S. Maria från Magdala

Kortpredikan 22 juli 2023, S. Maria från Magdala

I Höga Visan söker bru­den sin brudgum. Först utan att finna ho­nom. Hon fort­sät­ter att söka – och finner sin älskade. Maria från Magdala kan inte låta bli att söka sig till graven. När hon fin­ner den tom, berättar hon det för apostlarna. Hon fortsätter att sö­ka och återvänder till graven. Hennes gråt för­blin­dar hennes ögon. Gråten är ännu inte ren.

Kortpredikan 22 juli 2021, S. Maria från Magdala

Maria från Magdala kom först till den tomma graven. ”I gryningen söker jag dig.” När hon berättat för Pet­rus och Johannes skyndade de dit och såg också de. Sedan gick de hem. Men Maria gick inte hem. Hon stannar vid graven. Som bruden i Hö­ga Visan ”söker hon honom som hennes själ har kär”. Hen­nes kärlek över­går apostlar­nas. I detta sökande ser munken, och egentligen varje människa, sin kal­lelse, att ”verkligen söka Gud”. Och att hålla ut i detta sökande, hålla ut till slutet.