Kortpredikan 7 oktober 2019, S. Birgitta av Vadstena Sveriges och Europas skyddspatron

Kortpredikan 7 oktober 2019, S. Birgitta av Vadstena Sveriges och Europas skyddspatron

Vish 7: 7-14; Ps 25: 4-5, 8-10, 14; 1 Kor 2: 6-10; Luk 10: 21-24

I en orolig och förvirrad tid behövs profeter - men inte vilka som helst. De behöver prövas. De behöver vara visa.

Den heliga Birgittas undervisning, baserad på hennes uppenba­relser, var konkret och drastisk, ofta med bilder från hennes liv som mor till åtta barn och ansvarig för ett lanthushåll. Hennes ma­ningar till världsli­ga och kyrkliga dignitärer var profe­tiska och omutliga.

Det är lätt att utnämna någon till profet, men vad kännetecknar en pro­fet? Det finns falska sådana. Den heliga Birgitta var själv rädd att bli vilseförd av djä­vulen och lade fram sina uppenbarelser för sina biktfä­der för prövning.   

Det profetiska hos Birgitta tycks strida mot det vi möter i mäs­san på hennes dag, vars röda tråd är visheten. Men det är ingen motsättning.

Profe­ten behö­ver vishe­ten lika mycket som den vise behöver pro­feten. Utan vishet kan profe­ten styras av dolda makter, medan den vise utan pro­fe­ter tappar kontakten med den konkreta verk­ligheten.

I prefationen sjunger vi om den visdom som ”uppenbarats för den he­liga Bir­git­ta och Herrens utvalda vänner”.

Hur blir människan vis?

Ett första svar hörde vi i första läsningen - genom bön. ”Jag bad till Gud, och han gav mig klokhet. Jag åkallade honom, och vis­he­tens an­de kom till mig”.

Den gåvan hade ett pris. Birgitta levde i sträng botgöring och askes. Hon aktade visheten högre än rike­dom och hälsa, spira och tron.

I en antifon denna dag hör vi ”Efterlikna min ödmjukhet, säger Brud­gummen (=Kristus), så skall ditt hjärta vara med mitt hjärta och flamma upp av kärleken till mig”.

Ödmjuk bön styr profeten och låter sig prövas och bekräftas av vishe­ten. Båda når sin fullbordan i Kristus.

Han är både den sanne profeten och den sanna visheten. Låt oss inte åtskilja det Gud har förenat.

Låt oss be om profeter, styrda av visheten.

                                                                                              pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar