Kortpredikan, S. Benedictus av Aniane, abbot, 11 februari 2019

Kortpredikan, S. Benedictus av Aniane, abbot, 11 februari 2019

1 Mos 1:1-19 Ps 104:1-2a,5-6,10,12,24,35c Mark 6:53-56

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord…”

Bibelns första ord känns igen i Johannes­evan­­ge­liets inledning: ”I be­gyn­nelsen var Ordet…”.

Skapelseberättelsen hör vi vid ett annat till­fälle under kyr­koåret – påsk­nattens vigilia.

Kyrkan läser och förstår alltings skapelse i ljuset av hur allting nyskapa­des.

Redan i bibelns första meningar skymtar den heliga Treenighe­ten.

Gud skapar genom sitt ord. ”Gud sade…” Johannesprologen kän­ner igen detta ord som det människoblivna Ordet: ”Utan Ordet blev ingen­ting till av allt som finns till”.

”Guds Ande svävade över vattnet.” Det är samme Ande som i en duvas gestalt bekräftade Faderns röst om Sonen när Jesus döptes i Jordans vat­ten.

Gud skiljer ”ljuset från mörkret”. En profetia om den kamp som pågår mellan mörker och ljus. Aposteln talar om de troen­de som ”ljusets barn”. Kampen är på liv och död, men Johan­nes­prologen säger att mörkret inte har makt över ljuset.

Solen ”på himmelens fäste” blir ett tecken som ”utmärker sär­skil­da ti­der, dagar och år”. Kyrkans heliga år öppnar människans ögon också för skapelsens godhet och skönhet.

Det gäller också välsignelsen i en god ordning under dagen, bå­de för arbete, bön, vila och gemenskap. Abboten i klostret ”skall ordna allt så att det tjänar själarna till frälsning och bröder­na kan göra vad de gör utan anledning att knota”.[1]

Nyskapelsen genom Kristus öppnar ögonen för skapelsens god­het och skönhet.

Vi skymtar den fullkomnade skapelsen i den heliga eukaristin och sma­kar den i det re­na hjärtat. ”Smaka och se att Herren är god.”

                                                                                                                           pater Ingmar Svanteson

 

[1] Benedictus av Aniane (ca 750-821) blev redskapet för att Benedictus regel infördes i Karl den stores rike och därmed påverkade Europas kristna och kulturella utveckling.

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar