Kortpredikan 6 april 2021

Kortpredikan 6 april 2021

 Apg 2: 36-41; Ps 33: 4-5, 18-20, 22; Joh 20: 11-18

Lukas berättar om Petrus pingstpredikan, hur hans ord träf­far lyss­narna i hjärtat. Johannes berättar om Marias möte med den Uppståndne. Hon är först blind, men Jesus till­ta­lar henne och hennes ögon öppnas.

Petri ord träffar folket ”i hjärtat”. Han ta­lar om ”den­ne Jesus som ni har korsfäst”. Hur kan han säga det? Många av hans lyssnare var inte ens i Jerusalem när det hände.

Kyrkan lär oss att mina syn­der var med och korsfäste Je­sus. När jag förstår det kan jag också förstå att han berövat dem sin tyng­ande och för­lam­ande kraft. Det blir omvändelse och påsk i hjä­rtat.

Något liknande händer när Maria från Magdala känner igen Je­sus. Till en början ser hon bara ”trädgårdsvakten”. Först när Kris­tus tillta­lar hen­ne vid namn öppnas hennes ögon.

Maria hör Jesu tilltal ”Maria”, och ”vänder sig om” och sva­rar ho­nom: ”Ra­bbouni”. Hon hör och ser.  

Det tilltalet sker genom hans ord, som är Ande och liv. Därför lä­ser vi Herrens ord. Vi lyssnar och svarar genom vår bön.

Teresa av Avila säger: ”Den uppståndne visar sig i sjä­lens mitt”.

Johannes är också teologen, som låter Jesus förklara vad som händer. ”Jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud”.

Genom att lyssna till Guds ord blir vi genom Anden det som Je­sus är av natu­ren, söner i Sonen, förhärligade och gudomlig­gjorda.

Och kan säga: ”Min vän är min och jag är hans.”

                                                                                                          pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar