Kortpredikan 24 september 2019, Alla Sveriges skyddshelgon

Kortpredikan 24 september 2019, Alla Sveriges skyddshelgon

Esr 6:7-8,12b,14-20; Ps 122:1-5; Luk 8:19-21

”Sveriges land och folk.”

I dagens kollektbön ber vi alla Sveriges skyddshelgon att hål­la sin hand över "Sveriges land och folk." Det finns en lång rad: Ansgar, Erik, Sigfrid, David, Eskil, Botvid, Birgitta, Elisabeth Hesselblad…  

Det är lättare att be för något man älskar. Men får man älska sitt land? Fosterlandskärlek ses av många idag som något tveksamt.

Det finns många slags ”kärlekar” och foster­lands­kär­lek hör inte till det högsta på rang­skalan.

Vi hör om familjekärlek i dagens evangelium, när Jesu mor och hans bröder söker Jesus och vill träffa honom. Jesu svar är kärvt. Familje­kärleken är inte absolut och får inte inta den högsta plat­sen.

Men det gör varken familjekärlek eller fosterlandskärlek oviktiga, ännu mindre föraktliga. Katekesen talar om ”medborgarnas plikt att bidra till samhäl­lets väl i en anda av san­ning, rättvisa, solidaritet och frihet”.

”Kär­leken till och tjänandet av fosterlandet har sin grund i tacksamhet och kärle­kens ordning.” Man kan se fosterlandskärle­ken som en ut­vidgning av fjärde budet. ”Hedra din fader och din moder, så att det går dig väl och du får länge leva i ditt land.”

Jesus visar på kor­set praktisk omsorg om sin mor, även om hans ord till henne och Johannes också har en djupare mening. De som bibeln kallar Jesu brö­der tycks senare ha kommit till tro på honom. De var sä­kert, också som lärjungar, tacksamma för sin familj.

Fosterlandskärlek har i his­torien missbrukats. Men missbruken upp­häver inte bruket.

"Ingenting får gå före kärleken till Kristus", lär oss Bene­dictus. Det be­tyder inte förakt för det som kommer på lägre plats i hier­arkin. När det högsta får sin plats, kom­mer det andra på sin.

Vi får glädja oss över vårt land, över dess språk, histo­ria och kultur. Med skyddshel­go­nens hjälp får både det goda och det onda, både landets hjältar och skurkar, sitt rätta ljus.

Det finns goda katolska skäl att med skyddshelgonens hjälp gläd­ja sig över och be "för Sveriges land och folk".

                                                                                   pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar