Kortpredikan 6 juni 2020, S. Norbert av Xanten, biskop – Nationaldagen

Kortpredikan 6 juni 2020, S. Norbert av Xanten, biskop – Nationaldagen

2 Tim 4:1-8; Ps 71: 8-9, 14-15b, 16-17, 22; Mark 12: 38-44

Det finns skäl att tacka för vårt land, vårt språk och vår historia, för na­tur och kultur, för fred och frihet, för att den kristna och ka­tolska tron predikades och fick fäste i Sverige.

Men ingenting är självklart. Allt kan tas ifrån oss. Låt oss be för vårt land!

Paulus ”besvär” sin lärjunge Timotheos att ”pre­­di­ka ordet i tid och otid, tålmodigt och med ständig undervis­ning”. ”Det kom­mer en tid”, säger han, ”då man inte längre vill lyssna till den sunda lä­ran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kli­ar i dem att få höra så­dant som de ön­skar. De slår dövörat till för sanning­en och vänder sig till legen­derna”.

Paulus gav hela sitt liv åt ”den sunda läran”. Nu när han närmar sig slu­tet liknar han sitt liv vid ett ”offer” som utgjuts.

Den heli­ge Norberts liv liknade apostelns. Den världslige adels­mannen råkade ut för ett häftigt oväder, kastades av sin häst och omvände sig i grunden. Han blev till slut ärkebis­kop, men levde hela sitt liv i sträng botgöring. Hans stränga förkun­nelse ledde till flera mordhot.

Han blev upphov till en ny ordensgemenskap premonstra­ten­serna, som på 1100-talet bygg­de kloster i hela Europa och nåd­de ända till Thu­ma­thorp, dagens Tom­marp utanför Simris­hamn, där de ver­kade i 400 år.   

Bröderna levde klos­ter­liv, men var samtidigt verksamma i försam­lingar­na om­kring klost­ret. De kan inte ha varit okända ens i trak­terna kring Maria­vall. Vi, sentida klos­terfolk på Öster­­len, går i de­ras fotspår.

Den fattiga änkan frambar samma offer som Paulus och Norbert, även om det inte såg mycket ut för världen. Ingen kan säga att han inte har något att komma med.

”Hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på.”

                                                                                                 pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar