Andlig Adoption - förbön för ofödda barn

Andlig Adoption - förbön för ofödda barn

Andlig adoption

 

Andlig Adoption

förbön för ofödda barn

 

”Låt oss göra något vackert för Gud!”

Saliga Teresa av Calcutta

 

Kan vi göra något vackrare för Gud

än att rädda människoliv?

 

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

 

Lite historia bakom andlig adoption

På 1950-talet manade Ärkebiskop Fulton Sheen (1895-1979) i USA de kristna att adoptera ett ofött barn. Han uppmanade till bön för ett okänt barns liv, så att det inte skulle bli aborterat utan få fortsätta att leva.

Fenomenet med s.k. andlig adoption har funnits länge i Kyrkan. Vanligast var att andligen adoptera (dvs. be och offra särskilt för) missionärer och präster. Men det verkliga uppsvinget för andlig adoption kom med Ärkebiskop Sheens kampanj för ofödda barn.

Under vårt jordiska liv är det bara Gud som känner namnet på dessa barn, men i den kommande världen kan vi förhoppningsvis få möta de barn som räddats tack vare våra böner, och i evighet få glädja oss tillsammans med dem. När man beslutat att adoptera ett ofött barn ber man den s.k. Andliga Adoptionsbönen varje dag under nio månader. Oftast brukar man inleda den andliga adoptionen på en kyrklig högtid, exempelvis den 8 december (Marie Obefläckade Avlelse – den största Mariahögtiden under kyrkoåret) eller den 25 mars, Herrens Bebådelse.

Detta har spridit sig över hela världen och i S:t Franciskus församling i Jönköping var det Pater Rafal Zarzycki OFMConv som började med en adoptionsgrupp som offentligt under Mässan avlade adoptionslöftet att be för ett okänt barn under nio månader. Detta har sedan upprepats flera gånger.

Andlig adoption är inte reserverat för Gråbröderna i vårt land. Varje församling kan starta en grupp som beslutar sig för att rädda människoliv genom denna adoption. Helst inleder man adoptionen genom en offentlig ceremoni (förslag finns i detta kapitel) under Mässan eller under en Vesper, detta kan också inspirera andra i församlingen att vilja göra samma sak.

Man blir medlem i den Andliga Adoptionens världsvida gemenskap genom att enskilt eller tillsammans med andra börja be den andliga adoptionsbönen (som man ber under nio månader).

Vill du bilda en grupp som tillsammans börjar den andliga adoptionen ett visst datum så kontakta kyrkoherden.

 

Två särskilda dagar att uppmärksamma

Den 28 december varje år brukar man på De Oskyldiga Barnens Dag särskilt komma ihåg aborterade barn. Denna dag brukar vara en gottgörelse- och botdag (bl.a. kan man be Litanian till det Ofödda Jesusbarnet).

Pro Life rörelsen verkar numera för ett internationellt erkännande av den 25 mars som Det Ofödda Barnets Dag. Oavsett om detta kommer att förverkligas eller inte, är det en utmärkt idé att ensam eller tillsammans med andra be några av bönerna i detta kapitel som en förbönsgudstjänst för alla ofödda barn. Herrens Bebådelsedag brukar vara en populär dag att inleda den andliga adoptionen på, även om det inte är ett måste.

Läs även AMP:s häfte: För att skydda allt mänskligt liv. I det häftet kan du läsa om vissa sakramentalier som hjälper dig i din andakt och förbön för ofödda barn.

 

Abort – en av samhällets största och allvarligaste synder

Förre statsministern Göran Persson uttalade sig en gång angående bristen på återväxt av kommande generationer i Sverige och sa att det saknas cirka 30 000 nya barn som borde födas varje år för att samhället ska fungera normalt i framtiden. Paradoxalt nog aborterades exakt samma antal ofödda barn – dvs. 30 000 ofödda människoliv – samma år som uttalandet gjordes! År 2015 var vi uppe i över 36 000 kända aborter, plus de som aborterats genom abortpiller mm.

Över hundra barn per dag mister livet bara i Sverige genom abort. Är detta bevis på att vi är ett humant land? Humant betyder mänskligt/människovänligt.

 

Abort är en mycket allvarlig synd som hela samhället är ansvarig för:

 • politiker som borde stödja en ”livets kultur” (Helige Johannes Paulus II),
 • lärare som borde ge en livsbejakande undervisning om livets absoluta värdighet,
 • föräldrar som alltid borde stödja sina barn när de väntar barn, oavsett omständigheter,
 • män, som är fäder till det ofödda barnet, att de tar sitt ansvar gentemot kvinnan och det barn som har rätt att födas,
 • läkare som borde ge stöd för att fullborda graviditeten och varna för allt fysiskt och psykiskt lidande som en abort innebär; andliga och psykiska sår som aldrig läks,
 • vänner, grannar och omgivning som borde uppmuntra till att alltid värna om det människoliv som nu utvecklas i kvinnans liv och ge den kärleksfulla hjälp som behövs (andlig och materiell hjälp).

 

Tyvärr lägger vi – och det är naturligtvis det lättaste för oss – allt ansvar på kvinnan som bär ett nytt människoliv i sin kropp. Men sanningen är att vi alla, var och en på sitt sätt, är ansvariga för att samhället välkomnar nya människor.

Ett stort medvetande finns, som tur är, hur vi ska välkomna flyktingar och immigranter in i vårt samhälle, men tyvärr tycks alltför många blunda för hur försvarslösa människoliv, som är på väg att födas, om de erbjuds ett värdigt välkomnande eller helt enkelt elimineras genom abort för att de är ovälkomna! ”Det fanns inte plats för dem” står det i Lukasevangeliet när Jesus vår Herre skulle födas. Finns det plats idag? ”Vad ni har gjort för de minsta, det har ni gjort för mig”, säger Herren. Vilka passar dessa ord in på bättre än de försvarslösa människoliv som ännu inte kan tala för sig eller försvara sig…

Om du är kristen, dvs. valt att följa och lyda vår Frälsare Jesus Kristus, tänk då till angående DITT ansvar. Vad har du gjort eller inte gjort för att välkomna ofödda människoliv, som är gåvor från Gud? Har du gett stöd åt män och kvinnor som väntar sina barn eller har du till och med gett rådet att avstå från att fullborda graviditeten? Har du visat med ditt liv att ekonomisk ”trygghet” och materiell välfärd och ”lugn och ro” är viktigare än barn, som är Kyrkans och samhällets framtid?

 

Informera dig om situationen och vad som kan göras genom att gå in på Respekts hemsida:

http://www.respektlivet.nu/

 

Börja redan nu att andligen ”adoptera” ett ofött barn. Det kan vara att du ber och gör uppoffringar för något barn du känner till som ska födas eller överlåter åt Guds Moder vilket barn som du ber för dagligen.

 

En underbar rosenkrans uppenbarades för en visionär i Ohio, USA. Varje Ave Maria kula är en droppe (Marias tårar) och i varje droppe finns avbildat ett ofött barn. Underbar rosenkrans som påminner oss om vikten att be för de ofödda barnen.

Den går nu att beställa via internetbutik:

http://www.rosaryoftheunborn.com/store/pc/home.asp

 

Den som älskar Gud och sin nästa får inte känna sig nedslagen. Allt ligger i Guds kärleksfulla händer. Samtidigt får vi inte slå oss till ro och tänka att då behöver vi inte göra något! Det är bara att gå till handling:

 1. Påverka samhället och din omgivning att allt mänskligt liv ska skyddas enligt Guds Heliga Vilja. Kräv att politiker du röstar på står för beskydd av allt mänskligt liv.
 2. Ge aktivt stöd åt dem som väntar barn, oavsett vilken situation de befinner sig i. Detta gäller både den blivande mamman och pappan. Uppmuntra dem och se om de behöver din hjälp på något sätt. Särskilt ska du be för dem.
 3. Använd din tid väl: Var nionde månad adoptera andligen ett ofött barn. Det kan du göra i en grupp eller enskilt.

 

Gud välsigne dig som lyssnar till detta upprop om beskydd för de ofödda barnens liv!

 

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

 

Ritual för Löftesavläggning vid
Andlig Adoption

Imprimatur

+Anders Arborelius OCD

Biskop av Stockholm

9 februari 2008

 

På många platser t.ex. i USA och Polen börjar man ”adoptionen” av det ofödda barnet med en gudstjänst, då man insett att det är viktigt med hela Kyrkans och församlingens stöd för att avlägga ett så krävande löfte. Texten för de bedjandes ansvar läses och löftet avläggs under en Mässa eller Vesper. Efter predikan vänder sig någon av de närvarande till huvudcelebranten:

 

Någon av de närvarande Fader, några, som är här närvarande önskar under denna Eukaristi (Gudstjänst), (vid den Obefläckade Jungfru Marias Högtid/Herrens Bebådelses Högtid), avlägga löftet som påbörjar andlig adoption av barn som är hotade av att dödas genom abort.

 

Celebranten Jag beviljar er önskan eftersom ni genom andlig adoption vill skydda livet av de ofödda barnen vilka hotas att bli dödade genom abort. Må de som vill avlägga löftet komma fram till Herrens Altare.

 

De som ska avlägga löftet går fram till altaret.

 

Celebranten Vi ber ödmjukt Gud Fadern att våra bröder och systrar uppfyller sina åtaganden och på så sätt värnar om de ofödda liven som har börjat leva i sina mödrars liv men ännu inte fötts. Vi ber den Helige Ande om uthållighetens gåva för dem som ska lova detta.

 

Man sjunger eller reciterar (om en hymn till den Helige Ande inte redan har sjungits under gudstjänsten)

 

Veni Creator Spiritus

Kom, Skaparande, med Din tröst, Din boning tag i våra bröst.

Sänd riklig nåd från höjden ned och oss för Himmelen bered.

 

Du Tröstare och Ordets Tolk, Guds nådeskänk till jordens folk. Du själens glädje underbar, Du kärleks källa evigt klar.

 

Med Dina goda gåvor sju, Guds nådeverk fullbordar Du.

Du lär med skilda tungors ljud all världens folk att prisa Gud.

 

Ditt ljus i våra hjärtan tänd, från jorden dem till Himlen vänd.

Du all vår svaghet känner väl, så stärk oss nu till kropp och själ.

 

Vår fiende ifrån oss driv, med fridens gåva hos oss bliv.

Att fria från allt ont vi må, på Dina vägar trygga gå.

 

Gud Fadern, Du oss känna lär och vittnesbörd om Sonen bär.

Du visar oss Guds härlighet i evigheters evighet. Amen.

 

Celebranten Kära bröder och systrar, ni ska värna om det begynnande mänskliga livet. Med en särskild bön och uppoffring vill ni hjälpa Kyrkan i kampen mot Satan. Må var och en av er, i lydnad mot den Helige Ande, som har inspirerat er till denna andliga uppgift att skydda ett ofött barns liv, genom den Heliga Kommunionen, genom fasta och offer vara till gagn för varje adopterat barn och må ni finna glädje i kampen mot den onde, så att ni dagligen frambär detta offer, d.v.s. den Andliga Adoptionen genom Jesus Kristus.

 

Därefter följer överlämnandet av ljus för var och en av de adopterande.

 

Celebranten Ta emot Kristi Ljus. Må den ärofullt uppståndne Kristi Ljus skingra era hjärtans och sinnens mörker.

 

Celebranten tänder nu ett ljus på Påskljuset. Detta ger han till de adopterandes ansvarige, som i sin tur tänder de ljus som de adopterande håller i sina händer.

 

Celebranten Jag prisar Dig Fader, Himmelens och jordens Herre, för att Du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har Du bestämt (Luk 10:21).

 

Löftesavläggelsen börjar. De adopterande läser nu löftet tillsammans med hög röst. Celebranten kan också läsa följande löften som de adopterande upprepar med hög röst.

 

De som avlägger löftet säger tillsammans:

Inför den Allraheligaste Jungfrun, Guds Moder Maria, den Helige Josef, alla änglar och helgon, som vittnen och förebedjare:

Ledd av viljan att hjälpa och skydda de ofödda, lovar jag Gud Allsmäktig av hela mitt hjärta:

Att från och med idag, den…, andligen adoptera ett barn vilkens namn endast Gud känner:

Att under nio månader, varje dag be för detta barns liv och räddning samt för ett gott liv efter dess födelse.

Denna bön blir:

- en Rosenkransdekad,

- mina frivilliga beslut om offer,

- bönen som jag i dag ber för första gången:

Herre, Jesus Kristus, genom Din Moder Maria som födde Dig med kärlek och den Helige Josef som efter Din födelse beskyddade Dig, ber jag för detta ofödda barn, som jag nu andligen adopterar och som hotas av abort.

Jag ber för föräldrarna till detta barn. Ge dem kärlek och mod att låta barnet födas, så som Du själv har bestämt. Amen.

Jesus, Maria och Josef, jag älskar er av allt mitt hjärta. Jag ber er att rädda livet på detta okända barn, som nu hotas av abort och som jag andligen har adopterat. Amen.

 

Celebranten Må Herren som har inspirerat er till detta offer av kärlek ge er nåden + att hålla ut i det goda ni idag har påbörjat inför Kristi altare och denna församling.

Alla Amen.

 

(Dekaden som man lovar att be är: 1 Fader vår, 10 Var hälsad Maria, 1 Ära vare Fadern. Hemligheten man brukar meditera över under denna bön är Bebådelsen eller Jesu Födelse, men man kan välja vilken hemlighet som passar för dagen).

 

Minneskort

Ofta delar man ut minneskort till dem som avlagt löfte att be för ofödda barn, kort som påminner om vad man lovat:

I Faderns och Sonens och den Helige Andes Namn har Du på (datum) andligen adopterat ett ofött barn. Detta ofödda liv är endast känt av Gud. I och med Adoptionslöftet har Du lovat att:

- Dagligen be Adoptionsbönen (se text på nästa sida)

- Dagligen be en dekad (1 Fader vår, 10 Var hälsad Maria, 1 Ära vare Fadern) för detta ofödda barns liv.

- Samt att dagligen göra ett frivilligt offer för detta barns räddning (exempelvis avstå från något man tycker om etc.).

 

Den Andliga Adoptionsbönen

Från USA, 1950-talet. Den ber man varje dag i nio månader

 

Herre, Jesus Kristus, genom Din Moder Maria som födde Dig med kärlek och den Helige Josef som efter Din födelse beskyddade Dig, ber jag för detta ofödda barn, som jag andligen har adopterat och som hotas av abort. Jag ber för föräldrarna till detta barn. Ge dem kärlek och mod att låta barnet födas, så som Du själv har bestämt. Amen.

Jesus, Maria och Josef, jag älskar Er av allt mitt hjärta. Jag ber Er att rädda livet på detta okända barn, som nu hotas av abort och som jag andligen har adopterat. Amen.

 

Du åtar dig dessutom att:

Dagligen under nio månader be en dekad (1 Fader vår, 10 Var hälsad Maria, 1 Ära vare Fadern) för detta ofödda barns liv.

Samt att dagligen göra ett frivilligt offer för detta barns räddning (exempelvis avstå från något man tycker om etc.).

Om man av någon anledning inte har uppfyllt detta åtagande en dag ska man uppfylla detta så fort man kan (dvs. man ber på en dag lika många gånger som man har försummat sin förpliktelse).

 

Andra föreslagna böner att be för Ofödda Barn

 

Ställföreträdande Bön om Dopets Nåd för Dem

som dör denna Dag utan att ha blivit Döpta

 

Allsmäktige evige Gud, Du som vill att alla människor ska bli Dina barn genom Din Son Jesus Kristus. Jag ber Dig nu om Dopets nåd i deras ställe som genom abort, sjukdom eller olycka möter döden innan de kan ta emot Dopets Sakrament.

(Gör nu korstecknet med vigvatten):

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn ber jag om Dopets nåd för alla dem som inte blivit döpta och som i dag har lämnat eller ska lämna denna värld.

Herre Jesus Kristus, se inte till våra synder utan till Din Kyrkas tro, ge dem den eviga vilan hos Dig och låt dem få det namn som dagens Helgon bär.

Jesus, Maria, Josef, jag älskar Er. Rädda alla själar! Amen.

Man reciterar nu trosbekännelsen i deras namn som man bett för:

 

Jag tror på Gud, den Allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare.

Och på Jesus Kristus, Hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till Himlen, sitter på Gud, den Allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Jag tror på den Helige Ande, den Heliga, Katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

 

Eller:

 

Bön om Dopets Nåd för Aborterade Barn

Löfte: ”Genom denna bön kommer många aborterade barn att bli frälsta. Be den dagligen och gör den känd i hela världen. Den som lär andra att be den ska inte gå förlorad…”

(Herrens budskap till Barnabas Nwoye den 29 juli 1998)

 

Använd helst vigvatten när du gör korstecknet i bönen.

 

Himmelske Fader, Din kärlek är evig. I Din oändliga kärlek har Du räddat världen genom Din enfödde Son, Jesus Kristus. Se nu på Din enfödde Son på Korset, på vilket Han ständigt blöder av kärlek för sitt folk och förlåt oss för Kristi skull.

Rena och döp de aborterade barnen med Din Sons Dyrbara Blod och Vatten som vällde fram ur Jesu öppnade sida, Han som hängde på Korset för deras frälsnings skull, i Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Må de, genom Jesu Kristi Heliga Död, få evigt liv, bli helade genom Jesu Sår och genom Kristi Dyrbara Blod befrias för att få den eviga glädjen med helgonen i Himmelen. Amen.

 

Barnabas fick också instruktioner om en ny rosenkransbön: Jesu Dyrbara Blods Nådekrans. Fråga i S:t Maximilians Bok- och Presentbutik i vår församling.

 

Bön till De Aborterade Barnens Skyddsänglar

Biskop Walter W. Curtis (1913-1997), biskop av Bridgeport

 

Heliga Andar, skapade av Gud för att tillbe Honom och utsedda att leda och att vara andliga vänner till människan.

Trösta och se till de mänskliga varelser som genom abortens synd blev förnekade att leva ett fullödigt liv här på jorden och genom Dopet den eviga gemenskapen med Honom enligt Hans planer för dem, Han som är deras Skapare. Eftersom de i all evighet tillber Gud, som de känner genom den naturliga ordningen, se till dem i evigheten.

I gemenskap med alla våra Skyddsänglar, be om förlåtelse för alla dem som har begått abortens synd mot Guds gudomliga Lag: ”Du ska inte döda”.

Be om förlåtelse för alla dem som propagerar för denna synd mot Guds Majestät.

Be om förlåtelse för alla dem som uppmuntrar, godkänner eller samtycker till att denna dödssynd begås.

Hjälp oss att sträva efter att beskydda de ofödda barnens rättigheter till liv. Amen.

 

Bön om Beskydd för allt mänskligt Liv

Christine Granger

 

Gode Skapare, vi prisar Dig och förundras över den skönhet och den variation som finns i alla Dina verk.

Du skapade oss till Din avbild i livets tjänst, hjälp oss i denna vår uppgift.

Hjälp oss att bevara och beskydda allt ofött mänskligt liv, som är heligt och dyrbart i Dina ögon. Amen.

 

Daglig Bön för Ofödda Barn

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

 

Evige Fader, jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Heliga Sår + med allt det Dyrbara Blod som utgöts genom dessa Heliga Sår för alla ofödda barn.

Rädda alla ofödda liv så att de får sjunga Ditt lov, leva till Din ära och en dag bli medarvingar med oss till den himmelska glädjen.

Detta offer gör jag genom Guds och vår Moder Marias kärleksfulla Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta.

Jesus jag litar på Dig.

Herre Jesus Kristus, Guds och Marias Son, förbarma Dig över alla ofödda barn.

 

Maria, Guds Moder, förlåt vår värld för den sorg och smärta som du måste genomlida för vår brist på kärlek till Gud och allt mänskligt liv. Be för oss om omvändelsens nåd. Amen.

Heliga Guds Moder, rädda de ofödda barnens liv genom ditt Obefläckade Hjärtas Kärleksflamma!

 

Litania till Det Ofödda Jesusbarnet

George A. Peate, en kanadensisk lekman och professor skrev följande litania år 1985. Den publicerades i juli samma år i tidskriften All About Issues och kom med i Los Angeles Ärkestifts Respect Life Parish Leader´s Handbook, 1994

 

Förslagsvis kan denna litania bes i samband med O-Antifonerna och Magnificat mellan den 17-24 december. Litanian brukar även användas varje år den 28 dec. på de Oskyldiga Barnens Fest som gottgörelse för alla de barn som blir dödade genom abort. Den rekommenderas också som förberedelsebön inför Kristi Födelses Högtid.

 

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, Guds Moder be för oss

Vår Fader, Du livets Skapare tack för livets gåva

Guds Ord genom vilken allting har blivit till

 

Jesus, Din ankomst kungjordes genom en ängel

välsigna de ofödda barnen och deras föräldrar

Jesus, avlad i kärlek genom Guds Ande i Jungfru Maria

Jesus, älskad Son till den ödmjuke snickaren

Jesus, källa till oändlig glädje för Maria och Josef

Jesus, den åldrande Elisabet uppfylldes av glädje i Din närvaro

Jesus, den ofödde Johannes Döparen jublade av glädje

Jesus, Marias själ återspeglar denna gåva av Gudomlighet

Jesus, tack vare Dig prisar alla släkten Maria salig

Jesus, efter en månad i hennes sköte, så slog Ditt Hjärta av

      kärlek

Jesus, efter två månader hade Din mun och Dina händer blivit formade på ett underbart sätt

Jesus, Din mun skulle senare förkunna Guds härlighet

Jesus, Dina händer skapades för att genomborras av kärlek

Jesus, före Din födelse vilade Du nära Din moders trogna hjärta

Jesus, Du som är tacksam för alla de som hjälpte Din Moder under hennes havandeskap

Jesus, Du som lär oss att vad vi har gjort mot en av dessa Dina minsta bröder och systrar, det har vi gjort mot Dig

Jesus, Din födelse var en glädjefylld uppenbarelse för mänskligheten

Jesus, då Du var nyfödd planerade en kung att döda Dig

Jesus, otaliga barn blev mördade i Ditt ställe

 

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre.

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder

förbarma Dig över oss, o Herre

 

F. Låt oss be. Herre, tack för att Du först kom till oss som det ofödda Jesusbarnet.

I dag har våra små bröder och systrar som ingen kan räkna blivit övergivna av världens ledare, de som skulle vara rättvisans försvarare, men även av dem svurit trohet mot livet och till och med av deras egna föräldrar.

Men Du är deras Frälsare. Du har inte glömt dem. Herre, rädda och beskydda dessa små liv från att skadas och bli bortglömda av en kall värld.

Barmhärtige Herre, Ditt lilla Hjärta som barn är världens enda hopp och detta Hjärta blev senare tömt på allt Blod på Korset.

Förlåt oss våra synder mot de ofödda, mot deras föräldrar som inte fått tillräckligt stöd och mot alla Dina barn.

Alla Herre, förbarma Dig över oss.

 

F. Du Fridens Furste, hjälp oss genom Din helande Ande att med kärlek acceptera och skydda alla ofödda barn som är skapade till Din Avbild. Du som lever och råder i evigheters evighet.

Alla Amen.

 

 

Andlig Adoption

Novena till Guds Moder för ett Slut på Aborterna

 

Novena to Our Blessed Mother to end abortion, från Universal Archconfraternity of Saint Philomena. Med kyrkligt godkännande på engelska, John J. Myers, Biskop av Peoria, 22 april 1997.

Vi behöver många bedjares hjälp att vinna denna svåra strid över det onda i vårt samhälle och att rädda miljoner ofödda barn över hela världen, som annars aldrig skulle få en chans att födas och att utvecklas som Guds barn.

När man ber novenan: En novena bes nio dagar i följd. Man kan be den när som helst, men ett mycket bra sätt att komma ihåg att be den och vilken dag det är i novenan är att be novenan de nio första dagarna i månaden. Varför inte varje månad?

Hur man ber novenan:

 • Läs först varje dags angivna meditation och bön.
 • Be Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare Fadern
 • Be Helige Bernhards Memorarebön:

 

Påminn dig, milda Jungfru Maria, att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt till dig och anropat din hjälp har blivit övergiven. Med allt mitt förtroende kommer jag därför, arma syndare, till dig, min Moder, du jungfrurnas Jungfru. Överge mig inte i min nöd, utan bönhör mig och hjälp mig, du Ordets Moder, Maria.

 

Dag 1: Den största utmaningen ett barn står inför i dag är att överleva de första nio månaderna i livet. Ett av tre barn lever inte fram till sin ”födelsedag”. I en abort dör de utan att någonsin ha sett en mors leende eller känt hennes mjuka beröring. Deras rop, som aldrig hörts på jorden, ljuder genom hela himlen.

 

O Maria, älskade Moder, du hör ropen från dina barn som offrats i aborter. Hör våra böner för aborterade barn, som en lindrande salva på deras sår. Trösta dem och trösta oss som sörjer över att ha förlorat dem.

Fader Vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern samt Memorare

 

Dag 2: För barnlösa mödrar. Aborter tar ifrån en mor mer än hennes barns liv, mer än leendet, de första orden, stegen, kärleken och kramarna. Aborter är onaturliga. Tomheten som en mor känner efter en abort tar också ifrån henne något mänskligt. Det är en förlust som får henne att känna sig väldigt ensam och övergiven.

 

O Maria, det människoblivna Ordets moder, genom den Helige Andes kraft förenades det mänskliga och det gudomliga i ditt modersliv. Hör vår bön för barnlösa mödrar och be din Son att återställa dem i Sin nåd. Visa dig för dem som deras kärleksfulla, Himmelska Moder i deras ensamhet.

Fader Vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern samt Memorare

 

Dag 3: För våra barn. En strid rasar om våra barns själar. Kyskhet och renhet framhålls för våra barn som bara ett av många likvärdiga vägval i livet och ofta ett val som förlöjligas i media. Vissa organisationer förhindrar aktivt föräldrars ansträngningar att ingripa i väsentliga avgöranden i deras barns liv. Vare sig det gäller cigaretter, födelsekontroll - metoder eller aborter, så betraktas barn som framtida kunder på den öppna marknaden.

 

O Maria, Guds Sons Moder, du vet hur mycket din Son älskade de små barnen. Hör våra böner och förena dem med dina egna, och använd dem för att krossa den ormens huvud, som väntar på tillfälle att sluka våra barn och skilja dem från din Son.

Fader Vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern samt Memorare

 

Dag 4: För flickor och kvinnor. Den Första Moseboken förklarar att både män och kvinnor skapades till Guds avbild. Att fira det kvinnliga och flickornas och kvinnornas unika roll som livgivare och som livets vårdarinnor, ärar både Gud och kvinnligheten. Aborterna blundar för denna Guds avspegling hos flickorna och kvinnorna. På samma sätt är det med bristen på blygsamhet och andra aktiviteter som utnyttjar flickorna och kvinnorna.

 

O Maria, allra renaste Moder, hör våra böner för flickorna och kvinnorna. Hjälp flickorna och kvinnorna att bättre kunna se Guds avbild i sin kvinnlighet. Be din Son om särskild nåd för flickorna och kvinnorna, så att de alltid kan uppträda och klä sig enkelt och värdigt.

Fader Vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern samt Memorare

 

Dag 5: För pojkarna och männen. Pojkarna och männen skapades också till Guds avbild, och därför är också det sant manliga en avspegling av en underbar Gud. Dock finns det pojkar och män som inte är manliga på rätt sätt utan som gärna känner lust och tränger sig på, som är otrogna och känslolösa, oansvariga och opålitliga. Omfattningen av aborttragedin är ett direkt resultat. Ingenting skulle vara så framgångsrikt för att få slut på aborterna än att förstå den sanna manligheten rätt.

 

O Maria, den Helige Josefs kyskaste maka, hör vår bön för pojkarna och männen. Hjälp dem att i den Helige Josef se ett föredöme i sann manlighet. Be din Son om nåden att hjälpa pojkarna och männen att leva rent och heligt och undvika köttets frestelser.

Fader Vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern samt Memorare

 

Dag 6: För familjerna. Familjerna har i Guds kärleksfulla frälsningsplan fått förtroendet och det särskilda ansvaret att ge världen nytt liv. Det gör, att man och hustru genom sin kärlek för varandra och genom sexualitetens gudomliga gåva, också inbjuds att samverka med Skaparen för att bringa nytt liv. Att då använda konstgjorda, antikonceptionella medel avvisar ofint denna inbjudan. Att utanför äktenskapet umgås sexuellt är också det ett missbruk av den gudomliga gåva som könen är, och ett förkastande av Guds plan för frälsningen. Båda dessa bruk kan bara leda till ett förkastande också av nytt liv genom abort.

 

O Maria, familjernas Drottning, din Sons offentliga tjänst började genom din förbön vid bröllopet i Kana. Hör vår bön för familjerna. Be för oss hos din Son och be Honom om de nådegåvor vi behöver för att leva sexuellt på ett sätt som verkligen hedrar oss och ärar Gud.

Fader Vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern samt Memorare

 

Dag 7: För Kyrkan. Den Katolska Kyrkan började med den Helige Andes nedstigande över apostlarna. Kyrkan har trofast förkunnat Livets evangelium och den Goda Nyheten, i tid och otid, i nästan två tusen år inspirerad av den Helige Ande. Kyrkan har i varje tid väckt prästers, biskopars och påvars röst i försvar för livet och i motstånd mot aborter. Tack och lov!

 

O Maria, Kyrkans moder, du var tillsammans med apostlarna, när Kyrkan föddes. Hör vår bön för Kyrkan. Uppfyll prästerskapet och de trogna med brinnande kärlek till livet, särskilt de ofödda och en längtan att stödja de ofödda i bön och handling.

Fader Vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern samt Memorare

 

Dag 8: För dem som medverkar till abort. Läkarna, sköterskorna, kuratorerna och andra som arbetar med abort i stor skala, är våra bröder och systrar. Abortförespråkare bland politiker och andra som arbetar för att möjligheten till abort alltid ska finns tillgänglig, är det också. Det är vår kallelse att se Guds avbild i alla dem. Vi är också kallade att visa dem kärlek. Det allra viktigaste är, att vi ber för dem eftersom det är vår kallelse. Vi är särskilt kallade att be för dem som är fyllda av raseri, för dem som är i störst behov av Guds helande nåd och omvändelse.

 

O Maria, Barmhärtighetens moder, hör vår bön för dem som tillhandahåller eller ger sitt stöd för abort. Berör med din mäktiga förbön dem som gör abort möjlig, och dem som stöder abort, med den oväntade nåden som kan rädda och förvandla liv. Hjälp dem att se vad de i verkligheten utför, och när de insett det fasansfulla i sin verksamhet, hjälp dem att komma till din Son för att få förlåtelse och barmhärtighet.

Fader Vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern samt Memorare

 

Dag 9: För ett slut på aborter. Vi som tror på den Uppståndne Herren, vet redan att vi segrat. Barnoffren genom abort kommer att upphöra. Den slutliga segern blir inte en laglig eller rättslig seger utan en hjärtats omvändelse för dem som söker abort, som utför och stödjer abort. Det har i vår tid behagat Gud att många omvändelser skett genom vår Saliga Moders förbön. Av den anledningen bönfaller vi förtröstansfullt vår Saliga Moder Maria att ge oss det vi ber om.

 

Maria, saliga Moder, hör vår vädjan. Berör deras hjärtan som söker abort, de som utför dem och som stödjer dem. Led dem med din milda hand till din Son.

Fader Vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern samt Memorare

 

Bön till Den Heliga Katarina av Vadstena

om Beskydd för ett ofött Barn

Den Heliga Katarina av Vadstena (1331-81, 2 aug.) brukar anropas som Skyddshelgon mot abort. Använd gärna denna bön som Novenabön. Bön av Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

 

Heliga Katarina, du Beskyddare av ofödda barns liv, jag ber dig att hjälpa N. som jag befarar överväger att göra abort. Hjälp henne att få stöd från barnets far och närstående att inte göra något oövertänkt. Hjälp dessa föräldrar att ta emot detta ofödda liv som ju redan är en människa som en unik gåva från Gud. Upphör inte att beskydda dem. Ära vare Fadern…

 

Korsvägsandakt för Ofödda

Från RÅDO (Rum Åt De Ofödda).

Imprimatur av Biskop Anders Arborelius, OCD från den 22 aug. 2000

 

Inledningsbön (man knäböjer)

F. Himmelske Fader, Du har skapat människan till Din avbild. Dig allena tillkommer det att bestämma över liv och död.

I glädje och tacksamhet ser vi hur underbart Du har danat oss. Lär oss känna vördnad för Din skapelse.

Väck hos oss alla en djup respekt för våra medmänniskor och ett särskilt ansvar för dem som är svaga och därför beroende av oss.

Alla Vi ber Dig Allsmäktige Gud: upplys våra styrande och hela vårt folk genom den Helige Ande, så att vi inte låter oss bländas av tidsandan och aldrig, vare sig genom ord, handlingar eller passivitet, blir delaktiga i att människor berövas livet genom abort eller eutanasi.

F. Herre Jesus Kristus, Guds Son, barnens vän, vi vill nu betrakta Din korsväg och be för de ofödda barn som står inför hotet att berövas livet och för alla som direkt eller indirekt, har ansvar för att så sker.

 

I. Jesus döms till Döden

F. Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig,

Alla ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.

Av fruktan dömde Pilatus Dig till döden genom ett orättfärdigt beslut. I vår tid döms många ofödda barn till döden till följd av en orättfärdig lagstiftning. Dessa små kan inte själva försvara sig och är helt beroende av de sina. Många av dagens människor ser inte barn som en gåva utan endast som en börda och är inte beredda att avstå från oberoende och större välstånd för ett barns skull.

Herre Jesus Kristus, välsigna alla blivande föräldrar.

Gör dem medvetna om sitt ansvar och hjälp dem att omsluta sina barn med offervillig kärlek.

Fader vår…

Alla Korsfäste Herre Jesus Kristus, förbarma Dig över oss, särskilt över de ofödda barnen och deras föräldrar.

 

II. Jesus tar Korset på sig

(inledning som vid I Stationen)

Utan att klaga tar Du Korset på Dina axlar. Därmed tar Du alla våra skulder på Dig. Du har sagt: ”Den som vill vara min lärjunge ska ta sitt kors på sig och följa mig.”

Många föräldrar prövas hårt när nöd och sjukdom drabbar familjen.

Herre Jesus Kristus, vi ber Dig: ge dem kraft att ta sitt kors på sig och följa Dig. Hjälp dem att göra Din Vilja och lär dem att se sina barn så som Du ser dem.

Fader vår (samt bönen vid I Stationen)

 

III. Jesus faller

(inledning som vid I Stationen)

Under bördans tyngd och i Din smärta faller Du till marken. Soldaternas slag förorsakar Dig nya smärtor.

Herre Jesus Kristus, vi ber Dig särskilt för de ensamma, övergivna blivande mödrar som av fruktan för människor frestas att söka en utväg i en abort. Upplys dem genom den Helige Ande, så att de följer Dig på ödmjukhetens väg och får kraft att välja livet för sitt barn.

Fader vår. (samt bönen vid I Stationen)

 

IV. Jesus möter sin Moder

(inledning som vid I Stationen)

På Din korsväg möter Du Din Mor. Hon har fött Dig, sann Gud och sann människa. Simeons profetia går i uppfyllelse: ett svärd ska gå genom hennes själ. Maria lämnar Dig varken på vägen eller vid Korset. Hon lider med Dig. Herre Jesus Kristus, Din Moder lär oss att vara medlidande. Ge oss Din nåd, så att vi kan bemöta blivande mödrar med kärlek och aktning och bli dem ett stöd.

Var hälsad Maria (samt bönen vid I Stationen)

 

V. Simeon från Cyrene hjälper Jesus att bära Korset

(inledning som vid I Stationen)

Du orkar inte längre bära det tunga Korset. Simeon från Cyrene som återvänder från sitt arbete på fältet blir tvingad att hjälpa Dig. Denna hans tjänst belönar Du med Din välsignelse och förvandlar hans motsträvighet till medkänsla.

Herre Jesus Kristus, vi ber Dig: hjälp de ofödda barnens fäder att följa Simeons exempel och axla det ansvar de fruktar.

Låt dem förstå hur viktig deras kärleksfulla omtanke är för mödrarna, så att de med tillförsikt vågar se fram emot barnets födelse och kan ge det en trygg start.

Fader vår (samt bönen vid I Stationen)

 

VI. Veronika räcker fram Svetteduken

(inledning som vid I Stationen)

Sörjande står Veronika vid vägkanten. Fylld av kärlek och utan att akta på mobben går hon fram till Dig, så att Du kan torka Dig ren från svett och blod. Som tack för denna tjänst låter Du Dina anletsdrag stanna kvar på hennes duk.

Herre Jesus Kristus, vi ber Dig: välsigna forskare, läkare och vårdpersonal. Bevara dem från frestelsen att missbruka sin kunskap och sin position. Hjälp dem att följa Veronikas exempel och se som sin främsta uppgift att lindra smärta, att skydda och vårda, även barnen i moderlivet.

Fader vår. (samt bönen vid I Stationen)

 

VII. Jesus faller på nytt

(inledning som vid I Stationen)

För andra gången sjunker Du till marken. Ditt Blod rinner ner på vår syndfulla jord. Din oändliga kärlek driver Dig att fullfölja frälsningsverket.

Herre Jesus Kristus, vi ber Dig särskilt för de mödrar som har hamnat i en kris genom den omställning som graviditeten innebär och den avvisande kyla de möter i sin omgivning. Ge dem den Helige Andes tröst när människor sviker och kraft när den egna kraften sviker.

Fader vår (samt bönen vid I Stationen)

 

VIII. Jesus talar till de gråtande Kvinnorna

(inledning som vid I Stationen)

Jerusalems kvinnor grips av medlidande när de möter Dig. De gråter för Din skull. Du är full av förbarmande med dem, för Du vet vilken straffdom som hänger över dem. Dina ord: ”Gråt inte över mig, gråt över er och era barn” gäller också för vår tid. Miljoner kvinnor världen över tror eller blir övertalade att tro, att en abort befriar dem – fast de borde ha orsak att gråta.

Herre Jesus Kristus, i Dina ögon är varje människa oändligt dyrbar. Vi ber Dig: se i nåd till de barn som inte får födas därför att de inte är välkomna. Hjälp oss att bli fria från fördomar och arrogans och gör oss ödmjuka inför livets mysterium och tacksamma mot vår Himmelske Fader.

Fader vår (samt bönen vid I Stationen)

 

IX. Jesus faller för tredje gången

(inledning som vid I Stationen)

För tredje gången faller Du under vår skuldbörda. Dina kroppskrafter är förbrukade. Dina sår rivs upp på nytt. Herre Jesus Kristus, vi faller så lätt för föremål, nöjen och kortvariga fördelar och förlorar alltmer aktningen för varandra.

Vi ber Dig: var oss nådig, hjälp oss att först söka Guds Rike och lär oss verklig kärlek, Du som är Vägen, Sanningen och Livet. Välsigna alla dem som har ett särskilt ansvar för barn och ungdom. Ge dem Din nåd och stärk deras mod, så att de leder de unga på renhetens och kyskhetens väg genom sina ord och sitt föredöme.

Fader vår (samt bönen vid I Stationen)

 

X. Jesus blir avklädd

(inledning som vid I Stationen)

Soldaterna sliter Dina blodiga kläder från Din kropp. De vet inte att Du är både Gud och människa som vill frälsa alla. Även denna förödmjukelse, hånet och de hånfulla orden uthärdar Du för vår räddnings skull.

Herre Jesus Kristus, vi ber Dig för alla som har blivit utsatta för övergrepp, förakt och förnedring. Förbarma Dig över brottsoffren, ge dem nytt självförtroende och hjälp dem att kunna förlåta. Förbarma Dig också över förövarna, ge dem insikt och nåd, så att de kan göra gott i stället och själva bli helade.

Fader vår (samt bönen vid I Stationen)

 

XI. Jesus blir korsfäst

(inledning som vid I Stationen)

Spikarna tränger genom Dina händer och fötter och orsakar Dig nya, fasansfulla smärtor. Du vill utplåna våra synder, därför tar Du denna nöd och detta lidande på Dig. Din kärlek är gränslös.

Herre Jesus Kristus, för Ditt Korsoffers skull, ge åt blivande mammor Din kraft, så att de vågar föda sitt barn – även om det inte står i deras makt att själva ta hand om det. Välsigna alla foster- och adoptivföräldrar och hjälp dem att göra sitt bästa. Öppna våra hjärtan för de minsta och mest värnlösa bland våra medmänniskor.

Fader vår (samt bönen vid I Stationen)

 

XII. Jesus dör

(vi förblir knäböjande – mot Tabernaklet, om vi ber Korsvägsandakten i kyrkan. Inledning som vid I Stationen)

Korsfäst mellan två missdådare, fulländar Du försoningen med orden: ”Det är fullbordat – Fader, i Dina händer överlämnar jag min ande.”

Herre Jesus Kristus, vi ber Dig: ge Din nåd och kraft åt de föräldrar som Du vill anförtro ett barn med särskilda behov, ett barn som bär på ett lyte, som har ett handikapp eller en sjukdom. Ge dem en orubblig tillit till Din gudomliga försyn och låt dem finna tröst i Dina ord: ”Den som tar emot ett sådant barn i mitt Namn, han tar emot mig.”

Fader vår (samt bönen vid I Stationen)

 

XIII. Jesus tas ned från Korset

(inledning som vid I Stationen)

Maria, Din Moder, håller Dig sargade, livlösa kropp i sin famn. Det är natt. Herre Jesus Kristus, vi ber Dig särskilt för dem som propagerar för pornografi, fri utövning av sexualiteten och annat som vilseleder ungdomen och underminerar familjen. Ge oss nåd att inse allvaret i Dina ord: ”Ve den människa genom vilken förförelsen kommer” och ge oss mod att omvända oss och söka Din förlåtelse.

Var hälsad Maria (samt bönen vid I Stationen)

 

XIV. Jesus läggs i Graven

(inledning som vid I Stationen)

Din heliga, av lidande och misshandel märkta kropp blir lagd i graven. De flesta av Dina vänner är rädda och besvikna och flyr. De tänker inte på löftet om Din uppståndelse.

Herre Jesus Kristus, vi ber Dig: var barmhärtig mot dem som tillåter, påtvingar eller utför aborter och hindrar de små att leva det liv Du har skänkt dem. Gör opinionsbildare och samhällsplanerare medvetna om sitt ansvar att värna om livet. Hjälp oss alla och envar att respektera äktenskapets helighet och därigenom motverka dödens kultur.

Fader vår (samt bönen vid I Stationen)

 

Slutbön

(alla knäböjer vända mot tabernaklet)

F. Allsmäktige Fader, vi har nu betraktat Din Sons lidande, korsväg och död.

Alla I ödmjukhet ber vi Dig: förlåt oss våra synder.

Hjälp oss att värna om varandras liv, hälsa och värdighet.

Upplys och stärk oss genom den Helige Ande, så att vi alltid minns och handlar efter Jesu ord. ”Vad ni har gjort för någon av dessa minsta, som är mina bröder, det har ni gjort för mig.”

F. Herre hör våra böner, Du som lever och råder, med Din älskade Son och den Helige Ande, Gud från evighet till evighet. Amen.

 

Fader vår och Var hälsad Maria enligt den Helige Faderns intentioner, för åtnjutandet av avlaten.

 

F. Vi ber för alla aborterade barn:

Herre, giv dem den eviga vilan.

Alla Och låt det eviga ljuset lysa för dem.

F. Må de vila + i frid.

Alla Amen.

 

Andlig Adoption

 

Så började du och jag:

 

Dag 1: När äggcellen och sädescellen smälter samman, fastställs människans kön, karaktär, utseende och sannolik livslängd.

Dag 18: Nervsystemet börjar bildas.

Dag 21: Hjärtat börjar slå regelbundet.

Dag 30: Ögon, öron, njurar är klara. Hjärtat pumpar eget producerat blod.

Dag 39: Luktsinnet etablerar förbindelse med hjärnan.

Dag 45: Knölar för mjölktänderna bildas i käken.

Vecka 12: Fullt utvecklad människokropp. Fingeravtrycken som unika ID-bevis har bildats.

 

Andlig Adoption

                   Den korsfäste Jesus på en av ultraljudbilderna

 

Ultraljudsberättelsen

 

Av Michelle Davis

 

För ungefär 12 år sedan upplevde Michelle en djupare omvändelse till Jesus sedan hennes andra barn genomgått ett mirakulöst fysiskt helande vid en helig plats, som de hade besökt i staten Ohio, USA, som kallas den Heliga Maranata källan – som är platsen, där den Heliga Kärlekens Hjälp har ett centrum (Holy Love ministries: www.holylove.org)

 

Den första läkaren

För nio år sedan hade Michelle just fått sitt tredje barn, en flicka. På grund av medicinska komplikationer blev Michelle tvungen att genomgå ett akut kejsarsnitt för att föda dottern. Läkaren som skulle genomföra kejsarsnittet föreslog att hon skulle genomgå en äggledaroperation under det pågående kejsarsnittet med tanke på hennes medicinska komplikationer. Michelle sade ”nej”. Läkaren hade då sagt: ”Försök bara inte få fler barn!”. (Vid en äggledaroperation knyts äggledarna ihop så att konception inte kan ske).

 

Under tiden flyttade Michelles närmaste till södra delen av staten Indiana. Några månader senare kom Michelle tillbaka till sin födelsestad med en tre månader gammal dotter och var med på ett helandemöte med mirakelprästen Fader Michael Rookey (se den s.k. ”Mirakelbönen”).

 

När Fader Rookey kom fram till henne under gudstjänsten, slog han ut med armarna och sa ”Tack Jesus, en så underbar liten pojke! Lovad vare Jesus, vilken underbar liten pojke.” Michelle blev så häpen för alla kunde ju se att barnet hon höll var en flicka. Veckan därpå förstod hon att hon väntade sitt fjärde barn.

 

Den andre läkaren

Michelles man fick flytta i sitt arbete och Michelle flyttade till en ny stad igen. Läkaren i den nya staden förstod vilka komplikationer Michelle hade haft medicinskt med det tredje barnet och sade till henne; ”Det blir äggledaroperation under kejsarsnittet som vi måste göra den här gången.” Michelle svarade: ”Det kan jag inte”. Läkaren frågade, ”Varför inte det?” Michelle svarade, ”Därför att jag är katolik.” Läkaren frågade, ”Hur länge har det varit så, att katoliker inte tror på äggledaroperationer? Jag tror du får byta religion.” På detta svarade Michelle, ”Jag byter läkare i stället”.

 

Hon har sedan kört en timme och kommit till en ny (tredje) läkare i staten Kentucky som skickat henne på ultraljudundersökning. Den tredje läkaren försökte aldrig att få Michelle att gå med på en äggledaroperation. Ultraljudet tog två timmar. Michelle såg att klockan var 3 på eftermiddagen och började tyst be den Gudomliga Barmhärtighetens Krona (*) medan assistenten visade henne barnets fötter, knän och ben på skärmen. Assistenten bestämde sig själv för att säga till Michelle att det såg ut som om ett barn med Downs syndrom.

 

Assistenten gjorde sedan några kopior av ultraljudbilden åt Michelle. När hon kom hem visade hon bilderna för sin man Greg. Det var faktiskt Greg som först såg bilden av den korsfäste Jesus på en av ultraljudbilderna. Michelle kom tillbaka ett par månader senare för att göra ultraljudbilderna en andra gång och hoppades att hon skulle kunna visa samma assistent bilden på Jesus i hennes livmoder men fick veta att assistenten hade slutat sin plats där. Under den andra ultraljudundersökningen sade den nya assistenten till Michelle, ”Det ser verkligen ut som en fin liten pojke”. Michelle kom då ihåg vad Fader Rookey hade sagt till henne.

 

Michelles son föddes den 23 september 1999. Året därpå bestämde Johannes Paulus II vid Padre Pios helgonförklaring, att 23 september skulle vara Padre Pios festdag.

 

Tre år senare fick Michelle ett barn till. Michelle födde alla fem barnen genom kejsarsnitt.

Michelle tror att Jesus vill säga, ”Jag blir korsfäst i livmodern vid varje abort”.

 

Helig Kärlek – Holy Love

Den Heliga Kärlekens Tjänst har som främsta mission att be om ett slut på aborterna, att arbeta för spridningen av de Oföddas Rosenkrans och förmedla det glada budskapet om den Heliga och Gudomliga Kärleken.

 

Det är vår kallelse att strida mot aborterna. Denna bild av den Korsfäste Jesus som syntes på ultraljudbilden kan hjälpa människor att öppna hjärtat för livets skönhet, från konceptionen till den naturliga döden.

 

Ave Maria Publikationer har i flera år översatt och spridit böner och budskap från ”Holy Love – budskapen” i Ohio. Den särskilda rosenkransen för ofödda barn (med Ave Maria kulorna som tårar med små foster i) har vi också sålt hos Ave Maria Publikationer i Jönköping under ett flertal år.

 

(*) Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona är en andakt/rosenkransbön som gavs den 14 september 1935 åt den Heliga Faustina. Man ber den som bön om Guds barmhärtighet särskilt kl. 3 på eftermiddagen som är tiden för Kristi död.

 

Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona

 

Använd en vanlig rosenkrans med fem dekader.

Inled som vanligt: Kyss rosenkransens krucifix, gör korstecknet med det, be Fader vår samt Var hälsad Maria och recitera den Apostoliska Trosbekännelsen (se sidan 10 i detta häfte).

 

På de ensamma kulorna före varje dekad:

Evige Fader, / vi offrar Dig Din högt älskade Sons, vår Herres Jesu Kristi Dyrbara Kropp och Blod, Själ och Gudom som gottgörelse för våra och hela världens synder.

 

Tio gånger ber man:

För Hans smärtfyllda lidandes skull, /

förbarma Dig över oss och hela världen.

 

Avsluta Barmhärtighetens Krona med att be tre gånger:

Helige Herre Gud, Helige Starke Gud, Helige Odödlige Gud, / förbarma Dig över oss och hela världen.

 

Tre gånger:

Jesus, jag litar på Dig.

 

Blod och Vatten / som vällde fram från Jesu Hjärta som en Barmhärtighetens Källa för oss. Jesus, jag förtröstar på Dig.

Du gav upp andan, Jesus, när Livets Källa vällde fram för själarna och Barmhärtighetens hav öppnades för hela världen.

Livets Källa, outgrundliga Gudomliga Barmhärtighet, övertäck hela världen och utgjut Dig över oss.

Jesus, jag litar på Dig. Amen.

 

Mirakelbönen

The Miracle Prayer

P. Peter Mary Rookey O.S.M.

 

”Be troget denna bön, vad du än känner. När du kommer till den nivå av bön då du menar varje ord du uttalar och ber bönen av hela ditt hjärta, så kommer du att erfara den andliga nåd som du får ta emot. Du kommer att erfara Jesus, och Han ska förvandla ditt liv på ett alldeles särskilt sätt. Du ska få se!”

 

Herre Jesus, jag kommer inför Dig så som jag är. Jag ångrar alla mina synder och är bedrövad över att ha förolämpat, sårat och svikit Dig. Jag ber Dig, förlåt mig. I Ditt Heliga Namn förlåter jag alla dem som gjort något ont mot mig.

Jag tar avstånd från Satan, alla onda andar och alla deras gärningar.

Jag överlåter mig helt och fullt till Dig, Herre Jesus, nu och för alltid. Jag ber Dig, Jesus, kom in i mitt liv. Jag erkänner Dig som min Herre, Gud och Frälsare. Hela mig, förvandla mig, styrk mig till kropp, själ och ande.

Kom, Herre Jesus, rena och överskyl mig med Ditt Dyrbara Blod och uppfyll mig med Din Helige Ande.

Jag älskar Dig, Herre Jesus. Jag prisar Dig, Jesus. Jag tackar Dig, Jesus. Jag vill följa Dig varje dag för resten av mitt liv. Amen.

Maria, min Moder, Fredens Drottning,

Helige Josef, min andlige fader och beskyddare,

Helige Ärkeängeln Mikael, min själs försvarare,

Helige Pelegrinus, du skyddshelgon mot tumörer,

alla ni änglar och helgon, jag vädjar till er: be för mig. Amen.

 

 

Vill du ge ekonomiskt stöd åt

Ave Maria Publikationers (Gråbröderna)

gratis utgivning av böcker, foldrar och häften,

samt internetapostolat?

 

Lämna ett bidrag i samband med Mässbesök eller sätt in på

Gråbrödernas bankgiro eller Swisha:

 

Bankgiro 5061-1318 – Swish 123 291 73 26

 

Skriv: AMP

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek