Kortpredikan 7 februari 2019

Kortpredikan 7 februari 2019

Heb 12:18-19, 21-24 Ps 48:2-4,9-11 Mark 6:7-13

"Vi har kommit till...", säger Hebreerbrevet och anger målet för de troendes resa. Brevet har förkunnat tron och vill nu också öppna deras ögon, så att de kan föreställa sig målet.

När brevet beskriver slutmålet, målar författaren först en liknande bild från det Gamla Förbundet. Isra­els folk kom "till ett berg", Sinai berg, där Gud uppenba­rade sig i lågor, stormvind och ba­sun­­stö­tar. Det var en teofani, en uppenbarelse av Gud. 

Detta överbjuds i det Nya Förbundet, där de troende inte kommer till ett berg som förskräcker, utan till ”Sions berg, den levande Gu­­­dens stad, det himmelska Jerusalem, en festför­samling av alla förstfödda".

Synen är inte längre förskräckande. Den överväldigar och utstrå­lar fullkomning. Också de själva har renats, blivit födda på nytt och full­kom­nats.

Reningen har skett genom "det blod som talar starkare än Abels". Abels blod "talade", det ropade från jorden till Gud. Också Jesu blod ”ta­lar” - om förlå­telse och försoning. Vi skall snart höra om "det Nya Förbundets blod", som fullkomnar och ger delaktighet.

Jesus sänder ut de tolv för att kalla människor till det­ta mål. De som sänds ut har ingen världslig makt och inga ekonomiska re­sur­ser. Däremot får de makt över on­da andar och makt att bota sju­ka. Inte för att imponera men för att ställa människor inför nå­got slut­ligt och avgörande. 

Kyrkans apostoliska arbete når sin fullbordan i den ”festförsam­ling” som Hebreerbrevet be­skrev.

Slutmålet föregrips i den heliga eukaristin, det Nya Förbundets ”festförsamling med mångtusende änglar”, som är också är en teofani, en uppenbarelse som firas inför för de troendes ögon.

                                                                                          pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar