Kortpredikan 27 oktober 2021

Kortpredikan 27 oktober 2021

Rom 8: 26-30; Ps 13: 4-6; Luk 13: 22-30

Till dem som frågar hur många det är som blir räddade säger Je­sus: ”Kämpa för att kom­ma in genom den trånga porten”.

Till de teologer som antyder att alla till slut blir räddade säger han: ”Många skall försöka ta sig in (genom den trånga porten) men inte lyckas”.

Till sådana som till och med har ”ätit och druckit med ho­nom” kom­­mer han att säga: ”Jag vet inte vilka ni är. Bort härifrån, alla ni orättens hantlangare”.

Till dem som kämpar med bönen men erfar att de inte vet hur de­ras bön bör vara låter han sin apostel säga: ”Anden stöder oss i vår svaghet”.

Till dem för vilka bönen blivit stum och saknar ord säger han: ”An­­den väd­jar för oss med rop utan ord. Anden vädjar för de heli­ga så som Gud vill”. 

Till dem som drabbas av lidande och motgångar, men ändå hål­ler ut säger han: ”För dem som älskar Gud samver­kar allt till det bästa” (1917).

Till dem som förstår att de är ”sådana som är sist”, de öd­mjukas nyktra insikt, till dem säger han att han har ”kallat dem efter sin plan”. De skall ”formas efter hans Sons bild”. De är på väg att vin­na Je­su Kristi härlighet.

I den heliga eukaristin lägger kyrkan orden i vår mun: ”Herre, jag är inte värdig att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord, så blir min själ helad.”

                                                                                                             pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar