Kortpredikan 17 februari 2023

Kortpredikan 17 februari 2023

1 Mos 11: 1-9; Ps 33: 10-15; Mark 8: 34- 9: 1

Hur har de olika språken uppstått? Språkforskare söker det his­toriska svaret på sådana frågor.

Bibeln söker svar på en annan, men besläktad, fråga. Varför upp­står så lätt kon­flikter mellan människor? Ofta börjar de med ord som vapen.

”Babels torn” betyder i bibeln språkförbistring, att männi­skor­na inte längre förstår varandras språk och ord. Det är ofta orsakat av för­hä­velse och mänskligt övermod.

Att Herren ”förbistrar” tungomålen och sprider ut folken, liknar berättel­sen om syndafallet, där de första människorna drivs ut ur paradiset. Här skiljs de från varand­ra.

Den babyloniska språkförbistringen upphävs i princip den första pingst­dagen. Alla hörde då på sina egna språk och förstår när apostlarna ta­lar om Guds väldiga gärningar. Pingsten förenar människor av ”alla språk och tungomål”. Den katolska kyrkan växer fram.

Pingstens och Andens seger över språkförbistringen har sin rot i ho­nom som kallas Ordet.

Gud har slutligen talat genom ett enda Ord, giltigt för alla och i alla tider, det Ord som blivit människa.

Alla får vi genom evangeliet del av detta enda Ord. Genom Anden för­står vi och för­enas inbördes. Vi hör samman för att vi hörsammar hans ord i hans heliga Kyrka.

Jesus säger: ”Den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han skall rädda det.” Det sker när de egna orden och den egna viljan for­mas och er­sätts av hans ord.

Ordet förenar alla som lyssnar till det och låter Anden fullborda dess verk. 

Allt är samlat i den heliga eukaristin. Vi lyssnar till och får del av Ordet. Vi bekänner samma tro, förenas inbördes och förvandlas till det Ord vi lyss­nar till och kommunicerar.

                                                                                                              pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar