Kortpredikan 5 juni 2019, S. Bonifatius, biskop och martyr

Kortpredikan 5 juni 2019, S. Bonifatius, biskop och martyr

Apg 20:28-38; Ps 68:29-30,33-36; Joh 17:11b-19

Bonifatius var ivrig både att leva som munk och att för­kun­na som mis­sionär. Han dog som martyr år 754 och räknas som Tysk­lands apostel. Kyrkan är ett skepp, säger han, som ständigt ska­kas av pröv­ningarnas vågor. ”Hon får inte överges, hon måste sty­ras.”  

Pauli avskedstal till de äldste i Efesos förmedlar den apostoliska läran, den s.k. lärosuccessionen, till nästa generation. De skall vara ”herdar för Guds församling”. De troende skall kunna lita på att deras herdar re­presenterar den Gode Herden, både i lära och liv.  

Paulus varnar för ”farliga vargar”, som skall träda fram ur de eg­na le­den och för­kunna villo­lä­ror som splittrar och förskingrar hjor­den. Under tre års tid har han dag och natt väglett dem under tå­rar. 

Låt oss be för dem som har den otacksamma uppgiften att föra irrlä­rar­na till rätta.

Paulus har lärt allt av den Herre som i sitt avskedstal ber till Fa­dern:

”Hel­ga dem genom sanningen; ditt ord är sanning”.

Han fortsätter: ”För deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen”.

Behövde Jesus ”helgas”? Fäderna tar allvarligt på varje ord. Som Fa­derns Son behövde han naturligtvis inte helgas, eftersom han i sin gu­domliga natur är helig. Ordet syftar på inkarnationen, där han ”helgar” den mänskliga naturen genom att förena den med den gudomliga.

Detta sker ”för deras skull”, för människornas skull, och fullbordas ge­nom korsets offer. ”För deras skull helgar jag mig till ett offer.”

Det är inte bara en sanning i det förflut­na. Den gode herden har lovat att vara med sin Kyrka alla dagar. Därför firar hon den heli­ga eukaristin, källan och höjdpunkten i kyrkans liv, där den Gode Herden helgar sig till ett offer, ”för att också de skall helgas genom sanningen”.

I den tron ber vi med hopp om Sanningens Ande.

                                                                pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar