S. Leo den store, påve och kyrkolärare

Kortpredikan 10 november 2022, S. Leo den store, påve och kyrkolärare

Pauli korta brev till Filemon är präglat av värme, ömhet och till­gi­venhet. Filemon tillhörde de ledande i församlingen i Kolossai. Han hade en slav, Onesimos, som hade flytt, men fått kon­takt med Paulus. Denne hade undervisat och döpt honom och han var nu Paulus till hjälp i fängelset. Nu vill Paulus skic­­ka tillbaka ho­nom till Filemon. Det var stränga straff för slavar som flytt, men rätt skall vara rätt.

Kortpredikan 10 november 2021, S. Leo den store, påve och kyrkolärare

Leos den stores predik­ningar hör till kyrkans lev­ande minne. Det är hans röst som varje jul för­kunnar: ”Upp­täck din värdighet, o kristna människa!” Leo bekräftade kyrkomötet i Kalcedon 451 om att Kristi gudom­liga och mänsk­liga naturer inte fick sammanblandas men ändå var förenade i en per­son. De för­sam­lade biskoparna utropade: ”Petrus har talat ge­nom Leo!” Däremot för­sökte han inte förklara hur de två naturerna är förena­de. Den ödmjuka tron vet det.