Kortpredikan 23 januari 2019

Kortpredikan 23 januari 2019

Heb 7:1-3,15-17 Ps 110:1-4 Mark 3:1-6

”Vi har en mäktig och barmhärtig överstepräst.”

Det är Hebreerbrevets budskap. Författaren går grund­ligt till väga för att motivera sitt budskap.

I dagens avsnitt tar han hjälp av en gåtfull gestalt som Abraham mötte vid ett tillfälle, Mel­kisedek, ”kung i Salem och präst åt Gud”. Åt denne Melkisedek ger Abraham tionde och tar emot hans välsignelse. Han måste alltså vara större än till och med Abraham, trons fader. Hans namn betyder ”rättfärdig konung” eller ”fredskonung”, men man vet inget om hans födelse och död.

Författaren ser det som en profetia om den kommande översteprästen: ”Han är lik Guds son: han förblir präst för alltid”.

I psaltaren bekräftas samma budskap: ”Du är präst för alltid i Mel­­­­kisedeks efterföljd”. Kyrkan sjunger det i sin vesper varje söndag, den dag som fullbordat sabbaten.

I evangeliet hör vi hur Jesus på sabbaten botar en man med för­tvinad hand, medan hans fiender smider planer att röja honom ur vägen. Så sker, som vi vet, men därmed uppenbaras en barmhärtighet som är mäktigare än de största synder.

I sin första eukaristiska bön nämner Kyrkan tre offer som burits fram i det gamla förbundet. Först Abels och Abrahams offer, sedan ”din överstepräst Melkisedeks heliga och felfria offergärd”.

Alla offer når sin fullbordan i det offer som lagts i kyrkans händer, Jesu Kris­ti evigt gällande offer.

”Vi har en mäktig och barmhärtig överstepräst.”

                                                                                          pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar