Kortpredikan 17 april 2021

Kortpredikan 17 april 2021

Apg 6: 1-7; Ps 33: 1-2, 4-5, 18-19; Joh 6: 16-21

Hur lång tid tar det att bli frälst?

”Med ens var de framme vid stranden.” Evangelisten ger denna märkliga tids­angivelse när Jesus stigit upp i båten. Nyss har det varit hård blåst och höga vågor och lärjungarna blir rädda när Je­sus kommer gående på sjön. När de tog med honom i båten var de fram­me – ”med ens”.

Detaljen visar att Jesus är Herre över tiden, precis som han är Herre över vin­den och vågorna. Hans är ”tiden och tidevarven”, som vi på­min­­­des om när påsk­ljuset ristades. Samtidigt var han en tids­bun­den människa.

Det betyder att den som genom tron är förenad med Jesus redan är framme. Tiden är upp­hävd och lärjungarna är ”med ens” vid målet. Evig­heten har stigit in i människans tid och lärjungarna får del av den.

Detta blir tyvärr också en frestelse för ”svärmeanden” i männi­skan. Hon fres­tas att glömma den tid hon är bun­den av så länge hon le­ver. Hon tror sig vara ”frälst” redan genom en första erfarenhet av Jesus.           

Den unga kyrkan hade den första pingstdagen ”plöts­ligt” fått del av den helige Anden. Ändå, när det gått lite tid, gnisslade det. De grekisktalande kristna, som upptagits i synagogan som pro­selyter, blev åsidosatta av de judekrist­na vid den dagliga matutdelningen. Apostlarna måste insätta diakoner för att stäv­­ja denna orätt­visa. Trots att alla hade tagit emot den heli­ge An­de.

Också den kristne förblir en tidsbunden varelse. Hon måste börja på nytt varje mor­gon. Livet liknar mera ett ma­raton­lopp än ett sprinterlopp.

Många tycks inte få lära sig detta och tar anstöt när de upptäcker att också kyr­kan har ”bakgårdar” och ”lik i garderoben”.

Benedictus vet om det och reglerar allt i klostret så att inte tröghet och orätt­vi­sor tar över. Förvalta­ren i klostret teck­­nas med drag som liknar diako­nens.

Men också i regeln skymtar ”det plötsliga” fram. Benedictus be­rättar att den broder som håller ut på ödmjukhetens stege ”strax” når den fullkomliga kärle­ken. Det är nåden som genom den helige Ande fullbor­dar sitt arbete i den öd­mjuke. Nåden finns där hela tiden, men mås­te upptäckas varje morgon och i varje ny situation, inte minst i prövningen.

Det är samme Ande kyrkan ber skall stiga ner över gå­vorna på altaret. Eller som i bikten befriar syndaren från hans börda. I sådana ögon­blick är vi ”med ens” framme.  

De erfarna vägledarna hänvisar till ständig vaksamhet och ständig bön: ”Her­re, Jesus Kristus, Guds Son. Förbarma dig över mig synda­re”.

Den som ödmjukar sig upptäcker att han ”med ens” är framme.

                                                                                                                           pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar