Kortpredikan 26 juli 2019, Joakim och Anna, jungfru Marias föräldrar

Kortpredikan 26 juli 2019, Joakim och Anna, jungfru Marias föräldrar

2 Mos 20:1-17; Ps 19:8-11; Matt 13:18-23

Gud ingår förbund med sitt folk. "Jag är Herren, din Gud." Folket be­jakar förbundet och kan därmed säga: ’min Gud’.

Förbundstexten innehåller bindande bud. Avsikten är att upprätta ett öm­sesidigt förbund, och skapa ordning där annars maktkamp, oordning och kaos tar över. Buden ger allt sin rätta plats i en åter­upprättad hel­het. 

Även om buden först är riktade till Israels folk är de samtidigt allmän­mänskliga. Förbundets Gud är den Gud som skapat allt.

För att buden skall fullbordas och bära frukt måste de skrivas inte bara på sten­tavlor, utan i människans hjärta.

”Lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kom­mit ge­nom Jesus Kristus.”

Därför sås buden ut som såningsmannen sår sin säd i jorden. För att människan skall höra med hjärtats villiga öra, fullborda i handling och bära frukt.

Den som hörde och bar frukt mer än någon annan var jungfru Maria. Hon bar hundrafaldig frukt.

Därför firar kyrkan också hennes föräldrar Joakim och Anna. Vår kun­skap om Marias föräldrar finns i en tidig kristen skrift[1]. Den hör inte till de kanoniska skrifterna (bibeln), men lästes bland de första kristna. Detta vittnar om hur man tidigt anade Marias för­blivande jungfrulighet.

Längre fram i historien har Kyrkan bekräftat det i sin lära om hennes utkorelse och fullkomliga renhet (Immaculata).  

Marias roll fortsätter i kyrkans liv. Hon är den personifi­era­de Kyrkan, som förmedlar Sonens helig­het, vishet och rättfärdighet till människan.

De troende lever i detta när de lyssnar till Guds ord och firar den heliga eukaristin.

                                                                                                    pater Ingmar Svanteson

 

[1] Det s.k. Jakobs protoevangelium från mitten av första århundradet.

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar