Predikan 3 Påsksöndagen 2022

Predikan 3 Påsksöndagen 2022

Apg 5: 27-32, 40b-41; Ps 30: 2, 4-6, 11-12a, 13b; Upp 5: 11-14; Joh 21: 1-19

Att bli tagen i tjänst

Ett varmt och tilldragande ljus lyser över fiskafänget vid Tiberias­sjön. Evangelis­ten Jo­hannes berättar i skenet av det klara morgonlju­set.

     Petrus och sex andra lärjungar har fiskat hela natten utan att få någonting. När de närmar sig stranden ser de Je­sus stå där, men de känner inte igen honom. Han frå­gar: ”Mina barn, har ni ingen fisk?” Så får de en mild men bestämd befallning: ”Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så får ni.” Lärjungarna lyder och nu får de så myc­ket fisk att de inte kan dra upp nätet i båten. Detta öppnar ögonen, åtminstone på en av dem, den som Jesus älskade. Han säger till Petrus: ”Det är Her­ren”. Kanske vis­kar han.

     Hur kunde Johannes se? Hur såg han vem som stod på stranden? Det är vår tro att Herren är med sin kyrka alla dagar till tidens slut. Problemet är att vi är skum­ög­da och blinda, att vi inte ser. Hur öppnas våra ögon? Evangeliet berättar, och det berät­tas för vår skull, för att våra ögon skall öppnas. I ett ögon­blicks klarsyn såg Johannes varför de nu fick så riklig fångst. Denna gång hade de kastat ut nä­tet i lydnad, i lyd­nad för den befallning de hört. Vad de käm­pat med hela nat­ten hade varit egna pro­jekt. ”Jag ger mig ut och fiskar”, hade Petrus sagt och de andra hade följt med. Eg­na pla­ner, oftast anpassade till denna värld, är tröttande och bär föga eller ingen frukt.

    Det är det första svaret på hur våra ögon öpp­nas. Ögonen öppnas för den som ly­der honom som i Johannes Uppenbarelse kallas ”Trovärdig och sann”. Sam­me Jo­han­nes vill i evangeliet lära oss hemligheten med trons lydna­d. Petrus gör bara det han lärt sig som fiskare, men nu sker det i lyd­nad. Man kan alltså arbeta på olika sätt, även om redskapen och arbetet i yttre me­ning är det sam­ma. Det finns en möda som är fåfäng, också i kyrkan. Det finns en annan möda som bär frukt. Den kallas trons lyd­­nad.

    Lydnad är ju sedan länge en misstänkliggjord och ifrågasatt dygd. Vi har sålt den äkta varan för karikatyrerna. Ordet är nästan försvun­net. Vem vill lyda? Den sekulära tanken lockar med fri­heten att få föl­ja den egna viljan utan något hin­der. Frihet kallas det, men förr eller sena­re upptäcker dock de klarsyn­ta att det är en åter­vänds­gränd. Män­niskan behöver bli lärjunge för att bli riktig män­ni­ska. Hon upptäcker att den egna viljan kan föra vilse. ”Ske din vilja” lär Jesus sina lärjungar att be. Om dem som går i kloster skriver Benedictus: ”De vill ha en abbot som förestår dem”. De har förstått att egenviljan är hennes största fiende, en riktig slavdrivare. Människan mås­te be­frias. När Benedictus beskriver den broder som lever i lydnad, så är det en befriad männi­ska han beskriver. Befriad från självuppta­gen­het, ängslighet, lättja, ljumhet och knot­ande. Befriad till lydnad i den sanne Ko­nungens tjänst, befriad till glädje i ett vid­gat hjär­ta.     

     Den räddhågade får nybörjarhjälp av Jesu fråga till lärjungarna: ”Mina barn, har ni ingen fisk?” En kärleksfull fråga, inte från en tyrann, utan från en Herre som bryr sig om sina barn. När de kom­mit upp på stranden inbju­der han dem till måltid, till frukost vid Genesarets sjö: ”Kom och ät”. Den som är fylld av egna pro­jekt och bekym­mer, hör inte sådana ord. Man kan läsa evan­ge­liet på olika sätt. Där står myc­ket om hur vi skall leva och hand­la. Det kan inspirera och väg­leda, men också slå ner modet på oss, eftersom vi aldrig riktigt lyckas. Det viktigas­te i evan­geliet är inte vad vi skall gö­ra, utan vad Jesus gör, även om det sker genom oss. Vad Petrus och de andra ännu inte hade förstått är Jesu ord: ”Utan mig kan ni ingen­ting gö­ra.” När vi ser och hör det i evangeliet kan vi också märka frukten i våra egna och i Kyr­kans liv, med Johannes lågmälda förklaring: ”Det är Her­ren”.

För Petrus tog det tid att upptäcka det. Johannes var ju snabbare re­dan när de sprang till graven. Tre gånger får Petrus frågan om han älskar sin Her­re. ”Si­mon, Jo­hannes son, älskar du mig?” Tre gånger hade han svikit den där gången på överste­prästens gård. Efter den tredje frågan blir Pet­rus bedrövad, men därmed öpp­nas hans öron för något mera. Jesus vill inte bara förlåta sin lär­junge. Han vill full­bor­da hans omvändelse och befrielse. Han vill nyskapa honom till den apostel han är ut­vald att vara. Det är ju inte Petrus som har utvalt Jesus, utan Jesus som har ­utvalt Pet­rus. Därför får han sitt uppdrag förnyat: ”Var en herde för mina får”. Pet­rus kan ge tillbaka vad han själv har tagit emot. Därmed bör­jar ett nytt kapitel för Petrus. Att ar­beta på ett nytt sätt. Han får överlåta rodret åt Herren. I sitt hjärta säger han: ”Ske din vilja, inte min”, för att förhärliga Herren i allt.   

Det gör honom också beredd att bli förd dit han själv inte vill. Tidigare, när han var ung, hade han ”spänt bältet om sig och gått vart han själv ville”. Nu skall en annan fö­ra honom, till och med dit han ic­ke vill. Ändå är det inte ett yttre tvång, utan ett kär­le­kens gen­svar. Också när prövningen tycks övergå de egna krafterna. Även när vi ut­sätts för orättvisor eller får ett till synes omöjligt uppdrag.

Därför är frågan om vi älskar Herren till slut den enda viktiga ­frågan. Det som ef­terfrågas är inte om vi lyckas, inte ens med kyrkliga el­ler moraliska am­bi­tioner. ”Vid vårt livs afton skall vi dö­mas efter kärle­ken” säger Jo­han­nes av Korset. Där ligger den stora be­frielsen. I kär­le­ken till Jesus ges bå­de skydd och iver, både skydd mot anfäktelser och förnyad iver att skynda vidare. Allt är samlat i Je­su fråga: ”Älskar du mig?” Också svaret är nåd, ”Herre du vet allt; du vet att jag har dig kär”. Den goda ivern är ett verk av Herrens Ande hos den som ingenting föredrar framför kärleken till Kristus.

Med Johannes hjälp kan vi upptäcka vem det är som varje morgon och i varje si­tu­a­tion står på stranden och frågar efter vårt gensvar. För att befria mig från blind­­­het och ta mig i sin tjänst.

Patriarken Jakob uttryckte det så: ”Herren finns verkligen på denna plats, men jag visste det inte”. Den inte helt omvände känner inte lydnadens och ödmjukhetens be­friande hemlighet. Han är ännu inte ”fattig i anden”. Egenviljan är ännu inte död.

Johannes, den lärjunge som Jesus älskade, öppnar våra sinnen så att vi hör och ser. Hans ord är lågmälda men fyllda av kraft: ”Det är Her­ren”, den Uppståndne och hans Livgivande Ande.   

Amen.

                                                                                                            pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar