S. Teresa av Avila, jungfru, kyrkolärare

Kortpredikan 15 oktober 2021, S. Teresa av Avila, jungfru, kyrkolärare

Den heliga Teresa blev den första kvinnliga kyrko­lä­raren. Hon lär att vägen till Gud går ge­nom ”Kris­ti allrahe­ligaste Man­dom”. Vä­gen till Fadern går ge­nom Sonen. Hon hänvisar till en rad hel­gon ”med kärlek till Kristi mänskli­ga na­tur”. ”Genom den por­ten har vi att träda in.” Hon var det hen­nes namn säger: ”Teresa av Jesus”. På den vägen rinner den gudom­liga kraften till.