Kortpredikan, de heliga Robert, Alberic och Stefan, cisterciensabbotar, 26 januari 2019

Kortpredikan, de heliga Robert, Alberic och Stefan, cisterciensabbotar, 26 januari 2019

Heb 9:2-3,11.14 Ps 47:2-3,6-9 Mark 3:20-21 

Hebreerbrevet beskriver det tält i ”det förra förbundet” där offren fram­bars. Där fanns två rum, ”det heliga” och längst in ”det allra­heligaste”. I ”det heliga” frambar prästerna de dagliga offren. I ”det all­­­ra­­heli­gaste” gick endast översteprästen in och bara en gång om året.

Det ”heliga” pekade vidare mot det ”allraheligaste”. Redan det första för­bun­det rymde en antydan om ett steg vidare.

Detta ”steg vidare” knyter författaren också till ett annat steg, ste­get från ”denna världen” till en ”större och fullkomligare värld”. Det steget kan inte tas ”så länge det främre rummet ännu be­står”.

”Det allra­he­ligaste” pekar fram mot något som är ”större och full­kom­ligare” och som in­te längre ”tillhör den­na världen”. Ännu en förändring är att det inte bara skall gälla ”yttre rening”. Det skall också ”rena våra samveten”.

Kristus framställs som över­stepräst ”för det goda som skall kom­ma". På korset frambar han ”sig själv som ett felfritt offer åt Gud”. Sam­ti­digt ”räm­nade förlåten i templet”.

Kristus, den slutlige över­steprästen, har gått in i det som är ”större och fullkomligare” än både tält och tempel. Han har gått in i själva himlen och frambär sitt offer ”inför den gudomliga härlighetens å­syn” (första eukaris­tis­ka bönen).

När Kyrkan firar den heliga eukaristin, som är Kristi evigt gällan­de offer, dras de troende in i en rö­relse som var antydd redan i det första för­bundet, men ändå ”tillhörde denna världen”.

Kristus frambar sig själv som ”ett felfritt offer”. Det renar inte bara från yttre och ”döda gärningar”. Det ”renar våra samveten… så att vi kan tjäna den levande Gu­den”.

Denna tjänst, vårt liv som kristna, har sin källa och kulmen i det eu­ka­ristiska offret, som inte bara önskar utan ger Gud ”all ära och härlig­het”, som avslutningen/doxologin i den eukaristiska bönen ut­trycker det.

Där ges kraft till ett rent hjärta och ett heligt liv.

                                                                                          pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar