Kortpredikan 16 oktober 2019

Kortpredikan 16 oktober 2019

Rom 2: 1-11; Ps 62: 2-3, 6-7, 9; Luk 11: 42-46

"Gud skall löna var och en efter hans gärningar", både juden, men också greken, dvs. alla människor. Tron på den slutliga domen gör alla människor fullkomligt jämli­ka. ”Gud rör inte skillnad på människor.”

”Gud dömer rättvist.” Var och en skall dömas efter den in­sikt han har fått. Hedningen har skapelsens bok att läsa i. Genom sitt samvete vet han att det finns skillnad mellan rätt och fel. Han får inte vända "ryggen åt sanningen och följa orät­ten".

Men juden har dessutom fått kunskap om "Guds oänd­liga godhet, fördragsamhet och tålamod". Också han vän­der ”ryggen åt sanningen” när han föraktar och dö­mer hed­ningarna.

Ännu mera skall detta gälla de kristna, som fått del av det evangelium som Paulus förkunnar.

Det förpliktar honom att hålla fast vid den katolska tron, mäs­san, bö­nen, kyrkans bud, men det ger inte befrielse från "rättvi­san och kärleken".

"Ni skall göra det ena utan att därför försumma det and­ra." Kärleken behöver tron och tron behöver kärleken.

Gud har förenat det som ytterst är en gåva, den av kärle­ken formade och fullbordade tron.

"Ni skall göra det ena utan att därför för­summa det and­ra."

Den rättvisa domen faller över den som avvisar den gåva han har fått. Domen är en dom över människans förhåll­an­de till nåden.

Därför firar vi den heliga eukaristin.

                                                                                                     pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar