evige Översteprästen

Vår Herre Jesus Kristus, Den Evige Översteprästen

 

Vår Herre Jesus Kristus, Den Evige Översteprästen

För prästernas helgelse och om goda prästkallelser

Böndag: Första torsdag i månaden

Böner på Skärtorsdagen i Repositionskapellet

Festdag: Torsdagen efter Pingst

 

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

 

När vi talar om Kristi Prästämbete talar vi om Hans roll som vigd till att frambära offer och böner för mänskligheten till sin Himmelske Fader. Kristus blev vigd eller smord till Översteprästens ämbete vid Inkarnationen, d.v.s. vid Människoblivandet, då Ordet antog mänsklig gestalt i Jungfru Marias sköte. Under sitt liv på jorden utövade Kristus sitt Prästämbete genom alla sina viljehandlingar, för att sedan vid den Sista Måltiden och på Kalvarieberget förena alla dessa viljehandlingar med det yttersta offret till Fadern. På samma gång som Han offrade, bad Han också som en präst, vilket är särskilt tydligt vid instiftelsen av Eukaristin (Mässan) och i sin Översteprästerliga Bön, som är återgiven i Johannes Evangelium (17:1-26). Aposteln Paulus beskriver i sitt brev till Hebreerna hur Kristi Prästämbete fortsätter för evigt i Himmelen. Sättet på vilket Kristus för evigt utövar detta ämbete beskrivs av Aposteln som ett ständigt ”vädjande” för oss (Hebr 7:25; Rom 8:34). Denna ständiga förbön är en specifik prästerlig uppgift därför att, som Paulus säger, denna förbön är intimt förknippad med Korsoffret. Kristi eviga Prästämbete är grunden för tron på Mässoffrets existens och verkan.

 

Vi kan fira Kristus under titeln Den Evige Översteprästen på första torsdagen i varje månad. Intentionen för denna devotion är att ära Kristi eviga Prästämbete, tacka för det kristna Prästämbetet, samt att be för prästernas helgande.

Att få heliga präster borde ligga de troende särskilt varmt om hjärtat.

Den Heliga Thérèse av Jesusbarnet och det Heliga Anletet (från Lisieux) skriver i sin dagbok: ”Om man ser att de präster som strävar efter fullkomlighet har brister och behöver förbön, vad ska vi då inte säga om de andligen svaga prästerna?... Min uppgift är att be och offra mig för själarnas frälsning, särskilt för prästerna.”

 Gudstjänstkongregationen gav tillåtelse den 10 juli 1987 att fira Kristus, den Evige Översteprästens Fest på torsdagen efter Pingst för dem som ansöker om tillstånd att fira denna fest. Påven Benedikt XVI gav tillåtelse till alla stift att fira festen. Första gången festen firades var den 26 maj 1988 av Kristus Vår Präst Brödraskap (Confraternity of Christ the Priest, CCS) i Australien, där brödraskapet grundades år 1964. Votivmässa till Kristus den Evige Översteprästen har dock funnits långt före II Vatikankonciliet i Kyrkans liturgi. 

Vår Herre Jesus Kristus, Den Evige Översteprästen

 

Vigning till Jesus Kristus, Den Evige Översteprästen

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

För den första torsdagen i månaden

Herre Jesus Kristus, Du evige Överstepräst, den Himmelske Fadern har gett oss Dig som den ende Förmedlaren mellan Honom och mänskligheten. Du har gett Fadern allt för att vi skulle få den eviga glädjen trots vår oförmåga att helhjärtat besvara den Gudomliga Kärleken. Förbarma Dig över oss. Du är ju vår Överstepräst som känner med oss i vår svaghet, därför att Du har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd.

Därför viger E jag mig nu till Dig för att få del av frälsningen och helgelsen som Du gett oss genom Ditt försoningsoffer. Jesus, Du högt älskade och ärade Överstepräst, förbarma Dig över min litenhet och oförmåga att leva upp till Guds dröm för mig. Medveten om Faderns önskan om fullkomlighet för alla sina skapade varelser flyr jag till Dig. Du har gett Honom det enda som kan betala min skuld: Ditt eget liv, Dina sorger, Din övergivenhet, Ditt lidande och Din fullkomliga lydnad och kärlek intill döden på Korset. Genom min vigning till Dig, Herre, vill jag växa i det uppdrag Du gett mig genom Dopet: att vara präst med Dig genom ett liv i ständigt offer.

Låt mig få likna Dig i Din prästerliga tjänst: att jag aldrig yttrar ett ord, som Du inte vill ska sägas; att jag aldrig gör något, som Du inte vill ska utföras; att jag aldrig ger vika för världens inflytande för att söka det bekvämliga och det som tillfredsställer. Troget och utan att ge vika vill jag bära fram allt som gör ont till kropp och själ, allt som är tungt och svårt i livet för att helhjärtat förena mig med Dig på Korset.

Undervisa min själ, älskade Herre, hur jag dagligen bäst ska utföra min offertjänst, så att den blir Dig Herre Jesus och Fadern och den Helige Ande till glädje och behag. Med kropp och själ, vilja och kärlek viger E jag mig till Dig för att älska och ära Dig i alla mina livsdagar. Låt mig bara få vara Din för evigt och få den nåd jag behöver för att vara Dig trogen intill döden, och detta är mig nog.

Jesus, Du Evige Överstepräst, helga och bevara i Din Kärlek alla Dina präster.

I Faderns och Sonens E och den Helige Andes Namn. Amen.

 

Eller:

 

Vigning till Jesus Kristus, Den Evige Översteprästen

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Herre Jesus Kristus, evige Överstepräst, jag N. viger E mig till Ditt Heliga Prästerliga Hjärta för att tillhöra Dig i tid och evighet.

Med mitt liv vill jag ära Dig.

Med mina krafter vill jag tjäna Dig.

Med mina offer vill jag älska Dig.

Med min längtan efter Dig vill jag glädja Dig.

Det enda jag ber Dig om är den dyrbaraste av alla gåvor: låt mig få Ditt Hjärtas kärlek och Ditt lidandes förtjänster, som gottgörelse för mina och världens synder och brott mot Faderns Vilja.

Evige Överstepräst, välsigna mig E, bevara mig till det eviga livet och skänk Din Kyrka heliga och överlåtna präster. Amen.

Offerbön på Jesu Översteprästerliga Månadsdag

Gammal avlatsbön

 

O Jesus, Du som offrade Dig i Eukaristin för att vara den värmande kärleken i den Katolska Kyrkan och själarnas kraft. Jag offrar dig alla mina böner, gärningar, lidanden och umbäranden för Dina präster och för att dag för dag Ditt Heliga Hjärtas Rike ska utbredas allt mer. Amen.

 

Bön till Jesus Kristus, Den Evige Översteprästen

Ur Tidegärdens text för Skärtorsdagen

Passande bön för den gemensamma andakten på första torsdagen i månaden

 

F. Låt oss be till Kristus, den evige Översteprästen, som smordes av Fadern med Helig Ande att förkunna befrielse för de bundna.

Till Honom säger vi:

Alla Herre, förbarma Dig.

F. Du som gick upp till Jerusalem för att lida mycket, bli dödad och på tredje dagen bli uppväckt till livet

Alla led Din Kyrka till den eviga Påsken.

F. Du som upphöjdes på Korset och genomborrades av soldaten Longinus´ lans

Alla läk våra sår och stilla vår oro.

F. Du som gjort Ditt Kors till Livets Träd

Alla låt alla döpta bära en frukt som består till det eviga livet.

F. Du som på Korset förlät den botfärdige rövaren Dismas

Alla förlåt också oss våra många synder.

F. Låt oss genom boten ställa oss under Korset

Alla så att vi också blir vittnen till uppståndelsens härlighet.

F. Ställ oss under Marias moderliga beskydd

Alla så att vi kan trösta andra med den tröst som vi själva får av Dig.

F. Tänk på dem som tagit anstöt av våra synder och kommit bort från Dig

Alla hjälp dem tillbaka till frid, rättfärdighet och kärlek.

F. Du som ödmjukade Dig själv och blev lydig ända till döden på ett Kors

Alla ge oss lydnad och uthållighet i det rätta

F. Gör de avlidna lika Din förklarade kropp

Alla och låt oss en gång dela deras härlighet.

F. Herre, tänk på oss när Du kommer med Ditt Rike, och lär oss att be:

Alla Fader vår…

F. Gud, till Din ära och människans frälsning har Du gjort Kristus till evig Överstepräst. Låt Ditt folk, som Han vunnit åt Dig med sitt Blod, få erfara kraften av Hans Kors och uppståndelse i Måltiden till Hans åminnelse. Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med Dig, Fader, och den Helige Ande, lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

Vår Herre Jesus Kristus, Den Evige Översteprästen

 

Litania till Vår Herre Jesus Kristus,

Präst och Offerlamm

Intentionen för denna litania är att ära Kristi eviga Prästämbete, tacka för det kristna Prästämbetet, samt att be för prästernas helgande.

 

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud, Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Jesus, Du Präst och Offerlamm

Jesus Du Präst till evig tid, efter Melkisedeks sätt

Jesus, Du Präst som är sänd av Gud att förkunna Evangelium för de fattiga

Jesus, Du Präst som vid den sista måltiden instiftade det dagliga Offret

Jesus, Du Präst som alltid lever för att be för oss

Jesus, Du Överstepräst som Fadern har smort med Helig Ande och kraft

Jesus, Du Överstepräst, utvald bland människor

Jesus, Du Överstepräst, insatt för människorna

Jesus, vår bekännelses Överstepräst

Jesus, Du Överstepräst, värdig en större härlighet än Mose

Jesus, Du Överstepräst i det sanna Tabernaklet

Jesus, Du Överstepräst för det goda som ska komma

Jesus, Du Överstepräst, oskyldig och obefläckad

Jesus, Du trogne och barmhärtige Överstepräst

Jesus, Du Överstepräst som brinner av iver för Gud och

      för själarna

Jesus, Du för evigt fullkomlige Överstepräst

Jesus, Du Överstepräst som med Ditt eget Blod har farit

      upp genom himlarna

Jesus, Du Överstepräst som har öppnat en ny väg

Jesus, som har älskat oss och med Ditt Blod och renat oss från våra synder

Jesus, Du Överstepräst som utgav Dig själv åt Gud som en felfri Offergåva

Jesus, Du som är Guds och människornas Offer

Jesus, Du Heliga och Obefläckade Offer

Jesus, Du Offer som skänker fred

Jesus, Du Offer som stiftar frid

Jesus, Du sonande Offer

Jesus, Du försoningens och fridens Offer

Jesus, Du Offer varigenom vi frimodigt och med tillförsikt kan träda fram inför Gud

Jesus, Du levande Offer i evigheters evighet

 

Var oss nådig! Förskona oss, o Jesus

Var oss nådig! Bönhör oss, o Jesus

Från ett oöverlagt inträde i det vigda livet,

fräls oss, o Jesus

Från vanhelgandets synd

Från omåttlighetens och okyskhetens ande

Från ohederligt förvärv

Från all simoni

Från missbruk av Kyrkans egendom

Från kärleken till världen och dess fåfänglighet

Från det ovärdiga firandet av Dina Heliga Mysterier

Genom Ditt eviga Prästadöme

Genom den Heliga Smörjelse varmed Du av Gud Fader blev insatt som Präst

Genom Ditt Prästadömes Ande

Genom Din Heliga Offertjänst varmed Du på jorden har förhärligat Fadern

Genom Ditt blodiga Offer som Du en gång för alla framburit på Korset

Genom detta samma offer som förnyas varje dag på Altaret

Genom den gudomliga makt som Du på ett hemlighetsfullt sätt utövar genom Dina präster

 

Att Du ville bevara alla präster i Din heliga tjänst:

vi ber Dig, bönhör oss

Att Du ville skänka Ditt folk herdar enligt Ditt Hjärta

Att Du ville uppfylla dem med Ditt Prästadömes Ande

Att Dina prästers läppar måtte bevara kunskapen

Att Du ville sända trogna arbetare till Din skörd

Att Du ville kalla trogna förvaltare av Dina Hemligheter

Att Du ville ge dem kraft att hålla ut i den tjänst som Du har kallat dem till

Att Du ville ge dem tålamod i uppgiften, kraft åt deras verksamhet och uthållighet i bönen

Att Du ville genom dem överallt utbreda tillbedjan av Ditt Allraheligaste Sakrament

Att Du ville uppta Dina trogna tjänare i Din glädje

 

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

 

Jesus, Du vår Överstepräst, vi ber Dig , hör oss.

Jesus, Du vår Överstepräst, vi ber Dig, bönhör oss.

F. Låt oss be. Gud, Du som helgar och bevarar Din Kyrka, kalla i henne genom Din Ande goda och trogna förvaltare av Dina heliga mysterier, för att genom deras tjänst och föredöme det kristna folket under Ditt beskydd kan ledas framåt på frälsningens väg. Genom Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

F. Gud, Du befallde Dina lärjungar, medan de förrättade den heliga tjänsten och fastade, att utvälja Saul och Barnabas till det verk vartill Du hade kallat dem; bistå Din Kyrka, som är i bön, Du som utrannsakar alla hjärtan, och visa oss dem som Du har kallat till Din tjänst. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Vår Herre Jesus Kristus, Den Evige Översteprästen

 

Kristi Herdar

(Shepherds of Christ)

Förbönsrörelse för Kyrkan, prästerna och hela Guds folk

Vill du att prästerna ska vara heliga? Vill du se en förnyelse i Kyrkan och i världen? Då måste vi be!

Den 31 juli 1994 fick den amerikanske jesuitpatern Edward J. Carter (1929-200) inspirationen att grunda en mycket speciell förbönsrörelse: Kristi Herdar (Shepherds of Christ). Rörelsen engagerar nu många troende världen över och utmärkande för rörelsen är att besvara Herrens uppmaning att:

  • om möjligt samlas eller be enskilt de särskilda bönerna, den s.k. Helige Andes Novena kl. 18.20 dagligen,
  • att tillbe inför Sakramentet (i tabernaklet eller utställt i monstrans) två timmar per vecka.

Rörelsens medlemmar har som särskild intention i den dagliga rosenkransbönen: Kyrkans förnyelse och prästernas beskydd och helgelse.

(För eventuell kontakt och/eller information se slutet på foldern).

 

Följande böner kan alla be oavsett om man är medlem i Kristi Herdars Apostolat eller inte.

 

Daglig Bön

Gud, jag offrar Dig mitt liv i förening med det Allraheligaste Mässoffret för befrielsen av själarna i Skärselden, för Kyrkan och för prästernas helgelse. Amen.

Vår Herre Jesus Kristus, Den Evige Översteprästen

 

Vigningsbön

”Särskilt mäktig när den bes av en präst!”

Jag viger Kyrkan och hela världen till Jesu Heliga Hjärta och Marie Obefläckade Hjärta.

Jag ber om att Jesu Dyrbara Blod kommer över Kyrkan och världen till frälsning och helgelse.

I kraft av Jesu Heliga Kropp och Dyrbara Blod driver jag bort den onde och hans inflytande från denna plats, från våra familjer, Kyrkan och hela världen.

Jag ber om att den Helige Ande på ett särskilt sätt ska komma och förnya Kyrkan och världen. Amen.

Förbön för Prästerna

Följande bön ingår i den s.k. Novenan till Den Helige Ande

som apostolatets alla medlemmar ber dagligen 18:20

 

Herre Jesus, Du den främste Herden för Din hjord, vi ber Dig, för den stora kärlek och barmhärtighets skull som finns i Ditt Heliga Hjärta, att se till alla Dina präst-herdars alla behov för sitt timliga och andliga väl.

Vi vädjar om att Du drar till Ditt Hjärta alla de präster som gått bort från Dina vägar.

Att Du på nytt ger längtan efter helighet hos de präster som blivit ljumma och likgiltiga.

Skänk ytterligare nåd att längta efter den högsta fullkomligheten och heligheten till alla Dina hängivna präster.

Förenade med Ditt och Marie Hjärta ber vi att Du tar denna ödmjuka bön till Din Himmelske Fader, i den Helige Andes enhet. Amen.  

 

Bön till Den Helige Ande

The Holy Spirit Prayer beds dagligen av alla medlemmar i

Kristi Herdars Apostolat över hela världen

 

Kom, Helige Ande, Du Allsmäktige som helgar, Du Guds Kärlek, som uppfyllde Jungfru Maria med nåd, Du som på ett så underbart sätt förändrade apostlarnas hjärtan, Du som gav martyrerna övermänskligt mod, kom och helga oss.

Upplys vårt sinne, stärk vår vilja, rena våra samveten, led vårt omdöme, gör våra hjärtan brinnande och beskydda oss från olyckan att stå emot Din ledning och inspiration. Amen.

 

Vigning till

Jesu Heliga Hjärta och Marie Obefläckade Hjärta

Kristi Herdars Apostolat vill på ett särskilt sätt leva Fatimabudskapet och vill därför samtidigt sprida budskapet om vikten att vara vigd till Marie Obefläckade Hjärta för att kunna förnya och beskydda Kyrkan och världen, enligt Guds Moders budskap år 1917.

 

Herre Jesus, Du den främste Herden för Din hjord, jag viger mig till Ditt Allraheligaste Hjärta. Ur Ditt öppnade Hjärta föddes Kyrkan, den Kyrka till vilken Du har kallat mig att tillhöra och tjäna (som medlem av Kristi Herdars Apostolat). Du visar på Ditt Hjärta som en symbol för Din allomfattande kärlek, vilken även innesluter mig på ett särskilt sätt, Du som har utvalt mig till att vara Din medhjälpare för att sprida Din kärlek och be för Kyrkan, prästerna och hela mänskligheten. Hjälp mig att alltid leva helt för Dig min Gud och för min nästas väl. Jesu Heliga Hjärta, jag litar på Dig!

Maria, min Heliga Moder, jag viger mig till ditt Moderliga och Obefläckade Hjärta, detta Hjärta som är symbolen för ditt liv i kärlek. Jag vet att du älskar mig med en särskild moderlig kärlek och beskyddar mig. Låt mig få samarbeta med dig för Kyrkans, prästernas och hela mänsklighetens förnyelse i den Helige Ande.

Som tacksägelse vill jag överlåta mig helt åt din moderliga kärlek och ditt beskydd. Du Kristi fullkomliga lärjunge, lär mig och led mig i Kristi efterföljelse.

Låt ditt Obefläckade Hjärta vara min moderliga förebedjare så att jag blir allt mer förenad med Jesu sårade Hjärta och uppfyller Jesu, den store Herdens, intentioner, Gud till ära, människor till frälsning. Amen.

Vår Herre Jesus Kristus, Den Evige Översteprästen

Shepherds of Christ Ministries

PO Box 193

Morrow, Ohio 45152-0192, USA

 

Besök Shepherds of Christ hemsida: www.sofc.org/

Email: info@SofC.org

På deras hemsida kan man beställa böcker, CD-skivor, bilder, rosenkransar mm.

Övrig information och olika texter finns på diverse hemsidor när man söker på: Shepherds of Christ

Vår Herre Jesus Kristus, Den Evige Översteprästen

Officiet för torsdagen efter Pingst

 

Invitatorium

Ant. Låt oss ge äran åt Kristus, den Evige Översteprästen.

 

Psalm 67

Gud vare oss nådig och välsigne oss, *

        må Han låta sitt ansikte lysa och ledsaga oss,

så att man på jorden lär känna Hans väg, *

        bland alla hedningar Hans frälsning. Ant.

Folken ska tacka Dig, o Gud, *

        alla folks skall tacka Dig.

Folkslagen skall glädja sig och jubla, +

        ty Du dömer folken rätt, *

        och Du leder folkslagen på jorden. Ant.

Folken skall tacka Dig, o Gud, *

        alla folks skall tacka Dig.

Jorden har givit sin gröda. *

        Må Gud, vår Gud, välsigna oss.

Må Gud välsigna oss *

        och alla jordens ändar frukta Honom. Ant.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

        nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ant.

 

Läsningsgudstjänsten

 

Hymn

I himlens hus, oändligt stort,

Guds tempel, ej av händer gjort,

gör Jesus tjänst som evig Präst

och ber om det som är oss bäst.

 

Han som här nere för vårt väl

göt ut sitt Blod, gav ut sin själ,

Han utför ännu samma plan

till värn för alla Faderns barn.

Fast hem till Faderns Hus Han gick

Han ser oss med en broders blick.

Som en i samma mänsklighet

förstår Han all vår utsatthet.

 

Vadhelst som här oss smärta kan,

det kände också Smärtans man.

Han prövades i allt, som vi,

och står i prövningen oss bi.

 

Han minns sitt lidande, sitt dop,

sin gråt och sin förtvivlans rop,

Han minns sin vånda för sin död

och finns hos oss i all vår nöd.

 

Så låt oss tveklöst träda fram

till Nådens Tron och till Guds Lamm

och be om Hans förbarmande

den stund vi bäst behöver det.

 

Ge oss Din frid, o Fader god,

i kraft av Herdens gjutna Blod.

Hans är all makt och härlighet

i evigheters evighet. Amen.

 

Ant. 1 Min Fader gav mig folken till arvedel, så som jag begärde av Honom.

 

Psalm 2

Varför larmar hedningarna, *

        varför smider folken fåfånga planer?

Jordens kungar gör sig redo, +

        furstarna gaddar sig samman *

        mot Herren och Hans smorde:

”Låt oss slita sönder deras bojor *

        och kasta av oss deras band.”

Han som bor i Himmelen ler åt dem, *

        Herren ser på dem med förakt.

Han talar till dem i sin vrede *

        och förskräcker dem i sin förgrymmelse:

”Jag själv har insatt min Konung *

        på Sion, mitt heliga berg.”

Jag vill kungöra Hans beslut:

        Herren sade till mig: ”Du är min Son, *

        jag har fött Dig i dag.

Begär av mig, så skall jag ge Dig folken till arvedel *

        och jordens ändar till egendom.

Du skall slå dem med järnspira, *

        som lerkärl skall Du krossa dem.”

Så kom nu till förstånd, ni konungar, *

        låt varna er, ni domare på jorden.

Tjäna Herren med fruktan, *

        och kyss Hans fötter med bävan,

så att Han inte vredgas och ni går under, +

        ty Hans vrede kan lätt bli upptänd. *

        Saliga alla de som förtröstar på Honom.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

   nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

 

Ant. 1 Min Fader gav mig folken till arvedel, så som jag begärde av Honom.

 

Ant. 2 Frambär era kroppar som ett levande och heligt offer, som behagar Gud.

 

Psalm 40: 2-13

Jag satte allt mitt hopp till Herre, *

        och Han böjde sig till mig och hörde mitt rop.

Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn,

        Han ställde mina fötter på en klippa, *

        mina steg gjorde Han fasta.

Han lade en ny sång i min mun, *

        en lovsång till vår Gud.

Det skall många se och bli häpna, *

        de skall förtrösta på Herren.

Salig den man som sätter sin förtröstan till Herren *

        och inte vänder sig till de stolta,

        till dem som viker av i lögn.

Stora är de under Du har gjort, Herre, min Gud,

        och de tankar Du har tänkt för oss *

  • inget kan liknas vid Dig.

Jag ville förkunna dem och tala om dem, *

        med de går inte att räkna.

Till slaktoffer och matoffer har Du inte behag

  • öppna öron har Du givit mig - *

Du begär inte brännoffer och syndoffer.

Därför säger jag: ”Se, jag kommer, *

        i bokrullen är skrivet vad jag skall göra.

Att göra Din Vilja, min Gud, är min lust, *

        och Din Lag är i mitt hjärta.*

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

        nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Frambär era kroppar som ett levande och heligt offer, som behagar Gud.

 

Ant. 3 Kristus har älskat Kyrkan och utlämnat sig själv för henne för att helga henne.

 

Psalm 85

Herre, Du var en gång nådig mot Ditt land, *

        Du återupprättade Jakobs hus.

Du förlät Ditt folks missgärning, *

        Du överskylde all deras synd.

Du lät Din förgrymmelse fara *

        och dämpade Din glödande vrede.

Så vänd Dig nu åter till oss, Gud, vår Frälsare, *

        och upphör med Din förtörnelse mot oss.

Vill Du vredgas på oss för evigt *

        och låta Din vrede vara från släkte till släkte?

Vill Du inte åter ge oss liv, *

        så att Ditt folk får glädjas i Dig?

Herre, låt oss se Din nåd. *

        och ge oss Din frälsning.

Jag vill höra Guds ord,

        ty Herren talar frid till sitt folk och till sina fromma, *

        må de då inte vända åter till dårskap.

Ja, Hans frälsning är nära dem som fruktar Honom, *

        och Hans ära skall bo i vårt land.

Godhet och trofasthet skall mötas där, *

        rättfärdighet och frid skall kyssas,

trofasthet skall växa upp ur jorden *

        och rättfärdighet blicka ned från Himmelen.

Herren skall ge oss goda gåvor, *

        och vårt land skall ge sin gröda.

Rättfärdighet skall gå framför Honom, *

        frälsning skall följa i Hans spår.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

        nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Kristus har älskat Kyrkan och utlämnat sig själv för henne för att helga henne.

 

V. Kristus frambar ett enda syndoffer.

R. Han har för all framtid fullkomnat dem som blir helgade.

 

Läsning ur Hebreerbrevet (4:14-16; 5:1-10)

När vi nu har en mäktig Överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds Son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till Nådens Tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.

Varje överstepräst utses bland människor, och det är människor Han får till uppgift att företräda inför Gud, genom att frambära offergåvor för deras synder. Han kan ha fördrag med de okunniga och vilsegångna, eftersom Han själv är behäftad med svaghet och därför måste frambära syndoffer lika mycket för sig själv som för folket. Ingen tar sig denna värdighet; han blir kallad av Gud, liksom Aron. Så är det också med Kristus. Han tog sig inte denna värdigheten som överstepräst utan fick den av Honom som sade: Du är min Son, jag har fött Dig i dag, liksom Han på ett annat ställe säger: Du är för evigt präst, en sådan som Melkisédek.

Under sitt liv på jorden uppsände Han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda Honom från döden, och Han blev bönhörd därför att Han böjde sig under Guds Vilja. Fast Han var Son lärde Han sig lyda genom att lida, och när Han hade fullkomnats blev Han för alla som lyder Honom den som bringar evig frälsning, av Gud kallad Överstepräst, en sådan som Melkisédek.

 

Responsorium

R. Kristus gjorde sig ödmjuk, + Och blev lydig intill döden.

V. Av fri vilja frambar Han sig själv. + Och blev lydig intill döden.

 

Ur encyklikan Mediator Dei av påven Pius XII.

Kristus, präst och Offergåva

Kristus är präst, men Han är präst för vår skull, inte för sin egen, eftersom Han på hela mänsklighetens vägnar frambär dess böner och överlåtelse till den Evige Fadern; Han är likaledes offergåva, och detta för vår skull, eftersom Han frambär sig själv i den skuldtyngda människans ställe. Apostelns ord: Låt det sinnelag råda bland er som fanns hos Kristus Jesus (Fil 2:5) kräver av alla kristna att de, så långt detta ligger i mänsklig förmåga, är besjälade av samma hållning som den Gudomlige Återlösaren, när Han frambar sig själv som Offergåvan: de måste visa sann och äkta ödmjukhet, de måste frambära tillbedjan, förhärligande, lovprisning och tacksägelse inför Guds upphöjda Majestät. Det kräver också av dem att de på något sätt accepterar att bli en offergåva, så att de enligt evangeliets anvisningar förnekar sig själva, att de självmant och självklart strävar efter att göra bot, och att var och en avskyr och sonar sina egna synder. Det kräver slutligen att vi alla förenar oss med Kristus i den mystiska döden på Korset, så att vi får rätt att på oss själva tillämpa Paulus ord: Jag är korsfäst tillsammans med Kristus (Gal 2:19).

 

Responsorium

R. Jag lever i tron på Guds Son, + Han som har älskat mig och offrat sig själv för mig.

V. Jag lever, fast inte längre jag själv, den som lever i mig är Kristus. + Han som har älskat mig och offrat sig själv för mig.

 

Te Deum

O Gud, vi lovar Dig, o Herre, vi bekänner Dig.

Dig, evige Fader, ärar hela jorden.

Dig prisar alla änglar, himlarna och alla krafter.

Dig prisar Kerubim och Serafim och sjunger utan ände:

Helig, Helig, Helig, är Herren Gud Sebaot.

Fulla är Himlarna och jorden av Din äras Majestät.

Dig prisar apostlarnas saliga kör.

Dig lovar profeternas prisvärda skara.

Dig ärar martyrernas vitklädda här.

Över hela jordens krets bekänner Dig den Heliga Kyrkan:

Dig, Fader Allsmäktig,

Din högtlovade, sanne, enfödde Son

och Tröstaren, den Helige Ande.

Du Kristus ärans Konung,

Faderns Son är Du i evighet.

Till människans förlossning tog Du mandom

och försmådde icke Jungfruns sköte.

Du övervann dödens udd

och upplät Himmelriket för de trogna.

Du sitter på Guds högra hand i Faderns härlighet.

Därifrån igenkommande

till att döma levande och döda.

Därför ber vi: Hjälp Dina tjänare

som Du återlöst med Ditt Dyra Blod.

Och giv åt dem bland Dina helgon Din eviga härlighet.

Herre, fräls Ditt folk och välsigna Din arvedel,

och var deras herde och bär dem till evig tid.

Vi prisar Dig alla dagar

och lovsjunger Ditt Namn i evigheters evighet.

Värdigas, Herre, denna dag bevara oss utan synd.

Förbarma Dig över oss, Herre, förbarma Dig över oss.

Din barmhärtighet, Herre, vare över oss,

såsom vi hoppas på Dig.

På Dig hoppas jag, o Herre,

jag skall icke komma på skam till evig tid.

 

Slutbön som i Laudes

 

Laudes

 

Hymn

Prisa Kristus, livets Herre,

Segraren på Korsets stam!

Kom till Honom med din hyllning, bär ditt lovsångsoffer fram.

Prisa Honom, ära Honom,

Räddaren, Guds rena Lamm.

 

Livet själv kan inte döljas

under stenens döda tyngd.

Anden spränger gravens hölje

ut mot himmelrikets rymd.

Våg av våg av jubel följer

i Guds änglars segerhymn.

Prisa Herden, Han som samlar,

vårdar, mättar, bär sin hjord,

Han som våra vägar vandrar,

Livets Bröd och Livets Ord,

Vännen, Mästaren och Värden,

födan själv vid Nådens Bord.

 

Livets träd har Korset blivit,

skänker oförgänglighet.

I dess skugga Kyrkan växer,

tills hon når fullkomlighet.

Prisa Givaren och Gåvan,

prisa Guds Treenighet.

 

Äran tillhör Gud och Lammet,

utsett före skapelsen.

Alla folk skall prisa Honom,

lyfta ur bedrövelsen,

prisa, ära, älska Honom,

frälsta ur förgängelsen. Amen.

 

Ant. 1 Fadern har genom Blodet på Kristi Kors försonat allt med sig, allt i himmel och på jord.

 

Gud, du är min Gud, *

        i gryningen söker jag Dig.

Min själ törstar efter Dig,

        min kropp längtar efter Dig, *

        i ett torrt land som försmäktar utan vatten.

Så skådar jag nu efter Dig i templet, *

        för att få se Din makt och Din ära.

Ty Din nåd är bättre än liv, *

        mina läppar skall prisa Dig.

Så skall jag då lova Dig, så länge jag lever, *

        i Ditt Namn skall jag lyfta mina händer.

Min själ blir mättad som av märg och fett, *

        och med jublande läppar lovsjunger min mun,

när jag kommer ihåg Dig på min bädd *

        och tänker på Dig under nattens timmar.

Ty Du är min hjälp, *

        och under Dina vingars skugga jublar jag.

Min själ håller sig intill Dig, *

        Din högra hand beskyddar mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

        nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Fadern har genom Blodet på Kristi Kors försonat allt med sig, allt i himmel och på jord.

 

Ant. 2 Allt är skapat genom Kristus och i Kristus.

 

Canticum: Jfr Till Dan B:38-65b, 33

Prisa Herren, alla Hans verk, *

        lovsjung och upphöj Honom i evighet.

Prisa Herren, ni himlar, *

        prisa Herren, ni Hans änglar.

Prisa Herren, allt vatten ovan himlen, *

        prisa Herren, himlens hela här.

 Prisa Herren, sol och måne, *

        prisa Herren, himlens stjärnor.

Prisa Herren, regn och dagg, *

        prisa Herren, alla vindar.

Prisa Herren, eld och solglöd, *

        prisa Herren, köld och hetta.

Prisa Herren, daggdroppar och snöflingor, *

        prisa Herren, nätter och dagar.

Prisa Herren, ljus och mörker, *

        prisa Herren, frost och köld.

Prisa Herren, rimfrost och snö, *

        prisa Herren, blixtar och moln.

Prisa Herren, du jord, *

        prisa Herren, berg och höjder.

Prisa Herren, allt som växer på marken, *

        prisa Herren, hav och floder.

Prisa Herren, alla källor, *

        prisa Herren, valar och allt som rör sig i vattnet.

Prisa Herren, alla himlens fåglar, *

        prisa Herren, alla vilda och tama djur.

Prisa Herren, ni människor, *

        prisa Herren, Israel.

Prisa Herren, ni Hans präster, *

        prisa Herren, ni Hans tjänare.

Prisa Herren, rättfärdiga själar och andar, *

        prisa Herren, ni heliga med ödmjuka hjärtan.

Prisa Herren, Hananja, Asarja och Mishael, *

        lovsjung och upphöj Honom i evighet.

Låt oss prisa Fadern och Sonen och den Helige Ande *

        och lovsjunga och upphöja Honom i evighet.

Prisad vare Du i himlens boningar, *

        lovsjungen och ärad i evighet.

Detta canticum avslutas ej med ”Ära vare Fadern…”

Ant. 2 Allt är skapat genom Kristus och i Kristus.

 

Ant. 3 Allt har Han lagt under Hans fötter, och Han har gjort Honom till Huvudet för hela Kyrkan, Hans Kropp.

 

Psalm 149

Sjung en ny sång till Herrens ära, *

      Hans lov i de trognas församling.

Israel skall glädjas över sin Skapare, *

      Sions barn jubla över sin Konung.

De skall lova Hans Namn under dans, *

      lovsjunga Honom till puka och harpa.

Herren har behag till sitt folk, *

      Han kröner de kuvade med seger.

De trogna gläds och ger Honom ära. *

      de jublar på sina läger.

Guds lov är i deras mun *

      och tveeggade svärd i deras händer,

och de utkräver hämnd på folken *

      och hemsöker länderna med tuktan,

de binder deras kungar med kedjor *

      och deras mäktiga med bojor.

De utför så den dom som står skriven. *

      Till härlighet blir det för alla Hans trogna.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

      nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Allt har Han lagt under Hans fötter, och Han har gjort Honom till Huvudet för hela Kyrkan, Hans Kropp.

 

Kors läsning: Heb 10:5-10

Kristus säger, när Han inträder i världen: Offer och gåvor begärde Du inte, men en kropp har Du danat åt mig. Brännoffer och syndoffer gladde Dig inte. Då sade jag: Se, här är jag. Som det står skrivet om mig i bokrullen har jag kommit, Gud, för att göra Din Vilja. Först säger Han: Offer och gåvor och brännoffer och syndoffer begärde Du inte och de gladde Dig inte, och detta fast de frambärs enligt lagen. Sedan säger Han: Se, jag har kommit för att göra Din Vilja. Så upphäver Han det första för att låta det andra gälla. Efter Guds Vilja har vi helgats genom att Jesu Kristi Kropp blev offrad en gång för alla.

 

Responsorium

R. Se, jag kommer för att göra Din Vilja.

+ Jag är här för att utföra den.

V. Din lag är i mitt hjärta. + Jag är här för att utföra den.

V. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. R.

 

Benediktus (Sakarias lovsång) Luk 1:68-79

Ant. Fader, må de alla bli ett, för att världen skall tro att Du har sänt mig.

 

E Välsignad är Herren, Israels Gud, *

        som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn, *

        i sin tjänare Davids släkt,

så som Han för länge sedan lovat *

        genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *

        och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +

        och står fast vid sitt heliga förbund, *

        den ed Han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand

        och låta oss tjäna Honom utan fruktan, *

        rena och rättfärdiga inför Honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *

        ty du skall gå före Herren och bana väg för Honom.

Så skall Hans folk få veta att fräsningen är här

        med förlåtelse för deras synder *

        genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +

        en soluppgång för dem som är i mörker

        och styra våra fötter in fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

 

Ant. Fader, må de alla bli ett, för att världen skall tro att Du har sänt mig.

 

Bön inför den kommande dagen

Barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, Du fyller alla som nalkas Dig med Dina välgärningar. Vi är Dina barn, och när vi börjar denna nya dag vill vi be genom Kristus, med Kristus och i Kristus:

 

R. Herre, hör vår bön.

 

Jesus Kristus, den levande Gudens Son, led oss in i Din sannings ljus. R.

 

Kristus, Guds Ord, Du som finns av evighet hos Fadern, väck i Dina troende viljan att förkunna evangeliet. R.

 

Jesus, Du som blivit smord av Fadern med Helig Ande, helga Din Kyrka i sanningen. R.

 

Kristus, det nya förbundets Överstepräst, kläd prästerna i Din helighet, till Faderns ära. R.

 

Kristus, Guds Vishet, vår frid och vår försoning, ge alla Kyrkans barn enhetens och endräktens gåva. R.

 

Kristus, Du Evige Överstepräst, Du som förhärligar Fadern, låt vår offergåva i Dig bli en lovsång av Din eviga härlighet. R.

 

Fader vår…

 

Slutbön

Gud, Du som till Ditt Majestäts större ära och till människosläktets frälsning har insatt Din enfödde Son som evig Överstepräst, skänk den Helige Andes gåvor, så att de som Han har utvalt till sina tjänare och förvaltare av sina hemligheter visar sig troget uppbära det anförtrodda ämbetet. Genom Din Son…

 

Under Dagen

Psaltarpsalmer är från torsdagen i första veckan

 

Hymn

Du Guds Ande, var vår styrka,

vig oss till en helig strid,

låt oss genom kamp och möda

mogna för Ditt Rikes frid.

 

Helga Ande, böj vår vilja,

lär oss lyda Dina bud,

fyll vår tanke, väck vår längtan,

kläd oss i Din rena skrud.

 

Låt Din kärleks heta låga

flamma i en frusen värld,

tänd Ditt ljus i mörka sinnen,

led oss på vår pilgrimsfärd.

 

Glädjens Ande, lär oss sjunga

till Din ära, Du vår Gud,

låt ur nya hjärtan flöda

jubelsång och bönens ljud.

 

Faderns Ande, Din är makten,

Du som skapar allt på nytt,

Kristi Ande, Du är trösten,

tills den sista skuggan flytt. Amen.

 

Ant. Ters Genom Kristus har vi alla tillträde till Fadern i en och samma Ande.

Ant. Sext Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Jesus Kristus själv till hörnsten.

Ant. Non Var och en av oss har fått den nåd som Kristus har velat ge, för att bygga upp Hans Kropp, som är Kyrkan.

 

Psalm 119:III (17-24)

Gör väl mot Din tjänare, låt mig få leva, *

   då vill jag hålla Ditt ord.

Öppna mina ögon, *

   så att jag kan skåda undren i Din lag.

Jag är en främling på jorden, *

   dölj inte Dina bud.

Min själ förtäres *

   av ständig längtan efter Dina lagar.

Du straffar de fräcka, de förbannade, *

   dem som far vilse från Dina bud.

Ta bort ifrån mig smälek och förakt, *

   ty jag lyder Dina vittnesbörd.

Furstar lägger råd mot mig, *

   med Din tjänare begrundar Dina stadgar,

ja, Dina vittnesbörd är min lust, *

   de ger mig råd.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

   nu och alltid och i evigheters evighet. Ámen.

 

Psalm 25: I

Till Dig, Herre, lyfter jag min själ, *

   min Gud, på Dig förtröstar jag.

Låt mig inte komma på skam, *

   låt inte mina fiender få jubla.

Nej, ingen kommer på skam som hoppas på Dig, *

   på skam kommer de som handlar trolöst.

Herre, kungör mig Dina vägar, *

   lär mig Dina stigar.

Led mig i Din sanning, och lär mig, +

   ty Du är min frälsnings Gud, *

   jag hoppas alltid på Dig.

Tänk, Herre, på Din barmhärtighet och Din nåd, *

   ty de är av evighet.

Tänk inte på mina överträdelser, *

   och på min ungdoms synder.

Herre, tänk på mig i Din nåd, *

   för Din godhets skull.

Herren är god och rättfärdig, *

   därför undervisar Han syndare om vägen.

Han leder de ödmjuka rätt, *

   de ödmjuka lär Han sin väg.

Alla Herrens vägar är nåd och trofasthet *

   för dem som håller Hans förbund och vittnesbörd.

Herre, för Ditt Namns skull, *

   förlåt min missgärning, ty den är stor.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

   nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

 

Psalm 25: II

Finns det en man som fruktar Herren, *

   då undervisar Han honom om den väg han bör välja.

Han själv skall leva i lycka, *

   och hans efterkommande skall äga landet.

De som fruktar Herren blir Hans förtrogna, *

   Han inviger dem i sitt förbund.

Mina ögon ser alltid till Herren, *

   ty Han drar mina fötter ur nätet.

Vänd Dig till mig och var mig nådig, *

   ty jag är ensam och i nöd.

Mitt hjärtas ångest är stor, *

   för mig ut ur mitt trångmål.

Se till min vedermöda och mitt lidande, *

   och förlåt mig alla mina synder.

Tänk på att mina fiender är så många *

   och hatar mig med orätt.

Bevara mitt liv och rädda mig, +

   låt mig inte komma på skam, *

   ty jag tar min tillflykt till Dig.

Låt ostrafflighet och redlighet bevara mig, +

   ty jag hoppas på Dig. *

   Befria Israel, o Gud, ur all dess nöd.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

   nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

 

Ant. Ters Genom Kristus har vi alla tillträde till Fadern i en och samma Ande.

Ant. Sext Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Jesus Kristus själv till hörnsten.

Ant. Non Var och en av oss har fått den nåd som Kristus har velat ge, för att bygga upp Hans Kropp, som är Kyrkan.

 

Ters: Kort läsning Heb 7:26-27

En sådan överstepräst var det vi behövde: en som är helig, oskyldig, obefläckade, skild från syndare, upphöjd över himlarna. Han måste inte som de andra översteprästerna dagligen offra först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde Han en gång för alla när Han offrade sig själv.

 

V. Gläd er över att ni delar lidandena med Kristus.

R. Ty då för ni jubla av glädje när Hans härlighet uppenbaras.

 

Slutbön som i Laudes

 

V. Låt oss prisa Herren.

R. Gud, vi tackar Dig.

 

Sext: Kort läsning 1 Pet 2:4-5

När ni kommer till Kristus, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av Honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus.

 

V. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus, lev då i Honom.

R. Med rot och grund i Honom, allt fastare i tron.

 

Slutbön som i Laudes

 

V. Låt oss prisa Herren.

R. Gud, vi tackar Dig.

 

Non: Kort läsning 1 Pet 2:9-10

Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna Hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet.

 

V. Låt Kristi frid råda i era hjärtan.

R. Den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp.

 

Slutbön som i Laudes

 

V. Låt oss prisa Herren.

R. Gud, vi tackar Dig.

 

Vesper

 

Hymn

Den natten i Jerusalem,

när Jesu vänner samlas.

en hymn från sista måltiden

med stadens buller samlas.

 

Guds rena Lamm tar upp den psalm

som ljuder genom tiden,

förvissningen om segerns palm,

om vilan efter striden.

 

Från soluppgång till solnedgång,

i lusten och i nöden,

sjungs övergångens segersång

om födelse ur döden.

 

Vänd åter till din ro, min själ,

ur orons vita låga,

ty Herren har gjort allting väl

och delar själv din plåga.

 

Från tomhet, skuld och slaveri,

från själva dödens snara,

har Mänskosonen gjort dig fri,

för att du Hans skall vara.

 

Hans smärta och Hans glädjes skri

vårt bröd och vin skall viga,

Hans sång och Hans Eukaristi

ur Rikets våndor stiga.

 

Vi stämmer in i samma psalm

som sjunges inför tronen,

inför vår Gud och för vårt Lamm,

Han som har angett tonen.

 

När vi med Honom sjunger här,

då upphävs tidens lagar:

den dag vi ser i dag en är

av Mänskosonens dagar.

 

Ant. 1 Herren har svurit en ed som Han inte skall bryta: Du är Präst för alltid.

 

Ps. 110

Så lyder Herrens ord till min Härskare: *

        Sätt Dig på min högra sida,

medan jag lägger Dina fiender *

        som en pall under Dina fötter.

Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion: *

        härska nu bland Dina fiender!

Villigt samlas Ditt folk *

        i dag då makten blir Din.

På heliga berg har jag fött Dig *

        som dagg ur gryningens sköte.

Herren har svurit en ed som Han inte skall bryta: *

        Du är präst för alltid i Melkisédeks efterföljd.

Herren är vid Din sida, *

        Han krossar kungar på sin vredes dag.

Han dricker ur bäcken vid vägen. *

        Så lyfter Han sitt huvud.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

   nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

 

Ant. 1 Herren har svurit en ed som Han inte skall bryta:

Du är Präst för alltid.

 

Ant. 2 Gud, som är rik på barmhärtighet, har gjort oss levande tillsammans med Kristus.

 

Psalm 111

Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta *

        i församlingen, mitt ibland de trogna.

Stora är Herrens gärningar, *

        de begrundas av alla som har sin glädje i dem.

Majestät och härlighet är vad Han gör, *

        Hans rättfärdighet består i evighet.

Han vill att man skall minnas Hans under, *

        nådig och barmhärtig är Herren.

Han ger mat åt dem som fruktar Hans Namn, *

        Han tänker för evigt på sitt förbund.

Sin makt att göra under gjorde Han känd för sitt folk, *

        när Han gav dem hedningarnas arvedel.

Hans händers verk är trofasthet och rätt, *

        oryggliga är alla Hans ordningar.

De står fasta för alltid och för evigt, *

        de fullbordas med trofasthet och rättvisa.

Han har befriat sitt folk,

        Han har stadgat sitt förbund för evigt, *

        Hans Namn är heligt och fruktansvärt.

Herrens fruktan är vishetens begynnelse, +

        ett gott förstånd får alla som handlar efter den. *

        Hans lov förblir i all evighet.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

        nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Gud, som är rik på barmhärtighet, har gjort oss levande tillsammans med Kristus.

 

Ant. 3 Kristus är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen.

 

Canticum Kol 1:12-20

Vi tackar Fadern, som har gjort oss värdiga *

   att få del i det arv som de heliga äger i ljuset.

Han har befriat oss ur mörkrets välde *

   och fört in oss i det Rike som tillhör Hans älskade Son.

I Honom äger vi vår frihet, *

   förlåtelsen för våra synder.

Han är den osynlige Gudens avbild, *

   den förstfödde, född innan världens grund blev lagd.

I Honom skapades allt i himlen och på jorden, *

   både synligt och osynligt,

   troner och välden, härskare och makter.

Genom Honom och till Honom har allt blivit skapat, *

   Han är till före allting, och allting hålls samman i Honom.

Han är huvudet för kroppen, för Kyrkan, +

   Han som är begynnelsen, *

   förstfödd från de döda till att vara den främste i allt.

Guds vilja var att låta hela sin fullhet bo i Honom *

   och genom Hans Blod på Korset stifta fred

och genom Honom försona allt med sig, *

   allt på jorden och i himlen.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

        nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

 

Ant. 3 Kristus är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen.

 

Kort läsning: Heb 10:19-23

Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu Blod frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget – Hans Kropp – som Han har invigt åt oss. Vi har en stor Överstepräst som är satt att råda över Guds hus. Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och full trosvisshet, med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd och med en kropp som badats i klart vatten. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty Han som gav oss löftena är trofast.

 

Responsorium

R. Vi har frid med Gud + genom vår Herre Jesus Kristus.

V. Vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet.

+ Genom vår Herre Jesus Kristus.

V. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. R.

 

Magnificat

Ant. Fader, jag ber för dem, eftersom de är Dina. För deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen.

 

E Min själ prisar Herrens storhet, *

     min ande jublar över Gud, min Frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *

     från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *

     Hans Namn är heligt,

och Hans förbarmande med dem som fruktar Honom*

     varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *

     Han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *

     och Han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar Han med sina gåvor, *

     och rika visar Han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *

     och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham *

          och Hans barn för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

        nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

 

Ant. Fader, jag ber för dem, eftersom de är Dina. För deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen.

 

Förböner

Låt oss genom Kristus utgjuta våra böner inför Gud, vår Fader, som styr allt med sin vilja och välsignar alla dem som sätter sitt hopp till Honom:

R. Hör oss, när vi ropar till Dig i tro.

Kristus, Du är Faderns Ord, lägg de rätta orden i vår mun, när vi skall be. R.

Kristus, Överstepräst och Livets Bröd, låt Dina utvalda tjänare leva sitt prästämbetes gåva och i Dig frambära sig själva som en offergåva. R.

Kristus, härlighetens Herre, Du som alltid vädjar för oss inför Fadern, gör oss trogna i vår bön, så att det aldrig fattas arbetare i Din skörd. R.

Kristus, vår Herre, sänd av Fadern, låt alla finna livet och vägen till Guds Rike i Dig. R.

Kristus, Du den levande Gudens Son, som med Din död besegrat döden, låt våra avlidnas död bli den yttersta offergåvan som ger dem evig glädje i Din härlighet. R.

 

Fader vår…

 

Slutbön

Gud, Du som till Ditt Majestäts större ära och till människosläktets frälsning har insatt Din enfödde Son som evig Överstepräst, skänk den Helige Andes gåvor, så att de som Han har utvalt till sina tjänare och förvaltare av sina hemligheter visar sig troget uppbära det anförtrodda ämbetet. Genom Din Son…

Torsdagens Completorium

 

O Jesu, Du min salighet,

Du nådens brunn av evighet,

min synd och brist Du på Dig tog

och för min skull på Korset dog.

 

Giv att jag håller mig till Dig

i tro och kärlek innerlig

och att jag följer Dina spår

var än min väg i världen går.

 

Då synden vaknar i min själ

och lockar mig att bli sin träl,

ledsaga mig till Korsets fot

på nytt Din nåd att taga mot.

 

Ditt Kors, o Jesu, blive mig

vägvisaren på livets stig,

min sol i dagens larm och brus,

i stilla natt mitt stjärneljus.

 

Då vet jag att jag säker går

och att mig ingen ofärd når,

då blir ej vägen villosam,

den leder mig till målet fram.

 

Så blive då i lust och nöd

Ditt Helga Kors mitt värn och stöd,

min levnads enda fasta grund,

mitt trygga hopp i dödens stund.

 

Gud, Fader Son och Ande, bliv

oss alltid när och nåd oss giv.

Den Heliga Treenighet

ske pris och lov i evighet. Amen.

 

Ant. Min kropp skall få vila med förtröstan.

 

Psalm 16

Bevara mig, Gud, *

        ty jag tar min tillflykt till Dig.

Jag säger till Herren: ”Du är ju Herren, *

        för mig finns inget gott utom Dig.”

De heliga i landet, de härliga, *

        endast till dem har jag behag.

Men de som tar sig andra gudar, *

        de drabbas av svåra plågor.

Jag vill inte offra deras drickoffer av blod *

        eller ta deras namn på mina läppar.

Herren är min beskärda del och bägare, *

        Du håller mitt öde i Dina händer.

En lott har tillfallit mig i Ditt ljuvliga land, *

        ett arv som behagar mig väl.

Jag vill lova Herren, Han ger mig råd. *

        Ännu om natten manar mig mitt innersta.

Jag har alltid haft Herren för mina ögon, *

        Han är på min högra sida, jag skall inte vackla.

Min själ gläder sig, mitt hjärta fröjdar sig, *

        även min kropp får bo i trygghet.

Ty Du utlämnar mig inte åt dödsriket, *

        Du låter inte Din fromme se graven.

Du visar mig livets väg, inför Ditt ansikte finns glädje till fyllets, *

        ljuvlighet i din högra hand för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

   nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

 

Ant. Min kropp skall få vila med förtröstan.

 

Kort läsning: 1 Thess 5:23

Må Han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer.

 

Responsorium:

R. I Dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

V. Du förlossar mig, o Herre, Du trofaste Gud. R.

V. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. R.

 

Ant. Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

 

Nunc dimittis: Luk 2:29-32

E Herre, nu låter Du Din tjänare gå hem, *

   i frid, som Du har lovat,

Ty mina ögon har skådat frälsningen *

   som Du har berett åt alla folk,

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *

   och härlighet åt Ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

   nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

 

Ant. Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

 

Slutbön

Herre, vår Gud, låt kropp och själ, som tyngts av dagens börda, bli vederkvickta av en ljuvlig sömn, så att vi med Din hjälp kan tjäna Dig av all vår kraft och allt vårt hjärta. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

 

F. En stilla natt E och en salig hädanfärd förläne oss av nåd den Allsmäktige.

Alla Amen.

 

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek