Kortpredikan 17 december 2021

Kortpredikan 17 december 2021

1 Mos 49: 2, 8-10; Ps 72: 2-4b, 7, 8, 17; Matt 1: 1-17

Under de sju sista dagarna fram till jul låter kyrkan oss höra allt vad evan­­ge­listerna berättar om tiden närmast Jesu födelse. Idag och i mor­gon ur Mat­teus. Resten av dagarna ur Lu­kas evangelium. 

Matteus vän­der sig först till en judisk läsekrets. I sin släkttavla börjar han med Ab­ra­ham, trons fader för det utvalda fol­ket. Han var väl­­sig­nad, för att välsig­nel­sen i sin tur skulle nå alla folk. Det skymtar fram när Rut och Rachav nämns, vilka inte var av israelitisk släkt.

När Matteus kommer till Jakobs söner är det Juda som får fö­ra löftet vidare. Från 500-talet f. Kr. kallas folket helt enkelt för ”ju­darna”. 

Varför just Juda? Beror det på att Juda er­bjöd sig som fånge i Benja­mins ställe när Josef prövade sina bröder i Egypten? Juda gjorde bot för att ha sålt sin broder och erbjöd nu sitt liv för sina bröder (1 Mos 44).

Juda beskrivs som ett lejon. Spiran skall inte vika från ho­nom. I versen efter står det: ”Han tvät­tar sin klädnad i dru­­vornas blod”.

Vem kunde bättre än Juda vara en profetisk förebild för den som skul­le kom­ma?

Planens judiska rötter når fram till ”Josef, Marias man”. Det står inte att Jesus var Josefs son. I stället säger Matteus: ”av henne föddes Jesus som kallas Kristus”. Något nytt bryter in i människans historia.

Släktforskning kan fascinera. Människan lär känna sina rötter. Ännu me­­ra fascinerande är det att forska i den historia som vill frälsa och helga oss. Vi både känner igen våra judiska rötter och anar det nya.

Det som slog rot i judafolket fullbordas och bär frukt i Jesus och i dem som följer honom. Judas ”hand skall vara på hans fienders nacke”. Je­sus skall lägga alla fiender under sina fötter.

Våra fiender är lasterna, begär, avund, missmod, upprördhet etcetera.

I den heliga eukaristin, där Marias son, lejo­net av Juda, ger sitt liv för och till sina bröder, ges kraft att besegra de andliga fienderna.

Aposteln säger: ”Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft”.

                                                                                                               pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar